Ψηφιακή πρόσβαση σε τίτλους σπουδών πτυχιούχων ΑΕΙ

Ψηφιακά Πτυχία/eDiplomas: Ψηφιακή πρόσβαση σε τίτλους σπουδών

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, το «Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο» (GUnet) και τα Πανεπιστήμια της χώρας υλοποιεί την ψηφιακή υπηρεσία “Ψηφιακά Πτυχία / eDiplomas”. Η υπηρεσία eDiplomas, μέσω διαλειτουργικότητας, δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη, σε φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα να αποκτήσουν ψηφιακή πρόσβαση σε τίτλους σπουδών, κατόπιν των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων. Η υπηρεσία eDiplomas έχει ήδη νομοθετηθεί (Νόμος 4704/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 133/14.07.2020).

Στο παραπάνω πλαίσιο πραγματοποιήθηκε η διά ζώσης συνάντηση εργασίας των Πανεπιστημίων (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο) με τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Παιδείας, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020, 10:00-14:00, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο (Αίθουσα «Ολυμπιάς») στη Θεσσαλονίκη, με θέμα τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Πανεπιστημίων γενικά και την δράση Ψηφιακά Πτυχία (eDiplomas) ειδικότερα.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Google News! Πατήστε εδώ.


Η συνάντηση εργασίας είχε δύο μέρη:

Στο πρώτο μέρος, «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Πανεπιστημίων» (10:00-11:30) συμμετείχαν ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Υφυπουργός Παιδείας και οι Πρυτάνεις.

Στο Δεύτερο μέρος, Η πλατφόρμα «Ψηφιακά Πτυχία – eDiplomas» (11:30-14:00), συμμετείχαν ο ΓΓ Ανώτατης εκπαίδευσης του Υπουργείου παιδείας, ο Διευθυντής της GUNET (Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο ΑΕ), Στελέχη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Αντιπρυτάνεις και Διευθυντές Πληροφορικής των Πανεπιστημίων. 

Πιο συγκεκριμένα, η υπηρεσία θα παρέχει τα εξής:

Προς τον κάτοχο τίτλου σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ:

  • Μέσω του λογαριασμού του στο TaxisNet, ο πολίτης θα μπορεί να δώσει τη συγκατάθεσή του ώστε ένας φορέας (δημόσιος οργανισμός ή εταιρεία) να αποκτήσει πρόσβαση σε  πληροφορίες για τους τίτλους σπουδών του.

Προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς:

  • Μέσω του TaxisNet και με εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, ένας φορέας (δημόσιος οργανισμός ή εταιρεία) θα μπορεί εύκολα, γρήγορα κι αξιόπιστα να αποκτήσει διαδικτυακή πρόσβαση σε στοιχεία των τίτλων σπουδών που τον ενδιαφέρουν, εφόσον έχει τη συγκατάθεση των κατόχων των τίτλων (με λήψη προσωποποιημένου κωδικού από τον απόφοιτο). 
  • Μέσω του TaxisNet και με εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, οι δημόσιοι φορείς θα μπορούν να κάνουν εύκολα, γρήγορα κι αξιόπιστα έλεγχο γνησιότητας των τίτλων σπουδών που τους έχουν κατατεθεί, αξιοποιώντας πληροφορία αναγραφόμενη στον ελεγχόμενο τίτλο σπουδών (προς υλοποίηση).

Η υπηρεσία αντλεί τα στοιχεία των τίτλων απευθείας από τα συστήματα διαχείρισης φοιτητολογίων των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες κρυπτογράφησης και ψηφιακής υπογραφής, εξασφαλίζει τόσο την προστασία των προσωπικών στοιχείων του πολίτη, όσο και την αυθεντικότητα των παρεχόμενων στοιχείων.

Ψηφιακή υπηρεσία διαβίβασης στοιχείων τίτλων σπουδών (eDiplomas)

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), να αιτείται στην ψηφιακή δημόσια υπηρεσία «eDiplomas» την άντληση από τα πληροφοριακά συστήματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 (Α' 114) και του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) των στοιχείων που βεβαιώνουν την κτήση τίτλου σπουδών του ή προκύπτουν από αυτόν και τη διαβίβαση των στοιχείων αυτών σε φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (A' 138), καθώς και σε νομικά πρόσωπα της επιλογής του, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στην υπηρεσία «eDiplomas».

2. Η άντληση και η διαβίβαση των στοιχείων της παρ. 1 διενεργούνται μετά από το αίτημα του φυσικού προσώπου, το οποίο συνιστά ρητή συγκατάθεση και προϋπόθεση για την πρόσβαση, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την παροχή της υπηρεσίας της παρ. 1.

3. Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται επίσης να κάνει χρήση της υπηρεσίας της παρ. 1 για σκοπούς επισκόπησης των τίτλων σπουδών που το αφορούν, καθώς και για να υποβάλλει αίτημα στα Α.Ε.Ι. και στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για σκοπούς ενημέρωσης ή διόρθωσής τους.

4. Οι φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 δύνανται να κάνουν χρήση της υπηρεσίας της παρ. 1 στην περίπτωση αυτεπάγγελτου ελέγχου γνησιότητας τίτλου σπουδών, εφόσον το φυσικό πρόσωπο έχει ήδη διαβιβάσει στους άνω φορείς τον τίτλο σπουδών που το αφορούν και το Α.Ε.Ι. ή ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π έχει παράσχει ρητή εξουσιοδότηση προς τους άνω φορείς για την πρόσβαση και επεξεργασία των ως άνω στοιχείων.

5. Για τη χρήση της υπηρεσίας της παρ. 1 απαιτείται η αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

6. Τα στοιχεία που αντλούνται και διαβιβάζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 4 είναι αυτά που αποτυπώνονται και στον τίτλο σπουδών του εκάστοτε Α.Ε.Ι. ή του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας της παρ. 1, τον τρόπο και τη διαδικασία αυθεντικοποίησης των φυσικών προσώπων, τις κατηγορίες των δεδομένων που διαβιβάζονται, τη μορφή και το περιεχόμενό τους, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εγγραφής στην υπηρεσία «eDiplomas», την πρόσβαση των φυσικών προσώπων και των φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα στην υπηρεσία της παρ. 1, τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας και κάθε τεχνική λεπτομέρεια ή άλλο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr