Τίτλοι σπουδών με εξ αποστάσεως σπουδές 4ετούς διάρκειας - Δείτε αναλυτικά!

Παραθέτουμε απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ, όπως αυτή αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, που τιτλοφορείται «τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί με εξ αποστάσεως σπουδές 4-ετούς διάρκειας / Συνεκτίμηση τίτλων σπουδών ένας τουλάχιστον εκ των οποίων έχει αποκτηθεί με εξ αποστάσεως σπουδές» και με την οποία αίρονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν στις συνεδρίες της 57/16-10-2009 και 84/14-1-2011 του Δ.Σ. για τους εγγραφέντες σε εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το εαρινό εξάμηνο του 2015.

Ο σύνδεσμος όπου παρατίθενται οι αποφάσεις που αίρονται και είχε ημερομηνία καταχώρισης στις 9-3-2011 και τιτλοφορούνταν «Κρίση εξ αποστάσεως τίτλων σπουδών για την αντιστοιχία τους προς τα πτυχία συγκεκριμένων Σχολών / Τμημάτων των ελληνικών Α.Ε.Ι.» ενημερώθηκε στις 23/1/15 και αναφέρει:

«(ΠΡΟΣΟΧΗ τα παρακάτω δεν ισχύουν για τους εγγραφέντες σε εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το εαρινό εξάμηνο του 2015 –βλ. απόφαση Δ.Σ. 171Α/9-1-2015) 


Σύμφωνα με τις αποφάσεις που έλαβε η Ολομέλεια του Δ.Σ. στις συνεδρίες της 57/16-10-2009 και 84/14-1-2011, τίτλοι σπουδών που έχουν χορηγηθεί από ομοταγή Ιδρύματα μετά από εξ αποστάσεως σπουδές για τους οποίους έχει ζητηθεί η ισοτιμία και η αντιστοιχία τους προς τα πτυχία τα απονεμόμενα από τα παρακάτω Τμήματα των ελληνικών Α.Ε.Ι. (καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα στο Ε.Α.Π.), αφού κριθούν - μετά από εμπεριστατωμένο έλεγχο – για την ισοτιμία τους προς τα πτυχία που απονέμει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), δύνανται να κριθούν και για την αντιστοιχία τους προς τα πτυχία που απονέμονται από τα εν λόγω Τμήματα των ελληνικών Α.Ε.Ι. :

1. Τμήματα Φιλολογίας (Ελληνικής και Ξένων)

2. Τμήματα Ιστορίας\Αρχαιολογίας (κατεύθυνση Ιστορίας) 

3. Τμήματα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας (Τομέας Φιλοσοφίας ή Παιδαγωγικής) 

4. Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής ημεδαπής 

5. Τμήματα Ψυχολογίας».

Ακολουθεί η απόφαση που έλαβε το Α Τμήμα του ΔΣ στη συνεδρία 171 Α/9-1-2015, όπως αυτή αναφέρεται στην 

ιστοσελίδα και αφορά τους εγγραφέντες σε εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το εαρινό εξάμηνο του 2015 :

«Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το Α΄ Τμήμα του Δ.Σ. στη συνεδρία του 171Α/9-1-2015 αίρονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν στις συνεδρίες της 57/16-10-2009 και 84/14-1-2011 του Δ.Σ. για τους εγγραφέντες σε εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το εαρινό εξάμηνο του 2015 και, πλέον, ισχύουν τα εξής:

(α) Τίτλος 1ου κύκλου σπουδών που έχει χορηγηθεί από ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής μετά από εξ αποστάσεως σπουδές τουλάχιστον 4 ετών ή τίτλος 1ου κύκλου σπουδών 3-ετούς διάρκειας συνεκτιμώμενος με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους που έχουν χορηγηθεί από ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής μετά από εξ αποστάσεως σπουδές δύνανται να κριθούν - μετά από εμπεριστατωμένο έλεγχο και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 3328/2005 – για την ισοτιμία τους προς τα πτυχία που απονέμει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) και, εφόσον οι σπουδές είναι σε αντικείμενο που προσφέρεται από το Ε.Α.Π., για την αντιστοιχία του προς τα πτυχία τα απονεμόμενα από το συναφές πρόγραμμα του Ε.Α.Π..

(β) Τίτλος 1ου κύκλου σπουδών που έχει χορηγηθεί από ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής μετά από εξ αποστάσεως σπουδές 3-ετούς διάρκειας και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που έχει χορηγηθεί από ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής μετά από συμβατικού τύπου σπουδές διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους δύνανται να κριθούν συνεκτιμώμενοι - μετά από εμπεριστατωμένο έλεγχο και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 3328/2005 – για την ισοτιμία προς τα πτυχία που απονέμει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) και, εφόσον οι σπουδές είναι σε αντικείμενο που προσφέρεται από το Ε.Α.Π., για την αντιστοιχία του προς τα πτυχία τα απονεμόμενα από το συναφές πρόγραμμα του Ε.Α.Π.

(γ) Τίτλος 1ου κύκλου σπουδών που έχει χορηγηθεί από ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής μετά από συμβατικού τύπου σπουδές διάρκειας 3-ετών και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που έχει χορηγηθεί από ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής μετά από εξ αποστάσεως σπουδές διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους δύνανται να κριθούν ΜΟΝΟ αυτοτελώς, ο μεν πρώτος για την ισοτιμία του προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι. και, εφόσον οι σπουδές είναι σε αντικείμενο που προσφέρεται από τα Τ.Ε.Ι., για την αντιστοιχία του προς τα πτυχία τα απονεμόμενα από το συναφούς αντικειμένου Τμήμα Τ.Ε.Ι., ο δε δεύτερος για την ισοτιμία του προς τα μεταπτυχιακά διπλώματα τα απονεμόμενα από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.)».

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr