Δέκα εκατομμύρια ευρώ στα Πανεπιστήμια για τον στρατηγικό σχεδιασμό τους - Η κατανομή ανά ΑΕΙ

Δέκα εκατομμύρια ευρώ στα Πανεπιστήμια για τον στρατηγικό σχεδιασμό τους - Η κατανομή ανά ΑΕΙ

Το Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε κονδύλι δέκα εκατομμυρίων ευρώ για την υποστήριξη  των Μονάδων Στρατηγικού Σχεδιασμού, στην ενίσχυση της αυτονομίας των ΑΕΙ και στην ουσιαστική ενδυνάμωσή τους στη διαδικασία κατάρτισης, υλοποίησης και παρακολούθησης σε ετήσια βάση του στρατηγικού τους σχεδιασμού και της ιδιαίτερης ερευνητικής και εκπαιδευτικής ταυτότητάς τους.

Η Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού κάθε ΑΕΙ θα συντάσσει και θα εισηγείται τεκμηριωμένες προτάσεις στα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος και θα υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων με τεκμηριωμένα στοιχεία και δεδομένα.


Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση, ύστερα από εισήγηση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, κάθε ΑΕΙ συντάσσει το δικό του Στρατηγικό Σχέδιο, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη φυσιογνωμία του και εφαρμόζει τις σχετικές δράσεις, στο πλαίσιο των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού με το υπουργείο Παιδείας.

Επιπλέον, σύμφωνα με την πρόσφατη μεταρρύθμιση των κανόνων χρηματοδότησης των ΑΕΙ, κάθε Ίδρυμα απαιτείται να επιλέγει τους στόχους, στη βάση των οποίων θα αξιολογηθεί, ώστε να διασφαλίζει το μέρος εκείνο (20% του συνόλου) της τακτικής επιχορήγησης που κατανέμεται στα Ιδρύματα με βάση τον βαθμό επίτευξης των δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων που έχουν επιλεγεί, στο πλαίσιο της συμφωνίας προγραμματικού σχεδιασμού. 

Έτσι, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού του, κάθε ΑΕΙ θα πρέπει να εξετάζει και να αναλύει, συστηματικά και τεκμηριωμένα τα δυνατά και αδύνατα σημεία του, να διαμορφώνει τη στρατηγική της ακαδημαϊκής ανάπτυξής του σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, να επιλέγει συγκεκριμένους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους, να παρακολουθεί την πορεία επίτευξης τους, καθώς και το βαθμό σύνδεσης των προγραμμάτων σπουδών του με την αγορά εργασίας.

Το ποσό όπως αυτό κατανέμεται ανά ΑΕΙ:

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr