ΑΠΟΦΑΣΗ: Αναστολή διεξαγωγής εργαστηρίων-κλινικών, πρακτικής άσκησης & δια ζώσης εξετάσεων - ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ: Αναστολή διεξαγωγής εργαστηρίων-κλινικών, πρακτικής άσκησης & δια ζώσης εξετάσεων - ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ

Εγκύκλιο σχετικά με τη λειτουργία των Πανεπιστημίων, τα Επιμορφωτικά Προγράμματα ΚΕΔΙΒΙΜ, τις μετακινήσεις φοιτητών και τις Φοιτητικές Εστίες υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας Β. Διγαλάκης και απεστάλη σε όλους τους Πρυτάνεις/Προέδρους Δ.Ε των ΑΕΙ της χώρας.

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε νέες διευκρινιστικές οδηγίες όσον αφορά τα ΑΕΙ και τους φοιτητές, ξεκαθαρίζοντας ότι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου αναστέλλονται όλες οι εκπαιδευτικές διαδικασίες συμπεριλαμβανομένης και της πρακτικής άσκησης. Τα ίδια ισχύουν για τις βιβλιοθήκες, αναγνωστήρια, τις αίθουσες κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών και των αθλητικών εγκαταστάσεων. Απαγορεύονται επίσης οι ημερίδες και όλες οι εκδηλώσεις εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Κατόπιν αυτών το υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι εφόσον η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται αποκλειστικά με τηλεκπαίδευση δεν υφίσταται ανάγκη μετακίνησης των φοιτητών των ΑΕΙ, συμπεριλαμβανομένων των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων για τις ανάγκες των σπουδών τους. 

Δυνατότητα μετακίνησης θα μπορούν να έχουν μόνο οι φοιτητές που εργάζονται ή έχουν συμβάσεις σε έργα και προγράμματα των ΑΕΙ. Οι φοιτητικές εστίες θα λειτουργούν κανονικά, ενώ τα εστιατόρια συνεχίζουν να παρέχουν σε πακέτο φαγητά. Επίσης, η διεξαγωγή εξετάσεων με φυσική παρουσία εντός των ΑΕΙ αναστέλλεται για όλο το χρονικό διάστημα που ισχύουν τα έκτακτα μέτρα. Όσον αφορά τα φοιτητικά συγγράμματα οι δηλώσεις έχουν ξεκινήσει και μέσα στο επόμενο διάστημα οι φοιτητές θα τα παραλάβουν στα σπίτια τους από εταιρείες ταχυμεταφορών.

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν
την διευκρινιστική εγκύκλιο

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899)

Με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 4899) θεσπίστηκαν τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού SASRS –Cov-2, τα οποία θα ισχύσουν στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από τις 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020.

Ειδικότερα, ως προς τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) αποφασίστηκε η λήψη των ακόλουθων μέτρων:

  • Τηλε-εκπαίδευση
  • Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών
  • Αναστολή διενέργειας εξετάσεων με φυσική παρουσία
  • Αναστολή λειτουργίας βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων των Α.Ε.Ι.
  • Απαγόρευση ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων εντός των Α.Ε.Ι..

Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι η εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου των Α.Ε.Ι. και επιμορφωτικών προγραμμάτων Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλε-εκπαίδευση), ενώ αναστέλλεται κάθε μορφή εκπαιδευτικής διαδικασίας που απαιτείται η φυσική παρουσία φοιτητών.

Καθολική αναστολή διεξαγωγής εργαστηρίων-κλινικών

Στην αναστολή της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, συμπεριλαμβάνεται η διεξαγωγή εργαστηρίων και κλινικών ασκήσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου, καθώς και η πρακτική άσκηση φοιτητών σε φορείς υποδοχείς σύμφωνα με τον κανονισμό του κάθε προγράμματος σπουδών.

Διευκρινίζεται ότι η εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά στη διεξαγωγή εργαστηρίων και κλινικών ασκήσεων, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του έκτακτου μέτρου αναστολής της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας, παρά μόνο αν αυτή αφορά σε θεωρητικό μέρος ή αν τα εργαστήρια διεξάγονται και δια ζώσης με τη χρήση Η/Υ.

Μετακίνηση φοιτητών

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δεν υφίσταται ανάγκη μετακίνησης των φοιτητών των Α.Ε.Ι., συμπεριλαμβανομένων των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων για τις ανάγκες των σπουδών τους. Για τον λόγο αυτό στο άρθρο 3 της ως άνω απόφασης δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη περί δυνατότητας μετακίνησης φοιτητών λόγω σπουδών. Ωστόσο, η δυνατότητα μετακίνησης λόγω εργασίας ισχύει κανονικά για όσους φοιτητές απασχολούνται δυνάμει σύμβασης σε έργα/προγράμματα, τα οποία διαχειρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.. Για τις εν λόγω περιπτώσεις οι βεβαιώσεις κίνησης χορηγούνται από τις Μονάδες Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης των Ε.Λ.Κ.Ε. μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου από την ιστοσελίδα apografi.gov.gr. Η ίδια διαδικασία χορήγησης βεβαιώσεων κίνησης ισχύει για το πάσης φύσεως πρόσθετο προσωπικό που απασχολείται σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζονται οι Ε.Λ.Κ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017, συμπεριλαμβανομένων των αφυπηρετησάντων και Ομότιμων Καθηγητών, που απασχολούνται σε αυτά.

Φοιτητικές Εστίες

Οι φοιτητικές εστίες συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, ενώ τα φοιτητικά εστιατόρια συνεχίζουν να παρέχουν φαγητό σε πακέτο κατά τη διάρκεια ισχύος των ως άνω έκτακτων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο έκτο της υπό στοιχεία 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3707).

Εξετάσεις

Τέλος, η διεξαγωγή κάθε είδους εξετάσεων με φυσική παρουσία εντός των Α.Ε.Ι. αναστέλλεται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων και η διεξαγωγή αυτών θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την παύση ισχύος του εν λόγω μέτρου.

Για ότι νεότερο θα υπάρξει σχετική ενημέρωση στα «Φοιτητικά Νέα». Μείνετε Συντονισμένοι για την καθημερινή σας Φοιτητική Ενημέρωση!

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.