Πότε χάνεται το εξάμηνο στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ σύμφωνα με το νόμο!

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Αγωνία έχει κυριεύσει χιλιάδες φοιτητές που διαβάζουν καθημερινά δημοσιεύματα με τίτλο «χάνουν το εξάμηνο οι φοιτητές». Προκειμένου να ενημερωθούν για το τι ισχύει για τη χρονική διάρκεια των σπουδών και τις εξετάσεις θεωρήσαμε αναγκαίο να τους γνωστοποιήσουμε τα όσα αναφέρει το άρθρο 33 του νόμου 4009 του 2011. 

Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. 

Παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες και γίνεται με απόφαση του πρύτανη, ύστερα από πρόταση της κοσμητείας της σχολής. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τις δεκατρείς, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν δε εξέτασή του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών.

Οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα.

Με βάση τον πιο πάνω νόμο γίνεται αντιληπτό ότι θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί 13 εβδομάδες διδασκαλίας για κάθε μάθημα, ενώ παράλληλα οι αναπληρώσεις των μαθημάτων δεν μπορούν χρονικά να ξεπεράσουν τις δυο εβδομάδες.