4ετείς Σχολές Μηχανικών Πανεπιστημίων μπορούν πλέον να γίνουν 5ετείς

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

4ετείς Σχολές Μηχανικών Πανεπιστημίων μπορούν να γίνουν 5ετείς

Νομοσχέδιο (ΤΕΛΙΚΟ): Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 23/4 η ψήφιση από την ολομέλεια της Βουλής του Νομοσχεδίου του ΥΠΠΕΘ με τίτλο «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις». 

Το άρθρο 66 του πολυνομοσχεδίου προβλέπει τα 4ετή Τμήματα Μηχανικών να μπορούν να γίνουν 5ετή: «Yστερα από πρόταση της οικείας Συγκλήτου, ορίζεται η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίων σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η πρόταση της Συγκλήτου περιλαμβάνει ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών που έχει καταρτιστεί από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος.»

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν το τελικό κείμενο για το άρθρο 66 όπως ψηφίστηκε.

Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 66 για τις «Σχολές Μηχανικών Πανεπιστημίων» ορίζει τα εξής:

Σχολές Μηχανικών Πανεπιστημίων

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της οικείας Συγκλήτου, ορίζεται η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίων σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η πρόταση της Συγκλήτου περιλαμβάνει ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών που έχει καταρτιστεί από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος. 

2. Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της επιτροπής της παραγράφου 3, καθορίζεται η αντιστοιχία Τμημάτων Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίου, για τα οποία έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, με Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών Ανώτα- των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). Ως αντίστοιχα για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται δύο Τμήματα αν με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών αποκτώνται αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ι- κανότητες για την άσκηση αντίστοιχων δραστηριοτήτων.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών συστήνεται και συγκροτείται επταμελής Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που αποτελείται α- πό: α) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως Πρόεδρο, β) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δ) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Ε- πιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ε) το μέλος του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση της υποπερίπτωσης εε ́ της περίπτω- σης β ́ της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4009/2011 (Α ́ 195) και στ) ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. Τμήματος Πολυτεχνι- κής Σχολής γνωστικού αντικειμένου της ίδιας ή συνα- φούς ειδικότητας με την ειδικότητα του Τμήματος που ε- ξετάζεται και υποδεικνύεται από τις Πολυτεχνικές σχο- λές Α.Ε.Ι.. Σε περίπτωση που οι φορείς των περιπτώσε- ων δ ́ και στ ́ δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετι- κή πρόσκληση, η Επιτροπή συμπληρώνεται από πρόσω- πα που επιλέγονται από τον Υπουργό Υποδομών και Με- ταφορών και τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αντίστοιχα. Η σύνθεση της Επιτροπής μετα- βάλλεται ως προς τη συμμετοχή του μέλους της περί- πτωσης στ ́, ανάλογα με την ειδικότητα που συζητείται. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι τουλάχι- στον πέντε (5) μέλη παρόντα και αποφασίζει με πλειο- ψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών. 

4. Αρμοδιότητα της επιτροπής είναι η υποβολή της πρότασης της παραγράφου 2 για την αντιστοιχία Τμήματος Σχολής Μηχανικών Πανεπιστημίου με Τμήμα Πολυ- τεχνικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Παιδείας, Έ- ρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε ένα Τμήμα Σχολής Μηχανικών να θεωρηθεί αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο πιστοποιείται η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών. 5. Η Επιτροπή ξεκινά τις διαδικασίες για την υλοποίη- ση του έργου της το αργότερο μέσα σε χρονικό διάστη- μα είκοσι (20) ημερών από τη συγκρότησή της και υπο- βάλλει την πρότασή της για κάθε Τμήμα μέσα σε δύο (2) μήνες από την περιέλευση σε αυτήν του προγράμματος σπουδών του Τμήματος και κάθε αναγκαίου δικαιολογη- τικού, σύμφωνα με την απόφαση παραγράφου 4. Το πρό- γραμμα σπουδών και τα σχετικά έγγραφα αποστέλλο- νται από την οικεία Σύγκλητο ύστερα από αίτημα της ε- πιτροπής, άλλως αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε μετά τη παρέλευση των είκοσι (20) ημερών του προηγούμενου ε- δαφίου. Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις του προγράμματος σπουδών ενός Τμήματος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια, όπως ενδεικτικά η στελέ- χωση με τα αναγκαία εργαστήρια, ώστε αυτό να κατα- στεί αντίστοιχο με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής. 

6. Τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος και Ε- νέργειας διασφαλίζουν τη στήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής μέσω της παροχής της αναγκαίας υποδομής, γραμματειακής και νομικής υποστήριξης. 

7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της οικείας Συ- γκλήτου, ιδρύεται στο οικείο Α.Ε.Ι. Πολυτεχνική Σχολή και εντάσσονται σε αυτήν τα Τμήματα της Σχολής Μηχα- νικών που έχουν οριστεί αντίστοιχα με Τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής, σύμφωνα με την παράγραφο 2. 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ