Τι συζήτησαν και τι αποφάσισαν οι Πρυτάνεις για τις αλλαγές στα Πανεπιστήμια

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Τι συζήτησαν και τι αποφάσισαν οι Πρυτάνεις για τις αλλαγές στα Πανεπιστήμια

Σύνοδος Πρυτάνεων: Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28/9/2019 η Έκτακτη Σύνοδος Πρυτάνεων, στην οποία συμμετείχε η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Στη Σύνοδο συζητήθηκαν, και παρουσιάστηκαν οι προτάσεις που αφορούν την αποτελεσματικότερη λειτουργία - διεθνοποίηση των πανεπιστημίων με ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών, επίλυση θεμάτων ως προς τον Αριθμό Εισακτέων, τις Μετεγγραφές, την Σίτιση, την Στέγαση, την πρακτική άσκηση. Αναλυτικά τις προτάσεις για το κάθε θέμα μπορείτε να τις δείτε παρακάτω.

Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ενημέρωσε τη Σύνοδο «για την ταχεία δρομολόγηση» των εξής ζητημάτων:

  • Την άμεση χρηματοδότηση με 12,4 εκατομμύρια ευρώ από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 2019.
  • Τη θεσμοθέτηση διατάξεων για την απλοποίηση του διαχειριστικού πλαισίου λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ).
  • Τη θεσμοθέτηση διατάξεων για την απλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης προγραμμάτων των μεταπτυχιακών σπουδών.
  • Την παράταση λήξης της απόφασης εφαρμογής της ΚΥΑ που αφορά στη χρηματοδότηση - δανειοδότηση των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπών φορέων από τον Ειδικό Λογαριασμό του υπουργείου στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Επιπλέον, η ηγεσία του υπουργείου ενημέρωσε τη Σύνοδο για την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών των πανεπιστημίων, αρχής γενομένης με την προώθησης δράσεων συνεργασίας με πανεπιστήμια της Αμερικής.

Τέλος, στα συμπεράσματά της, η Σύνοδος επισήμανε, μεταξύ άλλων, την ανάγκη ενίσχυσης της διοικητικής ανεξαρτησίας, του περιορισμού της γραφειοκρατίας στις ακαδημαϊκές και διοικητικές διαδικασίες και λειτουργίες, της άμεσης αύξησης της τακτικής χρηματοδότησης των πανεπιστημίων από τον κρατικό προϋπολογισμό, της ολοκλήρωσης της διαδικασίας έγκρισης των νέων οργανογραμμάτων των διοικητικών υπηρεσιών των πανεπιστημίων, της ανάπτυξης ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών με τις βασικές προϋποθέσεις διασφάλισης υποδομών και πόρων, καθώς επίσης και της απλοποίησης της διαδικασίας διαχείρισης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Αναλυτικά οι προτάσεις των Πρυτάνεων

Ενίσχυση διοικητικής ανεξαρτησίας

Σε ότι αφορά το πλαίσιο λειτουργίας των Πανεπιστημίων επισημαίνεται η ανάγκη για ενίσχυση της διοικητικής ανεξαρτησίας και ο περιορισμός της γραφειοκρατίας σε όλες τις ακαδημαϊκές και διοικητικές διαδικασίες και λειτουργίες. Η σύναψη πολυετών προγραμματικών συμφωνιών με το Κράτος, όπου περιγράφονται στρατηγικές δράσεις ανάπτυξης και οι απαιτούμενοι πόροι για τη λειτουργία τους, συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή.

Αύξηση χρηματοδότησης

Η άμεση αύξηση της τακτικής χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων από τον κρατικό προϋπολογισμό καθίσταται επιτακτική. Σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι η χρηματοδότηση των ΑΕΙ από τον τακτικό προϋπολογισμό το 2019 είναι μειωμένη κατά 45% σε σχέση με το 2012, ενώ απαιτείται αύξηση κατ’ ελάχιστο 30% για την κάλυψη των βασικών λειτουργικών αναγκών.

Θέσεις ΔΕΠ

Αν και την τελευταία 5ετία έχουν δοθεί στα Πανεπιστήμια 1.500 νέες θέσεις μελών ΔΕΠ, δεν υπήρχε ενίσχυση των υπολοίπων κατηγοριών προσωπικού. Η απώλεια θέσεων προσωπικού την ίδια χρονική περίοδο λόγω συνταξιοδότησης και μόνο υπερβαίνει τον αριθμό αυτό. Απαιτείται η απόδοση νέων θέσεων για την ενίσχυση των Πανεπιστημίων σε τακτική βάση.

Έγκριση νέων οργανογραμμάτων 

Κρίσιμη κρίνεται επίσης η ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των νέων οργανογραμμάτων των διοικητικών υπηρεσιών των Πανεπιστημιών. Επισημαίνεται ότι τα Πανεπιστήμια έχουν υποβάλει νέους οργανισμούς πάνω από μία φορά την τελευταία δεκαετία, ενώ η διαδικασία έγκρισης τους παραμένει παγωμένη. Η ολοκλήρωση έγκρισης οργανισμών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της κινητικότητας.

Ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών 

Τα Πανεπιστήμια στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου ζητούν τη ανάπτυξη ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών με τις βασικές προϋποθέσεις διασφάλισης υποδομών και πόρων. Πρέπει να δοθεί στα Ιδρύματα η δυνατότητα ανάπτυξης ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, χωρίς την εμπλοκή του Διεθνούς Πανεπιστημίου. Αντίστοιχα, παροχή εξ’ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών χωρίς τη συνεργασία με το ΕΑΠ. Προτείνεται επίσης και η θεσμοθέτηση της δυνατότητας διδασκαλίας μαθημάτων εν μέρει σε ξένη γλώσσα για φοιτητές Πανεπιστημίων χωρών της Ε. Ε., ώστε να διευκολυνθεί η κινητικότητα των φοιτητών μέσω του προγράμματος Erasmus και η συμμετοχή των Πανεπιστημίων στο εγχείρημα της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων για τη δημιουργία του Πανεπιστημίου της Ευρώπης –

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), είναι απαραίτητη η ουσιαστική απλοποίηση της διαδικασίας διαχείρισής τους, αποδίδοντας μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας στα Πανεπιστήμια, καθώς το υφιστάμενο πλαίσιο δυσχεραίνει την αποτελεσματική υλοποίησή τους. 

Ξενόγλωσσα Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Για την ενίσχυση των ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών προτείνεται να απλοποιηθεί η διαδικασία αναγνώριση ξενόγλωσσου προπτυχιακού τίτλου σπουδών για την αποδοχή φοιτητή/τριας σε ΠΜΣ ή/και πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου, η οποία γίνεται με ακαδημαϊκά κριτήρια τα οποία θέτει το Τμήμα ή/και η Σύγκλητος. Αυτό δεν επηρεάζει το πλαίσιο αναγνώρισης πτυχίων για οποιαδήποτε επαγγελματικά δικαιώματα.

Αριθμός Εισακτέων και Μετεγγραφές

Η πρακτική του αυθαίρετου και ατεκμηρίωτου καθορισμού του αριθμού των εισακτέων επισωρεύει τεράστιες δυσκολίες στα Ιδρύματα, γι’ αυτό προτείνεται ο αριθμός των εισακτέων να καθορίζεται σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και να βασίζεται σε σαφή και τεκμηριωμένα κριτήρια. Προτείνεται η αναθεώρηση του πλαισίου των μετεγγραφών με βάση τα νέα αυτά δεδομένα.

Σίτιση και Στέγαση φοιτητών

Για την παροχή σίτισης και στέγασης στους φοιτητές, διατυπώνεται η πάγια θέση ότι η Ελληνική Πολιτεία είναι υπεύθυνη για την κάλυψη αυτών των αναγκών φοιτητικής μέριμνας για όλα τα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Είναι σαφές ότι χρειάζεται αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για τη στέγαση και σίτιση των φοιτητών, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και να αυξηθεί το ποσοστό των εξυπηρετούμενων φοιτητών, με κάθε πρόσφορο μέσο.

Ενίσχυση της ΑΔΙΠ

Τα Πανεπιστήμια στηρίζουν τις προσπάθειες αναβάθμισης και ενίσχυσης της ΑΔΙΠ. Για την ουσιαστική στήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης είναι απαραίτητη η πρόσθετη στοχευμένη χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων για την ενίσχυση του προσωπικού των ΜΟΔΙΠ με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Ερευνητικά Έργα

Είναι απαραίτητη η εφαρμογή ενός πιο ευέλικτου διαχειριστικού πλαισίου λειτουργίας της έρευνας. Θεωρούμε θετική την προσπάθεια που καταβάλλεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Ανάπτυξης προς την κατεύθυνση αυτή και επισημαίνουμε ότι είναι απαραίτητη η θέσπιση ενός διαφανούς και αποτελεσματικού πλαισίου παρακολούθησης της διαχείρισης των κονδυλίων των ερευνητικών έργων, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας. 

Χρηματοδότηση – δανειοδότηση των ιδρυμάτων

Απαιτείται η ανάκληση της ΚΥΑ 81347/Β9/Φ11/43/22.5.2019 για την χρηματοδότηση – δανειοδότηση των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπών φορέων από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Απασχόληση Πανεπιστημιακών Ιατρών

Προτείνεται η νομοθετική ρύθμιση στη συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας για την πλήρη αλλά μη αποκλειστική απασχόληση των Πανεπιστημιακών Ιατρών οι οποίοι εργάζονται σε Πανεπιστημιακές Κλινικές ή Εργαστήρια που είναι τοποθετημένα σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ. – Προτείνεται η άμεση αντιμετώπιση δυσλειτουργιών που προκύπτουν κατά την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης σε σχέση με πρόγραμμα Εργάνη και την ασφάλιση των ασκούμενων, καθώς και με τη χρηματοδότησή τους (ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ).

Πρακτική Άσκηση

Προτείνεται η άμεση αντιμετώπιση δυσλειτουργιών που προκύπτουν κατά την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης σε σχέση με πρόγραμμα Εργάνη και την ασφάλιση των ασκούμενων, καθώς και με τη χρηματοδότησή τους (ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ). 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.