Πανεπιστήμια: Πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Πανεπιστήμια: Πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) με απόφαση της Συγκλήτου δύναται να ιδρύεται ειδικό πρόγραμμα σπουδών, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στη χορήγηση πιστοποιητικού ψηφιακών δεξιοτήτων, που ισοδυναμεί με επάρκεια γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τέσσερα (4) μαθήματα, που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής και γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το ειδικό πρόγραμμα σπουδών οργανώνεται με την επιμέλεια Σχολής ή Τμήματος στο επιστημονικό πεδίο της πληροφορικής και, εφόσον δεν υφίσταται στο Α.Ε.Ι. Σχολή ή Τμήμα σε αυτό το επιστημονικό πεδίο, με την επιμέλεια μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού του Α.Ε.Ι. ή πρόσθετου διδακτικού προσωπικού του Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο στο πεδίο της πληροφορικής. Το πρόγραμμα απευθύνεται προς όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές προγραμμάτων πρώτου κύκλου σπουδών του Α.Ε.Ι.

2. Με την απόφαση της Συγκλήτου, καθορίζονται το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, τα μαθήματα και οι λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος, οι μέθοδοι αξιολόγησης ανά μάθημα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα, ο ανώτατος αριθμός εισακτέων ανά κύκλο του προγράμματος, η δυνατότητα οργάνωσης του προγράμματος και με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του προγράμματος.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.