Εθν. Επιτροπή Ψυχολογίας για Κολέγια: Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν αποκτούν οι κάτοχοι 3ετών τίτλων σπουδών δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου

Εθνική Επιτροπή Ψυχολογίας: Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν αποκτούν οι κάτοχοι τριετών τίτλων σπουδών Bachelor το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου

Η Εθνική Επιτροπή Ψυχολογίας σχετικά με την Επαγγελματική Ισοδυναμία Τίτλου Ψυχολογίας και Επαγγελματικών Προσόντων Ψυχολόγου σε κατόχους τίτλων τριετών σπουδών – Bachelor:

Η Εθνική Επιτροπή Ψυχολογίας, την οποία έχουν συστήσει ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων – Σ.Ε.Ψ. (επαγγελματικός σύλλογος) και η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία – ΕΛ.Ψ.Ε. (επιστημονική εταιρεία), που εκπροσωπούν την Ψυχολογία στην Ελλάδα, διαμαρτύρεται για την επαναφορά στον ν. 4635/ΦΕΚ.167/30-10-2019 σε ισχύ άρθρων(Π.Δ. 38/2010 & Κοινοτική Οδηγία 36/2005) τα οποία αποδίδουν επαγγελματική ισοδυναμία και επαγγελματικά προσόντα σε κατόχους τίτλων τριετών ακαδημαϊκών σπουδών – Bachelor, και μάλιστα σε αντίθεση με το γράμμα και το πνεύμα της Κοινοτικής Οδηγίας αυτής  (Κ.Ο. 36/2005), καθώς και με το άρθρο 50 του ν. 4653/ΦΕΚ.12/24-1-2020, σύμφωνα με το οποίο δίνεται πλέον η δυνατότητα και σε πτυχιούχους Ψυχολογίας τριετούς φοίτησης να διοριστούν στη δημόσια εκπαίδευση.


Συγκεκριμένα, οι νέες διατάξεις προβλέπουν ότι οι κάτοχοι τίτλων τριετών σπουδών - Bachelor, οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου σε άλλο κράτος-μέλος (α) κατόπιν εξέτασης με γραπτή δοκιμασία, θα μπορούν να αποκτούν βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου Ψυχολογίας, εφόσον υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ του Προγράμματος Σπουδών που παρακολούθησε ο αιτών και του αντίστοιχου Προγράμματος Σπουδών της ημεδαπής και (β) με επιπλέον πρακτική άσκηση, έως τρία χρόνια, θα αποκτούν βεβαίωση επαγγελματικών προσόντων Ψυχολόγου, εφόσον η εκπαίδευση που απαιτείται στην Ελλάδα αφορά τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από τη βεβαίωση επάρκειας ή τον τίτλο εκπαίδευσης που διαθέτει ο αιτών. Οι βεβαιώσεις ισοτιμίας και προσόντων οδηγούν στην έκδοση από τις Περιφέρειες Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου.

Η Εθνική Επιτροπή Ψυχολογίας θεωρεί ότι οι ανωτέρω διατάξεις υποβαθμίζουν τόσο τις ακαδημαϊκές σπουδές των ελληνικών πανεπιστημιακών Τμημάτων Ψυχολογίας όσο και την επάρκεια των επαγγελματιών Ψυχολόγων. Οι λόγοι είναι οι ακόλουθοι:

  1. Οι τριετείς σπουδές επιπέδου Bachelor εξισώνονται ουσιαστικά με τις τετραετείς σπουδές Ψυχολογίας των ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Η γραπτή δοκιμασία, που προβλέπεται, δεν μπορεί να καλύψει τη διαφορά στις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούνται κατά τη διάρκεια ενός έτους σπουδών. 
  2. Η επιβολή των αντισταθμιστικών μέτρων για την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας ή/και επαγγελματικών προσόντων Ψυχολόγου επαφίεται στην κρίση του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν). Υπό αυτή την έννοια, ο υπήκοος κράτους –μέλους ή και τρίτης χώρας θα μπορεί να αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας ή/και επαγγελματικών προσόντων βάσει τίτλου σπουδών τριετούς διάρκειας. Όμως ο τίτλος σπουδών στην Ψυχολογία αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο και δεν μπορεί να αποδίδεται μόνο βάσει αυτού η επαγγελματική ισοδυναμία τίτλου Ψυχολόγου και τα επαγγελματικά προσόντα Ψυχολόγου.
  3. Με βάση το αρθ. 50 του ν. 4653/ΦΕΚ.12/24-1-2020 για το διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση παρακάμπτεται η προϋπόθεση της αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε κατόχους τίτλων σπουδών Ψυχολογίας τριετούς φοίτησης της αλλοδαπής και της ημεδαπής (Κολέγια) να μπορούν να διοριστούν στο δημόσιο. 
  4. Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν αποκτούν οι κάτοχοι τριετών τίτλων σπουδών στη Ψυχολογία – Bachelor το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου. Οι κάτοχοι τριετών τίτλων σπουδών Ψυχολογίας – Bachelor Βρετανικών Πανεπιστημίων, δεν αποκτούν το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου, για το οποίο απαιτούνται πολύ περισσότερα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα.
  5. Η νομοθεσία αυτή, όπως και η παλαιότερη, έχουν δημιουργήσει ήδη στη χώρα μας επαγγελματίες Ψυχολόγους δύο ταχυτήτων. Αυτούς με τα πλήρη προσόντα που απαιτεί η ελληνική νομοθεσία και εκείνους με ελλιπή προσόντα, που επαγγελματοποιεί η νέα νομοθεσία. Ως εκ τούτου, επειδή το επάγγελμα του Ψυχολόγου συγκαταλέγεται στα επαγγέλματα Υγείας, η ελλιπής κατάρτιση των επαγγελματιών αυτών εγκυμονεί κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία.
  6. Εφόσον κάτοχοι τίτλων με τρία έτη σπουδών στη Ψυχολογία – Bachelor θα μπορούν να αποκτήσουν το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα, θα έχουν, εν συνεχεία, τη δυνατότητα να αναζητήσουν, με τα ελλιπή αυτά προσόντα, εργασία Ψυχολόγου και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου η Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου χορηγείται μόνο μετά από πέντε έτη ακαδημαϊκών σπουδών και ένα χρόνο πρακτικής άσκησης.

Η Εθνική Επιτροπή Ψυχολογίας ζητά από την Πολιτεία

στον τομέα της επαγγελματικής εφαρμογής της Ψυχολογίας, η χώρα μας να εναρμονιστεί με τις άλλες ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Ως εκ τούτου, προτείνει τα παρακάτω:

α) Δεν νοούνται επαγγελματικά δικαιώματα Ψυχολόγου σε κατόχους τίτλων τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης – Bachelor.

β) Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών τριετούς διάρκειας-Bachelor να αποκτούν μόνο τα επαγγελματικά δικαιώματα που αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο τίτλο στη χώρα του Πανεπιστημίου που φοίτησαν.

γ) Είναι αναγκαία πλέον η αναθεώρηση των κριτηρίων, που ισχύουν έως σήμερα για την απόκτηση Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου και να αντιστοιχηθούν τα κριτήρια με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία απαιτούν πενταετούς διάρκειας σπουδές στην Ψυχολογία, περιλαμβάνοντας βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο και πρακτική άσκηση τουλάχιστον ενός έτους υπό εποπτεία Ψυχολόγου.

δ) Τα ανωτέρω ακαδημαϊκά και επαγγελματικά κριτήρια θα πρέπει να ισχύουν για όλους τους τύπους της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, δηλαδή τόσο για τη δημόσια όσο και για την ιδιωτική, όπως ισχύουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων

Η Πρόεδρος  

Μαρία Πλατσίδου

Η Πρόεδρος

Βασιλική Μπουκουβάλα

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr