Ο Υπουργός Παιδείας για τις καταργήσεις 49 τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Απαιτείται σύμφωνη έγγραφη γνώμη του οικείου ιδρύματος...

Οι τελικές προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας για την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία και κατάργηση Σχολών και Τμημάτων αποτελούν αντικείμενο ειδικής τεκμηρίωσης και διαβούλευσης με τα αρμόδια όργανα των ιδρυμάτων. Οι τυχόν καταργήσεις Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ δεν μπορεί να είναι το αποτέλεσμα μονομερούς ενέργειας του Υπουργείου Παιδείας, αλλά αντικείμενο διεξοδικού διαλόγου που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύεται από τη σύμφωνη έγγραφη γνώμη του οικείου ιδρύματος.

Τα πιο πάνω αναφέρει ο Υπουργός Παιδείας σε απάντηση του για την ενδεχόμενη  κατάργηση Τμημάτων  που σύμφωνα με την έκθεση της ΑΔΙΠ λειτουργούν με περιορισμένο αριθμό εκπαιδευτικού προσωπικού.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Google News! Πατήστε εδώ.


Παράλληλα γίνεται αναφορά στο ν.4009/2011 και συγκεκριμένα στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 που ορίζει ότι με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 3, 4 και 5, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορούν να συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται Α.Ε.Ι. και να μεταβάλλεται η έδρα τους, καθώς επίσης και να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται Σχολές ή και Τμήματα και να μεταβάλλεται η έδρα τους, για τους ακόλουθους, κατά περίπτωση, λόγους:

α) Όταν είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων

κοινωνικών αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης ή για την καλλιέργεια νέων επιστημονικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστημονικού χαρακτήρα

που κρίνονται απαραίτητα για την οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν καλύπτονται με επάρκεια από τα Α.Ε.Ι. ή τις Σχολές ή τα Τμήματα που λειτουργούν.

β) Όταν επιβάλλεται από το δυσανάλογα μεγάλο ή αντίστοιχα μικρό ετήσιο αριθμό φοιτητών ή αποφοίτων ανά καθηγητή σε ένα Α.Ε.Ι. ή μια Σχολή ή ένα Τμήμα.

γ) Όταν η λειτουργία μεμονωμένων Α.Ε.Ι. ή Σχολών ή Τμήματος δεν δικαιολογείται επιστημονικά και, αντιθέτως, δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία.

δ) Όταν είναι σύμφωνες με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της εθνικής οικονομίας

Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού πριν την υποβολή της ανωτέρω πρότασης υποβάλει ερώτημα, συνοδευόμενο από ειδική τεκμηρίωση, για έκδοση γνώμης από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), καθώς και από το Συμβούλιο των οικείων ιδρυμάτων, μετά από διατύπωση γνώμης της Συγκλήτου αυτών.Στα ιδρύματα που δεν έχει ακόμα συγκροτηθεί Συμβούλιο, η ανωτέρω αρμοδιότητα ασκείται από τη Σύγκλητο.

Ερώτηση για το ενδεχόμενο κλεισίματος 49 τμημάτων εκ των οποίων 8 των Πανεπιστημίων και 41 των ΤΕΙ που λειτουργούν με λιγότερα από 9 μέλη ΔΕΠ κατέθεσε η κα Ξουλίδου, Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων .

Σύμφωνα με την κα Ξουλίδου ανάμεσα στα Τμήματα είναι αυτά της Ισπανικής, Τουρκικής Γλώσσας, Σλαβικών Σπουδών, Πληροφορικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Οικονομικών Σπουδών Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η κα Ξουλίδου ζητούσε μεταξύ των άλλων αν προτίθεται ο Υπουργός να προχωρήσει σε ενέργειες ώστε να αποφευχθεί το επικείμενο κλείσιμο των σχολών καθώς και τα μέτρα για να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr