Ψηφίστηκε το Νομοσχέδιο για την Παιδεία: Οι διατάξεις για φοιτητές και Πανεπιστήμια!

Πέρασε το Νομοσχέδιο για την Παιδεία: Οι διατάξεις για φοιτητές και Πανεπιστήμια!

«Πέρασε» από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» με τις αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.

Τα «Φοιτητικά Νέα» παρουσιάζουν αναλυτικά τις τελικές διατάξεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:


ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Άρθρο 65

Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις

1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. εκλέγεται Πρύτανης και τέσσερις (4) Αντιπρυτάνεις µε άµεση και µυστική ψηφοφορία για θητεία τεσσάρων (4) ακαδηµαϊκών ετών. Η ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της θητείας ορίζεται στην προκήρυξη, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 69.

2. Οι τοµείς ευθύνης και οι αρµοδιότητες κάθε Αντιπρύτανη ορίζονται µε απόφαση του Πρύτανη ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου, και πρέπει κατ’ ελάχιστον να αφορούν σε θέµατα: ακαδηµαϊκά, οικονοµικά, διοικητικά, φοιτητικής µέριµνας, έρευνας, δια βίου εκπαίδευσης, προγραµµατισµού, ανάπτυξης, διεθνών σχέσεων και εξωστρέφειας. 

Άρθρο 66

Δικαίωµα υποψηφιότητας

1. Δικαίωµα υποψηφιότητας για το αξίωµα του Πρύτανη έχουν οι καθηγητές πρώτης βαθµίδας του οικείου Α.Ε.Ι., οι οποίοι τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών. Δικαίωµα υποψηφιότητας για το αξίωµα του Αντιπρύτανη έχουν οι καθηγητές πρώτης βαθµίδας και οι αναπληρωτές καθηγητές, οι οποίοι τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών.

2. Δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα τα µέλη Δ.Ε.Π., τα οποία αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συµπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της προκηρυσσόµενης θέσης.

3. Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιο και να εκλεγεί στο αξίωµα του Πρύτανη για δεύτερη θητεία στο ίδιο Ίδρυµα. Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιο και να εκλεγεί στα αξιώµατα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη, αθροιστικά και στα δύο αξιώµατα, για περισσότερες από δύο (2) θητείες στο ίδιο Ίδρυµα.

Άρθρο 67

Ασυµβίβαστα

1. Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το αξίωµα άλλου µονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., µε εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου. Η ιδιότητα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη είναι ασυµβίβαστη µε κάθε επαγγελµατική ενασχόληση εκτός του Ιδρύµατος.

2. Η τυχόν ύπαρξη ασυµβίβαστου της παρ. 1 ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη και σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιου, το εν λόγω πρόσωπο εκπίπτει αυτοδικαίως από το αντίστοιχο αξίωµα. Η αυτοδίκαιη έκπτωση διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.

Άρθρο 68

Σώµα εκλεκτόρων

Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις εκλέγονται από ειδικό σώµα εκλεκτόρων το οποίο απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθµίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, µόνιµων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του Α.Ε.Ι.. Στο εκλεκτορικό σώµα έχουν δικαίωµα συµµετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

Άρθρο 69

Προκήρυξη

Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων πραγµατοποιείται από τη Σύγκλητο τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Πρύτανη και των υπηρετούντων Αντιπρυτάνεων. Στην προκήρυξη ορίζονται η διαδικασία και η προθεσµία υποβολής των συνδυασµών των υποψηφίων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων ενώπιον της Συγκλήτου, η ηµεροµηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, η τυχόν επαναληπτική ηµεροµηνία διεξαγωγής αυτής σε περίπτωση ισοψηφίας και λοιπές λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαδικασία εκλογής. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσµία, η εν λόγω αρµοδιότητα ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η Σύγκλητος µεριµνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος και λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για τη µεγαλύτερη δυνατή δηµοσιοποίηση της προκήρυξης.

Άρθρο 70

Εκλογική διαδικασία

1. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται από πενταµελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη. Τα τακτικά και τα αναπληρωµατικά µέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι καθηγητές
πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του Ιδρύµατος και ορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου, τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα της ψηφοφορίας. Στη συνεδρίαση της Συγκλήτου για τον ορισµό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής δεν συµµετέχουν όσα µέλη της Συγκλήτου είναι υποψήφια µε κάποιον συνδυασµό. Σε περίπτωση που ο υπηρετών Πρύτανης είναι υποψήφιος µε την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 66, κατά τη συζήτηση του θέµατος ορισµού της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει στη Σύγκλητο το αρχαιότερο µέλος Δ.Ε.Π. ανώτερης βαθµίδας της Συγκλήτου. Ως Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται το αρχαιότερο µέλος Δ.Ε.Π. ανώτερης βαθµίδας, το οποίο συµµετέχει σε αυτή. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι υποψηφιότητες κάθε συνδυασµού για τα αξιώµατα του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, εξετάζει εάν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιµότητας κατά το άρθρο 66 και καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο για κάθε έναν συνδυασµό, το οποίο περιλαµβάνει τον υποψήφιο Πρύτανη και τους τέσσερις (4) υποψήφιους Αντιπρυτάνεις, εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από τον ορισµό της. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εξάγει τα αποτελέσµατα της εκλογής και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες.

2. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Αν κανείς από τους υποψήφιους συνδυασµούς δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή σε περίπτωση ισοψηφίας, επαναλαµβάνεται, οµοίως µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόµενη  εργάσιµη ηµέρα µεταξύ των υποψήφιων συνδυασµών που καταλαµβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή µεταξύ των ισοψηφησάντων συνδυασµών στην πρώτη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, επαναλαµβάνεται αυτή, οµοίως µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Αν υπάρχει ένας µόνο υποψήφιος συνδυασµός, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες ως
προς τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

3. Μετά το πέρας της διαδικασίας εκλογής δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων για την εκλογή του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων.

Άρθρο 71

Παραίτηση ή έκλειψη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων

1. Εάν ο Πρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο κατά τα τρία (3) πρώτα έτη της θητείας του, η διαδικασία εκλογής Πρύτανη επαναλαµβάνεται για το υπολειπόµενο χρονικό διάστηµα έως τη λήξη της θητείας. Η προκήρυξη των εκλογών πραγµατοποιείται το αργότερο εντός ενός (1) µήνα από την ηµεροµηνία παραίτησης ή έκλειψης του Πρύτανη, σύµφωνα µε την οριζόµενη διαδικασία στα άρθρα 69 και 70. Εάν ο νέος Πρύτανης αναλάβει καθήκοντα µετά τη συµπλήρωση των δύο
(2) πρώτων ετών της τετραετούς θητείας, η θητεία αυτή δεν λαµβάνεται υπόψη στους περιορισµούς της παρ. 3 του άρθρου 66. Έως ότου διεξαχθούν οι εκλογές και αναλάβει καθήκοντα ο νέος Πρύτανης, καθώς και στην περίπτωση όπου ο Πρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας του, καθήκοντα Πρύτανη ασκεί ένας από τους υπηρετούντες Αντιπρυτάνεις, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση της Συγκλήτου. Η άσκηση καθηκόντων Πρύτανη από έναν από τους υπηρετούντες Αντιπρυτάνεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο δεν εµπίπτει στους περιορισµούς της παρ. 3 του άρθρου 66.

2. Εάν ένας ή περισσότεροι Αντιπρυτάνεις παραιτηθούν ή εκλείψουν για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της θητείας τους, η Σύγκλητος ορίζει αντικαταστάτη τους έως τη λήξη της θητείας τους κατόπιν σχετικής εισήγησης του Πρύτανη. Ο προτεινόµενος ως αντικαταστάτης για το αξίωµα του Αντιπρύτανη θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις εκλογής και να µην έχει οιοδήποτε κώλυµα εκλογής στο εν λόγω αξίωµα σύµφωνα µε τα άρθρα 66 και 67. Εάν, ο νέος Αντιπρύτανης αναλάβει καθήκοντα µετά τη συµπλήρωση των δύο (2) πρώτων ετών της τετραετούς θητείας, η θητεία του αυτή δεν λαµβάνεται υπόψη στον περιορισµό του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 66.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Άρθρο 72

Ορισµοί

Για την εφαρµογή του παρόντος Κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:

α) Ως «µετεγγραφή» νοείται η δεύτερη εγγραφή ενός φοιτητή σε αντίστοιχο Τµήµα άλλου Α.Ε.Ι. ή Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας (Α.Ε.Α.) µε αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί είτε µέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) είτε µέσω της άσκησης του δικαιώµατος πρόσβασης.

β) Ως «µετακίνηση» νοείται η µετακίνηση ενός φοιτητή σε άλλο Τµήµα άλλου Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. του ίδιου επιστηµονικού πεδίου, µε αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί και εγγραφεί µέσω της επιτυχίας του στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. είτε µέσω της άσκησης του δικαιώµατος πρόσβασης.

γ) Ως «βάση εισαγωγής» νοείται ο ελάχιστος αριθµός µορίων, ο οποίος απαιτείται για την εισαγωγή ενός υποψηφίου ανά Τµήµα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. κατά το έτος συµµετοχής του στις εισαγωγικές εξετάσεις πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και ανά κατηγορία εισαγωγής του υποψηφίου.

δ) Ως «βάση µετεγγραφής» νοείται ο αριθµός των µορίων, ο οποίος προκύπτει από τον αριθµό των µορίων της βάσης εισαγωγής κάθε Τµήµατος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α., όπως ορίζεται στην περ. γ΄, αφαιρουµένου του αριθµού των δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (2.750) µορίων.

ε) Ως «ατοµικό εισόδηµα» νοείται ο µέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονοµικών ετών του φορολογητέου εισοδήµατος του αιτούντος µετεγγραφή ή µετακίνηση από οποιαδήποτε πηγή εισοδήµατος κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

στ) Ως «κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδηµα» νοείται ο µέσος όρος των τριών (3) τελευταίων οικονοµικών ετών του κατά κεφαλήν αθροίσµατος του φορολογητέου εισοδήµατος των µελών της οικογένειας του αιτούντος µετεγγραφή ή µετακίνηση, ήτοι των γονέων, ανεξαρτήτως εάν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδελφών κάτω των 25 ετών, εφόσον είναι άγαµοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδηµα, κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013. Σε περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος µετεγγραφή είναι διαζευγµένοι, υπολογίζεται το εισόδηµα και των δύο γονέων.

ζ) Ως «κατά κεφαλήν εισόδηµα» νοείται το υψηλότερο µεταξύ του ατοµικού εισοδήµατος και του κατά κεφαλήν οικογενειακού εισοδήµατος. Εφόσον ο αιτών τη µετεγγραφή ή µετακίνηση είναι άνω των 25 ετών, άγαµος και διαθέτει ατοµικό εισόδηµα, λαµβάνεται υπόψη µόνο το ατοµικό του εισόδηµα.

Άρθρο 73

Δικαιούχοι µετεγγραφής – Προϋποθέσεις

1. Οι φοιτητές των A.E.I. και των Α.Ε.Α. οι οποίοι ενεγράφησαν σε Τµήµατα των Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. είτε µέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. είτε µέσω της άσκησης του δικαιώµατος πρόσβασης, έχουν δικαίωµα µετεγγραφής εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται ανά κατηγορία δικαιούχων µετεγγραφής.

2. Ως κατηγορίες µετεγγραφής νοούνται οι εξής:

α) µετεγγραφή βάσει οικονοµικών και κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 75,

β) µετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών του άρθρου 76,

γ) µετεγγραφή ειδικών κατηγοριών του άρθρου 78,

δ) κατ’ εξαίρεση µετεγγραφή του άρθρου 79.

3. Γενική προϋπόθεση για µετεγγραφή σε όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2 είναι η ύπαρξη αντιστοιχίας των Τµηµάτων σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων της παρ. 5, καθώς και η ακαδηµαϊκή λειτουργία του Τµήµατος µετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος σπουδών µε το Τµήµα προέλευσης. Προϋπόθεση για τη µετεγγραφή φοιτητή στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 είναι η συγκέντρωση των µορίων της βάσης µετεγγραφής του Τµήµατος στο οποίο αιτείται τη µετεγγραφή.

4. Η αίτηση µετεγγραφής πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75). Η µετεγγραφή πραγµατοποιείται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο έως την 30η Μαΐου κάθε έτους και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αντιστοιχία των Τµηµάτων, των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Προγραµµάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α.. Η απόφαση ισχύει για τις µετεγγραφές του επόµενου ακαδηµαϊκού έτους και εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), η οποία περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία περιέλευσης σε αυτήν του σχετικού ερωτήµατος του Υπουργού. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσµίας, η απόφαση δύναται να εκδοθεί χωρίς προηγούµενη γνώµη της ΕΘ.Α.Α.Ε. Για την έκδοση της απόφασης λαµβάνονται υπόψη ιδίως οι τίτλοι των αντίστοιχων Τµηµάτων, των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Προγραµµάτων Σπουδών και τα παρεχόµενα επαγγελµατικά δικαιώµατα, όπου αυτά υφίστανται.

6. Οι µετεγγραφόµενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24).

Άρθρο 74

Λόγοι αποκλεισµού

1. Από τη διαδικασία µετεγγραφής ή µετακίνησης σε άλλο Τµήµα του ίδιου επιστηµονικού πεδίου αποκλείονται οι ακόλουθες κατηγορίες φοιτητών:

α) όσοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών, ο οποίος προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος, όπου φοιτούν,

β) όσοι έχουν λάβει µετεγγραφή ή µετακίνηση σε άλλο Τµήµα του ιδίου επιστηµονικού πεδίου,

γ) όσοι, µε αίτησή τους, έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγµένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας,

δ) όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. µε τις κάτωθι κατηγορίες:

δα) τέκνα των Ελλήνων εξωτερικού,

δβ) αλλοδαποί αλλογενείς,

δγ) υπότροφοι αλλοδαποί αλλογενείς οι οποίοι έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα Τµήµατα Θεολογίας των Α.Ε.Ι. και στα προγράµµατα σπουδών των Α.Ε.Α. σε συγκεκριµένο αριθµό θέσεων και σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές,

δδ) υπότροφοι οµογενείς,

δε) αθλητές οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε διάκριση, σύµφωνα µε το άρθρο 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121),

δστ) όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. σε θέσεις ελεύθερης πρόσβασης, δηλαδή χωρίς συµµετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις,

δζ) όσοι έχουν εγγραφεί σε Ξενόγλωσσο Πρόγραµµα Σπουδών Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής.

2. Αποκλείεται η µετεγγραφή µεταξύ Τµηµάτων Α.Ε.Ι. µε έδρα την ίδια Περιφερειακή Ενότητα. Για τις ανάγκες του παρόντος, η Περιφέρεια Αττικής νοείται ως µία Περιφερειακή Ενότητα, εξαιρουµένης της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Άρθρο 75

Μετεγγραφή βάσει οικονοµικών και κοινωνικών κριτηρίων

1. Ο αριθµός των µετεγγραφοµένων βάσει οικονοµικών και κοινωνικών κριτηρίων είναι ίσος µε το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού αριθµού των εισακτέων ανά Τµήµα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. όπως αυτό ορίζεται ανά ακαδηµαϊκό έτος. Έως την 30η Απριλίου εκάστου έτους τα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. αποστέλλουν σχετική εισήγηση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων ως προς τις λειτουργικές τους δυνατότητες σχετικά µε τον αριθµό των φοιτητών τον οποίο δύνανται να µετεγγράψουν κατά το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης Τµήµατος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. ο αριθµός των µετεγγραφοµένων βάσει οικονοµικών και κοινωνικών κριτηρίων δύναται να υπερβεί το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού αριθµού των εισακτέων του οικείου Τµήµατος. Σε περίπτωση δεκαδικού υπολοίπου, κατά τον αριθµητικό υπολογισµό των θέσεων µετεγγραφής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αµέσως µεγαλύτερη ακέραιη µονάδα.

2. Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται µετεγγραφή βάσει του παρόντος άρθρου, δύναται να υποβάλει σχετική αίτηση για αντίστοιχα Τµήµατα έως δύο (2) διαφορετικών Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α..

3. Ο αιτών µετεγγραφή µοριοδοτείται ανά κατηγορία κριτηρίων ως εξής:

α) Οικονοµικά κριτήρια:

αα) Έξι (6) µόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ,

αβ) τέσσερα (4) µόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδηµα κυµαίνεται από το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (3.000,01) έως το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000),

αγ) τρία (3) µόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδηµα κυµαίνεται από το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (6.000,01) έως το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000),

αδ) δύο (2) µόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδηµα κυµαίνεται από το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (9.000,01) έως το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000) ευρώ.

Η µοριοδότηση των υποπεριπτώσεων αα΄ έως και αδ΄ γίνεται πάντα διαζευκτικώς.

β) Κοινωνικά κριτήρια:

βα) ενάµισι (1,5) µόριο, εάν ο αιτών είναι µέλος τρίτεκνης οικογένειας, προσαυξανόµενο κατά ήµισυ (0,5) µόριο για κάθε άγαµο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος,

ββ) δύο (2) µόρια, εάν ο αιτών είναι µέλος πολύτεκνης οικογένειας προσαυξανόµενα κατά ήµισυ (0,5) µόριο γιακάθε άγαµο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος,

βγ) δύο (2) µόρια, εάν ο αιτών είναι ορφανός από τον ένα γονέα και πέντε (5) µόρια εάν είναι ορφανός και από τους δύο γονείς,

βδ) δύο (2) µόρια, εάν ο αιτών είναι τέκνο άγαµου γονέα,

βε) ένα (1) µόριο για κάθε µέλος της οικογένειας του αιτούντος (γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο) το οποίο έχει αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούµενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτηµα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτούντων µετεγγραφής µε τη διαδικασία του παρόντος άρθρου υπερβαίνει το ποσοστό της παρ. 1, η επιλογή αυτών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης του συνόλου των µορίων τα οποία συγκέντρωσαν επί των οικονοµικών και κοινωνικών κριτηρίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων αιτούντων, λαµβάνονται υπόψη τα µόρια εισαγωγής των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, ώστε ο συνολικός αριθµός µετεγγραφοµένων να µην υπερβαίνει το ποσοστό της παρ. 1.

Άρθρο 76

Μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών

1. Φοιτητής, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, δύναται να αιτηθεί µετεγγραφή αποκλειστικά κατά το πρώτο έτος, σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) τα αδέλφια σπουδάζουν σε Τµήµατα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. τα οποία εδρεύουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα τόσο µεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία διαµένουν µόνιµα οι γονείς ή οι ίδιοι ή οι γονείς τους έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,

β) τα αδέλφια της περ. α΄ συµπεριλαµβανοµένου του αιτούντος, δεν είναι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών και δεν έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών, ο οποίος προβλέπεται για την απονοµή του τίτλου σπουδών,

γ) το κατά κεφαλήν εισόδηµα του αιτούντος δεν υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) ευρώ.

2. Οι µετεγγραφές του παρόντος πραγµατοποιούνται καθ’ υπέρβαση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75.

3. Ως προς τις µετεγγραφές της παρ. 1, εφαρµόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α) ο φοιτητής δύναται να µετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τµήµα, το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού,

β) εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τµήµα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού, ο φοιτητής δύναται να µετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τµήµα το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της µόνιµης κατοικίας των γονέων του ή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ο ίδιος ή οι γονείς του έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,

γ) εάν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, τα αδέλφια δύνανται να µετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχα Τµήµατα τα οποία εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης.

4. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 3, σε περίπτωση που το κατά κεφαλήν εισόδηµα του αιτούντος δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, τα αδέλφια φοιτητές δύνανται να µετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχο Τµήµα της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία οι ίδιοι ή οι γονείς τους διαµένουν µόνιµα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας.

Άρθρο 77

Μετακίνηση σε Τµήµα του ιδίου επιστηµονικού πεδίου

1. Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται µετεγγραφής κατά το πρώτο έτος φοίτησής του σε αντίστοιχο Τµήµα µε αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί, δύναται να υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση µετακίνησης σε Τµήµα του ίδιου επιστηµονικού πεδίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εάν έχει υποβάλει αίτηση µετεγγραφής σύµφωνα µε το άρθρο 75, πλην όµως δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης µετεγγραφής, ή

β) έχει υποβάλει αίτηση µετεγγραφής σύµφωνα µε το άρθρο 75, αλλά η αίτηση αυτή δεν γίνεται δεκτή λόγω πλήρωσης του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75 από συνυποψηφίους, οι οποίοι συγκέντρωσαν υψηλότερο σύνολο µορίων βάσει οικονοµικών και κοινωνικών κριτηρίων, ή

γ) εάν έχει υποβάλει αίτηση µετεγγραφής σύµφωνα µε το άρθρο 76, πλην όµως δεν πληροί την προϋπόθεσητης βάσης µετεγγραφής.

2. Οι αιτήσεις µετακίνησης των φοιτητών των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1:

α) δύνανται να περιλαµβάνουν έως πέντε (5) Τµήµατα του ίδιου επιστηµονικού πεδίου µε σειρά προτίµησης, και εντός δύο (2) το πολύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων. Τα Τµήµατα, τα οποία δύναται να δηλώσει ο φοιτητής είναι αυτά τα οποία είχε δηλώσει κατά την υποβολή του µηχανογραφικού του δελτίου και για τα οποία συγκεντρώνει τα µόρια της βάσης εισαγωγής,

β) ικανοποιούνται µετά την ολοκλήρωση των µετεγγραφών σύµφωνα µε το άρθρο 75 και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στα Τµήµατα τα οποία έχουν δηλωθεί από τον αιτούντα και αποκλειστικά έως την πλήρωση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75,

γ) πραγµατοποιούνται µε αναλογική εφαρµογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 75.

3. Οι αιτήσεις µετακίνησης των φοιτητών της περ. γ΄ της παρ. 1:

α) ικανοποιούνται καθ’ υπέρβαση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75,

β) πραγµατοποιούνται µε αναλογική εφαρµογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 76.

Άρθρο 78

Μετεγγραφή ειδικών κατηγοριών

Δικαίωµα µετεγγραφής καθ’ υπέρβαση του ποσοστού της παρ. 1 του άρθρου 75, έχουν οι φοιτητές, οι οποίοι εντάσσονται σε µία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) τέκνα των θυµάτων της τροµοκρατίας, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄ 120), τα οποία έχουν δικαίωµα µετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιµέλεια διαµένει µόνιµα ή έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,

β) τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας που τραυµατίστηκαν θανάσιµα κατά τη διάρκεια διατεταγµένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, τα οποία έχουν δικαίωµα µετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιµέλεια διαµένει µόνιµα ή έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,

γ) άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, πιστοποιούµενη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή πάσχοντες από τις αναφερόµενες στο παράρτηµα της υπ' αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ή έχουν πραγµατοποιήσει δωρεά οργάνου ή µυελού των οστών σε συνάνθρωπο. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωµα µετεγγραφής στην πόλη την οποία ο γονέας ή ο έχων την επιµέλεια δηλώνει ως µόνιµη κατοικία ή στην πόλη στην οποία τους παρέχεται ιατρική µέριµνα, σύµφωνα µε βεβαίωση της επιτροπής της προαναφερόµενης κοινής υπουργικής απόφασης,

δ) κρατούµενοι σε Κατάστηµα Κράτησης της χώρας.

Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωµα µετεγγραφής σε αντίστοιχο ή συναφές µε το Τµήµα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι. τµήµα το οποίο εδρεύει σε Περιφερειακή Ενότητα όπου λειτουργεί το Κατάστηµα Κράτησης στο οποίο κρατούνται κατά την ηµεροµηνία της αίτησης µετεγγραφής
τους. Σε περίπτωση κατά την οποία στην Περιφερειακή Ενότητα όπου λειτουργεί το Κατάστηµα Κράτησης δεν υπάρχει Τµήµα Α.Ε.Ι. ή συναφές Τµήµα µε το Τµήµα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι., τότε οι εν λόγω φοιτητές έχουν δικαίωµα µετεγγραφής σε αντίστοιχο ή συναφές µε το Τµήµα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι. Τµήµα, το οποίο εδρεύει σε όµορη Περιφερειακή Ενότητα εκείνης όπου λειτουργείτο Κατάστηµα Κράτησής τους,

ε) πολίτες κυπριακής καταγωγής, οι οποίοι εισήχθησαν σε ποσοστό θέσεων καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αρ. Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (Β΄ 272) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού αριθµού των εισαχθέντων, της ανωτέρω κατηγορίας,

στ) Έλληνες πολίτες της Μουσουλµανικής Μειονότητας της Θράκης, οι οποίοι εισήχθησαν σε ποσοστό θέσεων καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αρ. Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (Β΄ 272) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθµού των εισαχθέντων, της ανωτέρω κατηγορίας,

ζ) κληρικοί, οι οποίοι κατέχουν οργανική θέση εφηµερίου και φοιτούν σε Ιερατικό Τµήµα των Α.Ε.Α.. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωµα µετεγγραφής στο Ιερατικό Τµήµα της Α.Ε.Α. που βρίσκεται στην πλησιέστερη Περιφερειακή ενότητα του τόπου της οργανικής τους θέσης.

Άρθρο 79

Κατ’ εξαίρεση µετεγγραφή/µετακίνηση

1. Αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση µετεγγραφής δύναται να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους αποκλειστικά για σοβαρές και τεκµηριωµένα εξαιρετικές περιπτώσεις ή επιγενόµενες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης φοιτητών Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής.

Ως τέτοιες χαρακτηρίζονται ιδίως οι εξής: α) σοβαρές παθήσεις φοιτητών ή µελών της οικογένειας του φοιτητή, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στο παράρτηµα της υπ' αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, παθήσεις, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και οι οποίες διαπιστώνονται από τα όργανα και µέσω διαδικασίας η οποία αναφέρεται στην ως άνω κοινή υπουργική απόφαση, β) θάνατος συγγενούς α΄ βαθµού εξ αίµατος σε ευθεία γραµµή ή β΄ βαθµού εξ αίµατος σε πλάγια γραµµή, ο οποίος επήλθε εντός ενός έτους πριν την υποβολή της αίτησης για χορήγηση κατ’ εξαίρεση µετεγγραφής, γ) κυοφορούσες φοιτήτριες µετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή µαιευτικής κλινικής ή τµήµατος δηµόσιου νοσηλευτικού ιδρύµατος, και εφόσον αυτές ήδη φοιτούν για την απόκτηση πρώτου πτυχίου, και δ) φοιτητές οι οποίοι έχουν υποστεί σωµατική ή ψυχική βλάβη προκληθείσα από εγκλήµατα κατά της σωµατικής ακεραιότητας ή της γενετήσιας ελευθερίας ή της προσωπικής ελευθερίας, η οποία τεκµηριώνεται µε βάση τα πορίσµατα της ιατρικής επιστήµης.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει αντίστοιχο Τµήµα Α.Ε.Ι. στην Περιφερειακή Ενότητα, µε εκείνο του Τµήµατος εισαγωγής ή φοίτησής τους, τότε οι φοιτητές αυτοί, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση κατ’ εξαίρεση µετακίνησης σε Τµήµα του ίδιου επιστηµονικού πεδίου για το οποίο συγκεντρώνουν τα µόρια της βάσης εισαγωγής κατά το έτος έγγραφής τους στο Τµήµα προέλευσης.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών την κατ’ εξαίρεση µετεγγραφή ή µετακίνηση εµπίπτει σε λόγους αποκλεισµού, όπως αυτοί της παρ. 1 του άρθρου 74, τότε η Επιτροπή της παρ. 5 δύναται να εισηγηθεί οµόφωνα στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, ο οποίος και κρίνει για την έκδοση απόφασης κατ’ εξαίρεση µετεγγραφής ή µετακίνησης.

4. Η αίτηση για κατ’ εξαίρεση µετεγγραφή ή µετακίνηση δεν µπορεί να αφορά σε πραγµατικά περιστατικά τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για την απόρριψη της αίτησης µετεγγραφής ή µετακίνησης σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του παρόντος.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων συγκροτείται για κάθε ακαδηµαϊκό έτος πενταµελής Επιτροπή µε αντικείµενο την εξέταση των κατ’ εξαίρεση αιτήσεων µετεγγραφής ή µετακίνησης. Η Επιτροπή αποτελείται από ένα (1) µέλος, το οποίο υποδεικνύεται από τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και εκτελεί χρέη Προέδρου, δύο (2) µέλη, τα οποία υποδεικνύονται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Α.Ε.Ι., έναν (1) εκπρόσωπο από τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδηµαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων και έναν (1) εκπρόσωπο κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Ιατρών, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Υγείας. Η Επιτροπή είναι άµισθη και τα µέλη της δεν λαµβάνουν κανενός είδους αµοιβή ή αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους σε αυτή.

Η απόφαση ορισµού της Επιτροπής δεν δηµοσιοποιείται πριν από την ολοκλήρωση του έργου της για το οικείο ακαδηµαϊκό έτος.

Άρθρο 80

Αίτηση θεραπείας

Κατά των αποτελεσµάτων των αιτήσεων µετεγγραφής δύναται να υποβληθεί αίτηση θεραπείας εντός τριάντα (30) ηµερών ενώπιον τριµελούς Επιτροπής, η οποία συγκροτείται για κάθε ακαδηµαϊκό έτος, ειδικά για αυτόν τον σκοπό µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η υποβολή αίτησης θεραπείας επιτρέπεται αποκλειστικά για περιπτώσεις προφανούς σφάλµατος, το οποίο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αιτούντος κατά την υποβολή της αίτησης µετεγγραφής.

Άρθρο 81

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Ο αριθµός των µορίων ο οποίος προβλέπεται για τον υπολογισµό της βάσης µετεγγραφής στην περ. δ΄ του άρθρου 72 δύναται να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.

2. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων µετεγγραφής και µετακίνησης, η εξειδίκευση των κριτηρίων εξέτασης τους, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θεραπείας ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 80, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των δια τάξεων του παρόντος Κεφαλαίου ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.

3. Τα χρηµατικά ποσά που αναφέρονται στα άρθρα 75 και 76 δύνανται να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 82

Ίδρυση

1. Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να διοργανώνουν προγράµµατα σπουδών πρώτου κύκλου σε ξένη γλώσσα (Ξενόγλωσσα Προγράµµατα Σπουδών - Ξ.Π.Σ.), τα οποία εντάσσονται στον στρατηγικό σχεδιασµό του Α.Ε.Ι., αποσκοπούν
στην προαγωγή της γνώσης, διέπονται από επιστηµονική συνοχή και πληρούν προϋποθέσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών. Τα Ξ.Π.Σ. απευθύνονται αποκλειστικά σε αλλοδαπούς πολίτες χωρών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων µε φυσική έδρα στην αλλοδαπή.

Οι ενδιαφερόµενοι, εφόσον έχουν παρακολουθήσει µε πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δύο τάξεις του λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής, προσκοµίζουν απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναµο τίτλο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωµα εισαγωγής στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τηςχώρας στην οποία αποφοιτούν.

2. Τα Ξ.Π.Σ. ιδρύονται µε απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τµήµατος του Α.Ε.Ι., το οποίο αναλαµβάνει να διοργανώσει το Ξ.Π.Σ. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση της Συγκλήτου περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον τίτλο, το περιεχόµενο και τον σκοπό του προγράµµατος,

β) τον συνολικό αριθµό των εισακτέων φοιτητών του προγράµµατος,

γ) το ύψος των ενδεχόµενων τελών φοίτησης και τους λοιπούς πόρους του προγράµµατος σύµφωνα µε το άρθρο 86,

δ) τον προϋπολογισµό του προγράµµατος, ο οποίος περιλαµβάνει αναλυτικά το λειτουργικό κόστος του προγράµµατος, τους πόρους και τις βασικές υποδοµές λειτουργίας του,

ε) τη µελέτη σκοπιµότητας, στην οποία εκτίθενται αναλυτικά οι επιστηµονικοί, επιστηµολογικοί και κοινωνικοί λόγοι οι οποίοι καθιστούν σηµαντική τη λειτουργία του προγράµµατος, ο βαθµός σύνδεσης της διδασκαλίας µε την έρευνα, καθώς και οι στόχοι του προγράµµατος,

στ) τα κριτήρια επιλογής των εισακτέων, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία προσκοµίζονται ανά περίπτωση,

ζ) τη χρονική διάρκεια του προγράµµατος,

η) το προτεινόµενο πρόγραµµα σπουδών στο οποίο εµπεριέχονται οι τίτλοι των µαθηµάτων, το περιεχόµενό τους, οι εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαµβάνεται το κάθε µορφής επιτελούµενο διδακτικό έργο, οι πιστωτικές µονάδες κάθε µαθήµατος, η
χρονική αλληλουχία ή η τυχόν αλληλεξάρτηση των µαθηµάτων, καθώς και η τυχόν διεξαγωγή εργαστηριακών µαθηµάτων,

θ) τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών,

ι) την επίσηµη γλώσσα διοργάνωσης,

ια) τις πιστωτικές µονάδες που απαιτούνται για την απονοµή του τίτλου σπουδών σύµφωνα µε το άρθρο 30 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),

ιβ) τη δυνατότητα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης,

ιγ) τη δυνατότητα οργάνωσης προγραµµάτων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας επιπλέον του προγράµµατος σπουδών της περ. η΄ για την εκµάθηση αυτής από τους φοιτητές του Ξ.Π.Σ.,

ιδ) κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία του προγράµµατος.

3. Ξ.Π.Σ. µπορούν να διοργανώνονται σε συνεργασία περισσοτέρων Τµηµάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. έπειτα από εισήγηση των Συνελεύσεων των οικείων Τµηµάτων, µε τη σύνταξη Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας στο οποίο περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία της παρ. 2, καθώς και ο αριθµός των µελών µε τον οποίο συµµετέχει κάθε συνεργαζόµενο Τµήµα στην Επιτροπή Προγράµµατος Σπουδών της παρ. 3 του άρθρου 83, όπως επίσης και η τυχόν κατανοµή των πόρων µεταξύ των συνεργαζόµενων Τµηµάτων. Σε περίπτωση διιδρυµατικού Ξ.Π.Σ., η απόφαση ίδρυσης λαµβάνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύµατος, το οποίο αναλαµβάνει τη διοικητική υποστήριξη του Ξ.Π.Σ., κατόπιν σύµφωνης γνώµης της Συγκλήτου του άλλου Ιδρύµατος.

4. Για την ίδρυση Ξ.Π.Σ. απαιτείται η προηγούµενη πιστοποίηση των προγραµµάτων αυτών από το Συµβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης σύµφωνα µε την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12). Μετά την ίδρυσή τους, τα Ξ.Π.Σ. πιστοποιούνται περιοδικά σύµφωνα µε την υποπερ. ββ΄ της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4653/2020.

5. Η απόφαση ίδρυσης ενός Ξ.Π.Σ. κοινοποιείται, µε επιµέλεια του οικείου Α.Ε.Ι., στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήψη της απόφασης.

Άρθρο 83

Όργανα διοίκησης

1. Αρµόδια όργανα για την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των Ξ.Π.Σ. είναι τα ακόλουθα:

α) η Σύγκλητος του Ιδρύµατος,

β) η Επιτροπή Προγράµµατος Σπουδών (Επιτροπή),

γ) ο Διευθυντής του Προγράµµατος (Διευθυντής).

2. Η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι. είναι το αρµόδιο όργανο για την έκδοση ή την τροποποίηση της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 82, τη συγκρότηση της Επιτροπής Προγράµµατος Σπουδών και την κατάργηση του Ξ.Π.Σ.. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί αρµοδιότητες σχετικά µε θέµατα ακαδηµαϊκού, διοικητικού, οικονοµικού και οργανωτικού χαρακτήρα των Ξ.Π.Σ., τα οποία δεν ανατίθενται από τον παρόντα νόµο ειδικώς σε άλλα όργανα.

3. α) Η Επιτροπή Προγράµµατος Σπουδών αποτελείται από επτά (7) µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος ή των συνεργαζόµενων Τµηµάτων σε περίπτωση διατµηµατικού ή διιδρυµατικού Ξ.Π.Σ., µε γνωστικό αντικείµενο συναφές µε το αντικείµενο του Ξ.Π.Σ., εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) Καθηγητές πρώτης βαθµίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές. Η Επιτροπή έχει διετή θητεία και συγκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από πρόταση της Συνέλευσης του Τµήµατος. Σε περίπτωση διατµηµατικού ή διιδρυµατικού Ξ.Π.Σ., η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., το οποίο έχει αναλάβει τη διοικητική υποστήριξη του προγράµµατος, κατόπιν
πρότασης των Συνελεύσεων των συνεργαζόµενων Τµηµάτων. Τα µέλη της Επιτροπής δεν λαµβάνουν καµία αποζηµίωση για την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων τους.

β) Η Επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες:

βα) εισηγείται στη Σύγκλητο την τροποποίηση της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 82, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε τη λειτουργία του Ξ.Π.Σ., για το οποίο αρµόδιο όργανο είναι η Σύγκλητος,

ββ) ορίζει από τα µέλη της τον Διευθυντή του προγράµµατος και τον Αναπληρωτή του,

βγ) κατανέµει το διδακτικό έργο µεταξύ των διδασκόντων του Ξ.Π.Σ.,

βδ) καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισµό του Ξ.Π.Σ.,

βε) εγκρίνει πάσης φύσεως δαπάνες για τη λειτουργία του Ξ.Π.Σ.,

βστ) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης, προκειµένου να απονεµηθεί ο τίτλος του Ξ.Π.Σ.,

βζ) εγκρίνει τις µετακινήσεις του διδακτικού προσωπικού σε περίπτωση που αυτό δεν διαµένει µόνιµα στον τόπο διεξαγωγής του Ξ.Π.Σ.,

βη) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα, η οποία σχετίζεται µε την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του προγράµµατος.

4. Ο Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:

α) προεδρεύει της Επιτροπής και συγκαλεί τις συνεδριάσεις της,

β) εισηγείται προς την Επιτροπή και τα λοιπά όργανα του Α.Ε.Ι. θέµατα σχετικά µε την αποτελεσµατική λειτουργία του Ξ.Π.Σ.,

γ) είναι Επιστηµονικός Υπεύθυνος του προγράµµατος σύµφωνα µε το άρθρο 56 του ν. 4485/2017,

δ) ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρµοδιότητα, η οποία ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του Ξ.Π.Σ. ή που εξουσιοδοτείται νοµίµως να ασκεί από την Επιτροπή.

Άρθρο 84

Διδακτικό προσωπικό

1. Το διδακτικό έργο του Ξ.Π.Σ. δύναται, να ανατεθεί κατόπιν απόφασης της Επιτροπής, στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του οικείου Τµήµατος ή άλλων Τµηµάτων του ίδιου ή άλλου  Α.Ε.Ι. µε πρόσθετη απασχόληση πέραν των νόµιµων υποχρεώσεών τους,

β) οµότιµους Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα µέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τµήµατος ή άλλων Τµηµάτων του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι.,

γ) διδάσκοντες βάσει του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (A΄ 112),

δ) ακαδηµαϊκούς υποτρόφους βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (A΄ 195),

ε) επισκέπτες καθηγητές της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011,

στ) ερευνητές ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) ή ερευνητικών κέντρων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος και έχουν διδακτική εµπειρία και επαρκή επιστηµονική, συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα,

ζ) νέους επιστήµονες κατ’ ελάχιστον κατόχους διδακτορικού διπλώµατος, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευµένες γνώσεις ή σχετική εµπειρία στο γνωστικό αντικείµενο του Ξ.Π.Σ..

2. Η ανάθεση του διδακτικού έργου του Ξ.Π.Σ. πραγµατοποιείται µε απόφαση της Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Ξ.Π.Σ.. Ειδικότερες προϋποθέσεις σχετικά µε την ανάθεση του διδακτικού έργου δύναται να ορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του Ξ.Π.Σ..

3. Όλες οι κατηγορίες διδακτικού προσωπικού δύνανται να αµείβονται αποκλειστικά από τους πόρους του Ξ.Π.Σ.. Το ύψος της αµοιβής του διδακτικού προσωπικού καθορίζεται µε απόφαση της Επιτροπής Προγράµµατος Σπουδών κατ’ αντιστοιχία της αµοιβής των διδασκόντων του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 και του διδακτικού έργου, το οποίο ανατίθεται ανά περίπτωση.

Άρθρο 85

Λοιπό προσωπικό

1. Για την υποστήριξη των αναγκών του Ξ.Π.Σ. δύνανται να απασχολούνται οι εξής κατηγορίες προσωπικού:

α) τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. πέραν των νόµιµων υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από την οργανική του θέση, µε ανάθεση πρόσθετου έργου επ’ αµοιβή, η εκτέλεση του οποίου εγκρίνεται σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 83,

β) πρόσθετο προσωπικό, το οποίο επιλέγεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017.

2. Η αµοιβή του προσωπικού της παρ. 1 βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του Ξ.Π.Σ..

Άρθρο 86

Πόροι

1. Οι πόροι ενός Ξ.Π.Σ. µπορούν να προέρχονται από:

α) τέλη φοίτησης, β) δωρεές, χορηγίες και πάσης φύσεως οικονοµικές ενισχύσεις, γ) κληροδοτήµατα, δ) πόρους από ερευνητικά έργα ή προγράµµατα, και ε) από ιδίους πόρους του οικείου Α.Ε.Ι..

2. Η διαχείριση των πόρων της παρ. 1 πραγµατοποιείται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι. ή του Α.Ε.Ι. το οποίο έχει αναλάβει τη διοικητική υποστήριξη του προγράµµατος σε περίπτωση διιδρυµατικού προγράµµατος.

Με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., καθορίζεται το ποσοστό παρακράτησης της παρ. 5 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017, ενιαία για όλα τα Ξ.Π.Σ. του Α.Ε.Ι..

3. Οι πόροι ενός Ξ.Π.Σ. χρησιµοποιούνται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών αυτού, και εφόσον υπάρχουν ταµειακά διαθέσιµα, αυτά δύναται να διατίθενται για την κάλυψη άλλων εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών του Τµήµατος ή των συνεργαζόµενων Τµηµάτων του Ξ.Π.Σ..

Άρθρο 87

Μετακινήσεις διδακτικού προσωπικού

Οι µετακινήσεις του διδακτικού προσωπικού του Ξ.Π.Σ., το οποίο δεν διαµένει µόνιµα στον τόπο διεξαγωγής του Ξ.Π.Σ., εγκρίνονται από την Επιτροπή της παρ. 3 του άρθρου 83. Οι δαπάνες µετακίνησης βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Ξ.Π.Σ. και καταβάλλονται στους µετακινούµενους µετά την προσκόµιση των σχετικών παραστατικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).

Άρθρο 88

Ξενόγλωσσα Προγράµµατα Σπουδών διπλής ειδίκευσης

1. Δύο ή περισσότερα Τµήµατα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. δύνανται να διοργανώνουν Ξ.Π.Σ. διπλής ειδίκευσης, τα οποία οδηγούν στην απονοµή ενός ενιαίου τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου µε ειδίκευση σε δύο διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα.

2. Το πρόγραµµα σπουδών της περ. η΄ της παρ. 2 του άρθρου 82 στα Ξ.Π.Σ. διπλής ειδίκευσης διαρθρώνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα προσφερόµενα µαθήµατα να αντιπροσωπεύουν ισοµερώς κάθε γνωστικό αντικείµενο του Ξ.Π.Σ..

3. Για την ίδρυση Ξ.Π.Σ. διπλής ειδίκευσης, τα συνεργαζόµενα Τµήµατα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. συντάσσουν σχετικό µνηµόνιο συνεργασίας, στο οποίο περιγράφονται οι ειδικότεροι όροι της συνεργασίας τους και εξειδικεύονται τα στοιχεία της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 82. Για θέµατα σχετικά µε την ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του προγράµµατος του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 89

Διπλά Ξενόγλωσσα Προγράµµατα Σπουδών

1. Δύο ή περισσότερα Τµήµατα του ίδιου ή άλλουΑ.Ε.Ι. δύνανται να διοργανώνουν διπλά Ξ.Π.Σ., τα οποία οδηγούν στην απονοµή δύο ισότιµων τίτλων σπουδών πρώτου κύκλου του ίδιου ή διαφορετικού γνωστικού αντικειµένου.

2. Η χρονική διάρκεια ενός Ξ.Π.Σ. της παρ. 1 είναι προσαυξηµένη κατ’ ελάχιστον κατά δύο (2) έτη από τη χρονική διάρκεια των λοιπών προγραµµάτων σπουδών πρώτου κύκλου.

3. Το πρόγραµµα σπουδών ενός Ξ.Π.Σ. της παρ. 1 είναι ένα ενιαίο πρόγραµµα σπουδών, το οποίο διαχωρίζεται σε δύο επιµέρους µη αυτοτελή προγράµµατα σπουδών, το καθένα εκ των οποίων διαρθρώνεται σύµφωνα µε ταστοιχεία της περ. η΄ της παρ. 2 του άρθρου 82.

Στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 82 ορίζονται οι πιστωτικές µονάδες που απαιτούνται για την απονοµή του κάθε ενός τίτλου σπουδών του διπλού Ξ.Π.Σ. σύµφωνα µε το άρθρο 30 του ν. 4009/2011.

4. Για την ίδρυση διπλών Ξ.Π.Σ., τα συνεργαζόµενα Τµήµατα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. συντάσσουν σχετικό µνηµόνιο συνεργασίας, στο οποίο περιγράφονται οι ειδικότεροι όροι της συνεργασίας τους και εξειδικεύονται τα στοιχεία της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 82. Για θέµατα σχετικά µε την ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του προγράµµατος του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 90

Θερινά προγράµµατα σπουδών

1. Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να διοργανώνουν θερινά προγράµµατα σπουδών διάρκειας κατ’ ελάχιστον δύο (2) εβδοµάδων, τα οποία απευθύνονται σε φοιτητές ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

2. Τα θερινά προγράµµατα σπουδών ιδρύονται µε απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. και δύνανται να έχουν τέλη φοίτησης, το ύψος των οποίων ορίζεται στην απόφαση ίδρυσής τους. Στην ίδια απόφαση ορίζονται θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία του θερινού προγράµµατος σπουδών, τη διαδικασία εγγραφής των φοιτητών, το περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών, τις πιστωτικές µονάδες τις οποίες δύνανται να χορηγούνται, τη γλώσσα διοργάνωσης, η οποία δύναται να είναι άλλη πλην τηςελληνικής, και άλλες λεπτοµέρειες.

3. Η οικονοµική διαχείριση των πόρων των θερινών προγραµµάτων σπουδών πραγµατοποιείται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι..

Άρθρο 91

Συνεργασίες µε Ιδρύµατα της αλλοδαπής

Τα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής δύνανται να διοργανώνουν Ξ.Π.Σ. του άρθρου 82, Ξ.Π.Σ. διπλής ειδίκευσης του άρθρου 88 και διπλά Ξ.Π.Σ. του άρθρου 89 σε συνεργασία µε αναγνωρισµένα Ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, κατόπιν σύνταξης σχετικού µνηµονίου συνεργασίας, στο οποίο περιγράφονται οι ειδικότεροι όροι της συνεργασίας των Ιδρυµάτων και εξειδικεύονται τα στοιχεία της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 82, καθώς και λοιπά στοιχεία σχετικά µε τη διοργάνωση προγράµµατος. Για θέµατα σχετικά µε την ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του προγράµµατος του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 92

Ασφαλιστική κάλυψη αλλοδαπών φοιτητών

1. Το Α.Ε.Ι. δύναται να µεριµνήσει για τη σύναψη σύµβασης µε αντικείµενο την οµαδική ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών των Ξ.Π.Σ., οι οποίοι δεν έχουν ίδια ασφαλιστική κάλυψη, βάσει των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και του άρθρου 66 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). Η ασφαλιστική κάλυψη περιλαµβάνει την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, νοσοκοµειακή κάλυψη και ασφάλεια κινδύνου.

2. Η δαπάνη για την ασφαλιστική κάλυψη της παρ. 1 βαρύνει τους φοιτητές των Ξ.Π.Σ. επιπλέον των τελών φοίτησης, όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του Ξ.Π.Σ..

Άρθρο 93

Μονάδα υποστήριξης αλλοδαπών φοιτητών

1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. συστήνεται µονάδα µε αντικείµενο την υποστήριξη των αλλοδαπών φοιτητών που εγγράφονται στα προγράµµατα σπουδών του Α.Ε.Ι. και ειδικότερα την επικοινωνία µε άλλους φορείς του Δηµοσίου για θέµατα σχετικά µε τη διαµονή και την εγκατάστασή τους στην ηµεδαπή.

2. Έως την έκδοση του Οργανισµού του οικείου Α.Ε.Ι., το επίπεδο, η δοµή και η οργανωτική διάρθρωση της µονάδας της παρ. 1 ορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου.

3. Η µονάδα δύναται να στελεχώνεται από τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. ή πρόσθετο προσωπικό. Η επιλογή του πρόσθετου προσωπικού πραγµατοποιείται µέσω δηµόσιας πρόσκλησης σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017.

4. Για την υποστήριξη των λειτουργικών αναγκών της Μονάδας και των κοινών λειτουργικών αναγκών των Ξ.Π.Σ. του Α.Ε.Ι., µε απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι., δύναται να δηµιουργείται έργο από τους ίδιους πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι. κατά την περ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 94

Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαµονής για λόγους σπουδών

Το άρθρο 37 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 37

Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαµονής σε φοιτητές α΄, β΄ και γ΄ κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι.

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) της χώρας, τα οποία προσφέρουν προγράµµατα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, δύνανται να συνάπτουν τριµερείς συµβάσεις µε το Υπουργείο Μετανάστευσηςκαι Ασύλου και την Αποκεντρωµένη Διοίκηση, στη  χωρική αρµοδιότητα της οποίας εδρεύει το A.E.I. για τη θέσπιση διαδικασίας ταχείας χορήγησης αδειών διαµονής σε φοιτητές, πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι γίνονται δεκτοί στα προγράµµατα σπουδών τους και εισέρχονται στην Ελλάδα µε εθνική θεώρηση εισόδου για σπουδές, υπό τους εξής όρους:

α) Η υποχρεωτική διάρκεια σπουδών είναι κατ’ ελάχιστον: αα) τριετής για προγράµµατα πρώτου κύκλου, αβ) ετήσια για προγράµµατα δεύτερου κύκλου και αγ) τριετής για προγράµµατα τρίτου κύκλου,

β) πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 32 και 33 για τη χορήγηση αδειών διαµονής στο πλαίσιο τέτοιων συµβάσεων.

Η σύµβαση της παρούσας παραγράφου δύναται να αφορά το σύνολο ή µέρος των προγραµµάτων σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι., τα οποία κάνουν δεκτούς, ως φοιτητές, πολίτες τρίτων χωρών.

2. Κατά τη σύναψη των συµβάσεων της παρ. 1, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου εκπροσωπείται από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής, η κατά τόπο αρµόδια Αποκεντρωµένη Διοίκηση εκπροσωπείται από τον Συντονιστή της, και το Α.Ε.Ι. από τον νόµιµο εκπρόσωπό του.

3. Στις συµβάσεις της παρ. 1, ορίζονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) ο αριθµός των προγραµµάτων σπουδών, τα οποία προσφέρονται από το οικείο Α.Ε.Ι. και στα οποία δύναται να εισαχθούν πολίτες τρίτων χωρών,

β) ο τίτλος και η απόφαση ίδρυσης κάθε προγράµµατος σπουδών,

γ) ο ανώτατος αριθµός εισακτέων ανά πρόγραµµασπουδών και ακαδηµαϊκό έτος,

δ) η υπηρεσία του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία έχει ως αρµοδιότητα την προετοιµασία του πλήρους φακέλου, ο οποίος περιλαµβάνει την αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαµονής λόγω σπουδών και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος έχει γίνει δεκτός σε πρόγραµµα σπουδών του Α.Ε.Ι.,

ε) οι ειδικοί λόγοι οι οποίοι συντρέχουν για τη σύναψη της σύµβασης, η διάρκεια ισχύος της σύµβασης και η δυνατότητα ανανέωσης της, καθώς επίσης και οι υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων µερών.

4. Η αίτηση χορήγησης της άδειας διαµονής του παρόντος υποβάλλεται, µε µέριµνα του οικείου Α.Ε.Ι. προς την αρµόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8, και συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας διαµονής, όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 136.

5. Η άδεια διαµονής του παρόντος χορηγείται µε απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, το αργότερο εντός προθεσµίας σαράντα (40) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής πλήρους φακέλου δικαιολογητικών και λήψης των απαιτούµενων βιοµετρικών στοιχείων, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 1 του ν. 4018/2011.

6. Η άδεια διαµονής του παρόντος έχει ισχύ ισόχρονη µε την ανώτατη διάρκεια φοίτησης του προγράµµατος σπουδών, στο οποίο έχει γίνει δεκτός ο πολίτης τρίτης χώρας. Εφόσον υφίσταται ανάγκη ανανέωσης για την ολοκλήρωση των σπουδών του πολίτη τρίτης χώρας, η άδεια διαµονής δύναται να ανανεώνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 στο πλαίσιο της ταχύρρυθµης διαδικασίας του παρόντος άρθρου. Η υποχρέωση υποβολής των στοιχείων της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 34 προς
την αρµόδια υπηρεσία αλλοδαπών και µετανάστευσης βαρύνει το οικείο Α.Ε.Ι..

7. Μετά τη σύναψη της σύµβασης της παρ. 1, το Α.Ε.Ι. ενηµερώνει µε κάθε πρόσφορο µέσο, τις ελληνικές προξενικές αρχές τρίτων χωρών από τις οποίες επιθυµούν να εισέλθουν πολίτες προκειµένου να εγγραφούν σε προγράµµατα σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι., για την ισχύουσα σύµβαση και τους όρους διαδικασίας ταχείας χορήγησης αδειών διαµονής για πολίτες τρίτων χωρών.

8. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Μετανάστευσης και Ασύλου ρυθµίζονται τυχόν θέµατα σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, ιδίως ως προς το περιεχόµενο της σύµβασης για τη διαδικασία ταχείας χορήγησης αδειών διαµονής σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί να φοιτήσουν σε προγράµµατα σπουδών των Α.Ε.Ι., καθώς και κάθε άλλο διαδικαστικό θέµα.

Άρθρο 95

Λοιπές διατάξεις Ξ.Π.Σ.

Όλοι οι φοιτητές των Ξ.Π.Σ. δικαιούνται να εκδώσουν ακαδηµαϊκή ταυτότητα για τη χρονική διάρκεια ισχύος του προγράµµατος σύµφωνα µε την περ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 82.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 96

Διαδικασία εκλογής Κοσµήτορα

1. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 (Α΄114) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το σώµα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσµήτορα απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθµίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, µόνιµων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων της οικείας Σχολής. Στο εκλεκτορικό σώµα έχουν δικαίωµα συµµετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.»

2. Η παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Η ψηφοφορία είναι άµεση και µυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε εργάσιµη ηµέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς εποµένη εργάσιµη ηµέρα.»

3. Η παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Κοσµήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψήφιους Κοσµήτορες δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαµβάνεται κατά την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαµβάνεται κατά την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει ένας µόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.»

4. Στο άρθρο 19 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) προστίθεται παρ. 13 ως εξής:
«13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας καιΘρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.»

Άρθρο 97

Διαδικασία εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τµήµατος

1. Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το σώµα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και

Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθµίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, µόνιµων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τµήµατος. Στο εκλεκτορικό σώµα έχουν δικαίωµα συµµετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον ηαπουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.»

2. Η παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου είναι άµεση και µυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε εργάσιµη ηµέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς εποµένη εργάσιµη ηµέρα.»

3. Η παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Πρόεδρος Τµήµατος και Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαµβάνεται κατά την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαµβάνεται κατά την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει ένας µόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.»

4. Στο άρθρο 23 του ν. 4485/2017 προστίθεται παρ. 12 ως εξής:

«12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.».

Άρθρο 98

Διαδικασία εκλογής Διευθυντή Τοµέα

Η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4485/2017 (Α΄114) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το σώµα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τοµέα απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθµίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, µόνιµων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τοµέα. Στο εκλεκτορικό σώµα έχουν δικαίωµα συµµετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Η εκλογή γίνεται µε ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαµβάνει τα ονόµατα όλων των υποψηφίων. Η ψηφοφορία είναι άµεση και µυστική και διεξάγεται µε κάλπη. Οι εκλογείς σηµειώνουν την προτίµησή τους για έναν µόνο από τους υποψήφιους Διευθυντές δίπλα από το όνοµά του. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούµενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται αµέσως, την ίδια ηµέρα, µεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τµήµατος ή τον Κοσµήτορα, κατά περίπτωση. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Ο Πρύτανης εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 99

Τροποποιήσεις του ν. 4485/2017

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017 (Α΄114) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Στα µέλη Δ.Ε.Π. του προηγούµενου εδαφίου συµπεριλαµβάνονται όσα τελούν σε επιστηµονική άδεια της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και όσα βρίσκονται σε αναστολή καθηκόντων της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011» ή δυνάµει άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που προβλέπει την αναστολή εκτέλεσης καθηκόντων λόγω εκλογής ή διορισµού σε θέση ή αξίωµα µε το οποίο η ιδιότητα του µέλους Δ.Ε.Π. θεωρείται ασυµβίβαστη. Ο επιβλέπων δεν δικαιούται να λάβει αµοιβή ή άλλου είδους αποζηµίωση για την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής.

2. Στο άρθρο 50 του ν. 4485/2017 προστίθεται παρ. ως εξής: «4. Ως Επιστηµονικός Υπεύθυνος ενός έργου/προγράµµατος µπορεί να είναι µέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι., το οποίο τελεί σε επιστηµονική άδεια της παρ. 1 του άρθρου 27του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).»

3. Οι προθεσµίες της παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 παρατείνονται έως 31.12.2020.

Άρθρο 100

Τροποποίηση του άρθρου 23 του ν. 4521/2018

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, οι παρεµβατικές και µη παρεµβατικέςκλινικές µελέτες δεν εµπίπτουν στο πεδίο αρµοδιοτήτων της Ε.Η.Δ.Ε και για την υλοποίηση αυτών απαιτείται µόνο η έγκριση διενέργειας αυτών από την εκάστοτε αρµόδια δηµόσια υπηρεσία, διοικητικό όργανο ή ανεξάρτητη διοικητική Αρχή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ισχύουσα νοµοθεσία περί εκτέλεσης κλινικών µελετών.»

Άρθρο 101

Κατάργηση του Εθνικού Κέντρου Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.)

1. Το Εθνικό Κεντρο Επιµορφωσης Εκπαιδευτικων (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.), που ιδρύθηκε µε το άρθρο 9Α του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) καταργείται και οι αρµοδιότητές του περιέρχονται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).2. Το πρώτο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 2 του  άρθρου 3 του ν. 2552/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Η Σύγκλητος αποτελείται από τον Πρύτανη, τον Αντιπρύτανη, τους Κοσµήτορες και ένα µέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. από κάθε Σχολή.»

Άρθρο 102

Θέµατα φοιτητών και αποφοίτων του Τµήµατος Μετάφρασης και Διερµηνείας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

1. Από την 1η.09.2020 οι εγγεγραµµένοι φοιτητές του Τµήµατος Μετάφρασης και Διερµηνείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, εντάσσονται αυτοδικαίως στο Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής της Σχολής Οικονοµικών και Διοικητικών Επιστηµών. Οι φοιτητές του προηγούµενου εδαφίου συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους και λαµβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τµήµατος Τ.Ε.Ι. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των παραπάνω φοιτητών, αρµόδια είναι τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του οικείου Α.Ε.Ι..

2. Για την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών και πάσης φύσης βεβαιώσεων, σε φοιτητές και αποφοίτους του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, αρµόδια είναι ταόργανα του Τµήµατος Λογιστικής και  Χρηµατοοικονοµικής της Σχολής Οικονοµικών και Διοικητικών Επιστηµώντου Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, χωρίς να επέχουν ακυρότητας όσα εκ των ανωτέρω εκδόθηκαν από το Τµήµα Μετάφρασης και Διερµηνείας µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. Παρέχεται η δυνατότητα επανέκδοσης των τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του προηγούµενου εδαφίου, σε όσους φοιτητές και απόφοιτους του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην Τ.Ε.Ι. Ηπείρου επιθυµούν την αντικατάσταση εκείνωντων οποίων έχουν  εκδοθεί µέχρι και την έναρξη ισχύος του παρόντος, από το Τµήµα Μετάφρασης και Διερµηνείας.

Άρθρο 103

Καθεστώς εκπαιδευτικής λειτουργίας Τµηµάτων Α.Ε.Ι. σε αναστολή

Η παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4653/2020 (Α΄12) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στα Τµήµατα της παρ. 1, εφόσον έχουν ήδη ενταχθεί εγγεγραµµένοι φοιτητές πρώην Τµηµάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.), η εκπαιδευτική λειτουργία συνεχίζεται µόνον όσον αφορά στο σκέλος της υποστήριξης των προγραµµάτων σπουδών  τουπρώην Τµήµατος Τ.Ε.Ι.. Στην περ. στ΄ της παρ. 1, η εκπαιδευτική λειτουργία του εν λόγω τµήµατος συνεχίζεται µόνο για την οργάνωση και προσφορά προγραµµάτων σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου.».

Άρθρο 104

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4653/2020

1. Η ισχύς της απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4653/2020 (Α΄12) άρχεται από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ν. 4653/2020.

2. Στο τέλος της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4653/2020 προστίθεται η φράση «ή των Οµάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) των Τµηµάτων των Α.Ε.Ι., καθώς και από φοιτητές, οι οποίοι συγκεντρώνουν τα προσόντα της δηµόσιας πρόσκλησης εγγραφής στο Μητρώο Φοιτητών που εκδίδεται µε απόφαση του Σ.Α.Π.».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4653/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στις περιπτώσεις που η µόνιµη κατοικία των προσώπων της προηγούµενης παραγράφου βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των εκατόν εξήντα (160) χιλιοµέτρων από την έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., καθώς επίσης και στις περιπτώσεις που για τη µετακίνησή τους στην έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. απαιτείται θαλάσσια µετακίνηση άνω των είκοσι (20) ναυτικών µιλίων, δύναται να καταβάλλεται πρόσθετη µηνιαία αποζηµίωση προςαντιµετώπιση των εξόδων µετοίκησης και των οδοιπορικών εξόδων. Το ύψος της αποζηµίωσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων. Για τη µετεγκατάσταση των υπαγοµένων στην παρούσα ρύθµιση
δεν καταβάλλεται καµία άλλη δαπάνη µετακίνησης που προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις. Η πρόσθετη µηνιαία αποζηµίωση των προηγούµενων εδαφίων δεν εµπίπτει σε καµία κατηγορία εισοδήµατος, είναι αφορολόγητη και εξαιρείται από το όριο που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Οι εκδοθείσες κοινές υπουργικές αποφάσεις υπ’ αρ. 41472/Ζ1/30- 3-2020 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 267) και 41930/Ζ1/31-03-2020 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 267) παραµένουν σε ισχύ.»

Άρθρο 105

Συνεργασία Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων και Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ.

Είναι δυνατή η συνεργασία µεταξύ των δύο Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων Αιγινήτειο και Αρεταίειο, καθώς και η συνεργασία µεταξύ των δύο προηγούµενων µε τα Νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. στον εκπαιδευτικό και επιστηµονικό τοµέα, καθώς και στους τοµείς παροχής υπηρεσιών  υγείας σύµφωνα µε τις ανάγκες των συνεργαζόµενων νοσοκοµείων. Κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας η συνεργασία και οι όροι αυτής εγκρίνονται µε απόφαση των Διοικήσεων των συνεργαζόµενων Νοσοκοµείων και στον βαθµό που αφορά τη συνεργασία τους µετα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. µε έγκριση της οικείας, ή σε περίπτωση περισσοτέρων συναρµόδιων, των αντίστοιχων συναρµόδιων Δ.Υ.ΠΕ..

Άρθρο 106

Διοίκηση Φοιτητικών Λεσχών Α.Ε.Ι.

1. Στο τέλος της περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 2 του π.δ. 387/1983 (Α΄ 141) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το Δ.Σ. της Λέσχης συγκροτείται και λειτουργεί νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α΄45) έστω και αν δεν έχουν υποδειχθεί οι εκπρόσωποι των Φοιτητικών Συλλόγων ή µολονότι έχουν υποδειχθεί και νοµίµως προσκληθεί προς τούτο, δεν προσέρχονται στις συνεδριάσεις του υπό την προϋπόθεση της παρουσίας όλων των λοιπών τακτικών ή αναπληρωµατικών µελών.»

2. Στο τέλος της περ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου 2 του π.δ. 387/1983 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι Επιτροπές συγκροτούνται και λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) έστω και αν δεν έχουν υποδειχθεί οι εκπρόσωποι των Φοιτητικών Συλλόγων ή αν και έχουν υποδειχθεί και νοµίµωςπροσκληθεί προς τούτο, δεν προσέρχονται στις  συνεδριάσεις τους υπό την προϋπόθεση της παρουσίας όλωντων λοιπών τακτικών ή αναπληρωµατικών µελών.»

Άρθρο 107

Μεταπτυχιακά διπλώµατα του Διεθνούς Κέντρου Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών

Το άρθρο 46 του ν. 4559/2018 (Α΄142) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 46

Μεταπτυχιακά διπλώµατα διεθνών οργανισµών

Τα µεταπτυχιακά διπλώµατα που απονέµονται από το Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που έχουν ήδη απονεµηθεί από το Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, είναι ισότιµα προς τα µεταπτυχιακά διπλώµατα των Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το άρθρο 11 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80).»

Άρθρο 108

Ρυθµίσεις για την παράταση του διδακτικού έτους και των συµβάσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση

Στο άρθρο 2 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109) προστίθεται παρ. 9 ως εξής:

«9. Αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2019 - 2020:

α. Το διδακτικό έτος λήγει στις 30 Ιουνίου.

β. Η διδασκαλία των µαθηµάτων λήγει στις 26 Ιουνίου.

γ. Οι συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και των µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που απασχολούνται στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση παρατείνονται µέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, για την παραπάνω παράταση δεν απαιτείται υπογραφή τροποποιητικής σύµβασης εργασίας και ανάρτηση της περίληψης αυτής στη Διαύγεια.»

Άρθρο 109

Διευθυντής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 1. Οι παρ. 1 έως 3 του άρθρου 9 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Στο Ι.Ε.Π. απασχολείται σε θέση Διευθυντή, µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, µέλος Δ.Ε.Π, ή Επιστηµονικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. ή υπάλληλος µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) που υπηρετεί στο Ι.Ε.Π. ή εκπαιδευτικός της δηµόσιας εκπαίδευσης ή διοικητικός υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ο οποίος αποσπάται στο Ι.Ε.Π. µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, ή εκπαιδευτικός της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

2. Τα προσόντα του Διευθυντή, τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα στο πρόσωπό του, καθώς και το όργανο, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησής του, καθορίζονται στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ι.Ε.Π.. Με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει το Διοικητικό Συµβούλιο του Ι.Ε.Π. µπορεί να ορίζονται ειδικότερα ή πρόσθετα προσόντα επιλογής. Οι αποδοχές του Διευθυντή καθορίζονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η θητεία του Διευθυντή ορίζεται σε πέντε (5) έτη και µπορεί να ανανεώνεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. Η θητεία του Διευθυντή µπορεί να διακόπτεται αζηµίως για το Ι.Ε.Π. πριν από τη λήξη της για λόγους που ανάγονται σε αδυναµία ή σε πληµµελή εκπλήρωση των καθηκόντων του, µε πράξη του Προέδρου, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.».

2. Στο άρθρο 20 του ν. 3966/2011 προστίθεται παρ. 37 ως εξής:

«37. Έως τον καθορισµό στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Ι.Ε.Π. των προσόντων του Διευθυντήτου Ι.Ε.Π., των κωλυµάτων και των ασυµβιβάστων στο πρόσωπό του, καθώς και του οργάνου, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησής του, τα ανωτέρω καθορίζονται στην οικεία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει το Διοικητικό Συµβούλιο του Ι.Ε.Π..»

Άρθρο 110

Κατ' εξαίρεση διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών επιµισθίων εξωτερικού

Στο άρθρο πεντηκοστό πρώτο της από 13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 84), όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), η φράση «Έως την 31η Μαΐου 2020» αντικαθίσταται από τη φράση «Έως την 30ή Ιουνίου 2020».

Άρθρο 111

Ειδικές ρυθµίσεις για την καταβολή επιµισθίου εξωτερικού

Για τον σκοπό της καταβολής του ειδικού επιµίσθιου εξωτερικού στους δικαιούµενους αυτό αποσπασµένους στο εξωτερικό εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους, καθώς και τους συντονιστές εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, το χρονικό  διάστηµα από 1.5.2020 έως και 30.6.2020 λογίζεται ως χρονικό διάστηµα προσφοράς εργασίας και παροχής διδακτικού έργου χωρίς άλλες προϋποθέσεις.

Άρθρο 112

Κατ’ εξαίρεση αρµοδιότητα Συντονιστών

Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Κατ' εξαίρεση για το σχολικό έτος 2019-2020, ο αρµόδιος Συντονιστής Εκπαίδευσης Εξωτερικού µπορεί να αποφασίζει την παράταση απαγόρευσης λειτουργίας ήτην επαναλειτουργία ελληνόγλωσσων σχολικών µονάδων, καθώς και κάθε άλλης µορφής οργανωτικής δοµής της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159, διόρθ. σφάλµ. Α΄ 165), ανάλογα µε τις συνθήκες, και τα µέτρα αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID19 και τις συνέπειές τους σε κάθε χώρα. Το παρόν ισχύει αναδροµικά από την 1η.05.2020.

Άρθρο 113

Φοίτηση µαθητών υπηκοότητας κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τάξεις ξένου σχολείου ιδρυθέντος και λειτουργούντος στην Ελλάδα

Η παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Επιτρέπεται η φοίτηση µαθητών µε υπηκοότητα κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τάξειςξένου σχολείου, που έχει ιδρυθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 4862/1931 (Α΄ 2), όταν ακολουθείται:

α) πρόγραµµα σπουδών κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ήβ) συνδυαστικό πρόγραµµα όπου µια από τις εµπλεκόµενες χώρες είναι κράτος-µέλος της Ε.Ε. ή

γ) πρόγραµµα σπουδών Διεθνούς Απολυτηρίου (International Baccalaureate) για την υποχρεωτική εκπαίδευση, πιστοποιηµένο για τον σκοπό αυτόν από τον Οργανισµό Διεθνούς Απολυτηρίου (International Baccalaureate Organization).».

Άρθρο 114

Προκήρυξη εκλογών οργάνων διοίκησης Α.Ε.Ι.

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.), των οποίων η θητεία λήγει στις 31.8.2020, και οι οποίες έχουν ήδη προκηρυχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, επαναπροκηρύσσονται υποχρεωτικά σύµφωνα µε τα άρθρα 65 έως 71 και την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).

2. Οι εκλογές για την ανάδειξη των µονοµελών οργάνων διοίκησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), τα οποία δεν συµπεριλαµβάνονται στην παρ. 1, και οι οποίες έχουν ήδη προκηρυχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, επαναπροκηρύσσονται υποχρεωτικά σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 96 έως 98 και την παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4690/2020.

3. Οι εκλογές για την ανάδειξη των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), οι οποίες έχουν ήδη προκηρυχθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, επαναπροκηρύσσονται υποχρεωτικά.

Άρθρο 115

Ανάδειξη Διευθυντή Κλινικής, Εργαστηρίου και Μουσείου

Η διαδικασία εκλογής για την ανάδειξη Διευθυντή Κλινικής, Εργαστηρίου και Μουσείου διεξάγεται µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο τρόπος διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο 116

Πανεπιστηµιακό Κέντρο Διεθνών

Προγραµµάτων Σπουδών

1. Στο άρθρο 3 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) προστίθεταιπαρ. 9 ως εξής:

«9. Τα προγράµµατα δεύτερου κύκλου σπουδών, τα οποία παρέχονται από το Πανεπιστηµιακό Κέντρο Διεθνών Προγραµµάτων Σπουδών και έχουν ιδρυθεί ή επανιδρυθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4485/2017 {Α΄ 114), εξακολουθούν να λειτουργούν νοµίµως σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, την απόφαση ίδρυσής τους και τον Κανονισµό Λειτουργίας τους.».

2. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 4610/2019 καταργούνται.

Άρθρο 117

Διευθυντής Κλινικής

Στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 29Α του ν. 4485/ 2017 (Α΄ 114) προστίθενται εδάφια δ΄ και ε΄ ως εξής: «Απαγορεύεται η υποψηφιότητα προσώπων που αποχωρούν λόγω συµπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της προκηρυσσόµενης θέσης, εκτός αν στην κλινική υπηρετεί ένα µόνο µέλος Δ.Ε.Π. ή δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος.»

Άρθρο 118

Αποσπάσεις στελεχών εκπαίδευσης

Κενές θέσεις προϊσταµένων στις οργανικές µονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, επιπέδου Διεύθυνσης ή Τµήµατος, στις οποίες µπορούν να προΐστανται και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Οργανισµού του Υπουργείου (π.δ. 18/2018, Α΄ 31), µπορούν να καλύπτονται από στελέχη εκπαίδευσης, τα οποία αποσπώνται για τον σκοπό αυτόν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 (Α΄ 186). Τα εν λόγω στελέχη αναπληρώνονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί αναπλήρωσης των στελεχών εκπαίδευσης και επανέρχονται στις θέσεις τους, ως στελέχη εκπαίδευσης, αν για οποιονδήποτε λόγο παύσουν να ασκούν τα καθήκοντα της θέσης ευθύνης για την κάλυψη της οποίας έχουν αποσπασθεί.

Άρθρο 119

Μέτρα στήριξης των Μαθητευόµενων των Ινστιτούτων Επαγνελµατικής Κατάρτισης και του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας

1. Στους µαθητευόµενους των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας, που ήταν ενεργοί κατά την έναρξη ισχύος των έκτακτων µέτρων για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλεται έκτακτη οικονοµική ενίσχυση ίση µε το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ και το ποσό της πλήρους ασφαλιστικής κάλυψής τους, για το χρονικό διάστηµα από την έναρξη της επιβολής του µέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δοµών κάθε τύπου και βαθµού, µέχρι την επαναλειτουργία τους. Το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των προγραµµάτων ολοκληρώνεται κανονικά, µε την αναστολή των έκτακτων µέτρων, µε ισόχρονη παράταση των συµβάσεων µαθητείας και του χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης της µάθησης στην εκπαιδευτική δοµή. Το ποσό της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης µπορεί να καλυφθεί από το εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευµάτωνµπορούν να καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά, η διαδικασία υποβολής τους, η διαδικασία καταβολής της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης και κάθε ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή του παρόντος

Άρθρο 120

Έκτακτα ζητήµατα για τη λειτουργία της Ακαδηµίας Αθηνών

1. Η θητεία του Γενικού Γραµµατέα της Ακαδηµίας Αθηνών, η οποία παρατάθηκε για δύο (2) µήνες σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου τριακοστού πέµπτου της από 13.04.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 84), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), και πρόκειται να λήξει στις 30 Ιουνίου 2020, παρατείνεται από την ηµεροµηνία λήξης της έως την 31η Οκτωβρίου 2020.

2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της Συγκλήτου της Ακαδηµίας Αθηνών, καθορίζονται διαδικαστικά ζητήµατα που κρίνονται αναγκαία για τη σύγκληση της Ολοµέλειας της Ακαδηµίας, τη συζήτηση, τη διαδικασία της ψηφοφορίας και τη διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών από αυτή, στην έκταση που δεν είναι εφικτή η τήρηση των σχετικών διατάξεων του ν. 4398/1929 (Α΄ 308) και του Εσωτερικού Κανονισµού της Ακαδηµίας.

Άρθρο 121

Εξόφληση δαπανών για την αγορά ακινήτου ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Οι δαπάνες αγοράς ακινήτου στη θέση Τρία Μοναστήρια Ρεθύµνου δυνάµει της µε αριθµ. 86934/8/2017 συµβολαιογραφικής πράξης, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών για τη σύνταξη της συµβολαιογραφικής πράξης, θεωρούνται νόµιµες, εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται  σε βάρος του προϋπολογισµού του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου, ως καθολικού διαδόχου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή συµβατικού όρου που τυχόν έχει συµπεριληφθεί στην µε αριθµ. 86934/8/2017 συµβολαιογραφική πράξη.

Άρθρο 122

Η περ. β΄ της παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) τροποποιείται ως εξής:

«β) του κλάδου ΠΕ22 επαγγελµατικών συµβούλων, όπως αυτός µετονοµάσθηκε µε την παρ. 10 του άρθρου 3 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78): αα) πτυχίο του Τµήµατος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών ή Ψυχολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή Ειδικής Αγωγής ή φιλολογίας των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο Πανεπιστηµίου της αλλοδαπής και ββ) µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης στη συµβουλευτική και τον επαγγελµατικό προσανατολισµό Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο Πανεπιστηµίου της αλλοδαπής».

Άρθρο 123

Στους Οµότιµους Καθηγητές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) καθώς και σε αφυπηρετήσαντες Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα µέλη Επιστηµονικού Προσωπικού της βαθµίδας του καθηγητή των Τ.Ε.Ι. τα οποία είτε συγχωνεύθηκαν διά απορροφήσεως είτε καταργήθηκαν λόγω ένταξής τους σε Πανεπιστήµιο, δύναται να απονεµηθεί ο τίτλος του Οµότιµου Καθηγητή του ως άνω Πανεπιστηµίου ύστερα από αίτησή τους προς τη Σύγκλητο του Ιδρύµατος, συνεκτιµώντας το έργο και την προσφορά τους και σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις οι οποίες τίθενται στον Εσωτερικό Κανονισµό του Ιδρύµατος.

Άρθρο 124

1. Ο τίτλος του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) αντικαθίσταται ως εξής: «Κατασκευή αιθουσών σχολικών µονάδων για την αντιµετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών στέγασης µαθητών της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης».

2. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) προστίθεται παρ. 1.α ως εξής:

«1.α. Για την αντιµετώπιση των άµεσων και επιτακτικών αναγκών της στέγασης µαθητών πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίες προκύπτουν συνεπεία φυσικών καταστροφών, όπως µετά από καταστροφικούς σεισµούς και πληµµύρες, µε αποτέλεσµα την ακαταλληλότητα κτιρίων σχολικών µονάδων η οποία αποδεικνύεται από έκθεση Μηχανικού πρωτοβάθµιου ή δευτεροβάθµιου µετασεισµικού ελέγχου ή από έκθεση Μηχανικού του οικείου δήµου, καθώς και εξαιτίας των εξαιρετικών και απρόβλεπτων αναγκών, για την αντιµετώπιση των κινδύνων από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά την επαναλειτουργία των σχολικών µονάδων, σύµφωνα µε τους υγειονοµικούς όρους και τις σχετικές συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Δηµόσιας Υγείας, και εφόσον διαπιστωθεί και βεβαιωθεί από τον οικείο δήµο, η µη ύπαρξη εναλλακτικής στέγης για τη µεταφορά των µαθητών, επιτρέπεται η τοποθέτηση και διατήρηση για προσωρινό χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) ετών µε δυνατότητα παράτασης δύο (2) επιπλέον ετών,
σύµφωνα µε την παράγραφο 14, προκατασκευασµένων
σχολικών αιθουσών ελαφριάς κατασκευής µε τους απαιτούµενους βοηθητικούς χώρους.

Οι προκατασκευασµένες σχολικές αίθουσες του προηγούµενου εδαφίου µε τους βοηθητικούς χώρους, τοποθετούνται εντός οικοπέδων, όπου υφίστανται και λειτουργούν σχολικές µονάδες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, µε δυνατότητα υπέρβασης του  συντελεστήδόµησης και του ποσοστού κάλυψης σε ποσοστό έως δεκαπέντε τοις εκατό (15%), υπό την προϋπόθεση ότι ο αύλειος χώρος που αποµένει µετά την τοποθέτηση της αίθουσας αντιστοιχεί το λιγότερο σε δύο (2) τ.µ. ανά µαθητή.»

3. Η παρ. 2 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 1.α, η τοποθέτηση των αιθουσών στη σχολική µονάδα όπου υπάρχει ανάγκη, σύµφωνα µε την παράγραφο 5, κατά σειρά τοποθετούνται αίθουσες:

α) σε άλλες σχολικές µονάδες της ίδιας βαθµίδας εκπαίδευσης, β) σε µονάδες διαφορετικής βαθµίδας εκπαίδευσης, οπότε και δηµιουργείται χωριστός αύλειος χώρος.»

4. Η παρ. 3 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η τοποθέτηση, κατά τα ανωτέρω, των προκατασκευασµένων σχολικών αιθουσών των παραγράφων 1 και 1.α µπορεί να γίνει για το ίδιο χρονικό διάστηµα των παραγράφων 1 και 1.α αντίστοιχα και εντός αδόµητων οικοπέδων που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δηµόσιο, στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή στην εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.), πλην ρυµοτοµούµενων χώρων, κοινόχρηστων, χαρακτηρισµένων συγκεκριµένης χρήσης, δάσους, ρέµατος και αρχαιολογικού χώρου.»

5. Η παρ. 4 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου,την τοποθέτηση των αιθουσών των παραγράφων 1 και 1.α µπορεί να αναλάβει από τον κύριο του ακινήτου η ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., ύστερα από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) ετών µε δυνατότητα παράτασης δύο (2) ετών, ως εξής: α) αν πρόκειταιγια ακίνητο ιδιοκτησίας του δήµου ή της αυτοδιοικητικής περιφέρειας η δωρεάν παραχώρηση χρήσης γίνεται µε απόφαση του δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, και β) αν πρόκειται για ακίνητο του Δηµοσίου η δωρεάν παραχώρηση γίνεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού.»

6. Η παρ. 8 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Για την τοποθέτηση αιθουσών των παραγράφων 1,1.α και 3 εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Υποδοµών και Μεταφορών που επέχει θέση οικοδοµικής άδειας για την τοποθέτηση. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου φέρει υποχρεωτικά διάγραµµα κάλυψης όπου σηµειώνεται η θέση που θα τοποθετηθεί η προκατασκευασµένη αίθουσα ή σε περίπτωση έλλειψης αυτού, η θέση σηµειώνεται επί σκαριφήµατος υπάρχουσας κατάστασης. Το διάγραµµα κάλυψης ή το σκαρίφηµα υπάρχουσας  κατάστασης υπέχει θέση θεωρηµένου τοπογραφικού διαγράµµατος, το οποίο απαιτείται για την έκδοση οικοδοµικής άδειας σύµφωνα µετον Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό 2012 (ΝΟΚ 2012). Για την έκδοση της αδείας δεν απαιτείται να τηρηθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές: α) να τηρηθούν οι όροι δόµησης και να θεωρηθούν οι ρυµοτοµικές και οικοδοµικές γραµµές (Ρ.Γ. και Ο.Γ.) και β) να αναγράφεται και να υπογράφεται η δήλωση του ν. 651/1977 ότι το οικόπεδο:

αα) βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, ββ) εµπίπτει ή όχι στις διατάξεις του ν. 1337/1983 και βάσει των Πινάκων Εφαρµογής οφείλει ή όχι εισφορές σε γη και χρήµα.»

7. Η παρ. 14 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«14. Η προθεσµία των τεσσάρων (4) ετών των παραγράφων 1 και 1.α µπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη, προκειµένου να ολοκληρωθεί τυχόν ανέγερση των µόνιµων σχολικών δοµών, µόνο εφόσον ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις: α) ο οικείος δήµος, πριν τη λήξη της προθεσµίας των τεσσάρων (4) ετών, έχει εντοπίσει κατάλληλο ακίνητο, το οποίο ευρίσκεται στην κυριότητα του Δηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. και β) για το ακίνητο έχει γνωµοδοτήσει θετικά η επιτροπή της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του α.ν. 627/1968 (Α΄ 266), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του ν. 3467/2006 (Α΄ 128).»

8. Η παρ. 18 του άρθρου 220 ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«18. Το παρόν άρθρο ισχύει για αποφάσεις αναθέσεων τοποθέτησης αιθουσών που κοινοποιούνται στους αναδόχους έως και την 31.12.2020.»

ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr