Δέκα άγνωστα πτυχία σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ με πλεονεκτήματα στην αγορά εργασίας!

Δεν είναι ούτε ένα αλλά ούτε δύο τα τμήματα τα οποία δεν γνωρίζουνε πάρα πολλά άτομα, τα οποία δίνουν αρκετά πλεονεκτήματα στην αγορά εργασίας. Παρακάτω θα δείτε κάποια παραδείγματα, όπως τα παρουσίασε το www.e-employ.gr.

1.Αγροτικές Ανάπτυξης

(Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) & Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο):


Οι απόφοιτος των τμημάτων λογίζεται ως γεωπόνος – αγροτοοικονομολόγος. Σκοπός των τμημάτων είναι να καταρτίσουν σπουδαστές στους τομείς των νέων τεχνολογικών και της αγροτικής οικονομίας για την αξιοποίηση του αγροτικού χώρου, ικανών να ανταποκριθούν στις νένες απαιτήσεις για την ελληνική γεωργία.

2. Επιστημών Θάλασσας Αιγαίου 

(Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Ο απόφοιτος του τμήματος λογίζεται ως θαλασσολόγος – ιχθυολόγος. Σκοπός του τμήματος είναι η παραγωγή επιστημονικούς δυναμικού ικανοί να χειρίζεται θέματα σχετικά με την ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την αλιευτική διαχείριση και τις ιχθυοκαλλιέργειες.Πρόκειται για σπουδές με περιβαλλοντικό και οικονομικό αντίκτυπο, καθώς η οικονομία μια χώρας σαν την Ελλάδα, που διαθέτει 6.000 νησιά και περισσότερα από 13.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, εξαρτάται προφανώς από τις θαλάσσιες δραστηριότητες. Το ένα τρίτο του ελληνικού πληθυσμού κατοικεί στην παράκτια ζώνη και σε απόσταση μικρότερη των δύο χιλιομέτρων από την ακτή, ενώ ο τουρισμός και η ναυτιλία αποτελούν δύο βασικού πυλώνες της οικονομίας μας. Η αλιεία είναι ένας επίσης σημαντικός τομέας που συντηρεί άμεσα ή έμμεσα δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως στη νησιώτικη χώρα.

3. Μηχανικών Επιστήμης Υλικών 

(Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Ο απόφοιτος του τμήματος λογίζεται ως μηχανικό τεχνολογία υλικών – σχεδίαση κατασκευών και υλικών τεχνολογίας.Το τμήματα αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να ερευνούν και να απασχολούνται στους τομείς των μοριακών υλικών, των βιοϋλικών και των μικρό- και νανο-φασικών υλικών. Με απλά λόγια, ο φοιτητής ολοκληρώνοντας τις σπουδές του θα είναι ένα μηχανικός ικανός να σχεδιάζει ένα προϊόν με βάση την επιλογή κατάλληλων υλικών με βέλτιστο τρόπο για δεδομένη εφαρμογή. Θα είναι σε θέση να μελετά τη σχέση δομής και ιδιοτήτων του υλικού, που είναι η ουσία της Επιστήμης των Υλικών. Επίσης, θα μπορεί να εφαρμόζει διάφορες κατεργασίες με στόχο να διαφοροποιεί τη δομή των υλικών ώστε να αποκτώνται οι επιθυμητές ιδιότητες, που είναι η ουσία της Τεχνολογίας των Υλικών.

4. Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

(Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Ο απόφοιτος του τμήματος λογίζεται ως γεωπόνος. Το τμήματ αποσκοπεί στη κατάρτιση γεωπόνων εξειδικευμένων σε θέματα εγγειοβελτιωτικών έργων, στη διαχείριση υδατικών πόρων, στον γρωργικόμηχανολογικό εξοπλισμό, στις εφαρμογές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη γεωργία και την αξιοποίηση του ργωργικού περιβάλλοντος γενικότερα.

5. Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

(Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών):

Ο απόφοιτος του τμήματος λογίζεται ως οικονομολόγος – manager – marketer.  Το  τμήμα αποσκοπεί στην κατάρτιση στελεχών που θα είναι σε θέση να συνδυάσουν γόνιμα την αξιοποίηση των ποσοτικών μεθόδων, την Πληροφορική και τις επικοινωνίες στη λήψη αποφάσεων, στη χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής και στην αναδιοργάνωση επιχειρήσεων. Οι σπουδές στο τμήματα έχουν διεθνή διάσταση καθώς διδάσκου αρκετοί επισκέπτες καθηγητές από το εξωτερικό, ενώ υπάρχουν συνεργασίες με πανεπιστήμια πρώτης γραμμής με προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, αλλά και στην έρευνα. Το τμήμα διθέτει μεταξύ άλλων άρτια εξοπλισμένα ερυνετικά εργαστήρια και εκπαιδευτικά εργαστήρια.

6. Ψηφιακών Συστημάτων

(Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

Ο απόφοιτος του τμήματος λογίζεται ως πληροφοριακός. Το τμήμα δίνει έμφαση στις σύγχρονες ενσύρματες και ασύρματες ευρυζωνικές τεχνολογίες για το Διαδίκτυο και άλλες τηλεπικοινωνιακές υποδομές  και διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως Learning, e-health, e-business και e-government.

Το τμήμα διαθέτει δύο κατευθύνσεις σπουδών: Συστημάτων Επικοινωνικών και Δικτύων (ΣΕΔ) και Ηλεκτορνικών Υπηρεσιών (ΗΥ) με έμφαση σε Διαδικτυακές Υπηρεσίες, όπως η Μάθηση (e-learning), η Υγεία (e-health), η Επιχειρηματικότητα (ebusiness) και Διακυβέρνησης (e-government). Το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων προσφέρει τετραετές Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, το οπίο αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικκές μονάδες του ΕυρωπαΪκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και απονέμει, με την ολοκλήρωσή του, πτυχίο στα Ψηφιακά Συστήματα.

7. Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης

(Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Ο απόφοιτος του τμήματος λογίζεται ως οικονομολόγος Διοίκησης. Το τμήμα έρχεται να καλύψει τις ανάγκες της νέας οικονομίας σε σύγχρονες ειδικότητες μηχανικών, εξειδικευμένους στη Χρηματοοικονομική Μηχανική και στη Μηχανική της Διοίκησης. Είναι πολυτεχνικό τμήμα, οι απόφοιτοι είναι διπλωματούχοι μηχανικοί, και η διάρκεια των σπουδών είναι πενταετής.Το τμήμα έρχεται να καλύψει τις ανάγκες της Νέας Οικονομίας με σύγχρονες ειδικότητες μηχανικών ικανών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της Νέας Εποχής καθώς και στην έρευνα και προαγωγή της τεχνογνωσίας στους τομείς της:Χρηματοοικονομική Μηχανικής (Financial Engineering)Μηχανικής της Διοίκησης (Management Engineering).

8. Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Αιγαίου

(Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Ο απόφοιτος του τμήματος λογίζεται ως πληροφορικός-σχεδιαστής προϊόντων πολιτισμού και επικοινωνίας με χρήση νέων τεχνολογιών. Το τμήμα συνθέτει την πληροφορική, τις νέες τεχνολογίες και τα πολυμέσα με την εφαρμογή τους στον πολιτισμό.Οι πτυχιούχοι έχουν ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη σχεδίαση και την ανάπτυξη λογισμικού, εφαρμογών πολυμέσων και ψηφιακών οπτιακουστικών προϊόντων, για την παραγωγή, προβολή, διαχείριση και εκπαιδευτική αξιοποίηση της πολιτιστικής πληροφορίας.

9. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

(ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας & Κεντρικής Μακεδονίας):

Ο απόφοιτος των τμημάτων λογίζεται ως στέλεχος Logistics. Η Διοίκηση Logistics ορίζεται ως η διαδικασία του σχεδιασμού, υλοποίησης και ελέγχου της αποτελεσματικής ροής και αποθήκευση προϊόντων – υπηρεσιών από την αρχική παραγγελία μέχρι την τελική παράδοση. Γενικά τα τμήματα αυτά ασχολούνται με το αντικείμενο των Logistics, όπως είναι πιο γνωστόν ο χώρος της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ο οποίος και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς κλάδους αλλά και από τους βασικότερους ανταγωνιστικούς παράγοντες στην επιχειρηματικότητα.

10. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

(Πολυτεχνείο Ξάνθης και Κρήτης)

Ο απόφοιτος των τμημάτων λογίζεται ως μηχανολόγος μηχανικός. Τα τμήματα καλλιεργούν στους φοιτητές δεξιότητες αναγκαίες για τον δυναμικό σχεδιασμό συστημάτων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή συστηματικών τρόπων βελτίωσης της παραγωγικότητας.

Οι διπλωματούχοι μπορούν να απασχολούνται ως σύμβουλοι επιχειρήσεων για θέματα επενδύσεων εισαγωγής νέων τεχνολογιών, διασφάλισης ποιότητας (ISO), εργονομικού σχεδιασμού και ασφάλειας της εργασίας, καθώς και διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος, σε τμήματα έρευνα και ανάπτυξης προγραμματισμού και σχεδιασμού επιχειρήσεων του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr