Ψηφίστηκε η Ανωτατοποίηση της Σχολής Πυροσβεστών - Όλες οι αλλαγές

Ψηφίστηκε η Ανωτατοποίηση της Σχολής Πυροσβεστών

Σχολές Πυροσβεστικής: Τα «Φοιτητικά Νέα» δημοσιεύουν το κείμενο του Νομοσχεδίου «Εθνικός Μηχανισµός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση συστήµατος εθελοντισµού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος και άλλες διατάξεις» που ορίζει την Ανωτατοποίηση της Σχολής Πυροσβεστών και την Ίδρυση Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων, όπως ψηφίστηκε στη Βουλή με όλες τις διορθώσεις.

Με το παρόν νομοσχέδιο η Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας που είναι είναι σήμερα ισότιμη με τις μεταδευτεροβάθμιες Σχολές, ανωτατοποιείται, ενώ επιμηκύνεται ο χρόνος φοίτησης της από 2,5 σε 4 έτη.


Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την ενημερωτική σελίδα για τις Σχολές Πυροσβεστικής. 

Αναλυτικά το κείμενο του Νομοσχεδίου

Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης Κινδύνων - Αναβάθµιση της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας

1. Ιδρύεται Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης Κινδύνων ως νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, που έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και η εποπτεία της ασκείται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης Κινδύνων, εδρεύει στην Αττική και αποτελείται από την Πυροσβεστική Ακαδηµία, την Ακαδηµία Πολιτικής Προστασίας και το Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων.

2. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης Κινδύνων µπορεί, µεταξύ άλλων:

α. Να συνεργάζεται και να συνάπτει προγραµµατικές συµφωνίες, µνηµόνια ή συµβάσεις µε Α.Ε.Ι. της Χώρας ή της αλλοδαπής, µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα και Σχολέςτων Ενόπλων Δυνάµεων και των άλλων Σωµάτων Ασφαλείας, µε το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, µε την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, µε φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) ή άλλα ινστιτούτα, καθώς και µε φορείς που παρέχουν εκπαίδευση, εκπονούν µελέτες, διενεργούν έρευνες, υλοποιούν προγράµµατα και ανήκουν στον  δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα της Χώρας ή της αλλοδαπής ή µε άλλους φορείς εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα της Χώρας ή της αλλοδαπής ή µε κοινωνικούς ή συλλογικούς φορείς ή µε διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισµούς ή πρόσωπα εγνωσµένου επιστηµονικού κύρους.

β. Να σχεδιάζει και να υλοποιεί, σε συνεργασία µε Α.Ε.Ι. της Χώρας ή της αλλοδαπής, προγράµµατα, µαθήµατα διδασκαλίας ή σεµινάρια για την εκµάθηση ξένων γλωσσών ή την πιστοποίηση σε θέµατα ξενόγλωσσης ειδικής ορολογίας που αφορά το Πυροσβεστικό Σώµα κα την Πολιτική Προστασία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευµάτων, δύναται να ρυθµίζονται επιµέρους ζητήµατα πιστοποίησης όσων παρακολουθούν τα ως άνω προγράµµατα και σεµινάρια, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά στην εφαρµογή της παρούσας διάταξης.

γ. Να εκπονεί µελέτες, να διεξάγει έρευνες, να παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες, να συµµετέχει σε διαγωνισµούς για την ανάληψη επιστηµονικών και εκπαιδευτικών δράσεων, που εµπίπτουν στην αποστολή της.

δ. Να υλοποιεί, σε συνεργασία µε άλλους φορείς, ευρωπαϊκά ή άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράµµατα.

ε. Να παρέχει υπηρεσίες, εκπαιδευτικού και ερευνητικού περιεχοµένου, σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού τοµέα έναντι αµοιβής. Ο τρόπος καθορισµού των υπηρεσιών και της σχετικής αµοιβής προσδιορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη.

3.α. Η Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης Κινδύνων διοικείται από εννεαµελές Διοικητικό Συµβούλιο, το έργο του οποίου επικουρείται από επταµελές Επιστηµονικό Συµβούλιο, που απαρτίζεται από µέλη Δ.Ε.Π.. Σε αυτή λειτουργεί Υπηρεσία Οικονοµικής Διαχείρισης, µε αντικείµενο τη διαχείριση των οικονοµικών θεµάτων της Σχολής, όπως ενδεικτικά, θεµάτων προϋπολογισµού, µισθοδοσίας, διαχείρισης δαπανών, προµηθειών και περιουσίας. Στο ως άνω εννεαµελές Διοικητικό Συµβούλιο συµµετέχει αυτοδίκαια ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώµατος.

β. Οι αρµοδιότητες, το αντικείµενο και κάθε άλλη αναγκαία οργανωτική και λειτουργική λεπτοµέρεια, καθώς και ζητήµατα στελέχωσης και προσωπικού της Υπηρεσίας Οικονοµικής Διαχείρισης και των µελών των Συµβουλίων της α΄ περίπτωσης της παρούσας παραγράφου, ρυθµίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας. Με όµοια απόφαση, ρυθµίζονται και τα αντίστοιχα ζητήµατα σύνθεσης, οργανωτικής και λειτουργικής κατάστασης της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κινδύνων και Αντιµετώπισης Κρίσεων.

4. Η Πυροσβεστική Ακαδηµία διέπεται από το π.δ. 174/1983 (Α΄ 68), όπως ισχύει, και από τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Το πυροσβεστικό προσωπικό εκπαιδεύεται, µετεκπαιδεύεται και επιµορφώνεται στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας. Επίσης, είναι δυνατόν να εκπαιδεύεται ή να µετεκπαιδεύεται και εκτός της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό µε έξοδα του Δηµοσίου. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία και οργάνωση της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα.

5. Η Πυροσβεστική Ακαδηµία περιλαµβάνει τις ακόλουθες Σχολές:

α. Σχολή Αξιωµατικών.

β. Σχολή Αρχιπυροσβεστών.

γ. Σχολή Πυροσβεστών.

δ. Σχολή Επιµόρφωσης και Μετεκπαίδευσης.

ε. Σχολή Επαγγελµατικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών.

6. Η Πυροσβεστική Ακαδηµία έχει ως αποστολή:

α. Την εκπαίδευση, επιµόρφωση και ειδική κατάρτιση µέσω των επιµέρους παραγωγικών σχολών στα κατά κλάδο πυροσβεστικά καθήκοντα για τους ιδιώτες, που κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώµα, καθώς και µέσω των Σχολών Επαγγελµατικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών για το εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό, µε γνώµονα την αναβάθµιση αυτού για την εκπλήρωση των καθηκόντων και υποχρεώσεών του και την ενίσχυση της επιχειρησιακής του ικανότητας.

β. Την υποβολή πορισµάτων ερευνών, µελετών και συµπερασµάτων στον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας για τη χάραξη στρατηγικής σε θέµατα ανθρώπινου δυναµικού αρµοδιότητάς της, την εισήγηση οργανωτικών αλλαγών και τη συµβουλευτική ή άλλη υποστήριξή του σε θέµατα αρµοδιότητάς της.

γ. Τη θέσπιση ειδικού ατοµικού ηλεκτρονικού δελτίου κατάρτισης για το ένστολο και πολιτικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώµατος, µε σκοπό τη συνολική παρακολούθηση του εν γένει µορφωτικού και επιµορφωτικού ιστορικού τους σε ατοµικό επίπεδο.

7. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Πυροσβεστική Ακαδηµία µπορεί, µεταξύ άλλων:

α. Να υλοποιεί µέρος του ακαδηµαϊκού προγράµµατος σπουδών, που αφορά στην εκπαίδευση των Δοκίµων Αξιωµατικών σε Σχολές ή Τµήµατα Α.Ε.Ι. ή Α.Σ.Ε.Ι., που έχουν έδρα στην Αττική, για τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται η παροχή εξειδικευµένων γνώσεων σε συγκεκριµένα µαθήµατα, επιστηµονικές περιοχές και ειδικότητες, κυρίως σε αντικείµενα των τεχνικών, οικονοµικών και νοµικών επιστηµών, µέσω προγραµµατικών συµφωνιών, µνηµονίων ή συµβάσεων.

β. Να σχεδιάζει και να υλοποιεί, δια της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης Κινδύνων, σε συνεργασία µε Α.Ε.Ι. της Χώρας ή της αλλοδαπής διατµηµατικά προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών που απονέµουν σε στελέχη του Πυροσβεστικού Σώµατος, των Σωµάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάµεων, καθώς και σε ιδιώτες, µεταπτυχιακά διπλώµατα εξειδίκευσης σε αντικείµενα συναφή µε τον σκοπό, την αποστολή και τις αρµοδιότητες του Πυροσβεστικού Σώµατος.

γ. Να σχεδιάζει, να κοστολογεί και να υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράµµατα ύστερα από πρόταση του Τµήµατος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώµατος για το προσωπικό και την υποστήριξη των διοικητικών και οργανωτικών αναγκών του.

8.α. Τα εκπαιδευτικά όργανα της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας είναι:

αα. Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο.

ββ. Ο Διευθυντής Σπουδών της κάθε Σχολής.

β. Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο αποτελείται από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας ως Πρόεδρο, τον Διοικητή της οικείας Σχολής, τον Διευθυντή Εκπαίδευσης του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώµατος, τον Διευθυντή Σπουδών της κάθε Σχολής και έναν εκπρόσωπο του διδακτικού προσωπικού της κάθε Σχολής, ως µέλη.

γ. Οι Διευθυντές Σπουδών και οι εκπρόσωποι του διδακτικού προσωπικού κάθε Σχολής εντάσσονται ως µέλη του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας.

δ. Ως Διευθυντές Σπουδών κάθε Σχολής επιλέγονται από τα µέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της Χώρας που διδάσκουν στην Πυροσβεστική Ακαδηµία και, ελλείψει αυτού, από τους διδάσκοντες καθηγητές της οικείας Σχολής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος σπουδών.

ε. Ο εκπρόσωπος του διδακτικού προσωπικού κάθε Σχολής επιλέγεται µεταξύ των διδασκόντων καθηγητών της Σχολής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος σπουδών.

στ. Το εκπαιδευτικό συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος. Χρέη γραµµατέα εκτελεί ο Προϊστάµενος του Τµήµατος – Μελετών – Εκπαίδευσης – Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, ο οποίος τηρεί και το βιβλίο αποφάσεων του εκπαιδευτικού συµβουλίου.

ζ. Ο Διευθυντής Σπουδών κάθε Σχολής, σε συνεργασία µε τον Διοικητή αυτής, το πρώτο δίµηνο κάθε ηµερολογιακού έτους εισηγείται προς το εκπαιδευτικό συµβούλιο το πρόγραµµα σπουδών της, τα θέµατα της διδακτέας ύλης, τα συγγράµµατα και τα εκπαιδευτικά βοηθήµατα που είναι αναγκαία για την εκπαίδευση των φοιτητών της Σχολής, καθώς και για κάθε θέµα που αφορά στην εκπαιδευτική και ακαδηµαϊκή λειτουργία της Σχολής. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται από το εκπαιδευτικό συµβούλιο και επικυρώνεται από το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης Κινδύνων.

η. Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας φέρει τον βαθµό του Υποστρατήγου, πρέπει να είναι κάτοχος τουλάχιστον πτυχίου Πανεπιστηµίου της Χώρας ή αναγνωρισµένου ισότιµου πτυχίου της αλλοδαπής και επικουρείται από Υποδιοικητή, ο οποίος φέρει τον βαθµό του Αρχιπυράρχου.

9. Το διοικητικό, εκπαιδευτικό, ένστολο και βοηθητικό προσωπικό της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 174/1983, όπως ισχύει.

10. α. Το διδακτικό προσωπικό της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας ορίζεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας και της σύµφωνης γνώµης του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης Κινδύνων, κατόπιν σχετικής συνέντευξης. Για την επιλογή διδακτικού προσωπικού στα ακαδηµαϊκά µαθήµατα εισηγείται στον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας τριµελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας ή τον αναπληρωτή του και δύο (2) καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές των Α.Ε.Ι. της Χώρας του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε την υπό πλήρωση θέση. Στα µη ακαδηµαϊκά µαθήµατα εισηγείται σχετικώς στον Διοικητή τριµελής επιτροπή αποτελούµενη από τον Υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας ή τον αναπληρωτή του, τον Διοικητή της οικείας Σχολής και τον Διευθυντή Εκπαίδευσης του Επιτελείου Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος. Οι ανωτέρω επιτροπές συγκροτούνται µε απόφαση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας.

Για την επιλογή του ανωτέρω προσωπικού απαιτείται η δηµοσίευση προηγούµενης προκήρυξης, µε την οποία καθορίζονται τα προσόντα που απαιτούνται για την επιλογή, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται προς απόδειξη των προσόντων των υποψηφίων, η διάρκεια και οι λοιποί όροι εργασίας. Στις περιπτώσεις που το γνωστικό αντικείµενο του κάθε µαθήµατος διδάσκεται σε Α.Ε.Ι., για τη διδασκαλία του στην Πυροσβεστική Ακαδηµία απαιτείται η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών σε συναφές αντικείµενο, και µόνο όταν δεν υπάρχει υποψήφιος επιτρέπεται η διδασκαλία του από κάτοχο µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές αντικείµενο. Η προκήρυξη εκδίδεται από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, µετά από εισήγηση του εκπαιδευτικού συµβουλίου που διατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους και δηµοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης Κινδύνων.

β. Με την ίδια διαδικασία ορίζονται και ισάριθµοι αναπληρωµατικοί καθηγητές.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η αποζηµίωση των Διευθυντών Σπουδών των Σχολών, πλην µελών Δ.Ε.Π., για την απασχόλησή τους, πέραν των διδακτικών τους καθηκόντων.

12. Το άρθρο 4 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωµατικών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας

1.α. Η εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωµατικών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας γίνεται µε το σύστηµα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) και του π.δ. 60/2006 (Α΄ 65), όπως ισχύουν.

β. Από τον αριθµό των εισακτέων που καθορίζεται για τη Σχολή Αξιωµατικών, ποσοστό 15%, καθ’ υπέρβαση των θέσεων που εγκρίνονται κατ΄ έτος από την ΠΥΣ 33/2006, προέρχεται υποχρεωτικά από πυροσβέστες, υπαρχιπυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες και Πυρονόµους, ηλικίας µέχρι 35 ετών, οι οποίοι κατατάσσονται στο τρίτο (Γ΄) ακαδηµαϊκό εξάµηνο. Οι εν λόγω υποψήφιοι, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής και κατά την ηµεροµηνία εισαγωγής στην Πυροσβεστική Ακαδηµία, θα πρέπει υποχρεωτικά:

α. Να µην τελούν σε κατάσταση διαθεσιµότητας ή να µην έχουν παραπεµφθεί ενώπιον πειθαρχικού συµβουλίου.

β. Να µην έχουν τιµωρηθεί κατά την τελευταία πενταετία µε την ποινή της «αργίας δια προσκαίρου παύσεως» ή της «αργίας δι΄ απολύσεως».

γ. Από τον αριθµό των θέσεων που προκηρύσσονται για εισαγωγή στη Σχολή Αξιωµατικών, ποσοστό 20% καλύπτεται από πτυχιούχους των Σχολών ή Τµηµάτων των Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι. της Χώρας ή αντίστοιχων της αλλοδαπής: Χηµείας, Φυσικής, Μαθηµατικών, Γεωλογίας, Δασολογίας, Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Ψυχολογίας, Δηµοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εφόσον συγκεντρώνουν και τα λοιπά προβλεπόµενα από τις σχετικές διατάξεις προσόντα. Οι επιτυχόντες (εισακτέοι) εισάγονται στο τρίτο (Γ΄) ακαδηµαϊκό εξάµηνο. Τα µαθήµατα στα οποία εξετάζονται και η διαδικασία των εξετάσεων καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευµάτων, µετά από γνώµη του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης Κινδύνων που διατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους. Οι ανωτέρω υποψήφιοι απαλλάσσονται, ανάλογα µε τη συνάφεια του πτυχίου τους, από τα αντίστοιχα ακαδηµαϊκά µαθήµατα µε απόφαση του Διευθυντή Σπουδών της οικείας Σχολής, µετά από αίτησή τους. Στις ανωτέρω κατατακτήριες εξετάσεις δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής όσοι φοιτούν ήδη στη Σχολή Αξιωµατικών ή είναι εισακτέοι σε αυτήν.

δ. Στη Σχολή Αξιωµατικών εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις, στο τρίτο (Γ΄) ακαδηµαϊκό εξάµηνο, οι πέντε (5) πρώτοι κατά σειρά εξόδου από τη Σχολή Πυροσβεστών, όπως καθορίζεται από τον οικείο κανονισµό, οι οποίοι εισήχθησαν µε το σύστηµα των πανελλαδικών εξετάσεων και αποφοίτησαν κατά το αµέσως προηγούµενο της εισαγωγής ακαδηµαϊκό έτος. Το εν λόγω δικαίωµα ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός από την αποφοίτηση και οι δικαιούχοι δεν αναπληρώνονται για κανένα λόγο.

2. Ο αριθµός των εισακτέων στη Σχολή Αξιωµατικών καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευµάτων, µετά από εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος, αφού ληφθούν υπόψη τόσο οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν κατά την προκήρυξη των εξετάσεων όσο και εκείνες που πρόκειται να κενωθούν µέχρι το τέλος του επόµενου της έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου έτους, σε συνδυασµό µε τις υφιστάµενες επιχειρησιακές ανάγκες.

3. Οι σπουδές στη Σχολή Αξιωµατικών διαρκούν τέσσερα (4) έτη και οργανώνονται σε ακαδηµαϊκά εξάµηνα.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και αυτή της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 2009/1992 (Α΄ 18), εφαρµόζονται αναλόγως και για τη Σχολή Αξιωµατικών.»

13.α. Η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας γίνεται µε το σύστηµα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1351/1983 (Α΄ 56) και των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) και του π.δ. 60/2006 (Α΄ 65), όπως ισχύουν.

β. Η φοίτηση στη Σχολή Πυροσβεστών µε έδρα την Πτολεµαΐδα πραγµατοποιείται σε δύο (2) κύκλους ακαδηµαϊκών σπουδών. Ο Πρώτος Κύκλος Σπουδών διαρκεί πέντε (5) εξάµηνα και µε την ολοκλήρωση της φοίτησης σε αυτόν οι Δόκιµοι Πυροσβέστες λαµβάνουν Δίπλωµα Τεχνικής Πυροσβεστικής Επαγγελµατικής Επάρκειας και ως στελέχη του Πυροσβεστικού Σώµατος, εντάσσονται στον Δεύτερο Κύκλο Σπουδών, διάρκειας τριών (3) εξαµήνων, τοποθετούµενοι στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, όπου πραγµατοποιούν εκ περιτροπής, ακαδηµαϊκές σπουδές και πρακτική άσκηση πυροσβεστικού έργου, σε Υπηρεσίες της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής. Οι ακαδηµαϊκές σπουδές του Δεύτερου Κύκλου περιλαµβάνουν εξαµηνιαίες Θεµατικές Ενότητες και Πιστοποιηµένα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα µε δια ζώσης διδασκαλία και η εξέτασή τους πραγµατοποιείται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας µε φυσική παρουσία των φοιτούντων. Με την ολοκλήρωση του Δεύτερου Κύκλου Σπουδών λαµβάνουν πτυχίο ισότιµο των αντίστοιχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. Η ολοκλήρωση των δύο Κύκλων Σπουδών είναι υποχρεωτική, σε αντίθετη περίπτωση οι φοιτούντες αποβάλλονται από τη Σχολή Πυροσβεστών και ανακαλείται η απόφαση κατάταξής τους στο Πυροσβεστικό Σώµα, ενώ αποβάλλονται από τη Σχολή και σε περίπτωση αποτυχίας σε εξεταζόµενο µάθηµα για τρίτη φορά. Η διάρκεια της φοίτησης δεν µπορεί να παραταθεί πέραν των δύο (2) ετών, παρά µόνο για αποδεδειγµένους σοβαρούς λόγους υγείας ή λόγω κύησης.

γ. Οι εξερχόµενοι της Σχολής Πυροσβεστών αποφοιτούν από την οικεία Σχολή της Πτολεµαΐδας, είναι ανακριτικοί υπάλληλοι και εξελίσσονται βαθµολογικά µέχρι και τον βαθµό του Πυρονόµου για κάλυψη υφιστάµενων κενών οργανικών θέσεων.

δ. Ο αριθµός των εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευµάτων, µετά από εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος, αφού ληφθούν υπόψη τόσο οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν κατά την προκήρυξη των εξετάσεων, όσο και εκείνες που πρόκειται να κενωθούν µέχρι το τέλος του επόµενου της έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου έτους, σε συνδυασµό µε τις υφιστάµενες επιχειρησιακές ανάγκες.

ε. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122), καθώς και αυτή της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 2009/1992 (Α΄ 18) εφαρµόζονται αναλόγως και για τη Σχολή Πυροσβεστών.

14.α. Για όσους εισάγονται στις Σχολές Αξιωµατικών και Πυροσβεστών πριν εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις Ένοπλες Δυνάµεις, ο χρόνος φοίτησης σε αυτές θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υποχρέωσης. Οι ανωτέρω, µετά την επιλογή και κατάταξή τους, υποβάλλονται σε βασική στρατιωτική εκπαίδευση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Άµυνας, καθορίζονται το περιεχόµενο της εκπαίδευσης, ο τόπος και η διάρκεια αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

β. Οι σπουδαστές που διαγράφονται από τις Σχολές Αξιωµατικών και Πυροσβεστών λόγω αποβολής, απολύσεως ή παραιτήσεώς τους υποχρεώνονται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις Ένοπλες Δυνάµεις στο ακέραιο. Σε περίπτωση απόλυσης ή αποβολής από το Πυροσβεστικό Σώµα εκείνων που δεν έχουν συµπληρώσει τον χρόνο στρατιωτικής υποχρέωσης πριν από την παρέλευση οκταετούς πραγµατικής υπηρεσίας, η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται στο ακέραιο στις Ένοπλες Δυνάµεις.

15. Οι Σχολές Αξιωµατικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας είναι ισότιµες µε τα ιδρύµατα του πανεπιστηµιακού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως ορίζεται κάθε φορά από την κείµενη νοµοθεσία, παρέχοντας ισότιµη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιµα πτυχία µε αυτά.

16. Η Σχολή Αρχιπυροσβεστών ανήκει στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, όπως ορίζεται κάθε φορά από την κείµενη νοµοθεσία, παρέχοντας ισότιµη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιµα πτυχία µε τις αντίστοιχες µεταδευτεροβάθµιες σχολές.

17. Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία των υποψηφίων για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, τόσο µε το σύστηµα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, όσο και µέσω του συστήµατος των κατατακτηρίων εξετάσεων, δύναται να πραγµατοποιείται µέσω διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρµογής, µε µέριµνα της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος.

18. Για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωµατικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας οι υποψήφιοι ιδιώτες υποβάλλονται σε «προκαταρκτικές εξετάσεις» (αθλητικές, υγειονοµικές και ψυχοτεχνικές δοκιµασίες) που γίνονται µε µέριµνα του Επιτελείου του Π.Σ. και σύµφωνα µε όσα ορίζονται από τις οικείες διατάξεις του νόµου και τους οικείους κανονισµούς. Το πρόγραµµα των προκαταρκτικών εξετάσεων δηµοσιοποιείται πριν από τη λήξη του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους, καταρτίζεται από το εκπαιδευτικό συµβούλιο της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Επιτελείου Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος και εγκρίνεται µε απόφαση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας.

19. Στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών δύναται να εισάγονται Πυροσβέστες, συµπεριλαµβανοµένων των προερχόµενων εκ Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στον βαθµό του Πυροσβέστη, Υπαρχιπυροσβέστες και Αρχιπυροσβέστες µη Παραγωγικής Σχολής, κατόπιν εξετάσεων για την περαιτέρω βαθµολογική τους εξέλιξη. Οι επιτυχόντες που δεν προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68) φοιτούν στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών διάρκειας δέκα (10) µηνών και µετά την ευδόκιµη αποφοίτησή τους ονοµάζονται Αρχιπυροσβέστες. Οι επιτυχόντες που προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ 44/2016 (Α΄68) ονοµάζονται Αρχιπυροσβέστες ταυτόχρονα µε τους ανωτέρω και τοποθετούνται ιεραρχικά µετά τον τελευταίο αποφοιτήσαντα από την ως άνω Σχολή, βάσει της σειράς επιτυχίας που είχαν µεταξύ τους στις εξετάσεις που προηγήθηκαν. Οµοίως, κατόπιν εξετάσεων για την περαιτέρω βαθµολογική τους εξέλιξη, Πυροσβέστες Ειδικών Καθηκόντων ονοµάζονται Αρχιπυροσβέστες Ειδικών Καθηκόντων, βάσει της µεταξύ τους σειράς επιτυχίας. Η διαδικασία, η εξεταστέα ύλη και ο αριθµός των προκηρυσσόµενων κατ’ έτος θέσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

20. α. Στη Σχολή Επιµόρφωσης και Μετεκπαίδευσης δύναται, εφόσον επιθυµούν, να εισαχθούν κατόπιν εξετάσεων, Πυρονόµοι Γενικών Καθηκόντων, απόφοιτοι της Σχολής Αρχιπυροσβεστών που έχουν συµπληρώσει τρία (3) έτη στον βαθµό του Πυρονόµου. Η φοίτηση στη Σχολή Επιµόρφωσης και Μετεκπαίδευσης διαρκεί δύο (2) ακαδηµαϊκά εξάµηνα και µε την ολοκλήρωση αυτών απονέµεται ο βαθµός του Ανθυποπυραγού και αντίστοιχο δίπλωµα Επαγγελµατικής Επάρκειας Ανθυποπυραγού. Οµοίως, κατόπιν εξετάσεων για την περαιτέρω βαθµολογική τους εξέλιξη, Πυρονόµοι Ειδικών Καθηκόντων δύναται, εφόσον επιθυµούν, να εισαχθούν κατόπιν εξετάσεων στην ίδια ως άνω Σχολή. Η φοίτηση στη Σχολή Επιµόρφωσης και Μετεκπαίδευσης διαρκεί τέσσερις (4) µήνες και µε την ολοκλήρωση αυτών απονέµεται ο βαθµός του Ανθυποπυραγού και αντίστοιχο δίπλωµα Επαγγελµατικής Επάρκειας Ανθυποπυραγού. Η διαδικασία, η εξεταστέα ύλη και ο αριθµός των προκηρυσσόµενων κατ’ έτος θέσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

β. Σε Ειδικό Τµήµα της Σχολής Επιµόρφωσης και Μετεκπαίδευσης δύναται, εφόσον επιθυµούν, να εισαχθούν κατόπιν αίτησής τους, που υποβάλλεται άπαξ έως την 31η Δεκεµβρίου του έτους συµπλήρωσης είκοσι έξι (26) ετών συνολικής πραγµατικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώµα, ή οκτώ (8) ετών στον βαθµό τους, Πυρονόµοι απόφοιτοι της Σχολής Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, εξαιρουµένων των ευρισκόµενων σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου. Μετά την ευδόκιµη αποφοίτησή τους και κατόπιν εξετάσεων, τους απονέµεται ο βαθµός του Ανθυποπυραγού και αντίστοιχο δίπλωµα Επαγγελµατικής Επάρκειας Ανθυποπυραγού. Κατά την πρώτη εφαρµογή, η ως άνω αίτηση υποβάλλεται, άπαξ εντός τριµήνου από τη δηµοσίευση του παρόντος, από Πυρονόµους που έως την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου έτους έχουν συµπληρώσει κατ’ ελάχιστον είκοσι έξι (26) έτη συνολικής πραγµατικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώµα ή οκτώ (8) έτη στον βαθµό τους. Το πρόγραµµα σπουδών, ο χρόνος εισαγωγής, η διάρκεια φοίτησης, ο καθορισµός των θέσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ρυθµίζονται µε απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος.

21. Στη Σχολή Επαγγελµατικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών εισάγονται Πυραγοί και Πύραρχοι Γενικών Καθηκόντων, κατά σειρά αρχαιότητας στον βαθµό, για µετεκπαίδευση, επιµόρφωση και εξειδίκευση, στο πλαίσιο της Δια Βίου µάθησης, µε σκοπό τη διαρκή ενηµέρωση σε σύγχρονα πυροσβεστικά θέµατα και προβλήµατα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στα καθήκοντά τους. Η φοίτηση διαρκεί για έξι (6) και τρεις (3) µήνες αντίστοιχα και µε την ολοκλήρωση αυτών απονέµεται δίπλωµα. Ο αριθµός των φοιτούντων κατ’ έτος, η εκπαιδευτική διαδικασία και οι ακολουθούµενες µέθοδοι αυτής, η εξεταστέα ύλη και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας. Επίσης στην ίδια ως άνω Σχολή εισάγονται για εκπαίδευση και επιµόρφωση σε πυροσβεστικά θέµατα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος, ιδιώτες που κατατάχθηκαν ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων, προκειµένου να µπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στα καθήκοντά τους. Η φοίτηση σε αυτή διαρκεί τέσσερις (4) µήνες και µε την ολοκλήρωση αυτής απονέµεται δίπλωµα Επαγγελµατικής Επάρκειας Αξιωµατικού.

22. Με πρόταση του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου και απόφαση του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης Κινδύνων, καταρτίζεται ο Κανονισµός προπτυχιακών σπουδών των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας.

23.α. Στη Σχολή Αξιωµατικών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, στο πλαίσιο της αποστολής της, µπορεί να οργανώνονται και να λειτουργούν, δια της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης Κινδύνων, αυτοδύναµα ή σε συνεργασία µε ηµεδαπά Α.Ε.Ι., Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και να απονέµονται µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών.

β. Τα Π.Μ.Σ. καταρτίζονται από Ειδική Τριµελή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Διοικητή της Σχολής, τον Διευθυντή Σπουδών αυτής και ένα µέλος ΔΕΠ του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε το αντικείµενο του Π.Μ.Σ., ο οποίος προέρχεται, σε περίπτωση συνεργασίας, από το συνεργαζόµενο Ίδρυµα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης Κινδύνων µετά από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας. Το περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών εγκρίνεται από το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης Κινδύνων. Με τον κανονισµό σπουδών του Π.Μ.Σ. ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν:

αα. Το αντικείµενο και τον σκοπό του προγράµµατος.

ββ. Το είδος των µεταπτυχιακών τίτλων που απονέµονται.

γγ. Τις κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτές και τη διαδικασία εισαγωγής τους.

δδ. Τη χρονική διάρκεια του προγράµµατος.

εε. Τα µαθήµατα, τη διδακτική και ερευνητική απασχόληση των µεταπτυχιακών φοιτητών, τις πρακτικές ασκήσεις και κάθε άλλου είδους δραστηριότητά τους.

στστ.Τον αριθµό των µεταπτυχιακών φοιτητών, τις δυνατότητες και τις ανάγκες σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδοµή για την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράµµατος.

ζζ. Τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ., το κόστος της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδοµής, το κόστος λειτουργίας, τις πηγές και το ύψος της χρηµατοδότησής του αναλυτικά.

ηη. Την αναθεώρηση επιµέρους πτυχών του προγράµµατος σπουδών.

θθ. Κάθε άλλο θέµα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ..

γ. Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι ο Διευθυντής Σπουδών της Σχολής. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. µεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία του Προγράµµατος.

δ. Μέρος των ανωτέρω µεταπτυχιακών προγραµµάτων µπορεί να υλοποιείται σε Σχολές ή Τµήµατα Α.Ε.Ι. της Χώρας.

24. Πόροι της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης Κινδύνων που διατίθενται για τη λειτουργία της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας είναι, ιδίως,:

α. Η ετήσια κρατική επιχορήγηση,

β. οι κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, χορηγίες, κληρονοµιές και κληροδοσίες,

γ. οι πρόσοδοι από τη δική της περιουσία,

δ. τα έσοδα από τη συµµετοχή της σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα χρηµατοδότησης και

ε. κάθε άλλος πόρος που συνάδει µε τον σκοπό και την αποστολή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας.

Η κρατική επιχορήγηση της περίπτωσης α΄ δίδεται µε ισόποση µείωση των αντίστοιχων Α.Λ.Ε. λειτουργικών δαπανών του προϋπολογισµού εξόδων του ΕΦ. 1047.202.0000000 «Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας» εντός των ανωτάτων ορίων πιστώσεων που ισχύουν για τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, όπως ισχύει, έως ότου τα έσοδά της να µπορούν να εξυπηρετήσουν τις λειτουργικές της δαπάνες.

25. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, µπορεί να ιδρύονται νέες, να καταργούνται ή να αναδιαρθρώνονται υφιστάµενες Σχολές εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης του πυροσβεστικού προσωπικού, να καθορίζονται θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία και οργάνωση των Σχολών, τα προσόντα, τη διαδικασία, τα αρµόδια όργανα επιλογής και απόλυσης του εκπαιδευτικού προσωπικού, ο υποχρεωτικός χρόνος παραµονής στο Σώµα των εκπαιδευοµένων και µετεκπαιδευοµένων, καθώς και κάθε άλλο θέµα για την εκπαίδευση όλων των κατηγοριών του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώµατος.

26. Στην Ακαδηµία Πολιτικής Προστασίας (Α.ΠΟ.Π.) εισάγονται, για θεωρητική και πρακτική πιστοποιηµένη κατάρτιση, εκπαίδευση και µετεκπαίδευση στις νέες εξελίξεις στους τοµείς της Πολιτικής Προστασίας και της διαχείρισης κρίσεων, εθελοντές πολιτικής προστασίας, στελέχη της Δηµόσιας Διοίκησης, των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας και, υποχρεωτικώς, υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και δηµόσιων φορέων που εµπλέκονται στην πολιτική προστασία, µετά από σχετική πρόσκληση του Διοικητή της Ακαδηµίας Πολιτικής Προστασίας, στην οποία καθορίζονται ο αριθµός των θέσεων και τα κριτήρια επιλογής, κατόπιν εισήγησης της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας.

27. Η Ακαδηµία Πολιτικής Προστασίας περιλαµβάνει τις ακόλουθες Σχολές:

α. Σχολή Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.

β. Σχολή Προσωπικού και Στελεχών Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού.

γ. Σχολή Στελεχών Δηµόσιας Διοίκησης.

δ. Σχολή Πολιτών.

28. Η Α.ΠΟ.Π. είναι η µόνη αρµόδια υπηρεσία για την πιστοποίηση των εθελοντών πολιτικής προστασίας του άρθρου 59 του παρόντος. Είναι επίσης αρµόδια να πιστοποιεί και το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του πολιτικού προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και των ιδιωτών που φοιτούν σε αυτή.

29. Τα προγράµµατα αυτά σχεδιάζονται και υλοποιούνται µε µέριµνα της Διεύθυνσης Εθελοντισµού και Εκπαίδευσης της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας. Για τη συµµετοχή στα προγράµµατα αυτά χορηγείται βεβαίωση πιστοποίησης ή παρακολούθησης, η οποία υπογράφεται από τον Διοικητή της Ακαδηµίας Πολιτικής Προστασίας.

30. Στο πλαίσιο της αποστολής της προβλέπεται η θέσπιση ειδικού ατοµικού δελτίου κατάρτισης για την πιστοποίηση των ιδιωτών που φοιτούν σε αυτήν, καθώς και των εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώµατος και των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας.

31. Η διάρθρωση και τα εκπαιδευτικά όργανα της Ακαδηµίας Πολιτικής Προστασίας, τα αντικείµενα εκπαίδευσης των πιστοποιηµένων προγραµµάτων κατάρτισης, εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης της Α.ΠΟ.Π., η εκπαιδευτική διαδικασία, ο τρόπος και η διαδικασία πιστοποίησης και παροχής πιστοποιηµένης εκπαίδευσης από τη Σχολή Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας της Ακαδηµίας Πολιτικής Προστασίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ρυθµίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας.

32. α. Στο Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων λειτουργούν Σχολεία όπου εισάγεται το ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώµατος για θεωρητική και πρακτική πιστοποιηµένη κατάρτιση, εκπαίδευση και µετεκπαίδευση σε συναφή, µε τις αρµοδιότητες του Πυροσβεστικού Σώµατος, αντικείµενα και τις νέες εξελίξεις στους τοµείς της Πολιτικής Προστασίας και της διαχείρισης κρίσεων. Στα Σχολεία εκπαίδευση γίνεται ιδίως σε σήραγγες, αγωγούς, διυλιστήρια, αυτοκινητοδρόµους, αεροδρόµια και πλατφόρµες εξόρυξης πετρελαίου.

β. Στο Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων δύναται να εκπαιδεύεται ή να µετεκπαιδεύεται, σε συναφή µε την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώµατος αντικείµενα, καθώς και σε ζητήµατα πυρασφάλειας, το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων, το προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος και της Ελληνικής Αστυνοµίας, το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δηµοτικής Αστυνοµίας, το προσωπικό Πυροσβεστικών Υπηρεσιών άλλων χωρών, βιοτεχνιών, βιοµηχανιών και των πάσης φύσεως επιχειρήσεων, των νοσηλευτικών και άλλων ιδρυµάτων.

γ. Στο Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων δύνανται να εκπαιδεύονται σε ζητήµατα πολιτικής προστασίας και πολίτες.

δ. Η διάρθρωση, τα εκπαιδευτικά όργανα και τα Σχολεία του Κέντρου Ειδικών Εκπαιδεύσεων, το αντικείµενο εκπαίδευσης των πιστοποιηµένων προγραµµάτων κατάρτισης και µετεκπαίδευσης και η χρονική διάρκεια αυτών, η εκπαιδευτική διαδικασία, ο τρόπος πιστοποίησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ρυθµίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας.

33. α. Για την εκπαίδευση που παρέχεται στην Ακαδηµία Πολιτικής Προστασίας και στο Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης Καταστροφών, καταβάλλεται αποζηµίωση από τους εκπαιδευόµενους, πλην των πυροσβεστικών υπαλλήλων, των στελεχών των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και των µελών των εγγεγραµµένων στο Ενιαίο Μητρώο Εθελοντισµού Πολιτικής Προστασίας.

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται τα κριτήρια προσδιορισµού του ύψους της δαπάνης του εκπαιδευτικού προγράµµατος, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.

34. Στην Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιµετώπισης Καταστροφών δύναται να διατίθεται προσωπικό από τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας και από το ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώµατος. 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα νέα για τις Σχολές Πυροσβεστικής.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr