Το αναλυτικό πρόγραμμα της 99ης Συνόδου Πρυτάνεων

Το αναλυτικό πρόγραμμα της 99ης Συνόδου Πρυτάνεων

Ξεκίνησαν οι εργασίες της 99ης Συνόδου Πρυτάνεων που φιλοξενείται στα Ιωάννινα. Η Σύνοδος διεξάγεται με υβριδικό τρόπο, δηλαδή δια ζώσης και ηλεκτρονικά ενώ την Πέμπτη, τελευταία ημέρα των εργασιών, θα παραβρεθεί η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν το αναλυτικό πρόγραμμα με τα θέματα που θα απασχολήσουν τη 99η Σύνοδο Πρυτάνεων.  


Δευτέρα, 2 Μαΐου 2022

79η Συνάντηση Προϊσταμένων Μ.Ο.Δ.Υ. των Ε.Λ.Κ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων Hotel Du Lac Congress Center & Spa, Αίθουσα Πανδώρα Α’

10:00 - 10:15 Προσέλευση/ Σύνδεση συμμετεχόντων/ουσών.

10:15 - 12:30 Χαιρετισμοί - Α΄ Πρωινή Συνεδρία.

Χαιρετισμός του Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθ. κ. Σπύρου Γεωργάτου.

Ενότητα Α
Οικονομικά Θέματα των Ε.Λ.Κ.Ε.

1. Έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την αποστολή απολογισμών οικονομικού έτους 2021,

Εισηγητής: Πολυτεχνείο Κρήτης.

2. Παροχή στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε. για ποσά που καταβλήθηκαν στους Ε.Λ.Κ.Ε. από υπόχρεους καθηγητές και λέκτορες πλήρους απασχόλησης σε Α.Ε.Ι. από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας,

Εισηγητές: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

3. Βελτίωση των διαδικασιών μετακινήσεων στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων/ έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4336/2015, προκειμένου το σύστημα να είναι πιο ευέλικτο και λειτουργικό,

Εισηγητής: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

4. Επιβολή κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν. 4912/2022,

Εισηγητές: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

5. Διαδικασία διόδευσης της μισθοδοσίας των Ε.Λ.Κ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων,

Εισηγητές: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ενότητα Β
Θεσμικά Θέματα των Ε.Λ.Κ.Ε.

1. Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε.: Απολογισμός δραστηριότητας στη διάρκεια της θητείας,

Εισηγητές: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνείο Κρήτης.

2. Πορίσματα ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στους Ε.Λ.Κ.Ε.,

Εισηγητής: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

3. Διαχειριστικό καθεστώς παροχής υπηρεσιών από τα εργαστήρια των Πανεπιστημίων, Εισηγητές: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πατρών. 

12:30 - 13:00 Διάλειμμα-Καφές

13:00 - 14:30 Β΄ Πρωινή Συνεδρία.

Ενότητα Γ
Διαχειριστικά Θέματα των Ε.Λ.Κ.Ε.

1. Διάρκεια υποχρεωτικής τήρησης και διαδικασίες εκκαθάρισης των αρχείων του δημοσίου τομέα,

Εισηγητής: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

2. Προτεινόμενες διατάξεις για τροποποίηση των διαδικασιών διεξαγωγής απευθείας αναθέσεων του Ν.4782/2021 περί εκσυγχρονισμού, απλοποίησης και αναμόρφωσης του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων/ προμηθειών στους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.,
Εισηγητές: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνείο Κρήτης.

3. Πιστοποίηση της εναρμόνισης των έργων ΤΠΕ με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού από τη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

Εισηγητής: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

4. Αντιμετώπιση των αποσβέσεων πάγιου εξοπλισμού στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων,

Εισηγητής: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

5. Θέματα καταβολής Εθνικής Χρηματοδότησης σε ερευνητικά Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά έργα,

Εισηγητές: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πολυτεχνείο Κρήτης.

6. Υλοποίηση διεπαφής υποστήριξης αυτοματοποιημένων αναρτήσεων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ),

Εισηγητές: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

7. Φορολογική ενημερότητα υποτρόφων στο πλαίσιο προγραμμάτων Erasmus+,

Εισηγητής: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

8. Θέματα συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ:

8.1. Αίτημα τροποποίησης της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας» (Κωδ. Πρόσκλησης 111) που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014- 2020 μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»,

Εισηγητής: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

8.2. Αίτημα τροποποίησης της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Δράσεις Υποστήριξης της Λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως Δικαιούχων στη Διαχείριση και Υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» (Κωδ. Πρόσκλησης ΤΒ06) που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014 - 2020 μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»,

Εισηγητές: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνείο Κρήτης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

8.3. Σύστημα Παρακολούθησης ωφελούμενων των Πράξεων «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Α.Ε.Ι. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων»,

Εισηγητής: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

8.4. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ-Μέτρο 16),

Εισηγητής: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

14:30 - 16:00 Διάλειμμα – Γεύμα στο εστιατόριο του Hotel Du Lac Congress Center & Spa. 16:00 - 17:30 Α΄ Απογευματινή Συνεδρία.

Ενότητα Δ
Προσκεκλημένοι
Εκπρόσωποι Φορέων - Λοιπά Θέματα - Ανακοινώσεις.

1. Προσκεκλημένοι Εκπρόσωποι Φορέων.

  • Ελένη Πουλακάκη, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
  • Ανδριάνα Μανώλη, Προϊσταμένη Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» & Αντωνία Μανιατάκου, Αν. Προϊσταμένη Μονάδας Β2.2.- Διαχείρισης Πράξεων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ενδυνάμωσης του Ερευνητικού Δυναμικού Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

2. Λοιπά Θέματα Ανακοινώσεις.

17:30 - 18:00 Β΄ Απογευματινή Συνεδρία των Προϊσταμένων Μ.Ο.Δ.Υ. και λήξη εργασιών. Ενότητα Ε - Συμπεράσματα – Πορίσματα.

Προετοιμασία εισηγήσεων και προτάσεων προς την 84η Σύνοδο Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης/ Προέδρων Επιτροπών Ερευνών και Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε..

20:00 Δείπνο στο εστιατόριο «ΟΜΙΛΟΣ», Πάρκο Ναυτικού Ομίλου (Κωνσταντίνου Κανάρη).

Δευτέρα, 2 Μαΐου 2022

2η Σύνοδος Προέδρων των Δ.Σ. των Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) και Τεχνολογικών Πάρκων των Ελληνικών Πανεπιστημίων
Hotel Du Lac Congress Center & Spa, Αίθουσα Πανδώρα Γ΄

14:00 - 14:15 Προσέλευση/ Σύνδεση συμμετεχόντων/ουσών.

14:15 - 14:30 Έναρξη εργασιών της 2ης Συνόδου Προέδρων των Δ.Σ. των Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) και Τεχνολογικών Πάρκων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Χαιρετισμός του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Προεδρεύοντα του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθ. κ. Τριαντάφυλλου Αλμπάνη και του Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθ. κ. Σπύρου Γεωργάτου.

14:30 - 14.50 Θεσμικός Χαρακτήρας Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Κέντρων,

Εισηγητής: Καθ. κ. Παναγιώτης Βλάμος, Πρόεδρος ΔΣ, Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

14.50 15.10 Θέματα Ίδρυσης και κατάργησης νέων Ινστιτούτων Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Κέντρων,

Εισηγητής: Καθ. κ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

15.10- 15.30 Οικονομική Διαχείριση και Αυτοτέλεια των Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Κέντρων, Εισηγητής: Καθ. κα. Ιωάννα Λαλιώτου, Αντιπρύτανις Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

15.30 - 16:00 Θέματα Ερευνητικού Προσωπικού και Προσωπικού Υποστήριξης,

Εισηγητής: Καθ. κ. Ανδρέας Φλώρος, Πρύτανης Ιονίου Πανεπιστημίου.

16:00 - 16.30 Ανάπτυξη της Έρευνας και της Καινοτομίας σε Περιφερειακό Επίπεδο. Ο Ρόλος των Πανεπιστημίων,

Εισηγητής: Ομότιμος Καθ. κ. Γιάννης Κρεστενίτης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

16.30 - 18:00 Συζήτηση - Συμπεράσματα

Προετοιμασία εισηγήσεων και προτάσεων προς την 99η Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

20:00 Δείπνο στο εστιατόριο «ΟΜΙΛΟΣ», Πάρκο Ναυτικού Ομίλου (Κωνσταντίνου Κανάρη).

Δευτέρα, 2 Μαΐου 2022

4η Συνάντηση Προέδρων των Δ.Σ. και Διευθυνόντων Συμβούλων των Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας των Πανεπιστημίων
Hotel Du Lac Congress Center & Spa, Αίθουσα Πανδώρα Β΄

14:00 - 14:30 Προσέλευση/ Σύνδεση συμμετεχόντων/ουσών.

14:30 - 18:00 Έναρξη εργασιών της 4ης Συνάντησης Προέδρων των Δ.Σ. και Διευθυνόντων Συμβούλων των Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας των Πανεπιστημίων

«Θέματα καταστατικών και οικονομικών θεμάτων»,

Εισηγητής: Καθ. κ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΔΠ Παν. Ιωαννίνων

«Αναγκαιότητα νομοθέτησης νέου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας Εταιρειών ΑΔΠ ΑΕΙ»,

Εισηγητής: Καθ. κ. Νίκος Χανιωτάκης, Πρόεδρος και Δ.Σ. της ΕΔΠ Πανεπιστημίου Κρήτης

«Εταιρείες ΑΔΠ ΑΕΙ ως μοχλός ανάπτυξης των Πανεπιστημίων: Αποστολή-Στόχοι- Δραστηριότητες»,

Εισηγητής: Καθ. κ. Νίκος Χανιωτάκης, Πρόεδρος και Δ.Σ. της ΕΔΠ Πανεπιστημίου Κρήτης

«Υιοθέτηση ενιαίων διαδικασιών από τις Εταιρείες ΑΔΠ των Ελληνικών ΑΕΙ», Εισηγητής: Καθ. κ. Νίκος Χανιωτάκης, Πρόεδρος και Δ.Σ. της ΕΔΠ Πανεπιστημίου Κρήτης

«Διαδικασίες αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας των ΑΕΙ (μισθώσεις, αμοιβή της Εταιρείας κλπ.)»,

Εισηγητής: Καθ. κ. Νίκος Χανιωτάκης, Πρόεδρος και Δ.Σ. της ΕΔΠ Πανεπιστημίου Κρήτης

Συζήτηση, συμπεράσματα και προετοιμασία εισηγήσεων προς την 99η Σύνοδο των Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε.

20:00 Δείπνο στο εστιατόριο «ΟΜΙΛΟΣ», Πάρκο Ναυτικού Ομίλου (Κωνσταντίνου Κανάρη).

Τρίτη, 3 Μαΐου 2022

30η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων, Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Hotel Du Lac Congress Center & Spa, Αίθουσα Πανδώρα Γ΄

09:45 - 10:00 Προσέλευση/ Σύνδεση συμμετεχόντων/ουσών.

10:00 - 12:30 Έναρξη εργασιών της 30ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων, Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Χαιρετισμοί – Α΄ Πρωινή Συνεδρία

Α. Διασφάλιση ποιότητας/στρατηγικός σχεδιασμός Ιδρυμάτων/Ακαδημαϊκός Χάρτης

1. «Η εφαρμογή    των   κριτηρίων   μοριοδότησης   για   την   κατανομή   της δημόσιας χρηματοδότησης του 2023 στα ΑΕΙ»,

Εισηγητής: Καθ. κ. Περικλής Μήτκας, Πρόεδρος Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

2. «Αναθεώρηση εγχειριδίου ποιότητας των Ιδρυμάτων με στόχο την εναρμόνιση με το άρθρο 95 του ν 4812/2021»,

Εισηγήτρια: Καθ. κα. Ζωή Γαβριηλίδου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

3. «Αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη: Πολιτικές επιλογές, ακαδημαϊκά κριτήρια, νομικές προβλέψεις»,

Εισηγητής: Καθ. κ. Δημήτριος Καραδήμας, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Β. Φοιτητική Μέριμνα

Ενημέρωση από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

κ. Κωνσταντίνος Δέρβος, Πρόεδρος ΙΝΕΔΙΒΙΜ,

κ. Εμμανουήλ Βαϊρακτάρης, Διευθυντής Εκπαιδευτικής Μέριμνας και Τεχνικών Υπηρεσιών ΙΝΕΔΙΒΙΜ

1. «Θέματα φοιτητικής μέριμνας σχετικά με τη στέγαση, τη σίτιση, τα συγγράμματα και τον πανεπιστημιακό αθλητισμό. Προβλήματα και προτάσεις»,

Εισηγητής: Καθ. κ. Δρόσος Γκιντίδης, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

2. «Αύξηση του ημερησίου κόστους για τη σίτιση»,

Εισηγητής: Καθ. κ. Μάρκος Μαραγκός, Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας, Πανεπιστήμιο Πατρών. 

3. «Ενημέρωση- καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο συνεργασίας για την εξειδίκευση χρηματοδότησης προσαρμογών για τη φυσική προσβασιμότητα των ΑμεΑ και την αναβάθμιση του εξοπλισμού καθώς και την ισότιμη πρόσβαση των ΑμεΑ ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»,

Εισηγητής: Αναπλ. Καθ. κ. Γιώργος Μαλινδρέτος, Αντιπρύτανης Διοίκησης και Φοιτητικής Μέριμνας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

4. «Μονάδα Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: Παρούσα κατάσταση, προοπτική και σχεδιασμός»,

Εισηγητής: Καθ. κ. Μηνάς Πασχόπουλος, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

12:30 - 13:00  Διάλειμμα Καφές

13:00 - 15:00 Β΄ Πρωινή Συνεδρία Γ. Εκπαίδευση

1. «Σύντομη ενημέρωση για τις ενέργειες της οριζόντιας δράσης των Γραφείων Διδασκαλίας και Μάθησης (ΓΡΑΔΙΜ)»,

Εισηγήτρια: Καθ. κα. Ζωή Γαβριηλίδου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

2. «Υποτροφίες για ενισχυτική διδασκαλία μέσω ΕΣΠΑ»,

Εισηγητής: Αναπλ. Καθ. κ. Μιχαήλ Λαγουδάκης, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πολυτεχνείο Κρήτης.

3. «Νομοθετικές ρυθμίσεις που θα επιτρέπουν κοινά προγράμματα στο εξωτερικό με Πανεπιστήμια του εξωτερικού και απονομή κοινού πτυχίου»,

Εισηγητής: Καθ. κ. Διονύσιος Μαντζαβίνος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, Πανεπιστήμιο Πατρών.

4. «Πρακτική Άσκηση: Από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση»,

Εισηγητής: Καθ. κ. Μηνάς Πασχόπουλος, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

5. «Study in Greece: Απολογισμός έργου και προγραμματισμός δράσεων»,

Εισηγητής: Αναπλ. Καθ. κ. Χρήστος Μιχαλακέλης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο/Επιστημονικά Υπεύθυνος της δράσης “Study in Greece”.

15:00 16:00 Διάλειμμα Γεύμα στο εστιατόριο του Hotel Du Lac Congress Center & Spa.

16:00 – 18:00 Α΄ Απογευματινή Συνεδρία Δ. Διοικητικά/ Επίκαιρα θέματα

1. «Εξειδίκευση της διαδικασίας εισαγωγής φοιτητών μερικής φοίτησης στα φοιτητολόγια των ΑΕΙ»,

Εισηγήτρια: Καθ. κα. Ζωή Γαβριηλίδου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

2. «Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων σε κατόχους αλλοδαπών τίτλων σπουδών. Η αδιέξοδη ρύθμιση του νόμου»,

Εισηγήτρια: Καθ. κα. Πηνελόπη Φουντεδάκη, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών

3. «Διοικητική υποστελέχωση των ελληνικών Πανεπιστημίων»,

Εισηγητής: Καθ. κ. Μηνάς Πασχόπουλος, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

4. «Ενημέρωση για το έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+»,

Εισηγητής: Καθ. κ. Νικόλαος Μήτρου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο/ Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+

Συζήτηση, συμπεράσματα και προετοιμασία εισηγήσεων προς την 99η Σύνοδο των Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε.

Εισηγητές: Αντιπρυτάνεις Προεδρείου Συνόδου

20:00 Μουσική Εκδήλωση «1922-2022: Μνήμη Προσφυγικού Ελληνισμού». Γεν. Επιμέλεια: Αναπλ. Καθ. κ. Κυριάκος Καλαϊτζίδης, Τμ. Μουσικών Σπουδών. Πανεπιστημιούπολη Α’ Ιωαννίνων (Αίθουσα Τελετών «Γεώργιος Μυλωνάς»).

20:30 Δείπνο στο Εστιατόριο «Η ΦΗΓΟΣ», Πανεπιστημιούπολη Α’ Ιωαννίνων.

Τρίτη, 3 Μαΐου 2022
84η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης / Προέδρων Επιτροπών Ερευνών και Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων
Hotel Du Lac Congress Center & Spa, Αίθουσα Πανδώρα Α΄

10:15-10:30      Προσέλευση/ Σύνδεση συμμετεχόντων/ουσών.

10:30-11:00 Έναρξη εργασιών της 84ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης/ Προέδρων Επιτροπών Ερευνών και Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε..

Χαιρετισμοί - Α΄Πρωινή Συνεδρία.

Χαιρετισμός του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθ. κ. Τριαντάφυλλου Αλμπάνη και του Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθ. κ. Σπύρου Γεωργάτου.

Ενότητα Α
Πορίσματα της 79ης Συνάντησης Προϊσταμένων Μ.Ο.Δ.Υ. των Ε.Λ.Κ.Ε..

11:00-12:30 Παρουσίαση πορισμάτων, συζήτηση των θεμάτων και λήψη αποφάσεων, Εισηγητής: Καθ. κ. Σπύρος Γεωργάτος, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

12.30-13:00 Διάλειμμα- Καφές

13:00-14:30 Β΄ Πρωινή Συνεδρία.

Ενότητα Β
Ενημέρωση από ειδικούς ομιλητές.

  • Πόλος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας στην ερευνητική χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης,

Εισηγητής: Καθ. κ. Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας.

  • Ρόλος του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας στην ερευνητική χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης,

Εισηγήτρια: Καθ. κα. Ξένη Χρυσοχόου, ασκούσα καθήκοντα Διευθύντριας & Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

14:30-16:00 Διάλειμμα - Γεύμα στο εστιατόριο του Hotel Du Lac Congress Center & Spa. 16.00-19:00 Α΄ Απογευματινή Συνεδρία και λήξη εργασιών.

Ενότητα Γ
Χρηματοδότηση της Έρευνας και Συναφή Θέματα.

1. Χρηματοδοτήσεις επενδύσεων για την ενίσχυση της έρευνας από το Ταμείο Ανάκαμψης,

Εισηγητής: Καθ. κ. Σπύρος Γεωργάτος, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

2. Καταβολή     της      εθνικής      χρηματοδότησης      σε      ευρωπαϊκά      ανταγωνιστικά έργα μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

Εισηγητής: Καθ. κ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

3. Υποστήριξη της δράσης για ένταξη της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό σύγχροτρον (European Synchrotron Radiation Facility, ESRF),

Εισηγητής: Καθ. κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Πατρών.

4. Πρόνοια υποψήφιων διδακτόρων που συμμετέχουν στην υλοποίηση ερευνητικών έργων, Εισηγητής: Καθ. κ. Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου.

Ενότητα Δ
Συνέργειες των
Κέντρων Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης.

Συνεργασία Κέντρων Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Πανεπιστημίων με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης.

Εισηγητής: Καθ. κ. Δημήτρης Παπαγεωργίου, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ενότητα Ε
Διαχειριστικά Θέματα Ε.Λ.Κ.Ε.

1. Αντιμετώπιση των αποσβέσεων πάγιου εξοπλισμού στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων,

Εισηγητής: Καθ. κ. Σπύρος Γεωργάτος, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

2. Διεκδικήσεις καταβολών ΤΣΜΕΔΕ από όλες τις Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας,

Εισηγητής: Καθ. κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Πατρών.

3. Κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων,

Εισηγητής: Καθ. κ. Γρηγόριος Χονδροκούκης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πειραιώς.

4. Στελέχωση των Μ.Ο.Δ.Υ. των Ε.Λ.Κ.Ε.: Προσόντα υπαλλήλων και βαθμολογική εξέλιξη, Εισηγητής: Καθ. κ. Σπύρος Γεωργάτος, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ενότητα Στ
Συμπεράσματα - Πορίσματα.

Προετοιμασία εισηγήσεων και προτάσεων προς την 99η Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

20:00 Μουσική Εκδήλωση «1922-2022: Μνήμη Προσφυγικού Ελληνισμού». Γεν. Επιμέλεια: Αναπλ. Καθ. κ. Κυριάκος Καλαϊτζίδης, Τμ. Μουσικών Σπουδών. Πανεπιστημιούπολη Α’ Ιωαννίνων (Αίθουσα Τελετών «Γεώργιος Μυλωνάς»).

20:30 Δείπνο στο Εστιατόριο «Η ΦΗΓΟΣ», Πανεπιστημιούπολη Α΄ Ιωαννίνων.

 

10:00 - 10:15 Προσέλευση/ Σύνδεση συμμετεχόντων/ουσών.

10:15 - Έναρξη εργασιών της 19ης Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Χαιρετισμοί

1. Χρήστος Τρυφωνόπουλος, Προϊστάμενος Τμήματος Α’ Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), Ενεργοποίησης & Αξιολόγησης Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ), Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Δημόσιες Επενδύσεις στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης - Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) 2021-2025 του ΥΠΑΙΘ και η πορεία υλοποίησής του.

2. Αθανασία Λαμπράκη,

Προϊσταμένη Τμήματος Γ’ Παρακολούθησης & Ελέγχου Έργων Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ), Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων. Παρακολούθηση και Έλεγχος των έργων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) 2021-2025 του ΥΠΑΙΘ.

3. Κωνσταντίνος Σπανουδάκης, Αντιπρύτανης Οικονομικών & Υποδομών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Εξέλιξη και ευελιξία του ΤΠΑ (ΥΠΑΙΘ) ΕΠΑ.

4. Δημήτριος Σκούρας, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, Παν. Πατρών.

Έλλειψη ΕΠΑ (παλιό ΠΔΕ) και καθυστερήσεις σε προσκλήσεις με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει το αναπτυξιακό πρόγραμμα.

5. Κωνσταντίνος Καργάκος, Senior Loan Officer-Greek Public Sector, European Investment Bank. Η παρουσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στον τομέα της χρηματοδότησης των υποδομών των ΑΕΙ.

12:30 - 13:00  Διάλειμμα Καφές

13:00 - 15:00

1. Ευάγγελος Σαπουντζάκης, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, ΕΜΠ. Διαχείριση μεικτών δημοσίων συμβάσεων με αντικείμενο τη μελέτη-κατασκευή δημοσίου έργου και την προμήθεια/παροχή υπηρεσιών.

2. Ελένη Μπατζιά, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ΕΜΠ.

Η Συμφωνία-Πλαίσιο στις Δημόσιες Συμβάσεις.

3. Φώτιος Μάρης, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, ΔΠΘ. Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα: ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

4. Νίκος Καλλίθρακας-Κοντός, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Ηλεκτρική ενέργεια: Ρήτρα αναπροσαρμογής και πανεπιστημιακοί προϋπολογισμοί.

5. Δημήτριος Σκούρας, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, Παν. Πατρών.

ΤΣΜΕΔΕ και προσφυγές για τις κρατήσεις υπέρ τρίτων.

6. Δημήτριος Τούσουλης, Αντιπρύτανης Οικονομικών Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, ΕΚΠΑ.

Τεχνικές Υπηρεσίες σήμερα: Προτάσεις Αναβάθμισης.

15:00 - 16:00 Διάλειμμα - Γεύμα στο εστιατόριο του Hotel Du Lac Congress Center & Spa. 16:00 - 18:00

1. Περικλής Μήτκας, Πρόεδρος ΕΘΑΑΕ.

Συμπεράσματα από την πρώτη εφαρμογή ποιοτικών κριτηρίων για την κατανομή της χρηματοδότησης των ΑΕΙ & Προετοιμασία για την επόμενη περίοδο.

2. Χριστίνα Μπέστα, Γενική Διευθύντρια ΕΘΑΑΕ.

Σύνδεση δεικτών επιδόσεων με τη Στρατηγική του Ιδρύματος: Οργάνωση και χρήση εργαλείων.

3. Νικόλαος Μήτρου, Καθηγητής ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+.

Η Δράση «Κάλλιπος+»: Ενημέρωση για την πορεία του έργου.

4. Λάζαρος Μεράκος, Πρόεδρος Ακαδημαϊκού Διαδικτύου GUnet.

Ψηφιακές Υπηρεσίες για την Ακαδημαϊκή Κοινότητα.

5. Στέφανος Κόλλιας, Πρόεδρος ΕΔΥΤΕ.

Οι νέες υποδομές και υπηρεσίες από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο.

18:00 - 19:00 Συζήτηση – Πορίσματα

20:00 Μουσική Εκδήλωση «1922-2022: Μνήμη Προσφυγικού Ελληνισμού». Γεν. Επιμέλεια: Αναπλ. Καθ. κ. Κυριάκος Καλαϊτζίδης, Τμ. Μουσικών Σπουδών. Πανεπιστημιούπολη Α’ Ιωαννίνων (Αίθουσα Τελετών «Γεώργιος Μυλωνάς»).

20:30 Δείπνο στο Εστιατόριο «Η ΦΗΓΟΣ», Πανεπιστημιούπολη Α’ Ιωαννίνων.

Τετάρτη, 4 Μαΐου 2022

99η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. Ελληνικών Πανεπιστημίων με τη συμμετοχή Αντιπρυτάνεων και Αντιπροέδρων Δ.Ε.
Hotel Du Lac Congress Center & Spa, Αίθουσα Πανδώρα Α΄

9:45 - 10:00 Προσέλευση/ Σύνδεση συμμετεχόντων/ουσών.

10:00 Έναρξη εργασιών της 99ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. Ελληνικών Πανεπιστημίων

10:00 - 12:30 Χαιρετισμοί - Α΄ Πρωινή Συνεδρία

10:15 - 10:30 Πρύτανης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Προεδρεύων Συνόδου Κυπριακών Πανεπιστημίων Καθ. κ. Παναγιώτης Ζαφείρης,

10.30 - 11:30 Εκπρόσωποι κομμάτων Ελληνικού Κοινοβουλίου σε θέματα Παιδείας

11.30 - 12:30 Εισηγήσεις Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης

Εισηγήσεις Αντιπρυτάνεων Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Εισηγήσεις Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Εισηγήσεις Προέδρων των Δ.Σ. των Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) και Τεχνολογικών Πάρκων των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Εισηγήσεις Προέδρων των Δ.Σ. και Διευθυνόντων Συμβούλων των Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας των Πανεπιστημίων

12:30 - 13:00 Διάλειμμα-Καφές

13:00 - 15:00 Β΄ Πρωινή Συνεδρία

13.00 - 13:30 Πρόεδρος Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος

13.30 - 14:00 Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Αθανάσιος Κυριαζής

14.00 - 14:30 Πρόεδρος Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, Καθ. κ. Περικλής Μήτκας

14.30- 14:45 «Η Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ»,

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

14.45- 15:00 «Εισακτέοι φοιτητές»,

Εισηγητής: Καθ. κ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

15:00 - 16:00 Διάλειμμα - Γεύμα στο εστιατόριο του Hotel Du Lac Congress Center & Spa.

16:00 - 18:00 Α΄ Απογευματινή Συνεδρία

16.00 - 16:15 «Πανεπιστήμια και Ταμείο Ανάκαμψης»,

Εισηγητής: κ. Αποστόλης Δημητρόπουλος, Γ. Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

16.15 - 16:30 «Η Πρακτική Άσκηση μέσω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων: εξέλιξη, βιωσιμότητα, προβλήματα»,

Εισηγητής: Καθ. κ. Αντώνιος Κορωναίος, Υπεύθυνος Οριζόντιας Δράσης των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης.

16.30 - 16:40 Ενημέρωση από ΣΕΑΒ,

Εισηγήτρια: Καθ. κα. Θεοδώρα Ιωαννίδου, Πρόεδρος του ΣΕΑΒ.

16.40 - 16:50 Εκπρόσωπος Συνόδου Προέδρων/Κοσμητόρων Παιδαγωγικών Τμημάτων/Σχολών Τοποθετήσεις Ομοσπονδιών Προσωπικού και φοιτητών

Συμπεράσματα – Πορίσματα

1η Αναμνηστική Φωτογραφία

19:00 Μουσικό Πρόγραμμα από την ΚΑΜΕΡΑΤΑ, Ορχήστρα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 20:30 Δείπνο Εστιατόριο Φρόντζου Πολιτεία (Λόφος Αγίας Τριάδας).

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2022

99η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. Ελληνικών Πανεπιστημίων με τη συμμετοχή Αντιπρυτάνεων και Αντιπροέδρων Δ.Ε.
Hotel Du Lac Congress Center & Spa, Αίθουσα Πανδώρα Α

10:00 - 10:15 Προσέλευση/ Σύνδεση συμμετεχόντων/ουσών.

10:15 - 12:30 Έναρξη εργασιών της 99ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. Ελληνικών Πανεπιστημίων

Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων

11:00- 13:30 Συζήτηση με την Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

13.30 2η Αναμνηστική Φωτογραφία

13:45 - 15:00 Διάλειμμα - Γεύμα στο εστιατόριο του Hotel Du Lac Congress Center & Spa.

15:00 - 17:00 Α΄ Απογευματινή Συνεδρία

Ολοκλήρωση Εισηγήσεων Αντιπρυτάνεων:

α) Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και β) Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Θέματα επικαιρότητας

17:00 - 19:00 Συζήτηση - Πορίσματα

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr