ΑΕΙ: Εκδόθηκε νέα απόφαση για το εισόδημα καθηγητών & λεκτόρων από επιχειρηματικές δραστηριότητες

ΑΕΙ: Εκδόθηκε νέα απόφαση για το εισόδημα καθηγητών και λεκτόρων που προέρχεται από επιχειρηματικές δραστηριότητες

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η νέα απόφαση για τη διαδικασία είσπραξης ποσού επί του εισοδήματος καθηγητών ΑΕΙ και λεκτόρων, το οποίο προέρχεται από επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Με ΦΕΚ (αρ. 5351 Β/05.12.2020, αρ. απ. 165788/Ζ2 ΚΥΑ) προσδιορίζεται η διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών.


Με τη νέα απόφαση τροποποιείται η αντίστοιχη απόφαση του 2019.

Τι ορίζει η νέα απόφαση:

Άρθρο 1
Απόδοση ποσοστού για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

1. Οι Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), οι οποίοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα κατά την περ. θ ́ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α ́ 195), όπως ισχύει, υποχρεούνται να αποδίδουν ετησίως προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι. ποσοστό ύψους επτά τοις εκατό (7%) επί των ετήσιων καθαρών εισοδημάτων τους που προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς ή μέσω εταιρεία ς, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.

2. Οι κρατήσεις της παρ. 1 αποτελούν πόρους των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με την περ. η ́ της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4485/2017 (Α ́ 114).

Άρθρο 2
Υποχρέωση ενημέρωσης για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας

1. Κάθε Καθηγητής ή υπηρετών λέκτορας, πλήρους απασχόλησης, οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως προς τον Κοσμήτορα της Σχολής την έναρξη της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την περ. θ ́ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη αυτής. Αντίστοιχα, η ίδια υποχρέωση υφίσταται σε περίπτωση διακοπής της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας από τον Καθηγητή ή υπηρετούντα λέκτορα.

2. Η υποχρέωση της παρ. 1 υφίσταται τόσο σε περιπτώσεις άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς (άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος), όσο και στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες είναι συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο και την επιστήμη του Καθηγητή ή υπηρετούντος λέκτορα μέσω εταιρείας οποιασδήποτε νομικής μορφής (O.E., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., κ.λπ.). Η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης ενημέρωσης έναρξης άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του Καθηγητή ή υπηρετούντα λέκτορα, πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 160/2008.

3. Η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς ή μέσω εταιρείας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προσδίδει στον Καθηγητή ή υπηρετούντα λέκτορα την εμπορική ιδιότητα.

4. Εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους, ο Κοσμήτορας υποχρεούται όπως αποστείλει στην αρμόδια διοικητική υπηρεσία του Α.Ε.Ι. της παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσας, κατάλογο με τα στοιχεία των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, οι οποίοι δήλωσαν ότι άρχισαν ή σταμάτησαν να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα εντός του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 3
Οφειλές παρελθόντων ετών από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

1. Οφειλές, οι οποίες έχουν γεννηθεί από 1-1-1999 έως 31-12-2017 από την υποχρέωση Καθηγητών ή υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. περί απόδοσης προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι. ποσοστό επί των εισοδημάτων τους από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς και δεν έχουν εξοφληθεί έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, υπολογίζονται σε ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς.

2. Οφειλές, οι οποίες έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 2016 και 2017 από την υποχρέωση Καθηγητών ή υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. περί απόδοσης προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι. ποσοστό επί των εισοδημάτων τους που προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρείας (μερίσματα, διανομή κερδών, κ.λπ.) και δεν έχουν εξοφληθεί έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, υπολογίζονται σε ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου εισοδήματος που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρείας (μερίσματα, διανομή κερδών, κ.λπ.).

3. Υπόχρεοι καταβολής οφειλών παρελθόντων ετών κατά τις παρ. 1 και 2 είναι:

α) Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι., για το χρονικό διάστημα που ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με την περ. θ ́ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011.

β) Καθηγητές ή υπηρετούντες λέκτορες των Α.Ε.Ι., οι οποίοι έχουν αφυπηρετήσει ή η σχέση τους με το Α.Ε.Ι. έχει λυθεί καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας και ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με την περ. θ ́ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011.

Άρθρο 4
Εισοδήματα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

1. Ως εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά την περ. θ ́ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011, νοείται:
α) εισόδημα από ατομική επιχείρηση υπόχρεη στην τήρηση βιβλίων και στοιχείων (άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος),
β) εισόδημα που προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών, οι οποίες είναι συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο και την επιστήμη του Καθηγητή ή υπηρετούντος λέκτορα, μέσω εταιρείας οποιασδήποτε νομικής μορφής (O.E., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., κ.λπ.). Ενδεικτικά, ως τέτοιες περιπτώσεις είναι οι δικηγορικές εταιρείες , εταιρείες παροχής ιατρικών υπηρεσιών, εταιρείες παροχής συμβουλευτικών εταιριών, εταιρείες μελετών και τεχνικών έργων κ.ά. Τα εισοδήματα που προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρείας μπορεί να έχουν τη μορφή αμοιβής για τη συμμετοχή σε εταιρεία , μερίσματος, διανομής κερδών κ.λπ.

2. Η υποχρέωση απόδοσης του ποσοστού επτά τοις εκατό (7%) υπολογίζεται επί των ετήσιων καθαρών εισοδημάτων που προέρχονται από εισοδήματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Από την υποχρέωση απόδοσης του εν λόγω ποσοστού εξαιρούνται, οι ακόλουθες κατηγορίες εισοδημάτων:
α) εισόδημα που προκύπτει από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα,
β) εισόδημα που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα μη επιτηδευματιών (π.χ. αμοιβές με τίτλο κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης),
γ) εισόδημα που προκύπτει από την παροχή διδακτικού έργου προς άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, συμπερι- λαμβανομένου του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), σε δημόσιες Σχολές, σε δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.),
δ) εισόδημα που προκύπτει από την παροχή διοικητικού έργου στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
ε) εισόδημα από κεφάλαιο κατά το άρθρο 35 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167), συμπεριλαμβανομένου του εισοδήματος που προκύπτει ως αντάλλαγμα από τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης δικαιωμάτων διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας κατά το άρθρο 38 του ν. 4172/2013, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν αφορά δραστηριότητα του Καθηγητή ή υπηρετούντος λέκτορα πλήρους απασχόλησης, η οποία εντάσσεται στην περ. β ́ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που σύνολο ή μέρος του εισοδήματος από κεφάλαιο (μερίσματα κ.λπ.) προέρχεται από τη συμμετοχή σε εταιρεία μέσω της οποίας ο Καθηγητής ή υπηρετών λέκτορας παρέχει υπηρεσίες συναφείς με την επιστημονική του ιδιότητα, αυτό υπόκειται κανονικά στην κράτηση του επτά τοις εκατό (7%),
στ) εισόδημα από τη λήψη της ειδικής αμοιβής για την παροχή κλινικού και εργαστηριακού έργου σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των νοσοκομείων που ανήκουν σε Πανεπιστήμια,ζ) εισόδημα που προέρχεται από οποιαδήποτε άλλη πηγή εντασσόμενο από φορολογικής απόψεως στην έννοια της επιχειρηματικής δραστηριότητας, το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ρητώς στην παρ. 1 της παρούσας.

Άρθρο 5
Διαδικασία χορήγησης φορολογικών στοιχείων από το έτος 2020 και εξής

1. Η αρμόδια διοικητική υπηρεσία του Α.Ε.Ι., στην οποία έχει ανατεθεί η τήρηση του μητρώου Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων του Α.Ε.Ι., αποστέλλει προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη του ημερολογιακού έτους ηλεκτρονικό αρχείο σε επεξεργάσιμη μορφή με τα στοιχεία των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, οι οποίοι βρίσκονταν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, είτε καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, είτε για μέρος αυτού. Το αρχείο περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, βαθμίδα Καθηγητή, Τμήμα ή Σχολή του Α.Ε.Ι. που υπηρετεί, διεύθυνση κατοικίας (πόλη, οδός, αριθμός), τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., περίοδο του ημερολογιακού έτους κατά την οποία ο Καθηγητής ή υπηρετών λέκτορας βρισκόταν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης (εφόσον δεν βρισκόταν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους), καθώς και εάν έχει δηλωθεί η έναρξη ή διακοπή άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός του προηγούμενου έτους προς τον Κοσμήτορα της οικείας Σχολής. Εάν ο Καθηγητής ή υπηρετών λέκτορας δεν βρισκόταν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, στο αρχείο συμπληρώνεται η αιτία για την οποία δεν βρισκόταν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης (π.χ. διορισμός κατά τη διάρκεια του έτους, αναστολή καθηκόντων, ένταξη σε καθεστώς μερικής απασχόλησης και αντιστρόφως), καθώς και η απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι., δυνάμει της οποίας προκύπτει το εν λόγω γεγονός (π.χ. απόφαση διορισμού ή αφυπηρέτησης, όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

2. Ο Προϊστάμενος της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) ή άλλος υπάλληλος της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. νομίμως εξουσιοδοτημένος με την εν λόγω αρμοδιότητα, αποστέλλει ηλεκτρονικά προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.): α) έγγραφο με το οποίο αιτείται τη χορήγηση των εισοδημάτων των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης του Α.Ε.Ι. κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, β) απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. δυνάμει της οποίας ορίζεται ο/οι αρμόδιος/οι υπάλληλος/οι της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., που θα είναι υπεύθυνος/οι κατά το έτος αναφοράς για την παραλαβή και επεξεργασία των φορολογικών στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. αποκλειστικά για την υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στη διαδικασία έκδοσης των πράξεων προσδιορισμού οφειλών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και γ) ηλεκτρονικό γραμμογραφημένο αρχείο σε επεξεργάσιμη μορφή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η Α.Α.Δ.Ε., με τα στοιχεία του Α.Ε.Ι. (Α.Φ.Μ. Α.Ε.Ι. και Ε.Λ.Κ.Ε.) και τα στοιχεία των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης (Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.). Τα ως άνω στοιχεία αποστέλλονται προς την Α.Α.Δ.Ε. εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του ηλεκτρονικού αρχείου της παρ. 1.

3. Η Α.Α.Δ.Ε. εντός τριών (3) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, αποστέλλει ηλεκτρονικά κρυπτογραφημένο αρχείο, το οποίο βασίζεται στο ηλεκτρονικό αρχείο που είχε σταλεί από τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. και περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία ανά Καθηγητή ή υπηρετούντα λέκτορα του Α.Ε.Ι.:
α) την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω ατομικής επιχείρησης υπόχρεης στην τήρηση βιβλίων και στοιχείων (άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος) κατά το έτος αναφοράς, κατόπιν υποβολής έναρξης εργασιών προς την κατά τόπο αρμόδια Δ.Ο.Υ. (με ένδειξη ναι ή όχι),
β) τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) της ατομικής επιχείρησης για το έτος αναφοράς,
γ) την περίοδο του έτους κατά την οποία ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω ατομικής επιχείρησης, εάν αυτή δεν ασκείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αναφοράς (π.χ. 1-8-2020 έως 31-8-2020), εφόσον ασκείται σύμφωνα με την περ. α ́,
δ) τις ακόλουθες κατηγορίες εισοδημάτων που προ- έρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως αυτές προκύπτουν από την υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του έτους αναφοράς:
δα) το καθαρό εισόδημα που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω ατομικής επιχείρησης,
δβ) το εισόδημα, που προέρχεται από τη διανομή κερδών για τη συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες,
δγ) το εισόδημα, που προέρχεται από την καταβολή μερισμάτων λόγω συμμετοχής σε εταιρεία,
ε) Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται, προς επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων που έχει το Α.Ε.Ι.

4. Κατά την χορήγηση των στοιχείων του παρόντος από την Α.Α.Δ.Ε. προς τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., εφαρμόζεται η υπό στοιχεία ΠΟΛ 1154/2018 απόφαση (Β ́ 3253). Η χορήγηση φορολογικών στοιχείων αφορά αποκλειστικά στους Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που έχουν εισοδήματα της παρ. 3, ενώ για τους λοιπούς Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που σύμφωνα με τα στοιχεία της Α.Α.Δ.Ε. κατά το έτος αναφοράς δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικώς ή δεν έχουν αποκτήσει εισοδήματα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρείας δεν αποστέλλονται τα στοιχεία της παρ. 3.

5. Ως αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση των στοιχείων του παρόντος ορίζεται η Διεύθυνση Υπηρεσιών Δεδομένων (Δ.ΥΠΗ.ΔΕΔ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε.

6. Εάν μετά την αποστολή του αρχείου της παρ. 3, δια- πιστωθούν τυχόν ελλείψεις ή αδυναμία χορήγησης ορισμένων στοιχείων για οιονδήποτε λόγο (π.χ. μη ταύτιση των ατομικών στοιχείων του Καθηγητή ή υπηρετούντος λέκτορα μεταξύ Α.Ε.Ι. και Α.Α.Δ.Ε.), η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. και η Α.Α.Δ.Ε. συνεργάζονται προκειμένου να επιλυθούν τυχόν προβλήματα και να καταστεί δυνατή η χορήγηση όλων των απαιτούμενων στοιχείων για τους Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης του Α.Ε.Ι. για το έτος αναφοράς.

Άρθρο 6
Διαδικασία υποβολής απόψεων πριν την έκδοση πράξης προσδιορισμού οφειλής για το έτος 2019 και εξής

1. Ο υπόχρεος Καθηγητής ή υπηρετών λέκτορας δύναται να υποβάλει τις απόψεις του πριν την έκδοση της πράξης προσδιορισμού οφειλής. Η αρμόδια υπηρεσία της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. ενημερώνει ηλεκτρονικά τον υπόχρεο σχετικά με την υποχρέωση καταβολής του ποσοστού επτά τοις εκατό (7%) επί των εισοδημάτων του από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς ή μέσω εταιρείας για κάθε έτος, και ειδικότερα α) το ύψος των καθαρών εισοδημάτων ανά κατηγορία εισοδήματος της περ. δ ́ της παρ. 3 του άρθρου 5, σύμφωνα με τα στοιχεία που απεστάλησαν από την Α.Α.Δ.Ε., β) το ύψος του υπολογιζόμενου ποσού οφειλής ανά κατηγορία εισοδήματος, το οποίο θα πρέπει να αποδοθεί προς τον Ε.Λ.Κ.Ε., γ) τη δυνατότητα του υπόχρεου να υποβάλει τις απόψεις του προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. σχετικά με τον προσδιορισμό του ύψους της οφειλής και δ) την προθεσμία υποβολής των απόψεων. Η διαδικασία ενημέρωσης ολοκληρώνεται από τη Μ.Ο.Δ.Υ. το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αρχείου της παρ. 3 του άρθρου 5.

2. Η υποβολή απόψεων πραγματοποιείται αποκλειστικά εγγράφως προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. από τον ίδιο τον υπόχρεο ή άλλον νομίμως εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό εκπρόσωπό του. Εάν ο υπόχρεος με τις απόψεις του αμφισβητεί το ύψος του οφειλόμενου ποσού, υποχρεούται να αναφέρει αιτιολογημένα το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ανά κατηγορία, το οποίο δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του ύψους του οφειλόμενου ποσού, καθώς και τον λόγο εξαίρεσής του, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας. Οι προβαλλόμενοι λόγοι θα πρέπει να αποδεικνύονται από έγγραφα, δικαιολογητικά και πάσης φύσεως στοιχεία, τα οποία κρίνει ο υπόχρεος ότι είναι ικανά να αποδείξουν τους ισχυρισμούς του και να τα εξαιρέσουν από την επιβολή της κράτησης του επτά τοις εκατό (7%). Οι απόψεις των υπόχρεων, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό έγγραφο υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. από την ημέρα κοινοποίησης της σχετικής ενημέρωσης.

3. Η ενημέρωση του παρόντος άρθρου δεν συνιστά πράξη προσδιορισμού οφειλής και δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα, αντίστοιχα η υποβολή απόψεων δεν συνιστά ένσταση κατά την περ. ιγ ́ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011.

4. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται για τις οφειλές που αφορούν σε εισοδήματα των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης που αποκτήθηκαν από το έτος 2019 και εξής.

Άρθρο 7
Έκδοση πράξεων προσδιορισμού οφειλών για το έτος 2019 και εξής

1. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., αφού λάβει υπόψη της τα φορολογικά στοιχεία που απέστειλε η Α.Α.Δ.Ε. ανά υπόχρεο και τις απόψεις αυτού, προσδιορίζει το ύψος του οφειλόμενου ποσού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και τις διατάξεις της παρούσας και εκδίδει την πράξη προσδιορισμού οφειλής. Η έκδοση της πράξης πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής των απόψεων του υπόχρεου, άλλως από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής αυτών.

2. Η πράξη προσδιορισμού οφειλής της παρ. 1 υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τα προσωπικά στοιχεία του υπόχρεου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.),
β) τον μοναδικό αριθμό της πράξης προσδιορισμού οφειλής και ημερομηνία έκδοσης,
γ) την ημερομηνία συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης κατά την οποία προσδιορίστηκε το ύψος του οφειλόμενου ποσού,
δ) το καθαρό εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς κατά το έτος αναφοράς, όπως αυτό χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε.,
ε) το εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρείας (μερίσματα και διανο- μή κερδών) κατά το έτος αναφοράς, όπως χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε.,
στ) το καθαρό εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς κατά το έτος αναφοράς, το οποίο ελήφθη υπόψη ως βάση υπολογισμού μετά την υποβολή απόψεων του υπόχρεου,
ζ) το εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρείας (μερίσματα και διανομή κερδών) κατά το έτος αναφοράς, τα οποίο ελήφθη υπόψη ως βάση υπολογισμού μετά την υποβολή απόψεων του υπόχρεου,
η) το οφειλόμενο ποσό για το έτος αναφοράς που αντιστοιχεί ανά κατηγορία εισοδήματος,
θ) τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., στον οποίο θα γίνει η καταβολή του οφειλόμενου ποσού,
ι) την αιτιολογία κατάθεσης, που θα πρέπει να δηλωθεί από τον υπόχρεο, κατά την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού,
ια) την προθεσμία εξόφλησης σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής,
ιβ) τη δυνατότητα ρύθμισης του οφειλόμενου ποσού και τμηματικής καταβολής αυτού κατόπιν υποβολής αιτήματος του υπόχρεου προς τον Ε.Λ.Κ.Ε.,

ιγ) τις συνέπειες από την μη εμπρόθεσμη εξόφληση του ποσού,
ιδ) τη δυνατότητα άσκησης ένστασης κατά της πράξης, την προθεσμία άσκησής της, καθώς και το αρμόδιο όργανο εξέτασής της.

3. Η κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2690/1999 (Α ́ 45). Ενδεικτικά, ως πρόσφοροι αναφέρονται οι ακόλουθοι τρόποι κοινοποίησης:

α) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ιδρυματικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπόχρεου,

β) με συστημένη επιστολή μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή άλλη εταιρεία παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, η οποία λειτουργεί νομίμως στην ημεδαπή και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,

γ) με παράδοση προς τον υπόχρεο από υπάλληλο του
Α.Ε.Ι.

4. Η εφάπαξ εξόφληση του οφειλόμενου ποσού πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής. Εάν ο υπόχρεος επιθυμεί να υποβάλει προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. αίτημα ρύθμισης του οφειλόμενου ποσού περί τμηματικής καταβολής της οφειλής, το αίτημα υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. μετά την εξέταση του αιτήματος περί τμηματικής καταβολής εκδίδει το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών νέα πράξη προσδιορισμού οφειλής στην οποία αναφέρονται πέραν των στοιχείων της παρ. 2, ο συνολικός αριθμός των δόσεων, το οφειλόμενο ποσό ανά δόση και η ημερομηνία εξόφλησης κάθε δόσης. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες και ο μέγιστος αριθμός αυτών δεν δύναται να υπερβαίνει τις δώδεκα (12), ενώ η καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης της τελευταίας δόσης δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η.12 του επόμενου φορολογικού έτους, από το οποίο χορηγήθηκαν τα στοιχεία από την Α.Α.Δ.Ε. Κατά της πράξης προσδιορισμού οφειλής της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στην οποία περιλαμβάνεται ο αριθμός των δόσεων και η προθεσμία εξόφλησής τους δεν επιτρέπεται η υποβολή ένστασης, σύμφωνα με την περ. ιγ ́ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011.

5. Μετά την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού, η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. εκδίδει βεβαίωση εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού για φορολογική χρήση, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά προς τον υπόχρεο, καθώς το ποσό που καταβάλλεται εκπίπτει κατά το επόμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με την περ. ε ́ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.). Ο υπόχρεος δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε βεβαίωση εξόφλησης, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις για κάθε νόμιμη χρήση.

6. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται για τις οφειλές που αφορούν σε εισοδήματα των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης που αποκτήθηκαν από το έτος 2019 και εξής.

 

Άρθρο 8
Ενέργειες του Ε.Λ.Κ.Ε. σε περίπτωση μη εξόφλησης

Ο Π.Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., στις περιπτώσεις που έχει παρέλθει η προθεσμία εμπρόθεσμης εξόφλησης του συνολικού οφειλόμενου ποσού ή δόσης, αν έχει επιλεγεί η τμηματική εξόφληση αυτού, συντάσσει και αποστέλλει στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του υπόχρεου, τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 55 του π.δ. 16/1989, όπως ισχύει, προκειμένου η Δ.Ο.Υ. να βεβαιώσει το οφειλόμενο ποσό και να επιδιώξει την είσπραξή του, σύμφωνα με την διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 9
Έκδοση πράξεων προσδιορισμού οφειλών για το έτος 2018

1. Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., βάσει των στοιχείων που έχουν χορηγηθεί από την Α.Α.Δ.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα της περ. α ́ της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ.122.1/72/88553/Ζ2/3-6-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β ́ 2271), ως ίσχυσε πριν την αντικατάστασή της με την παρούσα, αποστέλλει ενημέρωση προς τους υπόχρεους Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες για το έτος 2018 εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 και οι υπόχρεοι δύνανται να υποβάλουν τις απόψεις τους, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3 του ίδιου άρθρου εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής ενημέρωσης.

2. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., αφού λάβει υπόψη της τα φορολογικά στοιχεία που απέστειλε η Α.Α.Δ.Ε. ανά υπόχρεο για το έτος 2018 και τις απόψεις του, προσδιορίζει το ύψος του οφειλόμενου ποσού, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και τις διατάξεις της παρούσας και εκδίδει τη σχετική πράξη προσδιορισμού οφειλής. Η έκδοση της πράξης πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής των απόψεων του υπόχρεου, άλλως από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής αυτών.

3. Η εφάπαξ εξόφληση του οφειλόμενου ποσού πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής. Εάν ο υπόχρεος επιθυμεί να υποβάλει προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. αίτημα ρύθμισης της οφειλής περί τμηματικής καταβολής της, το αίτημα υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. μετά την εξέταση του αιτήματος περί τμηματικής καταβολής εκδίδει το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών νέα πράξη προσδιορισμού οφειλής στην οποία αναφέρονται ο συνολικός αριθμός των δόσεων, το οφειλόμενο ποσό ανά δόση και η ημερομηνία εξόφλησης κάθε δόσης. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, ενώ ο ακριβής αριθμός των δόσεων καθορίζεται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, έτσι ώστε η καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης της τελευταίας δόσης να μην υπερβαίνει την 31η.12.2021.

4. Κατά τα λοιπά, ως προς τα στοιχεία που περιέχονται στις πράξεις προσδιορισμού οφειλής, τη διαδικασία έκδοσης και κοινοποίησης των πράξεων στους υπόχρεους, καθώς και τη διαδικασία βεβαίωσης των αντίστοιχων πο- σών προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ., σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησής τους, εφαρμόζονται τα άρθρα 7 και 8.

Άρθρο 10
Έκδοση πράξεων προσδιορισμού οφειλών για το έτος 1999

1. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. βάσει των στοιχείων που έχουν χορηγηθεί από την Α.Α.Δ.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα της περ. β ́ της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ.122.1/72/88553/Ζ2/3-6-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β ́ 2271), ως ίσχυσε πριν την αντικατάστασή της με την παρούσα, προσδιορίζει το ύψος του οφειλόμενου ποσού και εκ- δίδει την πράξη προσδιορισμού οφειλής. Το ύψος της οφειλής προσδιορίζεται από το καθαρό εισόδημα του υπόχρεου από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς, όπως αυτό χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. πολλαπλασιαζόμενο επί επτά τοις εκατό (7%). Εάν από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. προκύπτει ότι ο υπόχρεος έχει ήδη καταβάλει προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. ποσό που αντιστοιχεί στην υποχρέωση απόδοσης ποσοστού επί των εισοδημάτων του έτους 1999 που προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς, αυτό αφαιρείται από το οφειλόμενο ποσό για το έτος 1999. Εάν το καταβληθέν ποσό υπερβαίνει το προσδιοριζόμενο ποσό οφειλής για το 1999, αυτό αφαιρείται από τις οφειλές που γεννήθηκαν από την ίδια υποχρέωση κατά τα έτη από 2000 έως 2017, εφόσον είναι υπόχρεος κατά το διάστημα αυτό.

2. Η έκδοση και κοινοποίηση της πράξης προς τους υπόχρεους για το έτος 1999 πραγματοποιείται το αργότερο έως την 31η.12.2020. Κατά της πράξης προσδιορισμού οφειλής δύναται να ασκηθεί ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της πράξης προσδιορισμού.

3. Η εφάπαξ εξόφληση του οφειλόμενου ποσού πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριά- ντα (30) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής. Ο υπόχρεος δύναται να υποβάλει αίτημα ρύθμισης για τμηματική καταβολή του οφειλόμενου ποσού του παρόντος άρθρου, με ανώτατο όριο δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

4. Κατά τα λοιπά, ως προς τα στοιχεία που περιέχονται στις πράξεις προσδιορισμού οφειλής, τη διαδικασία έκδοσης και κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού οφειλής στους υπόχρεους, καθώς και τη διαδικασία εξόφλησης, ρύθμισης και βεβαίωσης των αντίστοιχων ποσών προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εφαρμόζονται αναλογικά το άρθρο 7, πλην των περ. ε ́, στ ́ και ζ ́ της παρ. 2, και το άρθρο 8, κατά το μέτρο που δεν έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο του παρόντος.

Άρθρο 11
Έκδοση πράξεων προσδιορισμού οφειλών παρελθόντων ετών (2000 έως 2017) για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς

1. Ο προσδιορισμός του ύψους του οφειλόμενου ποσού για τα παρελθόντα έτη από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς (άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος) κατά την περίοδο 2000 έως 2017 προκύπτει από το άθροισμα των οφειλών κάθε έτους, αφαιρουμένου του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί από τον υπόχρεο προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. για την ίδια αιτία κατά τα έτη αυτά. Το οφειλόμενο ποσό ανά έτος προσδιορίζεται από το ύψος του καθαρού εισοδήματος κάθε έτους από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς (ελευθέριο επάγγελμα) πολλαπλασιαζόμενο επί του ποσοστού επτά τοις εκατό (7%).

2. Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. βάσει των φορολογικών στοιχείων που έχουν χορηγηθεί από την Α.Α.Δ.Ε. ανά υπό- χρεο για τα παρελθόντα έτη σύμφωνα με τα οριζόμενα της περ. β ́ της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ.122.1/72/88553/Ζ2/3-6-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β ́ 2271), ως ίσχυσε πριν την αντικατάστασή της με την παρούσα, αποστέλλει έγγραφο ενημέρωσης προς όλους τους υπόχρεους για τις οφειλές που προκύπτουν από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2000 έως 31-12-2017, αφαιρουμένων των ποσών που τυχόν ήδη έχουν καταβληθεί προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. από την ίδια αιτία. Η ενημέρωση των υπόχρεων ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 31η.3.2021. Η κοινοποίηση της έγγραφη ενημέρωση των υπόχρεων, οι οποίοι δεν αποτελούν πλέον προσωπικό των Α.Ε.Ι. για οιονδήποτε λόγο (αφυπηρέτηση, παραίτηση, κ.λπ.), πραγματοποιείται είτε μέσω συστημένης επιστολής, είτε μέσω κατ’ οίκον παράδοσης από υπάλληλο του Α.Ε.Ι.

3. Οι υπόχρεοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως τις απόψεις τους προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της ενημέρωσης.

4. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., αφού λάβει υπόψη της τα φορολογικά στοιχεία που απέστειλε η Α.Α.Δ.Ε. ανά υπόχρεο για τα έτη 2000 έως 2017, τις απόψεις του και το ποσό που τυχόν είχε ήδη καταβάλει προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. για τις οφειλές που γεννήθηκαν  κατά τα έτη αυτά, προσδιορίζει το ύψος του οφειλόμενου ποσού, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και τις διατάξεις της παρούσας και εκδίδει την πράξη προσδιορισμού οφειλής. Η έκδοση της πράξης προσδιορισμού οφειλής πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής των απόψεων του υπόχρεου, άλλως από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής αυτών.

5. Η πράξη προσδιορισμού οφειλής υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τα προσωπικά στοιχεία του υπόχρεου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.),
β) τον μοναδικό αριθμό της πράξης προσδιορισμού οφειλής και ημερομηνία έκδοσης,
γ) την ημερομηνία συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης κατά την οποία προσδιορίστηκε το ύψος του οφειλόμενου ποσού των ετών 2000 έως 2017,
δ) το καθαρό εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας (ατομικά) ανά έτος, όπως αυτό χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε.,
ε) το καθαρό εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας (ατομικώς) ανά έτος, το οποίο ελήφθη υπόψη ως βάση υπολογισμού μετά την υποβολή απόψεων του υπόχρεου,
στ) το οφειλόμενο ποσό ανά έτος που αντιστοιχεί στο εισόδημα της περ. ε ́, πολλαπλασιαζόμενο επί του ποσοστού επτά τοις εκατό (7%),
ζ) το άθροισμα των οφειλομένων ποσών για τα παρελθόντα έτη 2000 έως 2017,
η) το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί από τον υπόχρεο προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. έως την έκδοση της πράξης προσδιορισμού οφειλής για οφειλές που γεννήθηκαν κατά τα έτη 2000 έως 2017, καθώς και τυχόν υπόλοιπο από το έτος 1999,
θ) το τελικό οφειλόμενο ποσό, το οποίο ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλει προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς κατά τα παρελθόντα έτη (2000 έως 2017),
ι) τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. στον οποίο θα γίνει η καταβολή του οφειλόμενου ποσού,
ια) την αιτιολογία κατάθεσης, που θα πρέπει να δηλωθεί από τον υπόχρεο, κατά την καταβολή του οφειλόμενου ποσού,
ιβ) την προθεσμία εφάπαξ εξόφλησης, η οποία ανέρχεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες,
ιγ) τη δυνατότητα ρύθμισης του οφειλόμενου ποσού και τμηματικής καταβολής αυτού σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, κατόπιν υποβολής αιτήματος του υπόχρεου προς τον Ε.Λ.Κ.Ε.,
ιδ) τις συνέπειες από την μη εμπρόθεσμη καταβολή του οφειλόμενου ποσού,ιε) τη δυνατότητα άσκησης ένστασης κατά της πράξης, την προθεσμία άσκησής της, καθώς και το αρμόδιο όργανο εξέτασής της.

6. Η εφάπαξ εξόφληση του οφειλόμενου ποσού πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής. Ο υπόχρεος δύναται να υποβάλει αίτημα ρύθμισης της οφειλής και τμηματικής καταβολής εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής, συνοδευόμενο από αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του τελευταίου φορολογικού έτους. Οι δόσεις είναι ισόποσες και μηνιαίες, ενώ ο μέγιστος αριθμός αυτών ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο λόγο του συνολικού οφειλόμενου ποσού της περ. θ ́ της παρ. 5 προς το ένα δωδέκατο (1/12) του ακαθάριστου μηνιαίου εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους του υπόχρεου. Ως ακαθάριστο μηνιαίο εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα του υπόχρεου (από κάθε πηγή εισοδήματος) διαιρούμενο με τον αριθμό δώδεκα (12). Ο αριθμός των δόσεων δε δύναται να υπερβαίνει τις διακόσιες σαράντα (240).

7. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. μετά την εξέταση του αιτήματος περί τμηματικής καταβολής εκδίδει το αργότερο εντός μηνός νέα πράξη προσδιορισμού οφειλής στην οποία αναφέρονται πέραν των στοιχείων της παρ. 5, ο συνολικός αριθμός των δόσεων, το οφειλόμενο ποσό ανά δόση και η ημερομηνία εξόφλησης κάθε δόσης. Κατά της πράξης προσδιορισμού οφειλής της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στην οποία περιλαμβάνεται ο αριθμός των δόσεων και η προθεσμία εξόφλησής τους δεν επιτρέπεται η υποβολή ένστασης, σύμφωνα με την περ. ιγ ́ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011.

8. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του συνολικά οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής ή μιας δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής ισοδυναμεί με απώλεια του δικαιώματος ρύθμισης και τμηματικής καταβολής της οφειλής και η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. οφείλει να προβεί στη διαδικασία βεβαίωσης του συνόλου της οφειλής προς την αρμόδια ανά περίπτωση Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 8.

9. Κατά τα λοιπά, ισχύει η διαδικασία έκδοσης και κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού οφειλής στους υπόχρεους, καθώς και η διαδικασία εξόφλησης και βεβαίωσης των αντίστοιχων ποσών προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που εφαρμόζονται τα άρθρα 7 και 8 της παρούσας.

Άρθρο 12
Έκδοση πράξεων προσδιορισμού οφειλών για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρείας κατά τα έτη 2016 και 2017

1. Ο προσδιορισμός του ύψους του οφειλόμενου ποσού για τα έτη 2016 και 2017 από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρείας προκύπτει από το άθροισμα των οφειλών κάθε έτους, αφαιρουμένου τυχόν ποσού που έχει καταβληθεί από τον υπόχρεο προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. κατά τα έτη αυτά από την ίδια αιτία. Η οφειλή κάθε έτους προσδιορίζεται από το ύψος του ετήσιου εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρείας (μερίσματα και διανομή κερδών) πολλαπλασιαζόμενου επί του ποσοστού επτά τοις εκατό (7%). Εάν ο υπόχρεος έχει εισοδήματα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας τόσο ατομικώς, όσο μέσω εταιρείας και έχει καταβάλει προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. ποσά προς εξόφληση οφειλών που αντιστοιχούν στα έτη 2016 και 2017, τα καταβληθέντα ποσά αφαιρούνται μόνο κατά τον προσδιορισμό του ύψους του οφειλόμενου ποσού του άρθρου 11. Εάν μετά την αφαίρεση των καταβληθέντων ποσών από το οφειλόμενο ποσό του άρθρου 11 προκύπτει υπόλοιπο, τότε αυτό δύναται να αφαιρεθεί από το οφειλόμενο ποσό, που προκύπτει από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρείας.

2. Η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. βάσει των στοιχείων που έχουν χορηγηθεί από την Α.Α.Δ.Ε. για τα παρελθόντα έτη σύμφωνα με τα οριζόμενα της περ. β ́ της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ.122.1/72/88553/ Ζ2/3-6-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β ́ 2271), ως ίσχυσε πριν την αντικατάστασή της με την παρούσα, αποστέλλει έγγραφο ενημέρωσης προς όλους τους υπόχρεους για τις οφειλές που προκύπτουν από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρείας για τα έτη 2016 και 2017. Το έγγραφο ενημέρωσης αποστέλλεται το αργότερο έως 31-3-2021. Η αποστολή της έγγραφης ενημέρωσης προς τους υπόχρεους, οι οποίοι δεν αποτελούν πλέον προσωπικό των Α.Ε.Ι. για οιονδήποτε λόγο (αφυπηρέτηση, παραίτηση, κ.λπ.), πραγματοποιείται είτε μέσω συστημένης επιστολής, είτε μέσω κατ’ οίκον παράδοσης από υπάλληλο του Α.Ε.Ι.

3. Οι υπόχρεοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως τις απόψεις τους προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της ενημέρωσης.

4. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., αφού λάβει υπόψη της τα φορολογικά στοιχεία που απέστειλε η Α.Α.Δ.Ε. ανά υπόχρεο για τα έτη 2016 και 2017, τις απόψεις του υπόχρεου και το ποσό που τυχόν κατέβαλε προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. για τις οφειλές που γεννήθηκαν κατά τα έτη αυτά, εφόσον αυτό δεν συνυπολογίστηκε στη διαδικασία του άρθρου 11, προσδιορίζει το ύψος του οφειλόμενου ποσού σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και τις διατάξεις της πα- ρούσας και εκδίδει τη σχετική πράξη προσδιορισμού οφειλής. Η έκδοση της πράξης πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής των απόψεων του υπόχρεου, άλλως από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής αυτών.

5. Η πράξη προσδιορισμού οφειλής υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τα προσωπικά στοιχεία του υπόχρεου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.),
β) τον μοναδικό αριθμό της πράξης προσδιορισμού οφειλής και ημερομηνία έκδοσης,
γ) την ημερομηνία συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης κατά την οποία προσδιορίστηκε το ύψος του οφειλόμενου ποσού των παρελθόντων ετών,
δ) το εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρείας ανά κατηγορία (μερίσματα και διανομή κερδών) και ανά έτος (2016 και 2017), όπως αυτό χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε.,
ε) το εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρείας ανά κατηγορία και ανά έτος, το οποίο ελήφθη υπόψη ως βάση υπολογισμού μετά την υποβολή απόψεων του υπόχρεου,
στ) το οφειλόμενο ποσό ανά έτος που αντιστοιχεί στο εισόδημα της περ. ε ́ πολλαπλασιαζόμενο επί του ποσοστού επτά τοις εκατό (7%) ανά κατηγορία εισοδήματος (μερίσματα και διανομή κερδών),
ζ) το άθροισμα των οφειλομένων ποσών για τα έτη 2016 και 2017,
η) το συνολικό ποσό που τυχόν έχει καταβληθεί από τον υπόχρεο προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. έως την έκδοση της πράξης προσδιορισμού οφειλής για οφειλές που γεννήθηκαν κατά τα έτη 2016 έως 2017, εφόσον αυτό δεν έχει συνυπολογιστεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 11 ή τυχόν υπόλοιπο καταβληθέντων ποσών μετά την αφαίρεση αυτού από το οφειλόμενο ποσό του άρθρου 11,
θ) το τελικό οφειλόμενο ποσό, το οποίο ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλει προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εταιρείας για τα έτη 2016 και 2017,
ι) τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. στον οποίο θα γίνει η καταβολή του οφειλόμενου ποσού,
ια) την αιτιολογία κατάθεσης, που θα πρέπει να δηλωθεί από τον υπόχρεο, κατά την καταβολή του οφειλόμενου ποσού,
ιβ) την προθεσμία εφάπαξ εξόφλησης εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής,
ιγ) τη δυνατότητα ρύθμισης του οφειλόμενου ποσού και τμηματικής καταβολής αυτού σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, κατόπιν υποβολής αιτήματος του υπόχρεου προς τον Ε.Λ.Κ.Ε.,
ιδ) τις συνέπειες από την μη εμπρόθεσμη καταβολή του οφειλόμενου ποσού,
ιε) τη δυνατότητα άσκησης ένστασης κατά της πράξης, την προθεσμία άσκησής της, καθώς και το αρμόδιο όργανο εξέτασής της.

6. Η εφάπαξ εξόφληση του οφειλόμενου ποσού πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής. Ο υπόχρεος δύναται να υποβάλει αίτημα ρύθμισης της οφειλής και τμηματικής καταβολής εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής. Οι δόσεις είναι ισόποσες και μηνιαίες, ενώ ο μέγιστος αριθμός αυτών ανέρχεται στις είκοσι τέσσερις (24).

7. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του συνολικά οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής ή μιας δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής ισοδυναμεί με απώλεια του δικαιώματος ρύθμισης και τμηματικής καταβολής της οφειλής και η Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. οφείλει να προβεί στη διαδικασία βεβαίωσης του συνόλου της οφειλής προς την αρμόδια ανά περίπτωση Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 8.

8. Κατά τα λοιπά, σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης και κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού οφει- λής στους υπόχρεους, καθώς και τη διαδικασία εξόφλησης και βεβαίωσης των αντίστοιχων ποσών προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εφαρμόζονται τα άρθρα 7 και 8 της παρούσας.

Άρθρο 13
Οφειλές Καθηγητών Τ.Ε.Ι. παρελθόντων ετών

1. Οφειλές Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), τα οποία συγχωνεύτηκαν με Πανεπιστήμια σε εφαρμογή των διατάξεων των ν. 4521/2018 (Α ́ 38), ν. 4559/2018 (Α ́ 142), ν. 4589/2019 (Α ́ 13) και ν. 4610/ 2019 (Α ́ 70), από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ατομικώς ή μέσω εταιρείας εισπράττονται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., στο οποίο έχει ενταχθεί κάθε Καθηγητής ή υπηρετών λέκτορας, ως καθολικός διάδοχος του Ε.Λ.Κ.Ε. των πρώην Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και της παρούσας απόφασης, εφόσον ήταν υπόχρεοι απόδοσης της σχετικής κράτησης.

2. Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας, αιτούνται τα φορολογικά στοιχεία των Καθηγητών και υπηρετούντων πλήρους απασχόλησης για τα παρελθόντα έτη από την Α.Α.Δ.Ε. εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον δεν έχουν προβεί ήδη στην αναζήτηση αυτών και η Α.Α.Δ.Ε. χορηγεί αυτά το αργότερο έως τις 30-4-2021.

3. Κατά τη διαδικασία έκδοσης και κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού οφειλής στους υπόχρεους, καθώς και τη διαδικασία εξόφλησης, ρύθμισης και βεβαίωσης των αντίστοιχων ποσών προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 14 Τελικές διατάξεις

1. Η διαδικασία χορήγησης των φορολογικών στοιχεί- ων για το έτος 2019 από την Α.Α.Δ.Ε. προς τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις παρ. 3 έως 6 του άρθρου 5, εφόσον δεν έχει ήδη συντελεστεί η χορήγηση αυτών έως την έναρξη ισχύος της παρούσας. Η διαδικασία χορήγησης πραγματοποιείται το αργότερο έως τις 31-3-2021.

2. Ειδικά, για τα έτη 2000 έως 2002, οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. μπορούν να ζητήσουν από την Α.Α.Δ.Ε. τη χορήγηση συμπληρωματικών φορολογικών στοιχείων των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων ως προς το ύψος του
καθαρού εισοδήματος που αποκτήθηκε στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας από ατομική επιχείρηση υπόχρεη στην τήρηση βιβλίων και στοιχείων, με αίτημά τους συνοδευόμενο από σχετικό αρχείο με τα στοιχεία
των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, το οποίο υποβάλλεται το αργότερο έως την 31η.1.2021,ενώ η χορήγηση αυτών ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 30-4-2021.

ΤΟ ΦΕΚ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr