Αναλυτικά τι θα συζητηθεί στην 95η Σύνοδο Πρυτάνεων ΑΕΙ

Αναλυτικά τι θα συζητηθεί στην 95η Σύνοδο Πρυτάνεων ΑΕΙ

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν το αναλυτικό πρόγραμμα των εργασιών της 95ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ Ελληνικών Πανεπιστημίων και της 26ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Συνόδου Πρυτάνεων που ξεκινάει σήμερα.

Συγκεκριμένα, από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα διεξαχθούν:


Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

95η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ Ελληνικών Πανεπιστημίων 26η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών

Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

15η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

80η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης/Προέδρων Επιτροπών Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ.

75η Συνάντηση Προϊσταμένων ΜΟΔΥ των ΕΛΚΕ.

Όλες οι συνεδρίες θα πραγματοποιηθούν με τηλεδιάσκεψη

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020

75η Συνάντηση Προϊσταμένων ΜΟΔY των ΕΛΚΕ των Ελληνικών Πανεπιστημίων

09:45 - 10:00 Σύνδεση συμμετεχόντων

10:00 - 12:00 Χαιρετισμοί - Α΄ Πρωινή Συνεδρία

Ενότητα Α΄ - Οικονομικά Θέματα των ΕΛΚΕ

1. Χρηματοδότηση - δανειοδότηση των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπών φορέων από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠΑΙΘ στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

Εισηγητής: Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2. Μεταφορά πλεοναζόντων διαθεσίμων ΕΛΚΕ Πανεπιστημίων ως ΦΓΚ σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης της Τράπεζας της Ελλάδος

Εισηγητής: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

3. Φορολογία των προσόδων των κεφαλαίων που έχουν κατατεθεί στη Τράπεζα της Ελλάδος. Ενημέρωση σχετικά με την επιστολή προς την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Εισηγητής: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ενότητα Β΄ - Θεσμικά Θέματα των ΕΛΚΕ

4. Νέες ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία είσπραξης οφειλών από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος από Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες

Εισηγητές: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

5. Διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και εξόφλησης των δαπανών στο πλαίσιο προγραμμάτων των ΕΛΚΕ

Εισηγητής: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

12:00 - 12:30 Διάλειμμα

12:30 - 15:00 Β΄ Πρωινή Συνεδρία

Ενότητα Γ΄ - Διαχειριστικά Θέματα των ΕΛΚΕ

1. Οδικός Χάρτης αναζητήσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχων στους ΕΛΚΕ των ΑΕΙγια τη χρήση του έτους 2019

Εισηγητές: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

2. Παράταση ημερομηνίας εφαρμογής Οδηγού Διαχείρισης και Χρηματοδότησης των ΕΛΚΕ

Εισηγητής: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3. Εγκατάσταση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ Εισηγητές: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

4. Φορολογική ενημερότητα υποτρόφων - προτεινόμενη ρύθμιση για την υπαγωγή των υποτροφιών που χορηγούν οι ΕΛΚΕ στα ακατάσχετα ποσά υπέρ τρίτων

Εισηγητές: Πανεπιστήμιο Πατρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

5. Διαχείριση των αμοιβών ΔΕΠ που προέρχονται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο από τους ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων

Εισηγητής: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

6. Αλλαγές στο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο και ενίσχυση του ΑΣΕΠ – συμβάσεις ανάθεσης έργου στους ΕΛΚΕ

Εισηγητής: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

7. Διαχειριστικά θέματα ΕΣΠΑ - Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων:

7.1. Χρονική Παράταση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης ΕΔΒΜ 131 «Γραφεία Διασύνδεσης Ανώτατης Εκπαίδευσης»

Εισηγητής: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

7.2. Διαχειριστικά θέματα προγραμμάτων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

Εισηγητής: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

7.3. Αποστολή ηλεκτρονικών αρχείων στις ΕΥΔ για τη διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης δαπανών πράξεων ΕΣΠΑ

Εισηγητής: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

7.4. Διαδικασίες απασχόλησης ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Εισηγητής: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνείο Κρήτης

7.5. Νέα Προγραμματική Περίοδο:

7.5.1. Αποσβέσεις πάγιου εξοπλισμού στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων

Εισηγητής: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

7.5.2. Μεθοδολογία υπολογισμού των χρονοχρεώσεων (rates) απασχολούμενων σε συγχρηματοδοτούμενα έργα

Εισηγητής: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

7.5.3. Απόφαση μετακίνησης στο πλαίσιο των έργων ΕΣΠΑ

Εισηγητής: Πανεπιστήμιο Αιγαίου

15:00 - 15:30 Διάλειμμα

15:30 - 17:30 Α΄ Απογευματινή Συνεδρία

Ενότητα Δ΄ - Προσκεκλημένοι Εκπρόσωποι Φορέων - Λοιπά Θέματα - Ανακοινώσεις

1. ΠροσκεκλημένοιΕκπρόσωποι Φορέων

  • Δημήτριος Φακίτσας, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
  • Αναστασία Αρβανίτη, Προϊσταμένη Τμήματος Απλούστευσης των διαδικασιών υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων - Οργάνωση/Υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
  • Ελένη Πουλακάκη, Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
  • Ανδριάνα Μανώλη, Προϊσταμένη ΕΥΔ του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
  • Αντωνία Μανιατάκου, Αν. Προϊσταμένη Μονάδας Β2.2. Διαχείρισης Πράξεων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ενδυνάμωσης του Ερευνητικού Δυναμικού της ΕΥΔΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
  • Πολυτίμη Σακελλαρίου, Προϊσταμένη Τμήματος Ανάπτυξης Ερευνητικού Δυναμικού, Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
  • Νεκτάριος Νασίκας, Διευθυντής Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
  • Χριστίνα Φωκά, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοίκησης Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

2. Λοιπά Θέματα - Ανακοινώσεις

17:30 - 18:30 Β΄ Απογευματινή Συνεδρία μόνο των Προϊσταμένων ΜΟΔΥ - λήξη εργασιών

Ενότητα Ε΄ - Συμπεράσματα – Πορίσματα

Προετοιμασία εισηγήσεων και προτάσεων προς την 80η Σύνοδο Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης/ Προέδρων Επιτροπών Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ. 

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 (παράλληλη συνεδρία)

80η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης/ Προέδρων Επιτροπών Ερευνών

και Διαχείρισης ΕΛΚΕ των Ελληνικών Πανεπιστημίων

09:45 - 10:00 Σύνδεση συμμετεχόντων

10:00 - 13:00 Έναρξη εργασιών της 80ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης/ Προέδρων Επιτροπών Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ

Χαιρετισμοί - Α΄ Πρωινή Συνεδρία

Χαιρετισμός του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητή Νικολάου Παπαϊωάννου και του Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αναπληρωτή Καθηγητή Ευστράτιου Στυλιανίδη.

Ενότητα Α΄ - Πορίσματα της 75ης Συνάντησης Προϊσταμένων ΜΟΔΥ των ΕΛΚΕ

Παρουσίαση πορισμάτων, συζήτηση των θεμάτων και λήψη αποφάσεων. Εισηγητής: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

13:00- 13:15 Διάλειμμα

13:15- 14:30 Β΄ Πρωινή Συνεδρία

Ενότητα Β΄ - Οικονομικά & Ασφαλιστικά Θέματα των ΕΛΚΕ

1. Κρατήσεις υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

Εισηγητής: Πανεπιστήμιο Πειραιώς

2. Ένταξη και χρηματοδότηση των ΕΛΚΕ για την ολοκλήρωση των διαδικασιών απόκτησης ψηφιακών υπογραφών των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας των Πανεπιστημίων - διαδικασίες υλοποίησης

Εισηγητής: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3. Νέες ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία είσπραξης οφειλών από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος από Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες

Εισηγητής: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

14:30 - 14:45 Διάλειμμα

14:45- 16:15 Α΄ Απογευματινή Συνεδρία 

Ενότητα Γ΄ – Προσκεκλημένοι Ομιλητές

 • Βασίλης Διγαλάκης, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

«Στρατηγικό σχέδιο για τη διασύνδεση των Πανεπιστημίων με την Οικονομία και την προσφορά τους στην Κοινωνία»

 • Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας

«Διαμορφώνοντας τη νέα στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας»

 • Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

«Η εθνική στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας»

 • ΝίκοςΛαμπρογεώργος, Senior Account Manager - Public Sector - CISCO Hellas

«Η σχέση ακαδημαϊκής κοινότητας και του ιδιωτικού τομέα για την προώθηση της καινοτομίας»

 • Nico Gariboldi, Site Lead - Global Digital and Technology HUB - Senior Director, Pfizer

«Pfizer Global Digital and Technology in Thessaloniki»

Ενότητα Δ΄ - Συμπεράσματα – Πορίσματα

Προετοιμασία εισηγήσεων και προτάσεων προς την 95ηΣύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 (παράλληλη συνεδρία)

26η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και Αντιπρυτάνεων Διοικητικών Υποθέσεων

09:45 -10:00 Σύνδεση συμμετεχόντων/ουσών

10:00 -12:00 Ενότητα Α΄

1. «Αποτίμηση της Εκπαιδευτικής διαδικασίας εν μέσω πανδημίας COVID-19 (διενέργεια εργαστηρίων και κλινικών για τους τελειόφοιτους, ακαδημαϊκό ημερολόγιο, εξετάσεις)»

Εισηγητής: Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2. «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας με Ανασχεδιασμό και Ενοποίηση των Εσωτερικών Διαδικασιών Αξιολόγησης σε όλο το εύρος δραστηριοτήτων των Πανεπιστημίων»

Εισηγητές: Καθηγητής Ανδρέας Γιαννακουδάκης, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Καθηγητής Πάτροκλος Γεωργιάδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Εκσυγχρονισμού Διοικητικών Διαδικασιών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3. «Οργανισμοί Ιδρυμάτων – Αδυναμία κρίσης προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων εξαιτίας της μη έγκρισής τους»

Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Πηνελόπη Φουντεδάκη, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διοικητικών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

4. «Αναβάθμιση της Ποιότητας των ΑΕΙ, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους – Υποστήριξη των ΜΟΔΙΠ (ΕΔΒΜ124)»

Εισηγητής: Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προσκεκλημένη: Δρ. Χριστίνα Μπέστα, Γενική Διευθύντρια της ΕΘΑΑΕ πρώην ΑΔΙΠ

5. «Λειτουργία των Γραφείων Διασύνδεσης (Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας-ΔΑΣΤΑ)»

Εισηγητής: Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

6. «Έκδοση ξενόγλωσσων πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών»

Εισηγητής: Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

12:00 -12:30 Διάλειμμα

12:30 -15:30 Ενότητα Β΄

1. «Φοιτητική Μέριμνα – Λειτουργία Φοιτητικών Εστιών – Δομές Υποστήριξης φοιτητών Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων»

Εισηγητής: Καθηγητής Δημήτριος Κωβαίος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προσκεκλημένοι: Κωνσταντίνος Δέρβος, Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), Εμμανουήλ Βαιρακτάρης, Διευθυντής Εκπαιδευτικής Μέριμνας και Τεχνικών Υπηρεσιών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

2. «Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας αποφοίτων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών»

Εισηγήτρια: Καθηγήτρια Ευσταθία Παπαγεωργίου, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

3. «Διεθνείς Σχέσεις και Εξωστρέφεια – Στήριξη  από το αρμόδιο Υπουργείο για  τη δυνατότητα υλοποίησης της Εξωστρέφειας – Προώθηση κοινής πολιτικής για τη κινητικότητα φοιτητών και Καθηγητών εν μέσω πανδημίας»

Εισηγήτρια: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαριάννα Ψύλλα, Αντιπρύτανις Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασιών, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

4. Προετοιμασία εισηγήσεων και προτάσεων προς την 95ηΣύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Εισηγητές: Αντιπρυτάνεις Προεδρείου Συνόδου

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 (παράλληλη συνεδρία)

15ηΣύνοδος Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

9:45 - 10:00 Σύνδεση συμμετεχόντων/ουσών

10:00 - 10:10 Χαιρετισμοί

10:10 - 12:15 Ενότητα Α΄ – Οικονομικά Θέματα των Πανεπιστημίων

1. Χρηματοδότηση Ελληνικών Πανεπιστημίων και Προγραμματικές Συμφωνίες

Εισηγητής: Περικλής Μήτκας, Πρόεδρος Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης

2. Θέματα Οικονομικών Υπηρεσιών

Εισηγήτρια: Αικατερίνη Πάτκου, Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3. Διαχείριση των Εσόδων ΠΜΣ με Τέλη Φοίτησης από τις Εταιρείες Αξιοποίησης Διαχείρισης Περιουσίας των Πανεπιστημίων

Εισηγητής: Θρασύβουλος Μανιός, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

4. Χρηματοδότηση Βιβλίων, Περιοδικών και ΒΔ, από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Σπανουδάκης, Αντιπρύτανης Οικονομικών και Υποδομών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

5. Νομοθετικές Ρυθμίσεις: α) Δικαστική Υπεράσπιση, β) Προσαύξηση Αποδοχών στο Πλαίσιο Εκπαιδευτικής Άδειας γ) Χρήση μη Καταβαλλομένων Αποδοχών

Εισηγητής: Χαράλαμπος Σκιάνης, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Προσκεκλημένος:

 • Γιαννακούρης Λέανδρος – Βασίλειος, ΠροϊστάμενοςΔιεύθυνσης Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

12:15 - 12:45 Διάλειμμα

12:45 – 14:15 Ενότητα B΄ – Αναπτυξιακά και Τεχνικά Θέματα των Πανεπιστημίων

1. Αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων: Προμήθειες και Υπηρεσίες

Εισηγητής: Σωτήριος Αναγνωστόπουλος, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

2. Αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων: Τεχνικά Έργα

Εισηγητής: Γεώργιος Κροκίδας, Γενική Γραμματεία Υποδομών, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

3. Μισθώσεις και αγορές κτιρίων από το Δημόσιο και Ενεργειακή απόδοση

Εισηγητής: Χαράλαμπος Φείδας, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

4. Κληροδοτήματα Πανεπιστημίων: Θεσμικό πλαίσιο και διαχείρισή τους

Εισηγήτρια: Βασιλική Κουζιώρτη, Προϊσταμένη Τμήματος Κληροδοτημάτων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

5. Ενεργειακή Αναβάθμιση, Επενδύσεις Ενεργειακής Πολιτικής του ΕΚΠΑ - Μελλοντικές προοπτικές

Εισηγητής: Δημήτριος Τούσουλης, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

14:15 - 14:45 Ενότητα Γ΄ – Λειτουργία Συνόδου Αντιπρυτάνεων

1. Ανάδειξη του Ρόλου και της Σημασίας της Συνόδου Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Εισηγητής: Θρασύβουλος Μανιός, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

2. Προετοιμασία εισηγήσεων και προτάσεων προς την 95η Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Εισηγητές: Αντιπρυτάνεις Προεδρείου Συνόδου

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020

95η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ με τη συμμετοχή των Αντιπρυτάνεων και των Αντιπροέδρων ΔΕ

8:45 – 9:00 Σύνδεση συμμετεχόντων/ουσών

9:00 – 9:15 Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί Μελών Προεδρείου Συνόδου Πρυτάνεων Ελληνικών ΑΕΙ και του Προεδρεύοντος Συνόδου Κυπριακών Πανεπιστημίων, Πρύτανη Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφου, Καθηγητή Παντελή Σκλιά

9:15 – 10:30 Εκπρόσωποι κομμάτων Ελληνικού Κοινοβουλίου σε θέματα Παιδείας 10:30 -12:00 Ενότητα Α΄ - Στρατηγικός Σχεδιασμός Ιδρυμάτων -ΕΘΑΑΕ

Παρουσίαση και συζήτηση επί θεμάτων αρμοδιότητας Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

«Ποιοτικά κριτήρια και προγραμματικές συμφωνίες των ΑΕΙ»

Εισηγητής: Καθηγητής ΠερικλήςΜήτκας,

Πρόεδρος Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

12:00 -12:30 Διάλειμμα

12:30 -14:30 Ενότητα Β΄ - Στρατηγικός Σχεδιασμός Ιδρυμάτων -ΕΘΑΑΕ

Συζήτηση των μελών της Συνόδου επί των θεμάτων της Ενότητας Α΄.

14:30 – 15:00 Διάλειμμα

15:00 –16:00 Ενότητα Γ΄ - Εκπρόσωποι και τοποθετήσεις φορέων

1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ)

Εισηγητής: Ιωάννης Νηματούδης, Πρόεδρος Εκτελεστικής Γραμματείας

2. Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΟΣΥΕΕΠ - ΑΕΙ - ΠΟΣΥΕΕΠ)

Εισηγήτρια: Δέσποινα Δημητριάδου, Πρόεδρος

3. Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων ΕΕΔΙΠ (ΠΟΣΕΕΔΙΠ)

Εισηγητής: Νικόλαος Παραλυκίδης, Πρόεδρος 

4. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακού Τεχνικού Προσωπικού (ΠΟΕΤΕΠ)

Εισηγητής: Στέφανος Καρβέλης, Πρόεδρος

5. Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΔΠΤΕ)

Εισηγήτρια: Νίκη Χρονοπούλου, Πρόεδρος

16:00 –18:00

Ενότητα Δ΄ - Θέματα Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας

Εισηγητής: Καθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής,

Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020

95η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων ΔE με τη συμμετοχή των Αντιπρυτάνεων του Προεδρείου

10:00 –10:15 Σύνδεση συμμετεχόντων /ουσών

10:15 -12:30 Α΄ Συνεδρία

1. Συζήτηση επί εισηγήσεων Αντιπρυτάνεων

 • Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας/Αντιπρυτάνεων Διοικητικών Υποθέσεων
 • Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
 • Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

12:30–13:00 Διάλειμμα

13:00 -15:30 Β΄ Συνεδρία

 1. Συζήτηση επί του νομοσχεδίου για την ασφάλεια των ΑΕΙ.
 2. Συζήτηση για την ολοκλήρωση των θεωρητικών μαθημάτων, πρακτικών και κλινικών ασκήσεων, καθώς και της εξεταστικής περιόδου του τρέχοντος εξαμήνου.
 3. Αναστολή Πρακτικής Άσκησης με φυσική παρουσία, επακόλουθα προβλήματα και προτεινόμενη λύση.
 4. Ανάδειξη από την UNESCO του Ολυμπιακού Ύμνου του Κωστή Παλαμά, ως Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά.
 5. Λοιπά θέματα 15:30 - 16:00 Διάλειμμα

16:00 - 18:00 Γ΄ Συνεδρία - Συζήτηση με την Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας

και Θρησκευμάτων.

18:15 Συμπεράσματα – Ψηφίσματα Λήξη εργασιών Συνόδου

Προσκεκλημένοι /ες για συμμετοχή στην 95η τακτική Σύνοδο Πρυτάνεων

Πέμπτη 17 και Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020

 • Νίκη Κεραμέως , Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Βασίλης Διγαλάκης, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Απόστολος Δημητρόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Γεώργιος Βούτσινος, Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 • Εκπρόσωποι κομμάτων Ελληνικού Κοινοβουλίου σε θέματα Παιδείας
 • Περικλής Μήτκας, Πρόεδρος Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)
 • Παντελής Σκλιάς, Προεδρεύων της Συνόδου Πανεπιστημίων Κύπρου, Πρύτανης Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφου
 • Αντώνιος Κορωναίος, Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ
 • Ιωάννης Νηματούδης, Πρόεδρος Εκτελεστικής Γραμματείας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ)
 • Δέσποινα Δημητριάδου, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΟΣΥΕΕΠ-ΑΕΙ ΠΟΣΥΕΕΠ)
 • Νικόλαος Παραλυκίδης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού και Εργαστηριακού Προσωπικού (ΠΟΣΕΕΔΙΠ)
 • Στέφανος Καρβέλης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΕιδικούΤεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΠΟΕΤΕΠ)
 • Νίκη Χρονοπούλου, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΔΠΤΕ)

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr