Υπουργείο Παιδείας: Να αποφασίζουν τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για τους εισακτέους

Εισήγηση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Λοβέρδου στην κοινή συνεδρίαση ΣΑΠΕ-ΣΑΤΕ του ΕΣΥΠ της 24ης Νοεμβρίου. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέας Λοβέρδος, κατά την συνεδρίαση ΣΑΠΕ/ΣΑΤΕ εισηγήθηκε τα εξής:

Έως σήμερα, ο καθορισμός του αριθμού των εισακτέων στα Α.Ε.Ι. γινόταν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, κατόπιν πρότασης των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.

Μετά τη θέσπιση των άρθρων 61 και 62 του Ν. 4009/2011, η διαδικασία του καθορισμού των εισακτέων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ορίζεται ως εξής:

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Google News! Πατήστε εδώ.


Σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4009/2011, ανά τετραετία καταρτίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, ύστερα από δημόσια διαβούλευση και γνώμη της Α.Δ.Ι.Π., το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση. Και συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αυτό:    

Περιλαμβάνει., ιδίως, μεσοπρόθεσμους στόχους, κατευθύνσεις, σχέδια επενδύσεων, προγράμματα ή επιμέρους δράσεις της εθνικής πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση, Υλοποιείται μέσω των Α.Ε.Ι., τα οποία εφαρμόζουν τις σχετικές δράσεις, στο πλαίσιο των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού που προβλέπονται στο άρθρο 62 του Ν.4009/2011.

Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 4009/2011, οι συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού κάθε ιδρύματος καταρτίζονται στο πλαίσιο του στρατηγικού του σχεδιασμού και της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και στον κατ’ έτος αριθμό εισακτέων σε κάθε σχολή του ιδρύματος (παράγραφος 2, στοιχείο στ’ του άρθρου 62 του Ν. 4009/2011).

Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 62 του Ν. 4009/2011, ο πρύτανης υποβάλλει την εισήγηση του ιδρύματος για την προγραμματική συμφωνία στην Α.Δ.Ι.Π. έως το τέλος Ιανουαρίου του προηγούμενου έτους εκείνου από το οποίο αρχίζει η ισχύς της επόμενης προγραμματικής συμφωνίας.

Η Α.Δ.Ι.Π., ύστερα από διαβούλευση με το Ίδρυμα, κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη , ιδίως το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και η συμμόρφωση του Ιδρύματος προς τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης, εισηγείται το τελικό σχέδιο συμφωνίας προς τον Υπουργό Παιδείας. Η ανωτέρω συμφωνία περιλαμβάνει, κατά την παράγραφο 2, στοιχείο στ’, του άρθρου 62 του Ν. 4009/2011, και τον κατ’ έτος αριθμό εισακτέων σε κάθε σχολή του Ιδρύματος.

Η συμφωνία προγραμματικού σχεδιασμού υπογράφεται από τον Υπουργό και τον Πρύτανη του οικείου ιδρύματος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να επανεξετάσουν τις συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού και να τις τροποποιούν αναλόγως, για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Παρόλο που το πλέγμα των ανωτέρω διατάξεων δεν έχει ενεργοποιηθεί, προτείνεται, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ή το μεθεπόμενο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, να κινηθούμε στη λογική της παραγράφου 4 του ως άνω άρθρου, ως προς το στοιχείο στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του ανωτέρω νόμου, δηλαδή για τον καθορισμό του κατ’ έτος αριθμού των εισακτέων στις σχολές και στα τμήματα εκάστου ιδρύματος. Συγκεκριμένα προτείνεται, να υποβληθούν σχετικές εισηγήσεις από τους πρυτάνεις των Πανεπιστημίων και τους προέδρους των Τ.Ε.Ι. στην Α.Δ.Ι.Π., κατόπιν να κατατεθεί η γνώμη της Α.Δ.Ι.Π. στα ιδρύματα και στη συνέχεια τα ίδια τα ιδρύματα να αποφασίσουν για τον αριθμό των εισακτέων. Ο τρόπος λήψης της απόφασης αυτής από τα ίδια τα ιδρύματα, θα ρυθμιστεί νομοθετικά, μετά από διαβούλευση του Υπουργείου Παιδείας με αυτά.

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων προτείνεται να υπογράφει την τελική απόφαση των ιδρυμάτων. Η αρμοδιότητα του Υπουργού στην περίπτωση αυτή θα είναι δεσμία, δηλαδή δεν θα μπορεί να αποκλίνει από τις τελικές αποφάσεις των ιδρυμάτων. Για την ολοκληρωμένη διευθέτηση της ανωτέρω διαδικασίας είναι προφανές πως θα κατατεθεί συνολική σχετική νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα εξοπλίσει με νομιμότητα την όλη διαδικασία.

Με την ίδια λογική θα πρέπει να καθοριστούν και οι αρμοδιότητες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., σε ό,τι αφορά το καθεστώς των μετεγγραφών.

Έως την αλλαγή του ισχύοντος καθεστώτος καθορισμού των εισακτέων στα Α.Ε.Ι., καθώς και του καθορισμού από τα ίδια των δυνατοτήτων μετεγγραφών των φοιτητών, θεωρούμε και είναι αυτονόητη η εφαρμογή στο ακέραιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη μέθοδο της διαβούλευσης για να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες αποφάσεις προτείνουμε τα εξής:

α. Στη σημερινή κοινή συνεδρίαση ΣΑΠΕ-ΣΑΤΕ να καταλήξουμε σε διατύπωση μιας καταρχήν απόφασης.

β. Στη συνέχεια να ανοίξει κύκλος διαβουλεύσεων με τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι.

γ. Ακολούθως να συνέλθουν εκ νέου σε συνεδρίαση τα μέλη του ΣΑΠΕ-ΣΑΤΕ για τη διατύπωση τελικής γνώμης. δ. Και τέλος, να κατατεθεί σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης από το ΥΠΑΙΘ. Η εκ μέρους μας κατάθεση της ανωτέρω πρότασης γίνεται με συνείδηση:

Των υφισταμένων σήμερα αιτημάτων των Α.Ε.Ι. να αποφασίζουν τα ίδια για τον αριθμό των φοιτητών τους     Της αρχής πως το ΥΠΑΙΘ πρέπει να περιοριστεί  σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του άρθρου 16 του Συντάγματος, στην, μέσω της Α.Δ.Ι.Π., αξιολόγηση και χρηματοδότηση των Α.Ε.Ι.    

Το αίτημα των πολιτών να υπάρχει χώρος για τους νέους στα Α.Ε.Ι. της χώρας.    

Στη βούληση των ελληνικών οικογενειών , και προφανώς δεν αναφερόμαστε στους οικονομικώς προνομιούχους, και των ίδιων των νέων να αποκτούν τα εφόδια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, να καταφεύγουν στη λύση των σπουδών εκτός Ελλάδας, αυξάνοντας το Α.Ε.Π. των άλλων χωρών.

αι, συνεπώς, είμαστε βέβαιοι πως το ΑΕΙ της Ελλάδας, στο βαθμό που αποδεχθούν τις της συγκεκριμένες ευθύνες, θα καταλήξουν στις ορθές αποφάσεις, συνεκτιμώντας όλες τις παραμέτρους του όλου θέματος.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr