Ηλεκτρονικά πλέον οι Πρυτανικές Εκλογές

Η νέα διαδικασία των Πρυτανικών Εκλογών

Πρυτανικές Εκλογές: Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ σχετικά με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών στα ΑΕΙ της χώρας:

Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.


Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τον τρόπο διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Εργαστηρίων, Μουσείων και Κλινικών, που ιδρύονται και λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.

2. Για τον σκοπό της παρούσας απόφασης,

α) ως μονομελή όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι. λογίζονται ο Πρύτανης και ο Αντιπρύτανης κατά το άρθρο 65 του ν. 4692/2020,

β) ως ακαδημαϊκές μονάδες των Α.Ε.Ι. λογίζονται οι Σχολές και τα Τμήματα των Α.Ε.Ι. του άρθρου 9 του ν. 4485/2017,

γ) ως μονομελές όργανο της Σχολής λογίζεται ο Κοσμήτορας του άρθρου 19 του ν. 4485/2017,

δ) ως μονομελή όργανα του Τμήματος λογίζεται ο Πρόεδρος του Τμήματος και ο Αναπληρωτής αυτού, του άρθρου 23 του ν. 4485/2017.

ε) ως μονομελές όργανο του Εργαστηρίου και Μουσείου, που λειτουργεί στο πλαίσιο Τομέα, Τμήματος ή Σχολής ενός Α.Ε.Ι., λογίζεται ο Διευθυντής του άρθρου 29 του ν. 4485/2017.

στ) ως μονομελές όργανο της Κλινικής, που λειτουργεί στο πλαίσιο Τομέα, Τμήματος ή Σχολής ενός Α.Ε.Ι., λογίζεται ο Διευθυντής του άρθρου 29Α του ν. 4485/2017.

Όργανα Διενέργειας Εκλογών

1. Για τον σκοπό της παρούσας απόφασης, ‘Όργανα Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) ανά περίπτωση λογίζονται:

α) για την ανάδειξη των μονομελών οργάνων των περ.α΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1, το συλλογικό όργανο που έχει την ευθύνη παρακολούθησης και διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, ήτοι η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (πενταμελής ή τριμελής) σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 1 του ν. 4692/2020 και τα άρθρα 19 παρ. 5 και 23 παρ. 6 του ν. 4485/2017 αντίστοιχα.

β) για την ανάδειξη των μονομελών οργάνων των περ. ε΄ και στ΄ της παρούσας, ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσεται και λειτουργεί το Εργαστήριο, το Μουσείο ή η Κλινική.

2. Τα μέλη των Ο.Δ.Ε. οφείλουν να διασφαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού σώματος, όπως αυτό εκάστοτε ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, να παρακολουθούν την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθούν και να επιλύουν οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς και να συντάσσουν και να υπογράφουν το τελικό πρακτικό εκλογής.

Εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο

1. Η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο πραγματοποιείται μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε), η πρόσβαση στο οποίο πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://zeus.grnet.gr. Το σύστημα «ΖΕΥΣ» βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας.

2. Με απόφασή του, το Ο.Δ.Ε. ορίζει ένα μέλος του ως Διαχειριστή της συγκεκριμένης εκλογικής διαδικασίαςπλην της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 όπου Διαχειριστής είναι ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας. Ο Διαχειριστής προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «ΖΕΥΣ» από το Ε.Δ.Υ.Τ.Ε., μετά την υποβολή αιτήματος, το οποίο θα αποστέλλεται στο Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. (στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και θα κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Μέσω των ανωτέρω κωδικών πρόσβασης, ο Διαχειριστής καταχωρεί στο σύστημα «ΖΕΥΣ» τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (τίτλο και περιγραφή ψηφοφορίας, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του αρμοδίου ανά περίπτωση Ο.Δ.Ε., τα ονόματα των υποψηφίων, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκλογέων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο) και καθορίζει το ακριβές χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Το Ο.Δ.Ε. είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τη συλλογή, τήρηση και οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την ψηφοφορία σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική κάθε Α.Ε.Ι. για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 134). Με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κάθε ψηφοφορίας, κάθε μέλος του Ο.Δ.Ε. λαμβάνει από το σύστημα «ΖΕΥΣ» έναν αυστηρώς απόρρητο ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας και ευθύνεται προσωπικά πειθαρχικώς για τη διαφύλαξή του από διαρροή ή απώλεια, δεδομένου ότι τα Κρυπτογραφικά Κλειδιά Ψηφοφορίας είναι απαραίτητα για την παραγωγή των αποτελεσμάτων και δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασής τους μετά την έναρξη της ψηφοφορίας.

3. Στη συνέχεια, μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ» αποστέλλεται ειδικό - εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς, το οποίο περιλαμβάνει την ακριβή εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL) στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στο Ο.Δ.Ε., σε περίπτωση που δεν παρέλαβε καθόλου ηλεκτρονικό μήνυμα ή αν αυτό είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως παραλειφθεί από το εκλογικό σώμα. Το Ο.Δ.Ε. οφείλει αμελλητί να προβεί στην εξέταση και επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων.

4. Ο ψηφοφόρος, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μια ψηφιακή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου. Η Απόδειξη αυτή αποτελεί μοναδικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στη ψηφοφορία, και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε τυχόν ένσταση του εκλογέα προς το Ο.Δ.Ε.

5. Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογικής διαδικασίας, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος.

Πέρας εκλογικής διαδικασίας - Πρακτικό εκλογής - Αποτελέσματα

1. Με τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος ψηφοφορίας το σύστημα «ΖΕΥΣ» παύει να δέχεται και να καταχωρίζει νέες ψήφους. Αμέσως μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, κάθε μέλος του Ο.Δ.Ε. εισάγειτο απαραίτητο ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας  προκειμένου το σύστημα «ΖΕΥΣ» να προβεί στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων.

2. Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωσή του, που απευθύνεται προς το Ο.Δ.Ε., να ορίσει το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ψηφοφορία έναν (1) αντιπρόσωπο και έναν (1) αναπληρωτή του, οπότε και ενημερώνεται για τον χώρο στον οποίο θα γίνει η εξαγωγή των αποτελεσμάτων και η καταμέτρηση των ψήφων. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, την καταμέτρηση των ψήφων και μέχρι τη σύνταξη και υπογραφή του πρακτικού εκλογής. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους δικαιούνται να υποβάλουν κάθε είδους ενστάσεις και να λαμβάνουν αντίγραφο του πρακτικού εκλογής της παρ. 5, εφόσον το ζητήσουν.

3. Το σύστημα «ΖΕΥΣ» καταμετρά τα ψηφοδέλτια και εξάγει τα τελικά αποτελέσματα.

4. Το Ο.Δ.Ε. μέχρι τη στιγμή της εξαγωγής των αποτελεσμάτων παρακολουθεί την κανονική λειτουργία του συστήματος. Μετά τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Αν εκλογέας διορθώσει εσφαλμένως καταχωρισμένη ψήφο του, η νέα ψήφος καταχωρίζεται στο σύστημα, χωρίς όμως με την εξαγωγή των αποτελεσμάτων να φαίνεται πότε και πόσες φορές έγινε πράξη διόρθωσης.

5. Το Ο.Δ.Ε. για την καταμέτρηση των ψήφων τηρεί πρακτικό καταμέτρησης ψήφων. Στο πρακτικό αυτό, εκτός από τα συνήθη στοιχεία, αναγράφονται κατ’ ελάχιστον:

α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων, β) ο αριθμός των ψηφισάντων, γ) ο αριθμός των εγκύρων ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος, δ) οι τυχόν ενστάσεις επί της καταμέτρησης των ψήφων και ε) οι αποφάσεις του αρμοδίου Ο.Δ.Ε. Στο πρακτικό αυτό καταγράφονται, επίσης, παρατηρήσεις για την τήρηση και την ομαλή έκβαση της εκλογικής διαδικασίας. Τέλος, στο πρακτικό εκλογής αναγράφονται ο συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος καθώς και η τελική κατάταξη των υποψηφίων. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη του Ο.Δ.Ε.

Για την εκλογή του/των υποψηφίου/ων, συντάσσεται τελικό πρακτικό (πρακτικό εκλογής), το οποίο υποβάλλεται από το Ο.Δ.Ε. στο όργανο, το οποίο έχει ή στο οποίο έχει περιέλθει η αρμοδιότητα προκήρυξης των εκλογών, στα προβλεπόμενα κατά περίπτωση στην ισχύουσα νομοθεσία όργανα για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης και γνωστοποιείται στην ακαδημαϊκή κοινότητα, με την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του οικείου Α.Ε.Ι.. Το πρακτικό εκλογής, τα πρακτικά καταμέτρησης και το λοιπό εκλογικό υλικό φυλάσσονται με ευθύνη του Ο.Δ.Ε., σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης του οικείου Α.Ε.Ι.

6. Το Ο.Δ.Ε. έχει τη δυνατότητα να μεταθέσει τον χρόνο λήξης της ψηφοφορίας, εφόσον κρίνει ότι αυτό διευκολύνει την πληρέστερη εκτέλεση της εκλογικής διαδικασίας. Επίσης, μπορεί να ακυρώσει ή να επαναλάβει την εκλογική διαδικασία, μετά από σχετική αιτιολογημένη απόφαση, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί κανονικά η έκδοση αποτελεσμάτων.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr