Σε ΦΕΚ τα κριτήρια χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σε ΦΕΚ τα κριτήρια χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση που ορίζει τα κριτήρια για την κατανομή της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης στα ΑEI.

Σύμφωνα με την απόφαση:

Τρόπος κατανομής του ογδόντα τοις εκατό (80%) της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. στα Α.Ε.Ι. - Αντικειμενικά Κριτήρια

Αντικειμενικά Κριτήρια

1. Τα αντικειμενικά κριτήρια για την κατανομή του ογδόντα τοις εκατό (80%) της τακτικής επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. εξειδικεύονται ως ακολούθως στον ακόλουθο Πίνακα:

1. Περιγραφή των κριτηρίων της παρ. 1 καθώς και του τρόπου και των παραδοχών για τον υπολογισμό της τιμής τους για κάθε Α.Ε.Ι.:

Κριτήριο Κ1:

Αριθμός Τμημάτων του Α.Ε.Ι.

Υπολογίζεται ως το μερίδιο του αριθμού των Τμημάτων του Α.Ε.Ι. προς το σύνολο των Τμημάτων των Α.Ε.Ι..  Τμήματα με εισαγωγικές κατευθύνσεις προσμετρώνται μια φορά. Τμήματα που λειτουργούν χωρίς να παρέχουν προπτυχιακό τίτλο σπουδών (π.χ. τα Γενικά Τμήματα που λειτουργούν σε κάποια Α.Ε.Ι.) δεν προσμετρώνται.

Κριτήριο Κ2:

Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών ανά Α.Ε.Ι.

Υπολογίζεται ως το μερίδιο των ενεργών φοιτητών των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Α.Ε.Ι. προς το σύνολο των ενεργών φοιτητών όλων των Α.Ε.Ι.. Τα δεδομένα λαμβάνονται από το ΟΠΕΣΠ και αφορούν στο προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

Ως ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές λογίζονται οι φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης ανά πρόγραμμα σπουδών, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4777/2021 (Α΄25). Εξαιρετικά για την πρώτη εφαρμογή της παρούσης, ως ενεργοί φοιτητές νοούνται οι φοιτητές στα έτη ν+2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες προσμετρώνται σε άλλα κριτήρια.

Κριτήριο Κ3:

Διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών (Αριθμός εξαμήνων προπτυχιακής φοίτησης).

Υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός εξαμήνων προπτυχιακής διδασκαλίας που προσφέρει το Ίδρυμα, θεωρώντας 8, 10, ή 12 εξάμηνα για κάθε 4-ετές, 5-ετές ή 6-ετές Π.Π.Σ., αντίστοιχα. Στη συνέχεια υπολογίζεται το ποσοστό του κάθε Α.Ε.Ι. επί του συνόλου των εξαμήνων προπτυχιακής διδασκαλίας για όλη τη χώρα. Ο δείκτης αυτός αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη της κατανομής του διδακτικού φορτίου και των απαιτήσεων σε αίθουσες και διδακτικό προσωπικό ανά Πανεπιστήμιο.

Κριτήριο Κ4:

Απαιτήσεις εργαστηριακού εξοπλισμού των Τμημάτων του Α.Ε.Ι.

Τα διαφορετικά προγράμματα σπουδών έχουν διαφορετικές απαιτήσεις εργαστηριακού εξοπλισμού. Το κάθε Τμήμα (Π.Π.Σ.) εντάσσεται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες με τους αντίστοιχους συντελεστές:

α. Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες 1,0

β. Μαθηματικά, Στατιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων 1,5

γ. Επιστήμες Πληροφορικής, Αρχαιολογία, Καλές Τέχνες, ΤΕΦΑΑ (με απαιτήσεις ειδικού τύπου, αθλήματα, καλλιτεχνικά εργαστήρια, εργαστήρια υπολογιστών, κ.ά.)  2,0

δ. Θετικές Επιστήμες (με εργαστήρια) 3,0

ε. Επιστήμες Μηχανικών (με εργαστήρια) 3,0

στ. Επιστήμες Ζωής και Περιβάλλοντος (με εργαστήρια) 3,0

ζ. Εφαρμοσμένες Επιστήμες Υγείας (με εργαστήρια) 3,0

η. Επιστήμες Υγείας (με εργαστήρια και κλινικές) 4,0

Η ΕΘ.Α.Α.Ε. εισηγείται την αναλυτική κατανομή των Τμημάτων του κάθε Α.Ε.Ι. στις παραπάνω κατηγορίες. Υπολογίζεται ο σταθμισμένος μέσος όρος για κάθε Ίδρυμα και ανάγεται σε ποσοστό επί του συνόλου των Α.Ε.Ι.

Κριτήριο Κ5:

Γεωγραφική Διασπορά του Α.Ε.Ι.

Υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη διασπορά των Τμημάτων του Α.Ε.Ι. σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας και ανάγοντάς την σε ποσοστό επί του συνόλου των Α.Ε.Ι.. Τα Τμήματα των Α.Ε.Ι. που λειτουργούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής και στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης θεωρείται ότι λειτουργούν στην ίδια πόλη, ανεξάρτητα αν διαθέτουν εγκαταστάσεις σε διαφορετικούς δήμους.

Κριτήριο Κ6:

Μόνιμο Προσωπικό

Οι διάφορες κατηγορίες προσωπικού επιβαρύνουν το Ίδρυμα με λειτουργικές δαπάνες (π.χ. εξοπλισμός και λειτουργία γραφείων, τηλ/κά τέλη, κ.λπ.) που έχουν αναλογικό χαρακτήρα. Ορίζονται τρεις συντελεστές βαρύτητας:

α. Τα μέλη Δ.Ε.Π. με συντελεστή 1, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων για το επιστημονικό/διοικητικό τους έργο,

β. τα μέλη Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π. με συντελεστή 0,50 λόγω των απαιτήσεων για την επιτέλεση του επιστημονικού τους έργου,

γ. τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικού προσωπικού με συντελεστή 0,25.

Τα δεδομένα λαμβάνονται από το Ο.Π.Ε.Σ.Π. και αφορούν στο μόνιμο προσωπικό που υπηρετούσε στο Ίδρυμα κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Υπολογίζεται η τιμή για κάθε Α.Ε.Ι. και ανάγεται στο ποσοστό επί του συνόλου του προσωπικού σε όλα τα Α.Ε.Ι.

Κριτήριο Κ7:

Κόστος λειτουργικών δαπανών (καθαριότητα, φύλαξη κ.λπ.)

Υπολογίζεται η επιβάρυνση του Α.Ε.Ι. από τις πολυετείς συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης που καλύπτονται με δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού, καθώς και δαπάνες για την ηλεκτροδότηση, ύδρευση και θέρμανση. Υπολογίζονται από το ποσό που έχει εγγραφεί στους κωδικούς 845, 892, 863, 0842, 0841 και 1611 του κάθε Α.Ε.Ι. προς τις αντίστοιχες δαπάνες για το σύνολο των Α.Ε.Ι. Τα δεδομένα αφορούν πραγματοποιηθείσες δαπάνες κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος και επιβεβαιώνονται απότην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Οι δαπάνες για το έκτακτο διδακτικό προσωπικό (ενδεικτικά αναφέρονται οι διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980, Α΄ 112) δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το κριτήριο.

Κριτήριο Κ8:

Κατανομή τακτικού προϋπολογισμού του προηγουμένου έτους

Για να αποσβεσθούν τυχόν μεγάλες διακυμάνσεις από τη χρηματοδότηση του προηγουμένου έτους, λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό που αναλογεί στο Α.Ε.Ι. από το σύνολο της χρηματοδότησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. (τακτικός προϋπολογισμός) για το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Στάθμιση των Κριτηρίων

Για τον υπολογισμό του συνολικού δείκτη κατανομής για κάθε Α.Ε.Ι., το κάθε κριτήριο λαμβάνεται υπόψη με έναν συντελεστή βαρύτητας σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα:

Η βαρύτητα του Κριτηρίου 8 βαίνει μειούμενη στα επόμενα έτη και θα μηδενιστεί σε βάθος τριετίας. Η ανακατανομή των συντελεστών βαρύτητας θα γίνεται με εισήγηση της ΕΘ.Α.Α.Ε.

Η συνέχεια εδώ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.