15 εκατομμύρια ευρώ στα Ελληνικά Πανεπιστήμια για να αναπτύξουν δράσεις υποστήριξης της καινοτομίας & επιχειρηματικότητας

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

15 εκατομμύρια ευρώ στα Ελληνικά Πανεπιστήμια για να αναπτύξουν δράσεις υποστήριξης της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας - Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«15 εκατομμύρια ευρώ στα Ελληνικά Πανεπιστήμια για να αναπτύξουν δράσεις υποστήριξης της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Ενθαρρύνονται συνεργασίες μεταξύ των ΑΕΙ, ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και δράσεις για μεταφορά τεχνογνωσίας και ανάπτυξης της καινοτομικής ικανότητας της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Στηρίζουμε τα ελληνικά πανεπιστήμια για να εδραιώσουν τη θέση τους στο διεθνή χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης», αναφέρει ο Υφυπουργός Παιδείας (αρμόδιος για τα ΑΕΙ) Άγγελος Συρίγος.

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν την πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
7 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης»

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

ΚΑΛΕΙ

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους): 

 • Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστήμιου Μακεδονίας
 • Ειδικός Λογαριασμός Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
 • Ειδικός Λογαριασμός Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
 • Ειδικός Λογαριασμός Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ειδικός Λογαριασμός Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Eρευνών Πανεπιστήμιου Αιγαίου
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ιόνιου Πανεπιστήμιου
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Eρευνών Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Eρευνών Πανεπιστήμιου Δυτ. Μακεδονίας
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Eρευνών Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Eρευνών Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Eρευνών Πολυτεχνείου Κρήτης
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστήμιου Αθηνών
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστήμιου Δυτ. Αττικής
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστήμιου Πατρών
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου
 • Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστήμιου Κρήτης
 • Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστήμιου Πειραιά
 • Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου
 • Ειδικός Λογαριασμός Πάντειου Πανεπιστήμιου
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ του άρθρου 12, ν.4386/2016

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων παραπάνω Άξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1.1. Η δράση αποσκοπεί στην υποστήριξη Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Συνεργατικών Σχημάτων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικής ωρίμανσης, με στόχο την αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας, των εφευρέσεων και των νέων προϊόντων και υπηρεσιών που αναπτύσσονται στον ακαδημαϊκό χώρο, ενισχύοντας τη σύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιομηχανία και την απασχολησιμότητα των αποφοίτων και των ερευνητών. Για το σκοπό αυτό, είναι καίρια η ανάπτυξη στον ακαδημαϊκό χώρο ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη καινοτομίας και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, μέσω της καλλιέργειας γνώσεων και επιχειρηματικών δεξιοτήτων, κουλτούρας και αντίληψης σε φοιτητές, ερευνητές και όλο το ακαδημαϊκό προσωπικό. Κρίσιμα στοιχεία αποτελούν:

• η επίτευξη οικονομιών κλίμακος μέσω της κοινής χρήσης (ή και απόκτησης) υποδομών και πόρων και της ανάπτυξης κοινών εργαλείων και τεκμηρίωσης,

• η επιχειρηματική ωρίμανση και η σύνδεση με την αγορά καινοτόμων νέων προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων και τη δικτύωση.

Βάσει της περιγραφής της παρούσας κατάστασης αναφορικά με τη διδασκαλία και μάθηση στα αντικείμενα της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, την υποστήριξη καινοτόμων ερευνητικών και επιχειρηματικών ιδεών μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και τους δείκτες αποτελεσμάτων που εφαρμόζουν (σε συνάφεια και με τους δείκτες που υποδεικνύονται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης), οι δικαιούχοι θα περιγράψουν τα στρατηγικά τους σχέδια και θα αναπτύξουν τις δράσεις τους στους παρακάτω τρεις άξονες, εφαρμόζοντας μηχανισμούς σχεδιασμού, υλοποίησης, παρακολούθησης και ανατροφοδότησης, ώστε να υλοποιηθεί με πληρότητα η δράση και να εγκατασταθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί για τη βιωσιμότητα των Συνεργατικών Σχημάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Θα υποστηριχθεί η λειτουργία κόμβων-σημείων πρώτης επαφής σε κάθε Ίδρυμα. Οι κόμβοι θα ανιχνεύουν τις ανάγκες της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και τις ευκαιρίες ανάπτυξης, θα δέχονται αιτήματα και θα δρομολογούν τις ακαδημαϊκές μονάδες/ επιχειρηματικά σχήματα που αιτούνται υποστήριξης για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, στις κατάλληλες δομές του ΑΕΙ/Συνεργατικού Σχήματος.

Κάθε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης θα επιλέξει τα ΑΕΙ/ΕΚ/ φορείς με τους οποίους θα συνεργαστεί, το εύρος της συνεργασίας με τους οποίους θα προσδιορίσουν τα ίδια τα συμμετέχοντα Ιδρύματα, και θα αφορά κοινές – συνεργατικές δραστηριότητες (πχ. κοινές δράσεις εξειδικευμένης εκπαίδευσης προσωπικού, κοινές δράσεις/υπηρεσίες επιτάχυνσης ή και ενιαίο κοινό έργο.

Κάθε Ίδρυμα θα περιγράψει με σαφήνεια, τις δράσεις που θα αναπτυχθούν από κοινού και το μέρος των διακριτών συνεργατικών ενεργειών, παραδοτέων και προϋπολογισμού που του αντιστοιχεί και θα υλοποιήσει στο πλαίσιο της συνεργασίας. Κάθε ΑΕΙ/Συνεργατικό Σχήμα ΑΕΙ θα προσδιορίσει τις διαδικασίες διακυβέρνησης και διαχείρισης και τις διαδικασίες χρήσης των πόρων, βάσει των οποίων θα αναπτύξει τις δράσεις.

Ειδικότερα, ο όρος επιχειρηματικό σχήμα αναφέρεται σε ομάδα που μπορεί να απαρτίζεται από φοιτητές και ερευνητές όλων των επιπέδων σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), καθώς και σε μέλη του ακαδημαϊκού (ερευνητικού και διδακτικού) δυναμικού των ιδρυμάτων/κέντρων ή σε ομάδες που σχετίζονται με άλλο τεκμηριωμένο τρόπο με το Ίδρυμα και αποσκοπεί στο να αναπτύξει μία καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα για προϊόν ή υπηρεσία, μέσα από δράσεις επιμόρφωσης, συμβουλευτικής, προσομοίωσης επιχειρηματικής ανάπτυξης και επιτάχυνσης.

Οι δράσεις διδασκαλίας, επιμόρφωσης, συμβουλευτικής, προσομοίωσης επιχειρηματικής ανάπτυξης και επιτάχυνσης, θα πρέπει να διαφοροποιούνται βάσει του στόχου τους και των αναγκών της εκάστοτε ομάδας-στόχου, ακολουθώντας διαβάθμιση βάσει ωριμότητας και να κλιμακώνονται βάσει της ανάπτυξης και προόδου των ακαδημαϊκών ομάδων/ επιχειρηματικών σχημάτων. Η στήριξη κάθε επιχειρηματικού σχήματος θα πρέπει να τεκμηριώνεται και να προσδιορίζονται στόχοι/δείκτες αξιολόγησης.

Οι δράσεις των Συνεργατικών Σχημάτων θα αναπτυχθούν σε τρεις άξονες:

Α' άξονας: Ανάπτυξη δράσεων στα ΑΕΙ

Οι δραστηριότητες του Α' άξονα θα τροφοδοτήσουν τις καίριες δραστηριότητες για την ανάπτυξη και αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας και των νέων προϊόντων και υπηρεσιών των συμμετεχόντων ιδρυμάτων/φορέων.

Θα αναπτυχθούν οι δομές και διαδικασίες για την υποστήριξη της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών σχημάτων, διαβαθμισμένων ανά επίπεδο ωριμότητάς τους, που πηγάζουν από την ακαδημαϊκή δραστηριότητα και κοινότητα. Θα αναπτυχθούν δράσεις επιμόρφωσης και επιχειρηματικής εκπαίδευσης και δράσεις επώασης και επιτάχυνσης για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο EntreComp (Entrepreneurship Competence Framework) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε δράσεις εμπειρικής μάθησης και εκπαίδευσης σε επαφή με πραγματικές συνθήκες, καθώς και σε συνεργασίες μεταξύ ακαδημαϊκών τμημάτων, ερευνητικών κέντρων και φορέων για ανάπτυξη δι- επιστημονικών ομάδων και προσεγγίσεων, καθώς και η ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών με έμπειρους φορείς του οικοσυστήματος των ΑΕΙ και ΕΚ για την ενίσχυση της ολοκληρωμένης προσέγγισης και τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Ενδεικτικές δράσεις:

• υποστήριξη μαθημάτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και πλαισίωσή τους με εμπειρικές ευκαιρίες μάθησης, όπως υποστήριξη projects στις τοπικές κοινωνίες, υποστήριξη για ανάπτυξη πρωτόλειων πρωτοτύπων/ λειτουργικών υπηρεσιών ή προϊόντων (proof-of-concept)

• παρακίνηση και εκπαίδευση φοιτητών, ερευνητών και μελών της Κοινότητας μέσα από μαθήματα, σεμινάρια, παρουσιάσεις, εκδηλώσεις, Διαγωνισμούς καινοτομίας, κοινά (joint) διατμηματικά/διεπιστημονικά projects/εργασίες κλπ.

• εκπαίδευση σε σχέση με τρόπους χρηματοδότησης και σύνδεση με επενδυτικούς φορείς/κεφάλαια για σκοπούς παροχής επανατροφοδότησης και βελτίωσης της ερευνητικής πρότασης

• αναζήτηση/διερεύνηση (scouting) καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων και ομάδων στήριξη στη δημιουργία ομάδων (match-making)

• διασύνδεση με έμπειρα στελέχη της αγοράς, το οικοσύστημα επιχειρηματικότητας και την επιχειρηματική κοινότητα για ανάπτυξη και αξιοποίηση επιχειρηματικής ιδέας

• καθοδήγηση σε σχέση με την επιχειρηματική ωρίμανση της ιδέας, την έρευνα αγοράς, τον επιχειρηματικό έλεγχο (business validation) και rototype testing την προβολή/μάρκετινγκ, την ανάπτυξη/προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού, υλικών, την ίδρυση επιχείρησης, λογιστικά και νομικά θέματα.

Μέσα από τις παραπάνω δράσεις θα ξεχωρίζουν οι ομάδες που θα προχωρούν σε όρους επιχειρηματικής επιτάχυνσης και στη συνέχεια θα λαμβάνουν περαιτέρω υποστήριξη από αρμόδιες κεντρικές δομές των ΑΕΙ/Συνεργατικών Σχημάτων στα οποία συμμετέχουν.

Β' άξονας: Οργάνωση και υποστήριξη των εργασιών του Συνεργατικού Σχήματος

Οι δραστηριότητες του άξονα αυτού θα προδιαγράψουν, θα τεκμηριώσουν και θα υποστηρίξουν την υλοποίηση της διαχείρισης (project management) και διακυβέρνησης (governance) της πρότασης στην οποία θα συμμετάσχει/θα υλοποιήσει κάθε ΑΕΙ.

Κάθε ΑΕΙ/Συνεργατικό Σχήμα θα σχεδιάσει θα ορίσει τους βασικούς μηχανισμούς διοίκησης και διακυβέρνησής του. Ενδεικτικά: εσωτερικής διακυβέρνησης, διαφάνειας και λογοδοσίας, βιωσιμότητας και διαχείρισης των πόρων που λαμβάνει, συνεργασίας των συνεργαζόμενων φορέων, επέκτασης δραστηριοτήτων, εισδοχής νέων μελών, ανάπτυξης και διαχείρισης συνεργασιών για την υποστήριξη των οριζόντιων δράσεων, διαχείρισης ποιότητας.

Τα ΑΕΙ/Συνεργατικά Σχήματα των ΑΕΙ ή/και των ΕΚ θα στελεχωθούν με εξειδικευμένα στελέχη, ώστε:

• να υποστηρίζονται πλήρως οι ανάγκες διαχείρισης (project management) για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου

• να παρέχονται στις ομάδες/στα επιχειρησιακά σχήματα που έχουν ξεχωρίσει καίριες υπηρεσίες για επιχειρηματική ωρίμανση μέσω:

α) καθοδήγησης και επιχειρηματικής ανάπτυξης,

β) συμβουλευτικής διείσδυσης στην αγορά ( go to market) και pivoting γ) coaching

Κάθε ΑΕΙ/Συνεργατικό Σχήμα θα υποστηριχθεί και θα αναπτύξει σταθερές συνεργασίες για την άντληση τεχνογνωσίας. Θα καλυφθούν ανάγκες υποδομών ΤΠΕ και εκπαίδευσης των στελεχών ώστε να παρέχεται καθοδήγηση υψηλού επιπέδου στην ακαδημαϊκή κοινότητα μέσω προγραμμάτων επιμόρφωσης των στελεχών του φορέα και των εκπαιδευτών/διδασκόντων (train- the-trainers).

Τα ΑΕΙ/Συνεργατικά Σχήματα θα πρέπει να περιγράψουν με σαφήνεια τις δράσεις και υπηρεσίες που αναπτύσσουν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και να τεκμηριώσουν τις συνεργασίες και τη σύνδεσή τους με τις δομές Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας των ΑΕΙ και ΕΚ. Οι δράσεις των ΑΕΙ/Συνεργατικών Σχημάτων που θα αναπτυχθούν θα πρέπει να διασφαλίσουν τη σύνδεση των αποτελεσμάτων τους με εκείνες των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας, διαχωρίζοντας με σαφήνεια το επίπεδο ωριμότητας των υπηρεσιών που παρέχουν και φροντίζοντας για τη συμπληρωματικότητα τους με εκείνες των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας των ΑΕΙ/ΕΚ.

Γ' άξονας: Χρηματοοικονομική Διαχείριση και Υποδομές

Οι δραστηριότητες του άξονα αυτού θα προδιαγράψουν, θα τεκμηριώσουν και θα υποστηρίξουν την υλοποίηση της χρηματο- οικονομικής διαχείρισης (financial management) και της διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων (χάραξη της στρατηγικής διαχείρισης των οικονομικών/επιλογή χρήσης-επένδυσης των διαθέσιμων πόρων, υποχρεώσεων, αποτύπωση των απαιτούμενων διαδικασιών).

Θα προδιαγραφούν μηχανισμοί:

• διαχείρισης των οικονομικών πόρων και στοιχείων

• ανταποδοτικών μέτρων για την παροχή προηγμένης στήριξης και επιχειρηματικής καθοδήγησης,

• διαφάνειας και λογοδοσίας, εσωτερικά, απέναντι στα μέλη του Συνεργατικού Σχήματος, απέναντι σε τρίτους.

Η στρατηγική διαχείρισης πόρων που θα προδιαγραφεί και θα εφαρμοστεί, θα είναι κατάλληλη ώστε να υποστηρίξει τη βιωσιμότητα των υπηρεσιών και μετά την ολοκλήρωση τους.

Επιπλέον, στον άξονα αυτό εντάσσονται και εργασίες διαμόρφωσης χώρων φιλοξενίας ή άλλα έργα υποδομής και αγορά εξοπλισμού που μπορεί να απαιτηθεί κεντρικά και ανά Ίδρυμα για τη στήριξη των παραπάνω δράσεων.

Στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιείται από κάθε σχήμα ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση. Για την υλοποίηση της δράσης θα γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας.

Η δράση καλύπτει το χρονικό διάστημα 2021 έως 2023.

1.2 Η συνολική δημόσια δαπάνη κατανέμεται ανά ΑΕΙ σύμφωνα με τον πίνακα του επισυναπτόμενου Παραρτήματος Α.

1.3 O δικαιούχος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που προβλέπονται από τους Καν. (ΕΚ) 1303/2013 και 1304/2013. Επίσης θα πρέπει να αποδέχεται τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του , κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 παρ. 2 και Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1303/2013 και άρθ. 20 του Καν. (ΕΕ) 1304/2013.

1.4 O δικαιούχος οφείλει να τηρεί το σύνολο των κοινών δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων σχετικά με συμμετέχοντες σε πράξεις ΕΚΤ (Παράρτημα Ι Καν. 1304/2013), σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 αναφορικά με τη συλλογή και συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων. Ειδικότερα, πρέπει να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις εγγραφής και αποθήκευσης δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε πράξη, τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθ. 125 παρ. 2δ και ε του Καν. 1303/2013.

1.5 O δικαιούχος οφείλει να τηρεί τις επιταγές του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών καθώς και τους κανόνες εφαρμογής του Kανονισμού, όπως αυτοί ορίζονται στο Ν.4624/2019, σύμφωνα και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 54Α του ν. 4314/2014 και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν λόγω διαχείριση, πραγματοποιείται ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 περ. γ & ε και 9 παρ. 2 περ. ζ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

1.6 Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται η συλλογή δεδομένων συμμετεχόντων (microdata) που ωφελούνται άμεσα από την εν λόγω δράση.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στον (στους) ακόλουθο (ους) θεματικό (ούς) στόχο (ους), επενδυτική (ές) προτεραιότητα (ες), ειδικό (οι) στόχο (οι), κατηγορία (ες) περιφέρειας (ών) ανά Άξονα Προτεραιότητας ή και ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.