Το Προεδρικό Διάταγμα για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία

Πανεπιστημιακή Αστυνομία: Το Προεδρικό Διάταγμα για τη συγκρότηση, οργάνωση, λειτουργία, ρύθμιση θεμάτων προσωπικού

Πανεπιστημιακή Αστυνομία: Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το Προεδρικό Διάταγμα για τη συγκρότηση, οργάνωση, λειτουργία, ρύθμιση θεμάτων προσωπικού και λοιπά θέματα των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.). Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α ́281) και π.δ. 7/2017 «Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

Αναλυτικά όλα ορίζει το Προεδρικό Διάταγμα:


Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Με το παρόν διάταγμα, αφού λήφθηκαν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της αποστολής των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.) που συστάθηκαν με το άρθρο 18 του ν. 4777/2021 (Α΄25) και ενόψει των συνταγματικών αρχών της ακαδημαϊκής ελευθερίας και του αυτοδιοίκητου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης του προσωπικού των Ο.Π.Π.Ι., τα ζητήματα οργάνωσης,συγκρότησης, λειτουργίας και εξοπλισμού αυτών, οι ειδικότεροι όροι και λεπτομέρειες σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 18 και 19 του ως άνω νόμου. 

Άρθρο 2
Συγκρότηση –Διάθεση

1. Οι Ο.Π.Π.Ι. συγκροτούνται με απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας από αστυνομικό προσωπικό και ειδικούς φρουρούς που προσλαμβάνονται για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2734/1999 (Α΄ 161) και διατίθενται, από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας στις οποίες υπάγονται, σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα «Α.Ε.Ι.» για την εκτέλεση της αποστολής τους. Οι Ο.Π.Π.Ι. διατίθενται με κριτήριο την ύπαρξη και έκταση των αναγκών που διαπιστώνονται μετά από προηγούμενη πρόσκληση διαβούλευσης προς τον Πρύτανη πριν από το στάδιο της αρχικής διάθεσης Ο.Π.Π.Ι. στο Α.Ε.Ι., λαμβανομένων υπόψη τυχόν προηγούμενων περιστατικών παραβατικότητας και των τυχόν υφισταμένων σχεδίων ασφαλείας των Α.Ε.Ι.. Το εν λόγω προσωπικό διατίθεται χωρίς χρονικό περιορισμό και ανακατανέμεται ανάλογα με τις περιστάσεις και τις ανάγκες που διαπιστώνονται. 

2. Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στον αριθμό του προσωπικού κάθε Ο.Π.Π.Ι., τη σύνθεση, την υπαγωγή, τον συντονισμό, τον έλεγχο, την εποπτεία, την επιχειρησιακή δράση και την εν γένει λειτουργία τους, τα οποία δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος, δύναται να καθορίζονται με την απόφαση της παρ.1.

3. Σε περίπτωση που οι ως άνω ειδικοί φρουροί δεν διατίθενται σε Α.Ε.Ι. για την εκτέλεση της αποστολής τους, τοποθετούνται σε Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 211/2005 (Α΄ 254) και εκτελούν τα καθήκοντα της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999. 

4. Η απόφαση της παρ.1 εξαιρείται της υποχρέωσης δημοσίευσης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

Άρθρο 3
Αποστολή Αρμοδιότητες

1. Αποστολή των Ο.Π.Π.Ι. είναι η ασφάλεια και προστασία των προσώπων και των υποδομών που βρίσκονται στους χώρους των Α.Ε.Ι. από αξιόποινες ενέργειες προσώπων και γεγονότα έκτακτης ανάγκης σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Α.Ε.Ι. και τις συναρμόδιες εθνικές αρχές και υπηρεσίες. Για την εκπλήρωση της αποστολής του το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι., στο πλαίσιο άσκησης των αστυνομικών του καθηκόντων, είναι αρμόδιο ιδίως για:

α. την επικοινωνία και συνεργασία με τον πρύτανη ή αρμόδιο αντιπρύτανη για θέματα ασφάλειας και προστασίας του Α.Ε.Ι. και με τις Υπηρεσίες και τα όργανα του Ιδρύματος, καθώς και με λοιπούς, κατά περίπτωση, συναρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες,

β. την πρόληψη τέλεσης και την αντιμετώπιση κάθε αξιόποινης πράξης,

γ. τις απαιτούμενες ενέργειες, σε περίπτωση διάπραξης οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και ιδίως για τη βεβαίωσή της, τη συλλογή των αποδείξεων και πειστηρίων, την αναζήτηση και σύλληψη του δράστη και την παράδοσή του στην αρμόδια δικαστική αρχή,

δ. τη στελέχωση και λειτουργία των Κέντρων Λήψης Σημάτων και Εικόνων σε συνεργασία με το προσωπικό των Α.Ε.Ι.,

ε. τη διενέργεια πεζών και εποχούμενων περιπολιών και την άμεση επέμβαση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του,

στ. τη διέλευση, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, με πεζές και εποχούμενες περιπολίες, από κτιριακές εγκαταστάσεις και χώρους των Α.Ε.Ι. προς επισήμανση ύποπτων προσώπων ή αντικειμένων, για την πρόληψη και αποτροπή οιασδήποτε αξιόποινης πράξης σε βάρος προσώπων ή υποδομών. Η συχνότητα, ο τρόπος διέλευσης, ως και το χρονικό διάστημα που πραγματοποιείται η διέλευση, προσδιορίζονται από τον επικεφαλής της Ο.Π.Π.Ι. με κριτήρια ιδίως τη φύση αυτών, τον βαθμό επικινδυνότητας, τις υπάρχουσες πληροφορίες και τις κρατούσες συνθήκες στην περιοχή,

ζ. τη διενέργεια προγραμματισμένων ή αιφνιδιαστικών ελέγχων και ερευνών επί οχημάτων, προσώπων, εγκαταστάσεων και χώρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 96 του π.δ. 141/1991 (Α΄58) και

η. τη συνεργασία και σύμπραξη με τις αστυνομικές Υπηρεσίες κατά το σχεδιασμό και την εκτέλεση μεμονωμένων ή κοινών αστυνομικών επιχειρήσεων και την εξασφάλιση της διαρκούς επικοινωνίας με το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) της Γ.Α.Δ.Α. και τα αρμόδια Κέντρα Επιχειρήσεων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, για την έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με συμβάντα και γεγονότα αστυνομικής αρμοδιότητας.

2. Οι Ο.Π.Π.Ι. ασκούν τα καθήκοντά τους με απόλυτο σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου και την ακαδημαϊκή ελευθερία, κατά τρόπο συστηματικό, μεθοδικό και ασφαλή.Το προσωπικό τους επιχειρεί σε όλους τους ανοιχτούς και κλειστούς χώρους των Α.Ε.Ι. και των υποδομών αυτών, δίχως να διαταράσσεται η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία τους και η απρόσκοπτη διεξαγωγή του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου. 

3. Οι ειδικοί φρουροί των Ο.Π.Π.Ι., κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, ασκούν αποκλειστικά τα καθήκοντα για τα οποία έχουν προσληφθεί, ως αυτά ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4777/2021, υπό την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος.

4. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των λοιπών αστυνομικών Υπηρεσιών, πέραν αυτών που έχουν διαθέσει Ο.Π.Π.Ι σε Α.Ε.Ι., το προσωπικό των οποίων δύναται να τις επικουρεί, κατά λόγο αρμοδιότητας, τόσο στο πλαίσιο της καθημερινής επιχειρησιακής τους δράσης, όσο και στο πλαίσιο υλοποίησης συγκεκριμένων επιχειρησιακών σχεδίων, κατόπιν διαταγής του οικείου Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή ή του οικείου Διευθυντή Αστυνομίας. 

Άρθρο 4
Οργανικές θέσεις

Οι οργανικές επί θητεία θέσεις ειδικών φρουρών, οι οποίες συστάθηκαν με την παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4777/2021 για τη συγκρότηση των Ο.Π.Π.Ι., κατανέμονται με απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41). 

Άρθρο 5
Σύνθεση Στελέχωση – Ωράριο εργασίας
 
1. Κάθε Ο.Π.Π.Ι. αποτελείται από αστυνομικό προσωπικό και ειδικούς φρουρούς. Ο ανώτερος ή αρχαιότερος αστυνομικός ορίζεται ως επικεφαλής κάθε Ο.Π.Π.Ι.

2. Το ωράριο εργασίας των Ο.Π.Π.Ι. καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 394/2001 «Χρόνος εργασίας του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 274).

Άρθρο 6
Περιπτώσεις τοποθετήσεων

Η τοποθέτηση των ειδικών φρουρών που συγκροτούν τις Ο.Π.Π.Ι., σε Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. ενεργείται με απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, στις εξής περιπτώσεις:

α. όταν αποφοιτούν από τα Κέντρα Εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφυλάκων,

β. όταν επαναφέρονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ενεργό υπηρεσία και

γ. όταν μετατάσσονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου. 

Άρθρο 7
Τοποθετήσεις – αποσπάσεις – μετακινήσεις ειδικών φρουρών που συγκροτούν τις Ο.Π.Π.Ι.

1. Οι ειδικοί φρουροί που συγκροτούν τις Ο.Π.Π.Ι. τοποθετούνται υποχρεωτικά στη Γ.Α.Δ.Α., ενώ δύναται με απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας να αποσπώνται, σε Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και Θεσσαλονίκης (Γ.Α.Δ.Θ.), καθώς και σε Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών, αποκλειστικά για την εκπλήρωση της αποστολής τους, ενώ δεν μετακινούνται – αποσπώνται – μετατίθενται σε άλλη Υπηρεσία για την εκτέλεση λοιπών καθηκόντων πέραν της αποστολής τους, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του παρόντος και του άρθρου 9.

2. Η απόφαση του άρθρου 2 κοινοποιείται και στη Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας πριν την αποφοίτηση των ειδικών φρουρών από τα Κέντρα Εκπαίδευσης και κινείται η διαδικασία τοποθέτησής τους σε Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α., η οποία αναφέρει στη Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας, τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες δικαιοδοσίας της, όπου θα τοποθετήσει τους ειδικούς φρουρούς. Η ως άνω απόφαση και η αναφορά της Γ.Α.Δ.Α. κοινοποιούνται στους ειδικούς φρουρούς, οι οποίοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση, δηλώνοντας υποχρεωτικά όλες τις ορισθείσες Υπηρεσίες κατά σειρά προτίμησης. Οι εν λόγω αιτήσεις υποβάλλονται άμεσα στη Γ.Α.Δ.Α. 

3. α. Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής με απόφασή του κατανέμει τους ειδικούς φρουρούς σε κενές θέσεις των Υπηρεσιών της Γ.Α.Δ.Α. ανάλογα με την προτίμησή τους και τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνουν με βάση τη σειρά επιτυχίας τους κατά τις εξιτήριες εξετάσεις από τα Κέντρα Εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

Από 1-10% των εξερχόμενων 10 μόρια. Από 11-20% των εξερχόμενων 9 μόρια. Από 21-30% των εξερχόμενων 8 μόρια. Από 31-40% των εξερχόμενων 7 μόρια. Από 41-50% των εξερχόμενων 6 μόρια. Από 51-60% των εξερχόμενων 5 μόρια. Από 61-70% των εξερχόμενων 4 μόρια. Από 71-80% των εξερχόμενων 3 μόρια. Από 81-90% των εξερχόμενων 2 μόρια. Από 91-100% των εξερχόμενων 1 μόρια.

β. Στα μόρια αυτά προστίθενται και τα μόρια που συγκεντρώνουν με βάση την οικογενειακή κατάσταση, ως εξής:

βα. Οι έγγαμοι χωρίς τέκνα, πέντε (5) μόρια. ββ. Οι έγγαμοι με τέκνα, επιπλέον δύο (2) μόρια για

το πρώτο τέκνο, τέσσερα (4) μόρια για το δεύτερο και έξι (6) μόρια για το τρίτο και για καθένα από τα επόμενα τέκνα.

γ. Σε περίπτωση συγκέντρωσης ίσου αριθμού μορίων προηγείται ο αρχαιότερος.

4. Η Γ.Α.Δ.Α. μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τοποθέτησης των ειδικών φρουρών στις Υπηρεσίες της, υποβάλλει άμεσα στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. ονομαστική κατάσταση αυτών, τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνουν και τις αιτήσεις τους στις οποίες καλούνται να δηλώσουν υποχρεωτικά όλες τις Ο.Π.Π.Ι. ανά Α.Ε.Ι. ως ορίζονται στην απόφαση του άρθρου 2. Εκτός από τις Υπηρεσίες όπου τοποθετήθηκαν, οι ειδικοί φρουροί, που περιλαμβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2, δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, βάσει των ως άνω μορίων, σε λοιπές Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. καθώς και σε Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Θ. και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών, αποκλειστικά για την εκπλήρωση της αποστολής τους, αδαπάνως για το δημόσιο και χωρίς χρονικό περιορισμό. 

5. Οι ειδικοί φρουροί που προσελήφθησαν βάσει της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4777/2021 και οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο αποφοιτούν, από τα Κέντρα Εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας, μετά την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης των συνεκπαιδευόμενων συναδέλφων τους, τοποθετούνται σε Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. και κατανέμονται σε οργανικές θέσεις που δεν καλύφθηκαν με βάση τα παραπάνω κριτήρια, ενώ δύναται να αποσπώνται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 4.

6. Οι ειδικοί φρουροί που συγκροτούν τις Ο.Π.Π.Ι. δύναται να διατίθενται από μία Ο.Π.Π.Ι. σε άλλη, με απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας:

α. επί αιτήσεων αμοιβαίας μετακίνησης,

β. λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος ή σοβαρού συμβάντος με σοβαρή απειλή κατά της ζωής του ειδικού φρουρού και

γ. σε περίπτωση που εκλείψουν οι λόγοι διάθεσης Ο.Π.Π.Ι. σε Α.Ε.Ι. ή ανακύψει ανάγκη διάθεσης Ο.Π.Π.Ι. σε Α.Ε.Ι. πέραν αυτών στα οποία έχουν ήδη διατεθεί. Η εκ νέου διάθεση σε συντρέχουσα περίπτωση υλοποιείται βάσει υπηρεσιακών και κοινωνικών κριτηρίων.

Άρθρο 8
Αποσπάσεις – μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού που συγκροτεί τις Ο.Π.Π.Ι.

Οι Ο.Π.Π.Ι. συγκροτούνται και από αστυνομικό προσωπικό, το οποίο δύναται να αποσπάται, με απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, σε Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α., της Γ.Α.Δ.Θ. και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών, για το σκοπό αυτό, βάσει υπηρεσιακών και κοινωνικών κριτηρίων και για χρονικό διάστημα που ορίζεται στην ως άνω απόφαση, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. 

Άρθρο 9
Λοιπές περιπτώσεις

1. Οι ειδικοί φρουροί που επανέρχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ενεργό υπηρεσία τοποθετούνται και αποσπώνται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας στην Υπηρεσία όπου υπηρετούσαν πριν τεθούν εκτός ενεργού υπηρεσίας.

2. Κατ’ εξαίρεση, εάν λόγοι δημοσίου συμφέροντος ή λόγοι ασφάλειας δεν επιτρέπουν την τοποθέτηση – απόσπαση των ειδικών φρουρών της παρ.1 στην Υπηρεσία, όπου υπάγονταν, κατανέμονται υποχρεωτικά σε άλλη Υπηρεσία για τη διάθεσή τους αποκλειστικά σε Ο.Π.Π.Ι. 

Άρθρο 10
Προσφυγή κατά της διαταγής τοποθέτησης

Οι τοποθετούμενοι δικαιούνται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την επόμενη της κοινοποίησης της διαταγής τοποθέτησης, να υποβάλουν ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του αποφασίσαντος την τοποθέτηση οργάνου, με αιτιολογημένο αίτημα τροποποίησής της. Η υποβολή προσφυγής δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και η σχετική επ’ αυτής απόφαση κοινοποιείται στον προσφεύγοντα από τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής.

Άρθρο 11
Διαδικασία μετακίνησης
 
Ως προς τα φύλλα πορείας, τη θεώρησή τους, την προθεσμία αναχώρησης, την απαγόρευση μετακίνησης, τα έξοδα μετακίνησης και την εγγραφή και διαγραφή των μετακινούμενων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 21, 22, 23, 24, 25 και 26 του π.δ. 100/2003 (Α΄94). 
 
Άρθρο 12
Εξοπλισμός

1. Το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. δεν φέρει πυροβόλο όπλο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του εντός των χώρων έδρας των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4777/2021. Ειδικότερα, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. φέρει, ιδίως, τον κάτωθι βασικό επιχειρησιακό εξοπλισμό:

α. αστυνομική ράβδο, β. χειροπέδες, γ. ασύρματο, δ. αλεξίσφαιρο γιλέκο, ε. αστυνομική σφυρίχτρα και στ. φακό.

2. Το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι φέρει ενιαία στολή η οποία ορίζεται, για μεν το αστυνομικό προσωπικό με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 34 του ν.1481/1984 (Α΄152), για δε τους ειδικούς φρουρούς, με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999. 

Άρθρο 13
Εκπαίδευση

1. Στους ειδικούς φρουρούς, που στελεχώνουν τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι), παρέχεται, κατά την κατάταξή τους στην Ελληνική Αστυνομία επαγγελματική εκπαίδευση, η οποία καλύπτει τους τομείς της νομικής επιστήμης και της κοινωνικής και ηθικής αγωγής σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 7002/12/1-στ΄ από 27-9-1999 (Β΄ 1845), όπως ισχύει.

2. Οι ειδικοί φρουροί και το αστυνομικό προσωπικό που στελεχώνουν τις Ομάδες της προηγούμενης παραγράφου μετεκπαιδεύονται σε θέματα αρμοδιότητάς τους, στο πλαίσιο εκτέλεσης της αποστολής τους. 

Άρθρο 14
Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η Ελληνική Αστυνομία, εφόσον διαθέτει Ο.Π.Π.Ι. σε Α.Ε.Ι. για την προστασία και ασφάλεια τόσο των προσώπων που βρίσκονται στους χώρους έδρας τους, όσο και των υποδομών αυτών, ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και λαμβάνει, σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα των Α.Ε.Ι., όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων, σύμφωνα με τις παρ. 5, 6, 8 και 9 του άρθρου 12 του ν. 4777/2021 και τις διατάξεις του π.δ. 75/2020 (Α΄173). 

Άρθρο 15
Προϋποθέσεις κλιμάκωσης χρήσης υλικών και μέσων

Οι αστυνομικές δυνάμεις δρουν πάντοτε σύμφωνα με το Σύνταγμα, τους νόμους του κράτους και τους Κανονισμούς του Σώματος και κλιμακώνουν το επίπεδο δράσης τους και τα χρησιμοποιούμενα υλικά και μέσα με γνώμονα τη θεμελιώδη αρχή της αναλογικότητας. 

Άρθρο 16
Ρύθμιση λεπτομερειών

1. Για τα θέματα των ειδικών φρουρών των Ο.Π.Π.Ι. που αφορούν το πειθαρχικό δίκαιο, τον εφοδιασμό τους με ειδικό δελτίο ταυτότητας και την εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση, τις αποδοχές τους γενικά, την ασφαλιστική κάλυψη και τα συναφή δικαιώματά τους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 2622/1998 (Α΄ 138). Για τα λοιπά θέματα, που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος και του ν. 2734/1999 (Α΄ 161) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν τους αστυφύλακες.

2. Λεπτομέρειες και θέματα δευτερεύουσας σημασίας που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος, ρυθμίζονται με διαταγές του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Άρθρο 17
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 178/2014 (Α΄ 281)

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 178/2014 προστίθεται περ. ε΄ ως εξής:

«ε. Τμήμα Συντονισμού Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.)». 

2. Μετά την παρ.7 του άρθρου 3 του π.δ/τος 178/2014 (Α΄ 281) προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8.Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Συντονισμού Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.) είναι οι ακόλουθες:

α. ο συντονισμός των περιφερειακών Υπηρεσιών Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων προς αυτές για το χειρισμό και την αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται της οργάνωσης, εποπτείας, επιχειρησιακής δράσης και εν γένει λειτουργίας των Ο.Π.Π.Ι. και της ορθής εφαρμογής της ισχύουσας, σχετικής με τις αρμοδιότητές τους, νομοθεσίας,

β. η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων για την επιχειρησιακή τακτική των Ο.Π.Π.Ι., τη λήψη μέτρων και την εφαρμογή σχεδίων, το συντονισμό της δράσης τους, την παρακολούθηση της χρησιμοποιούμενης τακτικής σε κάθε συγκεκριμένο συμβάν και την εξαγωγή και αξιοποίηση συμπερασμάτων,

γ. η μελέτη μεθόδων αστυνομικής τακτικής και πρακτικής ως προς το αντικείμενο της αποστολής των Ο.Π.Π.Ι. και η εκπόνηση ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων οργάνωσης και λειτουργίας των εν λόγω Ομάδων και η συνεργασία προς τούτο με συναρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες,

δ. η μελέτη, ανάλυση, αξιολόγηση και αξιοποίηση στατιστικών και άλλων στοιχείων που αφορούν στη συνολική και επιμέρους δραστηριότητα των Ο.Π.Π.Ι. και η μέριμνα για την αξιοποίηση των σχετικών συμπερασμάτων,

ε. η εισήγηση για θέματα εκπαιδεύσεων του προσωπικού των Ο.Π.Π.Ι. επί θεμάτων που άπτονται της αποστολής τους σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α.,

στ. η συνεργασία με τον πρύτανη ή αρμόδιο αντιπρύτανη Α.Ε.Ι. για το σχεδιασμό των απαιτούμενων ενεργειών που αφορούν στη διάθεση Ο.Π.Π.Ι. στο  Α.Ε.Ι. και την κατάρτιση και προώθηση των σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας που απαιτούνται προς τούτο και

ζ. η μέριμνα για την έκδοση απόφασης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας για τη συγκρότηση των Ο.Π.Π.Ι». 

Άρθρο 18
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 7/2017 (Α΄ 14)

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ. 7/2017 προστίθεται περ. κβ΄ ως εξής:

« κβ. Υποδιεύθυνση Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων Αθηνών».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 20 του π.δ. 7/2017 αντικαθίστανται ως εξής:

«Έδρα των Υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται, αντίστοιχα, ο ομώνυμος δήμος, πλην των περιπτώσεων α' έως και ι' και των περιπτώσεων κ' έως και κβ', των οποίων ως έδρα ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων». 

3. Μετά το άρθρο 24Α του π.δ. 7/2017 προστίθεται άρθρο 24Β ως εξής:

«Άρθρο 24Β Αποστολή – Διάρθρωση Υποδιεύθυνσης Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.)

1. Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, έχει ως αποστολή την ασφάλεια και προστασία, από οιαδήποτε αξιόποινη πράξη σε βάρος τόσο των προσώπων,όσο και των υποδομών που βρίσκονται στους χώρους των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), που λειτουργούν στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας της Γ.Α.Δ.Α., στην οποία αυτή υπάγεται.

2. Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στελεχώνεται από αστυνομικό προσωπικό και ειδικούς φρουρούς και διαρθρώνεται ως ακολούθως:

α. Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, το οποίο είναι αρμόδιο για:

αα. την οργάνωση και κατανομή του προσωπικού σε Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.) και τη διάθεση και το συντονισμό τους για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής τους,

αβ. την εποπτεία και έλεγχο της επιχειρησιακής δράσης των Ο.Π.Π.Ι. και την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων, για το χειρισμό και την αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται της αποστολής τους και

αγ. τη μέριμνα για τη στελέχωση του Κέντρου Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων σε συνεργασία με τον προϊστάμενο της Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας του Α.Ε.Ι.

β. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για:

βα. το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας της Υπηρεσίας, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως και

ββ. τον εφοδιασμό με όλα τα απαραίτητα μέσα, μηχανήματα και υλικά, τη μέριμνα για την καλή λειτουργία

και συντήρησή τους και την προμήθεια και διανομή των εφοδίων και των υλικών στο προσωπικό.

3. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των λοιπών αστυνομικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στη Γ.Α.Δ.Α., το προσωπικό των οποίων δύναται να επικουρεί τις Ο.Π.Π.Ι. τόσο στο πλαίσιο της καθημερινής επιχειρησιακής τους δράσης, όσο και στο πλαίσιο υλοποίησης συγκεκριμένων επιχειρησιακών σχεδίων, κατόπιν διαταγής του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής». 

4. Στην παρ. 2 του άρθρου 61 του π.δ. 7/2017 προστίθεται περ. κγ΄ ως εξής:

«κγ. Τμήμα Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης». 

5. Στο άρθρο 61 του π.δ. 7/2017 προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:

«11. α. Το Τμήμα Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης έχει ως αποστολή την ασφάλεια και προστασία, από οιαδήποτε αξιόποινη πράξη σε βάρος τόσο των προσώπων, όσο και των υποδομών που βρίσκονται στους χώρους των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), που λειτουργούν στην περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.

β.Το Τμήμα Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης στελεχώνεται από αστυνομικό προσωπικό και ειδικούς φρουρούς και διαρθρώνεται ως ακολούθως:

αα. Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού οι αρμοδιότητες του οποίου είναι όμοιες με εκείνες του αντίστοιχου Γραφείου της περ. α΄ του άρθρου 102Α του παρόντος και

αβ. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης οι αρμοδιότητες του οποίου είναι όμοιες με εκείνες του αντίστοιχου Τμήματος της περ. β΄ του άρθρου 102Α του παρόντος.

γ. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των λοιπών αστυνομικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, το προσωπικό των οποίων δύναται να επικουρεί τις Ο.Π.Π.Ι. τόσο στο πλαίσιο της καθημερινής επιχειρησιακής τους δράσης, όσο και στο πλαίσιο υλοποίησης συγκεκριμένων επιχειρησιακών σχεδίων, κατόπιν διαταγής του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλονίκης». 

6. Μετά το άρθρο 102 του π.δ. 7/2017 προστίθεται άρθρο 102Α ως εξής:

«Άρθρο 102Α Τμήματα Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

Διευθύνσεων Αστυνομίας 1. Τα Τμήματα Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων των Διευθύνσεων Αστυνομίας έχουν ως αποστολή την ασφάλεια και προστασία, από οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη σε βάρος τόσο των προσώπων, όσο και των υποδομών που βρίσκονται στους χώρους των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), που λειτουργούν στην περιοχή δικαιοδοσίας της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας στην οποία υπάγονται.

2. Τα Τμήματα Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων των Διευθύνσεων Αστυνομίας στελεχώνονται

από αστυνομικό προσωπικό και ειδικούς φρουρούς και διαρθρώνονται στα ακόλουθα γραφεία:

α. Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού το οποίο είναι αρμόδιο για:

αα. Την οργάνωση και κατανομή του προσωπικού σε Ο.Π.Π.Ι. και τη διάθεση και το συντονισμό τους για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής τους,

αβ. την εποπτεία και έλεγχο της επιχειρησιακής δράσης των Ο.Π.Π.Ι. και την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων, για το χειρισμό και την αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται της αποστολής τους και

αγ. τη μέριμνα για τη στελέχωση του Κέντρου Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων σε συνεργασία με τον προϊστάμενο της Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας του Α.Ε.Ι. και

β. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για:

βα. το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας της Υπηρεσίας, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως και

ββ. τον εφοδιασμό με όλα τα απαραίτητα μέσα, μηχανήματα και υλικά, τη μέριμνα για την καλή λειτουργία και συντήρησή τους και την προμήθεια και διανομή των εφοδίων και των υλικών στο προσωπικό.

3. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των λοιπών αστυνομικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας, το προσωπικό των οποίων δύναται να επικουρεί τις Ο.Π.Π.Ι. τόσο στο πλαίσιο της καθημερινής επιχειρησιακής τους δράσης, όσο και στο πλαίσιο υλοποίησης συγκεκριμένων επιχειρησιακών σχεδίων, κατόπιν διαταγής του οικείου Διευθυντή». 

7. Ο τίτλος και η παρ.1 του άρθρου 108 του π.δ. 7/2017, αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 108 Αρμοδιότητες Διευθυντών Υποδιευθύνσεων Μεταγωγών – Δικαστηρίων, Διευθυντών Υποδιευθύνσεων Τροχαίας, Διευθυντών Υποδιευθύνσεων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, Διευθυντών Υποδιευθύνσεων Ασφάλειας και Διαχείρισης Μετανάστευσης Δομών και Διοικητών και Υποδιοικητών Υπηρεσιών επιπέδου Αστυνομικού Τμήματος

1. Οι Διευθυντές των Υποδιευθύνσεων Μεταγωγών – Δικαστηρίων, των Υποδιευθύνσεων Τροχαίας, των Υποδιευθύνσεων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, των Υποδιευθύνσεων Ασφάλειας και Διαχείρισης Μετανάστευσης Δομών και οι Διοικητές των Υπηρεσιών επιπέδου Αστυνομικού Τμήματος έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Ο Διευθυντής Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών – Δικαστηρίων και ο Διοικητής Τμήματος Μεταγωγών – Δικαστηρίων τις οριζόμενες στο άρθρο 23 του π.δ. 141/1991 αρμοδιότητες,

β. Οι Διοικητές Αστυνομικού Τμήματος, Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα, Τμήματος Άμεσης Δράσης και Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων τις οριζόμενες στο άρθρο 25 του π.δ. 141/1991 αρμοδιότητες,

γ. Ο Διοικητής Τμήματος Ασφάλειας τις οριζόμενες στο άρθρο 26 του π.δ. 141/1991 αρμοδιότητες,

δ. Ο Διοικητής Τμήματος Αλλοδαπών τις οριζόμενες στο άρθρο 27 του π.δ. 141/1991 αρμοδιότητες,

ε. Ο Διευθυντής Υποδιεύθυνσης Τροχαίας και ο Διοικητής Τμήματος Τροχαίας τις οριζόμενες στο άρθρο 28 του π.δ. 141/1991 αρμοδιότητες,

στ. Ο Διοικητής Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας τις οριζόμενες στο άρθρο 31 του π.δ. 141/1991 αρμοδιότητες,

ζ. Ο Διευθυντής Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας και Διαχείρισης Μετανάστευσης Δομών και ο Διοικητής Τμήματος Ασφάλειας και Διαχείρισης Μετανάστευσης Δομών τις οριζόμενες στο άρθρο 26 του π.δ. 141/1991 σε συνδυασμό με το άρθρο 107Α του παρόντος αρμοδιότητες και τη μέριμνα για την επιτυχή εκπλήρωση της ειδικής αποστολής της Υπηρεσίας του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαταγές και

η. Ο Διευθυντής Υποδιεύθυνσης Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και ο Διοικητής Τμήματος Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων τις οριζόμενες στο άρθρο 25 του π.δ. 141/1991, σε συνδυασμό με τα άρθρα 24Β και 102Α του παρόντος, αρμοδιότητες, ως προς τη διοίκηση της Υπηρεσίας του και τη μέριμνα για την επιτυχή εκπλήρωση της ειδικής αποστολής της Υπηρεσίας του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαταγές». 

Άρθρο 19
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr