ΑΠΟΦΑΣΗ: Πώς θα χρηματοδοτούνται στο εξής τα Πανεπιστήμια - Τα κριτήρια για τις συγχωνεύσεις-καταργήσεις Τμημάτων

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ: Πώς θα χρηματοδοτούνται στο εξής τα Πανεπιστήμια - Τα κριτήρια για τις συγχωνεύσεις-καταργήσεις Τμημάτων

Την Υπουργική Απόφαση για τα κριτήρια χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων από το 2022 και εξής συνυπέγραψαν η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως και ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Άγγελος Συρίγος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας «για πρώτη φορά στην πράξη από το επόμενο οικονομικό έτος, η κατανομή της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών ΚΑΙ ποιοτικών κριτηρίων, ο καθορισμός των οποίων βασίστηκε σε εισήγηση της Εθνικής Αρχικής Ανώτατης Εκπαίδευσης».

Η εισήγηση της ΕΘΑΑΕ παρουσιάστηκε επανειλημμένως στη Σύνοδο των Πρυτάνεων και συζητήθηκε εκτενώς με τα ΑΕΙ, που συνέβαλαν ουσιωδώς με την αποστολή των προτάσεών τους. Για πρώτη φορά, έτσι, θα προσμετρηθεί στη χρηματοδότηση των ΑΕΙ η αξιολόγησή τους, σε ποιοτικούς δείκτες στους τομείς που τα ίδια επιλέγουν.

Ειδικότερα, η τακτική χρηματοδότηση κατανέμεται ως ακολούθως: 

 • Το 80% της τακτικής χρηματοδότησης κατανέμεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων με στόχο την κάλυψη των πραγματικών αναγκών κάθε Ιδρύματος, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητες του. Συγκεκριμένα, εδώ και δύο χρόνια, προσμετρώνται:
 1. Ο αριθμός Τμημάτων/Μονοτμηματικών Σχολών του ΑΕΙ προς το σύνολο των Τμημάτων/Μονοτμηματικών Σχολών όλων των ΑΕΙ της χώρας.
 2. Ο συνολικός αριθμός ενεργών προπτυχιακών φοιτητών
 3. Η διάρκεια των προγραμμάτων α’ κύκλου σπουδών
 4. Οι απαιτήσεις εργαστηριακού εξοπλισμού των Τμημάτων
 5. Η γεωγραφική διασπορά
 6. Το μόνιμο Προσωπικό (Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικό προσωπικό)
 7. Το κόστος λειτουργικών δαπανών (φύλαξη, καθαριότητα, ηλεκτροδότηση, ύδρευση, θέρμανση κλπ)
 8. Η κατανομή Τακτικού Προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους, προκειμένου να αμβλυνθούν τυχόν μεγάλες διαφοροποιήσεις στη χρηματοδότηση του προηγούμενου έτους με τα τρία πρώτα έτη εφαρμογής της νέας διαδικασίας κατανομής.
 • Το 20% της τακτικής χρηματοδότησης κατανέμεται από το νέο οικονομικό έτος με ποιοτικά κριτήρια και δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων των ΑΕΙ, που αφορούν σε πέντε επιμέρους ενότητες, εκ των οποίων κάθε ΑΕΙ αξιολογείται σε τρεις. Η κατανομή της χρηματοδότησης από το ΥΠΑΙΘ πραγματοποιείται κατόπιν εισήγησης της ΕΘΑΑΕ και αξιολόγησης των δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων κάθε Ιδρύματος σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης που καλείται να υποβάλει η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) κάθε Ιδρύματος. Οι πέντε ενότητες, με τα επιμέρους κριτήριά τους, είναι οι εξής:
 1. Ενότητα Α: Συνεχής βελτίωση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του ΑΕΙ

Η εν λόγω ενότητα αξιολογεί κυρίως κριτήρια που αφορούν σε ακαδημαϊκά ζητήματα του Ιδρύματος, όπως ο ρυθμός αποφοίτησης των εγγεγραμμένων φοιτητών, ο αριθμός των παρεχόμενων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών και των διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται ανά μέλος ΔΕΠ, ο αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων του συνόλου των μελών ΔΕΠ, η θέση του ΑΕΙ και των Τμημάτων στις διεθνείς αξιολογήσεις και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με τα παρεχόμενα Προγράμματα Σπουδών και το ακαδημαϊκό προσωπικό του Ιδρύματος.

Η ενότητα αυτή είναι υποχρεωτική για όλα τα ΑΕΙ, τα οποία καλούνται να επιλέξουν δύο επιπλέον από τις κάτωθι τέσσερις:

 1. Ενότητα Β: Αριστεία στην έρευνα και επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού

Η εν λόγω ενότητα αξιολογεί κυρίως κριτήρια που σχετίζονται με την ερευνητική δραστηριότητα του Ιδρύματος, τόσο από το τακτικό προσωπικό του, όσο και από το έκτακτο ερευνητικό προσωπικό που απασχολείται μέσω του ΕΛΚΕ του οικείου ΑΕΙ. Ενδεικτικά, αξιολογούνται στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή των ερευνητικών ομάδων του ΑΕΙ σε εθνικά και διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα ή σε σημαντικές ερευνητικές πρωτοβουλίες (αριθμός έργων, χρηματοδότηση ανταγωνιστικών προγραμμάτων μέσω HORIZON, ΓΓΕΚ, έργα ERC), διεθνείς διακρίσεις του ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύματος για τα επιτεύγματα της διεξαγόμενης στο Ίδρυμα έρευνας, καθώς και στοιχεία που αφορούν στη δημιουργία νέων θέσεων έκτακτου προσωπικού που ασκεί ερευνητικά καθήκοντα.

 1. Ενότητα Γ: Διασύνδεση με την κοινωνία, την αγορά εργασίας, και αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης

Η εν λόγω ενότητα αξιολογεί κυρίως κριτήρια που αφορούν στη διασύνδεση των Πανεπιστημίων με την οικονομία, την κοινωνία και την αγορά εργασίας. Βασικά κριτήρια που αξιολογούνται είναι η διοργάνωση Προγραμμάτων Σπουδών α’ κύκλου με πρακτική άσκηση των φοιτητών, η παροχή υπηρεσιών προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα από Πανεπιστημιακά Εργαστήρια του Ιδρύματος, η οργάνωση προγραμμάτων δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης μέσω των Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ιδρύματος και η εφαρμογή δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας και αξιοποίησης της παραγόμενης γνώσης, όπως η κατοχύρωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων ως ευρεσιτεχνιών, η ίδρυση εταιριών τεχνοβλαστών.

 1. Ενότητα Δ: Διεθνοποίηση

Η εν λόγω ενότητα αξιολογεί κυρίως κριτήρια που σχετίζονται με την εξωστρέφεια κάθε Ιδρύματος, όπως η προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών, η ανάπτυξη διεθνούς κινητικότητας των φοιτητών και του προσωπικού του Ιδρύματος μέσω διεθνών αλλά και διακρατικών ή διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων ανταλλαγής (π.χ. Erasmus), η σύναψη συνεργασιών με Ιδρύματα της αλλοδαπής, η διοργάνωση από κοινού Προγραμμάτων Σπουδών κάθε κύκλου, η ίδρυση και οργάνωση ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών κάθε κύκλου και η προσέλκυση Επισκεπτών Καθηγητών από Ιδρύματα της αλλοδαπής.

 1. Ενότητα Ε: Ποιότητα πανεπιστημιακού περιβάλλοντος

Η εν λόγω ενότητα αξιολογεί κυρίως κριτήρια του εσωτερικού περιβάλλοντος του Ιδρύματος, κυρίως σε θέματα οργάνωσης και υποστήριξης του προσωπικού και των φοιτητών. Ενδεικτικά, τα κριτήρια που αξιολογούνται είναι η ύπαρξη βασικών διοικητικών δομών εντός του Ιδρύματος, καθώς και η στελέχωσή τους με το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό για την ορθή και εύρυθμη λειτουργία τους, όπως ΜΟΔΙΠ, δομή απασχόλησης και σταδιοδρομίας, γραφείο υποστήριξης διδασκαλίας, δομή ψυχολογικής υποστήριξης, δομή εξεύρεσης πόρων μέσω δωρεών από ιδιώτες και οργανισμούς κλπ. Επιπλέον αξιολογούνται κριτήρια σχετικά με τη βελτίωση προσβασιμότητας των χώρων και υποδομών του Ιδρύματος για άτομα με αναπηρία, και τη διενέργεια δράσεων ανάπτυξης του διδακτικού προσωπικού, όπως η επιμόρφωση και η επιβράβευση της αριστείας. 

Μετά την υποβολή, από κάθε ΑΕΙ, των ως άνω στοιχείων, η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης αξιολογεί τα στοιχεία αυτά και προβαίνει σε υπολογισμό της χρηματοδότησης κάθε Ιδρύματος, σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού κάθε επιμέρους κριτηρίου που έχει οριστεί στην Υπουργική Απόφαση.

Η Υπουργός Νίκη Κεραμέως δήλωσε:

«Συντελείται μία πραγματική τομή στη χρηματοδότηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μας, τόσο σε όρους διαφάνειας, δίκαιης κατανομής και αποτελεσματικότητας όσο και σε όρους κινητροδότησης και αριστείας. Ήδη από την αρχή της θητείας μας, υιοθετήσαμε αντικειμενικά κριτήρια για την ετήσια τακτική χρηματοδότηση των ΑΕΙ, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες τους και θεωρώντας αυτονόητο ότι οι πόροι που λαμβάνει το κάθε Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να επαφίενται στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε Υπουργού. Σήμερα, πάμε ένα βήμα πιο μπροστά. Χτίζοντας πάνω και σε προηγούμενες προσπάθειες Κυβερνήσεων, εφαρμόζεται στην πράξη για πρώτη φορά ένα σύστημα ποιοτικής αξιολόγησης κατά την κατανομή των τακτικών πόρων των Πανεπιστημίων μας, που συνυπολογίζει τις πραγματικές δυνατότητές τους, αλλά και τους δίνει την ευκαιρία να επιλέξουν τους τομείς στους οποίους επιθυμούν τα ίδια να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους ώστε να αναδειχθούν σε πρωτοπόρους της επιστημονικής κοινότητας.»

Αναλυτικά όλα όσα ορίζει η Υπουργική Απόφαση

Θέμα: «Ορισμός κριτηρίων, δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων για την κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Η κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12) και τα κριτήρια που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση. Ειδικότερα, το ογδόντα τοις εκατό (80%) της τακτικής επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. κατανέμεται σύμφωνα ιδίως με τα ακόλουθα κριτήρια: α) τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά πρόγραμμα σπουδών, β) το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος σπουδών ανά φοιτητή για κάθε πρόγραμμα σπουδών, γ) τη διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών, δ) το μέγεθος και τη γεωγραφική διασπορά κάθε Α.Ε.Ι., όπως αυτά εξειδικεύονται στο Κεφάλαιο Α΄ της παρούσας, ενώ το είκοσι τοις εκατό (20%) της τακτικής επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. κατανέμεται σύμφωνα με κριτήρια και τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων, που καθορίζονται στο Κεφάλαιο Β΄ της παρούσας, εντός των ορίων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Τρόπος κατανομής του ογδόντα τοις εκατό (80%) της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. στα Α.Ε.Ι. - Αντικειμενικά Κριτήρια.

Άρθρο 1: Αντικειμενικά Κριτήρια

1. Τα αντικειμενικά κριτήρια για την κατανομή του ογδόντα τοις εκατό (80%) της τακτικής επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. εξειδικεύονται ως ακολούθως στον ακόλουθο Πίνακα:

Πίνακας I.

1. Περιγραφή των κριτηρίων της παρ. 1 καθώς και του τρόπου και των παραδοχών για τον υπολογισμό της τιμής τους για κάθε Α.Ε.Ι.:

Κριτήριο Κ1: Αριθμός Τμημάτων του Α.Ε.Ι.

Υπολογίζεται ως το μερίδιο του αριθμού των Τμημάτων του Α.Ε.Ι. προς το σύνολο των Τμημάτων των Α.Ε.Ι.. Τμήματα με εισαγωγικές κατευθύνσεις προσμετρώνται μια φορά. Τμήματα που λειτουργούν χωρίς να παρέχουν προπτυχιακό τίτλο σπουδών (πχ τα Γενικά Τμήματα που λειτουργούν σε κάποια Α.Ε.Ι.) δεν προσμετρώνται.

Κριτήριο Κ2: Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών ανά Α.Ε.Ι.

Υπολογίζεται ως το μερίδιο των ενεργών φοιτητών των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Α.Ε.Ι. προς το σύνολο των ενεργών φοιτητών όλων των Α.Ε.Ι.. Τα δεδομένα λαμβάνονται από το ΟΠΕΣΠ και αφορούν στο προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

Ως ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές λογίζονται οι φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης ανά πρόγραμμα σπουδών, όπως αυτό ορίζεται στην παρ.1 του άρθρου 34 του ν.4777/2021 (Α΄25). Εξαιρετικά για την πρώτη εφαρμογή της παρούσης, ως ενεργοί φοιτητές νοούνται οι φοιτητές στα έτη ν+2.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες προσμετρώνται σε άλλα κριτήρια.

Κριτήριο Κ3: Διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών (Αριθμός εξαμήνων προπτυχιακής φοίτησης) Υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός εξαμήνων προπτυχιακής διδασκαλίας που προσφέρει το Ίδρυμα, θεωρώντας 8, 10, ή 12 εξάμηνα για κάθε 4-ετές, 5-ετές ή 6-ετές Π.Π.Σ., αντίστοιχα. Στη συνέχεια υπολογίζεται το ποσοστό του κάθε Α.Ε.Ι. επί του συνόλου των εξαμήνων προπτυχιακής διδασκαλίας για όλη τη χώρα. Ο δείκτης αυτός αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη της κατανομής του διδακτικού φορτίου και των απαιτήσεων σε αίθουσες και διδακτικό προσωπικό ανά Πανεπιστήμιο.

Κριτήριο Κ4: Απαιτήσεις εργαστηριακού εξοπλισμού των Τμημάτων του Α.Ε.Ι.

Τα διαφορετικά προγράμματα σπουδών έχουν διαφορετικές απαιτήσεις εργαστηριακού εξοπλισμού. Το κάθε Τμήμα (Π.Π.Σ.) εντάσσεται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες με τους αντίστοιχους συντελεστές:

α. Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες 1,0

β. Μαθηματικά, Στατιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων 1,5 γ. Επιστήμες Πληροφορικής, Αρχαιολογία, Καλές Τέχνες, ΤΕΦΑΑ     2,0

(με απαιτήσεις ειδικού τύπου, αθλήματα,

καλλιτεχνικά εργαστήρια, εργαστήρια υπολογιστών, κ.ά.)

δ. Θετικές Επιστήμες (με εργαστήρια) 3,0

ε. Επιστήμες Μηχανικών (με εργαστήρια) 3,0

στ. Επιστήμες Ζωής και Περιβάλλοντος (με εργαστήρια) 3,0 ζ. Εφαρμοσμένες Επιστήμες Υγείας (με εργαστήρια) 3,0

η. Επιστήμες Υγείας (με εργαστήρια και κλινικές) 4,0

Η ΕΘ.Α.Α.Ε. εισηγείται την αναλυτική κατανομή των Τμημάτων του κάθε Α.Ε.Ι. στις παραπάνω κατηγορίες. Υπολογίζεται ο σταθμισμένος μέσος όρος για κάθε Ίδρυμα και ανάγεται σε ποσοστό επί του συνόλου των Α.Ε.Ι.

Κριτήριο Κ5: Γεωγραφική Διασπορά του Α.Ε.Ι.

Υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη διασπορά των Τμημάτων του Α.Ε.Ι. σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας και ανάγοντάς την σε ποσοστό επί του συνόλου των Α.Ε.Ι.. Τα Τμήματα των Α.Ε.Ι. που λειτουργούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής και στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης θεωρείται ότι λειτουργούν στην ίδια πόλη, ανεξάρτητα αν διαθέτουν εγκαταστάσεις σε διαφορετικούς δήμους.

Κριτήριο Κ6: Μόνιμο Προσωπικό

Οι διάφορες κατηγορίες προσωπικού επιβαρύνουν το Ίδρυμα με λειτουργικές δαπάνες (πχ εξοπλισμός και λειτουργία γραφείων, τηλ/κά τέλη, κ.λπ.) που έχουν αναλογικό χαρακτήρα. Ορίζονται τρεις συντελεστές βαρύτητας:

α. τα μέλη Δ.Ε.Π. με συντελεστή 1, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων για το επιστημονικό/διοικητικό τους έργο,

β. τα μέλη Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π. με συντελεστή 0,50 λόγω των απαιτήσεων για την επιτέλεση του επιστημονικού τους έργου,

γ. τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητικού προσωπικού με συντελεστή 0,25.

Τα δεδομένα λαμβάνονται από το Ο.Π.Ε.Σ.Π. και αφορούν στο μόνιμο προσωπικό που υπηρετούσε στο Ίδρυμα κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

Υπολογίζεται η τιμή για κάθε Α.Ε.Ι. και ανάγεται στο ποσοστό επί του συνόλου του προσωπικού σε όλα τα Α.Ε.Ι.

Κριτήριο Κ7: Κόστος λειτουργικών δαπανών (καθαριότητα, φύλαξη κλπ)

Υπολογίζεται η επιβάρυνση του Α.Ε.Ι. από τις πολυετείς συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης που καλύπτονται με δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού, καθώς και δαπάνες για την ηλεκτροδότηση, ύδρευση και θέρμανση. Υπολογίζονται από το ποσό που έχει εγγραφεί στους κωδικούς 845, 892, 863, 0842, 0841 και 1611 του κάθε Α.Ε.Ι. προς τις αντίστοιχες δαπάνες για το σύνολο των Α.Ε.Ι. Τα δεδομένα αφορούν πραγματοποιηθείσες δαπάνες κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος και επιβεβαιώνονται από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Οι δαπάνες για το έκτακτο διδακτικό προσωπικό (ενδεικτικά αναφέρονται οι διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980/Α΄112) δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το κριτήριο.

Κριτήριο Κ8: Κατανομή Τακτικού Προϋπολογισμού του προηγουμένου έτους

Για να αποσβεσθούν τυχόν μεγάλες διακυμάνσεις από τη χρηματοδότηση του προηγουμένου έτους, λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό που αναλογεί στο Α.Ε.Ι. από το σύνολο της χρηματοδότησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. (τακτικός προϋπολογισμός) για το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Άρθρο 2. Στάθμιση των Κριτηρίων

Για τον υπολογισμό του συνολικού δείκτη κατανομής για κάθε Α.Ε.Ι., το κάθε κριτήριο λαμβάνεται υπόψη με έναν συντελεστή βαρύτητας σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα:

Πίνακας II: Συντελεστές βαρύτητας των αντικειμενικών κριτηρίων

Η βαρύτητα του Κριτηρίου 8 βαίνει μειούμενη στα επόμενα έτη και θα μηδενιστεί σε βάθος τριετίας. Η ανακατανομή των συντελεστών βαρύτητας θα γίνεται με εισήγηση της ΕΘ.Α.Α.Ε.

Άρθρο 3. Τελικός Υπολογισμός

Ο συνολικός δείκτης κατανομής για το κάθε Α.Ε.Ι. υπολογίζεται ως το ποσοστό του συνολικού ποσού που θα κατανεμηθεί στα Ιδρύματα. Για το κάθε Α.Ε.Ι. j, υπολογίζονται οι τιμές των Κριτηρίων Ki,j. Το τελικό ποσοστό κατανομής στο Α.Ε.Ι. της χρηματοδότησης του Υ.ΠΑΙ.Θ., AEIj για την επόμενη χρονιά υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση:

Ο παραπάνω τύπος γράφεται και αναλυτικά ως:

%ΑΕΙ = W1*K1+W2*K2+W3*K3+W4*K4+W5*K5+W6*K6+W7*K7+W8*K8

Άρθρο 4.

Η Ανωτάτη Σχολή καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) δεν περιλαμβάνονται στον αλγόριθμο κατανομής λόγω της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας των δύο αυτών ιδρυμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Τρόπος κατανομής του είκοσι τοις εκατό (20%) της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. στα Α.Ε.Ι. - Ποιοτικά Κριτήρια.

Για τον τρόπο κατανομής του 20% της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. στα Α.Ε.Ι. ορίζονται τα παρακάτω ποιοτικά κριτήρια:

α) Παρουσίαση και επιλογή δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων.

Κάθε Α.Ε.Ι. υποβάλλει στην ΕΘ.Α.Α.Ε. ετήσια έκθεση με αντικείμενο την παρουσίαση των ετήσιων επιδόσεών του, έως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους. Ο υπολογισμός των δεικτών γίνεται με τα δεδομένα του προηγούμενου της υποβολής έτους. Ειδικώς, κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η ως άνω ετήσια έκθεση εκάστου Α.Ε.Ι. υποβάλλεται εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας και θα περιλαμβάνει τα πεπραγμένα του έτους 2020. Η παρουσίαση των επιδόσεων γίνεται με βάση τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων, οι οποίοι αντιστοιχίζονται σε κριτήρια αποτίμησης της ποιότητας των Ιδρυμάτων. Το σύνολο των κριτηρίων και των δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων εντάσσονται σε πέντε ενότητες ως εξής: Α) τη συνεχή βελτίωση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου, Β) την ερευνητική δραστηριότητα, την αριστεία στην έρευνα και επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού, Γ) τη διασύνδεση με την κοινωνία, την αγορά εργασίας και αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης, Δ) τη διεθνοποίηση και Ε) την ποιότητα του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος. Εκ των πέντε ως άνω ενοτήτων κριτηρίων, δεικτών και επιτευγμάτων, η ενότητα (Α) είναι υποχρεωτική για όλα τα Ιδρύματα, ενώ από τις υπόλοιπες τέσσερις ενότητες, (Β), (Γ), (Δ) και (Ε) τα Ιδρύματα επιλέγουν υποχρεωτικά δύο ενότητες, στις οποίες θα πρέπει να αξιολογηθούν, σύμφωνα με την παρούσα. Το σύνολο των συμπληρωμένων ενοτήτων για κάθε Ίδρυμα θα πρέπει να είναι τρείς. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. καθορίζει και δημοσιοποιεί τη διαδικασία, το υπόδειγμα και τις οδηγίες συμπλήρωσης για την υποβολή των εκθέσεων εκ μέρους των Ιδρυμάτων.

β) Περιγραφή και τρόπος υπολογισμού των τιμών των δεικτών.

Η περιγραφή καθώς και ο τρόπος υπολογισμού της τιμής του κάθε δείκτη παρατίθενται στον Πίνακα ΙV που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Οι τιμές των δεικτών υπολογίζονται, κατά περίπτωση, είτε από τα δεδομένα που καταχωρίζουν τα Ιδρύματα στο πληροφοριακό σύστημα (Ο.Π.Ε.Σ.Π.), είτε από πρόσθετα δεδομένα που επιλέγουν να υποβάλουν συμπληρωματικά τα Ιδρύματα, είτε από δημόσια διαθέσιμα δεδομένα σε διεθνείς και εθνικές βάσεις.

γ) Μοριοδότηση και υπολογισμός της.

Κάθε ενότητα δεικτών μοριοδοτείται με ένα σύνολο μορίων που κατανέμεται στους επιμέρους δείκτες σύμφωνα με την αναλυτική αναφορά τους στον Πίνακα IV. Ο υπολογισμός της μοριοδότησης από την ΕΘ.Α.Α.Ε. πραγματοποιείται σύμφωνα με την μέθοδο υπολογισμού, όπως εμφανίζεται στον Πίνακα ΙII και η οποία περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες υπολογισμού των μορίων ανάλογα με τον τρόπο μέτρησης της τιμής του κάθε δείκτη.

Πίνακας III

δ) Αξιολόγηση των εκθέσεων επιδόσεων των Α.Ε.Ι.

Η αξιολόγηση των εκθέσεων των Α.Ε.Ι. και η απόδοση της μοριοδότησης πραγματοποιείται από την ΕΘ.Α.Α.Ε., η οποία υποβάλλει σχετική εισήγηση για κάθε Α.Ε.Ι. προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, έως τέλος Απριλίου εκάστου έτους. Ειδικώς, για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η συγκεκριμένη προθεσμία ορίζεται σε ένα (1) μήνα μετά το πέρας της υποβολής της ετήσιας έκθεσης των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με την παρ. α) του Κεφαλαίου Β. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. μπορεί να ζητά πρόσθετη τεκμηρίωση και να διενεργεί επαληθεύσεις για τα δεδομένα του οικείου Α.Ε.Ι. Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του κάθε Ιδρύματος έχει την εποπτεία και την ευθύνη πληρότητας και αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων στοιχείων.

ε) Κατανομή της χρηματοδότησης ανά Α.Ε.Ι.

Η κατανομή της χρηματοδότησης πραγματοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά τον προσδιορισμό της συνολικής ετήσιας προς κατανομή χρηματοδότησης. Ποσοστό 20% αυτής κατανέμεται στα Α.Ε.Ι. με βάση το συνολικό αριθμό των μορίων που θα συγκεντρώσουν από τη μοριοδότησή τους για τις τρείς (3) ενότητες του Πίνακα ΙV που θα περιλάβουν στην έκθεσή τους και αφού ληφθεί υπόψη η σχετική εισήγηση της ΕΘ.Α.Α.Ε. Η κατανομή της χρηματοδότησης προσδιορίζεται με βάση το ποσοστό των μορίων που θα συγκεντρώσει το κάθε Α.Ε.Ι. σε σχέση με το σύνολο των μορίων που έχουν αποδοθεί σε όλα τα Α.Ε.Ι. και με το ποσοστό που του αναλογεί από τα αντικειμενικά κριτήρια.

ζ) Η απόφαση αυτή μπορεί να τροποποιείται και να προσαρμόζεται ετησίως με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή των συστημάτων υποβολής, συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πίνακας ΙV

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.