Απόφαση της Συνόδου Προέδρων και Κοσμητόρων Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών

Απόφαση της Συνόδου Προέδρων και Κοσμητόρων Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών

Η Σύνοδος των Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών, της 29ης και 30ης Ιουνίου 2019, ολοκληρώθηκε με επιτυχία στην Αθήνα. Στη Σύνοδο προσκλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Ι.Ε.Π. κ. Γεράσιμος Κουζέλη και η Πρόεδρος της Ε.Ε.Π.Π.Σ. κ. Σοφία Αυγητίδου για θέματα της αρμοδιότητάς τους.

Τα θέματα που συζητήθηκαν, καθώς και οι ομόφωνες αποφάσεις των μελών της Συνόδου, είναι οι ακόλουθες:


1. Μετονομασία του ΠΤΔΕ Πάτρας σε Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης δημιουργούν έντονο προβληματισμό σχετικά με αλλαγές σε Τμήματα που αφορούν την πανεπιστημιακή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και της Παιδαγωγικής επιστήμης γενικότερα. Η Σύνοδος παρατηρεί με έντονη ανησυχία την αιφνιδιαστική συγχώνευση Τμημάτων που απέχουν σημαντικά και ουσιαστικά ως προς το επιστημονικό τους περιεχόμενο και τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων τους. Ειδικότερα, η πρόσφατη συγχώνευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας αποτελεί πρωτοτυπία, σε επίπεδο της μονάδας του Τμήματος, καθώς δεν υπάρχουν εισαγωγικές κατευθύνσεις.

Η Σύνοδος θεωρεί ότι:

  • τα Παιδαγωγικά Τμήματα συνεχίζουν να επιτελούν σημαντικό ρόλο, τόσο στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε πανεπιστημιακό επίπεδο, όσο και στην έρευνα για την εκπαίδευση,
  • ο ρόλος των Παιδαγωγικών Τμημάτων γίνεται όλο και πιο καίριος, έχοντας ως προσανατολισμό την εκπαίδευση εκπαιδευτικών ως ειδικών επαγγελματιών με συγκεκριμένα προσόντα που τεκμαίρουν την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια
  • ο προσδιορισμός “Παιδαγωγικά” σηματοδοτεί την εστίαση στην εκπαίδευση και την έρευνα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που συνδέεται άμεσα με επαγγελματικά δικαιώματα,
  • τόσο η θεσμικά κατοχυρωμένη διαφοροποίηση των κατευθύνσεων που προβλέπει το νεοσυσταθέν Τμήμα, σε συνδυασμό με διακριτά επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων, όσο και η δημιουργία διακριτών Τμημάτων με διακριτά επαγγελματικά δικαιώματα αποτελούν στέρεα βάση για τη διεύρυνση των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών.

2. Παιδαγωγική Επάρκεια

Τα μέλη της Συνόδου θεωρούν ότι η Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια αποτελεί βασικό στοιχείο στην εκπαίδευση επιστημόνων ως ειδικών επαγγελματιών, που επιθυμούν να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί. Αυτό προκύπτει από την σχετική βιβλιογραφία και την συγκριτική ανασκόπηση των εκπαιδευτικών συστημάτων στον διεθνή χώρο.

Ο διάλογος αναφορικά με το τι είναι η Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια και ποιο είναι το περιεχόμενό της αποτελεί τον πυρήνα του ενδιαφέροντος και πρέπει να διεξαχθεί με ουσιαστικό τρόπο. Η οριοθέτηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας δεν μπορεί παρά να σχετίζεται με θεωρητικές γνώσεις και εφαρμοσμένες δεξιότητες που παρουσιάζουν συνάφεια με τις αρμοδιότητες και το έργο των εκπαιδευτικών, δηλαδή με τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί ως ειδικοί επαγγελματίες για τη δημιουργία περιβαλλόντων εργασίας και εμπειριών μάθησης.

Το περιεχόμενό της Π.Δ.Ε. είναι σκόπιμο να συγκεκριμενοποιηθεί σε θεματικούς άξονες που περιέχουν ενδεικτικά προτεινόμενους τίτλους γνωστικών αντικειμένων. Το πρόγραμμα Π.Δ.Ε. θα πρέπει να περιλαμβάνει πρακτική άσκηση και 6-8 μαθήματα που αντιστοιχούν συνολικά σε περίπου 30 μονάδες ECTS. Αυτά πρέπει να περιγράφουν όπως ισχύει για όλα τα μαθήματα σύμφωνα με την υφιστάμενη ακαδημαϊκή πρακτική.

Η Σύνοδος των Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών θεωρεί ότι η πρόταση του ΙΕΠ, που προσανατολίζεται στη διατύπωση θεματικών αξόνων και μαθημάτων, κινείται προς την ορθή κατεύθυνση σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές.

3. Ο ρόλος και η Προοπτική των Παιδαγωγικών Τμημάτων

Η Σύνοδος επαναβεβαιώνει προηγούμενη απόφασή της (Αθήνα, 27-28/1/2018) για τη διεύρυνση των Σχολών στις οποίες εντάσσονται Παιδαγωγικά Τμήματα με όρους που περιλαμβάνουν:

1. ακαδημαϊκά κριτήρια που διασφαλίζουν την ποιότητα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης,

2. θεσμική διασφάλιση των διαφορετικών επαγγελματικών δικαιωμάτων μεταξύ των Τμημάτων,

3. δημιουργία διακριτών Προγραμμάτων Σπουδών,

4. εξασφάλιση της στελέχωσης με διοικητικό, διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό και οικονομικών πόρων.

4. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Η Σύνοδος, μελετώντας το άρθρο 240 του Νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», προτείνει, στο πλαίσιο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών:

1. το Εθνικό Κέντρο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.) να λειτουργήσει ως δομή στο πλαίσιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή του Υπουργείου Παιδείας αντί στο Ε.Α.Π., όπως προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο,

2. να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες δομές των Διδασκαλείων, που βρίσκονται σε αναστολή (ή και σε συνεργασία με τα ΚΕΔΙΒΙΜ). Τα Διδασκαλεία μπορούν να ενεργοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο λειτουργίας και σε συνεργασία με το Ε.Κ.ΕΠ.Ε., ως αποκεντρωμένα κέντρα μικτής (διά ζώσης και εξ αποστάσεως) επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Α θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.

5. Μετατάξεις ΕΔΙΠ και αποσπάσεις εκπαιδευτικών για την κάλυψη αναγκών πρακτικής άσκησης

Η Σύνοδος θεωρεί ότι:

1. οι μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέση ΕΔΙΠ καλύπτουν κατά βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες για την υλοποίηση της Σχολικής Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών. Για την μετάταξη σε θέση ΕΔΙΠ προτείνεται να θεσμοθετηθεί η καθιέρωση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος επί θητεία, με τη δυνατότητα στη συνέχεια αξιολόγησης και οριστικοποίησης της μετάταξης ή επανόδου των εκπαιδευτικών στην οργανική τους θέση.

2. οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών μπορούν επίσης να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων για την Σχολική Πρακτική Άσκηση των φοιτητών. Είναι σημαντικό η κατάταξη των υποψηφίων που προτείνει το Τμήμα να είναι δεσμευτική για το Υπουργείο Παιδείας.

Σύνοδος Προέδρων/Κοσμητόρων

Παιδαγωγικών Τμημάτων/Σχολών

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr