Πανεπιστήμια: Νέα παράταση στη θητεία Πρυτάνεων και Κοσμητόρων

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Πανεπιστήμια: Νέα παράταση στη θητεία Πρυτάνεων και Κοσμητόρων

Η θητεία των Πρυτανικών Αρχών και των Κοσμητόρων των ΑΕΙ που λήγει στις 31 Αυγούστου 2022 παρατείνεται έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάδειξης των νέων μονομελών οργάνων και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβεί την 28η Φεβρουαρίου 2023.

Με νέα ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή και περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας» προβλέπεται η παράταση της θητείας των Πρυτάνεων και των Κοσμητόρων των ΑΕΙ.

Ειδικότερα, η ρύθμιση προβλέπει τα εξής:

Ρύθμιση ζητημάτων για την ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών και των Κοσμητόρων Σχολών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – Τροποποίηση άρθρου εξηκοστού έκτου ν. 4917/2022 1. Στο άρθρο εξηκοστό έκτο του ν. 4917/2022 (Α ́ 67), περί των ρυθμίσεων για τα όργανα διοίκησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία πριν από την οποία δεν δύναται να εκδοθεί η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών και των Κοσμητόρων Σχολών στα Α.Ε.Ι.,

β) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία πριν την οποία, αν εκδοθεί προκήρυξη για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., οι εκλογές θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, γ) η παρ. 2 αντικαθίσταται, και το άρθρο εξηκοστό έκτο διαμορφώνεται ως εξής:

Ρυθμίσεις για τα όργανα διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

1. Η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών και των Κοσμητόρων Σχολών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), η θητεία των οποίων λήγει την 31η.8.2022, δεν δύναται να εκδοθεί πριν από την 31η.8.2022, κατά παρέκκλιση του άρθρου 69 του ν. 4692/2020 (Α ́ 111), περί της προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων, και της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 (Α ́ 114), περί της προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα, αντίστοιχα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο εκδοθεί προκήρυξη για την ανάδειξη των οργάνων της παρούσας πριν από την 31η.8.2022, οι εκλογές θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες. 

2. Η θητεία των υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών και των υπηρετούντων Κοσμητόρων των Σχολών των Α.Ε.Ι. που λήγει την 31η.8.2022 παρατείνεται έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάδειξης των νέων μονομελών οργάνων και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβεί την 28η.2.2023.».

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.