ΑΕΙ: Πώς διεξάγονται οι ορκωμοσίες στα Πανεπιστήμια

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΕΙ: Πώς διεξάγονται οι ορκωμοσίες στα Πανεπιστήμια

Η πιο όμορφη ημέρα στη σταδιοδρομία του φοιτητή, είναι αυτή που παίρνει το πτυχίο του, αλλά οι σχετικές τελετές, που διεξάγονται στα πανεπιστήμια πρέπει να γίνονται με αυστηρούς κανόνες λόγω της πανδημίας. Σε κάθε περίπτωση οι σχετικές οδηγίες προβλέπουν οι τελετές αποφοίτησης και ορκωμοσίας να διεξάγονται δια ζώσης, με μάσκες και πιστοποιητικά εμβολιασμού για τους παρευρισκόμενους.

Οι τελετές αποφοίτησης διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 12 της υπό στοιχεία 119847/ΓΔ6/23.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, και τους κανόνες του Παραρτήματος 13 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν παρακάτω όλα όσα ορίζει το άρθρο 12 της υπό στοιχεία 119847/ΓΔ6/23.9.2021 και τους κανόνες του Παραρτήματος 13.

Ορκωμοσίες - Συνέδρια - Ημερίδες:

1. Η διεξαγωγή τελετών αποφοίτησης πραγματοποιείται με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων. Η είσοδος στον χώρο που διεξάγεται η τελετή αποφοίτησης πραγματοποιείται κατόπιν επίδειξης πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της τελετής, και ταυτόχρονης διενέργειας ελέγχου ταυτοπροσωπίας.

2. Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να διεξάγουν συνέδρια και ημερίδες σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και του Υπουργείου Υγείας. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

• Οι τελετές αποφοίτησης/ορκωμοσίας σπουδαστών/φοιτητών των εκπαιδευτικών δομών διεξάγονται είτε σε εξωτερικούς χώρους, είτε σε εσωτερικούς χώρους με φυσικό αερισμό.

• Η είσοδος διδακτικού και λοιπού προσωπικού, σπουδαστών/φοιτητών και επισκεπτών πραγματοποιείται κατόπιν επίδειξης είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικού νόσησης είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 ή αρνητικής εξέτασης με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid-test), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η είσοδος ανηλίκων ηλικίας τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών κατόπιν διεξαγωγής και δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9.

• Η χρήση της προστατευτικής μάσκας (κατά προτίμηση χειρουργικής) είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους στην τελετή τόσο κατά την είσοδο, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στον χώρο διεξαγωγής της τελετής.

• Οι υπεύθυνοι διεξαγωγής κάθε τελετής μεριμνούν για την αποφυγή συγχρωτισμού μεταξύ των παρευρισκόμενων. Οι χώροι πρέπει να είναι διαμορφωμένοι έτσι ώστε να υποδέχονται μόνο καθήμενους και όχι όρθιους επισκέπτες. Δεν επιτρέπεται η παραμονή όρθιων στους χώρους διεξαγωγής των τελετών.

• Οι εκδηλώσεις αποφοίτησης ή ορκωμοσίας διεξάγονται χωρίς συνοδεία μουσικής – εκδηλώσεις με συμμετοχή χορωδίας ή πραγματοποίηση χορών δεν επιτρέπονται.

• Μετά την ολοκλήρωση της διεξαγωγής κάθε τελετής πραγματοποιείται σχολαστικός καθαρισμός των χώρων διεξαγωγής των τελετών σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. (https://eody.gov.gr/wp- content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf).

• Τήρηση κανόνων στην προσέλευση και αποχώρηση των συμμετεχόντων, προκειμένου να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός.

• Απαγόρευση διαλείμματος κατά τη διάρκεια της τελετής. Εξαιρούνται ολιγόλεπτες παύσεις για τεχνικούς λόγους κατά τη διάρκεια των οποίων οι παρευρισκόμενοι παραμένουν στις θέσεις τους.

• Δεν επιτρέπεται η διοργάνωση υπηρεσιών εστίασης ή παροχής φαγητού ή ποτού καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

• Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα διεξαγωγής της τελετής δύναται να καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη των αναφερόμενων εκδηλώσεων και αναλόγως των επιδημιολογικών δεδομένων.

• Πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο αντισηπτικό αλκοολούχου διαλύματος 70% σε όλες τις εισόδους και εξόδους και σε εμφανή διάσπαρτα σημεία στον χώρο της εκδήλωσης.

• Προτείνεται η μονοδρόμηση των διαδρόμων που διατρέχουν τον χώρο, εφόσον είναι δυνατή. Πρέπει να υπάρχει ειδική σήμανση σε όσους χώρους αναμένεται να υπάρχει σειρά αναμονής, για την τήρηση ελάχιστης απόστασης ασφαλείας.

• Προτείνεται η περισχοίνιση, όπου είναι εφικτό, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή ροή του κοινού.

• Προτείνεται οι πύλες εισόδου να είναι ανοιχτές για χρονικό διάστημα ικανοποιητικό για την αποφυγή συγχρωτισμού κατά την πρόσβαση [τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά πριν από την τελετή].

• Σε περίπτωση διεξαγωγής περισσότερων από μίας τελετών την ίδια ημέρα, προτείνεται επαρκές χρονικό διάστημα μεταξύ της λήξης μίας εκδήλωσης και της έναρξης της επόμενης [τουλάχιστον μία (1) ώρα και ανάλογα με τον αριθμό των επισκεπτών και τις προδιαγραφές του χώρου], ώστε να μπορούν να αποχωρήσουν οι επισκέπτες της πρώτης και να εισέλθουν οι επισκέπτες της δεύτερης χωρίς να συμπέσουν και χωρίς να παρατηρείται συνωστισμός στους κοινόχρηστους χώρους. Έτσι υφίσταται και επαρκής χρόνος για απολύμανση μεταξύ των εκδηλώσεων.

• Προτείνεται η σταδιακή είσοδος και έξοδος ανά σειρά, με τον υποχρεωτικό συντονισμό της ροής από το προσωπικό και ιδανικά η σταδιακή άφιξη του κοινού ώστε να μην δημιουργούνται μεγάλες ουρές. Οι θύρες εισόδου και εξόδου των επισκεπτών στους χώρους των εκδηλώσεων είναι διαφορετικές, όπου αυτό είναι εφικτό.

• Οι διοργανωτές των εκδηλώσεων μεριμνούν για την ασφαλή αναμονή σε ουρά του κοινού, τόσο κατά την είσοδο και έξοδο στον χώρο της εκδήλωσης όσο και σε άλλες πιθανές ροές (π.χ. από τον χώρο στάθμευσης).

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.