Δείτε το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας όπως ψηφίστηκε στη Βουλή με όλες τις διορθώσεις (ΤΕΛΙΚΟ)

Δείτε το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας όπως ψηφίστηκε στη Βουλή με όλες τις διορθώσεις

Νομοσχέδιο ΑΕΙ: Τα «Φοιτητικά Νέα» δημοσιεύουν το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις», όπως ψηφίστηκε στη Βουλή με όλες τις διορθώσεις.

Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασµοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις


Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΘ.Α.Α.Ε.) 

Άρθρο 1

Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

1. Η ανεξάρτητη αρχή µε την επωνυµία «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.), που ιδρύθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) και µετονοµάστηκε σε «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» («Α.Δ.Ι.Π.») µε την παράγραφο 1 του άρθρου 64 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), µετονοµάζεται σε «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΕΘ.Α.Α.Ε.) µε διεθνή ονοµασία «Hellenic Authority for Higher Education» (H.A.H.E.) και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου. H ΕΘ.Α.Α.Ε. εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, ο οποίος ασκεί έλεγχο νοµιµότητας.

2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Οικονοµικών, κυρώνεται ο Οργανισµός – Κανονισµός Λειτουργίας της ΕΘ.Α.Α.Ε., ο οποίος καταρτίζεται από την ίδια και ρυθµίζει τα θέµατα της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της, καθώς και τα ειδικότερα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των µελών και του προσωπικού της.

Άρθρο 2

Αποστολή της Αρχής

1. Αποστολή της ΕΘ.Α.Α.Ε. είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η ΕΘ.Α.Α.Ε.:

α) συµβάλλει στη διαµόρφωση και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και στην κατανοµή της επιχορήγησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) και

β) αξιολογεί και πιστοποιεί την ποιότητα της λειτουργίας των Α.Ε.Ι..

2. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. διασφαλίζει τη διαφάνεια της λειτουργίας της και αναρτά στην ιστοσελίδα της τις δραστηριότητες που αναπτύσσει και τις αποφάσεις που λαµβάνει στο πλαίσιο της αποστολής της.

3. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η ΕΘ.Α.Α.Ε.: α) διατηρεί ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα,

διασυνδεδεµένο µε τα αντίστοιχα των Α.Ε.Ι. και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε σκοπό την άντληση και διαχείριση των δεδοµένων της ανώτατης εκπαίδευσης που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων της, στο πλαίσιο των διατάξεων του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµένων (Κανονισµός (ΕΕ) 2016/679, ΕΕ L 119) και του ν. 4624/2019 (Α΄ 137),

β) συµµετέχει ως µέλος ή συνεργάζεται σε διεθνή δίκτυα, φορείς ή οργανισµούς και εν γένει νοµικές οντότητες, που αναπτύσσουν δραστηριότητες συναφείς µε την αποστολή της. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. λαµβάνει υπόψη και εφαρµόζει τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα και τις κατευθύνσεις

(Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας) που θέτει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (European Association for Quality Assurance in Higher Education-ENQA).

4. Τα Α.Ε.Ι. υποχρεούνται να συνεργάζονται µε τις υπηρεσίες της ΕΘ.Α.Α.Ε., να απαντούν άµεσα στα ερωτή- µατά της και να της υποβάλουν τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της.

Άρθρο 3

Ανώτατο Συµβούλιο

1. Συνιστάται Ανώτατο Συµβούλιο, ως το ανώτατο διοικητικό όργανο της Αρχής. Το Ανώτατο Συµβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τρία µέλη, καθηγητές πρώτης βαθµίδας, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ελληνικά Α.Ε.Ι. ή καθηγητές, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού. Ο Πρόεδρος επιλέγεται µε απόφαση της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής, που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, κατόπιν πρότασης του Υπουργικού Συµβουλίου µετά από εισήγηση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Ο Πρόεδρος διορίζεται µε διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Ο Αντιπρόεδρος επιλέγεται µεταξύ των µελών του Ανώτατου Συµβουλίου, µε ψηφοφορία που διεξάγεται κατά την πρώτη συνεδρίασή του. Σε περίπτωση έλλειψης του Αντιπροέδρου για οποιονδήποτε λόγο, η επιλογή του νέου Αντιπροέδρου θα γίνεται  αµελλητί  µε την ίδια διαδικασία στην αµέσως επόµενη συνεδρίαση του Ανώτατου Συµβουλίου.

2. Ο Πρόεδρος της ΕΘ.Α.Α.Ε. προκηρύσσει τις θέσεις των µελών του Ανώτατου Συµβουλίου της Αρχής µε ανοικτή δηµόσια προκήρυξη, που εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τον διορισµό του κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου. Σε κάθε επιλογή νέου µέλους ή µελών του Ανώτατου Συµβουλίου µετά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η προκήρυξη του προηγούµενου εδαφίου θα εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη λήξη της θητείας των µελών ή από τότε που κατέστη γνωστή στον Πρόεδρο η κένωση της θέσης του µέλους ή των µελών του Ανώτατου Συµβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος της ΕΘ.Α.Α.Ε. συγκροτεί τριµελή επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων για τις θέσεις των µελών του Ανώτατου Συµβουλίου, η οποία αποτελείται από τον ίδιο και δύο καθηγητές πρώτης βαθµίδας, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ελληνικά Α.Ε.Ι. η καθηγητές, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού. Η επιτροπή συντάσσει αξιολογικό πίνακα κατάταξης των υποψήφιων που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, µε βάση το επιστηµονικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό τους έργο. Για την κατάταξη των υποψηφίων συνεκτιµάται η εµπειρία στη διοίκηση Α.Ε.Ι. και σε ζητήµατα αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας. Ο Πρόεδρος κοινοποιεί στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων και στους Πρυτάνεις των Α.Ε.Ι. τον αξιολογικό πίνακα κατάταξης. Αν τα τρία τέταρτα των Πρυτάνεων εκφράσουν αντιρρήσεις για συγκεκριµένη υποψηφιότητα, εντός πέντε (5) η- µερών από την κοινοποίηση, ο υποψήφιος διαγράφεται από τον οικείο πίνακα κατάταξης και τη θέση του καταλαµβάνει ο επόµενος κατά σειρά υποψήφιος. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου, ο Πρόεδρος επιλέγει τα τέσσερα µέλη του Ανώτατου Συµβουλίου, τα οποία πρέπει να έχουν καταλάβει µία από τις έξι (6) πρώτες θέσεις του οριστικού πίνακα κατάταξης, µε απόφαση που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Σε κάθε επόµενη εφαρµογή του παρόντος νόµου η επιλογή θα γίνεται από τα κάθε φορά υφιστάµενα µέλη του Ανώτατου Συµβουλίου που θα αποφασίζουν ως συλλογικό όργανο σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

4. Στις συνεδριάσεις του Ανώτατου Συµβουλίου µετέχει ο Γενικός Διευθυντής της ΕΘ.Α.Α.Ε., χωρίς δικαίωµα ψήφου. Επίσης, µπορούν να προσκαλούνται στις συνεδριάσεις και άλλα πρόσωπα, χωρίς δικαίωµα ψήφου, όπως, ιδίως:

α) υπάλληλοι κάθε βαθµού και ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,

β) εκπρόσωποι των οργάνων διοίκησης των ελληνικών Α.Ε.Ι.,πηγή foitοitikanea.gr

γ) διευθυντές των Ερευνητικών Κέντρων των Α.Ε.Ι., δ) εκπρόσωποι του διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι., ε) εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και

στ) εκπρόσωποι των φοιτητών.

5. Η θητεία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Ανώτατου Συµβουλίου είναι τετραετής και των λοιπών µελών πενταετής. Δεν επιτρέπεται ο διορισµός του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των µελών του Ανώτατου Συµβουλίου για περισσότερες από δύο θητείες, διαδοχικές η µη. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των µελών του Ανώτατου Συµβουλίου ανανεώνεται µε τρόπο που διασφαλίζει τη συνέχεια της λειτουργιάς της ΕΘ.Α.Α.Ε., σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 59. Σε περίπτωση έλλειψης, παραίτησης ή έκπτωσης του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή άλλου µέλους του Ανώτατου Συµβουλίου, διορίζεται νέος Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή µέλος για πλήρη θητεία. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των λοιπών µελών του Ανώτατου Συµβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι τον ορισµό νέων και πάντως όχι για χρονικό διάστη- µα µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών από τη λήξη της θητείας τους. Για την παράταση σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Το Ανώτατο Συµβούλιο συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη δη- µοσίευση της απόφασης διορισµού των µελών του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Ο Προέδρος του Ανώτατου Συµβουλίου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και λαµβάνει αποδοχές. Ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά µέλη του Ανώτατου Συµβουλίου λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις. Το ύψος των αποδοχών του Προέδρου και της αποζηµίωσης ανά συνεδρίαση του Αντιπροέδρου και των λοιπών µελών καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων. Οι ετήσιες αποδοχές του Προέδρου δεν µπορεί να υπερβαίνουν τις εκάστοτε ετήσιες αποδοχές Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου. Η παράγραφος 2 του άρθρου 57 εφαρµόζεται και για τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε.. Οι ετήσιες αποζηµιώσεις του Αντιπροέδρου και των λοιπών µελών δεν µπορεί να υπερβαίνουν ποσοστό επί των ετήσιων αποδοχών του Προέδρου, το οποίο ορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση του τρίτου εδαφίου της παρούσας.

7. Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Ανώτατου Συµβουλίου και του Συµβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης του άρθρου 4 απολαµβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 4

Συµβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Σ.Α.Π.)

1. Συνιστάται Συµβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Σ.Α.Π.) της Αρχής. Το Σ.Α.Π. αποτελείται από τα ακόλουθα µέλη:

α) Τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συµβουλίου, ως Πρόεδρο. Ο Αντιπρόεδρος του Σ.Α.Π. επιλέγεται από τα µέλη του, µε ψηφοφορία που διεξάγεται κατά την πρώτη συνεδρίασή του, κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου. Σε κάθε επόµενη εφαρµογή του παρόντος, η επιλογή του νέου Αντιπροέδρου θα γίνεται αµελλητί µε την ίδια διαδικασία στην αµέσως επόµενη συνεδρίαση του Σ.Α.Π..

β) Οκτώ (8) µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., µε εξειδίκευση στους παρακάτω επιστηµονικούς κλάδους:

αα) Ανθρωπιστικών Επιστηµών ή Καλών Τεχνών, ββ) Νοµικών ή Πολιτικών Επιστηµών,

γγ) Οικονοµικών ή Κοινωνικών Επιστηµών, δδ) Επιστηµών Υγείας ή Βιολογίας,

εε) Επιστηµών Περιβάλλοντος, Αγροτοδιατροφικών ή Γεωτεχνικών Επιστηµών,

στστ) Μηχανικών,

ζζ) Επιστήµης Πληροφορικής,

ηη) Φυσικών Επιστηµών ή Μαθηµατικών.

γ) Έναν εκπρόσωπο των φοιτητών που ορίζεται µε κλήρωση που διενεργεί το Ανώτατο Συµβούλιο µεταξύ των φοιτητών που περιλαµβάνονται στο Μητρώο Φοιτητών που τηρεί και ενηµερώνει η Αρχή σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8.

δ) Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού, του Γεωτεχνικού και του Οικονοµικού Επιµελητήριου Ελλάδας, που προτείνεται από κοινού από τα επιµελητήρια αυτά.

2. Τα µέλη του Σ.Α.Π. που είναι µέλη Δ.Ε.Π. είναι καθηγητές πρώτης βαθµίδας, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ελληνικά Α.Ε.Ι. ή καθηγητές, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού. Για την επιλογή των µελών του Σ.Α.Π., ο Πρόεδρος της ΕΘ.Α.Α.Ε. προκηρύσσει µε δηµόσια προκήρυξη τις θέσεις και συγκροτεί τριµελή επιτροπή επιλογής η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο της Αρχής και δύο εξωτερικά µέλη, ανά επιστηµονικό κλάδο, καθηγητές πρώτης βαθµίδας, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ελληνικά Α.Ε.Ι. ή καθηγητές, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού. Η επιτροπή συντάσσει αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα µε βάση το επιστηµονικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό τους έργο. Για την κατάταξη συνεκτιµώνται η ε- µπειρία σε θέµατα αξιολόγησης, διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία προκύπτει από τη συµµετοχή σε επιτροπές αξιολόγησης και συλλογικά όργανα διασφάλισης της ποιότητας Α.Ε.Ι., καθώς και από το σχετικό επιστηµονικό και ε- ρευνητικό τους έργο. Ο Πρόεδρος κοινοποιεί στους Πρυτάνεις των Α.Ε.Ι. τον αξιολογικό πίνακα κατάταξης. Αν   τα τρία τέταρτα των Πρυτάνεων εκφράσουν αντιρρήσεις για συγκεκριµένη υποψηφιότητα, εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση, ο υποψήφιος διαγράφεται από τον οικείο πίνακα κατάταξης και τη θέση του καταλαµβάνει ο επόµενος κατά σειρά υποψήφιος. Τα µέλη του Σ.Α.Π. διορίζονται µε απόφαση του Προέδρου του Ανώτατου Συµβουλίου. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου το Σ.Α.Π. συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη δηµοσίευση της απόφασης διορισµού των µελών του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Σε κάθε επόµενη της πρώτης εφαρ- µογής η προθεσµία των δεκαπέντε (15) ηµερών αρχίζει από την επιλογή του νέου µέλους ή των νέων µελών που επιλέγονται µε την ίδια διαδικασία. Σε περίπτωση µη συµµετοχής φοιτητή ή µη υπόδειξης κοινού εκπροσώπου του Τεχνικού, του Γεωτεχνικού και του Οικονοµικού Επι- µελητήριου Ελλάδας, η απαρτία του Σ.Α.Π. για τη νόµιµη συγκρότηση και τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκρι- µένο θέµα υπολογίζεται επί των λοιπών ορισθέντων µε- λών του.

3. Η θητεία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου είναι τετραετής και των µελών πενταετής. Η θητεία του προπτυχιακού φοιτητή και του εκπροσώπου του Τεχνικού, του Γεωτεχνικού και του Οικονοµικού Επιµελητήριου Ελλάδας είναι µονοετής. Δεν επιτρέπεται ο διορισµός του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των µελών του Σ.Α.Π. για περισσότερες από δύο θητείες, διαδοχικές η µη. Η θητεία των µελών του Σ.Α.Π. ανανεώνεται µε τρόπο που διασφαλίζει τη συνέχεια της λειτουργιάς του,  σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 59. Σε περίπτωση έλλειψης, παραίτησης ή έκπτωσης µέλους του Σ.Α.Π., διορίζεται νέο µέλος για το υπόλοιπο της θητείας του. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των λοιπών µελών του Σ.Α.Π. παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι τον ορισµό νέων, µε τη διαδικασία των προηγούµενων παραγράφων και πάντως όχι για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των έξι µηνών από τη λήξη της θητείας τους.

4. Ο Αντιπρόεδρος και τα µέλη του Σ.Α.Π. λαµβάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του Σ.Α.Π.. Το ύψος της αποζηµίωσης ανά συνεδρίαση ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων. Οι ετήσιες αποζηµιώσεις δεν µπορεί να υπερβαίνουν ποσοστό επί των ετήσιων αποδοχών του Προέδρου, το οποίο ορίζεται στην ίδια απόφαση.

Άρθρο 5

Κωλύµατα και ασυµβίβαστα 

1. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου και µέλους του Ανώτατου Συµβουλίου ή του Σ.Α.Π. είναι ασυµβίβαστη µε εκείνη του Πρύτανη, Αντιπρύτανη, Κοσµήτορα και Προέδρου Τµήµατος ελληνικού Α.Ε.Ι..

2. Δεν µπορεί να οριστεί Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, µέλος του Ανώτατου Συµβουλίου ή µέλος του Σ.Α.Π. ή Γενικός Διευθυντής όποιος δεν πληροί τα προσόντα ή έχει κώλυµα διορισµού δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 έως 10 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄ 26). Από την ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, µέλους του Ανώτατου Συµβουλίου ή µέλους του Σ.Α.Π. ή Γενικού Διευθυντή εκπίπτει εκείνος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκπτωσης δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 149 και 151 του ίδιου Κώδικα. 

Άρθρο 6

Αρµοδιότητες Προέδρου 

Ο Πρόεδρος της ΕΘ.Α.Α.Ε. έχει τη γενική εποπτεία για την επίτευξη των στόχων και της αποστολής της και ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρµοδιότητες:

α) εκπροσωπεί την ΕΘ.Α.Α.Ε. δικαστικώς και εξωδίκως,

β) συγκαλεί το Ανώτατο Συµβούλιο και το Σ.Α.Π. και προεδρεύει στις συνεδριάσεις τους,

γ) καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη του Ανώτατου Συµβουλίου και του Σ.Α.Π.,

δ) επιβλέπει την πορεία εκτέλεσης των αποφάσεων και του συνολικού έργου της ΕΘ.Α.Α.Ε.,

ε) έχει την ευθύνη των διαδικασιών για την ανάδειξη των µελών του Ανώτατου Συµβουλίου και του Σ.Α.Π. και στ) διορίζει τα µέλη του Σ.Α.Π., τον Γενικό Διευθυντή και το λοιπό προσωπικό της ΕΘ.Α.Α.Ε..

Άρθρο 7

Αρµοδιότητες Ανώτατου Συµβουλίου 

1. Στο πλαίσιο της αποστολής της ΕΘ.Α.Α.Ε. για τη διαµόρφωση και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση, το Ανώτατο Συµβούλιο εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων:

α) το πρόγραµµα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση,

β) τις προγραµµατικές συµφωνίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων µε το κάθε Α.Ε.Ι.,

γ) την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτµηση, κατάργηση, µετονοµασία των Α.Ε.Ι. και των επιµέρους ακαδηµαϊκών µονάδων τους,

δ) προτάσεις για τη συνεχή διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση,

ε) προτάσεις και µέτρα για την ενίσχυση της διεθνοποίησης των Α.Ε.Ι..

2. Στο πλαίσιο της αποστολής της ΕΘ.Α.Α.Ε. για την κατανοµή της επιχορήγησης των Α.Ε.Ι., το Ανώτατο Συµβούλιο ασκεί, ιδίως, τις εξής αρµοδιότητες:

α) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων την κατανοµή του ετήσιου συνολικού προϋπολογισµού επιχορηγήσεων στα Α.Ε.Ι., του οποίου το είκοσι τοις εκατό (20%) κατανέµεται µε βάση τους δείκτες ποιότητας και επιτευγµάτων κάθε ιδρύµατος,

β) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων την κατανοµή θέσεων προσωπικού στα Α.Ε.Ι.,

γ) διασφαλίζει τη διαφάνεια των κριτηρίων και δεικτών επιχορήγησης των Α.Ε.Ι., ιδίως µέσω της ανάρτησης των σχετικών στοιχείων στην ιστοσελίδα της Αρχής,

δ) συλλέγει από τα επί µέρους ιδρύµατα και αναλύει τα αναγκαία για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της στατιστικά στοιχεία,

ε) παρακολουθεί συστηµατικά την πορεία µετάβασης των αποφοίτων των Α.Ε.Ι. στην αγορά εργασίας,

στ) αναθέτει την εκπόνηση ερευνών και µελετών σχε- τικών µε το αντικείµενο της Αρχής,

ζ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων τα επίκαιρα κάθε φορά κριτήρια και τον τρόπο κατανοµής της κρατικής επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι.,

η) ασκεί εποπτικό έλεγχο στη λειτουργία των πάσης φύσεως υπηρεσιών, επιτροπών, οµάδων εργασίας και λοιπών οργάνων της ΕΘ.Α.Α.Ε..

3. Το Ανώτατο Συµβούλιο µπορεί να εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων την ολική η µερική αναστολή της επιχορήγησης ενός Α.Ε.Ι. εάν αυτό δεν παρέχει εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος το απαιτούµενο υλικό πληροφόρησης και την απαραίτητη τεκ- µηρίωση για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Αρχής.

4. Το Ανώτατο Συµβούλιο εγκρίνει, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, την ετήσια έκθεση της ΕΘ.Α.Α.Ε. για την ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία υποβάλλεται το αργότερο τον Ιούνιο του επόµενου έτους από το έτος αναφοράς της ετήσιας έκθεσης στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων και στον Πρόεδρο της Βουλής.

5. Το Ανώτατο Συµβούλιο µπορεί, µε απόφασή του, να ορίζει ως γλώσσα για την υλοποίηση συγκεκριµένων δράσεων της ΕΘ.Α.Α.Ε. και άλλη, πλην της ελληνικής. 

Άρθρο 8

Αρµοδιότητες Σ.Α.Π. 

1. Το Σ.Α.Π. ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) αξιολογεί τα Α.Ε.Ι. και τις επιµέρους ακαδηµαϊκές και ερευνητικές τους µονάδες και πιστοποιεί αν πληρούν τα κριτήρια οργάνωσης προγραµµάτων σπουδών πρώ- του, δεύτερου και τρίτου κύκλου,

β) πιστοποιεί το αργότερο κάθε πέντε (5) έτη την ποιότητα:

αα) των εσωτερικών συστηµάτων διασφάλισης της ποιότητας των Α.Ε.Ι.,

ββ) των προγραµµάτων σπουδών των τριών κύκλων ανώτατης εκπαίδευσης, των προγραµµάτων δια βίου µάθησης, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ηλεκτρονικής µάθησης, καθώς και των προγραµµάτων συνεργασίας µε άλλα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,

γ) πιστοποιεί τα νέα προγράµµατα σπουδών πριν την έναρξη της λειτουργίας τους, ύστερα από αίτηµα του οικείου Α.Ε.Ι. και της αντίστοιχης ακαδηµαϊκής του µονάδας,

δ) διενεργεί θεµατικές αξιολογήσεις των Α.Ε.Ι. και των επιµέρους ακαδηµαϊκών τους µονάδων όπως, ιδίως, για τη στρατηγική διεθνοποίησης, την ισότητα των φύλων, την πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία, την απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, το περιβαλλοντικό αποτύπωµα κάθε Α.Ε.Ι., τη διασφάλιση του ακαδη-

µαϊκού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη προγραµµάτων ηλεκτρονικής µάθησης και δια βίου µάθησης, την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των φοιτητών και του προσωπικού,

ε) εκδίδει οδηγό πιστοποίησης και αξιολόγησης µε ειδικότερες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης των Α.Ε.Ι..

2. Στο πλαίσιο της άσκησης των αρµοδιοτήτων του, το Σ.Α.Π.:

α) συγκροτεί, προγραµµατίζει και συντονίζει τις Επιτροπές  Εξωτερικής  Αξιολόγησης  και Πιστοποίησης (Ε.Ε.Α.Π.), που συγκροτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 13, β) τηρεί και ενηµερώνει Μητρώο Ανεξάρτητων Εµπειρογνωµόνων και Μητρώο Φοιτητών, αποτελούµενο από τους φοιτητές που είναι µέλη των Μονάδων Διασφάλι- σης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι.,

γ) µεριµνά για τη συλλογή των απαραίτητων δεδοµένων από τα Α.Ε.Ι. µε ενιαίο και αυτοµατοποιηµένο τρόπο, σε συνεργασία µε τις ΜΟ.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. και τηρεί το µητρώο των αξιολογήσεων και πιστοποιήσεων,

δ) εκπονεί µελέτες και έρευνες σχετικές µε την αποστολή της Αρχής ή τις αναθέτει σε άλλους φορείς,

ε) υποστηρίζει τα Α.Ε.Ι. και τις επί µέρους ακαδηµαϊκές και διοικητικές τους µονάδες στον σχεδιασµό των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης,

στ) διαµορφώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, τυποποιεί και δηµοσιοποιεί εκ των προτέρων τις σχετικές διαδικασίες, κριτήρια και δείκτες, στο πλαίσιο, ιδίως, των Ευρωπαϊκών Προτύπων και Κατευθυντήριων Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης,

ζ) αποφασίζει την αναβολή ή αναστολή της αξιολόγησης και πιστοποίησης ενός προγράµµατος σπουδών ή ενός εσωτερικού συστήµατος διασφάλισης της ποιότητας, αν το σχετικό αίτηµα για αξιολόγηση ή πιστοποίηση δεν συνοδεύεται από το απαιτούµενο υλικό πληροφόρησης και την απαραίτητη τεκµηρίωση.

Άρθρο 9

Αξιολόγηση και πιστοποίηση ποιότητας

1. Η πιστοποίηση των Α.Ε.Ι., των επιµέρους ακαδηµαϊκών τους µονάδων, των προγραµµάτων σπουδών και των εσωτερικών συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας, όπως προβλέπεται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8, είναι διαδικασία διασφάλισης ποιότητας µε βάση συγκεκριµένα, προκαθορισµένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δηµοσιοποιηµένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες. Ειδικότερα, σκοπός της πιστοποίησης είναι η παροχή διαβεβαίωσης ότι ένα ίδρυµα, µια επιµέρους ακαδηµαϊκή µονάδα, ένα πρόγραµµα σπουδών, ή ένα εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης ποιότητας συµµορφώνεται µε τα ελάχιστα κριτήρια ποιότητας που θέτει η ΕΘ.Α.Α.Ε., τα οποία είναι εναρµονισµένα µε τις αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως ισχύουν. Η διασφάλιση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης προωθεί τη βελτιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας και διαφάνειας της συνολικής λειτουργίας των Α.Ε.Ι..

2. Η θεµατική αξιολόγηση, όπως προβλέπεται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8, είναι διαδικασία διασφάλισης ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία συνίσταται στη συστηµατική, τεκµηριωµένη και λεπτοµερή αποτίµηση, ανάδειξη και καταγραφή του έργου των Α.Ε.Ι. ή των ακαδηµαϊκών τους µονάδων, µε τη χρήση αντικειµενικών κριτήριων, καθώς και στην κριτική ανάλυση και διαπίστωση υφισταµένων αδυναµιών και αποκλίσεων σε σχέση µε την ακαδηµαϊκή φυσιογνωµία, τους στόχους και την αποστολή τους. Οι θεµατικές εκθέσεις αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αρχής.

3. Η Ε.Ε.Α.Π. αξιολογεί αν το Α.Ε.Ι. ή η ακαδηµαϊκή µονάδα πληροί τα κριτήρια ποιότητας για την οργάνωση προγράµµατος σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, την ποιότητα του προγράµµατος σπουδών και την τήρηση του εσωτερικού συστήµατος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύµατος, µε βάση τα προκαθορισµένα κριτήρια, µελετά το υλικό και τα στοιχειά που θέτει υπόψη της το Σ.Α.Π. και επισκέπτεται, όταν απαιτείται, το αντίστοιχο Α.Ε.Ι. ή την ακαδηµαϊκή µονάδα. Η Ε.Ε.Α.Π. αξιολογεί:

α) περισσότερα από ένα προγράµµατα σπουδών, ιδίως αν η ολοκλήρωση του ενός είναι προϋπόθεση για την εισαγωγή στο άλλο,

β) συναφή προγράµµατα σπουδών η τα εσωτερικά συστήµατα διασφάλισης της ποιότητας διαφορετικών ιδρυ- µάτων,

γ) τα νέα προγράµµατα σπουδών πριν την έναρξη της λειτουργίας τους.

4. Στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης της παραγράφου 1, η Ε.Ε.Α.Π. συντάσσει έκθεση πιστοποίησης, η οποία υποβάλλεται στο Σ.Α.Π., προκειµένου να εκδοθεί η απόφαση πιστοποίησης. Στο πλαίσιο της διαδικασίας θεµατικής αξιολόγησης της παραγράφου 2, η Ε.Ε.Α.Π. συντάσσει έκθεση αξιολόγησης µε συστάσεις προς το Α.Ε.Ι. ή την ακαδηµαϊκή µονάδα. Οι ανωτέρω εκθέσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΘ.Α.Α.Ε..

Άρθρο 10

Κριτήρια αξιολόγησης και πιστοποίηση 

1. Στα γενικά κριτήρια πιστοποίησης των Α.Ε.Ι., των επιµέρους ακαδηµαϊκών τους µονάδων και των προγραµ- µάτων σπουδών περιλαµβάνονται, ιδίως, τα εξής:

α) η ακαδηµαϊκή φυσιογνωµία και ο προσανατολισµός του προγράµµατος σπουδών,

β) η δοµή και οργάνωση του προγράµµατος σπουδών, γ) τα µαθησιακά αποτελέσµατα, τα επιδιωκόµενα προ- σόντα και η ζήτηση τους στην αγορά εργασίας,

δ) η ποιότητα και αποτελεσµατικότητα του διδακτικού έργου,

ε) η αριθµητική επάρκεια του προσωπικού,

στ) η ποιότητα του ερευνητικού έργου της ακαδηµαϊκής µονάδας,

ζ) η σύνδεση της διδασκαλίας µε την έρευνα,

η) η ποιότητα και η επάρκεια των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες,   οι υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας, ο υλικοτεχνικός εξοπλισµός και οι εν γένει υποδοµές,

θ) οι επιδιωκόµενες ψηφιακές δεξιότητες των προγραµµάτων σπουδών,

ι) η σύνδεση των προγραµµάτων σπουδών και των επιδιωκόµενων δεξιοτήτων µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

2. Με απόφαση του Σ.Α.Π., που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αρχής, διαµορφώνονται προσθετά κριτήρια για τα προγράµµατα σπουδών που οδηγούν στην άσκηση νοµοθετικώς ρυθµιζόµενων επαγγελµάτων, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), ώστε να διασφαλίζεται ότι τα ανωτέρω προγράµµατα σπουδών ανταποκρίνονται αποτελεσµατικά στις εκπαιδευτικές και θεσµικές απαιτήσεις των οικείων επαγγελµατικών κλαδών. Για τον σκοπό αυτόν, το Σ.Α.Π. συνεργάζεται µε τις αντίστοιχες επαγγελ- µατικές ενώσεις και επιµελητήρια.

3. Στα γενικά κριτήρια για την πιστοποίηση των εσωτερικών συστηµάτων διασφάλισης της ποιότητας των Α.Ε.Ι. περιλαµβάνονται, ιδίως, τα εξής:

α) η θέσπιση σαφών και καθορισµένων στόχων για τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προγραµµάτων σπουδών και των υποστηρικτικών υπηρεσιών του Α.Ε.Ι.,

β) η διαδικασία σχεδιασµού πολιτικής, η αποτελεσµατική οργάνωση και η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας,

γ) η διαδικασία εφαρµογής της πολιτικής για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας,

δ) η τεκµηριωµένη βελτίωση της ποιότητας.

4. Τα κριτήρια πιστοποίησης των παραγράφων 1 έως 3 και της θεµατικής αξιολόγησης της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 εξειδικεύονται, τυποποιούνται, συµπληρώνονται και αναθεωρούνται µε απόφαση του Σ.Α.Π. που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αρχής µε βάση την τεχνογνωσία και την πείρα από την εφαρµογή των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και εναρµονίζονται µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυντήριες Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 

Άρθρο 11

Διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης 

1. Οι διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης, όπως προβλέπονται στον παρόντα νόµο, δύνανται να πραγµατοποιούνται σε δύο στάδια:

α) εσωτερική αξιολόγηση που αφορά στο Α.Ε.Ι. ή την ακαδηµαϊκή µονάδα ή στο πρόγραµµα σπουδών ή στο σύστηµα εσωτερικής διασφάλισης ποιότητας. Η εσωτερική αξιολόγηση ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης από τα Α.Ε.Ι. ή τις ακαδηµαϊκές τους µονάδες,

β) εξωτερική αξιολόγηση και πιστοποίηση που πραγ-

µατοποιείται από την Ε.Ε.Α.Π., η οποία ακολουθεί µετά την ολοκλήρωση της εσωτερικής αξιολόγησης και λαµβάνει υπόψη την οικεία έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Α.Ε.Ι. ή της ακαδηµαϊκής µονάδας. Προκειµένου να επαληθεύσει τα στοιχεία της εσωτερικής αξιολόγησης, η Ε.Ε.Α.Π. συνεκτιµά τα ευρήµατα επιτόπιας επίσκεψης στο υπό αξιολόγηση Α.Ε.Ι. ή την ακαδηµαϊκή µονάδα και διατυπώνει την κρίση της. Η εξωτερική αξιολόγηση ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης.

2. Το σχέδιο της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης συντάσσεται από την Ε.Ε.Α.Π. και γνωστοποιείται στο υπό αξιολόγηση Α.Ε.Ι. ή την ακαδηµαϊκή µονάδα, που υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους µέσα  σε προκαθορισµένη προθεσµία από τη γνωστοποίηση του σχεδίου σε αυτά. Αν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις εντός της προθεσµίας, το σχέδιο της έκθεσης θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό από το Α.Ε.Ι. ή την ακαδηµαϊκή µονάδα. Η τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης, συνοδευόµενη από την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, υποβάλλεται από την Ε.Ε.Α.Π. στο Σ.Α.Π., για τη λήψη απόφασης πιστοποίησης ή άλλων σχετικών ενεργειών, όπως ειδικότερα ορίζεται από την Αρχή, η οποία µεριµνά για τη δηµοσιοποίησή της. Η εξωτερική αξιολόγηση ολοκληρώνεται µέσα σε τέσσερις (4) µήνες από την υποβολή της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης στο Σ.Α.Π..

Άρθρο 12

Αποφάσεις πιστοποίησης 

1. Με απόφαση του Σ.Α.Π., η οποία λαµβάνει υπόψη την έκθεση της Ε.Ε.Α.Π. και την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του οικείου Α.Ε.Ι., πιστοποιείται:

α) ότι το Α.Ε.Ι. ή η ακαδηµαϊκή µονάδα πληροί τις προϋποθέσεις οργάνωσης σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου,

β) το πρόγραµµα σπουδών και

γ) το εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας του Α.Ε.Ι..

Η απόφαση του Σ.Α.Π. µπορεί να είναι θετική, θετική υπό όρους ή αρνητική.

2. Η διάρκεια ισχύος της απόφασης πιστοποίησης ορίζεται στην απόφαση του Σ.Α.Π. και δεν µπορεί να υπερβαίνει τα έξι έτη. Κατά τη διάρκεια της ισχύος της θετικής απόφασης πιστοποίησης, το Σ.Α.Π., µε δική του πρωτοβουλία η υστέρα από σχετικό ερώτηµα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, µπορεί να εξετάζει αν τα κριτήρια πιστοποίησης εξακολουθούν να ικανοποιούνται. Αν τα κριτήρια πιστοποίησης δεν ικανοποιούνται, το Σ.Α.Π. ανακαλεί την απόφαση πιστοποίησης και ενηµερώνει αµελλητί το οικείο Α.Ε.Ι. και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων.

3. Ο Πρύτανης του οικείου Α.Ε.Ι. οφείλει να ενηµερώνει το Σ.Α.Π. αν τα κριτήρια πιστοποίησης έχουν παύσει να ικανοποιούνται η αν έχει αµφιβολία ως προς αυτό.

4. Στη θετική υπό ορούς απόφαση αναφέρονται τα κριτήρια που δεν ικανοποιούνται και τίθεται συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για τη συµµόρφωση στα κριτήρια αυτά και την επανεξέταση της απόφασης. Το Σ.Α.Π., υστέρα από την υποβολή συµπληρωµατικής έκθεσης πιστοποίησης σχετικά µε τη συµµόρφωση η µη στα ανωτέρω κριτήρια, εκδίδει νέα απόφαση.

5. Αν εκδοθεί αρνητική απόφαση πιστοποίησης Α.Ε.Ι. ή ακαδηµαϊκής µονάδας για την οργάνωση σπουδών και των τριών κύκλων σπουδών, το Σ.Α.Π. τη διαβιβάζει στο Ανώτατο Συµβούλιο, προκειµένου να εισηγηθεί στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων την αναδιάρθρωση, συγχώνευση, κατάτµηση ή κατάργηση του Α.Ε.Ι. ή της ακαδηµαϊκής µονάδας.

6. Αν εκδοθεί αρνητική απόφαση πιστοποίησης προγράµµατος σπουδών ή εσωτερικού συστήµατος διασφάλισης ποιότητας, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί, µε απόφαση του, να περιορίσει την επιχορήγηση του Α.Ε.Ι. ή και την εισαγωγή νέων φοιτητών στο πρόγραµµα σπουδών η το ίδρυµα. Με την ίδια απόφαση παρέχεται στους φοιτητές του προγράµµατος σπουδών  η του ιδρύµατος η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους σε άλλο πιστοποιηµένο πρόγραµµα σπουδών η ίδρυµα, αντίστοιχα, και ρυθµίζονται τα σχετικά θέµατα.

7. Οι εκθέσεις αξιολόγησης και πιστοποίησης των Ε.Ε.Α.Π. και οι αποφάσεις πιστοποίησης του Σ.Α.Π. κοινοποιούνται στο ίδρυµα και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΘ.Α.Α.Ε..

8. Η κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου πιστοποίηση της ποιότητας για συγκεκριµένο πρόγραµµα σπουδών η εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας Α.Ε.Ι. µπορεί να υποκαθίσταται από πιστοποίηση διαπιστευµένου φορέα πιστοποίησης ανώτατης εκπαίδευσης του εξωτερικού, που ορίζεται µε απόφαση του Σ.Α.Π.. Το Σ.Α.Π. διαπιστεύει φορείς πιστοποίησης του εξωτερικού που είναι διεθνώς αναγνωρισµένοι και εφαρµόζουν κριτήρια τα οποία ανταποκρίνονται στα κριτήρια της Αρχής.

Άρθρο 13

Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης

(Ε.Ε.Α.Π.)

1. Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Ε.Ε.Α.Π.) είναι πενταµελής, συγκροτείται µε απόφαση του Σ.Α.Π. και αναλαµβάνει το έργο της εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης. Ειδικότερα:

α) Τρία (3) τουλάχιστον µέλη της Ε.Ε.Α.Π. είναι ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες Α.Ε.Ι. του εξωτερικού που προέρχονται από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εµπειρογνω- µόνων (Μητρώο). Το Μητρώο τηρείται και ενηµερώνεται από το Σ.Α.Π., το οποίο λαµβάνει υπόψη εισηγήσεις των Α.Ε.Ι. και άλλων σχετικών µε το αντικείµενο της ΕΘ.Α.Α.Ε. φορέων. Η διαδικασία τήρησης και ανανέωσης του Μητρώου καθορίζεται µε απόφαση του Σ.Α.Π., που δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Αρχής. Στο Μητρώο υποχρεωτικά περιλαµβάνονται, σε ποσοστό τουλάχιστον εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου, Έλληνες η αλλοδαποί εµπειρογνώµονες που διδάσκουν σε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα του εξωτερικού η ερευνητές σε αντίστοιχα ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα µε πείρα σε θέµατα αξιολόγησης ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυ- µάτων. Μέλη του Ανώτατου Συµβουλίου και του Σ.Α.Π. της ΕΘ.Α.Α.Ε., καθώς επίσης και το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό που απασχολείται σε αυτήν µε οποιαδήποτε σχέση, δεν µπορούν να περιλαµβάνονται στο Μητρώο.

β) Ένα µέλος της Ε.Ε.Α.Π. είναι φοιτητής Α.Ε.Ι. που προέρχεται από το µητρώο φοιτητών που τηρεί και ενη- µερώνει το Σ.Α.Π..

γ) Στην περίπτωση πιστοποίησης της ποιότητας προγράµµατος σπουδών που οδηγεί στην άσκηση νοµοθετικώς ρυθµιζόµενου επαγγέλµατος, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2010, ένα µέλος της Ε.Ε.Α.Π. προέρχεται υποχρεωτικά από την αντίστοιχη επαγγελµατική ένωση η επιµελητήριο το οποίο και ορίζει το µέλος αυτό. Στην περίπτωση πιστοποίησης της ποιότητας προγράµµατος σπουδών που δεν οδηγεί στην άσκηση νοµοθετικώς ρυθµιζόµενου επαγγέλµατος, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2010, το πέµπτο µέλος αντικαθίσταται από ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου.

2. Στην περίπτωση πιστοποίησης ποιότητας κοινού προγράµµατος συνεργασίας µε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα του εξωτερικού, ένα τουλάχιστον µέλος της Ε.Ε.Α.Π. πρέπει να έχει τεκµηριωµένα καλή γνώση του χώρου εκπαίδευσης του Κράτους προέλευσης του ιδρύ- µατος αυτού.

3. Στα µέλη της Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλεται ηµερήσια αποζηµίωση για το έργο τους. Οι δαπάνες µετακίνησης και διαµονής για την εκτέλεση των καθηκόντων τους (αντίτι- µο εισιτήριων συγκοινωνιακών µεσών η δαπάνη χρήσης ιδιόκτητου η µισθωµένου µεταφορικού µέσου και έξοδα διαµονής) καλύπτονται από την ΕΘ.Α.Α.Ε.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται η ηµερήσια αποζηµίωση  των µελών της Επιτροπής. Το  ετήσιο ύψος των  αποζηµιώσε- ων αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό επί των ετήσιων αποδοχών του Προέδρου, το οποίο ορίζεται στην ίδια απόφαση.

4. Τα µέλη της επιτροπής δεν µπορούν να ανήκουν η να έχουν οποιαδήποτε εκπαιδευτική, ερευνητική η υπηρεσιακή σχέση µε το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει η ακαδη- µαϊκή µονάδα που αξιολογείται, η να είχαν κατά την τελευταία πενταετία µια τέτοια σχέση.

5. Αν στην επιτροπή συµµετέχει ως µέλος αλλοδαπός εµπειρογνώµονας, η αξιολόγηση και πιστοποίηση µπορεί να γίνεται και στην αγγλική, γαλλική η γερµανική γλώσσα, µε τη σύµφωνη γνώµη του αξιολογούµενου Α.Ε.Ι. ή της ακαδηµαϊκής µονάδας. 

Άρθρο 14

Πρόγραµµα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση

1. Το Ανώτατο Συµβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων το πρόγραµ- µα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση.

2. Το πρόγραµµα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση:

α) εγκρίνεται ανά τετραετία από τον Υπουργό Παιδεί-  ας και Θρησκευµάτων,

β) περιλαµβάνει, ιδίως, µεσοπρόθεσµους στόχους, κατευθύνσεις, σχέδια επενδύσεων, προγράµµατα η επιµέρους δράσεις της εθνικής πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση και

γ) δύναται να εξειδικεύεται σε ετήσια βάση και αναφέρεται σε όλες τις δράσεις εφαρµογής της εθνικής πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση.

3. Το πρόγραµµα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση υλοποιείται µέσω των Α.Ε.Ι., τα οποία συντάσσουν τετραετές αναπτυξιακό πρόγραµµα και εφαρ- µόζουν τις σχετικές δράσεις, στο πλαίσιο των συµφωνιών προγραµµατικού σχεδιασµού του άρθρου 15.

Άρθρο 15

Συµφωνίες προγραµµατικού σχεδιασµού 

1. Οι συµφωνίες προγραµµατικού σχεδιασµού κάθε Α.Ε.Ι. µε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων καταρτίζονται στο πλαίσιο του στρατηγικού του σχεδιασµού και της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση, εξειδικεύονται σε ετήσια βάση και αναφέρονται, ιδίως, στα ακόλουθα θέµατα:

α) στην ιδιαίτερη φυσιογνωµία και αποστολή του Α.Ε.Ι., τη θέση του στον ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και τους στόχους του Α.Ε.Ι. και των ακαδηµαϊκών µονάδων του, µε ιεράρχηση και καθορισµό προτεραιοτήτων,

β) στον προσδιορισµό, τον προγραµµατισµό και τα µέτρα για την ανάπτυξη και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και στόχων του Α.Ε.Ι.,

γ) στην ανάπτυξη της υποδοµής και του εξοπλισµού, δ) στη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών,

ε) στον συντονισµό των ακαδηµαϊκών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ι. µε τις αντίστοιχες εξελίξεις σε ιδρύµατα του εξωτερικού και ιδιαίτερα µε τις εξελίξεις και τις προοπτικές στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.

2. Ως προς το οικονοµικό σκέλος, οι συµφωνίες προ- γραµµατικού σχεδιασµού εξειδικεύονται για κάθε Α.Ε.Ι.: α) στις λειτουργικές δαπάνες,

β) τις επενδύσεις και

γ) το προσωπικό κάθε κατηγορίας.

Οι παραπάνω συµφωνίες εκτελούνται σε ετήσια βάση.

3. Η εισήγηση του Α.Ε.Ι. για την προγραµµατική συµφωνία υποβάλλεται από τον Πρύτανη, κατόπιν απόφασης του αρµόδιου συλλογικού του Α.Ε.Ι., στο Ανώτατο Συµβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. µέχρι το τέλος Ιανουαρίου του έτους που προηγείται εκείνου από το οποίο αρχίζει η ισχύς της επόµενης προγραµµατικής συµφωνίας. Ύστερα από διαπραγµάτευση του Ανώτατου Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. µε το Α.Ε.Ι., κατά την οποία λαµβάνονται υπόψη, ιδίως, το πρόγραµµα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και η συµµόρφωση του ιδρύµατος προς τα αποτελέσµατα της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον παρόντα νόµο, η συµφωνία εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων µετά από εισήγηση του Ανώτατου Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., υπογράφεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων και τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η γνώµη της ΕΘ.Α.Α.Ε. αφορά στα θέµατα της παραγράφου 1, ενώ, ως προς το οικονοµικό σκέλος, η ΕΘ.Α.Α.Ε. εκφράζει γνώµη µόνο ως προς την κατανοµή της συνολικής δηµόσιας επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε το άρθρο 16, και όχι ως προς το συνολικό ύψος αυτής. Τα συµβαλλόµενα µέρη επανεξετάζουν τις συµφωνίες προγραµµατικού σχεδιασµού και τις τροποποιούν αναλόγως, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

4. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. παρακολουθεί σε ετήσια βάση και αξιολογεί την πορεία εκτέλεσης των συµφωνιών προγραµ- µατικού σχεδιασµού κάθε Α.Ε.Ι. µε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων και εισηγείται την τροποποίησή τους στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων.

5. Ο ετήσιος απολογισµός της εκτέλεσης των συµφωνιών προγραµµατικού σχεδιασµού καταρτίζεται και εγκρίνεται από το Α.Ε.Ι., δηµοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του και υποβάλλεται στην ΕΘ.Α.Α.Ε. και στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, το αργότερο µέχρι το τέλος Απριλίου του επόµενου έτους. Η διαδικασία της έγκρισης του απολογισµού από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων ολοκληρώνεται εντός τριών (3) µηνών από την υποβολή του. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο απολογισµός θεωρείται ότι έχει εγκριθεί.

Άρθρο 16

Κατανοµή της δηµόσιας επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. 

1. Η επιχορήγηση των Α.Ε.Ι. εντός των ορίων του προϋπολογισµού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων κατανέµεται βάσει αντικειµενικών κριτηρίων και δεικτών, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2. α) Το ογδόντα τοις εκατό (80%) της τακτικής επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. κατανέµεται σύµφωνα µε τα κατωτέρω, ιδίως, κριτήρια:

αα) τον συνολικό αριθµό των εγγεγραµµένων φοιτητών ανά πρόγραµµα σπουδών,

ββ) το εκτιµώµενο ετήσιο κόστος σπουδών ανά φοιτητή για κάθε πρόγραµµα σπουδών, 

γγ) τη διάρκεια των προγραµµάτων σπουδών,

δδ) το µέγεθος και τη γεωγραφική διασπορά του ιδρύ- µατος.

β) Το είκοσι τοις εκατό (20%) της τακτικής επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. κατανέµεται µε βάση ενδεικτικούς δείκτες ποιότητας και επιτευγµάτων, στους οποίους επιλέγει να αξιολογηθεί κάθε Α.Ε.Ι.. Οι δείκτες αυτοί είναι, ιδίως, οι εξής:

αα) η ποιότητα και αποτελεσµατικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία αξιολογείται µε βάση ιδίως την αριθµητική σχέση των αποφοίτων προς τους εισερχόµενους φοιτητές, την αξιολόγηση των παρεχόµενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών από τους φοιτητές και την πορεία επαγγελµατικής απορρόφησης των αποφοίτων,

ββ) η ερευνητική δραστηριότητα, η οποία αξιολογείται µε βάση ιδίως τον αριθµό των µελών του επιστηµονικού προσωπικού που επιτυγχάνουν χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας, τον αριθµό των Κέντρων Αριστείας στην έρευνα, τον αριθµό των µελών Δ.Ε.Π. που κατέχουν θέσεις στα κεντρικά όργανα διοίκησης διεθνών ακαδηµαϊκών ή ερευνητικών οργανισµών ή διεθνών επιστηµονικών εταιρειών, τον αριθµό δηµοσιεύσεων ανά καθηγητή, τον αριθµό ετεροαναφορών ανά καθηγητή, τον αριθµό ανά καθηγητή απλών συµµετοχών σε διεθνή ανταγωνιστικά προγράµµατα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισµών και τον αριθµό ανά καθηγητή συµµετοχών µε συντονιστικό ρόλο σε ανταγωνιστικά προγράµµατα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισµών,

γγ) η διεθνοποίηση, η οποία αξιολογείται µε βάση ιδίως τον αριθµό των αλλοδαπών φοιτητών σε αναλογία µε τον συνολικό αριθµό εγγεγραµµένων φοιτητών, των φοιτητών που φοιτούν στο ίδρυµα µέσω των ευρωπαϊκών και διεθνών εκπαιδευτικών προγραµµάτων, των φοιτητών που φοιτούν στο εξωτερικό µέσω ευρωπαϊκών και διεθνών εκπαιδευτικών προγραµµάτων, καθώς και ο αριθµός συµφωνιών συνεργασίας µε άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ- µάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ανώτατου Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., ορίζονται τα κριτήρια κατανοµής και οι δείκτες ποιότητας και επιτευγµάτων των υποπαραγράφων α΄ και β΄, ο τρόπος µε τον οποίο αυτοί σταθµίζονται και συνδυάζονται, καθώς και κάθε σχετική διαδικασία.

δ) Αν ένα Α.Ε.Ι. δεν επιτύχει τους δείκτες ποιότητας και επιτευγµάτων στους οποίους έχει επιλέξει να αξιολογηθεί, σύµφωνα µε την υποπαράγραφο β΄, τότε η επιχορήγηση που δεν θα λάβει ως συνέπεια της αξιολόγησής του θα κατανεµηθεί στην επιχορήγηση των λοιπών Α.Ε.Ι., σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην απόφαση της υποπαραγράφου γ΄.

ε) Η τακτική επιχορήγηση κατανέµεται στα Α.Ε.Ι. µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται µέχρι τον Ιανουάριο εκάστου έτους, ύστερα από πρόταση του Ανώτατου Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε..

Στην επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό που κατανέµεται στα ιδρύµατα µε την ως άνω διαδικασία, συµπεριλαµβάνονται, ειδικότερα, οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.

Άρθρο 17

Αξιολόγηση και χρηµατοδότηση της ΕΘ.Α.Α.Ε. 

1. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. προβαίνει σε εσωτερική αξιολόγηση της λειτουργιάς και του έργου της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Οργανισµού – Κανονισµού Λειτουργίας της, και αναθέτει την εξωτερική αξιολόγηση της σε εγκύρους και διεθνώς αναγνωρισµένους αξιολογητές, οργανισµούς η φορείς αξιολόγησης, οι οποίοι είναι ενταγµένοι στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Σωµάτων Διασφάλισης Ποιότητας και πληρούν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυντήριες Γραµµές για τη Διασφάλιση της Ποιότητας. Οι εκθέσεις της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης της Αρχής υποβάλλονται στο Ανώτατο Συµβούλιο, το οποίο τις κοινοποιεί στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευ- µάτων και στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. Οι εκθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, καθώς και οι εκθέσεις πιστοποίησης λαµβάνονται υπόψη στην κατάρτιση του τετραετούς προγραµµατισµού και της αντίστοιχης προγραµµατικής συµφωνίας. Σε περίπτωση θετικής υπό όρους απόφασης πιστοποίησης της ΕΘ.Α.Α.Ε. ή απόφασης µη πιστοποίησης, µε πρωτοβουλία του Προέδρου της ΕΘ.Α.Α.Ε. σχεδιάζονται και υλοποιούνται βελτιωτικές ενέργειες, προκειµένου να επιτευχθεί συµµόρφωση στα κριτήρια που δεν ικανοποιούνται.

2. Οι πιστώσεις για τη λειτουργία της ΕΘ.Α.Α.Ε. εγγράφονται υπό ίδιο φορέα στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Τον προϋπολογισµό εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµικών ο Προέδρος της ΕΘ.Α.Α.Ε..

3. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. συνάπτει συµφωνίες προγραµµατικού σχεδιασµού µε τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων για τις δραστηριότητες και τους στόχους της. Επίσης, η ΕΘ.Α.Α.Ε. συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων ετήσιες εκθέσεις πεπραγµένων και απολογισµού. 

Άρθρο 18

Επιστηµονική και διοικητική υπηρεσία

1. Για τη λειτουργία της, η ΕΘ.Α.Α.Ε. υποστηρίζεται από διοικητική και επιστηµονική υπηρεσία, στην οποία προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής.

2. Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΘ.Α.Α.Ε. διορίζεται για τετραετή θητεία µε απόφαση του Προέδρου της ΕΘ.Α.Α.Ε. ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και λαµβάνει αποδοχές που καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

3. Υποψήφιος για τη θέση του Γενικού Διευθυντή µπορεί να είναι κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, µε αποδεδειγµένη γνώση και εµπειρία σε θέµατα ανώτατης εκπαίδευσης. Η ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα µέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.. Πρόσθετα και ειδικότερα προσόντα, καθώς και η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής ορίζονται στον Οργανισµό – Κανονισµό Λειτουργίας της ΕΘ.Α.Α.Ε.. Για την πλήρωση της θέσης, το Ανώτατο Συµβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. εκδίδει δηµόσια προκήρυξη, µε την οποία ορίζει τα ειδικότερα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής, η οποία περιλαµβάνει και στάδιο συνέντευξης των υποψηφίων, η οποία δεν µπορεί να προσµετράται µε συντελεστή βαρύτητας µε- γαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των σχετικών µορίων, βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από τριµελή επιτροπή που ορίζει το Ανώτατο Συµβούλιο µεταξύ των µελών του, µετά από εισήγηση του Προέδρου. Η επιλογή γίνεται σύµφωνα µε τα κριτήρια που καθορίζονται στην προκήρυξη, τηρούνται δε οι αρχές της δηµοσιότητας, της διαφάνειας, της αντικειµενικότητας και της αξιοκρατίας.

4. Ο Γενικός Διευθυντής:

α) συµµετέχει, χωρίς δικαίωµα ψήφου, στις συνεδριάσεις του Ανώτατου Συµβουλίου και του Σ.Α.Π.,

β) συντονίζει και κατευθύνει την επιστηµονική και τη διοικητική υπηρεσία και τις µονάδες τους,

γ) είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των αποφάσεων, κατευθύνσεων και οποιωνδήποτε άλλων πράξεων της ΕΘ.Α.Α.Ε.,

δ) µπορεί να µεταβιβάζει την αρµοδιότητα υπογραφής και να εξουσιοδοτεί µέλη του προσωπικού της ΕΘ.Α.Α.Ε. να υπογράφουν έγγραφα ή άλλες πράξεις «µε εντολή Γενικού Διευθυντή»,

ε) είναι διατάκτης των δαπανών της ΕΘ.Α.Α.Ε. και

στ) ασκεί πρόσθετες και ειδικότερες αρµοδιότητες, οι οποίες µπορεί να ορίζονται στον Οργανισµό – Κανονισµό Λειτουργίας της ΕΘ.Α.Α.Ε..

5. Η διοικητική υπηρεσία της ΕΘ.Α.Α.Ε. διαρθρώνεται στις ακόλουθες υπηρεσιακές µονάδες:

α) Διεύθυνση Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας,

β) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Χρηµατοδότησης,

γ) Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστηµάτων και Τεκµηρίωσης και

δ) Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης.

Οι αρµοδιότητες των διευθύνσεων, η περαιτέρω διάρθρωσή τους σε τµήµατα, αυτοτελή γραφεία η γραφεία, καθώς και οι κατηγορίες, η διάρκεια της θητείας, οι κλάδοι και οι ειδικότητες των προϊσταµένων τους καθορίζονται στον Οργανισµό – Κανονισµό Λειτουργίας της Αρχής. Μέχρι την έκδοση του Οργανισµού Κανονισµού Λειτουργίας της Αρχής, για την πλήρωση των ως άνω θέσεων, οι κατηγορίες, η διάρκεια της θητείας, οι κλάδοι και οι ειδικότητες ορίζονται µε απόφαση του Ανώτατου Συµβουλίου της Αρχής.

6. Την επιστηµονική υπηρεσία της ΕΘ.Α.Α.Ε. αποτελεί το Κέντρο Μελετών και Ερευνών, το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο διεύθυνσης.

Το Κέντρο Μελετών και Ερευνών συγκεντρώνει στοιχειά, τηρεί βάσεις δεδοµένων, διεξάγει έρευνες, εκπονεί

µελέτες, δηµοσιεύει εκθέσεις και οργανώνει επιστηµονικές ηµερίδες και διεθνή συνέδρια για θέµατα σχετικά µε την αποστολή της ΕΘ.Α.Α.Ε..

Οι δραστηριότητες του Κέντρου ορίζονται µε απόφαση του Ανώτατου Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., υστέρα από εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου, η οποία διατυπώνεται σε συνεργασία µε τον Γενικό Διευθυντή της ΕΘ.Α.Α.Ε..

Το Κέντρο Μελετών και Ερευνών συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στο Ανώτατο Συµβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. την ετήσια έκθεση για την ανώτατη εκπαίδευση που υποβάλλεται στον Προέδρο της Βουλής και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων.

7. Το Κέντρο διευθύνεται από Διευθυντή Μελετών και Ερευνών, ο οποίος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος. Για την επιστηµονική υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Κέντρου, το Ανώτατο Συµβούλιο της Αρχής, µε απόφαση, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µπορεί να συστήσει Επιστηµονικό Συµβούλιο το οποίο συγκροτείται από καθηγητές Α.Ε.Ι.. Οι πρόσθετες και ειδικότερες αρµοδιότητες του Κέντρου, τα θέµατα λειτουργίας του, καθώς και τα όργανα, η διάρκεια της θητείας, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής και πλήρωσης της θέσης του Διευθυντή Ερευνών και Μελετών καθορίζονται στον Οργανισµό Κανονισµό Λειτουργίας της Αρχής.

8. Οι θέσεις του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού της ΕΘ.Α.Α.Ε. είναι εικοσιπέντε (25) και του διοικητικού προσωπικού είκοσι (20). Οι ως άνω θέσεις είναι θέσεις µόνιµου προσωπικού η καλύπτονται µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει και κατανέµονται ως ακολούθως:

α) εικοσιπέντε (25) θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, β) πέντε (5) θέσεις ΠΕ Διοικητικού, εκ των οποίων οι τρεις (3) είναι µόνιµου προσωπικού και οι δύο (2) προσω- πικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, γ) τρεις (3)   θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού, εκ των οποίων οι δύο (2) είναι µόνιµου προσωπικού και η µία (1) προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

δ) τρεις (3) θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού, εκ των οποίων η µία (1) είναι µόνιµου προσωπικού και οι δύο (2) προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

ε) δύο (2) θέσεις ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, εκ των οποίων η µία (1) είναι µόνιµου προσωπικού και η δεύτερη (1) προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

στ) τρεις (3) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής, εκ των οποίων  η µία (1) είναι µόνιµου προσωπικού και οι δύο (2) προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

ζ) δύο (2) θέσεις ΠΕ Μεταφραστών Διερµηνέων, εκ των οποίων η µία (1) είναι µόνιµου προσωπικού και η δεύτερη (1) προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

η) δύο (2) θέσεις ΤΕ πληροφορικής, εκ των οποίων η µία (1) είναι µόνιµου προσωπικού και η δεύτερη (1) προ- σωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι θέσεις του µόνιµου προσωπικού της ΕΘ.Α.Α.Ε. καλύπτονται αποκλειστικά µε µετατάξεις µόνιµου προσω- πικού.

Με τον Οργανισµό Κανονισµό Λειτουργίας της ΕΘ.Α.Α.Ε. είναι δυνατή η ανακατανοµή των κενών θέσεων της παρούσας παραγράφου σε κλάδους, κατηγορίες η ειδικότητες, τα ειδικά προσόντα του επιστηµονικού και διοικητικού προσωπικού σύµφωνα µε το π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Για τη συγκρότηση υπηρεσιακού και πειθαρχικού συµβουλίου που επιλαµβάνεται των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού και κάθε σχετικό θέµα εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως εκάστοτε ισχύουν.

9. Οι υπηρεσιακές ανάγκες της ΕΘ.Α.Α.Ε. µπορεί µόνο κατ’ εξαίρεση να καλύπτονται µε αποσπάσεις. Για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών µε απόσπαση προσωπι- κού µόνιµου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας ή της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εφαρµόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στον ν. 4440/2016 (Α΄ 224) µε την επιφύλαξη των οριζόµενων στον παρόντα νόµο.

Το προσωπικό που δύναται να αποσπάται, περιλαµβάνει διοικητικούς υπαλλήλους, µόνιµους ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δηµοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού, των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου, καθώς και των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οροθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Η προεπιλογή για τις θέσεις γίνεται από τον Προέδρο του Ανώτατου Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., επικουρούµενο από τον Γενικό Διευθυντή. Η αξιολόγηση των προς απόσπαση υπαλλήλων ανατίθεται σε τριµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Προέδρο της ΕΘ.Α.Α.Ε. και αποτελείται από τον ίδιο ως Πρόεδρο και δύο (2) µέλη του Ανώτατου Συµβουλίου της Αρχής. Η επιτροπή εισηγείται αιτιολογηµένα ενώπιον του Ανώτατου Συµβουλίου της Αρχής το καταλληλότερο προς απόσπαση προσωπικό. Για την υποβολή της πρότασης του Προέδρου απαιτείται προηγουµένως η σύµφωνη γνώµη του Ανώτατου Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., που διατυπώνεται υστέρα από την ανωτέρω αιτιολογηµένη εισήγηση της τριµελούς επιτροπής αξιολόγησης. Η απόσπαση διαρκεί ένα (1) έτος, µπορεί να παρατείνεται µια φορά για ίσο χρονικό διάστηµα και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου. Η παράταση της απόσπασης γίνεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Προέδρου του Ανώτατου Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. και εφαρµόζονται αναλόγως οι διαδικασίες του ν. 4440/2016 (Α΄ 224).

10. Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού µπορεί να καλύπτονται και µε µετατάξεις προσωπικού µόνιµου η µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου η εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε τουλάχιστον διετή διοικητική εµπειρία σε αντίστοιχο αντικείµενο, στις ως άνω θέσεις, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ν. 4440/2016 (Α΄ 224). Οι θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού µπορεί να καλύπτονται µε µετατάξεις υπαλλήλων, µόνιµων η µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε την ίδια διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου και εφόσον κατέχουν τα αναγκαία για τις θέσεις αυτές προσόντα. Για την προεπιλογή και επιλογή του προς µετάταξη προσωπικού σε θέση ειδικού επιστηµονικού προσωπικού ακολουθείται αναλόγως η διαδικασία της παραγράφου 9 για τις αποσπάσεις. Για τον ορισµό των προσόντων για την πλήρωση των θέσεων µε µετάταξη εφαρµόζεται το άρθρο 2 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση των µόνιµων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δηµοσίου.

11. Το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό προσλαµβάνεται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για τα προσόντα του προσωπικού αυτού εφαρ- µόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001. Η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος η η εξειδίκευση σε θέ- µατα οργάνωσης της ανώτατης εκπαίδευσης η εκπαιδευτικής πολιτικής συνεκτιµώνται κατά την επιλογή του. Οι διαδικασίες πλήρωσης των θέσεων αυτών καθορίζονται από τον Οργανισµό Κανονισµό Λειτουργίας της ΕΘ.Α.Α.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28).

12. Οι αποδοχές του διοικητικού και του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού καθορίζονται µε τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

13. Με απόφαση του Ανώτατου Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό της ΕΘ.Α.Α.Ε. µπορεί να λαµβάνει εκπαιδευτική η επιµορφωτική άδεια µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο Οργανισµός Κανονισµός Λειτουργίας της ΕΘ.Α.Α.Ε..

14. Για την επιστηµονική υποστήριξη των δραστηριοτήτων της, η ΕΘ.Α.Α.Ε., µε απόφαση του Ανώτατου Συµβουλίου της, µπορεί να προσκαλεί και να συνεργάζεται µε καθηγητές των Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής η της αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν εξειδίκευση και εµπειρία σχετικές µε τη δραστηριότητα και την αποστολή της ΕΘ.Α.Α.Ε.. Για την απασχόληση καθηγητή Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής στο πλαίσιο της ανωτέρω συνεργασίας, γίνεται ανάθεση καθηκόντων από το Συµβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε., υστέρα από σύµφωνη γνώµη της οικείας κοσµητείας. Η κοσµητεία µπορεί στην περίπτωση αυτή να απαλλάσσει πλήρως η µερικά τον καθηγητή από τα καθήκοντά του στη Σχολή ή το Τµήµα. Για τον ίδιο σκοπό, η ΕΘ.Α.Α.Ε. µπορεί να προσκαλεί επιστήµονες από αντίστοιχες αρχές και υπηρεσίες αξιολόγησης, πιστοποίησης της ποιότητας και χρη- µατοδότησης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Επιπλέον, η ΕΘ.Α.Α.Ε. µπορεί να χορηγεί στα µέλη του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού ειδική άδεια για την απασχόλησή τους σε αντίστοιχες αρχές και υπηρεσίες άλλων χωρών, για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από τρεις (3) µήνες, µε σκοπό τη συνεχή ενηµέρωση και κατάρτιση στο αντικείµενό τους. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. µπορεί να καταβάλει στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής ειδική πρόσθετη αµοιβή, ηµερήσια αποζηµίωση και τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής. Το ύψος και οι προϋποθέσεις τους καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων.

15. Στην ΕΘ.Α.Α.Ε. λειτουργεί το Δικαστικό Γραφείο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που έχει συσταθεί µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3374/2005. 

Άρθρο 19

Κέντρα Αριστείας 

1. Για την επιβράβευση και υποστήριξη βέλτιστων πρακτικών ποιότητας και καινοτοµίας στα Α.Ε.Ι., θεσµοθετείται η ανάδειξη Κέντρων Αριστείας στην ανώτατη εκπαίδευση.

2. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, Σχολές, Τµήµατα ή διεπιστηµονικές δοµές των Α.Ε.Ι., καθώς και συµπράξεις των Α.Ε.Ι. µε ερευνητικά κέντρα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αναδεικνύονται ως Κέντρα Αριστείας από την ΕΘ.Α.Α.Ε., υστέρα από πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων και αξιολόγηση ειδικών επιτροπών που συγκροτούνται από το Σ.Α.Π., τα µέλη των οποίων ορίζονται µε κλήρωση από το Μητρώο Εξωτερικών Εµπειρογνωµό- νων που τηρεί η ΕΘ.Α.Α.Ε., σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13. Κριτήρια για την ανάδειξη των Κέντρων Αριστείας είναι, ιδίως, η εξαιρετική ποιότητα και αποτελεσµατικότητα του διδακτικού και ερευνητικού έργου, η αποτελεσµατική δοµή και οργάνωση των συναφών προγραµµάτων σπουδών, η σύνδεση διδασκαλίας και έρευνας και η υψηλή ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται υστέρα από πρόταση του Ανώτατου Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., εξειδικεύονται τα κριτήρια αξιολόγησης ανά περίπτωση, καθορίζεται ο συντελεστής βαρύτητας εκάστου κριτηρίου αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και ορίζονται η ειδικότερη διαδικασία και οι λεπτοµέρειες ανάδειξης των Κέντρων Αριστείας, η πρόσθετη στήριξή τους και κάθε σχετικό θέµα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄

ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

(Ε.Λ.Κ.Ε.)

Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

Άρθρο 20

Διοικητική δοµή και αρµοδιότητες

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 52 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος (Ε.Υ.) κάθε έργου/ προγράµµατος ευθύνεται, σύµφωνα µε την παράγραφο  1 του άρθρου 56.».

2. Mετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Μέχρι την έκδοση της απόφασης του Πρύτανη της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 15, τις αρ- µοδιότητες του Προέδρου ασκεί ο Πρύτανης.».

3. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. εγκρίνει τους προϋπολογισµούς των έργων/προγραµµάτων που εκτελούνται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και τις τυχόν αναµορφώσεις αυτών, εντάσσοντάς τους στον προϋπολογισµό του Ε.Λ.Κ.Ε.».

4. Η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«θ. αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, χρηµατοδοτήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στον Ε.Λ.Κ.Ε., καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους, όταν αυτοί δεν καθορίζονται από συµβατικές υποχρεώσεις, και εγκρίνει τη σύναψη πάσης φύσεως συµβάσεων µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στο πλαίσιο των έργων και προγραµµάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε. µε την επιφύλαξη της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου του άρθρου 55 του παρόντος νόµου».

5. Η περίπτωση ιγ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«ιγ. χορηγεί ταµειακές διαχειριστικές διευκολύνσεις σε έργα/προγράµµατα, καθώς και προκαταβολές σύµφωνα µε τον Οδηγό Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.».

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 54 του ν. 4485/2017, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 72 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η Επιτροπή δύναται µε απόφασή της να εξουσιο- δοτεί τον Πρόεδρο αυτής να ασκεί τις αρµοδιότητες της έγκρισης των αναµορφώσεων των προϋπολογισµών των έργων/προγραµµάτων που εκτελούνται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και της χορήγησης προκαταβολών, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις ε΄ και ιγ΄ της παραγράφου 1.»

7. Στο άρθρο 55 του ν. 4485/2017 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών µπορεί, µε πράξη του, να µεταβιβάζει την αρµοδιότητα υπογραφής υπηρεσιακών εγγράφων που σχετίζονται µε την οργάνωση και λειτουργία της Μονάδας Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε., τα οποία δεν εµπίπτουν στο πεδίο της παραγράφου 1, στον Προϊστάµενο της Μονάδας Οικονοµικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.), καθώς και σε προϊσταµένους των υποκείµενων οργανικών µονάδων της Μ.Ο.Δ.Υ., εφόσον υφίστανται.»

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος (Ε.Υ.) ορίζεται µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σύµφωνα µε τον Οδηγό Χρηµατοδότησης, ευθύνεται για την ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου του έργου και για τη σκοπιµότητα και επιλεξιµότητα των δαπανών που συνδέονται µε την εκτέλεση του φυσικού αντικειµένου του έργου και παρακολουθεί το οικονοµικό αντικείµενό του. Η Επιτροπή Ερευνών, κατόπιν αιτήµατος του Επιστηµονικού Υπευθύνου, δύναται, µε απόφασή της, να ορίζει αναπληρωτή Επιστηµονικό Υπεύθυνο ενός έργου/προγράµµατος.»

9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και την υποπαράγραφο β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 72 του ν. 4610/2019, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο Ε.Υ. καταθέτει προς την Επιτροπή Ερευνών αίτηµα αποδοχής διαχείρισης έργου ή προγράµµατος, συνοδευόµενο από συνοπτικό συνολικό προϋπολογισµό του προς αποδοχή έργου ή προγράµµατος, εφόσον η διάρκειά του εκτείνεται πέραν του έτους και αναλυτικό ετήσιο προϋπολογισµό για το τρέχον οικονοµικό έτος.»

10. Η παράγραφος 2 του άρθρου 57 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο Π.Μ.Ο.Δ.Υ. έχει τις αρµοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των άρθρων 25, 26  και 69  Γ  του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αυτές εξειδικεύονται στον παρόντα νόµο, καθώς και τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στο οργανόγραµµα της Μ.Ο.Δ.Υ. και όσες του µεταβιβάζει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 55 του παρόντος νό- µου.»

11. Στο άρθρο 57 του ν. 4485/2017 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Ο Π.Μ.Ο.Δ.Υ. δύναται να µεταβιβάζει ή να παρέχει εξουσιοδότηση για την άσκηση µέρους των αρµοδιοτήτων του, προς υπαλλήλους της Μ.Ο.Δ.Υ. ή προϊσταµένους των υποκείµενων σε αυτήν οργανικών µονάδων, εφόσον υπάρχουν.»

12. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Στη Μονάδα αυτήν ανήκουν όλες οι αρµοδιότητες που αφορούν στη διοικητική και οικονοµική διαχείριση των ερευ- νητικών έργων/προγραµµάτων που εκτελούνται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε..»

13. Η περίπτωση ια΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«ια. η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών µε την Επιτροπή Ερευνών, η υποβολή της στη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων και η κοινοποίησή της στη Σύγκλητο και τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι.,»

14. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 58 του ν. 4485/ 2017 προστίθεται περίπτωση ιθ΄ ως εξής: «ιθ. κάθε άλλη ενέργεια απαραίτητη για τη διοικητική και οικονοµική διαχείριση των έργων/προγραµµάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε..»

15. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 58 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «α. από προσωπικό του οικείου Α.Ε.Ι., το οποίο ασκεί αρµοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 2.»

16. Το όγδοο εδάφιο της παραγράφου 12.α του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Ως εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών, σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 52 και την περίπτωση στ΄ του άρθρου 54, νοείται η εισήγηση του Π.Μ.Ο.Δ.Υ..»

Άρθρο 21

Θέµατα οικονοµικής διαχείρισης 

1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 75 του ν. 4589/ 2019 (Α΄ 13), αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Το ποσοστό των ετήσιων εσόδων των περιπτώσεων δ΄, ε΄, ζ΄, η΄ και θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 51, το οποίο µεταβιβάζεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. στον τακτικό προϋπολογισµό του Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και απόφαση της Συγκλήτου, κυµαίνεται από πέντε τοις εκατό (5%) έως είκοσι τοις (20%).»

2. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Το υπολειπόµενο ποσοστό των ετήσιων εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε., µετά την αφαίρεση του ποσού της περίπτωσης α΄, κατανέ- µεται µε απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών, στον Ε.Λ.Κ.Ε. και την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., για να αναληφθούν δαπάνες σε βάρος προϋπολογισµού σε έργο ή έργα που δύνανται να εκτείνονται και πέραν του έτους, για την επίτευξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων του Α.Ε.Ι., για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Ε.Λ.Κ.Ε. και του Α.Ε.Ι. (όπως φύλαξη, καθαριότητα και συντήρηση εξοπλισµού), για τις ανάγκες της ίδιας περιουσίας ή υποστήριξης περιουσιακών στοιχείων του Α.Ε.Ι. ή για την κάλυψη του διαχειριστικού κόστους των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών του Α.Ε.Ι., εφόσον υπάρχουν, το οποίο δύναται κατ’ ανώτατο όριο να ανέλθει έως το ποσοστό του είκο-  σι τοις εκατό (20%) των συνολικών δαπανών της λειτουργίας αυτών.»

3. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Υπόλοιπο ταµειακών διαθεσίµων των έργων/προγραµµάτων που εκτείνονται πέραν του έτους και δεν έχουν χρησιµοποιηθεί έως το τέλος του οικονοµικού έ- τους, µεταφέρεται στο επόµενο οικονοµικό έτος και µε αυτό δύναται να καλύπτονται δαπάνες του επόµενου οικονοµικού έτους που αναλαµβάνονται σε βάρος έργων/προγραµµάτων, µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε..»

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Ποσοστό έως δέκα τοις εκατό (10%) των περιουσιακών ταµεια-  κών διαθεσίµων, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής και απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., µπορούν να χρησιµοποιούνται για να αναλαµβάνονται δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισµού έργων/προγραµµάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. για δαπάνες υποτροφιών και ερευνητικών/εκπαιδευτικών προγραµµάτων νέων επιστηµόνων, καθώς και για δαπάνες δηµοσίων συµβάσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Α.Ε.Ι. και του Ε.Λ.Κ.Ε..»

5. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017, όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 33 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), αντικαθίσταται ως εξής: «Για τον σκοπό αυτόν, ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος, µετά την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του έργου/προγράµ- µατος καταθέτει προς έγκριση στην Επιτροπή Ερευνών ετήσιο προϋπολογισµό και πρόταση χρήσης του αδιαθέτου υπολοίπου για δράσεις, µε στόχο την υποστήριξη της  έρευνας.».  Στην  ίδια  παράγραφο  προστίθεται πέ- µπτο εδάφιο ως εξής: «Η διαδικασία ολοκλήρωσης του οικονοµικού αντικειµένου του έργου/προγράµµατος καθορίζεται στον οικείο Οδηγό Διαχείρισης και Χρηµατοδότησης του άρθρου 68.»

6. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017, όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 33 του ν. 4559/2018 και τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 37 του ν. 4589/2019, αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., κατόπιν αιτήµατος του επιστηµονικού υπευθύνου έργου/προγράµµατος, χορηγούν προκαταβολές µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής (Χ.Ε.Π.), µε σκοπό την υλοποίηση των έργων/προγραµµάτων που διαχειρίζονται. Το Χ.Ε.Π. εκδίδεται από τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., µετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, στην οποία ορίζονται τα στοιχεία του δικαιούχου της προκαταβολής, το ύψος του ποσού της χορηγούµενης προκαταβολής, η αιτιολογία χορήγησης και το χρονικό διάστηµα απόδοσης αυτής. Το ποσό της χορηγούµενης προκαταβολής δύναται να πιστώνεται σε οποιοδήποτε αναγνωρισµένο πιστωτικό ίδρυµα της ηµεδαπής. Το Χ.Ε.Π. χορηγείται προκειµένου να καλυφθούν: αα) έξοδα µετακίνησης εκτός έδρας, ββ) απαιτήσεις προµήθειας οργάνων, αναλωσίµων ή εξειδικευµένων υπηρεσιών από το εξωτερικό, γγ) ανάγκες µικροεξόδων λοιπών δαπανών µέχρι το ποσό των χιλίων (1000) ευρώ.

Δικαιούχος της προκαταβολής ή των προκαταβολών ανά έργο/πρόγραµµα ορίζεται ο Επιστηµονικός Υπεύθυ- νος του έργου/προγράµµατος ή άλλο µέλος του προσω- πικού του Α.Ε.Ι., εφόσον έχει µόνιµη ή αορίστου χρόνου εργασιακή σχέση µε το Α.Ε.Ι.. Ο δικαιούχος της προκαταβολής ή των προκαταβολών καθίσταται υπόλογος για την απόδοσή της/τους. Η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών ορίζει την προθεσµία απόδοσης της προκαταβολής. Για τα έργα/προγράµµατα, τα οποία δεν έχουν σαφή η- µεροµηνία λήξης και καταθέτουν ετήσιο αναλυτικό προ- ϋπολογισµό, η προθεσµία απόδοσης δεν µπορεί να υπερ- βαίνει το τρίµηνο από την ηµεροµηνία έκδοσης του Χ.Ε.Π. και σε κάθε περίπτωση την 31η Δεκεµβρίου του οικονοµικού έτους.

Για τα έργα/προγράµµατα, των οποίων η διάρκεια εκτείνεται πέραν του έτους, η προθεσµία απόδοσης δεν µπορεί να υπερβαίνει την 31η Μαρτίου του επόµενου οικονοµικού έτους ή την ηµεροµηνία λήξης του έργου, εφόσον αυτή έχει οριστεί πριν την 31η Μαρτίου. Μετά τη διενέργεια των δαπανών ο δικαιούχος υποβάλλει στη Μ.Ο.Δ.Υ. όλα τα σχετικά παραστατικά (όπως εξοφληµένα τιµολόγια) και δικαιολογητικά για την απόδοση.

Σε περίπτωση µη εξαντλήσεως όλου του ποσού του Χ.Ε.Π., ο δικαιούχος καταθέτει το υπόλοιπο ποσό στον λογαριασµό ταµειακής διαχείρισης του έργου/προγράµ- µατος. Δεν επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε.Π. σε δικαιούχο που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχει αποδώσει εµπροθέσµως προηγούµενη προκαταβολή που έχει λάβει.»  

Άρθρο 22

Προϋπολογισµός

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 60 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Καµία δαπάνη δεν µπορεί να αναληφθεί ή να πραγµατοποιηθεί, αν υπερβαίνει το εγκεκριµένο όριο του συνολικού προϋπολογισµού του έργου (αρχή της καθολικότητας).»

2. Η παράγραφος 13 του άρθρου 60 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«13. Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού και του ορίου δαπανών, της ανάληψης υποχρεώσεων, της δέσµευσης των κονδυλίων του προϋπολογισµού, των υποχρεώσεων και της εξόφλησής τους τηρείται στο πληροφοριακό σύστηµα της  παραγράφου 5α του άρθρου 58, συνοπτικό Μητρώο Δεσµεύσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Στο Μητρώο Δεσµεύσεων τηρούνται, για τον συνολικό προϋπολογισµό του Ε.Λ.Κ.Ε. αλλά και για κάθε έργο που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε., κατ’ ελάχιστον σε ιδιαίτερες στήλες    τα ακόλουθα: ο εγκεκριµένος ετήσιος προϋπολογισµός,  οι αναµορφώσεις του, η διαµόρφωσή του, οι ανειληµµένες δεσµεύσεις (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και τροποποιήσεις της), το συνολικό ποσό των δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης του προϋπολογισµού βάσει τιµολογίου ή ισοδύναµου εγγράφου, οι εξοφληθείσες δαπάνες, οι απλήρωτες υποχρεώσεις, οι εκκρεµείς δεσµεύσεις και το ποσό που αντιστοιχεί στο ανεκτέλεστο µέρος του προϋπολογισµού.»

3. Η παράγραφος 17 του άρθρου 60 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«17. Μέρος του συνολικού προϋπολογισµού του Ε.Λ.Κ.Ε. αποτελεί ο προϋπολογισµός κάθε έργου/προγράµµατος που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε..  Για  έργα/προγράµ- µατα που δεν έχουν καθορισµένο χρονικό σηµείο λήξης, ο προϋπολογισµός αυτών συντάσσεται σε ετήσια βάση, σύµφωνα µε την παράγραφο 9. Ο προϋπολογισµός κάθε έργου/προγράµµατος είναι αυτοτελής και διακριτός έναντι των προϋπολογισµών των λοιπών έργων και αφορά σε όλη τη διάρκεια του έργου, η οποία µπορεί να εκτείνεται και πέραν του έτους. Για τα έργα/προγράµµατα των οποίων η διάρκεια εκτείνεται πέραν του έτους συντάσσεται: α) συνοπτικός συνολικός προϋπολογισµός για όλη τη διάρκεια του έργου, ο οποίος είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερος, χωρίς να απαιτείται επιµέρους κατανοµή των κονδυλίων στα έτη, καθώς και β) αναλυτικός ε- τήσιος προϋπολογισµός του τρέχοντος οικονοµικού έτους, σύµφωνα µε την παράγραφο 9.»

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 18 του άρθρου 60 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Για κάθε έργο/πρόγραµµα η αναλαµβανόµενη οικονοµική υποχρέωση, ανεξαρτήτως ποσού, εκτελείται εντός των ορίων του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού.»

5. Η παράγραφος 19 του άρθρου 60 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«19. Ο εγκεκριµένος αναλυτικός ετήσιος προϋπολογισµός κάθε έργου δύναται να αναµορφώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) οποτεδήποτε εντός του τρέχοντος οικονοµικού έτους µε αίτηµα του Επιστηµονικού Υπευθύνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Π.Ο.Υ. και έγγραφης συµφωνίας του φορέα χρηµατοδότησης, όπου αυτή απαιτείται, και β) σε τριµηνιαία βάση και συγκεκριµένα το αργότερο έως 31.3, 30.6, 30.9 και 31.12 εκάστου οικονοµικού έτους, µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και σύµφωνη γνώ- µη του Π.Ο.Υ., εφόσον οι πραγµατοποιθείσες δαπάνες που εκτελέστηκαν εντός του τελευταίου ηµερολογιακού τριµήνου υπερβαίνουν τα όρια ανά κατηγορία δαπάνης του εγκεκριµένου προϋπολογισµού, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 62.»

6. Στο τέλος του άρθρου 60 του ν. 4485/2017 προστίθενται παράγραφοι 20, 21 και 22 ως εξής:

«20. Ο εγκεκριµένος συνοπτικός συνολικός προϋπολογισµός κάθε έργου αναµορφώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) οποτεδήποτε µε αίτηµα του Επιστηµονικού Υπευθύνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Π.Ο.Υ. και έγγραφης συµφωνίας του φορέα χρηµατοδότησης, όπου αυτή απαιτείται και β) σε τριµηνιαία βάση και συγκεκριµένα το αργότερο έως 31.3, 30.6, 30.9 και 31.12 εκάστου οικονο- µικού έτους, µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και σύµφωνη γνώµη του Π.Ο.Υ., εφόσον η αναµόρφωση του ετήσιου προϋπολογισµού της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 19 επηρεάζει τον συνολικό συνοπτικό προϋπολογισµό.

21. Νόµιµες δαπάνες έργων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από τον φορέα χρηµατοδότησης µη επιλέξιµες, δύναται να βαρύνουν τον προϋπολογισµό άλλου έργου/προγράµµατος υπό τις προϋποθέσεις ότι: α) είναι εντός των ορίων του προϋπολογισµού του έργου/προγράµµατος που πρόκειται να βαρύνουν, β) είναι επιλέξι- µες στο έργο/πρόγραµµα αυτό και γ) συµφωνεί ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του έργου/προγράµµατος. Η µεταφορά της δαπάνης ή της πίστωσης πραγµατοποιείται ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών.

22. Στο πλαίσιο έργου/προγράµµατος Επιστηµονικού Υπευθύνου µπορεί να εκτελούνται εξειδικευµένες εργασίες για τις ανάγκες άλλου έργου/προγράµµατος του ιδίου ή άλλου Επιστηµονικού Υπευθύνου έναντι αποζηµίωσης του κόστους που αυτές επιφέρουν, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Επιτροπής Ερευνών.».

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 61 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Ο αρχικός συνολικός εγκεκριµένος προϋπολογισµός κάθε Ε.Λ.Κ.Ε. δύναται να αναµορφώνεται σε µηνιαία βάση, κατά τη διάρκεια του έτους, µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Π.Ο.Υ. του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε. και µε την προϋπόθεση τήρησης και διασφάλισης της δηµοσιονοµικής  ουδετερότητας του συνολικού προϋπολογισµού κάθε έργου σύµφω- να µε την παράγραφο 17 του άρθρου 60, ενσωµατώνοντας τις αναµορφώσεις των προϋπολογισµών των έργων/προγραµµάτων που έχουν πραγµατοποιηθεί, σύµφωνα µε την παράγραφο 19 του ίδιου άρθρου. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. ενηµερώνει τον Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για κάθε αναµόρφωση του συνολικού προϋπολογισµού του Ε.Λ.Κ.Ε..»

Άρθρο 23

Ανάληψη υποχρέωσης και εκτέλεση δαπανών

1. Το άρθρο 62 του ν. 4485/2017, όπως αντικαταστάθηκε µε την υποπαράγραφο α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 72 του ν. 4610/2019, τροποποιείται ως εξής:

α) Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«ββ) την απόφαση της Επιτροπής περί έγκρισης του προϋπολογισµού του έργου/προγράµµατος ή της τροποποίησης του, και ένταξής του στον προϋπολογισµό του Ε.Λ.Κ.Ε., σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 17 και 19 του άρθρου 60 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 61.»

β) Οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Η πραγµατοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης εις βάρος του προϋπολογισµού του έργου/προγράµµατος είναι νόµιµη, εφόσον είναι εντός των ορίων του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έργου/προγράµµατος.

3. Σε περίπτωση αναµόρφωσης του ετήσιου προϋπολογισµού του έργου/προγράµµατος εντός του ίδιου οικονοµικού έτους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 17 και 19 του άρθρου 60, απαιτείται η τροποποίηση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, σύµφωνα µε τον αναµορφωµένο προϋπολογισµό του έργου/προγράµ- µατος κατά τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο  1 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση περί τροποποίησης της ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται εντός των προβλεπόµενων στην παράγραφο 19 του άρθρου 60 προθεσµιών και καταλαµβάνει δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν στο προηγούµενο ηµερολογιακό τρίµηνο, ακόµα και καθ’ υπέρβαση της προηγούµενης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Σε περίπτωση που η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του έργου/προγράµµατος αφορά σε µείωση της πίστωσης µιας ή περισσοτέρων κατηγοριών δαπανών αυτού, δεν απαιτείται η έκδοση ανακλητικής απόφασης (ανατροπής).»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 63 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ- µάτων εκδίδεται Κανονισµός σχετικά µε την εκτέλεση δαπανών, στον οποίον καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλµατοποίησης, εξόφλησης των δαπανών που διενεργούνται για τις ανάγκες των ερευνητικών έργων/προγραµµάτων µέσω των Ε.Λ.Κ.Ε., της ηλεκτρονικής διακίνησης των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.» 

Άρθρο 24

Θέµατα Επιτροπών του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)

1. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε µέλος της Επι- τροπής συντρέχει το κώλυµα του προηγούµενου εδαφίου, αυτό οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως προς τα λοιπά µέλη της Επιτροπής ζητώντας την αντικατάστασή του.».

2. Στο τέλος της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄.».

Άρθρο 25

Μετακινήσεις στο πλαίσιο έργων/προγραµµάτων

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µετακινήσεις των µελών της οµάδας εκτέλεσης του έργου/προγράµµατος στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ανεξάρτητα από τη συµβατική σχέση απασχόλησής τους, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου/προγράµ- µατος, πραγµατοποιούνται µέσα στα όρια του προϋπολογισµού που έχει εγκρίνει ο Ε.Λ.Κ.Ε..»

2. Στο άρθρο 65 του ν. 4485/2017, µετά την παράγραφο 3 η οποία προστέθηκε µε την υποπαράγραφο α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 72 του ν. 4610/2019, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Ειδικά για τη µετακίνηση και διαµονή προσκεκληµένων φυσικών προσώπων στο πλαίσιο ενός έργου/προγράµµατος που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε., οι οποίοι δεν αποτελούν µέλη της οµάδας έργου/προγράµµατος, δύναται να εφαρµόζονται είτε οι διαδικασίες του παρόντος άρθρου είτε οι διατάξεις του άρθρου 66.».

Άρθρο 26

Δηµόσιες συµβάσεις 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 66 του ν. 4485/2017, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και την υποπαράγραφο β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 72 του ν. 4610/2019, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι απαιτούµενες πράξεις αναρτώνται στον δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

Συγκεκριµένα:

α. Πρωτογενές αίτηµα συνιστά το αίτηµα αποδοχής διαχείρισης έργου/προγράµµατος, συνοδευόµενο από τον ετήσιο αναλυτικό προϋπολογισµό ανά κατηγορία δαπάνης.

β. Εγκεκριµένο αίτηµα εκτέλεσης δαπάνης συνιστά η απόφαση έγκρισης ή αναµόρφωσης του ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισµού του έργου/προγράµµατος.

γ. Για δαπάνη που αφορά σύναψη δηµόσιας σύµβασης (προµηθειών και γενικών υπηρεσιών) που εκτελείται µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, απαιτείται απόδειξη έρευνας αγοράς, εφόσον το ποσό της δαπάνης υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. Οι αποφάσεις απευθείας ανάθεσης και λοιπές πράξεις καταχωρίζονται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. για αξία µεγαλύτερη ή ίση του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α..»

Άρθρο 27

Οδηγός Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης 

1. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. οι όροι και η διαδικασία χορήγησης ταµειακών διαχειριστικών διευκολύνσεων και προκαταβολών,».

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 68 του ν. 4485/2017, η περίπτωση ιγ΄ αντικαθίσταται ως εξής: «ιγ. ο Κώδικας Δεοντολογίας, καλής πρακτικής και επαγγελµατικής συ- µπεριφοράς που διέπει τα όργανα διοίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε., τα συλλογικά όργανα που συγκροτούνται κατόπιν αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών, αλλά και το προσωπικό της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους,».

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 68 του ν. 4485/2017 προστίθεται περίπτωση ιδ΄ ως εξής: «ιδ. κάθε άλλο θέµα σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε. και τις διαδικασίες διοικητικής και οικονοµικής υποστήριξης των ερευνητικών και λοιπών έργων και προγραµµάτων που αυτός υλοποιεί.».

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 6 του άρθρου 37 του ν. 4589/2019, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο Οδηγός Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης του άρθρου 68 εγκρίνεται το αργότερο έως τις 30.06.2020. Οι υφιστάµενοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Οδηγοί Χρηµατοδότησης διατηρούνται σε ισχύ, κατά το µέρος που τα προβλεπόµενα σε αυτούς δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος και το αργότερο έως τις 30.06.2020. Έως την έναρξη ισχύος των Οδηγών Χρηµατοδότησης του άρθρου 68, η Επιτροπή Ερευνών ρυθµίζει µε αποφάσεις της ζητήµατα που προβλέπονται στους εν λόγω Οδηγούς.» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Κ.Π.Π.) 

Άρθρο 28

Θέσπιση – Δικαίωµα συµµετοχής 

 1. Θεσπίζεται Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (Κ.Π.Π.), το οποίο χορηγείται µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται στα επόµενα άρθρα.
 2. Το Κ.Π.Π. πιστοποιεί τη γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, όπως αυτά ορίζονται ως πρόσθετα προσόντα στο άρθρο 27 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Το Κ.Π.Π. δύναται να πιστοποιεί τη γνώση χειρισµού Η/Υ και σε άλλα ψηφιακά αντικείµενα.
 3. Στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κ.Π.Π. µπορεί να µετέχουν Έλληνες πολίτες ή οµογενείς, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν νοµίµως τη συνήθη διαµονή τους στην Ελλάδα. Για τη συµµετοχή στις εξετάσεις καταβάλλονται εξέταστρα. 

Άρθρο 29

Εξετάσεις –Εξεταστικά κέντρα

 1. Το K.Π.Π. χορηγείται ύστερα από εξετάσεις, οι οποίες προκηρύσσονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρη- σκευµάτων και διενεργούνται τουλάχιστον µια φορά κατ’ έτος. Η διαδικασία των εξετάσεων πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά µε κατάλληλο λογισµικό.
 2. Οι εξετάσεις διενεργούνται στα Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (Κ.Η.Ε.), τα οποία αποτελούν τα εξεταστικά κέντρα και λειτουργούν σε σχολικές µονάδες , καθώς και σε άλλους δηµόσιους χώρους αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή σε δηµόσιους χώρους αρµοδιότητας άλλων Υπουργείων.

Άρθρο 30

Συλλογικά όργανα εξετάσεων

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ- µάτων συγκροτείται Εποπτική Επιστηµονική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από δύο (2) µέλη Δ.Ε.Π. Τµηµάτων Πληροφορικής των Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, δύο (2) εκπροσώπους του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.), έναν (1) εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, από τους οποίους, τουλάχιστον ο ένας, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστηµάτων, Υποδοµών και Εξετάσεων.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος από τα µέ- λη της, τα αναπληρωµατικά µέλη της Εποπτικής Επιστη- µονικής Επιτροπής, καθώς και ένας (1) γραµµατέας µε τον αναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, κλάδου ΠΕ, της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

Η θητεία των µελών της Εποπτικής Επιστηµονικής Επιτροπής είναι τριετής εκτεινόµενη µέχρι την 31η Δεκεµβρίου του µεθεπόµενου έτους, από το έτος κατά το οποίο ανέλαβαν αρχικά καθήκοντα.

Έργο της Εποπτικής Επιστηµονικής Επιτροπής είναι: α) ο σχεδιασµός των ηλεκτρονικών εξετάσεων µε τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας, η οποία υλοποιείται από το Ι.Τ.Υ.Ε. µε βάση κατάλληλα όργανα µέτρησης, προκειµένου να υπάρχει ικανοποιητική στάθµη στις δεξαµενές δοκιµασιών υλικού πιστοποίησης,

β) η µέριµνα, σε συνεργασία µε το Ι.Τ.Υ.Ε., για τη διατήρηση της ικανοποιητικής στάθµης των ανωτέρω δοκι- µασιών,

γ) η εποπτεία της λειτουργίας του συστήµατος των ηλεκτρονικών εξετάσεων,

δ) ο έλεγχος καταλόγου των υποψήφιων δοµών για την ένταξή τους στο ειδικό Μητρώο των Κ.Η.Ε., κατόπιν εισήγησης του Ι.Τ.Υ.Ε. σχετικά µε την επάρκεια των υποδοµών εξοπλισµού τους,

ε) ο έλεγχος και η έγκριση των δοκιµασιών πιστοποίησης που εισηγείται το Ι.Τ.Υ.Ε.,

στ) ο έλεγχος και η έγκριση των πινάκων επιτυχόντων από τα αρχεία αυτόµατης βαθµολόγησης και η διαβίβασή τους στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, για την κύρωσή τους από τον Υπουργό και την απόδοση των πιστοποιητικών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ- µάτων συγκροτείται Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων, η οποία αποτελείται από τρία (3) µέλη του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστηµάτων Υποδοµών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ- µάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος από  τα µέλη της Επιτροπής, τα αναπληρωµατικά µέλη αυτής, καθώς και ένας (1) γραµµατέας µε τον αναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ιδίου Υπουργείου. Για την υποστήριξη της Επιτροπής µπορεί να ορίζεται, µε την ίδια απόφαση περαιτέρω προσωπικό διοικητικής υποστήριξης. Η θητεία των µελών της Επιτροπής διαρκεί ένα (1) έτος. Έργο της Επιτροπής Οργάνωσης Εξετάσεων είναι η οργάνωση και η εποπτεία των διαδικασιών για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων.

3. Σε κάθε Κ.Η.Ε. ορίζεται, µε απόφαση της Επιτροπής Οργάνωσης Εξετάσεων, η Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου, η οποία αποτελείται από έναν (1) διοικητικό υπεύθυνο, έναν (1) τεχνικό υπεύθυνο, έναν (1) επόπτη και έναν (1) επιτηρητή µε τον αναπληρωτή του, ανά αίθουσα εξεταστικού κέντρου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος από τα µέλη της Επιτροπής. Έργο της Επιτροπής είναι η υποστήριξη του εξεταστικού κέντρου κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων. 

Άρθρο 31

Αποζηµιώσεις

Στους Προέδρους, τα µέλη, τους γραµµατείς των Επιτροπών, τους επιτηρητές και το κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται στις εξετάσεις και γενικά στις διαδικασίες του παρόντος Κεφαλαίου, καθορίζεται αποζηµίωση µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

Άρθρο 32

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ- µάτων καθορίζονται:

α) οι προϋποθέσεις, το αρµόδιο όργανο και η διαδικα- σία για την ίδρυση των Κ.Η.Ε., τα οποία ιδρύονται ύστε- ρα από γνώµη της Εποπτικής Επιστηµονικής Επιτροπής, β) οι προϋποθέσεις και η διαδικασία καταχώρισης των Κ.Η.Ε. σε ειδικό Μητρώο, το οποίο τηρείται στο αρµόδιο Τµήµα της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθώς και κάθε θέµα σχετικό µε την τήρηση του Μητρώου αυτού,   γ) οι όροι και οι προϋποθέσεις οργάνωσης των εξετά- σεων, καθώς και το πρόγραµµα εξετάσεων,

δ) ο τρόπος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών εξετάσεων,

ε) ειδικότερα θέµατα, σχετικά µε τη λειτουργία της πλατφόρµας ηλεκτρονικών εξετάσεων, ύστερα από γνώ- µη του Ι.Τ.Υ.Ε.,

στ) η διαδικασία αξιολόγησης,

ζ) ο τρόπος έκδοσης αποτελεσµάτων,

η) ο τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται,

θ) η συγκρότηση όλων των αναγκαίων για την διεξαγωγή των εξετάσεων ατοµικών και συλλογικών οργάνων, οι αρµοδιότητές τους και κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία τους,

ι) τα ψηφιακά αντικείµενα πέραν αυτών που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 28, στα οποία η γνώση χειρισµού Η/Υ µπορεί να πιστοποιείται µε το Κ.Π.Π..

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθορίζεται το ύψος των εξέταστρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 33

Αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας νέων Τµηµάτων Α.Ε.Ι. 

1. Αναστέλλεται η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των ακόλουθων Τµηµάτων Α.Ε.Ι., που ιδρύθηκαν µε τους νόµους 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019:

α) Από το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών:

αα) Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Επιστηµών των Ζώων,

ββ) Πολιτισµού και Αγροτικού Τουρισµού της Σχολής Εφαρµοσµένων Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών, γγ) Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον της

Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής,

δδ) Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής της Σχολής Επιστηµών Τροφίµων και Διατροφής.

β) Από το Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος: αα) Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστηµών,

ββ) Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισµών της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών,

γγ) Μουσειολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστη- µών,

δδ) Δηµόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονοµίας και Διοίκησης.

γ) Από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών:

αα) Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Σχολής Επιστηµών της Αγωγής,

ββ) Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας,

γγ) Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισµού της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας.

δ) Από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο:

αα) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων της Σχολής Γεωπονικών Επιστηµών,

ββ) Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστηµών Υγείας, γγ) Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού της Σχολής Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, δδ) Μηχανικών Βιοϊατρικής της Σχολής Μηχανικών, εε) Χηµικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών,

στστ) Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνολογιών.

ε) Από το Ιόνιο Πανεπιστήµιο:

αα) Εθνοµουσικολογίας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών,

ββ) Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονοµικών Επιστηµών.

στ) Από το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, το Τµήµα Πολιτικών Δηµόσιας Υγείας της Σχολής Δηµόσιας Υγείας.

ζ) Από το Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας:

αα) Επιστήµης Τροφίµων και Διατροφής της Σχολής Γεωπονικών Επιστηµών,

ββ) Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστηµών Υγείας, γγ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών, δδ) Μάρκετινγκ της Σχολής Οικονοµικών Επιστηµών, εε) Παραγωγής Οπτικοακουστικών Μέσων της Σχολής Οικονοµικών Επιστηµών,

στστ) Κινηµατογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών. η) Από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας:

αα) Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστηµών Υγείας, ββ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών, γγ) Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπι- στικών Επιστηµών.

θ) Από το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων:

αα) Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής,

ββ) Επιστηµών Τροφίµων και Διατροφής της Σχολής Γεωπονίας,

γγ) Μετάφρασης και Διερµηνείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών.

ι) Από το Πανεπιστήµιο Πατρών:

αα) Γεωργικής Βιοτεχνολογίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστηµών,

ββ) Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού της Σχολής Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού.

ια) Από το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου:

αα) Αγροτικής Οικονοµίας της Σχολής Διοίκησης,

ββ) Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης της Σχολής Διοίκησης,

γγ) Το Τµήµα Δηµόσιας Υγείας της Σχολής Επιστηµών Υγείας.

2. Στα Τµήµατα της παραγράφου 1, εφόσον έχουν ήδη ενταχθεί εγγεγραµµένοι φοιτητές πρώην Τµηµάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) ή της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), η εκπαιδευτική λειτουργία, συνεχίζεται µόνον όσον αφορά στο σκέλος της υποστήριξης των προγραµµάτων σπουδών του πρώην Τµήµατος Τ.Ε.Ι. ή της Ε.Σ.Δ.Υ., αντίστοιχα. 

Άρθρο 34

Απαλοιφή του θρησκεύµατος και της ιθαγένειας από τα αποδεικτικά απόλυσης

και τα πιστοποιητικά σπουδών 

 1. Αποδεικτικά απόλυσης και κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών, που αφορούν µαθητές που φοίτησαν στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, εκδίδονται εφεξής χωρίς την αναγραφή του θρησκεύµατος και της ιθαγένειας.
 2. Στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109) διαγράφεται η λέξη ιθαγένεια.
 3. Στα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 4, 6 και 9 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109) διαγράφεται η λέξη ιθαγένεια.

Άρθρο 35

Τροποποίηση του άρθρου 189 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) πηγή foitοitikanea.gr 

Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 189 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Για την επιλογή συγκροτείται πενταµελής Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, από τα εξής µέλη: αα) έναν (1) Σύµβουλο του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του, ββ) τον Πρόεδρο της Εφορείας των Γ.Α.Κ., γγ) ένα (1) µέλος της Εφορίας των Γ.Α.Κ. που υποδεικνύονται από αυτήν και δδ) δύο (2) µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων. Τα µέλη της Επιτροπής ορίζονται µε από- φαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Γραµµατέας της Επιτροπής.»

Άρθρο 36

Ρυθµίσεις θεµάτων σπουδαστών Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) 

Στους σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) παρέχονται διευκολύνσεις για τις µετακινήσεις τους σε όλη τη διάρκεια του έτους και τα αναγκαία µέσα για την πολιτιστική τους καλλιέργεια και ψυχαγωγία. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα σχετικά µε τις παροχές αυτές καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδοµών και Μεταφορών και Τουρισµού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 37

Θέµατα του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος

(ΔΙ.ΠΑ.Ε.)

Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Μεταβατικά και µέχρι τις 31.8.2022, το Ίδρυµα διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή, η οποία έχει τις αρµοδιότητες της Συγκλήτου. Η Διοικούσα Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και αποτελείται από: αα) τον Πρόεδρο, ββ) τέσσερις

1. Αντιπροέδρους, γγ) τέσσερα (4) µέλη και δδ) τους εκλεγµένους Κοσµήτορες των αυτοδύναµων Σχολών. Ως Πρόεδρος, Αντιπρόεδροι και µέλη ορίζονται εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντα µέλη Δ.Ε.Π. ελληνικών Α.Ε.Ι. ή του εξωτερικού, καθώς και διακεκριµένοι επιστήµονες εγνωσµένου κύρους, κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι ασκούν καθήκοντα Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων, αντιστοίχως. Με απόφαση του Προέδρου ορίζεται ο τοµέας ευθύνης κάθε Αντιπροέδρου, κατ’ αντιστοιχία µε τους τοµείς ευθύνης των Αντιπρυτάνεων όπως ορίζονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017. Με απόφαση του Προέδρου, που εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Διοικούσας Επιτροπής, µπορεί να µεταβιβάζονται, προς υποβοήθηση του έργου του, συγκεκριµένες αρµοδιότητές του σε µέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Για την παροχή της γνώµης, δεν µετέχει στη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής το µέλος στο οποίο µεταβιβάζεται η συγκεκριµένη αρµοδιότητα. Η Διοικούσα Επιτροπή µπορεί να συγκροτεί οµάδες εργασίας για τη µελέτη ή τη διεκπεραίωση θεµάτων που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές της και να αναθέτει, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, την άσκηση συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων της, για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, σε επιτροπές που συγκροτεί από µέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύµατος. Η συµµετοχή στη Διοικούσα Επιτροπή δεν είναι ασυµβίβαστη µε τη συµµετοχή στις επιτροπές του προηγούµενου εδαφίου.» 

Άρθρο 38

Θέµατα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου

Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2552/1997 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) τη συµµετοχή των φοιτητών στις δαπάνες που συνδέονται µε την εφαρµογή του συστήµατος της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, η διαχείριση της οποίας διενεργείται εξ’ ολοκλήρου από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Ιδρύµατος,».

Άρθρο 39

Τροποποιήσεις του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, οι Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της Διεύθυνσης Παιδείας Οµογενών, Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, και λαµβάνουν τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιµίσθιο εξωτερικού.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ- µάτων επιτρέπεται να αποσπώνται στις εκπαιδευτικές µονάδες των περιπτώσεων α΄ και β΄ του άρθρου 3, ύστερα από αίτησή τους, δηµόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής, οι οποίοι έχουν:

α) πέντε (5) έτη εκπαιδευτική υπηρεσία, από τα οποία τρία (3) έτη πρέπει να είναι διδακτική σε σχολεία πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

β) καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή µιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερµανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους,

γ) πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, για τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται διδασκαλία σε δύο γλώσσες.»

3. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 4415/ 2016, προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

«1Α. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να αποσπώνται στις εκπαιδευτικές µονάδες της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 3 για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν:

α) αυξηµένα τυπικά και ουσιαστικά επιστηµονικά προσόντα και τουλάχιστον τίτλο µεταπτυχιακών σπουδών Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή ισότιµο τίτλο του εξωτερικού συναφούς ειδικότητας ή επιστηµών αγωγής,

β) πέντε (5) έτη εκπαιδευτική υπηρεσία, από τα οποία τρία (3) έτη πρέπει να είναι διδακτική σε σχολεία πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και

γ) άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία λειτουργούν οι εκπαιδευτικές µονάδες της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 3 ή µιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλι-

κή, γερµανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους.»

4. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ- µάτων ορίζεται ο αριθµός των εκπαιδευτικών, που αποσπώνται στις εκπαιδευτικές µονάδες σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 1Α. Με όµοια απόφαση καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία για την απόσπαση, τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια και τα όργανα επιλογής των αποσπασµένων, καθώς και οι ειδικότερες περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών µε αποδοχές και επιµίσθιο.»

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η τοποθέτηση και µετακίνηση των αποσπώµενων εκπαιδευτικών γίνεται µε απόφαση του συντονιστή εκπαίδευσης εντός της περιοχής ευθύνης του. Αν δεν καθίσταται δυνατή η συµπλήρωση ωραρίου των εκπαιδευτικών, που έχουν αποσπαστεί σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος, σε σχολικές µονάδες των περιπτώσεων α΄ και β΄ του άρθρου 3, µπορούν να συµπληρώνουν ωράριο και σε εκπαιδευτικές µονάδες της περίπτωσης δ΄ του ίδιου άρθρου. Αν λόγω αντικειµενικών συνθηκών ο εκπαιδευτικός πλεονάζει και δεν υπάρχει άλλη θέση να µετακινηθεί, διακόπτεται η απόσπασή του. Ο εκπαιδευτικός δεν επιτρέπεται να διακόψει την απόσπασή του µετά την ανάληψη υπηρεσίας στο εξωτερικό. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται κυρώσεις.» 

Άρθρο 40

Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102)

Στο άρθρο 33 του ν. 4547/2018, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του ν. 4572/2018 (Α΄ 188), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Η περίπτωση β΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Οι Διευθυντές πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θεµάτων και, όταν ο τελευταίος δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, από διευθυντή σχολικής µονάδας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.»

β) Ύστερα από την περίπτωση γ΄ προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:

«δ) Ο προϊστάµενος του Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θε- µάτων, από διευθυντή σχολικής µονάδας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ο διευθυντής σχολικής µονάδας αναπληρώνει τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θεµάτων και στην περίπτωση που ο τελευταίος αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του λόγω άσκησης καθηκόντων αναπληρωτή Διευθυντή Εκπαίδευσης.» 

Άρθρο 41

Θέµατα υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων

1. Στο άρθρο 13 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31), όπως αναριθµήθηκε σε άρθρο 15Β µε την παράγραφο 6 του άρθρου 38 του ν. 4589/2019, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων είναι η οργάνωση και η διεξαγωγή εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου και πιστοποιήσεων.» β) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Τµήµα Γ΄ Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιη- τικών.»

γ) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Το Τµήµα Γ΄ Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών είναι αρµόδιο για:

α) τον προγραµµατισµό των εξετάσεων και τη σύνταξη της υπουργικής απόφασης για την προκήρυξη των εξετάσεων,

β) την οργάνωση των ηλεκτρονικών και των συµβατικών εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσο- µάθειας (Κ.Π.Γ.) και για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (Κ.Π.Π.), τη σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος σε συνεργασία µε την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή και την Εποπτική Επιστηµονική Επιτροπή, αντίστοιχα, την κατανοµή υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα, τη σύνταξη των υπουργικών αποφάσεων µε αντικείµενο τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων ή τον ορισµό µονοπρόσωπων οργάνων, τον καθορισµό των βαθµολογικών κέντρων και την κατανοµή βαθµολογητών προφορικής δοκιµασίας όλων των εξεταζόµενων γλωσσών, καθώς και της προφορικής δοκιµασίας, για τις εξετάσεις του Κ.Π.Γ.,

γ) τη συνεργασία µε τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, καθώς και τη σύνταξη υπουργικών αποφάσεων για τον καθορισµό των εξεταστικών κέντρων για την εξέταση των ατόµων µε ειδικές δεξιότητες,

δ) τη διενέργεια ηλεκτρονικών και συµβατικών εξετάσεων για το Κ.Π.Γ., στα προκαθορισµένα κέντρα, µέσω του συστήµατος ασφαλούς (κρυπτογραφηµένης) µετάδοσης θεµάτων,

ε) τη διενέργεια ηλεκτρονικών εξετάσεων για το Κ.Π.Π., στα προκαθορισµένα κέντρα ηλεκτρονικής εξέτασης (Κ.Η.Ε.),

στ) τη σύνταξη υπουργικών αποφάσεων για την επικύρωση και την έκδοση των αποτελεσµάτων των εξετάσεων του Κ.Π.Γ. και του Κ.Π.Π.,

ζ) τη συνεργασία µε τις οικονοµικές υπηρεσίες του Υπουργείου για θέµατα που αφορούν στη διοργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων για το Κ.Π.Γ. και το Κ.Π.Π., όπως η σύνταξη υπουργικών αποφάσεων για την έγκριση µετακίνησης των βαθµολογητών της προφορικής δοκιµασίας του Κ.Π.Γ.,

η) τη µελέτη και τον σχεδιασµό κάθε είδους έντυπου και λοιπού υλικού, απαραίτητου για τη διεξαγωγή των εξετάσεων για το Κ.Π.Γ. και το Κ.Π.Π.,

θ) την έκδοση και τη χορήγηση των πιστοποιητικών αρµοδιότητάς του, καθώς και την έκδοση αντιγράφων των πιστοποιητικών και τη βεβαίωση γνησιότητας αυτών, ι) την τήρηση του Μητρώου αξιολογητών προφορικής δοκιµασίας του Κ.Π.Γ. και την τήρηση του Ειδικού Μη- τρώου των Κ.Η.Ε.,

ια) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:

«(ε) Αυτοτελής Διεύθυνση Συγκέντρωσης, Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών Θεµάτων.»

Άρθρο 42

Διδασκαλία του µαθήµατος «Εικονογραφία»

στα Εκκλησιαστικά Σχολεία 

Ύστερα από την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του ν. 3432/2006 (Α΄ 14) προστίθεται παράγραφος ως εξής:

«2Α. Η διδασκαλία του µαθήµατος θρησκευτικής εξειδίκευσης «Εικονογραφία» στα Εκκλησιαστικά Γυµνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια, δύναται να ανατίθεται σε µόνιµους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων ή του κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης ή της δηµόσιας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή, ελλείψει αυτών, σε αναπληρωτές ή ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς. Αν ελλείπουν εκπαιδευτικοί των προηγούµενων κατηγοριών, η διδασκαλία του µαθήµατος της Εικονογραφίας ανατίθεται µε ωριαία αντιµισθία σε εµπειροτέχνες ιδιώτες, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης ηµεδαπής ή ισότιµου τίτλου της αλλοδαπής και ταυτόχρονα είναι µέλη του Επιµελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και είχαν την ευθύνη αγιογράφησης, τουλάχιστον δύο Ιερών Ναών της κατά το άρθρο 3 του Συντάγµατος επικρατούσας θρησκείας. Η ευθύνη της αγιογράφησης βεβαιώνεται µε συστατική επιστολή του επιχώριου, του ναού, Μητροπολίτη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων ορίζεται το ύψος της ωριαίας αντιµισθίας. Κατ’ εξαίρεση, το µάθηµα θρησκευτικής εξειδίκευσης «Εικονογραφία» στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδηµία (Εκκλησιαστικό Γυµνάσιο και Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο) µπορεί να διδάσκεται αµισθί από µοναχό που εγκαταβιεί σε Ιερά Μονή του Αγίου Όρους ή Εξάρτηµά της, είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης ηµεδαπής ή ισότιµου τίτλου της αλλοδαπής και έχει διακριθεί ως εµπειροτέχνης στην Αγιογραφία. Στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου, η διδασκαλία πραγµατοποιείται ύστερα από απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους και έγκριση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου Δευτεροβάθµιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.), το οποίο συνεδριάζει µε διευρυµένη σύνθεση, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά των ενδιαφεροµένων, η σειρά κατάταξης και ανάθεσης του µαθήµατος στις κατηγορίες εκπαιδευτικών/εµπειροτεχνών της παρούσας παραγράφου, καθώς επίσης και κάθε σχετικό θέµα καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.»

Άρθρο 43

Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80)

Μετά την περίπτωση ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ια) ως εξής:

«ια) Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν γίνει δεκτοί για αυτοτελή φοίτηση σε διδασκαλείο ή συναφή φορέα που ανήκει σε ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα, µε στόχο την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας.

1. Η εθνική θεώρηση χορηγείται στον ενδιαφερόµενο, εφόσον πληρούνται οι εξής ειδικές προϋποθέσεις:

α) προσκοµίσει βεβαίωση του φορέα πραγµατοποίησης του προγράµµατος, ότι ο ενδιαφερόµενος έχει γίνει δεκτός σε πρόγραµµα που απαιτεί κανονική και όχι εξ αποστάσεως φοίτηση, στην οποία θα αναφέρεται και η ακριβής διάρκεια του προγράµµατος φοίτησης,

β) διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαµονής και φοίτησής του στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνει το εθνικό σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται στα εξακόσια πενήντα (650) ευρώ µηνιαίως και αποδεικνύεται από λογαριασµό καταθέσεων, τραπεζικό έµβασµα ή/και υποτροφία. Το ύψος των επαρκών πόρων δύναται να ανακαθορίζεται µε την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 7 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014,

γ) καταβάλλει παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

2. Η εθνική θεώρηση εισόδου ισόχρονης διάρκειας, µε το διάστηµα φοίτησης στο πρόγραµµα εκµάθησης ελληνικής γλώσσας, και σε κάθε περίπτωση έως ένα (1) έτος, δεν παρέχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε µορφή εργασίας, ενώ µετά τη λήξη του προγράµµατος εκµάθησης ελληνικής γλώσσας, και πριν τη λήξη της εθνικής θεώρησης εισόδου, ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει να αναχωρήσει από τη χώρα.

3. Σε περίπτωση συνέχισης του προγράµµατος εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας, για διάστηµα µεγαλύτερο της διάρκειας ισχύος της χορηγηθείσας εθνικής θεώρησης εισόδου, είναι δυνατή η χορήγηση άδειας διαµονής, διάρκειας έως ένα (1) έτος κάθε φορά, και έως τρία έτη κατ’ ανώτατο όριο, εφόσον ο ενδιαφερόµενος πολίτης τρίτης χώρας, πριν τη λήξη της εθνικής θεώρησης εισόδου στη χώρα, προσκοµίσει στην αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης του τόπου διαµονής του, αίτηση, συνοδευόµενη από τα εξής δικαιολογητικά:

α) Φωτοαντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου και εθνικής θεώρησης εισόδου που έλαβε σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.

β) Βεβαίωση του φορέα πραγµατοποίησης του εν λόγω προγράµµατος από την οποία προκύπτει τόσο η επιτυχής παρακολούθηση του αρχικού προγράµµατος εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας, στο οποίο είχε γίνει δεκτός ο πολίτης τρίτης χώρας, όσο και το χρονικό διάστη- µα συνέχισης αυτού.

γ) Αποδεικτικά στοιχεία διάθεσης επαρκών πόρων για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαµονής και φοίτησής του στη χώρα, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγει στο εθνικό σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας, ανάλογα µε τα στοιχεία που απαιτούνται και για τη χορήγηση της εθνικής θεώρησης εισόδου.

δ) Αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθένειας, για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ηµεδαπούς.

ε) Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 132 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει και τέλος εκτύπωσης αυτοτελούς εγγράφου, αξίας ύψους δέκα έξι (16) ευρώ.

Η εν λόγω άδεια διαµονής, δεν παρέχει δικαίωµα πρόσβασης σε οποιαδήποτε µορφή εργασίας, ούτε δυνατότητα προσφυγής στο ασφαλιστικό ή προνοιακό σύστηµα της χώρας. Δεν επιτρέπεται αλλαγή σκοπού της παρού- σας άδειας διαµονής  και ο πολίτης τρίτης χώρας, µετά  το πέρας του προγράµµατος εκµάθησης ελληνικής γλώσσας, οφείλει να αναχωρήσει από τη χώρα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευµάτων δύναται να συ- µπεριλαµβάνονται και άλλες γλώσσες πλην της ελληνικής στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου για αυτοτελή φοίτηση σε διδασκαλείο ή συναφή φορέα που ανήκει σε ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα.».

Άρθρο 44

Αντικατάσταση της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17)

Η παράγραφος 5 του άρθρου 10 του ν. 4452/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. α) Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης είναι δυνατή η µερική ή ολική διάθεση, µέχρι και τη συµπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, µόνιµων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για τη διδασκαλία του αντικειµένου της κολύµβησης στο πλαίσιο του µαθήµατος Φυσικής Αγωγής, καθώς και για τη διεξαγωγή διδακτικών αθλητικών επισκέψεων, αθλητικών δράσεων και εκπαιδευτικών προγραµµάτων εγκεκριµένων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, στα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Γυµναστήρια «Εθνικό Γυµναστήριο Αθηνών “O Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ”» και «Δηµόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυµναστήριο Καισαριανής», σε πανεπιστηµιακές αθλητικές εγκαταστάσεις και σε άλλα αθλητικά γυµναστήρια, κολυµβητήρια και αθλητικούς χώρους στα οποία διενεργούνται αντικείµενα του µαθήµατος Φυσικής Αγωγής µε την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.

Η απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης εκδίδεται ύστερα από:

αα) την έκδοση από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής που δεν συµπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, στην οποία καθορίζονται, µεταξύ άλλων, η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερόµενους εκπαιδευτικούς, καθώς και τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής τους, και

ββ) τις έγγραφες βεβαιώσεις των οικείων Διευθυντών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µε τις οποίες βεβαιώνεται ότι έχουν καλυφθεί πλήρως τα κενά εκπαιδευτικών του ως άνω κλάδου στις οικείες σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, και ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί πλεονάζουν τόσο στη Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθ- µιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν, όσο και στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της άλλης βαθµίδας (Δευτεροβάθµιας ή Πρωτοβάθµιας, αντίστοιχα).

β) Επιπλέον, είναι δυνατή, µε τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις της περίπτωσης α΄, η απόσπαση µόνιµων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στα Ν.Π.Δ.Δ. Γυµναστήρια «Εθνικό Γυµναστήριο Αθηνών “O Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ”» και «Δηµόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυµναστήριο Καισαριανής», σε πανεπιστηµιακές αθλητικές εγκαταστάσεις και σε άλλα αθλητικά γυµναστήρια, κολυµβητήρια και αθλητικούς χώρους στα οποία διενεργούνται, µε την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας  και Θρησκευµάτων, αντικείµενα του µαθήµατος Φυσικής Αγωγής.».

Άρθρο 45

Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 (Α΄ 17)

Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 3982/2011, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν. 4403/2016 (Α΄125) και την υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΣΤ23΄ της παραγράφου ΣΤ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), προστίθεται παράγραφος 16, ως εξής:

«16. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), καθορίζεται η µορφή των Πιστοποιητικών που χορηγούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., υπό την ιδιότητά του ως φορέα πιστοποίησης κατά την έννοια των άρθρων 4 και 7 του Εκτελεστικού Κανονισµού 2015/2067 (EE L 301), σε φυσικά πρόσωπα που έχουν συµµετάσχει επιτυχώς σε εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας αναφορικά µε τον σταθερό εξοπλισµό ψύξης, κλιµατισµού και αντλιών θερµότητας, καθώς και τις

µονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυµουλκούµενα ψυγεία που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερµοκηπίου. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία Πιστοποιητικού, η διαδικασία έκδοσης και ανάκλησης των Πιστοποιητικών, ο χρόνος ισχύος τους, η τήρηση Μητρώου των κατόχων Πιστοποιητικών, καθώς και τα ανταποδοτικά τέλη που καταβάλλονται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από τους ενδιαφερόµενους για τη χορήγησή τους, και κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα θέµα.».

Άρθρο 46

Θέµατα διά βίου µάθησης

1. Στο άρθρο 44 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο 12 της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄8), την παράγραφο 7 του άρθρου 47 του ν. 4264/2014 (Α΄  118),  την  παράγραφο  5  του  άρθρου  22  του  ν. 4276/2014 (Α΄ 155), την παράγραφο 7 του άρθρου 44 του ν. 4384/2016 (Α΄78), την παράγραφο 3 του άρθρου 42 και την περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του ν. 4386/2016 (Α΄83),προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις, ο τρόπος κάλυψης δαπανών και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη δωρεάν µεταφορά των εκπαιδευοµένων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, από την κατοικία τους στην έδρα της δοµής στην οποία φοιτούν. Αν η µεταφορά είναι αντικειµενικά αδύνατη, µπορεί να καταβάλεται

µηνιαία επιδότηση εισιτηρίου. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται στους προϋπολογισµούς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.».

2. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 70 του ν. 4623/2019, η ηµεροµηνία «1.9.2019» αντικαθίσταται από την ηµερο- µηνία «1.9.2020.».

Άρθρο 47

Εισαγωγή στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, στο Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και στο Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µέσω εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου 

Στο άρθρο 19 του ν. 4559/2018 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις της παραγράφου 1 έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου λυκείου ή ισότιµου τίτλου σχολείου µέσης εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.».

β) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2Α, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 45 του ν. 4589/2019, αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Για την εξαγωγή της συνολικής βαθµολογίας των υποψηφίων συνυπολογίζονται ο βαθµός απολυτηρίου λυκείου κάθε υποψηφίου, ο βαθµός που έλαβε στις πανελλήνιες εξετάσεις στο µάθηµα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» για τους υποψηφίους Γενικού Λυκείου,

«Νέα Ελληνικά» για τους υποψηφίους Επαγγελµατικού Λυκείου και ο βαθµός στα µαθήµατα «Μουσική Εκτέλεση και Ερµηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» µε τους εξής συντελεστές:

αα) ο βαθµός στο µάθηµα «Μουσική Εκτέλεση και Ερ- µηνεία» αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθµολογίας,

ββ) ο βαθµός στο µάθηµα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθµολογίας,

γγ) ο βαθµός στο µάθηµα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» ή «Νέα Ελληνικά» αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθµολογίας,

δδ) ο βαθµός του Απολυτηρίου Λυκείου αντιστοιχεί στο δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής βαθµολογίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή του υποψηφίου στα ανωτέρω Τµήµατα είναι ο µέσος όρος του βαθ- µού στα δύο (2) µουσικά µαθήµατα να ισούται τουλάχιστον µε το ήµισυ του άριστα, δηλαδή µε πενήντα τοις εκατό (50%), υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει λάβει σε κάθε µάθηµα βαθµό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%).»

γ) Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 3 αντικαθίστανται ως εξής:

«α) Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι εισαγωγής και εγγραφής φοιτητών στα ανωτέρω Τµήµατα, οι διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων της παραγράφου 1 και κάθε άλλο σχετικό θέµα,

β) η συγκρότηση, η σύνθεση, το πλαίσιο λειτουργίας και οι αρµοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής των εξετάσεων της παραγράφου 1,».

δ) Ύστερα από την παράγραφο 5, όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του ν. 4589/2019, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις διατάξεις  της  παραγράφου  1   του  άρθρου  35   του   ν. 3794/2009 (Α΄156) και της περίπτωσης iv της υποπαραγράφου α΄ της  παραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  ν. 2525/1997 (Α΄ 127).».

Άρθρο 48

Τροποποίηση της παραγράφου 6

του άρθρου 43 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124)

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 43 του ν. 2413/1996, όπως το εδάφιο αυτό τροποποιήθηκεµε την παράγραφο 44 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (Α΄78), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι σπουδαστές Τµήµατος Λογοθεραπείας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) που διαγράφονται µε απόφαση του οικείου τµή-  µατος, µετά την εισαγωγή τους στο τµήµα αυτό, επειδή διαπιστώθηκε, ύστερα από σχετικές εξετάσεις στις οποίες παραπέµπονται µε ευθύνη του τµήµατος, ότι παρουσιάζουν κώφωση ή βαρηκοϊα ή δυσαρθρία ή τραύλισµα ή εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου άρθρωσης ή παθολογική φωνή, εισάγονται, καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων, στο πρώτο έτος σπουδών σχολής ή τµήµατος Α.Ε.Ι. ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελµάτων (Α.Σ.Τ.Ε.) επόµενης προτίµησής τους στο µηχανογραφικό δελτίο, για την οποία είχαν συγκεντρώσει τη συνολική βαθµολογία τουλάχιστον του τελευταίου εισαγόµενου.»

Άρθρο 49

Τροποποίηση του άρθρου 16 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109) 

Στο άρθρο 16 του π.δ. 79/2017 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Η παράγραφος 6, όπως τροποποιήθηκε µε την υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης ιβ΄ του άρθρου 23 του ν. 4559/2018, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Ηµερήσιες εκπαιδευτικές εκδροµές δύνανται να πραγµατοποιούνται µε απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Στις εκπαιδευτικές εκδροµές µπορούν να συµµετέχουν και οι γονείς των µαθητών ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Συλλόγου Διδασκόντων. Σε κάθε περίπτωση οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευθύνη για την οργάνωση των ηµερήσιων εκδροµών και την επιτήρηση των µαθητών. Οι εκδροµές αυτές γίνονται ανά σχολείο ή ανά τάξεις και όχι ανά τµήµα. Εξαιρετικά, είναι δυνατή η πραγ- µατοποίηση χωριστών ηµερήσιων εκδροµών από µια τάξη, ύστερα από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και εφόσον αυτό επιβάλλουν ιδιαίτεροι παιδαγωγικοί λόγοι. Για την πραγµατοποίηση ηµερήσιων εκπαιδευτικών εκδροµών απαιτείται η συµµετοχή του εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του συνόλου των µαθητών των τάξεων, για τις οποίες οργανώνεται κάθε ηµερήσια εκπαιδευτική εκδροµή. Στο πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων αναφέρονται o τόπος πραγµατοποίησης των εκδροµών, ο χρόνος αναχώρησης και επιστροφής, το µέσο µεταφοράς, οι εκπαιδευτικοί που θα συνοδεύουν τους µαθητές, καθώς και το όνοµα του υπευθύνου κάθε εκδροµής. Αντίγραφο του πρακτικού υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για ενηµέρωση, ο προϊστάµενος της οποίας δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις και προτάσεις, οι οποίες δεν δεσµεύουν τη σχολική µονάδα.».

β) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Οι επισκέψεις, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραµµάτων και ανταλλαγών και φιλοξενίας ειδικών φορέων, στο εσωτερικό, καθώς και οι διδακτικές επισκέ- ψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία, µε ή χωρίς διανυκτερεύσεις, πραγµατοποιούνται µε απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, η οποία υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για ενηµέρωση, ο προϊστά- µενος της οποίας δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις και προτάσεις, οι οποίες δεν δεσµεύουν τη σχολική µονάδα, ενώ οι επισκέψεις στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραµµάτων και ανταλλαγών και φιλοξενίας ειδικών φορέων στο εξωτερικό πραγµατοποιούνται µε απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.».

γ) Ύστερα από την παράγραφο 7, προστίθεται παράγραφος 7Α ως εξής:

«7Α. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων δύναται να καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών εκδροµών και επισκέψεων, καθώς και εν γένει µε την εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 6 και 7.». 

Άρθρο 50 πηγή foitοitikanea.gr

Τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 54

του ν. 4589/2019 

Η παράγραφος 5 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Για τη διακρίβωση των προσόντων του προσωπικού της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης:

α) Τα  πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά  ιδρύ- µατα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδηµαϊκής ισοτιµίας και αντιστοιχίας από τον Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδη- µαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3328/2005 (Α΄80) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων βάσει του  π.δ. 38/2010 (Α΄78) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελ- µατικής ισοδυναµίας τίτλου σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού,

β) οι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώµατα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδηµαϊκής ισοτιµίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αναγνώριση επαγγελµατικής ισοδυναµίας συναφούς αντικειµένου µε εκπαιδευτικό κλάδο.».

Άρθρο 51

Θέµατα φοιτητών Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής

Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσµίας που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 4521/2018 (A΄38), όπως αυτό προστέθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α΄13), οι φοιτητές των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Δυτικής  Αττικής  οι  οποίοι  κατά  την  έναρξη  του ακαδηµαϊκού έτους 2018-2019 δεν είχαν υπερβεί τη διάρκεια των εξαµήνων που απαιτούνταν για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύµφωνα µε το τότε ισχύον ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών, προσαυξανόµενη κατά τέσσερα (4) εξάµηνα, δύνανται να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση προς τη Γραµµατεία του Τµήµατος µε την οποία να δηλώνουν  ρητώς  ότι  επιθυµούν  να  ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τµήµατος Τ.Ε.Ι. και να λάβουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών. Η υποβολή της δήλωσης πραγµατοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και αυτή δεν δύναται να ανακληθεί εκ νέου για οποιονδήποτε λόγο.

Άρθρο 52

Θέµατα πειθαρχικού δικαίου του διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. 

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του π.δ. 160/2008 (Α΄220) προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:

«ε) η παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου  2  του  άρθρου  23  του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως ισχύει.».

Άρθρο 53

Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296) 

Ύστερα από την παράγραφο 4 της 3345/2.9.1988 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που κυρώθηκε µε την περίπτωση Ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 205 του ν. 4610/2019 (Α΄70), προστίθενται παράγραφοι 4Α και 4Β ως εξής:

«4Α. Η Επιστηµονική Επιτροπή Μουσικής Παιδείας εισηγείται στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για τη στελέχωση των µουσικών σχολείων, µέσω µετάθεσης, απόσπασης µόνιµων εκπαιδευτικών και πρόσληψης αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών µουσικής παιδείας. Ειδικότερα για τα θέµατα µεταθέσεων και αποσπάσεων, εισηγείται εντός εύλογου χρόνου που δεν µπορεί να είναι πάνω από δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία διαβίβασης των αιτήσεων µετάθεσης και απόσπασης. Για την εξέταση των θεµάτων στελέχωσης συνεδριάζει στην έδρα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε διευρυµένη σύνθεση στην οποία συµµετέχουν επιπλέον τέσσερις (4) εκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων δύο (2) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου µουσικής παιδείας και δύο (2) εκπαιδευτικοί µουσικής παιδείας µε αυξηµένα προσόντα. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, µε τους αναπληρωτές τους, ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.

4Β. Η Επιστηµονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας εισηγείται στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για τη στελέχωση των καλλιτεχνικών σχολείων, µέσω µετάθεσης, απόσπασης µόνιµων εκπαιδευτικών και πρόσληψης αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών καλλιτεχνικής παιδείας, εντός εύλογου χρόνου που δεν µπορεί να είναι πάνω από δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία διαβίβασης των αιτήσεων. Για την εξέταση των θεµάτων στελέχωσης συνεδριάζει στην έδρα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε διευρυµένη σύνθεση στην οποία συµµετέχουν επιπλέον τέσσερις (4) εκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων δύο (2) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου καλλιτεχνικής παιδείας και δύο (2) εκπαιδευτικοί καλλιτεχνικής παιδείας µε αυξηµένα προσόντα. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, µε τους αναπληρωτές τους, ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.».

Άρθρο 54

Τροποποιήσεις των νόµων 4186/2013 (Α΄ 193) και

4610/2019 (Α΄ 70)

1. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄193 ) όπως έχει τροποποιηθεί µε την παράγραφο 9 γ΄ του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) διαγράφονται οι λέξεις «ο τρόπος διαβίβασης των θεµάτων στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου, ο τρόπος κατανοµής των σχολικών µονάδων σε οµάδες σχολείων για τη διεξαγωγή των απολυτηρίων εξετάσεων, η συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διενέργεια των απολυτηρίων εξετάσεων και οι αρµοδιότητες αυτών, η διαδικασία κατάρτισης βαθµολογικών πινάκων απολυτηρίων εξετάσεων.».

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) αντικαθίσταται ως εξής:

«4.α) Οι µαθητές της παραγράφου 1 που φοίτησαν επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξη τετραετούς Εσπερινού Γενικού Λυκείου:

αα. δεν βαθµολογούνται στο µάθηµα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» και στο µάθηµα «Αρχαία Ελληνικά» της Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών και

ββ. στα υπόλοιπα µαθήµατα εξετάζονται προφορικά µε βαθµολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5).

Οι µαθητές αυτοί, κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται:

ααα. προφορικά στο µάθηµα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» και στο µάθηµα «Αρχαία Ελληνικά» της Οµάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών µε βαθµολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5),

βββ. γραπτά στα µαθήµατα των οµάδων προσανατολισµού που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση, µε βαθµολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5)

και

γγγ. προφορικά στα υπόλοιπα µαθήµατα µε βαθµολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

β) Οι µαθητές της παραγράφου 1 οι οποίοι πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας φοίτησαν για ένα (1) τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξη τετραετούς Εσπερινού Γενικού Λυκείου εξετάζονται:

αα. προφορικά στο µάθηµα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» και στο µάθηµα «Αρχαία Ελληνικά» της Ο- µάδας Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Σπουδών µε βαθµολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5),

ββ. γραπτά στα µαθήµατα των οµάδων προσανατολισµού που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση, µε βαθµολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5),

γγ. προφορικά στα υπόλοιπα µαθήµατα µε βαθµολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

γ) Οι µαθητές της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 µετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο και οι µαθητές της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 µετά το πρώτο έτος φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται, βαθµολογούνται και απολύονται, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Ε΄ για τους µαθητές της ηµεδαπής.

δ) Οι µαθητές Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξης τετραετούς Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4, απολύονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθµολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112 κατά περίπτωση ως εξής:

αα. Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112 µε παράλληλη µείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά δύο (2) µονάδες,

ββ. κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112, µε παράλληλη µείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά µία (1) µονάδα.

ε) Οι µαθητές Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξης τετραετούς Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο απολύονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθµολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112, και, στην περίπτωση αυτή, εφαρ- µόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112, µε παράλληλη µείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά µία (1) µονάδα.».

Άρθρο 55

Τροποποίηση του π.δ. 50/1996 (Α΄45) 

Στο άρθρο 13 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45) προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής:

«Η προτεραιότητα για τις µεταθέσεις των εκπαιδευτικών της προηγούµενης παραγράφου ισχύει τόσο για τις µεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή µετάθεσης όσο και για τις µεταθέσεις και τοποθετήσεις εντός της ίδιας περιοχής.».

Άρθρο 56

Τροποποίηση του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109) 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:

«δ) στις 30 Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Σε περίπτωση που η 30ή Ιανουαρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εορταστικές εκδηλώσεις λαµβάνουν χώρα την προηγούµενη Παρασκευή. Ειδικά, την ηµέρα αυτή τηρείται κατά τα λοιπά το ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων.».

2. Από την περίπτωση ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 διαγράφονται οι λέξεις: «την εορτή των Τριών Ιεραρχών».

3. Οι διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109), όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και η παράγραφος 3 του ιδίου άρθρου εφαρµόζονται αναλόγως και για τις εορταστικές εκδηλώσεις που πραγ- µατοποιούνται κατά την ηµέρα της θρησκευτικής εορτής των Τριών Ιεραρχών, στα δηµόσια και ιδιωτικά Γυµνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελµατικά Λύκεια, Γυµνάσια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), Λύκεια Ε.Α.Ε., Ενιαία Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια-Λύκεια και Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), ηµερήσια και εσπερινά.

4. Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου η περίπτωση β της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της µε αριθµ. 79942/ΓΔ4/21.05.2019 (Β΄ 2005) απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων αντικαθίσταται µε τη φράση «β.  Η θρησκευτική εορτή του Αγίου Πνεύµατος» και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του ιδίου άρθρου καταργείται. 

Άρθρο 57

Θέµατα εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων

 1. Οι εν γένει αποδοχές των Προέδρων, Αντιπροέδρων και γενικά των διοικούντων και των αναπληρωτών τους των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, των οποίων η ιδιότητα µέλους Δ.Ε.Π. αναστέλλεται δυνάµει του άρθρου 68 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων.
 2. Στις περιπτώσεις που η µόνιµη κατοικία των προσώπων της προηγούµενης παραγράφου βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των εκατόν εξήντα (160) χιλιοµέτρων από την έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., καθώς επίσης και στις περιπτώσεις που για τη µετακίνησή τους στην έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. απαιτείται θαλάσσια µετακίνηση άνω των είκοσι (20) ναυτικών µιλίων, δύναται να καταβάλεται πρόσθετη µηνιαία αποζηµίωση προς αντιµετώπιση των εξόδων µετοίκησης και των οδοιπορικών εξόδων. Το ύψος της αποζηµίωσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων. Για τη µετεγκατάσταση των υπαγοµένων στην παρούσα ρύθµιση δεν καταβάλλεται καµία άλλη δαπάνη µετακίνησης που προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις. 

Άρθρο 58

Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 29)

Στο άρθρο 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 29) ύστερα από την παράγραφο 5 προστίθεται νέα παράγραφος 5Α ως εξής:

«5Α. Εκπαιδευτικοί και µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι διορίζονται στα σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους και δεν αναλαµβάνουν υπηρεσία ή αναλαµβάνουν υπηρεσία και, µέσα σε ένα έτος από τη δηµοσίευση του ΦΕΚ διορισµού, παραιτούνται, αποκλείονται από τους διορισµούς και τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισµού και τα δύο επόµενα σχολικά έτη. Αν το τρίτο έτος αποκλεισµού συµπίπτει µε το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται µπορούν να διοριστούν ή προσληφθούν µόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 59

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄ 

1. Η κατάρτιση του Οργανισµού Κανονισµού Λειτουργίας της ΕΘ.Α.Α.Ε., σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 1, πραγµατοποιείται µέσα σε έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Μέχρι την κύρωση του Οργανισµού - Κανονισµού Λειτουργίας σύµφωνα µε την ίδια διάταξη, εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι ισχύουσες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου διατάξεις που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των διοικητικών και επιστηµονικών υπηρεσιών της Αρχής, εκτός εάν ρητώς ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νό- µο.

2. Το αργότερο µέσα σε δύο (2) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου ορίζονται ο νέος Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά µέλη του Ανώτατου Συµβουλίου και του Συµβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘ.Α.Α.Ε., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο. Με τον διορισµό του Προέδρου σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου παύει αυτοδικαίως και αζηµίως για το Δηµόσιο η θητεία του κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου Προέδρου και των µελών του Συµβουλίου της Α.ΔΙ.Π.. Μέχρι τη συγκρότηση του Ανώτατου Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. οι αρµοδιότητές του ασκούνται από τον Πρόεδρο.

3. Εκκρεµείς διαδικασίες πιστοποίησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και του ν. 4009/2011 ολοκληρώνονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αντίστοιχου νόµου. Για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών, όπου σε αυτές αναφέρεται η Ολοµέλεια της Α.ΔΙ.Π. ή το Συµβούλιο της Α.ΔΙ.Π., από τη συγκρότηση του Ανώτατου Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. νοείται το Συµβούλιο αυτό.

4. Τα προγράµµατα σπουδών που παρέχονται από τµή- µατα ή σχολές κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου υποβάλλονται σε διαδικασία πιστοποίησης, η οποία ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 31.12.2021. Μέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία δεν επέρχονται για τα προγράµµατα σπουδών του προηγούµενου εδαφίου οι επιπτώσεις που προβλέπονται από τον παρόντα νόµο για τα µη πιστοποιηµένα προγράµµατα. Τα προηγούµενα εδάφια εφαρµόζονται και για τα προγράµµατα σπουδών, τα οποία έχουν ιδρυθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 4 περίπτωση α΄ του άρθρου 70  του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

5. Το χρονικό διάστηµα θητείας που έχει διανυθεί σε όργανα διοίκησης της Α.ΔΙ.Π. κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου δεν προσµετράται για τον υπολογισµό της ανώτατης διάρκειας άσκησης καθηκόντων σε όργανα της ΕΘ.Α.Α.Ε., όπου προβλέπεται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

6. Το προσωπικό, πάσης φύσεως, που υπηρετεί στην Α.ΔΙ.Π. κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, παραµένει στην ΕΘ.Α.Α.Ε., στις ίδιες θέσεις, µε τις ίδιες απολαβές και την ίδια νοµική σχέση απασχόλησης. Κατ’ εξαίρεση, το πάσης φύσεως τακτικό προσωπικό, µόνιµο ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που είναι αποσπασµένο, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, στην Α.ΔΙ.Π., µε βάση γενικές ή ειδικές διατάξεις, µπορεί να υποβάλει αίτηση µετάταξης στην Αρχή. Η µετάταξη διε- νεργείται σε κενή θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και εάν δεν υπάρχει, µε µεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, µε την ίδια σχέση εργασίας   και διατήρηση της τυχόν προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές. Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος και η µετάταξη διενεργείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθώς και του Υπουργού, στον οποίο υπάγεται ο φορέας προέλευσης του υπαλλήλου, µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της Αρχής ή, εφόσον αυτό δεν υφίσταται, του Ανώτατου Συµβουλίου. Σε περίπτωση που η απόσπαση του υπαλλήλου λήγει πριν από τη δηµοσίευση της πράξης µετάταξης, η απόσπαση παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι την έκδοση της πράξης µετάταξης. Όσοι υπάλληλοι δεν υποβάλλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς µετάταξη, επιστρέφουν στην υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση µε τη λήξη της απόσπασής τους. Οι πάσης φύσεως έννοµες σχέσεις µεταξύ της Α.ΔΙ.Π. και τρίτων προσώπων, περιλαµβανοµένων και των εκκρεµών, κατόπιν προκηρύξεως διαδικασιών παροχής έργου και υπηρεσιών, παραµένουν σε ισχύ και ολοκληρώνονται από την ΕΘ.Α.Α.Ε..

7. Ο Γενικός Διευθυντής της Α.ΔΙ.Π. που υπηρετεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, παραµένει στην ΕΘ.Α.Α.Ε, µέχρι τη λήξη της θητείας του.

8. Η Α.ΔΙ.Π. µετονοµάζεται σε ΕΘ.Α.Α.Ε. µε τη συγκρότηση του Ανώτατου Συµβουλίου και του Συµβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης. Όπου στην κείµενη νο- µοθεσία αναφέρεται η συντοµογραφία Α.ΔΙ.Π. ή ισοδύναµη, νοείται η ΕΘ.Α.Α.Ε..

9. Kατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου:

α) Δύο (2) µέλη του Ανώτατου Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. διορίζονται µε κλήρωση για θητεία τριών (3) ετών. Οι επόµενοι διορισµοί και οι ανανεώσεις της θητείας των µελών του Ανώτατου Συµβουλίου γινονται κανονικά για πλήρη θητεία.

β) Τα τέσσερα (4) από τα µέλη του Σ.Α.Π. που είναι µέλη Δ.Ε.Π. διορίζονται µε κλήρωση για θητεία πέντε (5) ετών, ενώ τα υπόλοιπα µέλη της ίδιας κατηγορίας διορίζονται για θητεία τριών (3) ετών. Οι εποµενοι διορισµοι και ανανεωσεις της θητειας των µελων του Σ.Α.Π. γινονται κανονικα για πληρη θητεια.

10. Μεχρι την εκδοση του Οργανισµου – Κανονισµού Λειτουργίας της ΕΘ.Α.Α.Ε.:

α) Οι ειδικότητες και τα ειδικότερα προσόντα των θέσεων ειδικού επιστηµονικού προσωπικού της παραγράφου 8 του άρθρου 18 ορίζονται µε τη δηµόσια προκήρυξη για την πλήρωσή τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 του π.δ. 50/2001 (Α΄39), όπως ισχύει, και

β) το Ανώτατο Συµβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. τελεί χρέη υπηρεσιακού συµβουλίου, όπου απαιτειται για την εφαρ- µογή της παραγράφου 8 του άρθρου 18.

11. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 18 εφαρµόζονται για το ήδη υφιστάµενο προσωπικό που υπηρετεί µε απόσπαση στην Αρχή αµέσως µετά τη λήξη της απόσπασής τους.

12. Μετά από τρία έτη από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ανατίθεται στην ΕΘ.Α.Α.Ε. η συγκρότηση οµάδας εµπειρογνωµόνων µε διεθνή σύνθεση για την αξιολόγηση του Κεφαλαίου Α΄ και τη διατύπωση προτά- σεων για αναθεώρηση διατάξεων. Η οµάδα εµπειρογνω- µόνων συντάσσει έκθεση µέσα σε τρεις µήνες από τη συγκρότησή της και την υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων. Για την υποστήριξη της οµάδας εµπειρογνωµόνων, η ΕΘ.Α.Α.Ε. συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία από την πορεία εφαρµογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄.

13. Για το δηµοσιονοµικό έτος 2020 η κατανοµή της δηµόσιας επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. εντός των ορίων του προϋπολογισµού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ- µάτων θα γίνει σύµφωνα µε τις κείµενες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου διατάξεις. Για το δηµοσιονοµικό έτος 2021 η κατανοµή της δηµόσιας επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. εντός των ορίων του προϋπολογισµού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων θα γίνει µε βάση αντικειµενικά κριτήρια και ιδίως σύµφωνα µε τα κατωτέρω κριτήρια:

αα) Τον συνολικό αριθµό των εγγεγραµµένων φοιτητών ανά πρόγραµµα σπουδών,

ββ) το εκτιµώµενο ετήσιο κόστος σπουδών ανά φοιτητή για κάθε πρόγραµµα σπουδών,

γγ) τη διάρκεια των προγραµµάτων σπουδών,

δδ) το µέγεθος και τη γεωγραφική διασπορά του ιδρύ- µατος.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ανώτατου Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., ορίζονται τα κριτήρια κατανοµής, καθώς και κάθε σχετική διαδικασία.

14. Μέχρι την έκδοση των κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων της παραγράφου 6 του άρθρου 3, της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και της παραγράφου 3 του άρθρου 13 εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι ισχύουσες κατά την δηµοσίευση του παρόντος νόµου διατάξεις. 

Άρθρο 60

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄ 

 1. Έως τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, δαπάνες των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και των Ερευνητικών Πανεπιστηµιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.) που διενεργήθηκαν κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 60 έως 63 του ν. 4485/2017, ως ίσχυσαν πριν την τροποποίησή τους µε τον παρόντα νόµο, είναι νόµιµες εφόσον τηρήθηκαν  οι  διατάξεις  των κοινών υπουργικών αποφάσεων ΚΑ/679/22.8.1996 (Β΄  826), 5439/14.5.1985 (Β΄ 298) και 120/1/837/19.9.1988 (Β΄ 696) και δεν αναζητούνται ευθύνες από τα αρµόδια όργανα.
 2. Για την εφαρµογή των άρθρων 50 έως 68 και 87 του ν. 4485/2017 στους Ε.Λ.Κ.Ε. των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου  13Α  του  ν.  4310/2014 (Α΄ 258), όπου αναφέρεται ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων νοείται ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενώ όπου αναφέρεται το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων νοείται το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 3. Στις λοιπές διατάξεις του ν. 4485/2017, όπου αναφέρεται το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ- µάτων νοείται το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, ενώ όπου αναφέρεται ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων νοείται ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων.

Άρθρο 61

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄ 

Κατά το έτος 2020 δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κ.Π.Π. έχουν αποκλειστικά οι

µαθητές της Γ΄ Γυµνασίου του σχολικού έτους 2018 – 2019 που ολοκλήρωσαν το πιλοτικό πρόγραµµα της υπ’ αριθµ. 211455/Δ2/6.12.2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653ΠΣ-Μ5Η), καθώς και οι µαθητές που θα ολοκληρώσουν παρόµοιο πρόγραµµα το σχολικό έτος 2019 – 2020. 

Άρθρο 62

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ΄ 

1. Θεωρούνται νοµίµως καταβληθέντα επιµίσθια που έχουν ήδη καταβληθεί έως τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου:

α) σε Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης,

β) στους εκπαιδευτικούς που εµπίπτουν στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016, όπως η παράγραφος αυτή αντικαθίσταται µε την παράγραφο 5 του άρθρου 39 του παρόντος νόµου.

2. Αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2019-2020, η διδασκαλία του µαθήµατος θρησκευτικής εξειδίκευσης

«Εικονογραφία» µπορεί να ανατίθεται στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων που υπηρετούν στα Εκκλησιαστικά Σχολεία, χωρίς να απαιτείται άλλο προσόν.

3. Οι Βεβαιώσεις Επάρκειας (Πιστοποιητικά) που έχουν χορηγηθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., δυνάµει της 51585/Υ1/2016/29.03.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών (Β΄ 995) ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία λήξης τους.

4. α) Ειδικά για το σχολικό έτος 2019 – 2020, οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου λυκείου ή ισότι- µου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, οι οποίοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου των Τµη- µάτων  της  παραγράφου  1  του   άρθρου  19   του   ν. 4559/2018, µπορούν να επιλέξουν να συµµετάσχουν σε αυτές είτε: α) µε τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν το σχολικό έτος 2019 – 2020 είτε β) µε τους όρους, προϋποθέσεις και εξεταστέα ύλη του µαθήµατος Νεοελληνική Γλώσσα Γενικού Λυκείου, που ίσχυσαν το σχολικό έτος 2018 – 2019. Η επιλογή θα γίνει κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων δηλώσεων των υποψηφίων Γενικού Λυκείου.

β) Οι υποψήφιοι που επιλέγουν να εξεταστούν σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της υποπαραγράφου α΄ διεκδικούν ποσοστό των θέσεων των ανωτέρω Τµηµάτων. Το ποσοστό αυτό ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, αφού οριστικοποιηθεί ο αριθ- µός των αποφοίτων των προηγούµενων ετών που θα διαγωνισθούν µε το σύστηµα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018 -2019, ώστε να τους αποδοθεί ποσοστό θέσεων κατά προσέγγιση ανάλογο µε το ποσοστό τους σε σχέση µε το σύνολο των υποψηφίων του σχολικού έτους 2019 – 2020. 

5. Μέχρι τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) σύµφωνα µε το άρθρο 37, συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά της η υπηρετούσα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Διοικούσα Επιτροπή. Από το ίδιο χρονικό σηµείο, η θητεία των ήδη υπηρετούντων, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, µελών λήγει αυτοδικαίως και αζηµίως για το Δηµόσιο. Η λήξη της θητείας διαπιστώνεται µε την ίδια απόφαση µε την οποία συγκροτείται η Διοικούσα Επιτροπή του ΔΙ.ΠΑ.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 37. Εξαιρούνται της ως άνω λήξης της θητείας οι εκλεγµένοι Κοσµήτορες των αυτοδύναµων Σχολών του Ιδρύµατος.

6. Μέχρι τις 30.06.2021 οι Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης λαµβάνουν τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιµίσθιο εξωτερικού ανεξάρτητα από το εάν έχουν ήδη συµπληρώσει πέντε έτη απόσπασης σε θέση Συντονιστή ή Αναπληρωτή Συντονιστή Εκπαίδευσης.

Άρθρο 63

Καταργούµενες διατάξεις 

Με την επιφύλαξη των µεταβατικών διατάξεων των άρθρων 59 έως 62, καταργούνται:

α) κάθε αντίθετη προς τη διάταξη του άρθρου 38, διάταξη του ν. 2552/1997,

β) τα άρθρα 61 έως 75, καθώς και οι περιπτώσεις α΄ έως δ΄ της παραγράφου 12 και η παράγραφος 13 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011,

γ) η παράγραφος 4 του άρθρου 56 και η παράγραφος 11 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017,

δ) η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του ν. 4559/2018,

ε) η 2/47033/0026/12.6.2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών (Β΄ 3015),

στ) η περίπτωση ε΄ του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019,

ζ) η παράγραφος 5 του άρθρου 114 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70),

η) οι  παράγραφοι  3,  4  και  6  του  άρθρου  30  του  ν. 3848/2010,

θ) η µε αρ. πρωτ. 66143/Γ4/24.4.2019 (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 16/07/5/2019) Επαναπροκήρυξη Πλήρωσης µίας (1) θέσης Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους,

ι) το άρθρο 34 του ν. 4589/2019 (Α΄13) και

ια) κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόµου.

Άρθρο 64

Θέµατα του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του ν. 4115/ 2013 (Α΄ 24) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο Οργανισµός µπορεί να αναθέτει την εκτέλεση αξιολογήσεων, ελεγκτικών διαδικασιών, εξεταστικών διαδικασιών, επιθεωρήσεων και επιτηρήσεων σε φυσικά πρόσωπα κατάλληλης ειδικότητας, τα οποία είναι εγγε- γραµµένα στο µητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εµπειρογνωµόνων της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21.

Για την εκτέλεση του έργου των αξιολογήσεων, ελεγκτικών διαδικασιών, εξεταστικών διαδικασιών, επιθεωρήσεων και επιτηρήσεων των ειδικών περιπτώσεων του προηγούµενου εδαφίου, στους δικαιούχους υπαλλήλους που δεν προέρχονται από τον φορέα αλλά από λοιπούς φορείς του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή ιδιώτες, καταβάλλεται αποζηµίωση. Ο προσδιορισµός του τρόπου υπολογισµού της καταβαλλόµενης αποζη- µίωσης ανάλογα µε το έργο, το ύφος της αποζηµίωσης, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της και κάθε άλλο σχετικό θέµα καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, µετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Η ανωτέρω απόφαση δύναται να ισχύει από 1.1.2016, επιφυλασσοµένων των διατάξεων περί παραγραφής των σχετικών αξιώσεων. Το ύφος της καθοριζόµενης αποζηµίωσης, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια αποζηµίωσης του άρθρου 21 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει. Οι δαπάνες για την εφαρµογή της διάταξης αυτής βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισµό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δεν προκαλούν επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισµού. Οι ρυθµίσεις της ανωτέρω Κ.Υ.Α. δεν εφαρµόζονται στα πρόσωπα αυτά, όταν συµµετέχουν σε συλλογικά όργανα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».

2. Σε όσους συµµετείχαν είτε ως µέλη συλλογικών οργάνων είτε µε άλλη ιδιότητα, στη διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης πρώτης περιόδου 2018, καταβάλλονται νόµιµα, για κάθε συνέπεια, οι αποζηµιώσεις που καθορίζονται στην κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται στο πλαίσιο και κατ’ εφαρ- µογή των ορίων του άρθρου 21 του ν. 4354/2015. 

Άρθρο 65

Κατάργηση του Εθνικού Συµβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµικού

(Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.) 

 1. Το άρθρο 18 του ν. 4452/2017 (Α΄17) καταργείται.
 2. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη κατά το µέρος που προβλέπει αρµοδιότητα του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. ή συµµετοχή µέλους του στη σύσταση συλλογικών οργάνων, καταργείται και αντιστοίχως µειώνεται ο αριθµός των µελών τους.

Άρθρο 66

Θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

Η παράγραφος 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. α) Οι νεοδιοριζόµενοι τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής µονάδας της περιοχής διορισµού µε απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερεια- κού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωση,  σύµφωνα µε τις παραγράφους 1  και  2  του  άρθρου  3  του π.δ. 154/1996 (Α΄ 115). Η οριστική τοποθέτησή τους πραγµατοποιείται κατά τη διαδικασία των µεταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας συγκρίνονται, κατά περίπτωση, µε τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, µέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. του κλάδου τους. Οι νεοδιοριζόµενοι υποχρεούνται να παραµείνουν στην περιοχή διορισµού τους για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών. Οποιαδήποτε υπηρεσιακή µεταβολή που επιφέρει µεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή µετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα, δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση διορισµού στην Ε.Α.Ε. ισχύει η υποχρέωση του τρίτου εδαφίου και, επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόµενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

β) Τα µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. µετατίθενται σε περιοχές µετάθεσης, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.). Με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., οι νεοδιοριζόµενοι, οι µετατιθέµενοι και όσοι είναι στη διάθεση του Συµβουλίου αυτού, τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι µεταθέσεις στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) γίνονται απευθείας σε αυτά, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.».

Άρθρο 67 

Το  άρθρο 146 του ν.  4635/2019 τροποποιείται ως εξής:

1. Στην  παράγραφο  10   του   άρθρου   29   του  ν. 4310/2014, όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 21 του ν. 4386/2016, διαγράφεται το εδάφιο γ΄ αυτής. Επο- µένως η εν λόγω παράγραφος διαµορφώνεται πλέον ως εξής:

«Οι παραπάνω βαθµίδες είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς. Οι νοµοθετηµένες θέσεις µπορούν, ανάλογα µε τις ανάγκες των ερευνητικών κέντρων, να καταλαµβάνονται από ερευνητές Γ΄, Β΄ ή Α΄ βαθµίδας αδιακρίτως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.».

2. Διαδικασίες επιλογής ερευνητικού προσωπικού, οι οποίες τελέσθηκαν χωρίς να έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση που προβλέπονταν στο καταργηθέν εδάφιο γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 29 του ν. 4310/2014, όπως  είχε  αντικατασταθεί  από  το  άρθρο  21  του  ν. 4386/2016, θεωρούνται ως νοµίµως τελεσθείσες και έγκυρες. 

Άρθρο 68 

Οι µαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ περιοχών, που πλήττονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, εξαιτίας φυσικών καταστροφών, όπως, ιδίως, από καταστροφικούς σεισµούς και πληµµύρες, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων σε Σχολές, Τµήµατα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών. Η ανωτέρω ρύθµιση εφαρµόζεται και για µαθητές και αποφοίτους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, οι οποίοι κατοικούν µονίµως στις περιοχές του προηγούµενου εδαφίου ακόµα και εάν υποβάλλουν αίτηση - δήλωση συµ- µετοχής σε λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Το δικαίωµα αυτό ισχύει µόνο για όσους υποβάλλουν αίτηση - δήλωση και συµµετέχουν στις πρώτες µετά το συµβάν πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου ή στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων συνέβη το περιστατικό και αφορά στην εισαγωγή κατά το οικείο  ακαδηµαϊκό έτος. Η περιοχή πρέπει να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον ν. 3013/2002 (Α΄ 102).  Οι διατάξεις της παρούσας εφαρµόζονται και για όσους υπέβαλαν αίτηση δήλωση συµµετοχής και συµµετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά το σχολικό έτος 2018-2019. Οι υποψήφιοι του σχολικού έτους 20182019, που υπάγονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας, θα εισαχθούν σε Σχολές, Τµήµατα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων της υπ’ αριθµ. Φ.253.2/146490/Α5 (Β΄ 3557) υπουργικής απόφασης µε την προϋπόθεση ότι, έχουν συγκεντρώσει ίσο ή µεγαλύτερο αριθµό µορίων του τελευταίου εισαχθέντα µε βάση την ανωτέρω υπουργική απόφαση ανά Σχολή, Τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση.

Άρθρο 69

Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του άρθρου 16 ισχύουν από το δηµοσιονοµικό έτος 2022.

Οι  διατάξεις των άρθρων 22 και 23 ισχύουν από 1.1.2020.

Οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόµου ισχύουν από τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.   πηγή foitοitikanea.gr

Το ΤΕΛΙΚΟ Νομοσχέδιο

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr