Νομοσχέδιο: Δέκα διατάξεις για τα Πανεπιστήμια

Νομοσχέδιο: Δέκα διατάξεις για τα Πανεπιστήμια

Δέκα διατάξεις για τα Πανεπιστήμια εμπεριέχονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας - Τι αλλάζει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Κατατέθηκε στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» φέρνοντας αλλαγές σε σχολεία και πανεπιστήμια.


Πιο συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο φέρνει νέες ρυθμίσεις, μερικές εξ αυτών αφορούν την παράταση θητείας των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την διενέργεια εκλογικών διαδικασιών και συνεδριάσεων των οργάνων των Α.Ε.Ι., ρυθμίσεις για τα ασυμβίβαστα του Κοσμήτορα.

Τι προβλέπεται για την τριτοβάθμια εκπαίδευση

Όλα τα άρθρα που αφορούν την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

Άρθρο 179

Ρυθμίσεις Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων

Η θητεία των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων (Δ.Σ.), των διευθυντών και των αναπληρωτών διευθυντών των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), η διάρκεια της οποίας παρατάθηκε δυνάμει των άρθρων 12 του ν. 4521/2018 (Α ́ 38) και 27 του ν. 4647/2019 (Α ́ 204), λήγει αυτοδικαίως την 31η.10.2021. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης των αρμοδίων οργάνων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το αργότερο έως την 31η.10.2021, ορίζονται τα νέα μέλη των Δ.Σ. οι διευθυντές και οι αναπληρωτές διευθυντές των Ε.Π.Ι..

Άρθρο 180

Απασχόληση πανεπιστημιακών ιατρών στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο

Η περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 (Α ́ 37), ως προς τις προϋποθέσεις απασχόλησης πανεπιστημιακών ιατρών στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Η ως άνω απαγόρευση, δεν ισχύει για την απασχόληση πανεπιστημιακών ιατρών στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ», υπό την προϋπόθεση ότι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) εξακολουθεί να διαθέτει άνω του 90% των μετοχών της εταιρίας και οι πανεπιστημιακοί ιατροί εκπληρώνουν πλήρως το διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό τους έργο προς το Α.Ε.Ι. που υπηρετούν.».

Άρθρο 181

Ρυθμίσεις για το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών «ΑΠΕΛΛΑ» και το πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ»

1. Η διαδικασία εκλογής, μονιμοποίησης και εξέλιξης των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών (σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ») σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 25 του ν. 3187/2003 (Α ́ 233). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται η λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος όσον αφορά τα Α.Σ.Ε.Ι., η διαδικασία εγγραφής των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι., τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας. Έως την έναρξη ισχύος της κοινής απόφασης του δεύτερου εδαφίου εφαρμόζονται τα άρθρα 11 και 25 του ν. 3187/2003.

2. Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4452/2017 (Α ́17) τροποποιείται ως προς το πεδίο εφαρμογής και διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, τα Α.Σ.Ε.Ι. και η Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. μπορούν να προμηθεύονται τα διδακτικά συγγράμματα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέσω της περιγραφόμενης στην υπό στοιχεία 125766/ΖΙ/28.7.2016 (Β ́2433) κοινή υπουργική απόφαση, διαδικασία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ», με τις περιεχόμενες στο σύστημα αυτό τιμές και χωρίς τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής γενικής ή ειδικής διάταξης».

Άρθρο 182

Ρύθμιση για τα ασυμβίβαστα του Κοσμήτορα – Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4009/2011

Στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α ́195) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η ιδιότητα του πρύτανη, αναπληρωτή πρύτανη και κοσμήτορα είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική απασχόληση εκτός του ιδρύματος, καθώς και με την κατοχή έμμισθης θέσης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Κατ’ εξαίρεση ο Κοσμήτορας μπορεί να διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ως μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Οι Αναπληρωτές Πρύτανη των Πανεπιστημίων και οι Αναπληρωτές Πρόεδροι των Τ.Ε.Ι., δύναται να απαλλάσσονται μέρους ή του συνόλου των διδακτικών τους καθηκόντων έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος στο οποίο υπηρετούν ύστερα από γνώμη του οικείου Τμήματος. Οι Πρόεδροι των Διοικητικών Συμβουλίων των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας, και Θρησκευμάτων φορέων κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δύνανται να απαλλάσσονται των διδακτικών και διοικητικών καθηκόντων τους στο Πανεπιστήμιο ή στο Τ.Ε.Ι. στο οποίο υπηρετούν.»

Άρθρο 183

Ρυθμίσεις για τις αποφάσεις σύστασης Μονάδων Ασφάλειας και Προστασίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Αποφάσεις για τον καθορισμό του επιπέδου λειτουργίας, τη δομή και τη διάρθρωση της Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας του Α.Ε.Ι. του άρθρου 55 του ν. 4777/2021 (Α’ 25) που έχουν εκδοθεί μετά τη λήξη της αποκλειστικής προθεσμίας έκδοσής τους και έως τη δημοσίευση του παρόντος είναι νόμιμες.

Άρθρο 184

Ρυθμίσεις για την απόσπαση προσωπικού στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης – Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4653/2020

Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 4653/2020 (Α’ 12) τροποποιούνται, προστίθενται δύο νέα εδάφια στο τέλος της παραγράφου και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Οι υπηρεσιακές ανάγκες της ΕΘ.Α.Α.Ε. μπορεί μόνο κατ’ εξαίρεση να καλύπτονται με αποσπάσεις. Για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών με απόσπαση προσωπικού μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στον ν. 4440/2016 (Α ́ 224) με την επιφύλαξη των οριζόμενων στον παρόντα νόμο.

Το προσωπικό που δύναται να αποσπάται, περιλαμβάνει διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α ́ και β ́ βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οροθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Η προεπιλογή για τις θέσεις γίνεται από τον Προέδρο του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., επικουρούμενο από τον Γενικό Διευθυντή. Η αξιολόγηση των προς απόσπαση υπαλλήλων ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Προέδρο της ΕΘ.Α.Α.Ε. και αποτελείται από τον ίδιο ως Πρόεδρο και δύο (2) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου της Αρχής. Η επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου της Αρχής το καταλληλότερο προς απόσπαση προσωπικό. Για την υποβολή της πρότασης του Προέδρου απαιτείται προηγουμένως η σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., που διατυπώνεται υστέρα από την ανωτέρω αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης. Η απόσπαση διαρκεί ένα (1) έτος, μπορεί να παρατείνεται μία φορά για άλλα δύο (2) έτη και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου. Η παράταση της απόσπασης γίνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διαδικασίες του ν. 4440/2016 (Α ́ 224). Ειδικά για την απόσπαση υπαλλήλων ΟΤΑ α' και β' βαθμού για τη διενέργεια ή την παράταση της απόσπασης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του δημάρχου ή περιφερειάρχη αντίστοιχα.».

Άρθρο 185

Ρυθμίσεις για τη διαδικασία ίδρυσης, κατάργησης, συγχώνευσης και μετονομασίας Α.Ε.Ι., Σχολής και Τμήματος – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 5 και της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017

1. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) τροποποιούνται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 1 απαιτείται γνώμη της Συγκλήτου των οικείων Ιδρυμάτων, εκτός από την περίπτωση ίδρυσης νέου Α.Ε.Ι. και γνώμη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1. Η Σύγκλητος και η ΕΘ.Α.Α.Ε. υποβάλλουν τη γνώμη τους μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή ερωτήματος που τις απευθύνει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για εξαιρετικούς λόγους, ιδίως για την υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων από τα γνωμοδοτούντα όργανα, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων μία μόνο φορά για επτά (7) εργάσιμες ημέρες. Περαιτέρω παράταση της προθεσμίας αποκλείεται.».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 τροποποιείται ως εξής:

«2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι και γνώμη της ΕΘ.Α.Α.Ε., στην οποία ο Υπουργός απευθύνει ερώτημα, πραγματοποιείται η μετονομασία, μεταβολή έδρας Σχολής ή Τμήματος Α.Ε.Ι. ή γνωστικού αντικειμένου Τμήματος.».

Άρθρο 186

Χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την διενέργεια εκλογικών διαδικασιών και συνεδριάσεων των οργάνων των Α.Ε.Ι.

1. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) όλες οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη μονομελών οργάνων, εκπροσώπων σε συλλογικά όργανα διοίκησης και συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων και λοιπών δομών διεξάγονται αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία
«Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.).

2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 εμπίπτουν οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη:

α) των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των επιμέρους ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων τους (Σχολών, Τμημάτων, Τομέων, Εργαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων) και του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι..

β) των εκπροσώπων των κατηγοριών των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π, των διοικητικών υπαλλήλων και των αναπληρωτών τους στα συλλογικά όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι. και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι..

γ) των εκπροσώπων των μελών Δ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα Σχολών ή Τμημάτων των Α.Ε.Ι., σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός των υπηρετούντων Μελών Δ.Ε.Π. στη Σχολή ή το Τμήμα, υπερβαίνει τον προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία αριθμό.

δ) των εκπροσώπων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. και των αναπληρωτών τους στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης (Ε.Ε.Δ.) των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και των μελών του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου αυτής σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4485/2017 (Α ́ 114).

ε) των εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στα συλλογικά όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι., στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι. (Τομείς, Τμήματα, Σχολές), στις Ειδικές Διατμηματικές ή Διιδρυματικές Επιτροπές Διατμηματικών ή Διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο φοιτητών της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4777/2021 (Α ́ 25).

3. Τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι. και τα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων και δομών των Α.Ε.Ι. δύνανται να συνεδριάζουν με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη) σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 2690/1999 (Α ́ 45) καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες ως προς τη διαδικασία εγγραφής και ταυτοποίησης των συμμετεχόντων, τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των Α.Ε.Ι. και τη διατήρηση, την εκκαθάριση και την απόσβεση των δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο των εκλογικών διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 187

Τράπεζα ερωτήσεων Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης– Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3328/2005

Στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3328/2005 (Α ́ 80) προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι εξετάσεις διεξάγονται με σύστημα που να διασφαλίζει απολύτως το αδιάβλητο. Οι εξετάσεις μπορεί να γίνονται και με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, η δε βαθμολογία των δοκιμίων των εξεταζομένων μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικό τρόπο. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Οργανισμού σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ή τεχνολογικά ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης ή άλλα ερευνητικά ή επιστημονικά ιδρύματα ή άλλους δημόσιους φορείς ή αναγνωρισμένους επιστήμονες ή ερευνητές, το σύστημα, η διαδικασία και κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με τις εξετάσεις αυτές. Με όμοια απόφαση μπορεί το σύστημα εξετάσεων της προηγούμενης παραγράφου να επεκτείνεται και σε άλλες Σχολές και Τμήματα και να ορίζονται οι λεπτομέρειες για την προσαρμογή του στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης Σχολής ή Τμήματος. Με όμοια απόφαση μπορεί να συνιστώνται και να συγκροτούνται επιτροπές επεξεργασίας θεμάτων για τη δημιουργία τράπεζας ερωτήσεων για τα εξεταζόμενα μαθήματα.».

Άρθρο 188 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης:
α) ρυθμίζεται η λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος όσον αφορά τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.), η διαδικασία εγγραφής των Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Σ.Ε.Ι., τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 181.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες ως προς τη διαδικασία εγγραφής και ταυτοποίησης των συμμετεχόντων, τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των Α.Ε.Ι. και τη διατήρηση, την εκκαθάριση και την απόσβεση των δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο των εκλογικών διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr