Πανεπιστήμια: Τα Συμπεράσματα της Συνόδου Πρυτάνεων & Αντιπρυτάνεων

Πανεπιστήμια: Τα Συμπεράσματα της Συνόδου Πρυτάνεων & Αντιπρυτάνεων

Παρουσία της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως, ολοκληρώθηκαν χθες Σάββατο οι τετραήμερες εργασίες της 98ης Συνόδου Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων.

Στις εργασίες της Συνόδου Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων διατυπώθηκαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

1. Μονάδες Στρατηγικού Σχεδιασμού

Με το άρθρο 95 του Ν.4812/2021, ιδρύονται οι Μονάδες Στρατηγικού Σχεδιασμού στα ΑΕΙ, με πρόεδρο τον Πρύτανη ή κάποιον Αντιπρύτανη και έως έξι (6) καθηγητές ως μέλη με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, τη διαμόρφωση και εισήγηση στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος του στρατηγικού σχεδίου, των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού του Ιδρύματος και των σχεδίων δράσης για την υλοποίησή τους. Δεδομένου ότι με βάση το άρθρο 14 του 4485/2017, το Πρυτανικό Συμβούλιο εισηγείται στη Σύγκλητο τη στρατηγική για την ανάπτυξη του Ιδρύματος και τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής του, τίθεται το θέμα της σύγκρουσης αρμοδιοτήτων μεταξύ της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και του Πρυτανικού Συμβουλίου. Επίσης, δεν διαχωρίζονται οι αρμοδιότητες της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού σε σχέση με τις αρμοδιότητες της ΜΟΔΙΠ. Υπάρχουν πολλά κενά στο ιδρυτικό άρθρο και τίθενται ερωτήματα ως προς σύνθεση, τη διάρκεια θητείας και τις αρμοδιότητες.

Στις 01.10.2021 δημοσιεύθηκε πρόσκληση ΕΣΠΑ προϋπολογισμού 10.000.000€ για τις Μονάδες Στρατηγικού Σχεδιασμού όλων των ΑΕΙ. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη ασάφεια ως προς την επιλεξιμότητα δαπανών. Επίσης, η προθεσμία υποβολής έχει τεθεί στις 31.12.2021, ημερομηνία ιδιαίτερα πιεστική για πολλά ιδρύματα. Οι σύνεδροι θεωρούν ότι μια μικρή παράταση της προθεσμίας θα διευκολύνει στην ολοκληρωμένη κατάθεση των προτάσεων.

2. Η Πιστοποίηση των νέων Τμημάτων

Οι σύνεδροι συμφώνησαν ότι το Πρότυπο Πιστοποίησης των Νέων εν λειτουργία Τμημάτων στάλθηκε στα Τμήματα με τη λήξη της διετίας και περιλαμβάνει στην ουσία ότι και το Πρότυπο Πιστοποίησης των υπό αναστολή Νέων Τμημάτων που μας είχε σταλεί έναν περίπου χρόνο νωρίτερα. Θεωρούμε ότι τα Νέα εν λειτουργία Τμήματα πρέπει να πιστοποιηθούν βάσει ενός προτύπου που θα αφορά σε αυτά, θα λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο και τις παραδοχές βάσει των οποίων δημιουργήθηκαν, καθώς και τη μέχρι σήμερα λειτουργία τους. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητος ο εξορθολογισμός των απαιτήσεων και των κριτηρίων.

3. Κριτήρια και δείκτες για την κατανομή της δημόσιας επιχορήγησης στα ΑΕΙ

Θα πρέπει να υπάρξει ένας εξορθολογισμός των δεικτών ως πρός τα παρακάτω: Υπάρχουν στοιχεία που δεν είναι γνωστά (π.χ. κάποιοι εθνικοί μέσοι όροι), τα οποία θα προκύψουν από τους συνολικούς δείκτες που δεν είναι a priori γνωστοί, ούτε για τα Ιδρύματα, ούτε από την ΕΘΑΑΕ. Ωστόσο, χωρίς αυτά, τα ιδρύματα δεν μπορούν να κάνουν την άσκηση επί χάρτου για να δουν τις τελικές τιμές των δεικτών τους. Επίσης, υπάρχουν ιδρύματα τα οποία έχουν και ανθρωπιστικές και μη ανθρωπιστικές επιστήμες, πώς θα επιλέξουν μεταξύ των δύο επιλογών συνόλου δεικτών; Θα πρέπει να αγνοήσουν ένα μεγάλο μέρος του δυναμικού τους μένοντας σε μία επιλογή. Επίσης, πρέπει να τεθούν κάποια μέγιστα και ελάχιστα στις τιμές των δεικτών ή να γίνει κανονικοποίηση με το μέγεθος, διότι διαφορετικά ευνοούνται ιδιαίτερα πολύ λίγα ιδρύματα.

Ακολουθεί λεπτομερής παράθεση προβλημάτων:

● Στους αρχικούς πίνακες που προσυμπλήρωσε και απέστειλε η ΕΘΑΑΕ, υπάρχουν σε κάποια σημεία διαφορές μεταξύ των τιμών που υπολογίζει η ΕΘΑΑΕ και αυτών που υπολογίζουν τα ΑΕΙ. Θα πρέπει να καθοριστούν κανόνες ρύθμισης αυτών των διαφορών.

● Ειδικότερα προβλήματα προκύπτουν στα Κριτήρια Α4.1.1 και Α4.2.1, σχετικά με τις επιδόσεις των ΑΕΙ σε δημοσιεύσεις και αναφορές, που αντλούνται από Scopus και Google Scholar. Σε πολλά ΑΕΙ υπάρχουν και ανθρωπιστικές σχολές, οι οποίες αποκλείονται από την αξιολόγηση. Η άντληση τιμών μόνο από την Scopus αδικεί ορισμένα ΑΕΙ.

● Για τα Κριτήρια Α6.1, Β1.1, Β1.2 και Β2.1 έως Β2.5, δεν είναι σαφές ποια είναι τα αποδεκτά ποσοστά, ούτε πως αυτά μεταφράζονται σε μόρια.

● Για τα Κριτήρια Β3.1 και Β3.2, ο τρόπος με τον οποίο καταχωρούνται τα δεδομένα από την βάση Clarivate Analytics (επιστήμονες στο 1% του Web of Science), ευνοούν μόνο μεγάλα σε μέγεθος πανεπιστήμια, καθώς ζητάει μόνο απόλυτο αριθμό μελών ΔΕΠ και αθροίζει τα μόρια (20 μόρια για κάθε μέλος ΔΕΠ), χωρίς να ορίζει ένα μέγιστο ή ελάχιστο, χωρίς να διαιρεί με τον συνολικό αριθμό μελών ΔΕΠ του ιδρύματος. Για τα κριτήριο αυτό απαιτείται μια κανονικοποίηση με βάση το μέγεθος του κάθε ΑΕΙ ή τον αριθμό των μελών ΔΕΠ.

● Επιπροσθέτως, τα μικρά σε μέγεθος ΑΕΙ αδικούνται στα κριτήρια Γ4.2 και Γ4.3 (θερμοκοιτίδες, πανέντες, τεχνοβλαστοί), όπου και πάλι στο άθροισμα δεν υπάρχει ελάχιστο ή μέγιστο στον αριθμό των μορίων. Άρα, και για το κριτήριο αυτό, απαιτείται μια κανονικοποίηση με βάση το μέγεθος του κάθε ΑΕΙ ή τον αριθμό των μελών ΔΕΠ.

● Το κριτήριο Ε1.1 πρέπει να διευκρινιστεί, καθώς δεν υπάρχει πλέον η δομή ΔΑΣΤΑ.

4. Θέματα δωρεάν σίτισης φοιτητών

Η ποιότητα της σίτισης εξαρτάται από τους εξής παράγοντες:

1. Το ημερήσιο μοναδιαίο κόστος αποζημίωσης που στην παρούσα φάση είναι ίσο με 1,80 €.

2. Τον αριθμό των δικαιούχων σιτιζόμενων φοιτητών.

3. Το διατιθέμενο από το Υπουργείο κονδύλι που δεν είναι πάντα το γινόμενο του ημερήσιου
μοναδιαίου κόστους επί του αριθμού των δικαιούχων φοιτητών.

Η ποιότητα της σίτισης είναι συνάρτηση της διαφοράς του αριθμού των δικαιούχων και του αριθμού των σιτιζόμενων φοιτητών. Προτάθηκαν τα ακόλουθα::

● Αύξηση του ημερησίου μοναδιαίου κόστους, το οποίο θα πρέπει να φτάσει σχεδόν 3,60€-4,50€.

● Εξορθολογισμός του εισοδηματικού κριτηρίου.

● Αύξηση του πραγματικά διατιθέμενου ποσού του προϋπολογισμού.

Ο στόχος της προσφοράς Φοιτητικής Μέριμνας (σίτισης και στέγασης) είναι άκρως ακαδημαϊκός, διότι εξασφαλίζει τις βασικές ανάγκες ευημερίας των φοιτητών, ώστε απερίσπαστα να επιδοθούν στις σπουδές τους. Οι σύνεδροι συμφώνησαν ότι μπορεί να οριστεί επιτροπή Αντιπρυτάνεων, η οποία θα επιληφθεί της εκπόνησης σχετικής μελέτης.

5. Ξενόγλωσσοι τίτλοι σπουδών

Οι σύνεδροι συμφώνησαν ότι θα πρέπει το ΥΠΑΙΘ να επικαιροποιήσει το θεσμικό πλαίσιο, ώστε τα Ελληνικά ΑΕΙ να μπορούν να εκδίδουν και να χορηγούν ξενόγλωσσα πιστοποιητικά, δίγλωσσα ή και σε περισσότερες γλώσσες. Η ρύθμιση αυτή θα διευκολύνει τα κοινά προγράμματα σπουδών με πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

6. Στήριξη φοιτητών/τριών ΑμεΑ, ΑμεΕΕΑ και φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες

Οι Αντιπρυτάνισσες και Αντιπρυτάνεις διαπίστωσαν ότι σε ορισμένα πανεπιστήμια υπάρχουν πολλά και σοβαρά θέματα για φοιτητές ΑμεΑ. Ενδεικτικά, δεν είναι εύκολη η πρόσβαση στο πανεπιστήμιο, υπάρχει αδυναμία παρουσίας των συνοδών ΑΜΕΑ και συχνά δεν υπάρχει η απαραίτητη ευαισθησία από τα μέλη ΔΕΠ ή το προσωπικό γενικότερα. Επίσης, φαίνεται ότι δεν υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση στις επιμορφωτικές ημερίδες στα πανεπιστήμια που τις οργανώνουν. Η ευαισθητοποίηση εντός των Ιδρυμάτων είναι αναγκαία, όπως η θεσμοθέτηση του Ειδικού Εκπαιδευτικού Συμβούλου (ένας ανά Τμήμα). Επίσης, θα πρέπει τα ιδρύματα να μοιραστούν μεταξύ τους τις καλές πρακτικές, π.χ. ως προς τους εντυπο-ανάπηρους. Προτείνεται οι δομές που έχουν δημιουργηθεί μέσω ΕΣΠΑ να συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται απευθείας από το ΥΠΑΙΘ. Επίσης, η υποστήριξη των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης μέσω έργων και δράσεων, όπως η AMELIB, στην κατεύθυνση αυτή, θεωρείται επιβεβλημένη.

7. Διεθνείς συνεργασίες: πρόταση νομοθετικής πρωτοβουλίας

Προτείνεται η κατάθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας ως προσθήκη στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 του Ν. 4485/2017, που θα αποτυπώνει τον τρόπο και τις διαδικασίες διακρατικών συνεργασιών προσφοράς κοινών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα προς επίλυση είναι:

● Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας υλοποίησης του άρθρου που αναφέρθηκε, το οποίο προβλέπει παραρτήματα στο εξωτερικό και δίνει τη δυνατότητα σε συνεργαζόμενο ίδρυμα της ημεδαπής να συμμετέχει σε κοινό πρόγραμμα με πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη του παραρτήματος αυτόνομα.

● Δεν προβλέπεται η ακριβής μορφή της αποτύπωσης της συνεργασίας (θα είναι σε Π.Δ., σε ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας, σε ιδιωτικό συμφωνητικό, κ.λπ.).

8. Ψηφιακό εργαλείο «Αλεξάνδρεια»

Το ψηφιακό εργαλείο Αλεξάνδρεια (https://alexandria.upatras.gr/) είναι μία πλατφόρμα συλλογής δεδομένων δημοσιεύσεων σχεδιασμένη για τη δομή των ιδρυμάτων με πληθώρα δυνατοτήτων π.χ. άντλησης στατιστικής πληροφορίας. Σχεδιάστηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών και μπορεί να αξιοποιηθεί και να διευκολύνει σε θέματα διασφάλισης ποιότητας και εκτίμησης ποσοτικών βιβλιομετρικών δεικτών των μελών ΔΕΠ, των Τμημάτων, των Σχολών και του Ιδρύματος συνολικά.

9. Εμπειρία από τη συνεργασία με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού και προτάσεις

Οι σύνεδροι συμφώνησαν ότι η διεθνής συνεργασία των Ελληνικών Πανεπιστημίων είναι δεδομένη, τόσο σε έρευνα, όσο και σε επίπεδο σπουδών. Η διαδικασία διεθνοποίησης των προγραμμάτων σπουδών είναι μία σημαντική δράση. Θα πρέπει να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος και να αναζητηθούν οι αναγκαίες λύσεις για την ποιοτική αναβάθμιση των σπουδών, την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του εκπαιδευτικού μας συστήματος και την επίλυση πολλών θεμάτων που παρουσιάστηκαν. Ειδικότερα, οι Αντιπρυτάνισσες και Αντιπρυτάνεις διαπίστωσαν ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1211/23.03.2021 πρόσκληση του ΕΣΠΑ (κωδικός πρόσκλησης ΕΔΒΜ 153 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4775, Έκδοση: 1/0) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020) για την Πράξη με τίτλο: «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης» και αφορά στην χρηματοδότηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών. Είναι άκρως γραφειοκρατική και συγκεκριμένες διατάξεις δημιουργούν σύγχυση. Θεωρούν επιβεβλημένη την επίλυση των θεμάτων που έχουν τεθεί στη διαχειριστική αρχή και την μικρή παράταση του έργου.

10. Υποστήριξη των Ιδρυμάτων που συμμετέχουν ή προτίθενται να συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια

Έγινε αναλυτική συζήτηση για την υποστήριξη των Ιδρυμάτων που συμμετέχουν ή προτίθενται να συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Η Σύνοδος συμμερίζεται την αγωνία των ιδρυμάτων, ενημερώθηκε για τα προβλήματα από τα μέλη της Συνόδου και θεωρεί απαραίτητη την υποστήριξή τους με τις ενέργειες και τα σχετικά αιτήματα που απέστειλε ο Πρόεδρος της Συνόδου στην κα Υπουργό. Τα προβλήματα έχουν καταγραφεί αναλυτικά και περιλαμβάνουν θέματα σχετικά με:

• Ευελιξία στην κινητικότητα φοιτητών

• Κοινά Διεθνή Διϊδρυματικά Προγράμματα Σπουδών Σύντομης Διάρκειας

• Κοινά Διεθνή Διϊδρυματικά Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (ΚΔΔ-ΠΠΣ): α) Οι
απονεμόμενοι τίτλοι των ΚΔΔ-ΠΠΣ των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων να λαμβάνουν αυτόματη αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ, χωρίς περαιτέρω ενέργειες, β) Την ανάπτυξη πλαισίου ακαδημαϊκής πιστοποίησης ΚΔΔ-ΠΠΣ των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων από την ΕΘΑΑΕ.

•Εξ αποστάσεως διδασκαλία: Δυνατότητα στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια να καθορίζουν μέσω του Κοινού Συμφωνητικού Συνεργασίας το ποσοστό της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

• Νομικό πλαίσιο: Δυνατότητα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια να μπορούν να συμμετέχουν σε κάποια νομική μορφή της Συμμαχίας των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

• Υποδομές φιλοξενίας εισερχόμενων φοιτητών: Χρηματοδότηση για τη δημιουργία υποδομών φιλοξενίας των αλλοδαπών φοιτητών ή/και της επιδότησης της στέγασής τους.

• Χρηματοδότηση: Περαιτέρω χρηματοδότηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς να είναι προαπαιτούμενο το Ελληνικό Πανεπιστήμιο να είναι συντονιστής.

11. Σαφέστερη αναφορά για τη δυνατότητα θεσμοθέτησης προγραμμάτων σπουδών μεγαλύτερης διάρκειας, όχι απαραίτητα του είδους των θερινών προγραμμάτων δύο εβδομάδων, για προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών

Ο νόμος 4692/2020 στο άρθρο 90 δίνει τη δυνατότητα στα ΑΕΙ να διοργανώνουν θερινά προγράμματα σπουδών διάρκειας κατ’ ελάχιστον δύο (2) εβδομάδων, τα οποία απευθύνονται σε φοιτητές ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Τα θερινά προγράμματα σπουδών ιδρύονται με απόφαση της Συγκλήτου του ΑΕΙ. Όμως, ο νομοθέτης δεν προβλέπει με σαφήνεια μεγαλύτερης διάρκειας προγράμματα σπουδών κατά τα οποία για παράδειγμα ένα ίδρυμα του εξωτερικού αποφασίζει να εμπιστευθεί τους φοιτητές του για ένα εξάμηνο στην Ελλάδα, να παρακολουθήσουν μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους σε ελληνικό Πανεπιστήμιο και να λάβουν τις αναγκαίες πιστωτικές μονάδες. Αυτού του είδους οι διεθνείς συνεργασίες δύνανται να έχουν πολλαπλά οφέλη για τα ελληνικά πανεπιστήμια. Ενδεχομένως και αυτές οι εξαμηνιαίες συνεργασίες θα μπορούσαν να καλυφθούν από το άρθρο 90, καθώς αυτό αναφέρεται σε προγράμματα διάρκειας σπουδών διάρκειας κατ’ ελάχιστον 2 εβδομάδων, όμως καλό θα ήταν να γίνει σαφής μνεία στο νόμο σε τέτοιου είδους συνεργασίες.

12. Σχετικά με τη δράση Study in Greece

Προτείνεται η ενίσχυση και διεύρυνση της δράσης “Study in Greece” για την υποστήριξη της διεθνοποίησης των Ελληνικών Πανεπιστημίων, με στόχο τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή της. Σύμφωνα και με τα διεθνή πρότυπα των χωρών που έχουν τη διεθνοποίηση ως προτεραιότητα, το αντίστοιχο “Study in <country>”. Κατά τα πρότυπα παρόμοιων δομών, π.χ. «Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο» (GUnet), στο διευρυμένο “Study in Greece” θα μπορούσαν να συμμετέχουν τα Ελληνικά πανεπιστήμια με σκοπό τη ενίσχυση της αναγνωρισιμότητάς τους διεθνώς. Ενδεικτικά, η ενισχυμένη και ενιαία αυτή μορφή θα μπορούσε να περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων για την συντονισμένη υποστήριξη της διεθνοποίησης, την ενιαία εκπροσώπηση των Πανεπιστημίων στις διεθνείς διοργανώσεις και την ανάπτυξη συνεργασιών με ακαδημαϊκούς φορείς και οργανισμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η χρηματοδότηση μπορεί να προέρχεται (ενδεικτικά) από τη χρήση εθνικών πόρων, ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ιδιωτικής χρηματοδότησης, αλλά και τη συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα.

13. Αποτίμηση της διά ζώσης διδασκαλίας - Υγειονομική κατάσταση

Τα ποσοστά εμβολιασμού στην ακαδημαϊκή κοινότητα είναι πολύ ενθαρρυντικά και συμβάλλουν καθοριστικά στη θωράκιση της διά ζώσης εκπαίδευσης στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Τα Πανεπιστήμια, ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας, στηρίζουν αποφασιστικά την προσπάθεια για την επιτυχή διαχείριση της πανδημίας, αναλαμβάνοντας ακαδημαϊκή, ερευνητική, αλλά και εκτενή κοινωνική δράση, με σκοπό την περαιτέρω διασφάλιση της υγείας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας για την ευαισθητοποίηση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και την υγειονομική θωράκιση απέναντι στην πανδημία, τα ελληνικά πανεπιστήμια αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και δράσεις, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο, που έχει η υπεύθυνη και συνεχής ενημέρωση για τη σημασία της πρόληψης, του εμβολιασμού και τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Η ασφαλής λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων βασίζεται στη συστηματική εφαρμογή πολλαπλών μέτρων προφύλαξης που λειτουργούν ως σύνολο, όπως η διασφάλιση υψηλής εμβολιαστικής κάλυψης των μελών της κοινότητας και η ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων άμεσης ανταπόκρισης. Προτείνεται η συστηματική διενέργεια προληπτικών διαγνωστικών ελέγχων (rapid test) για την έγκαιρη ανίχνευση κρουσμάτων στα Πανεπιστήμια, η συμβουλευτική υποστήριξη για θέματα της πανδημίας, η τήρηση αποστάσεων, η συχνή και ορθή εφαρμογή μέτρων υγιεινής και απολύμανσης. Προτείνεται η αύξηση της χρηματοδότησης λόγω των έκτακτων απαιτήσεων της τρέχουσας υγειονομικής κατάστασης.

14. Υποστήριξη Γραφείων Διδασκαλίας

H 29η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας εισηγείται στην 98η Σύνοδο των Πρυτάνεων τη δημιουργία δικτύου Γραφείων Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης, τον ορισμό του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ως Υπευθύνου για την Οριζόντια Δράση των Γραφείων Υποστήριξης Διδασκαλίας και μάθησης και τη συγκρότηση Επιτροπής αποτελούμενης από τους Αντιπρυτάνεις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα εισηγηθεί τον κανονισμό του Δικτύου των ΓΡΑΔΙΜ στην επόμενη Σύνοδο Πρυτάνεων.

15. Κατατακτήριες εξετάσεις αποφοίτων ΙΕΚ

H 29η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας συζήτησε διεξοδικά το ζήτημα της δυνατότητας κατάταξης αποφοίτων ΙΕΚ στα ΑΕΙ της χώρας, ανέδειξε ζητήματα που αφορούν το επίπεδο σπουδών των συγκεκριμένων αποφοίτων με βάση το Εθνικό πλαίσιο προσόντων, επισημαίνει ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 δεν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες στο άρθρο 44 του Ν.4763/2020 αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, παρόλο που οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται τον Δεκέμβρη στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας και καλεί το υπουργείο να αναθεωρήσει τις σχετικές διατάξεις του Ν.4763/2020.

16. Πιστοποίηση επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων κολλεγίων από τα ΑΕΙ μέσω της διαδικασίας του ΑΤΕΕΝ

Για το θέμα αυτό έχει ληφθεί απόφαση στην προηγούμενη σύνοδο και είχε αποφασιστεί ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο έχει προβλήματα και χρήζει αναθεώρησης. Τα Ελληνικά ΑΕΙ είναι αναρμόδια για πιστοποίηση επαγγελματικών δικαιωμάτων που απορρέουν από πτυχία που δεν έχουν απονεμηθεί από αυτά και η διαδικασία αναγνώρισης είναι ακατάλληλη, εφόσον δεν εδράζεται σε ακαδημαϊκά κριτήρια. Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω διακυβεύματα, καλούμε και πάλι την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να αναθεωρήσει τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 4, παρ. 3, άρθρα 54 και 57 στο ΠΔ 38/2010, με τροποποιήσεις από το άρθρο 164 του Ν. 4763/2020). Επισημαίνεται ότι η αναγκαιότητα της νομοθετικής ρύθμισης είναι επείγουσα και θα πρέπει άμεσα το Υπουργείο, σε συνεργασία με τους αρμόδιους επαγγελματικούς φορείς, να προθεί στις αναγκαίες ρυθμίσεις.

17. Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων

Στον Οδηγό Πιστοποίησης νέων τμημάτων προβλέπεται ότι τα τμήματα που προτίθενται να πιστοποιηθούν θα πρέπει να περιγράψουν με συστηματικό τρόπο τη διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων φοιτητών. Η περιγραφή της συγκεκριμένης διαδικασίας αποτελεί καλή πρακτική και για όλα τα υπόλοιπα Τμήματα των Πανεπιστημίων. Για το λόγο αυτό οι Αντιπρυτάνεις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων θα ήταν σκόπιμο να ζητήσουν την τυποποιημένη αυτή διαδικασία με τη μορφή διαγράμματος ροής από όλα τα Τμήματα.

18. Πρακτική άσκηση, θεσμοθέτηση, προοπτικές

Σε συνέχεια και προηγούμενων προσπαθειών που έχουν γίνει, όλοι οι σύνεδροι συμφώνησαν στην πρόταση ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέλιξης θεσμοθέτησης της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) στα Πανεπιστήμια με τη συνεργασία της Συνόδου ως προς το νομοθετικό πλαίσιο. Οι προτάσεις από την εμπειρία και τη λειτουργία των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να αξιοποιηθούν και να δώσουν δυνατότητες στα Ιδρύματα, όπως η αύξηση του χρονικού διαστήματος εκπόνησης της ΠΑ σε 3 μήνες και σε βελτιώσεις. Προτείνεται συγκεκριμένα:

• Αύξηση χρηματοδότησης της ΠΑ από τα προγράμματα ΕΣΠΑ.

• Αύξηση της αποζημίωσης από τη συμμετοχή των φοιτητών τουλάχιστον στο 100% του ανειδίκευτου εργάτη. Ενίσχυση της ασφάλισης και της περίθαλψης

• Θεσμοθέτηση της προκαταβολής όταν απαιτούνται αναγκαία έξοδα, όπως μετακινήσεις, διαμονή και αγορά μέσων προσωπικής προστασίας των φοιτητών.

• Αναβάθμιση συστήματος ΑΤΛΑΣ (μέσω ΕΔΕΤ), για ασκούμενους και Φορείς υποδοχής, ενημέρωση, νέες υπηρεσίες.

• Πρόβλεψη για χρηματοδότηση από το Ίδρυμα, ή τον Φορέα ή το Ίδρυμα και τον Φορέα (σε συγχρηματοδότηση).

• Στο πλαίσιο της θεσμοθέτησης σημαντικό στοιχείο αποτελεσματικότητας της ΠΑ αποτελεί η χρηματοδότησή της και από τους ιδιωτικούς φορείς, ολικά ή με συγχρηματοδότηση. Θα πρέπει να προβεί η πολιτεία σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, προκειμένου να δίνεται και να υποστηρίζεται αυτή η δυνατότητα. Οι φορείς αυτοί, είναι γνωστό ότι έχουν πολλαπλά οφέλη.

• Σύνδεση με την κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς με δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.

19. Ανακατανομή Κενών Θέσεων Προσωπικού σε Εργασιακές Σχέσεις, Κατηγορίες και Κλάδους

Οι σύνεδροι συμφώνησαν ότι υπάρχουν εκκρεμή αιτήματα από ιδρύματα για έγκριση της κατάργησης θέσεων και της σύσταση νέων θέσεων (κλάδων Μηχανικών, Πληροφορικής και Διοικητικού Οικονομικού), χωρίς να προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Σημειώνεται ότι, η αποδοχή από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της κατάργησης παρωχημένων κενών θέσεων και σύστασης νέων θα συνδράμει άμεσα στην κάλυψη σημερινών λειτουργικών αναγκών των Πανεπιστημίων.

Η σύσταση των νέων θέσεων μπορεί να εφαρμοσθεί χωρίς επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού, όπως παρόμοια έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις που αφορούν σε άλλα Υπουργεία και τους φορείς τους (για παράδειγμα στο Υπουργείο Υγείας, ΦΕΚ 2691/02.07.2020).

Για αυτό, προτείνεται στο Υπουργείο Παιδείας η έκδοση διατάξεων Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ώστε τα ΑΕΙ να προβούν στις απαιτούμενες αλλαγές των ψηφιακών οργανογραμμάτων τους.

20. Νέο αθλητικό νομοσχέδιο και επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ

Οι Αντιπρυτάνισσες και Αντιπρυτάνεις συζήτησαν το νέο Σχέδιο Νόμου «Αθλητικός Εθελοντισμός, Αθλητισμός Αναψυχής και Άθληση για Όλους, Πνευματικός Αθλητισμός, Ηλεκτρονικός Αθλητισμός (e-sports), Εργασιακός Αθλητισμός και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας» του Υφυπουργείου Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, μετά την παρουσίαση του εκπροσώπου των Τμημάτων και Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ) των Ιδρυμάτων. Θεωρούν ότι ο θεσμός του «εκπαιδευτή», όπως εισάγεται, δεν διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ποιοτικής εκπαίδευσης, τουναντίον χορηγεί πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα που εμπίπτουν στο επαγγελματικό πεδίο των πανεπιστημιακών αποφοίτων ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ.

Προτείνεται ομόφωνα η κατάργηση των διατάξεων που εκχωρούν επαγγελματικά δικαιώματα σε ταχύρρυθμα καταρτισμένα άτομα, ώστε να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα άσκησης/άθλησης σε γυμναστήρια, κλειστές ή ανοικτές αίθουσες, στην ύπαιθρο, και αλλού, μεμονωμένα ή σε ομάδες αθλουμένων όλων των ηλικιών, υγιών, ή ασθενών, ή αγύμναστων, ή ατόμων με ειδικές κινητικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες, διότι δεν έχουν τα επιστημονικά προσόντα και θέτουν θέματα ασφάλειας του Έλληνα πολίτη, ενώ ταυτόχρονα υπονομεύουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ.

Διαπιστώθηκε ότι αντίστοιχο πρόβλημα παρατηρείται με τη θεσμοθέτηση σχολών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) για προπονητές αθλημάτων (Ν.4809/2021), που διδάσκονται στα ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ, και παρέχεται μαζί με το πτυχίο αποφοίτησης και αντίστοιχο δίπλωμα προπονητικής (Ν.2725/1999). Οι Σχολές της ΓΓΑ ανήκουν σε μη εκπαιδευτικό φορέα, δεν έχουν την απαραίτητη γνώση, εμπειρία, πιστοποίηση και υποδομές για να εκπαιδεύσουν κατάλληλα προπονητές με επιστημονική και παιδαγωγική επάρκεια.

Εξαιρούνται οι σχολές «προπονητών αθλητικών δεξιοτήτων», μη διαδεδομένων αθλημάτων, που δεν διδάσκονται στα ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ της χώρας. Οι προϋποθέσεις όμως της συμμετοχής, η επιλογή και οι προϋποθέσεις του προσωπικού, το πρόγραμμα και ο κανονισμός σπουδών αυτών των σχολών, όπως και το εύρος των αρμοδιοτήτων των προπονητών αυτών, θα πρέπει καθορίζονται σε συνεργασία με τα ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ και συνευθύνη του ΥΠΑΙΘ.

Οι σύνεδροι θεωρούν ότι η αθλητική παιδεία είναι σημαντική και θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να διαφυλάξει την αξία των πανεπιστημιακών πτυχίων και την άριστη ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στον Έλληνα πολίτη, θεσμοθετώντας τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ.

18η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Εισηγήσεις προς την 98η Σύνοδο Πρυτάνεων & Προέδρων Δ.Ε. Ελληνικών Πανεπιστήμιων

1. Νομοθετική πρόταση για τη διαχείριση και ανακύκλωση απαξιωμένου πάγιου εξοπλισμού των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Υφιστάμενη νομοθεσία

Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης καθώς και τα περισσότερα ΝΠΔΔ, μεταξύ των οποίων και τα ΑΕΙ, διαχειρίζονται το κάθε είδους πάγιο απαξιωμένο υλικό τους μέσω της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού/ΑΑΔΕ με το ΦΕΚ 3420 Β' /25‐10‐2016. Η διαδικασία που προβλέπεται είναι χρονοβόρα και γραφειοκρατική. Πρακτικά κάθε ΑΕΙ συγκεντρώνει και αποθηκεύει το πλεονάζον υλικό με μεγάλο γραφειοκρατικό βάρος, διαθέτοντας χώρους για φύλαξη και χωρίς ουσιαστικό ανταποδοτικό όφελος.

Πρόταση

Η Σύνοδος των Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης προτείνει νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει τη δυνατότητα κάθε ΑΕΙ να διαχειρίζεται το πλεονάζον υλικό του είτε σε προγραμματική συνεργασία με άλλους φορείς του δημοσίου (πχ. ΟΤΑ) είτε με προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει

Στόχος

Στόχος είναι η βέλτιστη διαχείριση της κινητής κρατικής περιουσίας και η δημιουργία εσόδων για τα Ελληνικά ΑΕΙ, η μείωση της γραφειοκρατίας, η μείωση διοικητικού βάρους και κόστους, η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, η συμβολή στην αλλαγή και βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, η βελτίωση της κουλτούρας διαχείρισης απαξιωμένου υλικού μέσω της ανακύκλωσής του.

Με τη ανταποδοτική ανακύκλωση πέραν του οικονομικού οφέλους, θα ενισχυθεί το περιβαλλοντικό προφίλ των ΑΕΙ καθώς και η Εταιρική Κοινωνική τους Ευθύνη.
Πέραν της γρήγορης και αποτελεσματικής διαχείρισης του υλικού η διαδικασία θα συμβάλει ενεργά και αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και εγκατάσταση της περιβαλλοντικής συνείδησης και υπευθυνότητας, που αποτελεί πλέον απαίτηση των καιρών και ανάγκη των νεότερων γενεών.

2. Ένταξη των Πανεπιστημίων στο ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης

Οι αυξήσεις στα τιμολόγια παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου έχουν ήδη επιφέρει σημαντική επιβάρυνση στο λειτουργικό κόστος των Πανεπιστημίων. Το κόστος αυτό αναμένεται να αυξηθεί στη διάρκεια των χειμερινών μηνών λόγω των αναγκών για θέρμανση των κτιρίων των Πανεπιστημίων.

Για παράδειγμα, το κόστος ανά κιλοβατώρα φυσικού αερίου είναι σήμερα (01/10/2021) 0,07507 ευρώ τη στιγμή που την 1/2/2019 ήταν 0,03377 ευρώ, ήτοι αύξηση η οποία ξεπερνά το 120%.

Η Σύνοδος των Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης εισηγείται την ένταξη των Πανεπιστημίων στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης αναδρομικά από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 και μέχρι να λήξει η ενεργειακή κρίση, σύμφωνα με το παράδειγμα των οικιακών καταναλωτών, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους σε ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο.

3. ΔιαλειτουργικότητατωνσυστημάτωνΟικονομικήςΔιαχείρισηςτωνΠανεπιστημίων

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, κάθε Οικονομική Υπηρεσία υποχρεούται πρωτογενώς να καταχωρεί σε κάθε από τα ακόλουθα συστήματα, ίδια στοιχεία: ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, E‐PDE, ΟΠΣ –ΕΣΠΑ, Λογιστικό σύστημα που συντηρεί για την τήρηση των βιβλίων και στοιχείων της καθώς και της τήρησης των παγίων του εκάστοτε φορέα. Τώρα η Οικονομική Υπηρεσία καλείται να καταχωρήσει εκ νέου στοιχεία στο νέο ΟΠΣ ΕΠΑ και το ΣΔΕ και παράλληλα θα κληθεί να ακολουθήσει την νέα τάση στη διοίκηση του συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης εγγράφων το γνωστό ως ΣΗΔΕ, το οποίο καταγράφει ροές εργασίας. Επιπλέον, έρχεται άμεσα η τήρηση του Ηλεκτρονικού τιμολογίου που αφορά διαδικασίες αποδοχής δαπάνης και ένα σύστημα Προγραμματισμού των μεγεθών των ΑΕΙ.

Η δημιουργία και η συντήρηση των ανωτέρω συστημάτων απαιτούν πολλαπλή προσπάθεια πρωτογενούς καταχώρησης καθώς δεν διασφαλίζεται εκ των προτέρων η διαλειτουργικότητα των συστημάτων αυτών.

Τα ΑΕΙ ως τώρα καλούνται να εκσυγχρονιστούν όπως όλοι οι φορείς αλλά η πρωτογενής καταχώριση κοινών στοιχείων σε διαφορετικά συστήματα διαμορφώνει επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, ενισχύει τελικά τη γραφειοκρατία, μεγιστοποιεί την πιθανότητα λάθους και δημιουργεί εργασιακή κόπωση με αποτέλεσμα τα συστήματα αυτά να εγκαταλείπονται ως πηγή πληροφορίας.

Πρόταση

Την εποχή του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Κράτους επιβάλλεται και η διαλειτουργικότητα των συστημάτων. Ως εκ τούτου, τα συστήματα που επιβάλλονται από την Κεντρική Διοίκηση (ΚΗΜΔΗΣ, ΟΠΣ ΕΠΑ, e pde, ΣΔΕ., κλπ) και απαιτούν καταχωρήσεις για τα ίδια πρωτογενή στοιχεία όπως στοιχεία συμβάσεων κ.λπ., προτείνεται να επιτρέψουν, άμεσα και χωρίς επιπλέον δαπάνη, τη δυνατότητα διαλειτουργικότητας (open systems) σε λογιστικά συστήματα των ΝΠΔΔ‐ΑΕΙ.

Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι επιβάλλεται αναβάθμιση και ενοποίηση (διαλειτουργικότητα) των πληροφοριακών συστημάτων των ΜΟΔΙΠ με τα φοιτητολόγια και τα αντίστοιχα διαχείρισης προσωπικού και Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και αναβάθμιση του ΟΠΕΣΠ και αυτόματη άντληση των στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα των Πανεπιστημίων.

4. HellenicUniversities:τοπρόγραμμαγιατηνανάπτυξητωνκτιριακώνυποδομώντωνΑΕΙ

Η ευκαιρία που παρουσιάστηκε με το πρόγραμμα Hellenic Universities και οι δυνατότητες που έδωσε αυτό το πρόγραμμα, πρέπει να συνεχιστούν. Για το λόγο αυτό προτείνεται από τη Σύνοδο των Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης είτε η συνέχιση του προγράμματος, είτε, σε αντίθετη περίπτωση, η αναζήτηση εναλλακτικής πηγής χρηματοδότησης, π.χ. ΕΣΠΑ.

5. Χρηματοδότησημέτρωνπροστασίαςέναντιτηςπανδημίαςcovid‐19

Η Σύνοδος των Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης καταθέτει αίτημα προς το ΥΠΑΙΘ για νέα έκτακτη επιχορήγηση προς τα Πανεπιστήμια προκειμένου να συνεχιστεί η κάλυψη των μέτρων προστασίας έναντι της πανδημίας covid‐19 λόγω της με φυσική παρουσία διδασκαλίας. Συγκεκριμένα αφορά έκτακτα κονδύλια για την ενίσχυση της καθαριότητας και την διατήρηση των ελεγκτών πιστοποιητικών για το ερχόμενο έτος 2022 καθότι τα οικονομικά των ιδρυμάτων δεν μπορούν να καλύψουν το επιπλέον αυτό κόστος.

Επίσης, εισηγείται κάλυψη των αυξημένων δαπανών λόγω αύξησης κόστους φυσικού αερίου και ηλεκτρικού.

6. Υποστελέχωση Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών

Διαπιστώθηκε για ακόμα μια φορά η υποστελέχωση των Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών των Πανεπιστημίων. Για την υλοποίηση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης των Πανεπιστημίων, η Σύνοδος των Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης εισηγείται την άμεση προκήρυξη 120 θέσεων μηχανικών στα ΑΕΙ.

7. Τάχιστη έγκριση Τακτικού Προϋπολογισμού

Λόγω των γνωστών προβλημάτων που προκύπτουν από την καθυστερημένη έγκριση του Τακτικού Προϋπολογισμού, η Σύνοδος των Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης αιτείται τάχιστη έγκριση του ΤΠ ώστε να διευκολυνθεί η απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων από τα ΑΕΙ.

8. Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων Δημοσίου. Απαιτήσεις και Προβλήματα Εφαρμογής στα Α.Ε.Ι.

Παρουσιάστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων Δημοσίου (Προϋπολογισμός, χρηματοδότηση έργων, είδη επεμβάσεων, βασικά χαρακτηριστικά επιλέξιμων κτιρίων, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης) και τα προβλήματα εφαρμογής του στην περίπτωση των Α.Ε.Ι.

Η Σύνοδος των Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης προτείνει:

α. Κάλυψη από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων του Ε.Π.Α. του πέραν του ποσοστού χρηματοδότησης ποσού του έργου, ως μοναδικής δυνατότητας για την συμμετοχή των Πανεπιστημίων στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων, με δεδομένα την αδυναμία υποστήριξης από τους προϋπολογισμούς των Πανεπιστημίων και την δυσκολία εφαρμογής της διαδικασίας των ΣΕΑ

β. Προώθηση ρύθμισης από το ΥΠΕΝ, ώστε η απαίτηση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, να αφορά μόνο το χρηματοδοτούμενο ακίνητο και όχι όλα τα κτίρια που βρίσκονται σε Πανεπιστημιακό οικόπεδο με ένα ΚΑΕΚ.

γ. Διευκρίνηση ότι θεωρείται κτίριο και υπάγεται στους κανόνες επιλεξιμότητας το κτίριο ενός κτιριακού συγκροτήματος, που έχει ανεξάρτητη είσοδο, είναι πλήρως λειτουργικό και μπορεί να διαχωριστεί από το λοιπό συγκρότημα (με κατασκευαστικό τρόπο, αλλά και ενεργειακά).

δ. Ένταξη στις επιλέξιμες δαπάνες και αυτών που αφορούν την εκτέλεση εργασιών μέτρησης κατανάλωσης ενέργειας (τοποθέτηση πολυοργάνων, αντικατάσταση γενικών πινάκων διανομής χαμηλής τάσης κλπ), οι οποίες θα μπορούν να εκτελεστούν προ της υποβολής της πρότασης (πρόδρομες εργασίες).

9. Ανάπτυξη των κτιριακών υποδομών των ΑΕΙ και εφαρμογή του ν.4412/2016

Η Σύνοδος των Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης διαπίστωσε αδυναμίες στην εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας αναφορικά με τις κτηριακές υποδομές των ΑΕΙ και προτείνει:

  • Να προσδιοριστεί με σαφήνεια ο τρόπος χαρακτηρισμού των ασυνήθιστα χαμηλών εκπτώσεων ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια αμφισβήτησης της απόφασης της αναθέτουσας αρχής από τον υποψήφιο ανάδοχο.
  • Να δημιουργηθεί υπηρεσία στο Υπουργείο Υποδομών (κατά το πρότυπο των ολυμπιακών έργων), η οποία θα ελέγχει τους όρους δόμησης και θα εγκρίνει την άδεια δόμησης (πάσης φύσεως). Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η σύντμηση των εγκρίσεων από ΣΑ/ΚΕΣΑ, ΣΜΑΠΠ, ΣΥΠΟΘΑ, Πολεοδομία.
  • Στον Ν. 4412/2016 να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους μία αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να κηρύσσει ως ανεπιθύμητο έναν ανάδοχο.
  • Να εξαιρεθούν τα ΑΕΙ από τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών (Υπουργική απόφαση στο ΦΕΚ 2239/Β/31‐5‐2021) για πάσης φύσεως έργα και όχι μόνο σε περίπτωση δωρεάς μελέτης όπως υπάρχει η δυνατότητα από την εν λόγω ΥΑ.
  • Να οριστούν με σαφήνεια οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των Ιδιωτικών Φορέων Επίβλεψης (ΙΦΕ) και να εξαιρεθεί ο Προϊστάμενος της Δ/νουσας Υπηρεσίας των ευθυνών του στην περίπτωση ύπαρξης ΙΦΕ.

10. Νομική υποστήριξη του προσωπικού των Α.Ε.Ι.

Κίνδυνο διώξεων, όταν κατηγορούνται ή φέρονται να ευθύνονται ως δημόσιοι υπόλογοι για πράξεις ή παραλείψεις ή να έχουν οποιαδήποτε άλλη σχετική με τα καθήκοντά τους αστική, ποινική ή άλλη ευθύνη, αντιμετωπίζουν όχι μόνο οι υπάλληλοι των ΕΛΚΕ αλλά και όσα μέλη ΔΕΠ ασκούν καθήκοντα διοίκησης, είτε ως μονοπρόσωπα όργανα, είτε στα πλαίσια συλλογικών οργάνων καθώς και μέλη ειδικών κατηγοριών και υπάλληλοι, είτε στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων της θέσης τους, είτε λόγω της συμμετοχής τους σε συλλογικά όργανα και επιτροπές. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η επέκταση της νομικής υποστήριξης σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού και για κάθε είδος δίωξης.

Η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης εισηγείται την τροποποίηση της παραγράφου 11 του άρθρου 98 του ν.4547/2018 ως εξής:

«11. Η δικαστική υπεράσπιση και νομική υποστήριξη του προσωπικού των Α.Ε.Ι. όλων των κατηγοριών που υπηρετεί στα ΑΕΙ με οποιαδήποτε έννομη σχέση εργασίας, όταν κατηγορούνται ή φέρονται να ευθύνονται ως δημόσιοι υπόλογοι για πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται αποκλειστικά στην, σύμφωνα με το νόμο, εκπλήρωση των καθηκόντων τους, ή φέρονται να έχουν οποιαδήποτε άλλη σχετική με τα καθήκοντά τους αστική, ποινική ή άλλη ευθύνη, με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. είτε ανατίθεται σε πληρεξούσιο δικηγόρο που συμβάλλεται για τον ανωτέρω σκοπό με το Α.Ε.Ι., ανά υπόθεση, είτε καλύπτονται τα έξοδα εκπροσώπησης των ανωτέρω υπαλλήλων διά ή μετά πληρεξούσιου δικηγόρου της επιλογής του υπαλλήλου. Η δαπάνη για την δικαστική υπεράσπιση καλύπτεται από ίδιους πόρους των Α.Ε.Ι. ή των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.. Το ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α ́ 208). Το μέλος ή ο υπάλληλος, ο οποίος θα καταδικασθεί, είναι υποχρεωμένος να αποδώσει κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων στο Α.Ε.Ι. ή στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. το σύνολο της δαπάνης που έχει καταβληθεί για τη δικαστική υπεράσπισή του. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρου 52 ν. 4674/2020 ή οποιαδήποτε άλλη σχετική γενική διάταξη».

11. Συνάντηση Προϊσταμένων Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών

Για την καλύτερη οργάνωση των εργασιών της, η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης εισηγείται να πραγματοποιείται πριν από τις Συνόδους, κοινή συνεδρίαση των Προϊσταμένων Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών.

Πορίσματα 83ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης / Προέδρων Επιτροπών Ερευνών και Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Η Σύνοδος των Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης/ Προέδρων Επιτροπών Ερευνών και Διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε. που πραγματοποιήθηκε στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου στο πλαίσιο της 98ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων, την Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2021, συζήτησε τα θέματα των Ε.Λ.Κ.Ε. που έχουν ανακύψει και βρίσκονται σε εξέλιξη, εισηγείται και ενημερώνει τη Σύνοδο των Πρυτάνεων για τα ακόλουθα ζητήματα:

Ενότητα Α - Θεσμικά Θέματα των Ε.Λ.Κ.Ε.

1. Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε..

Οι Αντιπρυτάνεις Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης ενημερώνουν τη Σύνοδο των Πρυτάνεων ότι:

Με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. συνεχίστηκε η συζήτηση που είχε ξεκινήσει από το προηγούμενο προεδρείο, με τους Προϊσταμένους Μ.Ο.Δ.Υ. και νομικούς του τρέχοντος και του προηγούμενου Προεδρείου καθώς και τους εκπροσώπους των Εταιριών Αξιοποίησης των Πανεπιστημίων, όπου και τέθηκαν εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα δύο (2) βασικοί άξονες για συζήτηση:

[Α] η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε. και

[Β] η συγχώνευση των κατακερματισμένων οικονομικών υπηρεσιών εντός των Ιδρυμάτων.

Μετά από συζήτηση επί του θέματος οι Αντιπρυτάνεις Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης εισηγούνται προς τη Σύνοδο των Πρυτάνεων τα ακόλουθα:
- ως προς τον άξονα Α την προώθηση των ακόλουθων νομοθετικών ρυθμίσεων για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε. ως εξής:

i. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α) για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή δαπανών, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του άρθρου 63 του Ν. 4485/2017. Εκκρεμεί από το έτος 2020 η έκδοση αυτής από το Υ.ΠΑΙ.Θ., καθώς η προϋπάρχουσα Υ.Α. που ίσχυε έως το έτος 2019 έχει καταργηθεί.

ii. Επικαιροποίηση του περιεχομένου του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο που έχουν αποστείλει οι Ε.Λ.Κ.Ε. προς την ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. το οποίο έχει προσαρμοστεί στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας αυτών.

iii. Βελτίωση του πλαισίου προμηθειών στο πλαίσιο ερευνητικών έργων, προκειμένου να απλοποιηθούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, όπου είναι εφικτό.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

iv. Βελτίωση του πλαισίου μετακινήσεων στο πλαίσιο των υλοποιούμενων έργων των Ε.Λ.Κ.Ε., προκειμένου το σύστημα να είναι πιο ευέλικτο και λειτουργικό.

v. Απλοποίηση των διαδικασιών παρακολούθησης του προϋπολογισμού των Ε.Λ.Κ.Ε..

Για τις ανωτέρω προτεινόμενες βελτιώσεις θα συνταχθούν αναλυτικές προτάσεις με τη συνδρομή όλων των Ε.Λ.Κ.Ε., προκειμένου να προωθηθούν από το Προεδρείο της Συνόδου των Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης προς τα καθ ́ ύλην αρμόδια Υπουργεία.
- ως προς τον άξονα Β να προγραμματιστεί με πρωτοβουλία της Συνόδου των Πρυτάνεων συνάντηση και περαιτέρω συζήτηση του θέματος με την ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., προκειμένου να ξεκαθαριστεί η σκοπιμότητα αυτής της πρότασης που διατυπώθηκε από το Γενικό Γραμματέα, καθώς πλην της διαχειριστικής διάστασης του ζητήματος, η συγχώνευση υπηρεσιών αποτελεί μείζον πολιτικό θέμα για τα Πανεπιστήμια.

2. Πανεπιστημιακά Ερευνητικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.).

Οι Αντιπρυτάνεις Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης ενημερώνουν τη Σύνοδο των Πρυτάνεων ότι ο νέος θεσμός των Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) που ιδρύθηκε με νόμο το 2018 αρχίζει να λειτουργεί και προχωρεί με γοργά βήματα προς την κατεύθυνση της διεπιστημονικότητας και της εξωστρέφειας. Παρόλα αυτά υπάρχει χρεία συγκεκριμένων εξειδικεύσεων όσον αφορά στη διαχείριση των πόρων τους, τη στελέχωση τους με (οργανικό) προσωπικό και τις σχέσεις τους με τις υπάρχουσες δομές των Πανεπιστημίων.

Ως εκ τούτου, εισηγούνται προς τη Σύνοδο των Πρυτάνεων την πραγματοποίηση συγκεκριμένης συζήτησης, με στόχο τη δρομολόγηση των απαραίτητων ενεργειών.

3. Αντιμετώπιση των αποσβέσεων πάγιου εξοπλισμού στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.

Οι Αντιπρυτάνεις Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης ενημερώνουν τη Σύνοδο των Πρυτάνεων ότι αναμένεται να ανακύψουν μεγάλες αναπόσβεστες αξίες παγίων εξοπλισμών η προμήθεια των οποίων ολοκληρώθηκε ή/ και βρίσκεται σε εξέλιξη στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων που υλοποιούνται μέσω των Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς οδεύουμε προς τη λήξη της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Ως εκ τούτου, εισηγούνται προς τη Σύνοδο των Πρυτάνεων την άμεση παρέμβασή τους, προκειμένου να διερευνηθεί πολιτικώς και αρμοδίως η εξεύρεση έγκαιρης λύσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Προτείνεται, πλην της εξάντλησης της χρονικής περιόδου επέκτασης των έργων, να εξεταστεί η προώθηση ρύθμισης για να αποσβεστούν πλήρως οι αξίες των παγίων με τη λήξη των έργων ή / και ταυτόχρονα να αναζητηθούν πρόσθετοι πόροι λ.χ. από το Π.Δ.Ε., προκειμένου να λειτουργήσουν ως συμπληρωματικοί πόροι χρηματοδότησης των αναπόσβεστων αξιών που θα προκύψει. Επιπροσθέτως, ενημερώνουν ότι, η Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» έχει ήδη προωθήσει προς την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης σχετικό αίτημα για τη διερεύνηση της μεθοδολογίας πλήρους απόσβεσης παγίου εξοπλισμού στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων που υλοποιούνται.

Ενότητα Β - Οικονομικά Θέματα των Ε.Λ.Κ.Ε.

1. Εθνική Χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά έργα με δικαιούχους τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Οι Αντιπρυτάνεις Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης ενημερώνουν τη Σύνοδο των Πρυτάνεων ότι σύμφωνα με ενημέρωση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας δε θα δίδεται πλέον εθνική χρηματοδότηση στα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά έργα (Matching Funds) που υλοποιούν τα Πανεπιστήμια. Επισημαίνεται ότι, η απώλεια της εθνικής χρηματοδότησης από τη Γ.Γ.Ε.Κ. αποτελεί ισχυρό πλήγμα για τις ερευνητικές ομάδες που υλοποιούν ανταγωνιστικά έργα και ταυτόχρονα απώλεια εσόδων για τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Πανεπιστημίων και εισηγούνται προς τη Σύνοδο των Πρυτάνεων την πολιτική τους παρέμβαση για τον άμεσο προγραμματισμό συνάντησης με το Υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου τα Πανεπιστήμια να διεκδικήσουν δυναμικά τη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος ενίσχυσης καταβολής εθνικής χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά έργα μέσω της Γ.Γ.Ε.Κ..

2. Περί Φορολογίας των Προσόδων των Λογαριασμών Ταμειακής Διαχείρισης των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Πανεπιστημίων.

Οι Αντιπρυτάνεις Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης ενημερώνουν τη Σύνοδο των Πρυτάνεων ότι σε συνέχεια συνάντησης μεταξύ της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και εκπροσώπων του Προεδρείου των Αντιπρυτάνεων Έρευνας με τη συμμετοχή του ομολόγου Αντιπρύτανη του Α.Π.Θ., καθώς το ζήτημα ανέκυψε μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στο Α.Π.Θ., διαφαίνεται ότι θα εξελιχθεί θετικά το ζήτημα για τα Πανεπιστήμια και θα προχωρήσει ρητή διάταξη για τη μη φορολόγηση των προσόδων των λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Πανεπιστημίων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Για το θέμα θα υπάρχει συνεχή επαφή με τους αρμοδίους έως ότου υπάρξει οριστική επίλυση.

3. Κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

Οι Αντιπρυτάνεις Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης επαναδιατυπώνουν το πάγιο και χρονίζον αίτημα για την ανάγκη της εξεύρεσης άμεσης και οριστικής λύσης, η οποία να απαλλάσσει τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.) από την υποχρέωση καταβολής πάσης φύσεως κρατήσεων υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), αναδρομικά από την έναρξη της λειτουργίας τους.
Προς την κατεύθυνση αυτή εισηγούνται προς τη Σύνοδο των Πρυτάνεων την άμεση έναρξη των συζητήσεων με την ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με αίτημα τη νομοθετική τακτοποίηση του ζητήματος υπέρ των Πανεπιστημίων.

4. Διεκδικήσεις καταβολών ΤΣΜΕΔΕ από όλες τις Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας.

Οι Αντιπρυτάνεις Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης ενημερώνουν τη Σύνοδο των Πρυτάνεων ότι έχει ανακύψει ζήτημα όσον αφορά στην αναζήτηση μίας   κατασκευαστικής εταιρίας για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από καταβολές του ΤΣΜΕΔΕ από όλες τις Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας. Επισημαίνεται δε, ότι εάν ανακύψει η σχετική υποχρέωση και από άλλες εταιρίες τα Πανεπιστήμια θα επιβαρυνθούν με την καταβολή υπέρογκων ποσών στο σύνολό τους. Με δεδομένο ότι οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Πανεπιστημίων θα ασκήσουν έφεση επί των διεκδικήσεων συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί από κοινού και ομοιόμορφα η διεκδίκηση που έχει ανακύψει προς όλες τις Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας.

Ενότητα Γ - Διαχειριστικά Θέματα των Ε.Λ.Κ.Ε.

1. Θέματα συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ.

Οι Αντιπρυτάνεις Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης ενημερώνουν τη Σύνοδο των Πρυτάνεων ότι έχουν ανακύψει πολλά διαχειριστικά ζητήματα στην υποβολή των προτάσεων στο πλαίσιο των ακόλουθων προσκλήσεων:

i. Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (κωδ. πρόσκλησης ΕΔΒΜ 166).
ii. Μονάδες Στρατηγικού Σχεδιασμού Α.Ε.Ι. (κωδ. πρόσκλησης ΕΔΒΜ 178).
iii. Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης (κωδ.
πρόσκλησης ΕΔΒΜ 153).

Ως εκ τούτου:

Α. θα σταλεί άμεσα από το Προεδρείο της Συνόδου των Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης αίτημα χρονικής παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των τριών (3) προτάσεων για ενάμιση (11/2) μήνα, καθώς οι προτάσεις είναι ιδιαιτέρως απαιτητικές με την ταυτόχρονη εμπλοκή πολλών ακαδημαϊκών μονάδων του Πανεπιστημίου.

Β. όσον αφορά στην πρόσκληση για την «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης», προτείνουν προς τη Σύνοδο, οι Αντιπρυτάνεις των Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, να συγκεντρώσουν και να ομαδοποιήσουν τα προβλήματα που άπτονται ακαδημαϊκών ζητημάτων, προκειμένου να σταλούν από κοινού, από τον Προεδρεύοντα της Συνόδου των Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, με τη λίστα των διαχειριστικών ζητημάτων που υφίστανται.

Επιπροσθέτως, οι Αντιπρυτάνεις Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης ενημερώνουν ότι θα σταλούν αιτήματα από το Προεδρείο:

Α. για την αύξηση της χρηματοδότησης των Πράξεων της Τεχνικής Βοήθειας των Πανεπιστημίων, καθώς τα έργα που υλοποιούνται οδεύουν σταδιακά σε ολοκλήρωση και θα απαιτηθούν αυξημένοι πόροι για την προετοιμασία και την υποβολή των Δηλώσεων Ολοκλήρωσης Πράξεων.

Β. για την έγκαιρη έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων για την απόδοση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες για το εαρινό εξάμηνο.

2. Ζητήματα προγραμμάτων που υλοποιούνται μέσω του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Οι Αντιπρυτάνεις Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης ενημερώνουν τη Σύνοδο των Πρυτάνεων ότι συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από τους Αντιπρυτάνεις του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (συντονιστής), του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Ιόνιου Πανεπιστημίου και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να αναπτυχθεί συστηματική επικοινωνία με το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας προς δύο (2) κατευθύνσεις:

[α] για τη διεκδίκηση συμμετοχής στις δομές στρατηγικού σχεδιασμού έργων/ προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και

[β] για την επίλυση διαχειριστικών ζητημάτων που ανακύπτουν στην υλοποίηση των έργων/ προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ..

3. Δημιουργία Εθνικού Τμήματος του Διεθνούς Δικτύου Scholars at Risk (SAR).

Οι Αντιπρυτάνεις Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης ενημερώνουν τη Σύνοδο των Πρυτάνεων για τη δημιουργία Εθνικού Τμήματος του Διεθνούς Δικτύου Scholars at Risk (SAR) με τη συμμετοχή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με σκοπό την ουσιαστική υποστήριξη των ακαδημαϊκών που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Προς την κατεύθυνση αυτή εισηγούνται προς τη Σύνοδο των Πρυτάνεων να εξεταστεί η ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων για τη διασφάλιση ενός αριθμού υποτροφιών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας με την κοινή χρηματοδότηση από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Πανεπιστημίων.

4. Περί ίδρυσης εταιρείας - τεχνοβλαστού στα Πανεπιστήμια - Ν.4864/2021.

Οι Αντιπρυτάνεις Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης ενημερώνουν τη Σύνοδο των Πρυτάνεων ότι συζητήθηκε εκτενώς το περιεχόμενου του ν.4863/2021 περί ίδρυσης εταιριών - τεχνοβλαστών στα Πανεπιστήμια στο πλαίσιο της παρουσίασης του επικεφαλής του γραφείου του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δρ. Χρ. Δήμα., Κυρίου Μιχάλη Δρίτσα.

Ενότητα Δ - Προσκεκλημένοι Ομιλητές

Οι Αντιπρυτάνεις Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων ενημερώνουν τη Σύνοδο των Πρυτάνεων ότι στην 83η Σύνοδο των Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης/ Προέδρων των Επιτροπών Ερευνών και Διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε. προσκλήθηκαν και συμμετείχαν οι ακόλουθοι ομιλητές:

- Σπύρος Πρωτοψάλτης, Διοικητής και Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ., όπου συζητήθηκαν ζητήματα συνεργασίας των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Πανεπιστημίων με Ο.Α.Ε.Δ. για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης.

- Καθηγητής Νικόλαος Θωμαΐδης, Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος παρουσίασε το ρόλο του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής και τρόπους για την ενδυνάμωση της
σχέσης του με τα Πανεπιστήμια.

- Μιχάλης Δρίτσας, Επικεφαλής Γραφείου Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Δρ. Χρ. Δήμα, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση εταιρείας - τεχνοβλαστού στα Πανεπιστήμια.

- Καθηγητής Δημήτριος Βέργαδος, Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, ο οποίος παρουσίασε το ρόλο της Γενικής Συνέλευσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., προτάσεις για την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και Πανεπιστημίων καθώς και σχεδιαζόμενες ενέργειες της Γ.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ..

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr