ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αποκλειστικά δια ζώσης οι εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις των φοιτητών!

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  • PDF

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αποκλειστικά δια ζώσης οι εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις των φοιτητών!

"Το διδακτικό έργο που αφορά σε εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις των προγραμμάτων σπουδών α ́ και β ́ κύκλου των Α.Ε.Ι. διεξάγεται αποκλειστικά δια ζώσης με τη συμμετοχή κατ’ ανώτατο όριο έως τριάντα (30) εγγεγραμμένων φοιτητών"

Με ερμηνευτική εγκύκλιο που υπέγραψε ο Υφυπουργός Παιδείας Β. Διγαλάκης και αναμένεται να αποσταλεί στους Πρυτάνεις/Προέδρους Δ.Ε. όλων των ΑΕΙ της χώρας, ξεκαθαρίζει, το πώς θα πραγματοποιηθεί η δια ζώσης εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις των φοιτητών στα Πανεπιστήμια. 

Συντονιστείτε στο Newsroom του «Φοιτητικά Νέα» πατώντας εδώ για τη ροή ειδήσεων.

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν αναλυτικά όλα όσα ορίζει η ερμηνευτική εγκύκλιος:

Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄3707):

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την εφαρμογή της με αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄3707) ως προς τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και εξής, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Α. Οργάνωση θεωρητικών μαθημάτων προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου των Α.Ε.Ι.

Το διδακτικό έργο που αφορά σε θεωρητικά μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου των Α.Ε.Ι. διεξάγεται ως ακολούθως:

α) αποκλειστικά δια ζώσης για τμήματα στα οποία συμμετέχουν έως πενήντα (50) εγγεγραμμένοι φοιτητές. Ο περιορισμός της αποκλειστικά δια ζώσης διδασκαλίας δεν ισχύει για μαθήματα προγραμμάτων σπουδών β΄ κύκλου των οποίων η διδασκαλία οργανώνεται με χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Κανονισμό του προγράμματος σπουδών δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

β) αποκλειστικά με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τμήματα στα οποία συμμετέχουν πάνω από πενήντα (50) εγγεγραμμένοι φοιτητές,

Αποκλειστικά μεταβατικά και μόνο για το διάστημα έως την 26η Οκτωβρίου 2020, ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων μαθημάτων, παρέχεται η δυνατότητα οργάνωσης του διδακτικού έργου στα μαθήματα της περ. α΄ με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αποκλειστικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εάν είναι δυσχερής ο ακριβής υπολογισμός του αριθμού των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά μάθημα,

β) εάν ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά μάθημα υπερέβαινε τον αριθμό πενήντα (50) σε ένα από τα τρία τελευταία έτη.

Β. Οργάνωση εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου των Α.Ε.Ι.

Με την παρ. 4 του άρθρου τρίτου της ως άνω απόφασης ορίστηκε ότι: «Η δυνατότητα οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με μεθόδους εξ αποστάσεως της παρούσας δεν ισχύει για τα εργαστήρια και τις κλινικές ασκήσεις, για τη διεξαγωγή των οποίων εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα τέταρτο και πέμπτο.». Το διδακτικό έργο που αφορά σε εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις των προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου των Α.Ε.Ι. διεξάγεται αποκλειστικά δια ζώσης με τη συμμετοχή κατ’ ανώτατο όριο έως τριάντα (30) εγγεγραμμένων φοιτητών σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα τέταρτο και πέμπτο της ως άνω απόφασης.

Γ. Δημιουργία περισσοτέρων τμημάτων ανά μάθημα, εργαστήριο ή σεμινάριο

Με την παρ. 1 του άρθρου τρίτου της ως άνω απόφασης ορίζεται ότι « …Είναι δυνατή η οργάνωση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του ίδιου μαθήματος, σεμιναρίου ή εργαστηρίου σε πολλαπλά τμήματα με τον ίδιο ως άνω μέγιστο αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών ανά τμήμα…». Με το εν λόγω εδάφιο, συστήνεται τα Α.Ε.Ι. να δημιουργούν περισσότερα του ενός (1) τμήματα ανά μάθημα, σεμινάριο ή εργαστήριο, προκειμένου να διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία με τον μικρότερο δυνατό συγχρωτισμό και να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας δια ζώσης.

Δ. Λήψη αποφάσεων Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. ως προς την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κοινοποίησή της στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Με την παρ. 3 του άρθρου τρίτου της ως άνω απόφασης ορίστηκε ότι: «Για τη διοργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος ή του ανά περίπτωση αρμόδιου οργάνου σε περίπτωση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (Συνέλευση Τμήματος ή Ειδική Διατμηματική Επιτροπή ή Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή), στην οποία αναφέρεται ρητώς το σύνολο των μαθημάτων που θα παρασχεθούν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ανά πρόγραμμα σπουδών. Η απόφαση κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.».

Σύμφωνα με το παρόν εδάφιο απαιτείται η λήψη απόφασης από τη Σύγκλητο κάθε Α.Ε.Ι. ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης ή του αρμοδίου ανά περίπτωση οργάνου για τα Π.Μ.Σ. για τα μαθήματα που θα διεξαχθούν με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην Ενότητα Α΄ της παρούσης και σχετική αιτιολογία.

Η απόφαση θα περιλαμβάνει αναλυτικό κατάλογο των μαθημάτων ανά πρόγραμμα σπουδών α΄ κύκλου που διδάσκονται στο χειμερινό εξάμηνο με αναφορά των εξής στοιχείων:

α) τίτλος μαθήματος,

β) είδος μαθήματος (υποχρεωτικό, υποχρεωτικής ή ελεύθερης επιλογής),

γ) αριθμός τμημάτων,

δ) διδακτικό προσωπικό,

ε) ιδιότητα διδακτικού προσωπικού και

στ) συνολικός αριθμός φοιτητών ανά μάθημα.

Η ως άνω απόφαση της Συγκλήτου εκδίδεται κατά την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου και αποστέλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο έως τις 2 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Κατά την έκδοση της απόφασης της Συγκλήτου λαμβάνεται υπ’ όψιν ο μεγαλύτερος αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών των τριών (3) τελευταίων ετών ανά μάθημα. Επισημαίνεται ότι η Σύγκλητος έχει την υποχρέωση να επικαιροποιήσει το περιεχόμενο της ως άνω απόφασης μετά την 26η Οκτωβρίου 2020, ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων μαθημάτων, σύμφωνα με τον πραγματικό αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά μάθημα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020- 2021, την οποία κοινοποιεί προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.

Ε. Τηλεδιάσκεψη συλλογικών οργάνων

Με το άρθρο δέκατο της ως άνω απόφασης ορίστηκε ότι: «Οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., καθώς και των λοιπών συλλογικών οργάνων των Α.Ε.Ι. και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. διενεργούνται μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τις συνεδριάσεις των συλλογικών διοικητικών οργάνων του Δημοσίου Τομέα.». Επισημαίνεται ότι όλα τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι., συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών και λοιπών μονάδων και δομών, της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. αλλά και οι λοιπές Επιτροπές που συγκροτούνται από τα Α.Ε.Ι., συμπεριλαμβανομένων των εκλεκτορικών σωμάτων για την εκλογή και εξέλιξη μελών Δ.Ε.Π., συνεδριάζουν μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) και την υπ’ αριθμ. 429/13.3.2020 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας (B' 850).

ΣΤ. Ευπαθείς ομάδες

Με το άρθρο ενδέκατο της ως άνω απόφασης ορίζεται ότι: «Σε περίπτωση κατά την οποία ο διδάσκων, στον οποίον έχει ανατεθεί διδακτικό έργο σχετικά με τη διεξαγωγή κλινικών ή/ και εργαστηριακών ασκήσεων, ανήκει αποδεδειγμένα σε ομάδα αυξημένου κινδύνου (ευπαθή ομάδα), με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται να ανατίθεται το εν λόγω διδακτικό έργο σε άλλον διδάσκοντα.».

Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.09.2020 Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (Β΄4011) καθορίστηκαν οι ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 και ειδικότερα με την παρ. 3 αυτής ορίστηκε ότι: «Οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω ομάδες αυξημένου κινδύνου δύνανται να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την Υπηρεσία για τον λόγο αυτό.».

Επισημαίνεται ότι φυσικά πρόσωπα που ανήκουν στο τακτικό διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. και ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές καθορίστηκαν με την ως άνω απόφαση μπορούν να αιτηθούν την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών. Από τον συνδυασμό των ανωτέρω, προκύπτει ότι οι διδάσκοντες που εμπίπτουν σε μία από τις ομάδες αυξημένου κινδύνου της  ως άνω απόφασης δύνανται να αιτηθούν προς τη Συνέλευση του Τμήματος να τους ανατεθεί διδακτικό έργο, το οποίο διεξάγεται με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και σε περίπτωση που δεν είναι αυτό δυνατό, να αιτηθούν τη χορήγηση ειδικής άδειας επειδή εμπίπτουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου. Η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται η παροχή ειδικής άδειας ή διευκόλυνσης για την παροχή εργασίας με τη χρήση μέσων εξ αποστάσεως προς το προσωπικό που απασχολείται σε φορείς του Δημοσίου Τομέα.

Ζ. Υποχρεωτική εφαρμογή των μέτρων της υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄3707)

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι τα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. δύνανται να λάβουν αποφάσεις για την ορθή εφαρμογή και παρακολούθηση των μέτρων που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄3707), σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις που αντίκεινται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄3707), το περιεχόμενο της οποίας είναι εφαρμοστέο και δεσμευτικό για όλα τα Α.Ε.Ι..

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Για ότι νεότερο θα υπάρξει σχετική ενημέρωση στα «Φοιτητικά Νέα». Μείνετε Συντονισμένοι για την καθημερινή σας Φοιτητική Ενημέρωση!

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.