ΑΠΟΦΑΣΗ: Τα κριτήρια επιχορήγησης των Πανεπιστημίων

ΑΠΟΦΑΣΗ: Τα κριτήρια επιχορήγησης των Πανεπιστημίων

Ορισμός κριτηρίων, δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων για την κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3131-20-6-2022 η Κοινή Απόφαση της Υπουργού ΠΑΙΘ κ. Ν. Κεραμέως και του Υφυπουργού ΠΑΙΘ κ. Α. Συρίγου με την οποία ορίζονται κριτήρια, δείκτες ποιότητας και επιτεύγματα για την κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ).


Το «Φοιτητικά Νέα» δημοσιεύει το ΦΕΚ που ορίζει τα κριτήρια, τους δείκτες ποιότητας και τα επιτεύγματα για την κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Τρόπος κατανομής του ογδόντα τοις εκατό (80%) της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. στα Α.Ε.Ι. - Αντικειμενικά Κριτήρια

Άρθρο 1
Αντικειμενικά Κριτήρια

1. Τα αντικειμενικά κριτήρια για την κατανομή του ογδόντα τοις εκατό (80%) της τακτικής επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. εξειδικεύονται ως ακολούθως στον ακόλουθο Πίνακα:

Πίνακας 1.

2. Περιγραφή των κριτηρίων της παρ. 1 καθώς και του τρόπου και των παραδοχών για τον υπολογισμό της τιμής τους για κάθε Α.Ε.Ι.:

Κριτήριο Κ1: Αριθμός Τμημάτων του Α.Ε.Ι.Υπολογίζεται ως το μερίδιο του αριθμού των Τμημάτων του Α.Ε.Ι. προς το σύνολο των  Τμημάτων των Α.Ε.Ι. Τμήματα με εισαγωγικές κατευθύνσεις προσμετρώνται μια φορά. Τμήματα που λειτουργούν χωρίς να παρέχουνπροπτυχιακό τίτλο σπουδών (πχ τα Γενικά Τμήματα που λειτουργούν σε κάποια Α.Ε.Ι.) δεν προσμετρώνται.

Κριτήριο Κ2: Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών ανά Α.Ε.Ι. Υπολογίζεται ως το μερίδιο των ενεργών φοιτητών των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Α.Ε.Ι. προς το σύνολο των ενεργών φοιτητών όλων των Α.Ε.Ι.

Τα δεδομένα λαμβάνονται από το ΟΠΕΣΠ και αφορούν στο προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

Ως ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές λογίζονται οι φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης ανά πρόγραμμα σπουδών, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες προσμετρώνται σε άλλα κριτήρια.

Κριτήριο Κ3: Διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών

(Αριθμός εξαμήνων προπτυχιακής φοίτησης)

Υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός εξαμήνων προπτυχιακής διδασκαλίας που προσφέρει το Ίδρυμα, θεωρώντας 8, 10, ή 12 εξάμηνα για κάθε 4-ετές, 5-ετές ή 6-ετές Π.Π.Σ., αντίστοιχα. Στη συνέχεια υπολογίζεται το ποσοστό του κάθε Α.Ε.Ι. επί του συνόλου των εξαμήνων προπτυχιακής διδασκαλίας για όλη τη χώρα. Ο δείκτης αυτός αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη της κατανομής του διδακτικού φορτίου και των απαιτήσεων σε αίθουσες και διδακτικό προσωπικό ανά Πανεπιστήμιο.

Κριτήριο Κ4: Απαιτήσεις εργαστηριακού εξοπλισμού των Τμημάτων του Α.Ε.Ι.

Τα διαφορετικά προγράμματα σπουδών έχουν διαφορετικές απαιτήσεις εργαστηριακού εξοπλισμού. Το κάθε Τμήμα (Π.Π.Σ.) εντάσσεται σε μια από τις παρακάτωκατηγορίες με τους αντίστοιχους συντελεστές:

α. Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες 1,0
β. Μαθηματικά, Στατιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων 1,5
γ. Επιστήμες Πληροφορικής, Αρχαιολογία, Καλές Τέχνες, ΤΕΦΑΑ (με απαιτήσεις ειδικού τύπου, αθλήματα, καλλιτεχνικά εργαστήρια, εργαστήρια υπολογιστών, κ.ά.) 2,0
δ. Θετικές Επιστήμες (με εργαστήρια) 3,0
ε. Επιστήμες Μηχανικών (με εργαστήρια) 3,0
στ. Επιστήμες Ζωής και Περιβάλλοντος (με εργαστήρια) 3,0
ζ. Εφαρμοσμένες Επιστήμες Υγείας (με εργαστήρια) 3,0
η. Επιστήμες Υγείας (με εργαστήρια και κλινικές) 4,0

Η ΕΘ.Α.Α.Ε. εισηγείται την αναλυτική κατανομή των Τμημάτων του κάθε Α.Ε.Ι. στις παραπάνω κατηγορίες. Υπολογίζεται ο σταθμισμένος μέσος όρος για κάθε Ίδρυμα και ανάγεται σε ποσοστό επί του συνόλου των Α.Ε.Ι.

Κριτήριο Κ5: Γεωγραφική Διασπορά του Α.Ε.Ι.

Υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη διασπορά των Τμημάτων του Α.Ε.Ι. σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας και ανάγοντάς την σε ποσοστό επί του συνόλου των Α.Ε.Ι. Τα Τμήματα των Α.Ε.Ι. που λειτουργούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής και στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης θεωρείται ότι λειτουργούν στην ίδια πόλη, ανεξάρτητα αν διαθέτουν εγκαταστάσεις σε διαφορετικούς δήμους.

Κριτήριο Κ6: Μόνιμο Προσωπικό

Οι διάφορες κατηγορίες προσωπικού επιβαρύνουν το Ίδρυμα με λειτουργικές δαπάνες (πχ εξοπλισμός και λειτουργία γραφείων, τηλ/κά τέλη, κ.λπ.) που έχουν αναλογικό χαρακτήρα. Ορίζονται τρεις συντελεστές βαρύτητας:

α. τα μέλη Δ.Ε.Π. με συντελεστή 1, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων για το επιστημονικό/διοικητικό τους έργο,
β. τα μέλη Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π. με συντελεστή 0,50 λόγω των απαιτήσεων για την επιτέλεση του επιστημονικού τους έργου,
γ. τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικού προσωπικού με συντελεστή 0,25.

Τα δεδομένα λαμβάνονται από το Ο.Π.Ε.Σ.Π. και αφορούν στο μόνιμο προσωπικό που υπηρετούσε στο Ίδρυμα κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

Υπολογίζεται η τιμή για κάθε Α.Ε.Ι. και ανάγεται στο ποσοστό επί του συνόλου του προσωπικού σε όλα τα Α.Ε.Ι.

Κριτήριο Κ7: Κόστος λειτουργικών δαπανών (καθαριότητα, φύλαξη κ.λπ.)

Υπολογίζεται η επιβάρυνση του Α.Ε.Ι. από τις πολυετείς συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης που καλύπτονται με δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού, καθώς και δαπάνες για την ηλεκτροδότηση, ύδρευση και θέρμανση. Υπολογίζονται από το ποσό που έχει εγγραφεί στους κωδικούς 845, 892, 863, 0842, 0841 και 1611 του κάθε Α.Ε.Ι. προς τις αντίστοιχες δαπάνες για το σύνολο των Α.Ε.Ι. Τα δεδομένα αφορούν πραγματοποιηθείσες δαπάνες κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος και επιβεβαιώνονται από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Οι δαπάνες για το έκτακτο διδακτικό προσωπικό (ενδεικτικά αναφέρονται οι διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980/Α’112) δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το κριτήριο.

Κριτήριο Κ8: Κατανομή Τακτικού Προϋπολογισμού του προηγουμένου έτους

Για να αποσβεσθούν τυχόν μεγάλες διακυμάνσεις από τη χρηματοδότηση του προηγουμένου έτους, λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό που αναλογεί στο Α.Ε.Ι. από το σύνολο της χρηματοδότησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. (τακτικός προϋπολογισμός) για το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Άρθρο 2
Στάθμιση των Κριτηρίων

Για τον υπολογισμό του συνολικού δείκτη κατανομής για κάθε Α.Ε.Ι., το κάθε κριτήριο λαμβάνεται υπόψη με έναν συντελεστή βαρύτητας σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα:

Πίνακας II: Συντελεστές βαρύτητας των αντικειμενικών κριτηρίων

Η βαρύτητα του Κριτηρίου 8 βαίνει μειούμενη κάθε έτος και μηδενίζεται σε βάθος τριετίας από την αρχική εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 4653/2020. Η ανακατανομή των συντελεστών βαρύτητας θα γίνεται με εισήγηση της ΕΘ.Α.Α.Ε.

Άρθρο 3
Τελικός Υπολογισμός

Ο συνολικός δείκτης κατανομής για το κάθε Α.Ε.Ι. υπολογίζεται ως το ποσοστό του συνολικού ποσού που θα κατανεμηθεί στα Ιδρύματα. Για το κάθε Α.Ε.Ι. υπολογίζονται οι τιμές των Κριτηρίων. Το τελικό ποσοστό κατανομής στο Α.Ε.Ι. της χρηματοδότησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την επόμενη χρονιά υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση:

%ΑΕΙ = W1*K1+W2*K2+W3*K3+W4*K4+W5*K5+W6*K6+W7*K7+W8*K8

Άρθρο 4
Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) δεν περιλαμβάνονται στον αλγόριθμο κατανομής λόγω της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας των δύο αυτών ιδρυμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Τρόπος κατανομής του είκοσι τοις εκατό (20%) της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. στα Α.Ε.Ι. -Ποιοτικά Κριτήρια.

Για τον τρόπο κατανομής του 20% της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. στα Α.Ε.Ι. ορίζονται τα παρακάτω ποιοτικά κριτήρια:

α) Παρουσίαση και επιλογή δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων.

Κάθε Α.Ε.Ι. υποβάλλει στην ΕΘ.Α.Α.Ε. ετήσια έκθεση με αντικείμενο την παρουσίαση των ετήσιων επιδόσεών του, έως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους. Ο υπολογισμός των δεικτών γίνεται με τα δεδομένα του προηγούμενου της υποβολής έτους. Ειδικά για το 2022, η υποβολή των ετήσιων εκθέσεων των Α.Ε.Ι. προς την ΕΘ.Α.Α.Ε. που αφορούν στην παρουσίαση των ετήσιων επιδόσεών τους για το έτος 2021 και αφορούν στην τακτική επιχορήγηση του οικονομικού έτους 2023, πραγματοποιείται έως την 31η Ιουλίου 2022, ενώ η σχετική εισήγηση της ΕΘ.Α.Α.Ε. προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, υποβάλλεται έως την 15η Σεπτεμβρίου 2022. Η παρουσίαση των επιδόσεων γίνεται με βάση τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων, οι οποίοι αντιστοιχίζονται σε κριτήρια αποτίμησης της ποιότητας των Ιδρυμάτων. Το σύνολο των κριτηρίων και των δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων εντάσσονται σε πέντε ενότητες ως εξής:

Α) τη συνεχή βελτίωση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου,
Β) την ερευνητική δραστηριότητα, την αριστεία στην έρευνα και επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού,
Γ) τη διασύνδεση με την κοινωνία, την αγορά εργασίας και αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης,
Δ) τη διεθνοποίηση και
Ε) την ποιότητα του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος.

Εκ των πέντε ως άνω ενοτήτων κριτηρίων, δεικτών και επιτευγμάτων, η ενότητα (Α) είναι υποχρεωτική για όλα τα Ιδρύματα, ενώ από τις υπόλοιπες τέσσερις ενότητες, (Β), (Γ), (Δ) και (Ε) τα Ιδρύματα επιλέγουν υποχρεωτικά δύο ενότητες, στις οποίες θα πρέπει να αξιολογηθούν, σύμφωνα με την παρούσα. Το σύνολο των συμπληρωμένων ενοτήτων για κάθε Ίδρυμα θα πρέπει να είναι τρείς. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. καθορίζει και δημοσιοποιεί τη διαδικασία, το υπόδειγμα και τις οδηγίες συμπλήρωσης για την υποβολή των εκθέσεων εκ μέρους των Ιδρυμάτων.

β) Περιγραφή και τρόπος υπολογισμού των τιμών των δεικτών.

Η περιγραφή καθώς και ο τρόπος υπολογισμού της τιμής του κάθε δείκτη παρατίθενται στον Πίνακα ΙV που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Οι τιμές των δεικτών υπολογίζονται, κατά περίπτωση, είτε από τα δεδομένα που καταχωρίζουν τα Ιδρύματα στο πληροφοριακό σύστημα (Ο.Π.Ε.Σ.Π.), είτε από πρόσθετα δεδομένα που επιλέγουν να υποβάλουν συμπληρωματικά τα Ιδρύματα, είτε από δημόσια διαθέσιμα δεδομένα σε διεθνείς και εθνικές βάσεις.

γ) Μοριοδότηση και υπολογισμός της.

Κάθε ενότητα δεικτών μοριοδοτείται με ένα σύνολο μορίων που κατανέμεται στους επιμέρους δείκτες σύμφωνα με την αναλυτική αναφορά τους στον Πίνακα IV.

Ο υπολογισμός της μοριοδότησης από την ΕΘ.Α.Α.Ε. πραγματοποιείται σύμφωνα με την μέθοδο υπολογισμού, όπως εμφανίζεται στον Πίνακα ΙII και η οποία περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες υπολογισμού των μορίων ανάλογα με τον τρόπο μέτρησης της τιμής του κάθε δείκτη.

Πίνακας III: Τρόποι απόδοσης μορίων στους επιμέρους δείκτες βάσει του τύπου του δείκτη

δ) Αξιολόγηση των εκθέσεων επιδόσεων των Α.Ε.Ι.

Η αξιολόγηση των εκθέσεων των Α.Ε.Ι. και η απόδοση της μοριοδότησης πραγματοποιείται από την ΕΘ.Α.Α.Ε.,η οποία υποβάλλει σχετική εισήγηση για κάθε Α.Ε.Ι. προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, έως τέλος Απριλίου εκάστου έτους. Ειδικά για το 2022, η σχετική εισήγηση της ΕΘ.Α.Α.Ε. προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων υποβάλλεται έως την 15η Σεπτεμβρίου 2022, σύμφωνα με την παρ. α) του Κεφαλαίου Β. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. μπορεί να ζητά πρόσθετη τεκμηρίωση και να διενεργεί επαληθεύσεις για τα δεδομένα του οικείου Α.Ε.Ι. Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του κάθε Ιδρύματος έχει την εποπτεία και την ευθύνη πληρότητας και αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων στοιχείων.

ε) Κατανομή της χρηματοδότησης ανά Α.Ε.Ι.

Η κατανομή της χρηματοδότησης πραγματοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά τον προσδιορισμό της συνολικής ετήσιας προς κατανομή χρηματοδότησης. Ποσοστό 20% αυτής κατανέμεται στα Α.Ε.Ι. με βάση το συνολικό αριθμό των μορίων που θα συγκεντρώσουν από τη μοριοδότησή τους για τις τρείς (3) ενότητες του Πίνακα ΙV που θα περιλάβουν στην έκθεσή τους και αφού ληφθεί υπόψη η σχετική εισήγηση της ΕΘ.Α.Α.Ε.

Η κατανομή της χρηματοδότησης προσδιορίζεται με βάση το ποσοστό των μορίων που θα συγκεντρώσει το κάθε Α.Ε.Ι. σε σχέση με το σύνολο των μορίων που έχουν αποδοθεί σε όλα τα Α.Ε.Ι. και με το ποσοστό που του αναλογεί από τα αντικειμενικά κριτήρια.

στ) Η απόφαση αυτή μπορεί να τροποποιείται και να προσαρμόζεται ετησίως με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή των συστημάτων υποβολής, συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, παύει η ισχύς της υπό στοιχεία 154781/Ζ1/30.11.2021 απόφασης της Υπουργού και του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορισμός κριτηρίων, δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων για την κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» (Β’ 5629), καθώς και της υπό στοιχεία 36331/Ζ1/30.03.2022 (Β’ 1536) τροποποιητικής αυτής.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr