Δείτε το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την Ανώτατη Εκπαίδευση - Όλες οι Διατάξεις

Δείτε το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την Ανώτατη Εκπαίδευση - Όλες οι Διατάξεις

Νομοσχέδιο ΑΕΙ: Τέθηκε πριν από λίγο σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις».

Μεταξύ των μεταρρυθμίσεων που εισάγονται με τις προτεινόμενες διατάξεις είναι οι εξής:

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Google News! Πατήστε εδώ.


 • Αναβαθμίζεται η δομή και λειτουργία της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.Δ.Ι.Π.), η οποία μετονομάζεται πλέον σε Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.).
 • Καθορίζεται ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων, προσαρμοζόμενο στις ιδιαίτερες απαιτήσεις ανάπτυξης του ερευνητικού έργου.
 • Θεσπίζεται το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής, το οποίο πιστοποιεί τη γνώση του χειρισμού Η/Υ στην επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου, με δυνατότητα επέκτασης και σε άλλα Ψηφιακά αντικείμενα.

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας, σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00.  

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν πρώτοι το Σχέδιο Νόμου:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

« Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και Άλλες Διατάξεις» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.)

Άρθρο 1-Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

 1. Η ανεξάρτητη αρχή με την επωνυμία «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.), που ιδρύθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) και μετονομάστηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 64 του ν. 4009/2011 (Α΄195), μετονομάζεται σε «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΕΘ.Α.Α.Ε.) με διεθνή ονομασία «National Authority for Higher Education» (N.A.H.E.) και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. H ΕΘ.Α.Α.Ε. εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Οικονομικών, κυρώνεται ο Οργανισμός της ΕΘ.Α.Α.Ε., ο οποίος καταρτίζεται από την ίδια μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και ρυθμίζει τα θέματα της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της, καθώς και τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των μελών και του προσωπικού της. 

Άρθρο 2-Αποστολή της ΕΘ.Α.Α.Ε.

 1. Αποστολή της ΕΘ.Α.Α.Ε. είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η ΕΘ.Α.Α.Ε.: α) συμβάλλει στη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και στην κατανομή της χρηματοδότησης των Α.Ε.Ι. και β) αξιολογεί και πιστοποιεί την ποιότητα της λειτουργίας των Α.Ε.Ι.
 2. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. διασφαλίζει τη διαφάνεια της λειτουργίας της και αναρτά στην ιστοσελίδα της τις δραστηριότητες που αναπτύσσει και τις αποφάσεις που λαμβάνει στο πλαίσιο της αποστολής της.
 • Η ΕΘ.Α.Α.Ε. διατηρεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, διασυνδεδεμένο με τα αντίστοιχα των Α.Ε.Ι. και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με σκοπό την άντληση και τη διαχείριση των δεδομένων της ανώτατης εκπαίδευσης που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων της, στο πλαίσιο της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Η ΕΘ.Α.Α.Ε. συμμετέχει ως μέλος ή συνεργάζεται σε διεθνή δίκτυα, φορείς ή οργανισμούς που αναπτύσσουν δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή της. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. λαμβάνει υπόψη και εφαρμόζει τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα και τις κατευθύνσεις (Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθύνσεις για τη Διασφάλιση της Ποιότητας) που θέτει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (European Association for Quality Assurance in Higher Education-ENQA). 

Άρθρο 3-Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε.

Συνιστάται Ανώτατο Συμβούλιο ως το ανώτατο διοικητικό όργανο της Αρχής. Το Ανώτατο Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τρία μέλη, καθηγητές πρώτης βαθμίδας, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ελληνικά Α.Ε.Ι. ή καθηγητές, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Ο Πρόεδρος ορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Αντιπρόεδρος επιλέγεται μεταξύ των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου, με ψηφοφορία που διεξάγεται κατά την πρώτη συνεδρίασή του.

α) Ο Πρόεδρος της ΕΘ.Α.Α.Ε. προκηρύσσει τις θέσεις των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου της Αρχής με ανοικτή δημόσια προκήρυξη που εκδίδεται εντός δεκαπέντε ημερών από το διορισμό του.

β) Ο Πρόεδρος της ΕΘ.Α.Α.Ε. συγκροτεί τριμελή επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων. Η επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο καθηγητές πρώτης

βαθμίδας, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ελληνικά Α.Ε.Ι. ή καθηγητές, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, οι οποίοι συντάσσουν αξιολογικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα με βάση το επιστημονικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό τους έργο. Για την κατάταξη των υποψηφίων συνεκτιμάται η εμπειρία στη διοίκηση Α.Ε.Ι. και σε ζητήματα αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας. Ο Πρόεδρος κοινοποιεί στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Πρυτάνεις των Α.Ε.Ι. τον αξιολογικό πίνακα κατάταξης. Αν τα τρία τέταρτα των Πρυτάνεων εκφράσουν αντιρρήσεις για συγκεκριμένη υποψηφιότητα,, εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση, ο υποψήφιος διαγράφεται από τον οικείο πίνακα κατάταξης και τη θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος κατά σειρά υποψήφιος. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων διορίζει, σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης, τα τέσσερα μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου, με απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

γ) Στις συνεδριάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου μετέχει ο Γενικός Διευθυντής της ΕΘ.Α.Α.Ε., χωρίς δικαίωμα ψήφου. Επίσης, μπορούν να προσκαλούνται στις συνεδριάσεις και άλλα πρόσωπα, χωρίς δικαίωμα ψήφου, όπως, ιδίως: α) υπάλληλοι κάθε βαθμού και ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων β) εκπρόσωποι των οργάνων διοίκησης των ελληνικών Α.Ε.Ι. γ) διευθυντές των Ερευνητικών Κέντρων των Α.Ε.Ι. δ) εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και ε) εκπρόσωποι των φοιτητών.

δ) Η θητεία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου είναι τετραετής και των λοιπών μελών πενταετής. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου για περισσότερες από δύο θητείες, διαδοχικές ή μη. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου ανανεώνεται με τρόπο που διασφαλίζει τη συνέχεια της λειτουργίας της ΕΘ.Α.Α.Ε. Kατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, δυο μέλη του Ανωτάτου Συμβουλίου διορίζονται με κλήρωση για θητεία τριών ετών. Οι επόμενοι διορισμοί και ανανεώσεις της θητείας των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου γίνονται κανονικά για πλήρη θητεία. Σε περίπτωση έλλειψης, παραίτησης ή έκπτωσης του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή μέλους του Ανώτατου Συμβουλίου, διορίζεται νέος Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των λοιπών μελών του

Ανώτατου Συμβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον ορισμό νέων, με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων και πάντως όχι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών από τη λήξη της θητείας τους. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Το Ανώτατο Συμβούλιο συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού των μελών του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ε) Ο Πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και λαμβάνει αποδοχές, οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν το σύνολο των ετήσιων αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις. Το ύψος των αποδοχών του Προέδρου, καθώς και το ύψος της αποζημίωσης ανά συνεδρίαση του Αντιπροέδρου και των λοιπών μελών καθορίζονται, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Άρθρο 4-Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘ.Α.Α.Ε.

1. Συνιστάται Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Σ.Α.Π.) της Αρχής. Το Σ.Α.Π. αποτελείται από:

α) τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου ως Πρόεδρο. Ο Αντιπρόεδρος του Σ.Α.Π. επιλέγεται από τα μέλη του, με ψηφοφορία που διεξάγεται κατά την πρώτη συνεδρίασή του.

β) έξι μέλη που είναι μέλη ΔΕΠ, με εξειδίκευση στους παρακάτω επιστημονικούς κλάδους:

 • Ανθρωπιστικών επιστημών ή Καλών Τεχνών,
 • Νομικών, Πολιτικών ή Κοινωνικών επιστημών,
 • Επιστημών Υγείας ή Βιολογίας,
 • Αγροτοδιατροφικών επιστημών ή Γεωτεχνικών Επιστημών,
 • Μηχανικών,
 • Φυσικών επιστημών, Μαθηματικών ή Πληροφορικής.

γ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών που επιλέγεται από το Ανώτατο Συμβούλιο με κλήρωση μεταξύ των φοιτητών που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φοιτητών που τηρεί και ενημερώνει η Αρχή.

δ) έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού, του Γεωτεχνικού και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που προτείνεται από κοινού από τα επιμελητήρια αυτά.

2. Οι καθηγητές-μέλη του Σ.Α.Π. είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ελληνικά Α.Ε.Ι. ή καθηγητές, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Για την επιλογή των μελών του Σ.Α.Π., ο Πρόεδρος της ΕΘ.Α.Α.Ε. προκηρύσσει με δημόσια προκήρυξη τις θέσεις και συγκροτεί τριμελή επιτροπή επιλογής ή οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο της Αρχής και δύο εξωτερικά μέλη, ανά γνωστικό αντικείμενο, καθηγητές πρώτης βαθμίδας, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ελληνικά Α.Ε.Ι. ή καθηγητές, εν ενεργεία ή αφυπηρετήσαντες, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Η επιτροπή συντάσσει αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα με βάση το επιστημονικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό τους έργο. Για την κατάταξη συνεκτιμώνται η εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης και διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία προκύπτει από τη συμμετοχή σε επιτροπές αξιολόγησης και συλλογικά όργανα διασφάλισης της ποιότητας Α.Ε.Ι., καθώς και από το σχετικό επιστημονικό και ερευνητικό τους έργο. Ο Πρόεδρος κοινοποιεί στους πρυτάνεις των Α.Ε.Ι. τον αξιολογικό πίνακα κατάταξης. Αν τα τρία τέταρτα των Πρυτάνεων εκφράσουν αντιρρήσεις για συγκεκριμένη υποψηφιότητα, εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση, ο υποψήφιος διαγράφεται από τον οικείο πίνακα κατάταξης και τη θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος κατά σειρά υποψήφιος. Το Σ.Α.Π. συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού των μελών του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση μη συμμετοχής φοιτητή ή μη υπόδειξης κοινού εκπροσώπου του Τεχνικού, του Γεωτεχνικού και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, η απαρτία του Σ.Α.Π. για τη νόμιμη συγκρότηση και τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα υπολογίζεται επί των λοιπών ορισθέντων μελών του.

3. Η θητεία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου είναι τετραετής και των μελών πενταετής, εξαιρουμένου του προπτυχιακού φοιτητή, η θητεία του οποίου είναι μονοετής. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Σ.Α.Π. για περισσότερες από δύο θητείες, διαδοχικές ή μη. Η θητεία των μελών του Σ.Α.Π. ανανεώνεται με τρόπο που διασφαλίζει τη συνέχεια της λειτουργίας του. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, οι τρεις καθηγητές-μέλη του Σ.Α.Π. διορίζονται με κλήρωση για θητεία πέντε ετών, ενώ οι υπόλοιποι καθηγητές-μέλη για θητεία τριών ετών. Οι επόμενοι διορισμοί και ανανεώσεις της θητείας των μελών του Σ.Α.Π. γίνονται κανονικά για πλήρη θητεία. Σε περίπτωση έλλειψης, παραίτησης ή έκπτωσης μέλους του Σ.Α.Π., διορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του. Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Σ.Α.Π. παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον ορισμό νέων, με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων και πάντως όχι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών από τη λήξη της θητείας τους.

4. Ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Σ.Α.Π. λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Σ.Α.Π. Το ύψος της αποζημίωσης ανά συνεδρίαση ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων που προβλέπεται στην περ. ε) του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. 

Άρθρο 5-Κωλύματα και ασυμβίβαστα

1. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου και μέλους του Ανώτατου Συμβουλίου ή του Σ.Α.Π. είναι ασυμβίβαστη με εκείνη του Πρύτανη, Αντιπρύτανη, Κοσμήτορα και Προέδρου Τμήματος ελληνικού Α.Ε.Ι.

2. Δεν μπορεί να οριστεί Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου ή μέλος του Σ.Α.Π. ή Γενικός Διευθυντής όποιος έχει κώλυμα διορισμού δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως εκάστοτε ισχύουν. Από την ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, μέλους του Ανωτάτου Συμβουλίου ή μέλους του Σ.Α.Π. ή Γενικού Διευθυντή εκπίπτει εκείνος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκπτωσης δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου Κώδικα. Η πειθαρχική ευθύνη του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου, των μελών του Σ.Α.Π, του Γενικού Διευθυντή, καθώς και του προσωπικού της Αρχής, ρυθμίζεται από τον Οργανισμό της ΕΘ.Α.Α.Ε. 

Άρθρο 6-Αρμοδιότητες Προέδρου της ΕΘ.Α.Α.Ε. 

Ο Πρόεδρος της ΕΘ.Α.Α.Ε. έχει τη γενική εποπτεία για την επίτευξη των στόχων και της αποστολής της και ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) εκπροσωπεί την ΕΘ.Α.Α.Ε. δικαστικώς και εξωδίκως,

β) συγκαλεί το Ανώτατο Συμβούλιο και το Σ.Α.Π. και προεδρεύει στις συνεδριάσεις τους,

γ) καταρτίζει την ημερήσια διάταξη του Ανώτατου Συμβουλίου και του Σ.Α.Π.,

δ) επιβλέπει την πορεία εκτέλεσης των αποφάσεων και του συνολικού έργου της ΕΘ.Α.Α.Ε.,

ε) έχει την ευθύνη των διαδικασιών για την ανάδειξη των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου και του Σ.Α.Π.

στ) διορίζει τα μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου και του Σ.Α.Π., τον Γενικό Διευθυντή και το λοιπό προσωπικό της ΕΘ.Α.Α.Ε. 

Άρθρο 7-Αρμοδιότητες Ανώτατου Συμβουλίου 

1. Στο πλαίσιο της αποστολής της ΕΘ.Α.Α.Ε. για τη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση, το Ανώτατο Συμβούλιο εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων:

α) το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση,

β) τις προγραμματικές συμφωνίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τα Α.Ε.Ι.,

γ) την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, κατάργηση, μετονομασία των Α.Ε.Ι. και των επιμέρους ακαδημαϊκών τους μονάδων,

δ) προτάσεις για τη συνεχή διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, ε) προτάσεις και μέτρα για την ενίσχυση της διεθνοποίησης των Α.Ε.Ι.

2. Στο πλαίσιο της αποστολής της ΕΘ.Α.Α.Ε. για την κατανομή της χρηματοδότησης των Α.Ε.Ι., το Ανώτατο Συμβούλιο ασκεί, ιδίως, τις εξής αρμοδιότητες:

α) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων την κατανομή του ετήσιου συνολικού προϋπολογισμού επιχορηγήσεων στα Α.Ε.Ι., του οποίου το 20% κατανέμεται με βάση τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων κάθε ιδρύματος,

β) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων την κατανομή θέσεων προσωπικού στα Α.Ε.Ι.

γ) διασφαλίζει τη διαφάνεια των κριτηρίων και δεικτών χρηματοδότησης των Α.Ε.Ι., ιδίως μέσω της ανάρτησης των σχετικών στοιχείων στην ιστοσελίδα της Αρχής,

δ) συλλέγει από τα επί μέρους ιδρύματα και αναλύει τα αναγκαία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της στατιστικά στοιχεία,

ε) αναθέτει την εκπόνηση ερευνών και μελετών σχετικών με το αντικείμενό της Αρχής,

στ) ορίζει, επικαιροποιεί και δημοσιοποιεί τα κριτήρια και τον τρόπο κατανομής της κρατικής επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι.,

ζ) ασκεί εποπτικό έλεγχο στη λειτουργία των πάσης φύσεως υπηρεσιών, επιτροπών, ομάδων εργασίας και λοιπών οργάνων της ΕΘ.Α.Α.Ε.,

3. Το Ανώτατο Συμβούλιο μπορεί να εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων την ολική ή μερική αναστολή της χρηματοδότησης ενός Α.Ε.Ι. αν δεν παρέχει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος το απαιτούμενο υλικό πληροφόρησης και την απαραίτητη τεκμηρίωση για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής.

4. Το Ανώτατο Συμβούλιο εγκρίνει, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, την ετήσια έκθεση της ΕΘ.Α.Α.Ε. για την ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία υποβάλλεται το αργότερο τον Ιούνιο από το έτος αναφοράς της ετήσιας έκθεσης στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στον Πρόεδρο της Βουλής.

5. Το Ανώτατο Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να ορίζει ως γλώσσα για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων της ΕΘ.Α.Α.Ε. και άλλη, πλην της ελληνικής.

Άρθρο 8-Αρμοδιότητες Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης

1. Το Σ.Α.Π. ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) αξιολογεί τα Α.Ε.Ι. και τις επιμέρους ακαδημαϊκές και ερευνητικές τους μονάδες και πιστοποιεί εάν πληρούν τα κριτήρια οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου,

β) πιστοποιεί το αργότερο κάθε πέντε έτη την ποιότητα:

αα) των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των Α.Ε.Ι.,

ββ) των προγραμμάτων σπουδών των τριών κύκλων ανώτατης εκπαίδευσης, των προγραμμάτων δια βίου μάθησης, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και των προγραμμάτων συνεργασίας με άλλα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

γ) πιστοποιεί τα νέα προγράμματα σπουδών πριν την έναρξη της λειτουργίας τους, ύστερα από σχετικό αίτημα των οικείων Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών τους μονάδων. δ) διενεργεί θεματικές αξιολογήσεις των Α.Ε.Ι. και των επιμέρους ακαδημαϊκών τους μονάδων όπως, ιδίως, για τη στρατηγική διεθνοποίησης, την ισότητα των φύλων, την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, την απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα κάθε Α.Ε.Ι., τη διασφάλιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης και δια βίου μάθησης.

2. Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του, το Σ.Α.Π.

α) συγκροτεί, προγραμματίζει και συντονίζει τις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Ε.Ε.Α.Π.),

β) τηρεί και ενημερώνει Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων και Μητρώο Φοιτητών, αποτελούμενο από τους φοιτητές που είναι μέλη των ΜΟ.ΔΙ.Π των Α.Ε.Ι.

γ) μεριμνά για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων από τα Α.Ε.Ι. με ενιαίο και αυτοματοποιημένο τρόπο, σε συνεργασία με τις ΜΟ.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. και τηρεί το μητρώο των αξιολογήσεων και πιστοποιήσεων

δ) εκπονεί μελέτες και έρευνες σχετικές με την αποστολή του ή τις αναθέτει σε άλλους φορείς,

ε) υποστηρίζει τα Α.Ε.Ι. και τις επί μέρους ακαδημαϊκές και διοικητικές μονάδες τους στο σχεδιασμό των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης,

στ) διαμορφώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, τυποποιεί και δημοσιοποιεί εκ των προτέρων τις σχετικές διαδικασίες, κριτήρια και δείκτες, στο πλαίσιο, ιδίως, των κοινών αρχών και κατευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης,

ζ) αποφασίζει την αναβολή ή αναστολή της αξιολόγησης και πιστοποίησης ενός προγράμματος σπουδών ή ενός εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας, αν το σχετικό αίτημα για αξιολόγηση ή πιστοποίηση δεν συνοδεύεται από το απαιτούμενο υλικό πληροφόρησης και την απαραίτητη τεκμηρίωση. 

Άρθρο 9-Αξιολόγηση και πιστοποίηση ποιότητας

1. Η πιστοποίηση των Α.Ε.Ι., των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους, των προγραμμάτων σπουδών και των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, όπως προβλέπεται στις περιπτώσεις α), β) και γ) της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, είναι διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες. Σκοπός της πιστοποίησης είναι η διασφάλιση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης και η βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και διαφάνειας της συνολικής λειτουργίας των Α.Ε.Ι.

2. Η θεματική αξιολόγηση, όπως προβλέπεται στην περίπτωση δ) της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, συνίσταται στη συστηματική, τεκμηριωμένη και λεπτομερή αποτίμηση, ανάδειξη και καταγραφή του έργου των Α.Ε.Ι ή των ακαδημαϊκών τους μονάδων., με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων, και στην κριτική ανάλυση και διαπίστωση τυχόν υφιστάμενων αδυναμιών και αποκλίσεων σε σχέση με την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή τους. Οι θεματικές εκθέσεις αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αρχής.

3. Η Ε.Ε.Α.Π. αξιολογεί αν το Α.Ε.Ι. ή η ακαδημαϊκή μονάδα πληροί τα κριτήρια ποιότητας για την οργάνωση προγράμματος σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, την ποιότητα του προγράμματος σπουδών και την τήρηση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος, με βάση τα προκαθορισμένα κριτήρια, μελετά το υλικό και τα στοιχεία που θέτει υπόψη του το Σ.Α.Π. και επισκέπτεται, όταν απαιτείται, το αντίστοιχο Α.Ε.Ι ή ακαδημαϊκή μονάδα.

Η Ε.Ε.Α.Π.:

α) αξιολογεί περισσότερα από ένα προγράμματα σπουδών, ιδίως αν η ολοκλήρωση του ενός είναι προϋπόθεση για την εισαγωγή στο άλλο,

β) αξιολογεί συναφή προγράμματα σπουδών ή τα εσωτερικά συστήματα διασφάλισης της ποιότητας διαφορετικών ιδρυμάτων,

γ) αξιολογεί τα νέα προγράμματα σπουδών πριν την έναρξη της λειτουργίας τους.

4.Στο πλαίσιο διαδικασίας πιστοποίησης της παραγράφου 1, η Ε.Ε.Α.Π. συντάσσει έκθεση πιστοποίησης, η οποία υποβάλλεται στο Σ.Α.Π., προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση πιστοποίησης. Στο πλαίσιο της παραγράφου 2, η Ε.Ε.Α.Π. συντάσσει έκθεση αξιολόγησης με προτάσεις και συστάσεις προς το Α.Ε.Ι. ή την ακαδημαϊκή μονάδα. Η έκθεση κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΘ.Α.Α.Ε. 

Άρθρο 10-Κριτήρια αξιολόγησης και πιστοποίησης

1. Στα γενικά κριτήρια πιστοποίησης των Α.Ε.Ι., των επιμέρους ακαδημαϊκών τους μονάδων και των προγραμμάτων σπουδών περιλαμβάνονται, ιδίως, τα εξής:

α) η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών, β) η δομή και οργάνωση του προγράμματος σπουδών,

γ) τα μαθησιακά αποτελέσματα, τα επιδιωκόμενα προσόντα και η ζήτησή τους στην αγορά εργασίας,

δ) η ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου, ε) η αριθμητική επάρκεια του προσωπικού,

στ) η ποιότητα του ερευνητικού έργου της ακαδημαϊκής μονάδας, ζ) η σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα,

η) η ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.

1. Με απόφαση του Σ.Α.Π., που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αρχής, διαμορφώνονται πρόσθετα κριτήρια για τα προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην άσκηση  νομοθετικώς  ρυθμιζόμενων  επαγγελμάτων,  σύμφωνα  με  την  περίπτωση  α ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2010 ́ 78), ώστε να διασφαλίζεται ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις εκπαιδευτικές και θεσμικές απαιτήσεις των οικείων επαγγελματικών κλάδων. Για τον σκοπό αυτό, το Σ.Α.Π. συνεργάζεται με τις αντίστοιχες επαγγελματικές ενώσεις και επιμελητήρια.

2. Στα γενικά κριτήρια για την πιστοποίηση των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των Α.Ε.Ι. περιλαμβάνονται, ιδίως, τα εξής:

α) η θέσπιση σαφών και καθορισμένων στόχων για τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και των υποστηρικτικών υπηρεσιών του Α.Ε.Ι.,

β) η διαδικασία σχεδιασμού πολιτικής, η αποτελεσματική οργάνωση και η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας,

γ) η διαδικασία εφαρμογής της πολιτικής για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας, δ) η τεκμηριωμένη βελτίωση της ποιότητας.

4. Τα κριτήρια των προηγούμενων παραγράφων συμπληρώνονται, εξειδικεύονται και αναθεωρούνται με απόφαση του Σ.Α.Π., που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αρχής, με βάση τη γνώση και εμπειρία από την εφαρμογή των διαδικασιών πιστοποίησης και τις αντίστοιχες διεθνείς πρακτικές και εξελίξεις.

5. Τα κριτήρια της θεματικής αξιολόγησης της περίπτωσης δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 τυποποιούνται και εξειδικεύονται από το Σ.Α.Π., σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές και εξελίξεις.

6. Τα κριτήρια των προηγουμένων παραγράφων εναρμονίζονται με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Διασφάλιση της Ποιότητας. 

Άρθρο 11-Διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση, όπως προβλέπεται στον παρόντα νόμο, πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

α) εσωτερική αξιολόγηση που αφορά στην αξιολόγηση του Α.Ε.Ι. ή της ακαδημαϊκής μονάδας ή του προγράμματος σπουδών και του συστήματος εσωτερικής διασφάλισης ποιότητας από τα Α.Ε.Ι. ή τις ακαδημαϊκές τους μονάδες,

β) εξωτερική αξιολόγηση και πιστοποίηση από την Ε.Ε.Α.Π., η οποία ακολουθεί μετά την ολοκλήρωση της εσωτερικής αξιολόγησης, και λαμβάνει υπόψη την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Α.Ε.Ι. ή της ακαδημαϊκής μονάδας. Η Ε.Ε.Α.Π. συλλέγει περαιτέρω δεδομένα, ύστερα από επιτόπια επίσκεψη στα υπό αξιολόγηση Α.Ε.Ι. ή ακαδημαϊκές μονάδες και συζητήσεις με μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, φοιτητές και εκπροσώπους συνεργαζόμενων φορέων. Η

εξωτερική αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης.

γ) Το σχέδιο της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης συντάσσεται από την Ε.Ε.Α.Π. με τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Σ.Α.Π. και γνωστοποιείται στα υπό αξιολόγηση Α.Ε.Ι. ή ακαδημαϊκές μονάδες, που υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από τη γνωστοποίηση του σχεδίου σε αυτά. Αν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις εντός της ανωτέρω προθεσμίας, το σχέδιο της έκθεσης θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό από το Α.Ε.Ι ή την ακαδημαϊκή μονάδα. Η τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης, συνοδευόμενη από την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, υποβάλλεται από την Ε.Ε.Α.Π. στο Σ.Α.Π., το οποίο διαβιβάζει την έκθεση στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Α.Ε.Ι. και μέσω αυτής στην οικεία ακαδημαϊκή μονάδα και μεριμνά για τη δημοσιοποίησή της. Η εξωτερική αξιολόγηση ολοκληρώνεται μέσα σε τέσσερις μήνες από την υποβολή της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης στο Σ.Α.Π.

Άρθρο 12-Αποφάσεις Πιστοποίησης

1. Με απόφαση του Σ.Α.Π., που λαμβάνει υπόψη του την έκθεση της Ε.Ε.Α.Π. και τυχόν διατυπωθείσα γνώμη του οικείου Α.Ε.Ι., πιστοποιείται α) ότι το Α.Ε.Ι. ή η ακαδημαϊκή μονάδα πληροί τις προϋποθέσεις οργάνωσης σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, β) το πρόγραμμα σπουδών και γ) το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του Α.Ε.Ι. Η απόφαση του Σ.Α.Π. μπορεί να είναι θετική, θετική υπό όρους ή αρνητική.

2. Η διάρκεια ισχύος της απόφασης πιστοποίησης ορίζεται στην απόφαση του Σ.Α.Π. και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι έτη. Κατά τη διάρκεια της ισχύος της θετικής απόφασης πιστοποίησης, το Σ.Α.Π., με δική του πρωτοβουλία ή ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να εξετάζει αν τα κριτήρια πιστοποίησης εξακολουθούν να ικανοποιούνται. Αν τα κριτήρια πιστοποίησης δεν ικανοποιούνται, το Σ.Α.Π. ανακαλεί την απόφαση πιστοποίησης και ενημερώνει αμελλητί το οικείο Α.Ε.Ι. και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Ο Πρύτανης του οικείου Α.Ε.Ι. οφείλει να ενημερώνει το Σ.Α.Π. αν τα κριτήρια πιστοποίησης έχουν παύσει να ικανοποιούνται ή αν έχει τέτοια αμφιβολία.

4. Στη θετική υπό όρους απόφαση αναφέρονται τα κριτήρια που δεν ικανοποιούνται και τίθεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη συμμόρφωση στα κριτήρια αυτά και την επανεξέταση της απόφασης. Το Σ.Α.Π., ύστερα από την υποβολή συμπληρωματικής έκθεσης πιστοποίησης σχετικά με τη συμμόρφωση ή μη στα ανωτέρω κριτήρια, εκδίδει νέα απόφαση.

 • Αν εκδοθεί αρνητική απόφαση πιστοποίησης Α.Ε.Ι. ή ακαδημαϊκής μονάδας για την οργάνωση σπουδών και των τριών κύκλων σπουδών, το Σ.Α.Π τη διαβιβάζει στο Ανώτατο Συμβούλιο προκειμένου να εισηγηθεί στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων την αναδιάρθρωση, συγχώνευση, κατάτμηση ή κατάργηση του Α.Ε.Ι. ή της ακαδημαϊκής μονάδας.
 • Αν εκδοθεί αρνητική απόφαση πιστοποίησης προγράμματος σπουδών ή εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί με απόφασή του να περιορίσει τη χρηματοδότηση του Α.Ε.Ι. και την εισαγωγή νέων φοιτητών στο πρόγραμμα σπουδών ή το ίδρυμα. Με την ίδια απόφαση παρέχεται στους φοιτητές του προγράμματος σπουδών ή του ιδρύματος η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους σε άλλο πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών ή ίδρυμα, αντίστοιχα, και ρυθμίζονται τα σχετικά θέματα.
 • Οι εκθέσεις αξιολόγησης και πιστοποίησης των Ε.Ε.Α.Π. και οι αποφάσεις πιστοποίησης του Σ.Α.Π. κοινοποιούνται στο ίδρυμα και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΘ.Α.Α.Ε.
 • Η κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου πιστοποίηση της ποιότητας για συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών ή εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας Α.Ε.Ι. μπορεί να υποκαθίσταται από πιστοποίηση διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης ανώτατης εκπαίδευσης του εξωτερικού, που ορίζεται με απόφαση του Σ.Α.Π. Το Σ.Α.Π. διαπιστεύει φορείς πιστοποίησης του εξωτερικού που είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι και εφαρμόζουν κριτήρια τα οποία ανταποκρίνονται στα κριτήρια της Αρχής.

Άρθρο 13- Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Ε.Ε.Α.Π.)

1. Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Ε.Ε.Α.Π.) είναι πενταμελής, συγκροτείται από το Σ.Α.Π. και αναλαμβάνει το έργο της εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης. Ειδικότερα,

α) τρία τουλάχιστον μέλη της Ε.Ε.Α.Π. είναι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες Α.Ε.Ι. του εξωτερικού που προέρχονται από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων (Μητρώο) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3374/2005 (Α΄189). Το Μητρώο τηρείται και ενημερώνεται από το Σ.Α.Π., το οποίο λαμβάνει υπόψη εισηγήσεις των Α.Ε.Ι. και άλλων σχετικών με το αντικείμενο της ΕΘ.Α.Α.Ε. φορέων. Η διαδικασία τήρησης και ανανέωσης του Μητρώου καθορίζεται με απόφαση του Σ.Α.Π. που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Αρχής. Στο Μητρώο υποχρεωτικά περιλαμβάνονται, σε ποσοστό τουλάχιστον 75% του συνόλου, Έλληνες ή αλλοδαποί εμπειρογνώμονες που διδάσκουν σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού ή ερευνητές σε αντίστοιχα ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού, κατά προτεραιότητα με πείρα σε θέματα αξιολόγησης ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου και του Σ.Α.Π. της ΕΘ.Α.Α.Ε., καθώς επίσης και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται σε αυτήν με οποιαδήποτε σχέση, δεν μπορούν να περιλαμβάνονται στο Μητρώο.

β) Ένα μέλος της Ε.Ε.Α.Π. είναι φοιτητής Α.Ε.Ι. που προέρχεται από το μητρώο φοιτητών που τηρεί και ενημερώνει το Σ.Α.Π.

γ) Στην περίπτωση πιστοποίησης της ποιότητας προγράμματος σπουδών που οδηγεί στην άσκηση νομοθετικώς ρυθμιζόμενου επαγγέλματος, σύμφωνα με την περίπτωση α ́  της  παρ.  1  του  άρθρου  3  του  π.δ.  38/2010  ́78),  ένα  μέλος  της  Ε.Ε.Α.Π. προέρχεται υποχρεωτικά από την αντίστοιχη επαγγελματική ένωση ή επιμελητήριο το οποίο και ορίζει το μέλος αυτό. Στην περίπτωση πιστοποίησης της ποιότητας προγράμματος σπουδών που δεν οδηγεί στην άσκηση νομοθετικώς ρυθμιζόμενου επαγγέλματος, σύμφωνα με την περίπτωση α ́ της παραγράφου  1 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2010 (Α ́78), το πέμπτο μέλος αντικαθίσταται από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3374/2005.

2. Στην περίπτωση πιστοποίησης ποιότητας κοινού προγράμματος συνεργασίας με ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, ένα τουλάχιστον μέλος της Ε.Ε.Α.Π. πρέπει να έχει τεκμηριωμένα καλή γνώση του χώρου εκπαίδευσης του Κράτους προέλευσης του ιδρύματος αυτού.

3. Στα μέλη της Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλεται ημερήσια αμοιβή για το έργο τους, για το ύψος της οποίας δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως εκάστοτε ισχύει. Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των μελών αυτών για την εκτέλεση των καθηκόντων τους (αντίτιμο εισιτηρίων συγκοινωνιακών μέσων ή δαπάνη χρήσης ιδιόκτητου ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου και έξοδα διανυκτέρευσης) καλύπτονται από την ΕΘ.Α.Α.Ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η ημερήσια αμοιβή των μελών της Επιτροπής, το ποσό των δαπανών μετακίνησης και διανυκτέρευσης, η διαδικασία κάλυψής τους, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε σχετικό θέμα.

4. Τα μέλη της Επιτροπής δεν μπορούν να ανήκουν ή να έχουν οποιαδήποτε εκπαιδευτική, ερευνητική ή υπηρεσιακή σχέση με το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει η ακαδημαϊκή μονάδα που αξιολογείται, ή να είχαν κατά την τελευταία πενταετία μια τέτοια σχέση.

5. Αν συμμετέχει αλλοδαπός εμπειρογνώμονας ή ειδικός, η αξιολόγηση και πιστοποίηση μπορεί να γίνεται και στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα, με τη σύμφωνη γνώμη του αξιολογούμενου Α.Ε.Ι. ή της ακαδημαϊκής μονάδας. 

Άρθρο 14-Πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση

1. Το Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση.

2. Το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση:

α) εγκρίνεται ανά τετραετία από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,

β) περιλαμβάνει, ιδίως, μεσοπρόθεσμους στόχους, κατευθύνσεις, σχέδια επενδύσεων, προγράμματα ή επί μέρους δράσεις της εθνικής πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση και

γ) δύναται να εξειδικεύεται σε ετήσια βάση και αναφέρεται σε όλες τις δράσεις εφαρμογής της εθνικής πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση.

3. Το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση υλοποιείται μέσω των Α.Ε.Ι., τα οποία συντάσσουν τετραετές αναπτυξιακό πρόγραμμα και εφαρμόζουν τις σχετικές δράσεις, στο πλαίσιο των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού που περιγράφονται στο επόμενο άρθρο.

Άρθρο 15- Συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού

1. Οι συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού κάθε Α.Ε.Ι. με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καταρτίζονται στο πλαίσιο του στρατηγικού του σχεδιασμού και

της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση, εξειδικεύονται σε ετήσια βάση και αναφέρονται, ιδίως, στα ακόλουθα θέματα:

α) στην ιδιαίτερη φυσιογνωμία και αποστολή του Α.Ε.Ι., τη θέση του στον ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και τους στόχους του Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών μονάδων του, με ιεράρχηση και καθορισμό προτεραιοτήτων,

β) στον προσδιορισμό, τον προγραμματισμό και τα μέτρα για την ανάπτυξη και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και στόχων του Α.Ε.Ι.,

γ) στην ανάπτυξη της υποδομής και του εξοπλισμού, δ) στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,

ε) στο συντονισμό των ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ι. με τις αντίστοιχες εξελίξεις σε ιδρύματα του εξωτερικού και ιδιαίτερα με τις εξελίξεις και τις προοπτικές στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.

2. Ως προς το οικονομικό σκέλος, οι συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού εξειδικεύονται για κάθε Α.Ε.Ι.:

α) στις λειτουργικές δαπάνες, β) τις επενδύσεις και

γ) το προσωπικό κάθε κατηγορίας.

Οι παραπάνω συμφωνίες εκτελούνται σε ετήσια βάση.

3. Η εισήγηση του Α.Ε.Ι. για την προγραμματική συμφωνία υποβάλλεται από τον Πρύτανη στο Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του έτους που προηγείται εκείνου από το οποίο αρχίζει η ισχύς της επόμενης προγραμματικής συμφωνίας. Ύστερα από διαπραγμάτευση του Ανωτάτου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. με το Α.Ε.Ι., κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και η συμμόρφωση του ιδρύματος προς τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης και  πιστοποίησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, η συμφωνία εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., υπογράφεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η γνώμη της ΕΘ.Α.Α.Ε. αφορά στα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ενώ, ως προς το οικονομικό σκέλος, η ΕΘ.Α.Α.Ε. εκφράζει γνώμη μόνο ως προς την κατανομή της συνολικής δημόσιας χρηματοδότησης στα Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το επόμενο άρθρο, και όχι ως προς το συνολικό ύψος αυτής. Τα συμβαλλόμενα μέρη επανεξετάζουν τις συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού και τις τροποποιούν αναλόγως, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κάθε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο.

4. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. παρακολουθεί σε ετήσια βάση και αξιολογεί την πορεία εκτέλεσης των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού κάθε Α.Ε.Ι. με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και εισηγείται την τροποποίησή τους στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Ο ετήσιος απολογισμός της εκτέλεσης των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού καταρτίζεται και εγκρίνεται από το Α.Ε.Ι, δημοσιεύεται στο διαδικτυακό του τόπο και υποβάλλεται στην ΕΘ.Α.Α.Ε. και στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου του επόμενου έτους. Η διαδικασία της έγκρισης του απολογισμού από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ολοκληρώνεται εντός τριών μηνών από την υποβολή του. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο απολογισμός θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. 

Άρθρο 16-Κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης στα Α.Ε.Ι.

1. Η χρηματοδότηση των Α.Ε.Ι. από τον Κρατικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατανέμεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και δεικτών, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2. α) Το 80% της τακτικής χρηματοδότησης στα Α.Ε.Ι. κατανέμεται σύμφωνα με τα κατωτέρω, ιδίως, κριτήρια: το συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά πρόγραμμα σπουδών, το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος σπουδών ανά φοιτητή για κάθε πρόγραμμα σπουδών, τη διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών, το μέγεθος και τη γεωγραφική διασπορά του ιδρύματος.

β) Το 20% της τακτικής χρηματοδότησης στα Α.Ε.Ι. εντός των ορίων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατανέμεται με βάση ενδεικτικούς δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων, στους οποίους επιλέγει να αξιολογηθεί κάθε Α.Ε.Ι. Οι δείκτες αυτοί είναι, ιδίως, οι εξής:

αα) η ποιότητα και αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως ενδεικτικά η αριθμητική σχέση αποφοίτων προς εισερχόμενους φοιτητές, η αξιολόγηση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών από τους φοιτητές και η πορεία επαγγελματικής απορρόφησης των αποφοίτων,

ββ) η ερευνητική δραστηριότητα, όπως ενδεικτικά ο αριθμός μελών του επιστημονικού προσωπικού που επιτυγχάνουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, ο αριθμός Κέντρων Αριστείας στην έρευνα και ο αριθμός διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού που κατέχει θέσεις στα κεντρικά όργανα διοίκησης διεθνών ακαδημαϊκών ή ερευνητικών οργανισμών ή διεθνών επιστημονικών εταιρειών, ο αριθμός δημοσιεύσεων ανά καθηγητή, ο αριθμός ετεροαναφορών ανά καθηγητή, ο αριθμός ανά καθηγητή απλών συμμετοχών σε διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και ο αριθμός ανά καθηγητή συμμετοχών με συντονιστικό ρόλο σε ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών.

γγ) Η διεθνοποίηση, όπως ενδεικτικά ο αριθμός των αλλοδαπών φοιτητών σε αναλογία με το συνολικό αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών, των φοιτητών που φοιτούν στο ίδρυμα μέσω των ευρωπαϊκών και διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, των φοιτητών που φοιτούν στο εξωτερικό μέσω ευρωπαϊκών και διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ο αριθμός συμφωνιών συνεργασίας με άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα κριτήρια κατανομής και οι δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων των παραγράφων 2(α) και 2(β) ανωτέρω, ο τρόπος με τον οποίο αυτοί σταθμίζονται και συνδυάζονται, καθώς και κάθε σχετική διαδικασία. δ) Σε περίπτωση που ένα Α.Ε.Ι. δεν επιτύχει τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων στους οποίους έχει επιλέξει να αξιολογηθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2(β), τότε η χρηματοδότηση που δεν θα λάβει ως συνέπεια της αξιολόγησής του θα κατανεμηθεί στην χρηματοδότηση των λοιπών Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην απόφαση της παραγράφου 2(γ).

ε) Η τακτική χρηματόδοτηση κατανέμεται στα Α.Ε.Ι. με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. μέχρι τον Ιανουάριο εκάστου έτους.

Άρθρο 17-Αξιολόγηση και χρηματοδότηση της ΕΘ.Α.Α.Ε.

1.Η ΕΘ.Α.Α.Ε. προβαίνει σε εσωτερική αξιολόγηση της λειτουργίας και του έργου της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού της, και αναθέτει την εξωτερική αξιολόγησή της σε έγκυρους και διεθνώς αναγνωρισμένους αξιολογητές, οργανισμούς ή φορείς αξιολόγησης οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Σωμάτων Διασφάλισης Ποιότητας και πληρούν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Διασφάλιση της Ποιότητας. Οι εκθέσεις της εσωτερικής και της εξωτερικής αξιολόγησής της Αρχής υποβάλλονται στο Ανώτατο Συμβούλιο, το οποίο τις κοινοποιεί στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. Οι εκθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης και οι εκθέσεις πιστοποίησης λαμβάνονται υπόψη στην κατάρτιση του τετραετούς προγραμματισμού και της αντίστοιχης προγραμματικής συμφωνίας. Σε περίπτωση θετικής υπό όρους απόφασης πιστοποίησης της ΕΘ.Α.Α.Ε. ή απόφασης μη πιστοποίησης, με πρωτοβουλία του Προέδρου της ΕΘ.Α.Α.Ε. σχεδιάζονται και υλοποιούνται βελτιωτικές ενέργειες προκειμένου να επιτευχθεί συμμόρφωση στα κριτήρια που δεν ικανοποιούνται.

 • Οι πιστώσεις για τη λειτουργία της ΕΘ.Α.Α.Ε. εγγράφονται υπό ίδιο φορέα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τον προϋπολογισμό εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών ο Πρόεδρος της ΕΘ.Α.Α.Ε.
 • Η ΕΘ.Α.Α.Ε. συνάπτει συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού με τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις δραστηριότητες και τους στόχους της. Επίσης, η ΕΘ.Α.Α.Ε. συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων και απολογισμού.

Άρθρο 18-Επιστημονική και διοικητική υπηρεσία

1. Για τη λειτουργία της, η ΕΘ.Α.Α.Ε. υποστηρίζεται από διοικητική και επιστημονική υπηρεσία, στις οποίες προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής.

2. Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΘ.Α.Α.Ε. διορίζεται με απόφαση του Προέδρου της ΕΘ.Α.Α.Ε., ύστερα από δημόσια προκήρυξη της θέσης που εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Αρχής και αξιολόγηση των υποψηφίων από τριμελή επιτροπή  που ορίζει το Ανώτατο Συμβούλιο μεταξύ των μελών του, μετά από εισήγηση του Προέδρου. Ο Γενικός Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και λαμβάνει αποδοχές που καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της περίπτωσης ε) του άρθρου 3.

3. Ο υποψήφιος για τη θέση του Γενικού Διευθυντή πρέπει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα ανώτατης εκπαίδευσης. Η ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. Πρόσθετα και ειδικότερα προσόντα, καθώς και η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής ορίζονται στον Οργανισμό της ΕΘ.Α.Α.Ε. Για την πλήρωση της θέσης, το Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. εκδίδει δημόσια προκήρυξη με την οποία ορίζει τα ειδικότερα κριτήρια και διαδικασία επιλογής, η οποία περιλαμβάνει και στάδιο συνέντευξης των υποψηφίων, το οποίο δεν μπορεί να προσμετράται με συντελεστή βαρύτητας μεγαλύτερο του 20% του συνόλου των σχετικών μορίων, βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή. Η επιλογή γίνεται σύμφωνα  με τα κριτήρια που καθορίζονται στην προκήρυξη, τηρούνται δε οι αρχές της δημοσιότητας, της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας.

4. Ο Γενικός Διευθυντής:

α) συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου και του Σ.Α.Π.

β) συντονίζει και κατευθύνει την επιστημονική και τη διοικητική υπηρεσία και τις μονάδες τους,

γ) είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των αποφάσεων, κατευθύνσεων και οποιωνδήποτε άλλων πράξεων της ΕΘ.Α.Α.Ε.,

δ) μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής και να εξουσιοδοτεί μέλη του προσωπικού της ΕΘ.Α.Α.Ε. να υπογράφουν έγγραφα ή άλλες πράξεις «με εντολή γενικού διευθυντή»,

ε) είναι διατάκτης των δαπανών της ΕΘ.Α.Α.Ε. και

στ) πρόσθετες και ειδικότερες αρμοδιότητες μπορεί να ορίζονται στον Οργανισμό της ΕΘ.Α.Α.Ε.

5. Η διοικητική υπηρεσία της ΕΘ.Α.Α.Ε. διαρθρώνεται στις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:

α) Διεύθυνση Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας,

β) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Χρηματοδότησης,

γ) Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης και δ) Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης.

Οι αρμοδιότητες των διευθύνσεων, η περαιτέρω διάρθρωσή τους σε τμήματα, αυτοτελή γραφεία ή γραφεία, καθώς και οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες των προϊσταμένων τους καθορίζονται στον Οργανισμό της Αρχής.

6. Την επιστημονική υπηρεσία της ΕΘ.Α.Α.Ε. αποτελεί το Κέντρο Μελετών και Ερευνών, το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο διεύθυνσης.

Το Κέντρο Μελετών και Ερευνών συγκεντρώνει στοιχεία, τηρεί βάσεις δεδομένων, διεξάγει έρευνες, εκπονεί μελέτες, δημοσιεύει εκθέσεις και οργανώνει επιστημονικές ημερίδες και διεθνή συνέδρια για θέματα σχετικά με την αποστολή της ΕΘ.Α.Α.Ε.

Οι δραστηριότητες του Κέντρου ορίζονται με απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου, η οποία διατυπώνεται σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή της ΕΘ.Α.Α.Ε.

Το Κέντρο Μελετών και Ερευνών συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στο Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. την ετήσια έκθεση για την ανώτατη εκπαίδευση που υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

7. Το Κέντρο διευθύνεται από Διευθυντή Ερευνών και Μελετών, ο οποίος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Για την επιστημονική υποστήριξη των δραστηριοτήτων των Κέντρου, το Ανώτατο Συμβούλιο της Αρχής, με απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συστήσει Επιστημονικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτείται από καθηγητές Α.Ε.Ι. Πρόσθετες και ειδικότερες αρμοδιότητες του Κέντρου, τα θέματα λειτουργίας αυτού, καθώς και τα όργανα, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής και πλήρωσης της θέσης του Διευθυντή Ερευνών και Μελετών καθορίζονται στον Οργανισμό της Αρχής.

8. Οι θέσεις του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της ΕΘ.Α.Α.Ε. είναι εικοσιπέντε και του Διοικητικού Προσωπικού είκοσι. Οι ως άνω θέσεις είναι θέσεις μόνιμου προσωπικού ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και κατανέμονται ως ακολούθως:

α) εικοσιπέντε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, εκ των οποίων οι δέκα είναι μόνιμου προσωπικού και οι δεκαπέντε προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

β) πέντε θέσεις ΠΕ Διοικητικού, εκ των οποίων οι τρεις είναι μόνιμου προσωπικού και οι δύο προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

γ) δύο θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, εκ των οποίων η μία είναι μόνιμου προσωπικού και η μία προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

δ) δύο θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού, εκ των οποίων η μία είναι μόνιμου προσωπικού και η μία προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

ε) δύο θέσεις ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, εκ των οποίων η μία είναι μόνιμου προσωπικού και η μία προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

στ) τρεις θέσεις ΠΕ Πληροφορικής, εκ των οποίων η μία είναι μόνιμου προσωπικού και οι δύο προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

ζ) δύο θέσεις ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων, εκ των οποίων η μία είναι μόνιμου προσωπικού και η μία προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

η) δύο θέσεις ΤΕ Πληροφορικής, εκ των οποίων η μία είναι μόνιμου προσωπικού και η μία προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Οι θέσεις μόνιμου προσωπικού καλύπτονται αποκλειστικά με μετατάξεις μόνιμου προσωπικού. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της ΕΘ.Α.Α.Ε., οι ειδικότητες και τα ειδικότερα προσόντα του κλάδου Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ορίζονται με τη δημόσια προκήρυξη για την κάλυψή τους.

Με τον Οργανισμό της ΕΘ.Α.Α.Ε. είναι δυνατή η ανακατανομή των κενών θέσεων της παρούσας παραγράφου σε κλάδους, κατηγορίες ή ειδικότητες, τα ειδικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης, καθώς και η συγκρότηση υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου που επιλαμβάνεται των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού και κάθε σχετικό θέμα.

9. Οι υπηρεσιακές ανάγκες της ΕΘ.Α.Α.Ε. μπορεί να καλύπτονται με αποσπάσεις. Για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών με απόσπαση προσωπικού μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφαρμόζονται αναλόγως οι διαδικασίες που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων του π.δ. 291/1998 ́210) με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρούσα και όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται ο Συνήγορος του Πολίτη ως όργανο νοείται ο Πρόεδρος της ΕΘ.Α.Α.Ε. Η προεπιλογή για τις θέσεις γίνεται από τον Πρόεδρο της ΕΘ.Α.Α.Ε. επικουρούμενο από τον Γενικό Διευθυντή. Η αξιολόγηση των προς απόσπαση υπαλλήλων ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή, η σύνθεση της οποίας ορίζεται από τον Πρόεδρο της ΕΘ.Α.Α.Ε. και αποτελείται από τον Πρόεδρο της ΕΘ.Α.Α.Ε. και δύο μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου της Αρχής. Η επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου της Αρχής το καταλληλότερο προς απόσπαση προσωπικό. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του οικείου Υπουργού, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της ΕΘ.Α.Α.Ε. , χωρίς να απαιτείται γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Για την υποβολή της πρότασης του Προέδρου απαιτείται προηγουμένως η σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. που διαμορφώνεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης. Η απόσπαση διαρκεί 3 έτη, μπορεί να παρατείνεται μια ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου. Ο Πρόεδρος της ΕΘ.Α.Α.Ε. δύναται, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Ανώτατου Συμβουλίου και αξιολόγησης των υπαλλήλων, να αποφασίζει την παράταση της απόσπασής τους εκδίδοντας σχετική διαπιστωτική πράξη. Η παράταση της απόσπασής του κατά τη δημοσίευση του παρόντος προσωπικού που υπηρετεί με απόσπαση στην Α.ΔΙ.Π. δύναται να πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, ύστερα από αίτηση του εν λόγω προσωπικού, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού μπορεί να πληρώνονται και με μετατάξεις προσωπικού μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τουλάχιστον διετή διοικητική εμπειρία σε αντίστοιχο αντικείμενο, στις ως άνω θέσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. Οι ως άνω θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού δύνανται να καλύπτονται με μετατάξεις υπαλλήλων, μόνιμων ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από διαδικασία επιλογής και εφόσον κατέχουν τα αναγκαία για τις θέσεις αυτές προσόντα. Για την προεπιλογή και επιλογή του προς μετάταξη προσωπικού σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ακολουθείται αναλόγως η ως άνω προβλεπόμενη διαδικασία για τις αποσπάσεις. Για τον ορισμό των προσόντων για την πλήρωση των θέσεων με μετάταξη εφαρμόζεται το άρθρο του π.δ. 50/2001 (Α ́39). Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι κατά περίπτωση ισχύουσες για τις μετατάξεις διατάξεις του Κώδικα Καταστάσεως Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ν. 3528/2007, Α ́26), του ν. 4024/2011 (A ́226), όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και του Κώδικα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (π.δ. 410/1988, Α ́191) όπως εκάστοτε ισχύει και του ν. 3801/2009 (Α ́163) ως προς το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της ΕΘ.Α.Α.Ε., όπου απαιτείται, χρέη υπηρεσιακού συμβουλίου τελεί το Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντες με απόσπαση ή με πιστοποιημένη διάθεση στην Α.ΔΙ.Π.. δύνανται, ύστερα από αίτηση τους, να μεταταχθούν στις ως άνω θέσεις διοικητικού προσωπικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού, εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του π.δ. 50/2001 (Α ́39) και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για τη μετάταξη όπως αυτές προβλέπονται με τον Κώδικα Καταστάσεως Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ν. 3528/2007, Α ́26) και τον Κώδικα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (π.δ. 410/1988, Α ́191) όπως ισχύει και το ν. 3801/2009 (Α ́163) ως προς το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Η ως άνω μετάταξη διενεργείται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., ύστερα από πρόταση του Προέδρου του, χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας προέλευσης κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Η απόφαση του Προέδρου για τη μετάταξη υπαλλήλου λαμβάνεται ύστερα από αξιολόγηση από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο και δύο μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. και κατόπιν σχετικής αίτησης του προς μετάταξη υπαλλήλου. Η ως άνω επιτροπή συγκροτείται από το Συμβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε., ύστερα από εισήγηση που Προέδρου. Το προσωπικό, μόνιμο ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που μετατάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος στην ΕΘ.Α.Α.Ε. εντάσσεται, με την απόφαση μετάταξής του, στο βαθμό της θέσης που μετατάσσεται με βάση το βαθμό που ήδη κατέχει και τον πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό, έως τον τελευταίο ενιαίο βαθμό της θέσης, καθώς και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. Το ασφαλιστικό−συνταξιοδοτικό καθεστώς των μετατασσομένων ρυθμίζεται με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3234/2004 (Α ́52).

10.Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για τα προσόντα του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  άρθρου  2  του  π.δ.  50/2001  ́  39).  Η  κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή η εξειδίκευση σε θέματα οργάνωσης της ανώτατης εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικής πολιτικής συνεκτιμώνται κατά την επιλογή τους. Οι διαδικασίες πλήρωσης των θέσεων αυτών καθορίζονται από τον Οργανισμό της ΕΘ.Α.Α.Ε. , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2190/1994.

11. Οι αποδοχές του διοικητικού προσωπικού, μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθορίζονται με τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α ́226). Οι αποδοχές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Αρχής, μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και του από μετάταξη προσωπικού στις θέσεις αυτές, καθορίζονται με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του ως άνω νόμου.

12. Με απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., το ειδικό επιστημονικό προσωπικό της ΕΘ.Α.Α.Ε. μπορεί να λαμβάνει εκπαιδευτική ή επιμορφωτική άδεια με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο Οργανισμός της ΕΘ.Α.Α.Ε.

13. Για την επιστημονική υποστήριξη των δραστηριοτήτων της, η ΕΘ.Α.Α.Ε., με απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου της, μπορεί να προσκαλεί και να συνεργάζεται με καθηγητές των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικεύσεις και εμπειρία σχετικές με τη δραστηριότητα και την αποστολή της ΕΘ.Α.Α.Ε. Για την απασχόληση καθηγητή Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο πλαίσιο της ανωτέρω συνεργασίας, γίνεται ανάθεση καθηκόντων από το Συμβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε., ύστερα από σύμφωνη γνώμη της οικείας κοσμητείας. Η κοσμητεία μπορεί στην περίπτωση αυτή να απαλλάσσει πλήρως ή μερικά τον καθηγητή από τα καθήκοντά του στη Σχολή ή το Τμήμα. Για τον ίδιο σκοπό, η ΕΘ.Α.Α.Ε. μπορεί να προσκαλεί επιστήμονες από αντίστοιχες αρχές και υπηρεσίες αξιολόγησης, πιστοποίησης της ποιότητας και χρηματοδότησης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Επιπλέον, η ΕΘ.Α.Α.Ε. μπορεί να χορηγεί στα μέλη του ειδικού επιστημονικού προσωπικού ειδική άδεια για την απασχόλησή τους σε αντίστοιχες αρχές και υπηρεσίες άλλων χωρών, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τρεις μήνες, με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση στο αντικείμενό τους. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. μπορεί να καταβάλει στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής ειδική πρόσθετη αμοιβή, ημερήσια αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής. Το ύψος και οι προϋποθέσεις τους καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

14. Στην ΕΘ.Α.Α.Ε. λειτουργεί το Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έχει συσταθεί με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3374/2005 (Α’ 189). 

Άρθρο 19– Κέντρα Αριστείας

 1. Για την επιβράβευση και υποστήριξη βέλτιστων πρακτικών ποιότητας και καινοτομίας στα Α.Ε.Ι., θεσμοθετείται η ανάδειξη Κέντρων Αριστείας στην ανώτατη εκπαίδευση, σύμφωνα με τα κατωτέρω.
 2. Α.Ε.Ι., Σχολές ή Τμήματά τους αναδεικνύονται ως Κέντρα Αριστείας από την ΕΘ.Α.Α.Ε., ύστερα από πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων και αξιολόγηση ειδικών επιτροπών που συγκροτούνται, τα μέλη των οποίων επιλέγονται με κλήρωση από το Μητρώο Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων που τηρεί η ΕΘ.Α.Α.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 3374/2005 (Α΄189). Κριτήρια για την ανάδειξη των Κέντρων Αριστείας είναι ιδίως η εξαιρετική ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού και ερευνητικού έργου, η αποτελεσματική δομή και οργάνωση των συναφών προγραμμάτων σπουδών, η σύνδεση διδασκαλίας και έρευνας και η υψηλή ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και ορίζονται η ειδικότερη διαδικασία ανάδειξης των Κέντρων Αριστείας, η πρόσθετη στήριξή τους και κάθε σχετικό θέμα.

Άρθρο 20 – Μεταβατικές Διατάξεις

 1. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της ΕΘ.Α.Α.Ε. εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις που αφορούν τη συγκρότηση και λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών της Αρχής, εκτός εάν ρητώς ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.
 2. Το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ορίζεται ο νέος Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο. Με τη συγκρότηση του Ανώτατου Συμβουλίου παύει η θητεία των κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου μελών του Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π.
 3. Εκκρεμείς διαδικασίες αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α’ 189) και του ν. 4009/2011 (Α’ 195) ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του αντίστοιχου νόμου. Για τα Τμήματα ή τις Σχολές των Α.Ε.Ι., για τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν έχει κινηθεί η διαδικασία αξιολόγησης  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3374/2005 ή του ν. 4009/2011, η διαδικασία αυτή αρχίζει και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Με την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων όλων των τμημάτων παύει η διαδικασία αξιολόγησης με βάση τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και του ν. 4009/2011. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπου σε αυτές αναφέρεται η Ολομέλεια της Α.ΔΙ.Π., από τη συγκρότηση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. νοείται το Συμβούλιο αυτό.
 4. Τα προγράμματα σπουδών που παρέχονται από Τμήματα ή Σχολές κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης σύμφωνα με το επόμενο εδάφιο. Η διαδικασία πιστοποίησης της ποιότητας κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου αρχίζει σε κάθε Α.Ε.Ι. ύστερα από σχετική δημόσια πρόσκληση της Αρχής και αίτηση του οικείου ιδρύματος, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, καθώς και μετά την ανάπτυξη του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του Α.Ε.Ι., με βάση τις κοινές αρχές και κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και της ΕΘ.Α.Α.Ε. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών τμήματος Α.Ε.Ι., του οποίου την ιδρυματική Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης υπέβαλε το Α.Ε.Ι. προς την Α.ΔΙ.Π.,  και προήλθε από συγχώνευση ή κατάργηση τμήματος, ή μετονομάσθηκε, θεωρείται πιστοποιημένο (αξιολογημένο σύμφωνα με το ν. 3374/2005 ή τον ν. 4009/2011), έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την ΕΘ.Α.Α.Ε. Το εν λόγω τμήμα δύναται να οργανώνει αυτοδύναμα ή να συνδιοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και για περίοδο δύο ετών το αργότερο έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης του προγράμματος σπουδών του.
 5. Το χρονικό διάστημα θητείας που έχει διανυθεί σε όργανα διοίκησης της Α.ΔΙ.Π. κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν προσμετράται για τον υπολογισμό της ανώτατης διάρκειας άσκησης καθηκόντων σε όργανα της ΕΘ.Α.Α.Ε., όπου προβλέπεται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
 6. Το προσωπικό, πάσης φύσεως, που υπηρετεί στην Α.ΔΙ.Π. κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, παραμένει στην ΕΘ.Α.Α.Ε., στις ίδιες θέσεις, με τις ίδιες απολαβές και την ίδια νομική σχέση απασχόλησης.
 7. Ο Γενικός Διευθυντής της Α.ΔΙ.Π., κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, παραμένει στην ΕΘ.Α.Α.Ε, μέχρι τη λήξη της θητείας του.
 8. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η συντομογραφία Α.ΔΙ.Π. ή ισοδύναμη, νοείται η ΕΘ. Α.Α.Ε.

Άρθρο 21 – Λοιπές διατάξεις 

Μετά από τρία έτη από την ψήφιση του παρόντος νόμου με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανατίθεται στην ΕΘ.Α.Α.Ε. η συγκρότηση ομάδας εμπειρογνωμόνων με διεθνή σύνθεση για την αξιολόγηση των αλλαγών του παρόντος νόμου και τη σύσταση προτάσεων για τυχόν αναθεώρηση διατάξεων. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων συντάσσει έκθεση μέσα σε τρεις μήνες από τη συγκρότηση της και την υποβάλλει στον  Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για την υποστήριξη της ομάδας η ΕΘ.Α.Α.Ε. συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία από την πορεία εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄

ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Άρθρο 22 - Διοικητική δομή και αρμοδιότητες 

1. Η παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ) κάθε προγράμματος/έργου ευθύνεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 56.»

2. Mετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Μέχρι την έκδοση της απόφασης του Πρύτανη της περ. η΄ της παρ. 15 του άρθρου 15, τις αρμοδιότητες του Προέδρου ασκεί ο Πρύτανης.»

3. Η περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «ε. εγκρίνει τους προϋπολογισμούς των έργων που εκτελούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και τις τυχόν αναμορφώσεις αυτών, εντάσσοντάς τους στον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε.,»

4. Η περ. ιγ΄ της παρ.1 του άρθρου 54 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «ιγ. χορηγεί ταμειακές διαχειριστικές διευκολύνσεις σε προγράμματα και έργα, καθώς και προκαταβολές σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.,».

5. Η παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4485/2017, όπως η παρ. αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η Επιτροπή δύναται με απόφασή της να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό αυτής να ασκεί τις αρμοδιότητες της έγκρισης των αναμορφώσεων των προϋπολογισμών των έργων που εκτελούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και της χορήγησης προκαταβολών σύμφωνα με τις περιπτώσεις ε΄και ιγ΄ της παρ. 1.»

6. Στο άρθρο 55 του ν. 4485/2017 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών μπορεί, με πράξη του, να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής υπηρεσιακών εγγράφων που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ε.Λ.Κ.Ε., τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο της παρ.1, στον Προϊστάμενο της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΜΟΔΥ), καθώς και σε προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων της ΜΟΔΥ, εφόσον υφίστανται.»

7. Η παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ) ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης, ευθύνεται για την ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου και για τη σκοπιμότητα και επιλεξιμότητα των δαπανών που συνδέονται με την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του έργου και παρακολουθεί το οικονομικό αντικείμενό του.»

8. Η παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017, όπως η παρ. αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και την υποπαρ. β΄ της παρ. 8 του άρθρου 72 του ν. 4610/2019, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος καταθέτει προς την Επιτροπή Ερευνών αίτημα αποδοχής διαχείρισης έργου ή προγράμματος, συνοδευόμενο από συνοπτικό συνολικό προϋπολογισμό του προς αποδοχή έργου ή προγράμματος, εφόσον η διάρκειά του εκτείνεται πέραν του έτους και αναλυτικό ετήσιο προϋπολογισμό για το τρέχον οικονομικό έτος.»

9. Η παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ο ΠΜΟΔΥ έχει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των άρθρων 25, 26 και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αυτές εξειδικεύονται στον παρόντα νόμο, καθώς και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο οργανόγραμμα της ΜΟΔΥ και όσες του μεταβιβάζει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 55 του παρόντος νόμου.»

10. Στο άρθρο 57 του ν. 4485/2017 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Ο ΠΜΟΔΥ δύναται να μεταβιβάζει ή να παρέχει εξουσιοδότηση για την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του, προς υπαλλήλους της ΜΟΔΥ ή προϊσταμένους των υποκείμενων σε αυτή οργανικών μονάδων, εφόσον υπάρχουν.».

11. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 58 του του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Στη Μονάδα αυτήν ανήκουν όλες οι αρμοδιότητες που αφορούν στη διοικητική και οικονομική διαχείριση των ερευνητικών έργων και προγραμμάτων που εκτελούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε..»

12. Η περ. ια΄της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«ια. η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με την Επιτροπή Ερευνών, η υποβολή της στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων και η κοινοποίησή της στη Σύγκλητο και τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι.,».

13. Στην παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4485/2017 προστίθεται περίπτωση ιθ΄ ως εξής

«ιθ. κάθε άλλη ενέργεια απαραίτητη για τη διοικητική και οικονομική διαχείριση των έργων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε..»

14. Η περ. α΄της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «α. από προσωπικό του οικείου Α.Ε.Ι., το οποίο ασκεί αρμοδιότητες που ορίζονται στην παρ. 2.»

Άρθρο 23 - Θέματα οικονομικής διαχείρισης 

1. Η περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017, όπως η περ. αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 75 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), αντικαθίσταται ως εξής: «α. Το ποσοστό των ετήσιων εσόδων των περιπτώσεων δ΄, ε΄, ζ΄, η΄ και θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 51, το οποίο μεταβιβάζεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. στον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και απόφαση της Συγκλήτου, κυμαίνεται κατ’ ελάχιστον από 5% έως 20%.»

2. Η περ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Το υπολειπόμενο ποσοστό των ετήσιων εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε., μετά την αφαίρεση  του ποσού της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου, κατανέμεται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών, στον Ε.Λ.Κ.Ε. και την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., για να αναληφθούν δαπάνες σε βάρος προϋπολογισμού σε έργο ή έργα που δύνανται να εκτείνονται και πέραν του έτους, για την επίτευξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων του Α.Ε.Ι., για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Ε.Λ.Κ.Ε. και του Α.Ε.Ι. (φύλαξη, καθαριότητα, συντήρηση εξοπλισμού κ.λπ.), για τις ανάγκες της ίδιας περιουσίας ή υποστήριξης περιουσιακών στοιχείων του Α.Ε.Ι. ή για την κάλυψη του διαχειριστικού κόστους των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Α.Ε.Ι, εφόσον υπάρχουν, το οποίο δύναται κατ’ ανώτατο όριο να ανέλθει έως το ποσοστό του 20% των συνολικών δαπανών της λειτουργίας αυτών.»

3. Η περ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Υπόλοιπο ταμειακών διαθεσίμων των έργων/προγραμμάτων που εκτείνονται πέραν του έτους και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στο τέλος του οικονομικού έτους, μεταφέρεται στο επόμενο οικονομικό έτος και με αυτό δύναται να καλύπτονται δαπάνες του επόμενου οικονομικού έτους που αναλαμβάνονται σε βάρος έργων- προγραμμάτων, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε..»

4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Ποσοστό έως 10% των περιουσιακών ταμειακών διαθεσίμων, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής και απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., μπορούν να χρησιμοποιούνται για να αναλαμβάνονται δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισμού έργων/ προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. για δαπάνες υποτροφιών και ερευνητικών/εκπαιδευτικών προγραμμάτων νέων επιστημόνων, καθώς και για δαπάνες δημοσίων συμβάσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Α.Ε.Ι και του Ε.Λ.Κ.Ε..»

5. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017, όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4559/2018 (Α΄142), αντικαθίσταται ως εξής: «Για τον σκοπό αυτό, ο επιστημονικός υπεύθυνος, μετά την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου/προγράμματος καταθέτει προς έγκριση στην Επιτροπή Ερευνών ετήσιο προϋπολογισμό και πρόταση χρήσης του αδιαθέτου υπόλοιπου για δράσεις με στόχο την υποστήριξη της έρευνας.» Στην ίδια παρ. προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως εξής: «Η διαδικασία ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου του έργου/προγράμματος καθορίζεται στον οικείο Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης του άρθρου 68.».

6. Η περ. α΄ της παρ. 9 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017, όπως η περ. αυτή προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 33 του ν.4559/2018 και τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4589/2019, αντικαθίσταται ως εξής: «α. Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., κατόπιν αιτήματος του επιστημονικού υπευθύνου έργου/προγράμματος, χορηγούν προκαταβολές με την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ), με σκοπό την υλοποίηση των έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζονται. Το ΧΕΠ εκδίδεται από τη ΜΟΔΥ των Ε.Λ.Κ.Ε. μετά από έγκριση της Επιτροπής Ερευνών στο οποίο ορίζονται τα στοιχεία του δικαιούχου της προκαταβολής, το ύψος του ποσού της χορηγούμενης προκαταβολής, η αιτιολογία χορήγησης και το χρονικό διάστημα απόδοσης αυτής. Το ποσό της χορηγούμενης προκαταβολής δύναται να πιστώνεται σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής. Το ΧΕΠ χορηγείται προκειμένου να καλυφθούν: αα) έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας, ββ) απαιτήσεις προμήθειας οργάνων, αναλωσίμων ή εξειδικευμένων υπηρεσιών από το εξωτερικό, γγ) ανάγκες μικροεξόδων λοιπών δαπανών μέχρι το ποσό των χιλίων ευρώ.

Δικαιούχος της προκαταβολής/προκαταβολών ανά έργο/πρόγραμμα ορίζεται ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου/προγράμματος ή άλλο μέλος του προσωπικού του Α.Ε.Ι., εφόσον έχει μόνιμη ή αορίστου χρόνου εργασιακή σχέση με το Α.Ε.Ι.. Ο δικαιούχος της προκαταβολής/προκαταβολών καθίσταται υπόλογος για την απόδοσή της/τους. Η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών ορίζει την προθεσμία απόδοσης της προκαταβολής.

Για τα έργα/προγράμματα, τα οποία δεν έχουν σαφή ημερομηνία λήξης και καταθέτουν ετήσιο αναλυτικό προϋπολογισμό, η προθεσμία απόδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρίμηνο και σε κάθε περίπτωση την 31η Δεκεμβρίου του οικονομικού έτους.

Για τα έργα/προγράμματα, των οποίων η διάρκεια εκτείνεται πέραν του έτους, η προθεσμία απόδοσης ορίζεται έως την 31η Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους ή την ημερομηνία λήξης του έργου, εφόσον αυτή έχει οριστεί πριν την 31η Μαρτίου.

Μετά τη διενέργεια των δαπανών ο δικαιούχος υποβάλλει στη ΜΟΔΥ όλα τα σχετικά παραστατικά (εξοφλημένα τιμολόγια κ.λπ.) και δικαιολογητικά για την απόδοση.

Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως όλου του ποσού του ΧΕΠ ο δικαιούχος καταθέτει το υπόλοιπο ποσό στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του έργου/προγράμματος. Δεν επιτρέπεται η έκδοση ΧΕΠ σε δικαιούχο που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχει αποδώσει εμπροθέσμως προηγούμενη προκαταβολή που έχει λάβει.» 

Άρθρο 24 - Προϋπολογισμός

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 60 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Καμία δαπάνη δεν μπορεί να αναληφθεί ή να πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει το εγκεκριμένο όριο του συνολικού προϋπολογισμού του έργου (αρχή της καθολικότητας).» 

2. Η παρ. 13 του άρθρου 60 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «13. Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και του ορίου δαπανών, της ανάληψης υποχρεώσεων, της δέσμευσης των κονδυλίων του προϋπολογισμού, των υποχρεώσεων και της εξόφλησής τους τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα της παρ. 5α του άρθρου 58, συνοπτικό Μητρώο Δεσμεύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Στο Μητρώο Δεσμεύσεων τηρούνται, για τον συνολικό προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε. αλλά και για κάθε έργο που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε., κατ` ελάχιστον σε ιδιαίτερες στήλες τα ακόλουθα: ο εγκεκριμένος ετήσιος προϋπολογισμός, οι αναμορφώσεις του, η διαμόρφωσή του, οι ανειλημμένες δεσμεύσεις (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και τροποποιήσεις της), το συνολικό ποσό των δαπανών ανά κατηγορία προϋπολογισμού βάσει τιμολογίου ή ισοδύναμου εγγράφου, οι εξοφληθείσες δαπάνες, οι απλήρωτες υποχρεώσεις, οι εκκρεμείς δεσμεύσεις και το ποσό που αντιστοιχεί στο ανεκτέλεστο μέρος του προϋπολογισμού.».

3. Η παρ. 17 του άρθρου 60 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «17. Μέρος του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. αποτελεί ο προϋπολογισμός κάθε έργου/προγράμματος που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.. Για έργα/προγράμματα που δεν έχουν καθορισμένο χρονικό σημείο λήξης, ο προϋπολογισμός αυτών συντάσσεται σε ετήσια βάση σύμφωνα με την παρ. 9. Ο προϋπολογισμός κάθε έργου και προγράμματος είναι αυτοτελής και διακριτός έναντι των προϋπολογισμών των λοιπών έργων και αφορά όλη τη διάρκεια του έργου, που μπορεί να εκτείνεται και πέραν του έτους. Για τα έργα/προγράμματα των οποίων η διάρκεια εκτείνεται πέραν του έτους συντάσσεται: α) συνοπτικός συνολικός προϋπολογισμός για όλη τη διάρκεια του έργου, ο οποίος είναι δημοσιονομικά ουδέτερος, χωρίς να απαιτείται επιμέρους κατανομή των κονδυλίων στα έτη, καθώς και β) αναλυτικός ετήσιος προϋπολογισμός του τρέχοντος οικονομικού έτους σύμφωνα με την παρ. 9.»

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 18 του άρθρου 60 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Για κάθε έργο/πρόγραμμα η αναλαμβανόμενη οικονομική υποχρέωση, ανεξαρτήτως ποσού, εκτελείται εντός των ορίων του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.»

5. Η παρ. 19 του άρθρου 60 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «19. Ο εγκεκριμένος αναλυτικός ετήσιος προϋπολογισμός κάθε έργου δύναται να αναμορφώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) οποτεδήποτε εντός του τρέχοντος έτους με αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ΠΟΥ και έγγραφης συμφωνίας του φορέα χρηματοδότησης, όπου αυτή απαιτείται, και β) σε τριμηνιαία βάση και συγκεκριμένα το αργότερο έως 31.3, 30.6, 30.9 και 31.12 εκάστου οικονομικού έτους, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και σύμφωνη γνώμη του ΠΟΥ, εφόσον οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες που εκτελέστηκαν εντός του τελευταίου ημερολογιακού τριμήνου υπερβαίνουν τα όρια ανά κατηγορία δαπάνης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 62.»

6. Στο τέλος του άρθρου 60 του ν. 4485/2017 προστίθενται παράγραφοι 20, 21και 22 ως εξής:

«20. Ο εγκεκριμένος συνοπτικός συνολικός προϋπολογισμός κάθε έργου αναμορφώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) οποτεδήποτε με αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ΠΟΥ και έγγραφης συμφωνίας του φορέα χρηματοδότησης, όπου αυτή απαιτείται και β) σε τριμηνιαία βάση και συγκεκριμένα το αργότερο έως 31.3, 30.6,

30.9 και 31.12 εκάστου οικονομικού έτους, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και σύμφωνη γνώμη του ΠΟΥ, εφόσον η αναμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού της περίπτωσης β΄ της παρ. 19 επηρεάζει το συνολικό συνοπτικό προϋπολογισμό.

21. Δαπάνες έργων νόμιμες οι οποίες χαρακτηρίζονται από τον φορέα χρηματοδότησης μη επιλέξιμες, δύναται να βαρύνουν τον προϋπολογισμό άλλου έργου/προγράμματος υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ότι είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού του έργου που πρόκειται να βαρύνουν, β) ότι οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιμες στο έργο αυτό και γ) ότι συμφωνεί ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου. Η μεταφορά της δαπάνης πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών.

22. Στο πλαίσιο έργου/προγράμματος Επιστημονικού Υπευθύνου μπορεί να εκτελούνται εξειδικευμένες εργασίες για τις ανάγκες άλλου έργου/προγράμματος του ιδίου ή άλλου Επιστημονικού Υπευθύνου έναντι αποζημίωσης του κόστους που αυτές επιφέρουν, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Επιτροπής Ερευνών.».

7. Η παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Ο αρχικός συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός κάθε Ε.Λ.Κ.Ε. δύναται να αναμορφώνεται σε μηνιαία βάση, κατά τη διάρκεια του έτους, με απόφαση της Επιτροπής, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Π.Ο.Υ. του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε. και με την προϋπόθεση τήρησης και διασφάλισης της δημοσιονομικής ουδετερότητας του συνολικού προϋπολογισμού κάθε έργου σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 60, ενσωματώνοντας τις αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των έργων/προγραμμάτων που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παρ.19 του άρθρου 60. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. ενημερώνει τον Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, και Θρησκευμάτων για κάθε αναμόρφωση του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε..»

Άρθρο 25 - Ανάληψη υποχρέωσης και εκτέλεση δαπανών

1. Το άρθρο 62 του ν. 4485/2017, όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 72 του ν. 4610/2019, τροποποιείται ως εξής:

α) Η υποπερ. ββ΄ της περ. α΄ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής: «ββ) την απόφαση της Επιτροπής περί έγκρισης του προϋπολογισμού του έργου ή της τροποποίησης του, και ένταξής του στον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ.17 και 19 του άρθρου 60 και στην παρ.4 του άρθρου 61.»

β) Οι παρ. 2 και 3 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Η πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης εις βάρος του προϋπολογισμού του έργου είναι νόμιμη εφόσον είναι εντός των ορίων του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.

3. Σε περίπτωση αναμόρφωσης του ετήσιου προϋπολογισμού του έργου εντός του ίδιου οικονομικού έτους σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 17 και 19 του άρθρου 60 του παρόντος νόμου, απαιτείται η τροποποίηση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

σύμφωνα με τον αναμορφωμένο προϋπολογισμό του έργου κατά τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση περί τροποποίησης της ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται εντός των προβλεπόμενων στην παρ. 19 του άρθρου

60 προθεσμιών και καταλαμβάνει δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στο προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο, ακόμα και καθ’ υπέρβαση της προηγούμενης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Σε περίπτωση που η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έργου αφορά σε μείωση της πίστωσης μιας ή περισσοτέρων κατηγοριών δαπανών αυτού, δεν απαιτείται η έκδοση ανακλητικής απόφασης (ανατροπής).».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδίδεται Κανονισμός σχετικά με την εκτέλεση δαπανών, στον οποίον καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης, εξόφλησης των δαπανών που διενεργούνται για τις ανάγκες των ερευνητικών έργων/προγραμμάτων μέσω των Ε.Λ.Κ.Ε., η ηλεκτρονική διακίνηση των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.». 

Άρθρο 26 - Τροποποίηση του άρθρου 64 ν.4485/2017 

 1. Στο τέλος της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής συντρέχει το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου, αυτό οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως προς τα λοιπά μέλη της Επιτροπής ζητώντας την αντικατάστασή του.» 
 2. Στο τέλος της περ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της περ. δ΄.»

Άρθρο 27 - Μετακινήσεις στο πλαίσιο έργων/προγραμμάτων

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι μετακινήσεις των μελών της ομάδας εκτέλεσης του έργου στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση απασχόλησης, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση κάθε έργου, πραγματοποιούνται μέσα στα όρια του προϋπολογισμού που έχει εγκρίνει ο Ε.Λ.Κ.Ε., στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος και επιστημονικός υπεύθυνος του συγκεκριμένου έργου.»

2 .Στο άρθρο 65 του ν. 4485/2017, μετά την παρ. 3 η οποία προστέθηκε με την υποπαρ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 72 του ν. 4610/2019, προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Ειδικά για τη μετακίνηση και διαμονή προσκεκλημένων φυσικών προσώπων στο πλαίσιο ενός έργου /προγράμματος που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε. και οι οποίοι δεν αποτελούν μέλη της ομάδας έργου, δύναται να εφαρμόζονται είτε οι διαδικασίες του παρόντος άρθρου είτε οι διατάξεις του άρθρου 66.» 

Άρθρο 28 - Δημόσιες συμβάσεις

Η παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4485/2017, όπως η παρ. αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και την υποπαρ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4610/2019, αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Οι απαιτούμενες πράξεις αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

Συγκεκριμένα:

α. Πρωτογενές αίτημα συνιστά το αίτημα αποδοχής διαχείρισης προγράμματος/έργου συνοδευόμενο από τον ετήσιο αναλυτικό προϋπολογισμό ανά κατηγορία δαπάνης.

β. Εγκεκριμένο αίτημα εκτέλεσης δαπάνης συνιστά η απόφασης έγκρισης ή αναμόρφωσης του ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισμού του έργου.

γ. Για δαπάνη που αφορά σύναψη δημόσιας σύμβασης (προμηθειών και γενικών υπηρεσιών) που εκτελείται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, απαιτείται απόδειξη έρευνας αγοράς εφόσον το ποσό της δαπάνης υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Οι αποφάσεις απευθείας ανάθεσης καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ για αξία μεγαλύτερη ή ίση του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..» 

Άρθρο 29 - Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης 

1. Η περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «ε. οι διαδικασίες και κάθε ειδικό ζήτημα σχετικά με την απασχόληση, τις αμοιβές και τις μετακινήσεις των απασχολούμενων στα έργα του Ε.Λ.Κ.Ε. και των προκαταβολών,».

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4485/2017, η περ. ιγ΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«ιγ. ο Κώδικας Δεοντολογίας, καλής πρακτικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς που διέπει τα όργανα διοίκησης του ΕΛΚΕ, τα συλλογικά όργανα που συγκροτούνται κατόπιν αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών, αλλά και το προσωπικό της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους,».

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4485/2017 προστίθεται περ. ιδ΄ ως εξής «ιδ. κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εύρυθμη λειτουργία των Ε.Λ.Κ.Ε. και τις διαδικασίες διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης των ερευνητικών και λοιπών έργων και προγραμμάτων που αυτοί υλοποιούν.».

4. Η παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017, όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 4589/2019, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του άρθρου 68 εγκρίνεται το αργότερο έως τις 30.06.2020. Οι υφιστάμενοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Οδηγοί Χρηματοδότησης διατηρούνται σε ισχύ κατά το μέρος που τα προβλεπόμενα σε αυτούς δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος και το αργότερο έως τις 30.06.2020. Έως την έναρξη ισχύος των Οδηγών Χρηματοδότησης του άρθρου 68, η Επιτροπή Ερευνών ρυθμίζει με αποφάσεις ζητήματα που προβλέπονται στους εν λόγω Οδηγούς.» 

Άρθρο 30 - Μεταβατικές διατάξεις 

1. Έως την έναρξη ισχύος των διατάξεων των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 44 του παρόντος νόμου, δαπάνες των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., των ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.) που διενεργήθηκαν κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 60 έως 63 του ν. 4485/2017, ως ίσχυσαν πριν την τροποποίησή τους με τον παρόντα νόμο, είναι νόμιμες εφόσον τηρήθηκαν οι διατάξεις των κοινών υπουργικών αποφάσεων 679/1996 (Β΄ 826),, 5439/1985 (Β΄

298) και 120/1/837/1988 (Β΄696) ή οι ισχύουσες διατάξεις για τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και δεν αναζητούνται ευθύνες από τα αρμόδια όργανα.

2. Για την εφαρμογή των άρθρων 50 έως 68 του ν. 4485/2017 στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), όπου αναφέρεται ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων νοείται ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενώ όπου αναφέρεται το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων νοείται το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

3. Για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4485/2017 στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, όπου αναφέρεται ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων νοείται ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

4. Στις διατάξεις του ν. 4485/2017, όπου αναφέρεται το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων νοείται το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ όπου αναφέρεται ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων νοείται ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 31 - Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 44, καταργούνται:

α) η παρ. 4 του άρθρου 56 και η παρ. 11 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 και β) η κοινή υπουργική απόφαση 2/47033/0026/2018 (Β΄ 3015). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Άρθρο 32 - Θέσπιση-δικαιούχοι συμμετοχής 

1. Θεσπίζεται Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (ΚΠΠ), το οποίο χορηγείται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται στα επόμενα άρθρα.

2. Το ΚΠΠ πιστοποιεί τη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένου β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, όπως αυτά ορίζονται ως πρόσθετα προσόντα στο άρθρο 27 του ΠΔ 50/2001(Α΄39). Το ΚΠΠ δύναται να πιστοποιεί τη γνώση χειρισμού Η/Υ και σε άλλα ψηφιακά αντικείμενα.

3. Στις εξετάσεις για την απόκτηση του ΚΠΠ μπορεί να μετέχουν Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.

Άρθρο 33 - Εξετάσεις-εξεταστικά κέντρα 

1. Το KΠΠ χορηγείται ύστερα από εξετάσεις που διενεργούνται προγραμματιζόμενες κατ’ έτος. Η διαδικασία των εξετάσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με κατάλληλο λογισμικό.

2. Οι εξετάσεις διενεργούνται στα Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (ΚΗΕ), τα οποία αποτελούν τα εξεταστικά κέντρα και λειτουργούν σε σχολικές μονάδες , καθώς και σε άλλους δημόσιους χώρους αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή σε δημόσιους χώρους αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων.

Άρθρο 34 - Συλλογικά όργανα εξετάσεων 

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Εποπτική Επιστημονική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από δύο μέλη Δ.Ε.Π Τμημάτων Πληροφορικής των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, δύο εκπροσώπους του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ως αρμόδιου φορέα που εποπτεύεται από το ΥΠΑΙΘ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ηλεκτρονική πλατφόρμα εξέτασης, έναν εκπρόσωπο του ΙΕΠ και δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από τους οποίους, τουλάχιστον ο ένας, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος από τα μέλη του, τα αναπληρωματικά μέλη της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής, καθώς και ένας γραμματέας με τον αναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κλάδου ΠΕ, της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

Η θητεία των μελών της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής είναι τριετής εκτεινόμενη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του μεθεπόμενου έτους, από το έτος που αρχικά ανέλαβαν καθήκοντα.

Έργο της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής είναι α) ο σχεδιασμός των ηλεκτρονικών εξετάσεων με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία έχει υλοποιηθεί από τον αρμόδιο φορέα με βάση κατάλληλα όργανα μέτρησης, προκειμένου να υπάρχει ικανοποιητική στάθμη στις δεξαμενές δοκιμασιών υλικού πιστοποίησης, β) η μέριμνα, σε συνεργασία με τον αρμόδιο φορέα, για τη διατήρηση της ικανοποιητικής στάθμης των ανωτέρω δοκιμασιών, γ) η εποπτεία λειτουργίας του συστήματος των ηλεκτρονικών εξετάσεων, δ) ο έλεγχος καταλόγου των υποψήφιων δομών για την ένταξη τους στο ειδικό Μητρώο των ΚΗΕ κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου φορέα σχετικά με την επάρκεια των υποδομών εξοπλισμού τους, ε) ο έλεγχος και η έγκριση των δοκιμασιών πιστοποίησης που εισηγείται ο αρμόδιος φορέας, στ) ο έλεγχος και η έγκριση των σχετικών πινάκων επιτυχόντων από τα αρχεία αυτόματης βαθμολόγησης και η διαβίβαση τους στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κύρωση τους από τον Υπουργό και την απόδοση πιστοποιητικών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων αποτελούμενη από τρία μέλη της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος από τα μέλη της, τα αναπληρωματικά μέλη αυτής καθώς και ένας γραμματέας με τον αναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής μπορεί να ορίζεται με την ίδια απόφαση περαιτέρω γραμματειακό προσωπικό. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι για ένα έτος.

Έργο της Επιτροπής Οργάνωσης Εξετάσεων είναι η προετοιμασία και η εποπτεία των διαδικασιών για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων και η αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων οργάνωσης που ενδεχομένως ανακύπτουν.

3. Σε κάθε ΚΗΕ ορίζεται, με απόφαση της Επιτροπής Οργάνωσης Εξετάσεων, η Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου, η οποία αποτελείται από έναν διοικητικό υπεύθυνο, έναν τεχνικό υπεύθυνο, έναν επόπτη και έναν επιτηρητή με τον αναπληρωτή του ανά αίθουσα εξεταστικού κέντρου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος από τα μέλη της.

Έργο της Επιτροπής είναι η υποστήριξη του εξεταστικού κέντρου κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Άρθρο 35- Αμοιβές 

Στους προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς των Επιτροπών, τους επιτηρητές και το κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται στις εξετάσεις και γενικά στις διαδικασίες του παρόντος νόμου, καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή κατ΄ αποκοπήν ή κατά συνεδρίαση, η οποία καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

Άρθρο 36 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται: α) οι προϋποθέσεις ίδρυσης των Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (ΚΗΕ), ύστερα από γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου β) η καταχώριση των ΚΗΕ σε ειδικό Μητρώο, το οποίο τηρείται στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων γ) οι όροι και οι προϋποθέσεις οργάνωσης των εξετάσεων καθώς και το πρόγραμμα εξετάσεων δ) ο τρόπος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών εξετάσεων ε) ειδικότερα θέματα, σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας ηλεκτρονικών εξετάσεων στ) η διαδικασία αξιολόγησης ζ) ο τρόπος έκδοσης αποτελεσμάτων η) ο τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται θ) η συγκρότηση όλων των αναγκαίων για την διεξαγωγή των εξετάσεων ατομικών και συλλογικών οργάνων, οι αρμοδιότητες τους και οι λειτουργία τους, ι) η πιστοποίηση της γνώσης χειρισμού Η/Υ και σε άλλα ψηφιακά αντικείμενα.

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται το ύψος των εξετάστρων.

Άρθρο 37 - Δικαιούχοι συμμετοχής στις εξετάσεις για το έτος 2020 

Ειδικά για το έτος 2020 δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση του ΚΠΠ έχουν αποκλειστικά οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2018 – 2019 που ολοκλήρωσαν το πιλοτικό πρόγραμμα της υπ’ αριθμ. 211455/Δ2/6-12-2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ : ΩΝΕΝ4653ΠΣ-Μ5Η) καθώς και οι μαθητές που θα ολοκληρώσουν παρόμοιο πρόγραμμα το σχολικό έτος 2019 – 2020.

Άρθρο 38- Τροποποίηση του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 4335/2015 

Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ν. 4353/2015 (Α΄ 176) αντικαθίσταται ως εξής: «δ) των εξετάσεων χορήγησης των Κρατικών Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας και Πληροφορικής» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 39 - Κλινικές δοκιμές φάσης Ι 

1. Κλινικές δοκιμές Φάσης Ι, όπως ορίζονται στον Κανονισμό ΕΕ 536/2014, διενεργούνται στην Ελλάδα από πιστοποιημένα ερευνητικά κέντρα κλινικών δοκιμών Φάσης Ι καθώς και από τα αναγνωρισμένα Εκπαιδευτικά Κέντρα - Εργαστήρια Κλινικής Φαρμακολογίας, τα οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου.

2. Ο χορηγός αναλαμβάνει τις δαπάνες για τη διεξαγωγή της κλινικής δοκιμής Φάσης Ι και την υλικοτεχνική υποστήριξη των πιστοποιημένων δημοσίων ερευνητικών κέντρων ή Εργαστηρίων Κλινικής Φαρμακολογίας με σύμβαση που συνάπτει με το κατά περίπτωση νοσηλευτικό ίδρυμα ή τον υπεύθυνο διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης της εκάστοτε Υ.ΠΕ. ή του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας αν το ερευνητικό κέντρο ή Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας είναι ενταγμένο σε Α.Ε.Ι.

3. Οι ιατροί που υπηρετούν στα δημόσια ερευνητικά κέντρα κλινικών δοκιμών Φάσης Ι ή στα αναγνωρισμένα Εργαστήρια Κλινικής Φαρμακολογίας και εκλέγονται ως μέλη ΔΕΠ, μπορούν να διατηρήσουν τη θέση που κατέχουν στον δημόσιο φορέα που εργάζονται. Στην περίπτωση αυτή εντάσσονται υποχρεωτικώς στο Α.Ε.Ι. που εξελέγησαν ως μέλη ΔΕΠ μερικής απασχόλησης.

Άρθρο 40 - Αναστολή λειτουργίας νέων Τμημάτων Α.Ε.Ι.

Αναστέλλεται η έναρξη της λειτουργίας των ακόλουθων Τμημάτων Α.Ε.Ι:

1. Από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών:

α) Το τμήμα Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Επιστημών των Ζώων

β) Το τμήμα Πολιτισμού και Αγροτικού Τουρισμού της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

γ) Το τμήμα Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής

δ) Το τμήμα Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής της Σχολής Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής

2. Από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 

α) Το τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών

β) Το τμήμα Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

γ) Το τμήμα Μουσειολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

δ) Το τμήμα Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης 

4. Από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 

α) Το τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Σχολής Επιστημών της Αγωγής

β) Το τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας

γ) Το τμήμα Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας

5. Από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο:

α) Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

β) Το τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας 

γ) Το τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

δ) Το τμήμα Μηχανικών Βιοϊτρικής της Σχολής Μηχανικών ε) Το τμήμα Χημικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών

στ) Το τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνολογιών

6. Από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο:

α) Το τμήμα Εθνομουσικολογίας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών

β) Το τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

7. Από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής το τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας

8. Από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας:

α) Το τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

β) Το τμήμα Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας 

γ) Το τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

δ) Το τμήμα Μάρκετινγκ της Σχολής Οικονομικών Επιστημών 

ε) Το τμήμα Παραγωγής Οπτικοακουστικών Μέσων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

στ) Το τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών 

9. Από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: 

α) Το τμήμα Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας

β) Το τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

γ) Το τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

10. Από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:

α) Το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής 

β) Το τμήμα Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Γεωπονίας

γ) Το τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

11. Από το Πανεπιστήμιο Πατρών:

α) Το τμήμα Γεωργικής Βιοτεχνολογίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών 

β) Το τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

12. Από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου:

α) Το τμήμα Αγροτικής Οικονομίας της Σχολής Διοίκησης

β) Το τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης της Σχολής Διοίκησης

γ) Το τμήμα Δημόσιας Υγείας της Σχολής Επιστημών Υγείας

Άρθρο 41 - Απαλοιφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας από τα αποδεικτικά απόλυσης και τα πιστοποιητικά σπουδών 

Αποδεικτικά απόλυσης και κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών, που αφορούν μαθητές που φοίτησαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδονται εφεξής χωρίς την αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας.

Άρθρο 42 - Τροποποίηση του άρθρου 189 του νόμου 4610/2019

Η περίπτωση β) της παρ. 3 του άρ. 189 του ν. 4610/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Για την επιλογή συγκροτείται πενταμελής Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, από τα εξής μέλη: αα) έναν (1) Σύμβουλο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του, ββ) τον Πρόεδρο της Εφορείας των Γ.Α.Κ. γγ) ένα (1) μέλος της Εφορίας των Γ.Α.Κ. που υποδεικνύονται από αυτήν και δδ) δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η

οποία εκδίδεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Γραμματέας της Επιτροπής.» 

Άρθρο 43 - Ακαδημαϊκή ταυτότητα σπουδαστών Α.Σ.Τ.Ε.

Οι διατάξεις της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και των υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή τους, εφαρμόζονται και για τους σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.). Η διαδικασία έκδοσης της ακαδημαϊκής ταυτότητας για τους εν λόγω σπουδαστές καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

Άρθρο 44- Έναρξη ισχύος

1. Οι διατάξεις των άρθρων 24 και 25 ισχύουν από 1.1.2020.

2. Οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το Νομοσχέδιο

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα. 

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr