Θεσμοθετείται ενιαίο ψηφοδέλτιο Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων - Οι Πρυτανικές Εκλογές αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

Θεσμοθετείται ενιαίο ψηφοδέλτιο Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων - Οι Πρυτανικές Εκλογές αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

Πρυτανικές ΕκλογέςΤα «Φοιτητικά Νέα» σας ενημερώνουν πως το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, ορίζει εκ νέου τη διαδικασία εκλογής, τις προϋποθέσεις και τα κωλύματα συμμετοχής των υποψηφίων για την ανάδειξη στα αξιώματα του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των ΑΕΙ.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ορίζεται εκ νέου η διαδικασία εκλογής, οι προϋποθέσεις και τα κωλύματα συμμετοχής των υποψηφίων για την ανάδειξη στα αξιώματα του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των Α.Ε.Ι., καθώς η ισχύουσα διαδικασία εκλογής των Πρυτανικών αρχών των Α.Ε.Ι. σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α΄114) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, απεδείχθη ιδιαίτερα δυσχερής στην εφαρμογή της, ιδίως λόγω των δύο διακριτών ενιαίων ψηφοδελτίων για το αξίωμα του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων αντίστοιχα. Επιπλέον, για την υλοποίηση του τετραετούς αναπτυξιακού προγράμματος και των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12), κρίνεται απαραίτητη η επαναφορά της θητείας των πρυτανικών αρχών από τα τρία στα τέσσερα έτη.


Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες διατάξεις επανέρχεται αφενός η εκλογή των πρυτανικών αρχών μέσω ενός ενιαίου ψηφοδελτίου και αφετέρου η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, μέσω της οποίας διασφαλίζεται με τον μέγιστο δυνατό τρόπο το αδιάβλητο της διαδικασίας εκλογής, ενώ παράλληλα διευκολύνεται η συμμετοχή εκλεκτόρων οι οποίοι αδυνατούν να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, λόγω απουσίας ή άλλου κωλύματος. Επίσης, ρυθμίζεται εκ νέου η σύνθεση του εκλεκτορικού σώματος, το οποίο αποτελείται από καθηγητές πρώτης βαθμίδας, αναπληρωτές καθηγητές, και επίκουρους καθηγητές (επί θητεία και μόνιμους) του οικείου Α.Ε.Ι..

Οι ρυθμίσεις του παρόντος κεφαλαίου αποσκοπούν, ευρύτερα, στην ενίσχυση της θεσμικής θωράκισης των Α.Ε.Ι., κυρίως μέσω της δημιουργίας των κατάλληλων εκείνων συνθηκών και κινήτρων για τη διαμόρφωση αποτελεσματικότερων και ποιοτικότερων κανόνων εσωτερικής 62 διοίκησης με όρους μακρόπνοου σχεδιασμού και διοικητικής συνέχειας και, παράλληλα, για την αποφυγή του θεσμικού κινδύνου τυχόν διαιώνισης παγιωμένων ή/και κατεστημένων δομών, πρακτικών και αντιλήψεων.

Επί του άρθρου 59
Με το παρ. 1 ορίζεται ότι σε κάθε Α.Ε.Ι. εκλέγεται Πρύτανης και τέσσερις Αντιπρυτάνεις με θητεία τεσσάρων ακαδημαϊκών ετών. Η επαναφορά της θητείας των ανώτατων μονομελών οργάνων του Α.Ε.Ι. στα τέσσερα ακαδημαϊκά έτη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να παρασχεθεί ο απαραίτητος χρόνος στα εν λόγω όργανα για την προετοιμασία, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της εφαρμοζόμενης πολιτικής ανάπτυξης και στρατηγικού σχεδιασμού του οικείου Α.Ε.Ι.. Με την παρ. 2 ορίζεται ότι με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. ορίζονται οι τομείς ευθύνης και οι επί μέρους αρμοδιότητες των Αντιπρυτάνεων σε θέματα του οικείου Α.Ε.Ι., τα οποία αφορούν κατ’ ελάχιστον ζητήματα ακαδημαϊκά, οικονομικά, διοικητικά, φοιτητικής μέριμνας, έρευνας, δια βίου εκπαίδευσης, προγραμματισμού, ανάπτυξης, διεθνών σχέσεων και εξωστρέφειας. Κάθε Αντιπρύτανης έχει τουλάχιστον μια εκ των ως άνω αρμοδιοτήτων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε Α.Ε.Ι.. Συναφώς, παρέχεται η δυνατότητα, οι τομείς ευθύνης και οι αρμοδιότητες κάθε Αντιπρύτανη να διαμορφωθούν βάσει των ιδιαίτερων αναγκών κάθε Α.Ε.Ι. (μέγεθος του Α.Ε.Ι., γεωγραφική διασπορά των Τμημάτων του Α.Ε.Ι. κ.λπ.).

Επί του άρθρου 60
Με το προτεινόμενο άρθρο ορίζονται οι προϋποθέσεις και τα κωλύματα εκλογιμότητας των υποψηφίων για τα αξιώματα του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων. Ειδικότερα, με την παρ. 1 ορίζεται ότι υποψήφιοι για το αξίωμα του Πρύτανη δύνανται να είναι οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας του οικείου Α.Ε.Ι., οι οποίοι τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, ενώ στο αξίωμα του Αντιπρύτανη δύνανται να εκλεγούν οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας και οι αναπληρωτές καθηγητές, οι οποίοι επίσης τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Με την παρ. 2 ορίζεται ότι κώλυμα εκλογιμότητας στα δύο αξιώματα έχουν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π., τα οποία συμπληρώνουν το ανώτατο όριο ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας.
 
Και τούτο, για λόγους οργανωτικούς και διοικητικής αποτελεσματικότητας, σταθμίζοντας πρωτίστως την ανάγκη αποφυγής συνθηκών ανασφάλειας που ενδέχεται να είχαν δυσμενείς συνέπειες σε θέματα υλοποίησης του προγραμματισμού και σχεδιασμού κάθε Ιδρύματος. Επιπλέον, με την παρ. 3 ορίζεται ότι για το αξίωμα του Πρύτανη κώλυμα εκλογιμότητας έχει όποιος έχει επανεκλεγεί στο ίδιο αξίωμα ή έχει εκλεγεί για δύο θητείες ως Αντιπρύτανης στο οικείο Α.Ε.Ι., ενώ για το αξίωμα του Αντιπρύτανη όποιος έχει εκλεγεί στο ίδιο αξίωμα δύο θητείες, με την επιφύλαξη αυτών που ορίζονται στις μεταβατικές διατάξεις. Και τούτο, πρωτίστως για λόγους ενίσχυσης της θεσμικής θωράκισης των Ιδρυμάτων κατά τα προαναφερθέντα.

Επί του άρθρου 61
Με το παρόν άρθρο ορίζονται τα ασυμβίβαστα του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων με αξιώματα άλλων μονομελών οργάνων του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι.. Από τον εν λόγω περιορισμό εξαιρούνται τα μονομελή όργανα διοίκησης του Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου του Α.Ε.Ι.. Επίσης, στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι οι ιδιότητες του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη είναι ασυμβίβαστες με κάθε άλλη επαγγελματική ενασχόληση εκτός του οικείου Α.Ε.Ι.. 

Επί του άρθρου 62
Με το παρόν άρθρο ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με το εκλεκτορικό σώμα που αναδεικνύει τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις του οικείου Α.Ε.Ι.. Δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών έχουν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π., ήτοι καθηγητές πρώτης βαθμίδας, αναπληρωτές καθηγητές, επί θητεία και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές, καθώς και υπηρετούντες λέκτορες. Δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ακόμη κι αν τελούν σε επιστημονική άδεια ή απέχουν νομίμως από την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία όσοι τελούν σε καθεστώς αναστολής των καθηκόντων τους σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και σε όσοι έχουν στερηθεί του δικαιώματος άσκησης των καθηκόντων τους λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής κατά το άρθρο 24 του π.δ. 160/2008 (Α΄220).

Επί του άρθρου 63
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις ορίζουν τη διαδικασία και τις προθεσμίες δημοσίευσης της προκήρυξης για την ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών, αλλά και τα στοιχεία που υποχρεωτικά πρέπει να εμπεριέχονται σε αυτή. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της προκήρυξης είναι η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι.. Στην περίπτωση που αυτή αδρανεί ή για οιονδήποτε λόγο δεν έχει εκδώσει τη σχετική προκήρυξη τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της θητείας των υπηρετούντων Πρυτανικών Αρχών, η αρμοδιότητα έκδοσής περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επί του άρθρου 64
Με το παρόν άρθρο ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία ανάδειξης των υποψήφιων συνδυασμών σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, τη συγκρότηση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής από τη Σύγκλητο, τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και τη διαδικασία επανάληψης της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών του οικείου Α.Ε.Ι. από την πρώτη φορά. Η ρύθμιση για το ενιαίο ψηφοδέλτιο διασφαλίζει ελάχιστους όρους συναντίληψης, συνεργασίας και συνεκτικής άσκησης διοίκησης στις Πρυτανικές Αρχές, προάγοντας παράλληλα την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού κάθε Ιδρύματος. Εξάλλου, η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας εκλογής, ενώ παράλληλα διευκολύνει τη συμμετοχή εκλεκτόρων στη διαδικασία.

Επί του άρθρου 65
Με την παρ. 1 ορίζεται ότι σε περίπτωση παραίτησης ή έκλειψης του Πρύτανη κατά τα τρία πρώτα έτη της θητείας του πραγματοποιείται διαδικασία εκ νέου εκλογής για το αξίωμα του 65 Πρύτανη έως τη λήξη της θητείας, ενώ σε περίπτωση που υπάρξει παραίτηση ή έκλειψη από το ίδιο αξίωμα κατά το τελευταίο έτος της θητείας, με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. τα καθήκοντα του Πρύτανη ανατίθενται σε έναν από τους Αντιπρυτάνεις έως τη λήξη της θητείας τους.

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι σε περίπτωση παραίτησης ή έκλειψης ενός ή περισσοτέρων εκ των τεσσάρων Αντιπρυτάνεων, η Σύγκλητος ορίζει αντικαταστάτη αυτού ή αυτών έως τη λήξη της θητείας τους, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι.. Ο προτεινόμενος ως αντικαταστάτης για το αξίωμα Αντιπρύτανη θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις εκλογής και να μην έχει οιονδήποτε κώλυμα εκλογής στο εν λόγω αξίωμα.

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ανάδειξη Πρυτανικών Αρχών  

Άρθρο 59

Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις  

1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. εκλέγεται Πρύτανης και τέσσερις (4) Αντιπρυτάνεις με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία για θητεία τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της θητείας ορίζεται στην προκήρυξη, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 63.

2. Οι τομείς ευθύνης και οι αρμοδιότητες κάθε Αντιπρύτανη ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου και πρέπει κατ’ ελάχιστον να αφορούν σε θέματα: ακαδημαϊκά, οικονομικά, διοικητικά, φοιτητικής μέριμνας, έρευνας, δια βίου εκπαίδευσης, προγραμματισμού, ανάπτυξης, διεθνών σχέσεων και εξωστρέφειας.

Άρθρο 60

Δικαίωμα υποψηφιότητας 

1. Δικαίωμα υποψηφιότητας για το αξίωμα του Πρύτανη έχουν οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας του οικείου Α.Ε.Ι., οι οποίοι τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών. Δικαίωμα υποψηφιότητας για το αξίωμα του Αντιπρύτανη έχουν οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας και οι αναπληρωτές καθηγητές, οι οποίοι τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών.

2. Δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα τα μέλη Δ.Ε.Π., τα οποία αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της προκηρυσσόμενης θέσης.

3. Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιο και να εκλεγεί στο αξίωμα του Πρύτανη για δεύτερη θητεία στο ίδιο Ίδρυμα. Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιο και να εκλεγεί στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη, αθροιστικά και στα δύο αξιώματα, για περισσότερες από δύο (2) θητείες στο ίδιο Ίδρυμα.

Άρθρο 61

Ασυμβίβαστα

Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου. Η ιδιότητα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Ιδρύματος.

Άρθρο 62

Σώμα εκλεκτόρων

Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις εκλέγονται από ειδικό σώμα εκλεκτόρων το οποίο απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του Α.Ε.Ι. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

Άρθρο 63

Προκήρυξη

Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων πραγματοποιείται από τη Σύγκλητο τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Πρύτανη και των υπηρετούντων Αντιπρυτάνεων. Στην προκήρυξη ορίζονται η διαδικασία και η προθεσμία υποβολής των συνδυασμών των υποψηφίων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων ενώπιον της Συγκλήτου, η ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, η τυχόν επαναληπτική ημερομηνία διεξαγωγής αυτής σε περίπτωση ισοψηφίας και λοιπές λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία εκλογής. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Σύγκλητος μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης.

Άρθρο 64

Εκλογική διαδικασία 

1. Η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι. μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, όπως αυτή ορίστηκε στην προκήρυξη, αφού ελέγξει εάν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας κατά το άρθρο 60, καθώς επίσης εάν συντρέχουν τυχόν ασυμβίβαστα σύμφωνα με το άρθρο 61, καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού, το οποίο περιλαμβάνει τον υποψήφιο Πρύτανη και τους τέσσερις (4) υποψήφιους Αντιπρυτάνεις.

2. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει πενταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του Ιδρύματος και ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. Στη συνεδρίαση της Συγκλήτου για τον ορισμό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής δεν συμμετέχουν όσα μέλη της Συγκλήτου είναι υποψήφια με κάποιον συνδυασμό. Σε περίπτωση που ο υπηρετών Πρύτανης είναι υποψήφιος με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 60, κατά τη συζήτηση του θέματος ορισμού της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει στη Σύγκλητο το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ανώτερης βαθμίδας της Συγκλήτου. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ανώτερης βαθμίδας. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητά τους και ανακηρύσσει τους υποψηφίους συνδυασμούς μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τον ορισμό της. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και εκδίδει το αποτέλεσμα.

3. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Αν κανείς από τους υποψήφιους συνδυασμούς δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή σε περίπτωση ισοψηφίας, επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψήφιων συνδυασμών που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφησάντων συνδυασμών στην πρώτη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, επαναλαμβάνεται αυτή, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Αν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

4. Μετά το πέρας της διαδικασίας εκλογής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εκλογή του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων.

Άρθρο 65

Παραίτηση ή έκλειψη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων

1. Εάν ο Πρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο κατά τα τρία (3) πρώτα έτη της θητείας του, η διαδικασία εκλογής Πρύτανη επαναλαμβάνεται για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας. Η προκήρυξη των εκλογών πραγματοποιείται το αργότερο εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παραίτησης ή έκλειψης του Πρύτανη, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στο παρόν άρθρο. Εάν ο νέος Πρύτανης αναλάβει καθήκοντα μετά τη συμπλήρωση των δύο (2) πρώτων ετών της τετραετούς θητείας, δεν ισχύει ο περιορισμός της παρ. 3 του άρθρου 60 και το πρόσωπο αυτό εφόσον είναι διαφορετικό, επιτρέπεται να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί στο αξίωμα του Πρύτανη το μέγιστο για άλλη μια θητεία στο ίδιο Ίδρυμα. Έως ότου διεξαχθούν οι εκλογές και αναλάβει καθήκοντα ο νέος Πρύτανης, καθώς και όταν ο Πρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας του, καθήκοντα Πρύτανη ασκεί ένας από τους Αντιπρυτάνεις ο οποίος ορίζεται από τη Σύγκλητο. Το ως άνω διάστημα αυτό άσκησης των καθηκόντων Πρύτανη από τον Αντιπρύτανη δεν εμπίπτει στον περιορισμό της παρ. 3 του άρθρου 60.

2. Εάν ένας ή περισσότεροι Αντιπρυτάνεις παραιτηθούν ή εκλείψουν για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της θητείας τους, η Σύγκλητος ορίζει αντικαταστάτη τους έως τη λήξη της θητείας τους κατόπιν σχετικής εισήγησης του Πρύτανη. Ο προτεινόμενος ως αντικαταστάτης για το αξίωμα του Αντιπρύτανη θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις εκλογής και να μην έχει οιοδήποτε κώλυμα εκλογής στο εν λόγω αξίωμα σύμφωνα με τα άρθρα 60 και 61. Εάν, ο νέος Αντιπρύτανης αναλάβει καθήκοντα μετά τη συμπλήρωση των δύο (2) πρώτων ετών της τετραετούς θητείας, η θητεία του αυτή δεν προσμετράται στις δύο (2) θητείες της παρ. 3 του άρθρου 60.

Όλες οι διατάξεις του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας για την Εκπαίδευση

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr