ΑΕΙ: Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (ΞΠΣ) χωρίς την συμμετοχή του ΔΙΠΑΕ

Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) χωρίς την συμμετοχή του ΔΙΠΑΕ

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας ενημερώνουν πως το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, παρέχει τη δυνατότητα διοργάνωσης προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου σε άλλες γλώσσες (Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών – Ξ.Π.Σ.) πλην της ελληνικής, χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη ενός Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) με το Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου παρέχεται η δυνατότητα διοργάνωσης προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου σε άλλες γλώσσες (Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών – Ξ.Π.Σ.) πλην της ελληνικής, χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη ενός Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) με το Πανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), όπως ίσχυε περιοριστικά μέχρι σήμερα. Βασικός στόχος του νέων αυτών ρυθμίσεων είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που κρίνεται ότι θα συμβάλλει και στην ποιοτική αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Ειδικότερα, οι σχετικές ρυθμίσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση του διεθνούς χαρακτήρα των Α.Ε.Ι., της αυτονομίας και της εξωστρέφειάς τους και η ανάδειξη της χώρας μας σε διεθνή πόλο έλξης για αλλοδαπούς πολίτες, οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν στην Ελλάδα. Η πρόβλεψη απλοποιημένων προς τούτο διαδικασιών, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενισχύει το αυτοδιοίκητο των Ιδρυμάτων, τηρουμένων βεβαίως των ασφαλιστικών δικλείδων διασφάλισης της ποιότητας κατά τις κείμενες διατάξεις.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Google News! Πατήστε εδώ.


Τα εν λόγω προγράμματα απευθύνονται σε αλλοδαπούς πολίτες χωρών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι κατ’ ελάχιστον απόφοιτοι λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων που εδρεύουν στην αλλοδαπή, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δυο τάξεις του λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής.

Επί του άρθρου 76
Με το άρθρο αυτό θεσπίζεται η διαδικασία ίδρυσης ενός Ξ.Π.Σ. με την έκδοση σχετικής απόφασης της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., κατόπιν σχετικής εισήγησης του επισπεύδοντος Τμήματός του. Η απόφαση της Συγκλήτου περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ίδρυση του Ξ.Π.Σ., όπως τον σκοπό, το περιεχόμενο, το πρόγραμμα σπουδών, τα κριτήρια εισαγωγής ανά κατηγορία φοιτητών, το ύψος των τελών φοίτησης, εφόσον υπάρχουν, τους λοιπούς πόρους του προγράμματος, τον συνολικό αριθμό των εισακτέων φοιτητών και άλλα σχετικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ίδρυση ενός προγράμματος σπουδών. Επίσης, με το ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι δύναται να υπάρξει συνεργασία μεταξύ περισσότερων Τμημάτων του ιδίου ή άλλων Α.Ε.Ι για την ίδρυση ενός Ξ.Π.Σ., κατόπιν σύνταξης σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Τμημάτων και έγκρισης της Συγκλήτου, το οποίο θα ορίζει τα βασικά στοιχεία σχετικά με την ίδρυση του Ξ.Π.Σ. και τη συμμετοχή στα όργανα διοίκησής του. Με την απόφαση ίδρυσης Ξ.Π.Σ. παρέχεται παράλληλα η δυνατότητα διοργάνωσης προγραμμάτων διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας επιπλέον του προγράμματος σπουδών, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να μάθουν την ελληνική γλώσσα και να έρθουν σε επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό.

Επιπλέον με το παρόν άρθρο απλοποιείται σημαντικά η διαδικασία ίδρυσης των εν λόγω προγραμμάτων σπουδών, καθώς δεν προβλέπεται πλέον η έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αλλά απαιτείται μόνο η λήψη αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα του οικείου Α.Ε.Ι.. Επισημαίνεται ότι, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσης ενός Ξ.Π.Σ. απαιτείται η προηγούμενη πιστοποίησή του από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, κατά τις κείμενες διατάξεις, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσης απαιτείται απλώς η κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επί του άρθρου 77
Με το παρόν άρθρο ορίζονται τα όργανα διοίκησης των Ξ.Π.Σ. και οι αρμοδιότητές τους. Ως όργανα διοίκησης ενός Ξ.Π.Σ. ορίζονται: α) η Σύγκλητος του οικείου Ιδρύματος, β) η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών και γ) ο Διευθυντής του Προγράμματος. Ειδικότερα, η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι. είναι αρμόδια για την ίδρυση και την κατάργηση του Ξ.Π.Σ. καθώς και για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οικονομικού και οργανωτικού χαρακτήρα των Ξ.Π.Σ.. Αντίστοιχα, η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, η σύνθεση της οποίας ορίζεται με απόφαση Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., είναι αρμόδια για θέματα που αφορούν την καθημερινή λειτουργία και οργάνωση του Ξ.Π.Σ. όπως τον ορισμό του Διευθυντή του Ξ.Π.Σ, και τον αναπληρωτή του, την κατανομή του διδακτικού έργου, την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού του Ξ.Π.Σ., την έγκριση των πάσης φύσεως δαπανών για τη λειτουργία του Ξ.Π.Σ. και λοιπά ζητήματα σχετικά με την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του προγράμματος. Τέλος, ο Διευθυντής του Ξ.Π.Σ. είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών και Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος, ενώ ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα, η οποία ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του Ξ.Π.Σ. ή νομίμως εξουσιοδοτείται από την Επιτροπή να ασκεί.

Επί του άρθρου 78
Με την παράγραφο 1 ορίζονται οι κατηγορίες του διδακτικού προσωπικού του Ξ.Π.Σ., στις οποίες δύναται να ανατεθεί διδασκαλία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του. Το διδακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι., μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., δύναται να απασχοληθεί για τις διδακτικές ανάγκες του προγράμματος σπουδών ενός ή περισσοτέρων Ξ.Π.Σ. μόνο πέραν των νόμιμων υποχρεώσεων του, όπως αυτές εκάστοτε ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και του ανατίθενται ανά ακαδημαϊκό έτος με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος από το οποίο προέρχονται. Με την παράγραφο 2 ορίζεται η διαδικασία ανάθεσης του διδακτικού έργου του Ξ.Π.Σ. και προβλέπεται ότι η αμοιβή όλων των κατηγοριών διδασκόντων του Ξ.Π.Σ. βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του και σε καμία περίπτωση τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Επίσης ορίζεται ότι η αμοιβή όλων των κατηγοριών του διδακτικού προσωπικού είναι ανάλογη με αυτή των διδασκόντων του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄112), βάσει των υποχρεώσεων που τους ανατίθενται ανά περίπτωση.

Επί του άρθρου 79
Με την παρ. 1 ορίζονται οι κατηγορίες του λοιπού προσωπικού του Ξ.Π.Σ. για θέματα που σχετίζονται με τη διοικητική και τεχνική υποστήριξή του. Ειδικότερα, σε ένα Ξ.Π.Σ. δύναται να απασχοληθεί είτε τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι., και ειδικότερα δημόσιοι υπάλληλοι του Α.Ε.Ι. με σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), για την εκτέλεση πρόσθετου έργου επ’ αμοιβή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 (Α΄114), είτε πρόσθετο προσωπικό με σύμβαση έργου ή σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), το οποίο επιλέγεται μέσω δημόσιας πρόσκλησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017. Για την περίπτωση του τακτικού προσωπικού του Α.Ε.Ι. πρέπει να ελέγχεται ανά περίπτωση ότι το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου ασκείται πέραν των νόμιμων υποχρεώσεων κάθε υπαλλήλου και ότι η εκτέλεση αυτού δεν παρακωλύει την εκτέλεση των νόμιμων υποχρεώσεων του κάθε υπαλλήλου. Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή Ερευνών, ως αρμόδιο όργανο για την έγκριση της εκτέλεσης του πρόσθετου έργου επ’ αμοιβή, δύναται είτε να ζητά σχετική βεβαίωση του Προϊσταμένου του υπαλλήλου, είτε να αναζητά οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, από το οποίο να προκύπτουν τα καθήκοντα της οργανικής του θέσης, το ωράριο εργασίας του και ότι η τυχόν απασχόλησή του στο Ξ.Π.Σ. είναι συμβατή με το αντικείμενο της κύριας απασχόλησής του και δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να παρακωλύει την ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Με την παρ. 2 ορίζεται ότι η αμοιβή του λοιπού προσωπικού βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Ξ.Π.Σ. και όχι τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

Επί του άρθρου 80
Με την παράγραφο 1 ορίζονται οι πηγές χρηματοδότησης και οι πόροι που δύναται να έχει ένα Ξ.Π.Σ., ενώ με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι η διαχείριση των πόρων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του οικείου Α.Ε.Ι.. Επίσης προβλέπεται ότι η Σύγκλητος κάθε Α.Ε.Ι. μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του οικείου Α.Ε.Ι. καθορίζει το ποσοστό παρακράτησης επί των εσόδων των Ξ.Π.Σ. κάθε Α.Ε.Ι., το οποίο είναι ενιαίο για όλα τα Ξ.Π.Σ. του οικείου Α.Ε.Ι..

Επί του άρθρου 81
Με το παρόν άρθρο ορίζεται ότι οι μετακινήσεις του διδακτικού προσωπικού του Ξ.Π.Σ. πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄94) και αρμόδιο όργανο για την έγκριση κάθε μετακίνησης είναι η Επιτροπή Σπουδών του Ξ.Π.Σ.. Οι δαπάνες μετακινήσεων βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Ξ.Π.Σ..

Επί του άρθρου 82
Με το παρόν άρθρο παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών διπλής ειδίκευσης (joint degrees) μέσω της συνεργασίας δύο ή περισσοτέρων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, τα οποία οδηγούν στην απονομή ενός ενιαίου τίτλου σπουδών α΄ κύκλου με ειδίκευση σε δύο διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.

Επί του άρθρου 83
Με το παρόν άρθρο παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης διπλών ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών (dual degrees) μέσω της συνεργασίας δύο ή περισσότερων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, τα οποία οδηγούν στην απονομή δύο ισότιμων τίτλων σπουδών α΄ κύκλου του ιδίου ή διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου. Η χρονική διάρκεια των εν λόγω προγραμμάτων είναι προσαυξημένη κατ’ ελάχιστον κατά δύο (2) έτη από τη χρονική διάρκεια των λοιπών προγραμμάτων σπουδών α΄ κύκλου, καθώς οδηγούν στην απονομή δύο τίτλων σπουδών, ενώ το πρόγραμμα σπουδών είναι διαρθρωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να αντιπροσωπεύει τα προγράμματα σπουδών τα οποία αντιστοιχούν στην απονομή κάθε τίτλου σπουδών χωριστά.

Επί του άρθρου 84
Με το παρόν άρθρο παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης θερινών προγραμμάτων σπουδών σύντομης διάρκειας (summer schools) κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., τα οποία απευθύνονται σε φοιτητές Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή/και Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τα εν λόγω προγράμματα σπουδών δύναται να έχουν τέλη φοίτησης. Στην απόφαση ίδρυσης του θερινού προγράμματος σπουδών ορίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία του θερινού προγράμματος σπουδών, τη διαδικασία εγγραφής των φοιτητών, το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, τις πιστωτικές μονάδες τις οποίες δύνανται να χορηγούνται, τη γλώσσα διοργάνωσης, η οποία δύναται να είναι άλλη πλην της ελληνικής, το ύψος των τελών φοίτησης, καθώς και άλλες λεπτομέρειες. Τέλος, προβλέπεται ότι αφενός τα θερινά προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Ι. δύνανται να χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αφετέρου ότι το σύνολο των πόρων αυτών διαχειρίζονται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του οικείου Α.Ε.Ι..

Επί του άρθρου 85
Με τις διατάξεις αυτές θεσμοθετείται η δυνατότητα από κοινού διοργάνωσης όλων των προαναφερόμενων τύπων Ξ.Π.Σ. σε συνεργασία με αναγνωρισμένα Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών Α.Ε.Ι. και την ουσιαστική μεταξύ τους συνεργασία. Η διαφορετική οργάνωση και λειτουργία των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ χωρών, ακόμη και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλει τον μέγιστο βαθμό ευελιξίας επί οργανωτικών και διοικητικών θεμάτων, ανάγκη που εξυπηρετείται με την πρόβλεψη της δυνατότητας των Α.Ε.Ι να συνάπτουν μνημόνια συνεργασίας με τα Ιδρύματα της αλλοδαπής, προκειμένου για την εξειδίκευση των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων και λοιπών κανόνων της μεταξύ τους συνεργασίας – τηρουμένων βεβαίως των ελάχιστων διατυπώσεων και εγγυήσεων διασφάλισης ποιότητας κατά τις κείμενες γενικές διατάξεις.

Επί του άρθρου 86
Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης σύμβασης με αντικείμενο την ομαδική ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών των Ξ.Π.Σ., οι οποίοι δεν έχουν ίδια ασφαλιστική κάλυψη (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νοσοκομειακή κάλυψη και ασφάλεια κινδύνου), η δαπάνη για την οποία βαρύνει τους φοιτητές των Ξ.Π.Σ. επιπλέον των τελών φοίτησης.

Επί του άρθρου 87
Με τις παρ. 1 και 2 προβλέπεται η ίδρυση υπηρεσίας εντός του Α.Ε.Ι. με τίτλο «Μονάδα υποστήριξης αλλοδαπών φοιτητών», της οποίας το επίπεδο, η δομή και η οργανωτική διάρθρωση ορίζονται στον Οργανισμό του οικείου Α.Ε.Ι.. Αντικείμενο της Μονάδας είναι η υποστήριξη των αλλοδαπών φοιτητών που εγγράφονται σε προγράμματα σπουδών κάθε κύκλου του οικείου Α.Ε.Ι. σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος και κυρίως η διευκόλυνση της επικοινωνίας και εξυπηρέτησης αυτών σε ζητήματα που σχετίζονται με άλλους φορείς του Δημοσίου, ιδίως σε ζητήματα που αφορούν τη διαμονή και την εγκατάστασή τους στην ημεδαπή.

Με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι η στελέχωση της Μονάδας δύναται να πραγματοποιηθεί είτε από τακτικό προσωπικό του οικείου Α.Ε.Ι., είτε από πρόσθετο προσωπικό, το οποίο επιλέγεται μέσω δημόσιας πρόσκλησης σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Επί του άρθρου 88
Με τις ρυθμίσεις του εν λόγω άρθρου ρυθμίζονται επιμέρους διαδικαστικά θέματα, προκειμένου για την ταχεία διεκπεραίωση της χορήγησης αδειών διανομής σε αλλοδαπούς φοιτητές για λόγους σπουδών. Ειδικότερα, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) δύνανται να συνάπτουν διμερείς συμβάσεις με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στις οποίες προβλέπεται η θέσπιση διαδικασίας ταχείας χορήγησης αδειών διαμονής σε φοιτητές πολίτες τρίτων χωρών των προγραμμάτων σπουδών των Α.Ε.Ι., υπό τις προϋποθέσεις ότι: α) η υποχρεωτική διάρκεια σπουδών είναι κατ’ ελάχιστον αα) τριετής για προγράμματα πρώτου κύκλου, αβ) ετήσια για προγράμματα δεύτερου κύκλου και αγ) τριετής για προγράμματα τρίτου κύκλου, και β) πληρούνται οι προυποθέσεις για τη χορήγηση αδειών διανομής του άρθρου 32 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει.

Επί του άρθρου 89
Με το παρόν άρθρο ρυθμίζεται ότι όλοι οι φοιτητές των Ξ.Π.Σ. δικαιούνται να εκδώσουν ακαδημαϊκή ταυτότητα για τη χρονική διάρκεια ισχύος του προγράμματος όπου φοιτούν.

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών  

Άρθρο 76

Ίδρυση

1. Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να διοργανώνουν προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου σε ξένη γλώσσα (Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών – Ξ.Π.Σ.), τα οποία εντάσσονται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Α.Ε.Ι., αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, διέπονται από επιστημονική συνοχή και πληρούν προϋποθέσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών. Τα Ξ.Π.Σ. απευθύνονται αποκλειστικά σε αλλοδαπούς πολίτες χωρών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων με φυσική έδρα στην αλλοδαπή. Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δύο τάξεις του λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής, προσκομίζουν απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας στην οποία αποφοιτούν.

2. Τα Ξ.Π.Σ. ιδρύονται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι., το οποίο αναλαμβάνει να διοργανώσει το Ξ.Π.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση της Συγκλήτου περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον τίτλο, το περιεχόμενο και τον σκοπό του προγράμματος,

β) τον συνολικό αριθμό των εισακτέων φοιτητών του προγράμματος,

γ) το ύψος των ενδεχόμενων τελών φοίτησης και τους λοιπούς πόρους του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 80.

δ) τον προϋπολογισμό του προγράμματος, ο οποίος περιλαμβάνει αναλυτικά το λειτουργικό κόστος του προγράμματος, τους πόρους και τις βασικές υποδομές λειτουργίας του,

ε) τη μελέτη σκοπιμότητας, στην οποία εκτίθενται αναλυτικά οι επιστημονικοί, επιστημολογικοί και κοινωνικοί λόγοι οι οποίοι καθιστούν σημαντική τη λειτουργία του προγράμματος, ο βαθμός σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα, καθώς και οι στόχοι του προγράμματος,

στ) τα κριτήρια επιλογής των εισακτέων, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία προσκομίζονται ανά περίπτωση,

ζ) τη χρονική διάρκεια του προγράμματος,

η) το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών στο οποίο εμπεριέχονται οι τίτλοι των μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, οι πιστωτικές μονάδες κάθε μαθήματος, η χρονική αλληλουχία ή η τυχόν αλληλεξάρτηση των μαθημάτων, καθώς και η τυχόν διεξαγωγή εργαστηριακών μαθημάτων,

θ) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών,

ι) την επίσημη γλώσσα διοργάνωσης,

ια) τις πιστωτικές μονάδες που απαιτούνται για την απονομή του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),

ιβ) τη δυνατότητα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης,

ιγ) τη δυνατότητα οργάνωσης προγραμμάτων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας επιπλέον του προγράμματος σπουδών της περ. η΄ για την εκμάθηση αυτής από τους φοιτητές του Ξ.Π.Σ.,

ιδ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του προγράμματος.

3. Ξ.Π.Σ. μπορούν να διοργανώνονται σε συνεργασία περισσοτέρων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. έπειτα από εισήγηση των Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων, με τη σύνταξη Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας στο οποίο περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία της παρ. 2, καθώς και ο αριθμός των μελών με τον οποίο συμμετέχει κάθε συνεργαζόμενο Τμήμα στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών της παρ. 3 του άρθρου 77, όπως επίσης και η τυχόν κατανομή των πόρων μεταξύ των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Σε περίπτωση διιδρυματικού Ξ.Π.Σ., η απόφαση ίδρυσης λαμβάνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, το οποίο αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη του Ξ.Π.Σ., κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Συγκλήτου του άλλου Ιδρύματος.

4. Για την ίδρυση Ξ.Π.Σ. απαιτείται η προηγούμενη πιστοποίηση των προγραμμάτων αυτών από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4653/2020 (Α΄12). Μετά την ίδρυσή τους, τα Ξ.Π.Σ. πιστοποιούνται περιοδικά σύμφωνα με την υποπερ. ββ΄ της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4653/2020.

5. Η απόφαση ίδρυσης ενός Ξ.Π.Σ. κοινοποιείται, με επιμέλεια του οικείου Α.Ε.Ι., στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της απόφασης.

Άρθρο 77

Όργανα διοίκησης

1. Αρμόδια όργανα για την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των Ξ.Π.Σ. είναι τα ακόλουθα:

α) η Σύγκλητος του Ιδρύματος,

β) η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Επιτροπή),

γ) ο Διευθυντής του Προγράμματος (Διευθυντής).

2. Η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι. είναι το αρμόδιο όργανο για την έκδοση ή την τροποποίηση της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 76, τη συγκρότηση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών και την κατάργηση του Ξ.Π.Σ.. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί αρμοδιότητες σχετικά με θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οικονομικού και οργανωτικού χαρακτήρα των Ξ.Π.Σ., τα οποία δεν ανατίθενται από τον παρόντα νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.

3. α) Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών αποτελείται από επτά (7) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων σε περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού Ξ.Π.Σ., με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του Ξ.Π.Σ., εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) Καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές. Η Επιτροπή έχει διετή θητεία και συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος. Σε περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού Ξ.Π.Σ., η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., το οποίο έχει αναλάβει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος, κατόπιν πρότασης των Συνελεύσεων των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν καμία αποζημίωση για την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων τους.

β) Η Επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

βα) εισηγείται στη Σύγκλητο την τροποποίηση της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 76, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη λειτουργία του Ξ.Π.Σ., για το οποίο αρμόδιο όργανο είναι η Σύγκλητος,

ββ) ορίζει από τα μέλη της τον Διευθυντή του προγράμματος και τον Αναπληρωτή του,

βγ) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Ξ.Π.Σ,

βδ) καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Ξ.Π.Σ,

βε) εγκρίνει πάσης φύσεως δαπάνες για τη λειτουργία του Ξ.Π.Σ.,

βστ) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης, προκειμένου να απονεμηθεί ο τίτλος του Ξ.Π.Σ.,

βζ) εγκρίνει τις μετακινήσεις του διδακτικού προσωπικού σε περίπτωση που αυτό δεν διαμένει μόνιμα στον τόπο διεξαγωγής του Ξ.Π.Σ.,

βη) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα, η οποία σχετίζεται με την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του προγράμματος.

4. Ο Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) προεδρεύει της Επιτροπής και συγκαλεί τις συνεδριάσεις της,

β) εισηγείται προς την Επιτροπή και τα λοιπά όργανα του Α.Ε.Ι. θέματα σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία του Ξ.Π.Σ.,

γ) είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 4485/2017,

δ) ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα, η οποία ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του Ξ.Π.Σ. ή που  εξουσιοδοτείται νομίμως να ασκεί από την Επιτροπή.

Άρθρο 78

Διδακτικό προσωπικό

1. Το διδακτικό έργο του Ξ.Π.Σ. δύναται, να ανατεθεί κατόπιν απόφασης της Επιτροπής, στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. με πρόσθετη απασχόληση πέραν των νόμιμων υποχρεώσεών τους,

β) ομότιμους Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι.

γ) διδάσκοντες βάσει του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (A΄112),

δ) ακαδημαϊκούς υποτρόφους βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (A΄ 195),

ε) επισκέπτες καθηγητές της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011,

στ) ερευνητές ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) ή ερευνητικών κέντρων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν διδακτική εμπειρία και επαρκή επιστημονική, συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα,

ζ) νέους επιστήμονες κατ’ ελάχιστον κατόχους διδακτορικού διπλώματος, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Ξ.Π.Σ..

2. Η ανάθεση του διδακτικού έργου του Ξ.Π.Σ. πραγματοποιείται με απόφαση της Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Ξ.Π.Σ.. Ειδικότερες προϋποθέσεις σχετικά με την ανάθεση του διδακτικού έργου δύναται να ορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του Ξ.Π.Σ..

3. Όλες οι κατηγορίες διδακτικού προσωπικού δύνανται να αμείβονται αποκλειστικά από τους πόρους του Ξ.Π.Σ.. Το ύψος της αμοιβής του διδακτικού προσωπικού καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών κατ’ αντιστοιχία της αμοιβής των διδασκόντων του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 και του διδακτικού έργου, το οποίο ανατίθεται ανά περίπτωση.

Άρθρο 79

Λοιπό προσωπικό

1. Για την υποστήριξη των αναγκών του Ξ.Π.Σ. δύνανται να απασχολούνται οι εξής κατηγορίες προσωπικού:

α) τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. πέραν των νόμιμων υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από την οργανική του θέση, με ανάθεση πρόσθετου έργου επ’ αμοιβή, η εκτέλεση του οποίου εγκρίνεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 77,

β) πρόσθετο προσωπικό, το οποίο επιλέγεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017.

2. Η αμοιβή του προσωπικού της παρ. 1 βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Ξ.Π.Σ..

Άρθρο 80

Πόροι 

1. Οι πόροι ενός Ξ.Π.Σ. μπορούν να προέρχονται από: α) τέλη φοίτησης, β) δωρεές, χορηγίες και πάσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις, γ) κληροδοτήματα, δ) πόρους από ερευνητικά έργα ή προγράμματα, ε) επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στ) από ιδίους πόρους του οικείου Α.Ε.Ι..

2. Η διαχείριση των πόρων της παρ. 1 πραγματοποιείται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι. ή του Α.Ε.Ι. το οποίο έχει αναλάβει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος σε περίπτωση διιδρυματικού προγράμματος. Με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., καθορίζεται το ποσοστό παρακράτησης της παρ. 5 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017, ενιαία για όλα τα Ξ.Π.Σ. του Α.Ε.Ι..

Άρθρο 81 Μετακινήσεις διδακτικού προσωπικού

 Οι μετακινήσεις του διδακτικού προσωπικού του Ξ.Π.Σ., το οποίο δεν διαμένει μόνιμα στον τόπο διεξαγωγής του Ξ.Π.Σ., εγκρίνονται από την Επιτροπή της παρ.3 του άρθρου 77. Οι δαπάνες μετακίνησης βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ξ.Π.Σ. και καταβάλλονται στους μετακινούμενους μετά την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄94).  

Άρθρο 82

Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών διπλής ειδίκευσης

1. Δύο ή περισσότερα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. δύνανται να διοργανώνουν Ξ.Π.Σ. διπλής ειδίκευσης, τα οποία οδηγούν στην απονομή ενός ενιαίου τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου με ειδίκευση σε δύο διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.

2. Το πρόγραμμα σπουδών της περ. η΄ της παρ. 2 του άρθρου 76 στα Ξ.Π.Σ. διπλής ειδίκευσης διαρθρώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε τα προσφερόμενα μαθήματα να αντιπροσωπεύουν ισομερώς κάθε γνωστικό αντικείμενο του Ξ.Π.Σ..

3. Για την ίδρυση Ξ.Π.Σ. διπλής ειδίκευσης, τα συνεργαζόμενα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. συντάσσουν σχετικό μνημόνιο συνεργασίας, στο οποίο περιγράφονται οι ειδικότεροι όροι της συνεργασίας τους και εξειδικεύονται τα στοιχεία της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 76. Για θέματα σχετικά με την ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του προγράμματος του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 83

Διπλά Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών  

1. Δύο ή περισσότερα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. δύνανται να διοργανώνουν διπλά Ξ.Π.Σ., τα οποία οδηγούν στην απονομή δύο ισότιμων τίτλων σπουδών πρώτου κύκλου του ίδιου ή διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου.

2. Η χρονική διάρκεια ενός Ξ.Π.Σ. της παρ. 1 είναι προσαυξημένη κατ’ ελάχιστον κατά δύο (2) έτη από τη χρονική διάρκεια των λοιπών προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου.

3. Το πρόγραμμα σπουδών ενός Ξ.Π.Σ. της παρ. 1 είναι ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο διαχωρίζεται σε δύο επιμέρους μη αυτοτελή προγράμματα σπουδών, το καθένα εκ των οποίων διαρθρώνεται σύμφωνα με τα στοιχεία της περ. η΄ της παρ. 2 του άρθρου 76 Στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 76 ορίζονται οι πιστωτικές μονάδες που απαιτούνται για την απονομή του κάθε ενός τίτλου σπουδών του διπλού Ξ.Π.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4009/2011.

4. Για την ίδρυση διπλών Ξ.Π.Σ., τα συνεργαζόμενα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. συντάσσουν σχετικό μνημόνιο συνεργασίας, στο οποίο περιγράφονται οι ειδικότεροι όροι της συνεργασίας τους και εξειδικεύονται τα στοιχεία της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 76. Για θέματα σχετικά με την ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του προγράμματος του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 84

Θερινά προγράμματα σπουδών 

1. Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να διοργανώνουν θερινά προγράμματα σπουδών διάρκειας κατ’ ελάχιστον δύο (2) εβδομάδων, τα οποία απευθύνονται σε φοιτητές ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2. Τα θερινά προγράμματα σπουδών ιδρύονται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. και δύνανται να έχουν τέλη φοίτησης, το ύψος των οποίων ορίζεται στην απόφαση ίδρυσής τους. Στην ίδια απόφαση ορίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία του θερινού προγράμματος σπουδών, τη διαδικασία εγγραφής των φοιτητών, το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, τις πιστωτικές μονάδες τις οποίες δύνανται να χορηγούνται, τη γλώσσα διοργάνωσης, η οποία δύναται να είναι άλλη πλην της ελληνικής, και άλλες λεπτομέρειες.

3. Τα θερινά προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Ι. δύνανται να χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Η οικονομική διαχείριση των πόρων των θερινών προγραμμάτων σπουδών πραγματοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι..

Άρθρο 85

Συνεργασίες με Ιδρύματα της αλλοδαπής 

Τα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής δύνανται να διοργανώνουν Ξ.Π.Σ. του άρθρου 76, Ξ.Π.Σ. διπλής ειδίκευσης του άρθρου 82 και διπλά Ξ.Π.Σ. του άρθρου 83 σε συνεργασία με αναγνωρισμένα Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, κατόπιν σύνταξης σχετικού μνημονίου συνεργασίας (ΜοU), στο οποίο περιγράφονται οι ειδικότεροι όροι της συνεργασίας των Ιδρυμάτων και εξειδικεύονται τα στοιχεία της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 76, καθώς και λοιπά στοιχεία σχετικά με τη διοργάνωση προγράμματος. Για θέματα σχετικά με την ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του προγράμματος του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 86

Ασφαλιστική κάλυψη αλλοδαπών φοιτητών  

1. Το Α.Ε.Ι. δύναται να μεριμνήσει για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την ομαδική ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών των Ξ.Π.Σ., οι οποίοι δεν έχουν ίδια ασφαλιστική κάλυψη, βάσει των διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και του άρθρου 66 του ν. 4485/2017. Η ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβάνει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νοσοκομειακή κάλυψη και ασφάλεια κινδύνου.

2. Η δαπάνη για την ασφαλιστική κάλυψη της παρ. 1 βαρύνει τους φοιτητές των Ξ.Π.Σ. επιπλέον των τελών φοίτησης, όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του Ξ.Π.Σ..

Άρθρο 87

Μονάδα υποστήριξης αλλοδαπών φοιτητών  

1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. συστήνεται μονάδα με αντικείμενο την υποστήριξη των αλλοδαπών φοιτητών που εγγράφονται στα προγράμματα σπουδών του Α.Ε.Ι. και ειδικότερα την επικοινωνία με άλλους φορείς του Δημοσίου για θέματα σχετικά με τη διαμονή και την εγκατάστασή τους στην ημεδαπή.

2. Έως την έκδοση του Οργανισμού του οικείου Α.Ε.Ι., το επίπεδο, η δομή και η οργανωτική διάρθρωση της μονάδας της παρ. 1 ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου.

3. Η μονάδα δύναται να στελεχώνεται από τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. ή πρόσθετο προσωπικό. Η επιλογή του πρόσθετου προσωπικού πραγματοποιείται μέσω δημόσιας πρόσκλησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017. Η σχετική δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά ίδιους πόρους του Α.Ε.Ι. και δεν δύναται να βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι.

4. Για την υποστήριξη των λειτουργικών αναγκών της Μονάδας και των κοινών λειτουργικών αναγκών των Ξ.Π.Σ. του Α.Ε.Ι., με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι., δύναται να δημιουργείται έργο κατά την περ. β΄ της παρ. 6 του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4653/2020.

Άρθρο 88

Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαμονής για λόγους σπουδών

Το άρθρο 37 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) αντικαθίσταται ως εξής :

«1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας, τα οποία προσφέρουν προγράμματα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, δύνανται να συνάπτουν διμερείς συμβάσεις με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τη θέσπιση διαδικασίας ταχείας χορήγησης αδειών διαμονής σε φοιτητές πολίτες τρίτων χωρών των εν λόγω προγραμμάτων σπουδών, υπό τους εξής όρους:

α. Η υποχρεωτική διάρκεια σπουδών είναι κατ’ ελάχιστον αα) τριετής για προγράμματα πρώτου κύκλου , αβ) ετήσια για προγράμματα δεύτερου κύκλου και αγ) τριετής για προγράμματα τρίτου κύκλου,

β. πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 32 και 33 για τη χορήγηση αδειών διαμονής στο πλαίσιο τέτοιων συμβάσεων.

2. Η σύμβαση της παρ. 1 δύναται να αφορά το σύνολο ή μέρος των προγραμμάτων σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι., τα οποία αποδέχονται ως φοιτητές, πολίτες τρίτων χωρών.

3. Στις συμβάσεις της παρ. 1, ορίζονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) ο αριθμός των προγραμμάτων σπουδών, τα οποία προσφέρονται από το οικείο Α.Ε.Ι. στα οποία δύναται να εισαχθούν πολίτες τρίτων χωρών,

β) ο τίτλος και η απόφαση ίδρυσης κάθε προγράμματος σπουδών,

γ) ο ανώτατος αριθμός εισακτέων ανά πρόγραμμα σπουδών και ακαδημαϊκό έτος,

δ) η υπηρεσία του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία έχει ως αρμοδιότητα τη συλλογή και αποστολή των αιτήσεων χορήγησης άδειας διαμονής λόγω σπουδών και των απαραίτητων συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών των εισακτέων πολιτών τρίτων χωρών στα προγράμματα σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι..

4. Η αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής του παρόντος και τα συνυποβαλλόμενα σε αυτήν δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, υποβάλλονται απευθείας στο Α.Ε.Ι. από τον πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος έχει γίνει δεκτός σε πρόγραμμα σπουδών του Α.Ε.Ι.. Εν συνεχεία, το Α.Ε.Ι. μετά τη διενέργεια πρωτογενούς ελέγχου της υποβληθείσας αίτησης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών, αποστέλλει είτε με φυσικό είτε με ηλεκτρονικό τρόπο προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τον φάκελο κάθε εισακτέου φοιτητή – πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής για λόγους σπουδών,

β) τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την έκδοση άδειας διαμονής για λόγους σπουδών, όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση, η οποία εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 136,

γ) βεβαίωση του Α.Ε.Ι., στην οποία αναφέρεται ότι ο αιτών τη χορήγηση άδειας διαμονής έχει γίνει δεκτός σε πρόγραμμα σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι. και έχει καταβάλει την πρώτη δόση των τελών φοίτησης, όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του προγράμματος.

5. Η άδεια διαμονής του παρόντος χορηγείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του οικείου Υπουργείου το αργότερο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής του φακέλου από το οικείο Α.Ε.Ι..

6. Η άδεια διαμονής του παρόντος έχει ισχύ ισόχρονη με την ανώτατη διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών, στο οποίο έχει γίνει δεκτός ο πολίτης τρίτης χώρας.

7. Η άδεια διαμονής δύναται να ανανεωθεί κατόπιν αιτήματος του πολίτη τρίτης χώρας. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται ενώπιον του Α.Ε.Ι., και κατά λοιπά εφαρμόζεται η διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 4.

Ως προς τον συνολικό χρόνο ανανέωσης της άδειας διαμονής εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 34.

8. Η υποχρέωση υποβολής των στοιχείων της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 34 προς την αρμόδια διεύθυνση, βαρύνει το οικείο Α.Ε.Ι..

9. Για τη σύναψη συμβάσεων της παρ. 1 το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου εκπροσωπείται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, και το οικείο Α.Ε.Ι. από τον Πρύτανη αυτού.

Άρθρο 89

Λοιπές διατάξεις Ξ.Π.Σ.

Όλοι οι φοιτητές των Ξ.Π.Σ. δικαιούνται να εκδώσουν ακαδημαϊκή ταυτότητα για τη χρονική διάρκεια ισχύος του προγράμματος σύμφωνα με την περ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 76.

Όλες οι διατάξεις του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας για την Εκπαίδευση

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr