Το πολυνομοσχέδιο για τα ΑΕΙ όπως ψηφίστηκε με όλες τις αλλαγές και τις τροπολογίες (μέρος 2ο)

Το πολυνομοσχέδιο για τα ΑΕΙ όπως ψηφίστηκε με όλες τις αλλαγές και τις τροπολογίες (μέρος 2ο)

Νομοσχέδιο (ΤΕΛΙΚΟ)Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάσουν ΠΡΩΤΟΙ το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου του ΥΠΠΕΘ με τίτλο «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» όπως ψηφίστηκε την Τρίτη 23/4.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα άρθρα (98 μέχρι 260) του Νομοσχεδίου. Για να μεταβείτε στην 1η σελίδα με όλα τα άρθρα από (1 μέχρι 97) του Νομοσχεδίου πατήστε εδώ.


Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν ΠΡΩΤΟΙ το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου όπως ψηφίστηκε.

Άρθρο 98

Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010 

Το π.δ. 38/2018 (Α ́ 78) τροποποιείται ως εξής: 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 καταργείται. 2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 2 καταργούνται. 3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 καταργείται. 4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 14 τροποποιείται ως εξής:«6. Η δοκιμασία επάρκειας ή η πρακτική άσκηση προσαρμογής του παρόντος άρθρου διενεργείται από την οικεία επαγγελματική οργάνωση, εφόσον αυτή είναι οργανωμένη ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.». 

5.α) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 54, όπως η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 17 της παραγράφου Θ.16 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α ́ 222) και την παράγραφο 1 του άρθρου 80 του ν. 4485/2017 (Α ́ 114), τροποποιούνται ως εξής: 

«1. Αρμόδια Αρχή για να δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και να εκδίδει τις αποφάσεις αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, είτε επί τη βάσει του γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο Ι) είτε επί τη βάσει της αναγνώρισης της επαγγελματικής πείρας (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο ΙΙ), είναι το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.). Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση των ως άνω αποφάσεων υπό τους όρους του άρθρου 50. 

2. Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. είναι επίσης αρμόδιο για να εκδίδει τις αποφάσεις αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων των κτηνιάτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.». 

3. β) Στο τέλος του άρθρου 54 προστίθενται παράγραφοι 4 και 5, οι οποίες έχουν ως εξής: 

4. Αρμόδια Αρχή για να χορηγεί ή να δέχεται τα, προβλεπόμενα στο παρόν διάταγμα, έγγραφα και να λαμβάνει τις αποφάσεις χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Οικονομολόγου και Λογιστή Φοροτεχνικού, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, καθώς και να παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες, ορίζεται το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας. 

5. Οι Αρμόδιες Αρχές που δέχονται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και εκδίδουν αποφάσεις αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος είτε επί τη βάσει του γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης (Τίτλος III, Κεφάλαιο I) είτε επί τη βάσει της αναγνώρισης της επαγγελματικής πείρας (Τίτλος III, Κεφάλαιο II), είναι οι οικείες επαγγελματικές οργανώσεις που είναι οργανωμένες ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.» 

6. Το άρθρο 54Α καταργείται. 7. Το άρθρο 55 καταργείται. 

8. Το άρθρο 56 τροποποιείται ως εξής: α) Ο τίτλος «Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων» αντικαθίσταται με τον τίτλο «Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του π.δ. 38/2010». 

β) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) αποφαίνεται επί αιτήσεων αναγνωρίσεως επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τους όρους των Κεφαλαίων Ι και II του Τίτλου III, καθώς και του Τμήματος 5 του Κεφαλαίου III του Τίτλου III του παρόντος.» 

γ) Οι παράγραφοι 2 έως 17 καταργούνται. 9. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 57 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Η αναγνώριση του δικαιώματος ασκήσεως ορισμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/ 36/ΕΚ, γίνεται με βεβαίωση του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ή μιας των λοιπών αρμόδιων προς τούτο αρχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του παρόντος.» 

β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 57 καταργείται. γ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 57 αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Από την έκδοση της βεβαίωσης του Α.Τ.Ε.Ε.Ν., ο αιτών δικαιούται να ασκεί το οικείο επάγγελμα σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, η δε αρμόδια επαγγελματική οργάνωση ή αρμόδια διοικητική αρχή υποχρεούνται χωρίς καθυστέρηση να ενεργήσουν την εγγραφή του στα οικεία μητρώα και να εκδώσουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.». 

δ) Η παράγραφος 8 καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 99. 

ε) Η παράγραφος 9 του άρθρου 57 καταργείται. 10. Το άρθρο 57Α καταργείται. 11. Οι περιπτώσεις α ́ και β ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 59, όπως αντικαταστάθηκαν με την περίπτωση 26 της παραγράφου Θ.16 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α ́ 222), αντικαθίστανται ως εξής: 

«α) Δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, τις επεξεργάζεται, ελέγχει τους φακέλους των αιτούντων και εκδίδει βεβαιώσεις. 

β) Λειτουργεί ως «Κεντρικό Σημείο Επαφής» για τους ενδιαφερομένους και, ιδίως: 

Παρέχει στους Έλληνες και τους πολίτες των λοιπών κρατών μελών, καθώς και στα σημεία επαφής των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε χρήσιμη πληροφορία για την προβλεπόμενη στο παρόν διάταγμα αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και ιδίως σχετικά με την εθνική νομοθεσία που διέπει τα επαγγέλματα και την άσκησή τους, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής νομοθεσίας, καθώς και των κανόνων δεοντολογίας, όπου υπάρχουν.». 

12. Η παράγραφος 6 του άρθρου 59Α αντικαθίσταται ως εξής: 

«6. Οι επαγγελματίες, σχετικά με τους οποίους έχουν αποσταλεί ειδοποιήσεις σε άλλα κράτημέλη, ενημερώνονται γραπτώς σχετικά με αποφάσεις έκδοσης ειδοποιήσεων ταυτόχρονα με την έκδοση της εν λόγω ειδοποίησης και μπορούν να ζητήσουν τη διόρθωση των εν λόγω αποφάσεων ή να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών. Το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. αποφαίνεται εντός προθεσμίας τριάντα (30)  ημερών. Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί το κατά τις κείμενες διατάξεις οικείο ένδικο βοήθημα, καθώς και το ένδικο βοήθημα της αγωγής όσον αφορά τυχόν ζημία που προκλήθηκε από μη έγκυρες ειδοποιήσεις που εστάλησαν προς άλλα κράτη-μέλη, ενώ και σε αυτές τις περιπτώσεις η απόφαση για την ειδοποίηση αναφέρει ότι ο επαγγελματίας έχει κινήσει δικαστικές διαδικασίες σχετικά με αυτήν.». 

13. Το άρθρο 49 του ν. 4264/2014 (Α ́ 118) καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 99. 

Άρθρο 99

Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Δ ́ 

1. Οι εκκρεμείς αιτήσεις, οι οποίες κατατέθηκαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και οι αιτήσεις που πρόκειται να κατατεθούν έως τις 30.10.2022 από μελλοντικούς αποφοίτους, οι οποίοι φοιτούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζονται από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις. Η ανωτέρω διαδικασία σε κάθε περίπτωση ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 31.03.2020 για τις εκκρεμείς αιτήσεις, ενώ για τις υπόλοιπες το αργότερο έως τις 31.12.2022. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία, τα απαιτούμενα έγγραφα και ο τύπος της βεβαίωσης που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν.. 

3. Όσοι επιθυμούν ο φάκελός τους να εξεταστεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 50 του π.δ. 38/ 2010, υποχρεούνται να ανακαλέσουν την αρχική τους αίτηση και να καταθέσουν νέα. 

ΜΕΡΟΣ Ε ́ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Άρθρο 100

Τροποποίηση του ν. 4186/2013 

Στον ν. 4186/2013 (Α ́ 193) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 αντικαθίστανται από το σχολικό έτος 2020-2021 ως εξής: 

«1. Η Α ́ Τάξη και η Β ́ Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελούν τάξεις αποκλειστικά γενικής παιδείας, στις οποίες εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων γενικής παιδείας τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως για τα ημερήσια και είκοσι πέντε (25) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για τα εσπερινά.». 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται από το σχολικό έτος 2019-2020 ως εξής: 

«3. Η Γ ́ Τάξη Γενικού Λυκείου έχει μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού τριάντα δύο (32) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για τα ημερήσια και είκοσι πέντε (25) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως για τα εσπερινά. Τα μαθήματα προσανατολισμού χωρίζονται σε τέσσερεις Ομάδες (Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού): Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών 

Σπουδών, Σπουδών Υγείας και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.» 

3. Οι παράγραφοι 3Α, 3Β, 4 και 5 του άρθρου 2 και οι παράγραφοι 3 έως 7 του άρθρου 3 καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η παράγραφος 3Γ του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 καταργείται από το σχολικό έτος 2019-2020. 

4. Το άρθρο 4, όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4532/ 2018 (Α ́ 63) αντικαθίσταται, με έναρξη ισχύος για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ως εξής:«Άρθρο 4 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

1. Οι απόφοιτοι του ημερήσιου γενικού λυκείου (ΓΕ.Λ.) εισάγονται στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης ως εξής: 

α) στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού: αα) μέσω εισαγωγικών εξετάσεων που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της Γ ́ τάξης ημερησίου ΓΕ.Λ., που προκύπτουν αποκλειστικά από Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) (εφεξής «πανελλαδικές εξετάσεις») για τα «Τμήματα πρόσβασης με πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ), όπως ειδικότερα ορίζεται στην παράγραφο 5, ββ) με την επιτυχή ολοκλήρωση των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ ́ Λυκείου στα «Τμήματα με θέσεις ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ), με την επιφύλαξη της εξέτασης σε τυχόν απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή πρακτική δοκιμασία, σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β ́ της παραγράφου 5, 

β) στις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων μέσω πανελλαδικών εξετάσεων με την επιφύλαξη ειδικών προϋποθέσεων, διαδικασιών και όρων εισαγωγής που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις. 

2. α) Οι απόφοιτοι εσπερινού ΓΕ.Λ. εισάγονται, κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης, σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως εξής:αα) στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Α.Ε.Ι., των Α.Ε.Α., των Α.Σ.Τ.Ε.: ααα) μέσω εισαγωγικών εξετάσεων που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της Γ ́ τάξης εσπερινού ΓΕ.Λ., που προκύπτουν αποκλειστικά από Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) για τα «Τμήματα πρόσβασης με πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ), όπως ειδικότερα ορίζεται στην παράγραφο 5, βββ) με την επιτυχή ολοκλήρωση των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ ́ Λυκείου στα «Τμήματα με θέσεις ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ), με την επιφύλαξη της ε- 

ξέτασης σε τυχόν απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή πρακτική δοκιμασία, σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β ́ της παραγράφου 5, 

ββ) στις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού μέσω πανελλαδικών εξετάσεων με την επιφύλαξη ειδικών προϋποθέσεων, διαδικασιών και όρων εισαγωγής που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

β) Η περίπτωση α ́ εφαρμόζεται για υποψηφίους που: αα) έχουν πλήρη φοίτηση, από την έναρξη και έως τη λήξη κάθε διδακτικού έτους, και στις τρεις τάξεις του εσπερινού ΓΕ.Λ., ή 

ββ) εγγράφονται ή μετεγγράφονται στην Γ ́ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. μετά την αποφοίτησή τους από την Β ́ τάξη του ημερήσιου ΓΕ.Λ. ή στην Β ́ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. μετά την αποφοίτησή τους από την Α ́ τάξη του ημερήσιου ΓΕ.Λ., εργάζονται και μετά την αποφοίτησή τους από την Β ́ ή την Α ́ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. αντίστοιχα ή κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στις τάξεις αυτές, επήλθε: ααα) θάνατος του ενός γονέα ή βββ) αναπηρία του ενός γονέα, ο οποίος ασκεί μόνος ή από κοινού με τον άλλο γονέα την επιμέλεια, σε ποσοστό άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%), ή 

γγ) εγγράφονται στην Β ́ ή στην Γ ́ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. είτε μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας είτε λόγω ένταξης, ως εξαρτημένων ατόμων, σε πρόγραμμα απεξάρτησης, ή 

δδ) μετεγγράφονται από την Α ́ τάξη ημερησίου ΓΕ.Λ. στην Α ́ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντός της προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις προθεσμίας για μετεγγραφή. 

γ) Οι απόφοιτοι εσπερινού ΓΕ.Λ., ανεξάρτητα αν πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β ́, μπορούν εναλλακτικά να συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης, ως υποψήφιοι στην κατηγορία αποφοίτων ημερήσιου ΓΕ.Λ., με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτούς. 

3. α) Τα ΤΕΠ και τα ΤΠΠΕ μεταβάλλονται κάθε ακαδημαϊκό έτος ανάλογα με τις δηλώσεις των υποψηφίων και προκύπτουν κάθε φορά ως εξής: 

Οι μαθητές της Β ́ Τάξης ΓΕ.Λ. που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους συμπληρώνουν Α ́ δήλωση προτίμησης με περιορισμένο αριθμό προτιμήσεων Τμημάτων στα οποία επιθυμούν να εισαχθούν. Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης και ο αριθμός προτιμήσεων ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την περίπτωση α ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 13Δ. Αν το σύνολο των προτιμήσεων των υποψήφιων μαθητών για ένα Τμήμα είναι μικρότερο ή ίσο με τις διαθέσιμες θέσεις του Τμήματος αυτού για τη συγκεκριμένη κατηγορία υποψηφίων, ημερήσιων και εσπερινών ΓΕ.Λ., το Τμήμα αυτό ορίζεται για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά ως «Τμήμα με θέσεις ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ) για την οικεία κατηγορία υποψηφίων και οι θέσεις που έχουν δηλωθεί δεσμεύονται προσωρινά. Τα υπόλοιπα Τμήματα, δηλαδή εκείνα στα οποία ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τις 

διαθέσιμες θέσεις που διεκδικούν οι υποψήφιοι της συγκεκριμένης κατηγορίας, είναι «Τμήματα πρόσβασης με πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ) για την οικεία κατηγορία υποψηφίων. 

β) Οι μαθητές του εσπερινού ΓΕ.Λ. υποβάλλουν Α ́ Δήλωση προτίμησης με την κατηγορία των υποψηφίων των εσπερινών ΓΕ.Λ., ανεξαρτήτως αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος της περίπτωσης γ ́ της παραγράφου 2, το οποίο το δηλώνουν τον Φεβρουάριο της Γ ́ Λυκείου, σύμφωνα με την περίπτωση β ́ της παραγράφου 4. 

γ) Όσοι μαθητές δεν υποβάλουν την Α ́ Δήλωση προτίμησης χάνουν το δικαίωμα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με ή χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησής τους από το Λύκειο. 

δ) Αν ο μαθητής αλλάξει την ομάδα προσανατολισμού που έχει δηλώσει, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, χάνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα ΤΕΠ που προέκυψαν, σύμφωνα με την Α ́ Δήλωση προτίμησης που υπέβαλε και τα οποία δεν αντιστοιχούν στην νέα ομάδα προσανατολισμού. 

ε) Θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων δεν προσφέρονται ως θέσεις ελεύθερης πρόσβασης, με την εξαίρεση των θέσεων της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 2. 

4. α) Για τους μαθητές, στις Α ́ Δηλώσεις προτίμησης των οποίων δεν έχουν προκύψει ΤΕΠ, η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται μέσω πανελλαδικών εξετάσεων. 

β) Οι μαθητές στις Α ́ Δηλώσεις προτίμησης των οποίων έχει προκύψει τουλάχιστον ένα ΤΕΠ, τον Φεβρουάριο της Γ ́ Λυκείου δηλώνουν οριστικά και αμετάκλητα αν θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ή αν επιθυμούν να εισαχθούν σε ΤΕΠ το οποίο είχαν συμπεριλάβει στην αρχική Δήλωση Α ́. Αν ο μαθητής επιλέξει ένα από τα Τμήματα που είχε συμπεριλάβει στην αρχική Δήλωση Α ́ και χαρακτηρίστηκε ΤΕΠ, εισάγεται στο Τμήμα αυτό με μόνη προϋπόθεση την απόκτηση του απολυτηρίου της Γ ́ Λυκείου και με την επιφύλαξη της εξέτασης σε τυχόν απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες, σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β ́ της παραγράφου 5. Οι θέσεις των ΤΕΠ που δεν επιλέγονται τελικά τον Φεβρουάριο της Γ ́ Λυκείου αποδεσμεύονται και προστίθενται στις θέσεις που διεκδικούν οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων για τα Τμήματα αυτά. Το ίδιο συμβαίνει και αν ο μαθητής δεν επιτύχει στις πρώτες επαναληπτικές απολυτήριες εξετάσεις ή δεν λάβει βαθμολογία ανώτερη της βάσης σε απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή δεν συμμετάσχει στην πρακτική δοκιμασία. 

γ) Οι μαθητές της Γ ́ Λυκείου που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και την γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης, συμπληρώνουν το μηχανογραφικό. Σε αυτό επιλέγουν όσα Τμήματα επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με το άρθρο 4Α, ανεξάρτητα από τις επιλογές τους στην αρχική Α ́ Δήλωση προτίμησης. 

5. Για την εισαγωγή μέσω πανελλαδικών εξετάσεων ισχύουν τα εξής: α) προσμετράται σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) ο μέσος όρος των βαθμών στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου επι-  στημονικού πεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 4Α, και σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ο βαθμός του απολυτηρίου της Γ ́ Τάξης ΓΕ.Λ.. Κατ’ εξαίρεση, για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 υπολογίζεται μόνο ο μέσος όρος των τεσσάρων (4) πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, 

β) στα Τμήματα όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικής δοκιμασίας για την εισαγωγή υποψηφίων σε αυτά, λόγω της φύσης του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύουν, η εξέταση του ειδικού μαθήματος ή της πρακτικής δοκιμασίας γίνεται πανελλαδικά. Σε κάθε ειδικό μάθημα ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό της προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής. Για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας, προστίθεται στην βαθμολογία, όπως έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την περίπτωση α ́, η βαθμολογία που προκύπτει από το γινόμενο του βαθμού των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον αντίστοιχο συντελεστή, 

γ) αν με το σύνολο της βαθμολογίας που έχει επιτύχει ο υποψήφιος μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από μία σχολές ή τμήματα εισάγεται τελικά μόνο σε εκείνη τη σχολή ή τμήμα που προσδιόρισε στο μηχανογραφικό του με σειρά προτίμησης υψηλότερη σε σχέση με τις άλλες, σχολές ή τμήματα που έχει δηλώσει.» 

5. Μετά το άρθρο 4 προστίθεται άρθρο 4Α, με έναρξη ισχύος για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2020 2021, ως εξής: 

«Άρθρο 4Α Επιστημονικά Πεδία 

1. α) Τα Τμήματα των Ιδρυμάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 κατατάσσονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων σε τέσσερα επιστημονικά πεδία, που ορίζονται ως εξής: 

1ο επιστημονικό πεδίο: ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες. 

2ο επιστημονικό πεδίο: θετικές και τεχνολογικές επιστήμες. 

3ο επιστημονικό πεδίο: επιστήμες υγείας και ζωής. 4ο επιστημονικό πεδίο: επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής. 

Ως επιστημονικό πεδίο νοείται, ένα σύνολο ομοειδών ή συγγενών γνωστικών αντικειμένων, που θεραπεύονται από αντίστοιχα Τμήματα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

β) Η πρόσβαση σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο γίνεται ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού που έχει επιλέξει ο κάθε μαθητής, ως εξής: 

αα) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τμήματα του πρώτου (1ου) Επιστημονικού Πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, τα Αρχαία Ελληνικά, η Ιστορία και η Κοινωνιολογία. 

ββ) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τμήματα του δεύτερου (2ου) επιστημονικού πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, η Φυσική, η Χημεία και τα Μαθηματικά. 

γγ) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού σπουδών υγείας έχουν πρόσβαση στις Σχολές και τα Τμήματα 

του τρίτου (3ου) επιστημονικού πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, η Φυσική, η Χημεία και η Βιολογία. 

δδ) Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και πληροφορικής έχουν πρόσβαση στις σχολές και τα τμήματα του τέταρτου (4ου) επιστημονικού πεδίου και τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, τα Μαθηματικά, η Πληροφορική και η Οικονομία.» 

6. Πριν το άρθρο 13Α τίθεται τίτλος κεφαλαίου ως εξής: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β1 Κοινές διατάξεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση όλων των τύπων λυκείων» 

7. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 13Α μετά τις λέξεις «Ειδικά Μαθήματα» προστίθενται οι λέξεις «Μουσικά Μαθήματα». 

8. Μετά το άρθρο 13Β προστίθενται άρθρα 13Γ και 13Δ, με έναρξη ισχύος για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, που έχουν ως εξής: 

«Άρθρο 13Γ Πρόσβαση παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

1. Οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού, στις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων για τα ακαδημαϊκά έτη που έπονται του έτους της αποφοίτησής τους από το Λύκειο μπορούν: 

α) είτε, εφόσον έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ. ή ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., να μετέχουν για την εισαγωγή τους σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με την υποβολή μηχανογραφικού, με βάση την τελευταία συνολική βαθμολογία τους για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό: αα) δεν αφορά τους υποψηφίους που συμμετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων και ββ) μπορεί να ασκηθεί το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού εισακτέων κατανέμονται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις το αμέσως  

προηγούμενο έτος και σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις δύο (2) έτη πριν από το έτος υποβολής μηχανογραφικού χωρίς νέα εξέταση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο και με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων για την εισαγωγή σε Σχολές ή Τμήματα της περίπτωσης β ́ της παραγράφου 1 και της υποπερίπτωσης ββ ́ της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και των συναρμόδιων Υπουργών, όπου απαιτείται, καθορίζονται τα ειδικότερα ποσοστά επί του αριθμού των εισακτέων ανά κατηγορία ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.. Θέσεις του παραπάνω ποσοστού που δεν καλύπτονται μεταφέρονται στις θέσεις των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ., 

β) είτε να συμμετέχουν, όποιο έτος επιθυμούν, στις πανελλαδικές εξετάσεις με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους αποφοίτους του ημερήσιου ΓΕ.Λ., 

γ) είτε, για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ, καθώς και τους κατόχους ισότιμου τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου, και για τους αποφοίτους εσπερινών ΓΕ.Λ., να συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ειδικό ποσοστό, με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για την κατηγορία τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 και στην περίπτωση α ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 4. 

2. Για την εφαρμογή του παρόντος και για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για όσους αποφοιτούν από το Γενικό Λύκειο, από το διδακτικό έτος 2020-2021 και εφεξής, προσμετράται ο βαθμός απολυτηρίου, σύμφωνα με την περίπτωση α ́ της παραγράφου 5 του άρθρου 4. 

3. Οι απόφοιτοι προηγουμένων ετών που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και την γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης, συμπληρώνουν μηχανογραφικό, όπου επιλέγουν όσα Τμήματα επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με το άρθρο 4Α. 

4. Οι απόφοιτοι του παρόντος άρθρου δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής σε ΤΕΠ με τη διαδικασία της υποπερίπτωσης. ββ ́ της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 1 και της υποπερίπτωσης βββ ́ της υποπερίπτωσης. αα ́ της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 4. 

5. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται για Σχολές και Τμήματα, στα οποία η εισαγωγή γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 13Δ. 

Άρθρο 13Δ Τελικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται: 

α) ο χρόνος υποβολής της Α ́ Δήλωσης προτίμησης αποφοίτων της Β ́ τάξης ΓΕ.Λ., η διαδικασία υποβολής, ο μέγιστος αριθμός προτιμήσεων που ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει, ο τρόπος επεξεργασίας των προτιμήσεων από τον οποίο θα προκύψουν οι σχολές ΤΕΠ και ΤΠΠΕ, ο τρόπος γνωστοποίησης των ΤΕΠ και ΤΠΠΕ στους υποψηφίους, 

β) ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής της δήλωσης 

των μαθητών της Γ ́ τάξης ΓΕ.Λ. που έχουν ένα τουλάχιστον ΤΕΠ στην αρχική τους δήλωση, σχετικά με το αν θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ή θα εισαχθούν σε ΤΕΠ, 

γ) ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής της αίτησης δήλωσης των υποψηφίων Λυκείων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις και στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

δ) ο τρόπος υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων εισαγωγής με βάση τους γραπτούς βαθμούς των Πανελλαδικών Εξετάσεων και το βαθμό απολυτηρίου όπου απαιτείται, 

ε) ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής της δήλωσης προτίμησης (μηχανογραφικού) των υποψηφίων, μαθητών και αποφοίτων, που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και των αποφοίτων της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 13Γ, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

στ) μετά από πρόταση των οικείων Τμημάτων και Σχολών, τα Τμήματα και οι Σχολές, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα, πρακτικές δοκιμασίες ή υγειονομικές εξετάσεις, καθώς και τα ειδικά αυτά μαθήματα, οι πρακτικές δοκιμασίες ή οι υγειονομικές εξετάσεις που απαιτούνται, 

ζ) ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης των ειδικών μαθημάτων, των πρακτικών δοκιμασιών ή υγειονομικών εξετάσεων, η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης των υποψηφίων για συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές και εκδήλωσης της προτίμησης των υποψηφίων, η ανακοίνωση της επίδοσης στους υποψηφίους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, 

η) η ακριβής κατάταξη των Τμημάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 στα Επιστημονικά Πεδία. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται το αργότερο μέχρι τις τριάντα (30) Μαΐου κάθε σχολικού έτους και ισχύουν για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους, 

θ) ο καθορισμός του αριθμού εισακτέων ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση των Α.Ε.Ι., των Α.Ε.Α., των Α.Σ.Τ.Ε.. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται μέχρι τις 30 Μαΐου κάθε έτους ύστερα από γνώμη της οικείας Συγκλήτου και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου σχολικού έτους, 

ι) ο αριθμός των θέσεων εισακτέων υποψηφίων που ορίζονται στις εξής διατάξεις: α) άρθρο 34 του ν. 2725/ 1999 (Α ́ 121), β) παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α ́ 188) και γ) άρθρο 35 του ν. 3794/2009 (Α ́ 156), 

ια) οι διαδικασίες σχετικά με τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που αφορούν τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, το πρόγραμμα των εξετάσεων, τον τρόπο εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων, τον τρόπο διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων, τον τρόπο ορισμού και υποχρεώσεις των επιτηρητών, υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τον τρόπο βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών, τον τρόπο φύλαξής τους, καθώς και τον τρόπο ορισμού των βαθμολογικών κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθμών των γραπτών, 

ιβ) η σύσταση και συγκρότηση των αναγκαίων ατομικών και συλλογικών οργάνων για την οργάνωση και τη 

διεξαγωγή των εξετάσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, 

ιγ) ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρωσης των βαθμών και των δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων, 

ιδ) οι συντελεστές βαρύτητας των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, 

ιε) ο τρόπος επεξεργασίας των βαθμολογικών στοιχείων και των προτιμήσεων, η κατάρτιση των πινάκων εισαγομένων, ο τρόπος ανακοίνωσής τους στους υποψηφίους και στα οικεία Τμήματα ή Σχολές εισαγωγής, 

ιστ) ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εγγραφής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και κάθε σχετικό θέμα με την οργάνωση και την εφαρμογή των διαδικασιών πρόσβασης και επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

ιζ) κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των οικείων Σχολών ή Τμημάτων, μπορεί, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα και της φύσης του γνωστικού αντικειμένου συγκεκριμένων Τμημάτων, όπως ιδίως Τμημάτων Σχολών Καλών Τεχνών, να εξαιρούνται ως προς την εισαγωγή φοιτητών από τις διατάξεις του παρόντος και να ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες εισαγωγής και εγγραφής φοιτητών στα τμήματα αυτά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτούνται τα αναγκαία ατομικά και συλλογικά όργανα για την εφαρμογή της παρούσας. 

3. α) Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν ειδικές διατάξεις που θέτουν πρόσθετες προϋποθέσεις, διαδικασίες και όρους εισαγωγής για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.), τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), τις Σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων. 

β) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού καθορίζεται ο αριθμός εισακτέων ανά Σχολή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), τις Σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του οικείου σχολικού έτους. 

γ) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού είναι δυνατή η επέκταση της εφαρμογής του συνόλου ή μέρους των διατάξεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε άλλες σχολές αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων, καθώς και ο καθορισμός ειδικότερων προϋποθέσεων και όρων εισαγωγής που προσιδιάζουν στην ιδιαιτερότητα των σχολών αυτών και των αναγκαίων λεπτομερειών. 

δ) Με την κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτωσης α ́ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2638/1998 (Α ́ 204), καθορίζονται και θέματα σχετικά με τη συμπλήρωση των κενών θέσεων, που μπορεί να προκύπτουν μετά την εισαγωγή στις Α.Ε.Ν., με βάση τους πίνακες επιλαχόντων και κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά που αποστέλλονται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από το Υπουργείο Παιδείας,’Ερευνας και Θρησκευμάτων. 

4. Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α ́ 142), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4589/2019.» 

9. Το άρθρο 42 τροποποιείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως εξής: 

α) Η παράγραφος 1 καταργείται. β) Στην εισαγωγική πρόταση της παραγράφου 2 διαγράφονται οι λέξεις «των αρμόδιων καλλιτεχνικών επιτροπών για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία και», ενώ οι περιπτώσεις β ́ και γ ́ της ίδιας παραγράφου, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α ́ 118), την παράγραφο 2 του άρθρου 52 του ν. 4386/2016 (Α ́ 83) και την περίπτωση β ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 4559/2018 (Α ́ 142), αντικαθίστανται ως εξής: 

«β) αα) Καθορίζονται τα μαθήματα και το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τάξη στα Ημερήσια και Εσπερινά Γενικά Λύκεια. Στη Γ ́ Τάξη ΓΕ.Λ. όσοι μαθητές επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων Ελεύθερου Σχεδίου και Γραμμικού Σχεδίου, μπορούν να δηλώσουν ότι θέλουν να παρακολουθήσουν και τα δύο (2) μαθήματα, από τα οποία το ένα θα διδάσκεται μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος. 

ββ) Καθορίζονται τα ωρολόγια προγράμματα του Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου. 

γ) Καθορίζεται η κατανομή των μαθημάτων σε ομάδες και κλάδους και ο τρόπος και ο χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ο τρόπος ορισμού και οι υποχρεώσεις των επιτηρητών, οι υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, ο τρόπος φύλαξης των γραπτών, η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος αναβαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, ο τρόπος διαβίβασης των θεμάτων στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ ́ Λυκείου, ο τρόπος κατανομής των σχολικών μονάδων σε ομάδες σχολείων για τη διεξαγωγή των απολυτηρίων εξετάσεων, η συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διενέργεια των απολυτηρίων εξετάσεων και οι αρμοδιότητες αυτών, η διαδικασία κατάρτισης βαθμολογικών πινάκων απολυτηρίων εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα,». 

γ) Στην παράγραφο 8 προστίθενται περιπτώσεις ε ́ και στ ́ που έχουν ως εξής: 

«ε) τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν τη διακοπή των μαθημάτων και τη συμπλήρωσή τους και με παράταση του διδακτικού έτους, και 

στ) την οργάνωση της μαθητικής ζωής και το γενικό πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων.» 

10. Το άρθρο 43 τροποποιείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως εξής: 

α) Η περίπτωση α ́ της παραγράφου 1 καταργείται. β) Μετά την περίπτωση ιδ ́ της παραγράφου 2 προστίθεται περίπτωση ιε ́ ως εξής: 

«ιε) καθορίζονται ο τρόπος ορισμού και οι υποχρεώσεις των επιτηρητών, οι υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων, η αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων, ο τρόπος φύλαξης των γραπτών δοκιμίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.». 

«γ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφων 3, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4452/ 2017 (Α ́ 17), οι λέξεις «στην περίπτωση γγ ́ της υποπαραγράφου Α ́ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/ 2013» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στην παρ. 3 του άρθρου 13» και στις περιπτώσεων β ́ και γ ́ της παραγράφου 3 το αρκτικόλεξο «Τ.Ε.Ι.» αντικαθίσταται από το αρκτικόλεξο «Α.Ε.Ι.». 

11. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021: α) δεν προσμετράται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ο βαθμός του απολυτηρίου της Γ ́ Τάξης ΓΕ.Λ., σύμφωνα με την περίπτωση α ́ της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013, όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 1, αλλά μόνο ο μέσος όρος των βαθμών στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου, β) η Α ́ δήλωση προτίμησης που προβλέπεται στην περίπτωση α ́ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013, όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 1, δεν υποβάλλεται έως τις 30 Ιουνίου, αλλά έως τις 31 Οκτωβρίου 2019 από τους μαθητές της Γ ́ Τάξης ΓΕ.Λ., γ) οι αποφάσεις των περιπτώσεων η ́ και θ ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 13Δ εκδίδονται μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2019. 

12. α) Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 όπου στο παρόν γίνεται αναφορά σε Γ ́ τάξη ΓΕ.Λ. νοείται εκτός από τη Γ ́ τάξη ημερήσιου και εσπερινού τριετούς ΓΕ.Λ. και η Δ ́ τάξη του τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ.. 

β) Ως προς τους αποφοίτους του τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ. εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4547/2018 (Α ́ 102), ως προς τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

γ) Ειδικά για εισαγωγή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, οι υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ. που έχουν συμμετάσχει κατά τα δύο προηγούμενα έτη στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και υποβάλλουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο χωρίς νέα εξέταση, θα διεκδικήσουν ενιαία τις θέσεις εισαγωγής του 10% στο σύνολο των Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων των Πανεπιστημίων στα οποία έχουν πρόσβαση τα ΕΠΑ.Λ.. 

13. Καταργούνται, με έναρξη ισχύος, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, από το ακαδημαϊκό έτος 20202021: 

α) οι παράγραφοι 2 έως 7 του άρθρου 3, η παράγραφος 2 του άρθρου 13, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 (Α ́ 258), του ν. 4186/2013, 

β) η παράγραφος 33 του άρθρου 39, οι παράγραφοι 3 και 4, η περίπτωση β ́ της παραγράφου 5 και η παράγραφος 7 του άρθρου 42, η περίπτωση β ́ της παραγράφου 6 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013, 

γ) οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 42 του ν. 4351/ 2015 (Α ́ 164), 

δ) το άρθρο 2 με εξαίρεση τις παραγράφους 4 και 8 και η παράγραφος 4 του άρθρου 2Α του ν. 2525/1997. Οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των παραπάνω νόμων, καθώς και όσες προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 42 του ν. 4351/2015, παραμένουν σε ισχύ μέχρι την τροποποίηση ή κατάργησή τους, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος. 

14. Καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος η παράγραφος 7 του άρθρου 45 του ν. 4186/2013. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Άρθρο 101

Σκοπός της αξιολόγησης των μαθητών 

Η αξιολόγηση συνδυάζει ποικίλες μορφές και τεχνικές. Στο πλαίσιο αυτό ο μαθητής αξιολογείται με βάση: 

1. Τη συμμετοχή του στην καθημερινή εργασία της τάξης και τη συνολική δραστηριότητά του στη σχολική μονάδα. 

2. Τα αποτελέσματα της επίδοσής του στις ενδιάμεσες γραπτές δοκιμασίες κατά τα δύο τετράμηνα του διδακτικού έτους και στις τελικές εξετάσεις στο τέλος του διδακτικού έτους. 

Άρθρο 102

Ορισμοί 

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, νοούνται ως: α) «Γενικός Μέσος Όρος»: ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.), για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου, προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. 

β) «Ομάδα Α ́»: περιλαμβάνει τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. 

γ) «Ομάδα Β ́»: περιλαμβάνει τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. 

Άρθρο 103

Προφορική βαθμολογία τετραμήνων 

1. Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο διδάσκων συνεκτιμά: 

α) τη συμμετοχή του στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία,β) την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα, 

γ) την επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες, δ) τις εργασίες που εκτελεί στο σχολείο ή στο σπίτι. Οι γραπτές δοκιμασίες διακρίνονται στις ολιγόλεπτες και στις ωριαίες.  

Οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) λεπτά, αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας και συμπληρώνουν την αξιολόγηση μέσω προφορικών διαδικασιών. Γίνονται χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων ερωτήσεων, οι οποίες διατυπώνονται από τον διδάσκοντα. Ο αριθμός των ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών επαφίεται στην κρίση του διδάσκοντος. 

Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν μία (1) διδακτική ώρα, καλύπτουν περιορισμένης έκτασης ενότητα και γίνονται ύστερα από προειδοποίηση των μαθητών στο τελευταίο μάθημα της ενότητας. 

Σε όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου διενεργούνται στα μαθήματα όλων των Ομάδων δύο (2) υποχρεωτικές ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, μία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου, με εξαίρεση τα μαθήματα Φυσική Αγωγή και Ερευνητικές Δημιουργικές δραστηριότητες στα οποία δεν διενεργείται καμία γραπτή δοκιμασία. Αν για λόγους αντικειμενικούς, δεν καταστεί εφικτό να πραγματοποιηθεί η ωριαία γραπτή δοκιμασία του πρώτου τετραμήνου, στο δεύτερο τετράμηνο διενεργούνται δύο (2) ωριαίες γραπτές δοκιμασίες. 

2. Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται περισσότερες από μία ωριαίες γραπτές δοκιμασίες κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος. 

3. Αν λείπουν στοιχεία της παραγράφου 1, ο προφορικός βαθμός του τετραμήνου διαμορφώνεται ύστερα από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων. 

4. Για μάθημα, το οποίο, για οποιονδήποτε λόγο, διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, δεν κατατίθεται βαθμολογία, αν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα ο διδάσκων δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση των μαθητών. 

5. Δεν κατατίθεται βαθμολογία για τα μαθήματα των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής για όσους μαθητές έχουν νομίμως απαλλαγεί από την παρακολούθησή τους. 

6. Με τη λήξη του Α ́ και του Β ́ τετραμήνου κάθε διδάσκων καταθέτει στον Διευθυντή του Σχολείου ονομαστική κατάσταση για κάθε τάξη ή τμήμα χωριστά με τους βαθμούς επίδοσης του τετραμήνου. 

7. Αν από την ονομαστική κατάσταση της προφορικής βαθμολογίας λείπει βαθμός μαθητή, η έλλειψη αυτή πρέπει να αιτιολογείται από τον διδάσκοντα με ενυπόγραφη σημείωσή του πάνω στην κατάσταση βαθμολογίας. 

8. Με ευθύνη του Διευθυντή του Σχολείου και του διδάσκοντος, η προφορική βαθμολογία των μαθητών καταχωρίζεται χωρίς καθυστέρηση στο Ατομικό Δελτίο (Α.Δ.) των μαθητών. Για το Β ́ τετράμηνο η καταχώριση γίνεται πριν από την έναρξη των γραπτών προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων. Μετά την καταχώριση δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή, εκτός από την περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης που διαπιστώνεται με ειδική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων και οπωσδήποτε πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων. 

Άρθρο 104

Βαθμολογική Κλίμακα 

1. Η βαθμολογική κλίμακα, με βάση την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών σε όλα τα μαθήματα, είναι 020 και προσδιορίζεται λεκτικώς με τους χαρακτηρισμούς: 

Κακώς 0 – 5 Ανεπαρκώς 5,1 – 9,4 Σχεδόν καλώς 9,5 – 13 Καλώς 13,1 – 16 Λίαν καλώς 16,1 – 18 Άριστα 18,1 – 20 

Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων γίνεται στην κλίμακα 0100 με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός βαθμός του γραπτού δοκιμίου ανάγεται στην κλίμακα 0-20 και γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται, με προσέγγιση δεκάτου. 

2. Οι προφορικοί βαθμοί της αξιολόγησης των μαθητών δίνονται σε ακέραιους αριθμούς. Ο μέσος όρος των προφορικών βαθμολογιών των δύο τετραμήνων αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθητή σε κάθε μάθημα και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου. 

3. Ο βαθμός προαγωγής και απόλυσης κατά μάθημα και ο γενικός μέσος όρος (Γ.Μ.Ο.) γράφονται ως δεκαδικοί με προσέγγιση δεκάτου. 

Άρθρο 105

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων 

1. Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διεξάγονται μετά τη λήξη των μαθημάτων του Β ́ Τετραμήνου. Προβλέπονται επίσης δύο ειδικές εξεταστικές περίοδοι, μία κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου και μία στις αρχές του Σεπτεμβρίου για τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 108 και στην περίπτωση β ́ της παραγράφου 3 του άρθρου 112. 

Στις εξετάσεις αυτές αξιολογούνται συνολικά οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου σχολικού έτους. 

2. Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων είναι δίωρη, με εξαίρεση τα μαθήματα για τα οποία ορίζεται ότι συνεξετάζονται και η εξέταση αυτή είναι τρίωρης διάρκειας. 

Άρθρο 106

Ύλη μαθημάτων 

1. Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό (1/2) και περισσότερη από τα δύο τρίτα (2/3) της διδακτέας. Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης για κάθε μάθημα γίνεται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες και σε περίπτωση που το μάθημα διδάσκεται από περισσότερους του ενός καθηγητές. Η εξεταστέα ύλη εγκρίνεται από τον Διευθυντή και γνωστοποιείται στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. 

2. Η εξεταστέα ύλη καταγράφεται στο βιβλίο της διδα- 

σκόμενης ύλης και υπογράφεται από τον διδάσκοντα καθηγητή. 

Την ημέρα εξαγωγής των αποτελεσμάτων προαγωγής και απόλυσης των μαθητών ανακοινώνεται και η εξεταστέα ύλη για τις ειδικές εξεταστικές περιόδους στα μαθήματα που είναι προφορικώς εξεταζόμενα (Ομάδα Β ́), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται το αργότερο ως τα τέλη Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ύστερα από γνώμη του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθορίζεται η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου. 

4. Η διδακτέα ύλη των μαθημάτων της Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται και πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ταυτίζεται με την εξεταστέα ύλη της παραγράφου 3. 

Άρθρο 107

Γραπτές και προφορικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις 

1. Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του Γενικού Λυκείου στους μαθητές, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. 

Την ημέρα εξαγωγής των αποτελεσμάτων προαγωγής και απόλυσης των μαθητών ανακοινώνεται το πρόγραμμα για την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου. 

Το πρόγραμμα της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου ανακοινώνεται με την έναρξη του σχολικού έτους. 

2. Οι γραπτές και προφορικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διενεργούνται με την ευθύνη του Διευθυντή και των διδασκόντων σε κάθε Γενικό Λύκειο. 

3. Τα θέματα των γραπτών και προφορικών εξετάσεων ορίζονται από τους διδάσκοντες το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και είναι κοινά για όλους τους εξεταζόμενους της τάξης. 

4. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να δοθούν χωριστά θέματα, αν συντρέχει αποχρών λόγος, ο οποίος αναγράφεται σε σημείωση στο έγγραφο που περιέχει τα θέματα και παράλληλα συντάσσεται και σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή του σχολείου. 

5. Αν δεν δύναται να οριστούν θέματα από τον διδάσκοντα το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, τα θέματα ορίζονται από άλλον εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας ή, αν δεν υπάρχει, από εκπαιδευτικό που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, ο οποίος ορίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου. Αν δεν υπηρετεί στη σχολική μονάδα εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, τότε ορίζεται για το σκοπό αυτό από τον αρμόδιο Διευθυντή Δ.Ε. άλλος εκπαιδευτικός. 

6. Τα θέματα των γραπτών και προφορικών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων διανέμονται φωτοτυπημένα στους μαθητές ή υπαγορεύονται ή σε ειδικές περιπτώσεις γράφονται στον πίνακα, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου. 

7. Οι απαντήσεις των θεμάτων γράφονται από τους μαθητές σε φύλλο χαρτιού (κόλλα αναφοράς) που φέρει τη σφραγίδα του Σχολείου, την υπογραφή του Διευθυντή και ειδική εκτύπωση για την αναγραφή των προκαταρκτικών στοιχείων και της βαθμολογίας του γραπτού δοκιμίου. 

8. Οι γραπτές εξετάσεις διενεργούνται με παρουσία ενός (1) τουλάχιστον καθηγητή επιτηρητή σε κάθε αίθουσα, ο οποίος μετά τη λήξη της εξέτασης παραλαμβάνει τα γραπτά δοκίμια των μαθητών, τα υπογράφει και τα παραδίδει μέσα σε φάκελο στον αρμόδιο για τη βαθμολόγησή τους καθηγητή. Ο επιτηρητής καθηγητής και ο βαθμολογητής καθηγητής υπογράφουν πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, το οποίο φυλάσσει ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας. 

Άρθρο 108

Μαθητές μη προσερχόμενοι στις γραπτές εξετάσεις 

1. Μαθητής που απουσιάζει ή προσέρχεται μετά την ανακοίνωση των θεμάτων σε κάθε είδους εξέταση δεν γίνεται δεκτός σε αυτήν και βαθμολογείται από το Σύλλογο Διδασκόντων με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0). 

2. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1, μαθητές που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου, με αίτηση του κηδεμόνα ή των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικοι, που υποβάλλεται στον Διευθυντή του Λυκείου, εξετάζονται άλλη ημέρα εντός της συγκεκριμένης κάθε φορά εξεταστικής περιόδου, την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος των διδασκόντων. Η ασθένεια βεβαιώνεται από ιατρική γνωμάτευση ή με υπεύθυνη δήλωση των κηδεμόνων των μαθητών ή των ιδίων των μαθητών εφόσον είναι ενήλικοι. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για τους μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων της εξέτασης λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται από ιατρική γνωμάτευση ή με υπεύθυνη δήλωση των κηδεμόνων των μαθητών ή των ιδίων των μαθητών εφόσον είναι ενήλικοι. Οι μαθητές αυτοί, αν δεν προσέλθουν σε εξετάσεις μέχρι το τέλος της πρώτης εξεταστικής περιόδου λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν, για όσα μαθήματα δεν εξετάστηκαν, στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου ή εφόσον το σοβαρό πρόβλημα υγείας διαρκεί καθ’ όλον τον Ιούνιο στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Το παραπάνω σοβαρό πρόβλημα υγείας βεβαιώνεται με δικαιολογητικά ασθενείας από κρατικό ή ιδιωτικό νοσοκομείο ή άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα υγειονομικής περίθαλψης. Για τους μαθητές αυτούς ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος μετά την πρώτη εξεταστική περίοδο, καθώς και μετά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου εφόσον το πρόβλημα διαρκεί. Όσοι από τους παραπάνω μαθητές, εκτός από τα μαθήματα στα οποία δικαιολογημένα απουσίασαν, έχουν συγκεντρώσει σε ένα ή και περισσότερα μαθήματα, στα οποία έχουν ήδη εξετασθεί βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του 9,5 μπορούν να προσέλθουν στις εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου ή εφόσον το σοβαρό πρόβλημα υγείας διαρκεί καθ’ όλον τον Ιούνιο μπορούν να προσέλθουν στις εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου και στα μαθήματα αυτά. Στην περίπτωση αυτή πρέπει οι μαθητές, αν είναι ενήλικοι, ή οι κηδεμόνες τους, να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στον Διευθυντή του οικείου Λυκείου εντός τριών (3) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων. 

Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ρητά η ειδική εξεταστική περίοδος (Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου) στην οποία πρόκειται να εξεταστεί ο μαθητής. Οι μαθητές αυτοί εξετάζονται στα μαθήματα της Ομάδας Α ́, στα οποία δικαιολογημένα απουσίασαν, σε όσα μαθήματα της Ομάδας Α ́ εξετάστηκαν και συγκέντρωσαν βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), καθώς και σε όσα μαθήματα της Ομάδας Β ́ συγκέντρωσαν βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Οι μαθητές που απουσιάζουν αδικαιολόγητα ή προσέρχονται μετά την ανακοίνωση των θεμάτων στις ανωτέρω εξετάσεις ή στην ειδική εξεταστική περίοδο (Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου) δεν γίνονται δεκτοί σε αυτές ή αυτήν και βαθμολογούνται από το Σύλλογο Διδασκόντων με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0). 

Στις παραπάνω διατάξεις υπάγονται και μαθητές στρατεύσιμοι, «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες», καθώς και οι συμμετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις. 

Για τους μαθητές της παραγράφου 2 ισχύουν τα εξής: α) αα. για μάθημα της Ομάδας Α ́ που δεν έχει εξεταστεί σε προηγούμενη/νες εξεταστική/ες περίοδο/ους, ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθήματος προκύπτει σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 109, 

ββ. για μάθημα της Ομάδας Α ́ που έχει εξεταστεί σε προηγούμενη εξεταστική περίοδο, ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθήματος.β) Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης μαθήματος της Ομάδας Β ́ σε όποια εξεταστική περίοδο και αν εξεταστεί, είναι ο βαθμός της εξέτασης αυτής. 

Άρθρο 109

Εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα 

1. α) Για τις Α ́ και Β ́ τάξεις του Γενικού Λυκείου ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα γραπτώς εξεταζόμενο είναι ο μέσος όρος του ετήσιου προφορικού βαθμού με τον αντίστοιχο βαθμό των γραπτών εξετάσεων και εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου. Για τη Γ ́ τάξη Γενικού Λυκείου ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα γραπτώς εξεταζόμενο είναι το άθροισμα του ετήσιου προφορικού βαθμού σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) και του βαθμού των γραπτών εξετάσεων σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου. 

β) Για το σχολικό έτος 2018-2019 ο βαθμός ετήσιας επίδοσης για τη Γ ́ τάξη Γενικού Λυκείου υπολογίζεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α ́ του παρόντος. 

2. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα που αποτελούν κλάδους είναι ο μέσος όρος των βαθμών των μαθημάτων-κλάδων και γράφεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου. 

3. Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς, βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) τετραμήνων. 

4. Αν λείπει ένας από τους δύο (2) τετραμηνιαίους βαθμούς, ως προφορικός μέσος όρος τετραμήνου λογίζεται ο βαθμός για το άλλο τετράμηνο. 

5. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν κατατεθεί βαθμολο- 

γία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, διενεργείται ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β ́ τετραμήνου το αργότερο την επομένη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β ́ τετραμήνου. Την εξέταση διενεργεί τριμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ως Πρόεδρος και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθήματος και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου. 

6. Για τους μαθητές που δεν επιτυγχάνουν τον Γενικό Μέσο Όρο προαγωγής ή απόλυσης, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 112, και εξετάζονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου γραπτά ή προφορικά, βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο βαθμός της εξέτασης αυτής. Το ίδιο ισχύει και για την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου για τους μαθητές της Γ ́ τάξης του Γενικού Λυκείου που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν τον Γενικό Μέσο Όρο απόλυσης. 

Άρθρο 110

Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής ή απόλυσης (Γενικός Μέσος Όρος, Γ.Μ.Ο.) 

1. Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου και προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων όλων των μαθημάτων επιλογής που διδάχθηκαν. Εξαιρείται ο βαθμός στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, ο οποίος δεν συνυπολογίζεται για την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο.. 

2. Για την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο. για τους μαθητές της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που διδάχτηκαν και δεύτερο μάθημα επιλογής, υπολογίζεται ο βαθμός και των δύο (2) μαθημάτων. 

3. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής αναγράφεται στο Απολυτήριό τους ή στο οικείο αποδεικτικό, καθώς και στα υπηρεσιακά βιβλία. 

Άρθρο 111

Βαθμός Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου 

1. Βαθμός Απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου είναι ο Γ.Μ.Ο. της Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου. Το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου εκδίδεται μια φορά και δεν αλλάζει. Τα απολυτήρια των Ιδιωτικών Γενικών Λυκείων θεωρούνται και επικυρώνονται από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκτός από τα απολυτήρια που εκδίδονται από τα, αναγνωρισμένα ως ισότιμα προς τα δημόσια, ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

2. Στο απολυτήριο του Γενικού Λυκείου αναγράφονται εκτός από τον Γ.Μ.Ο., η Ομάδα Προσανατολισμού που παρακολούθησε ο μαθητής και ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του σε όλα τα μαθήματα της τάξης. 

Άρθρο 112

Προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών 

1. Για την προαγωγή και την απόλυση των μαθητών στο Γενικό Λύκειο απαιτείται Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 

2. Οι μαθητές των Α ́ και Β ́ τάξεων του Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παραγράφου 1, παραπέμπονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ίδιου έτους σε ειδική εξεταστική περίοδο, για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι μικρότερος από εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Για τα μαθήματα της Ομάδας Α ́, οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Για τα μαθήματα της Ομάδας Β ́, οι εξετάσεις είναι προφορικές. Οι μαθητές δεν αξιολογούνται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 

Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. 

Οι μαθητές, που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. προαγωγής, επαναλαμβάνουν τη φοίτηση. 

3. α) Οι μαθητές της Γ ́ τάξης του Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παραγράφου 1, παραπέμπονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ίδιου έτους σε ειδική εξεταστική περίοδο για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι μικρότερος από εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Για τα μαθήματα της Ομάδας Α ́ οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Για τα μαθήματα της Ομάδας Β ́ οι εξετάσεις είναι προφορικές. Οι μαθητές της Γ ́ τάξης του ΓΕΛ δεν αξιολογούνται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 

Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. 

β) Οι μαθητές της Γ ́ τάξης του Γενικού Λυκείου, που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παραγράφου 1, παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην περίπτωση α ́ της παραγράφου 3, για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος από εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Οι μαθητές, που κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν επι- 

τυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. απόλυσης, έχουν τις εξής δυνατότητες: 

αα. να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Γ ́ τάξη Γενικού Λυκείου, 

ββ. να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης το αμέσως επόμενο ή οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη τάξη. Οι μαθητές αυτοί εξετάζονται σε όλα τα γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, με εξαίρεση το μάθημα «Φυσική Αγωγή». 

Για τα μαθήματα της Ομάδας Α ́ οι εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. 

γ) Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος προφορικός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. 

δ) Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων. Οι μαθητές εξετάζονται στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους υπόλοιπους μαθητές που φοιτούν στη Γ ́ τάξη Γενικού Λυκείου το συγκεκριμένο σχολικό έτος. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο γραπτός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. 

Ο μέσος όρος της προφορικής και της γραπτής εξέτασης είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. 

Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Τα θέματα της προφορικής εξέτασης είναι διαφορετικά από εκείνα της γραπτής εξέτασης. 

ε) Για τα μαθήματα της Ομάδας Β ́ οι εξετάσεις είναι προφορικές και διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχολείο. Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής ως πρόεδρος και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. 

Οι περιπτώσεις αα ́ και ββ ́ ισχύουν και για τους μαθητές που φοίτησαν κατά τα παρελθόντα σχολικά έτη στη Γ ́ τάξη Γενικού Λυκείου και δεν έχουν απολυθεί. 

4. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών της υποπερίπτωσης ββ ́ της περίπτωσης β ́ της παραγράφου 3 βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών της τάξης στην οποία υποβάλλονται σε εξέταση. 

5. Οι μαθητές της υποπερίπτωσης ββ ́ της περίπτωσης β ́ της παραγράφου 3 που δεν επιτυγχάνουν το Γ.Μ.Ο. της παραγράφου 1 παραπέμπονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ίδιου έτους σύμφωνα με την περίπτωση α ́ της παραγράφου 3. Όσοι από αυτούς δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παραγράφου 1 κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου σύμφωνα με την περίπτωση β ́ της παραγράφου 3. 

6. Μαθητής του Γενικού Λυκείου με απορριπτικό βαθμό σε κλάδο ή κλάδους μαθήματος και απορριπτικό συνολικό βαθμό στο ίδιο μάθημα, που συνάγεται ως μέσος όρος των βαθμών των οικείων κλάδων, εξετάζεται μόνο στον κλάδο ή τους κλάδους του μαθήματος που έλαβε τον απορριπτικό βαθμό.

Άρθρο 113

Κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και των στρατεύσιμων μαθητών 

1. Οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές» και οι στρατεύσιμοι εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου στα μαθήματα της αντίστοιχης τάξης του Λυκείου, στην οποία ζητούν την εξέταση, με εξαίρεση τα μαθήματα «Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες» και «Φυσική Αγωγή». 

Για τα μαθήματα της Ομάδας Α ́ οι εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος προφορικός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων. Οι μαθητές εξετάζονται στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους υπόλοιπους μαθητές. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο γραπτός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Ο μέσος όρος της προφορικής και της γραπτής εξέτασης είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. 

Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Τα θέματα της προφορικής εξέτασης είναι διαφορετικά από εκείνα της γραπτής εξέτασης. 

Για τα μαθήματα της Ομάδας Β ́ οι εξετάσεις είναι προφορικές και διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχολείο. Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. 

2. Οι μαθητές αυτών των κατηγοριών των Α ́ και Β ́ τάξεων Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παραγράφου 1 του άρθρου 112 παραπέμπονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ίδιου έτους σε ειδική εξεταστική περίοδο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 112. 

3. Οι μαθητές αυτών των κατηγοριών της Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παραγράφου 1 του άρθρου 112 παραπέμπονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ίδιου έτους σε ειδική εξεταστική περίοδο σύμφωνα με την περίπτωση α ́ της παραγράφου 3 του άρθρου 112. Όσοι από αυτούς δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παραγράφου 1 του άρθρου 112 κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου σύμφωνα με την περίπτωση β ́ της παραγράφου 3 του άρθρου 112. 

4. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών αυτών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία 

που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών της τάξης στην οποία υποβάλλονται σε εξέταση. 

5. Οι μαθητές αυτοί προάγονται ή απολύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112. 

Άρθρο 114

Μαθητές από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού 

1. Μαθητές του ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της μαθητικής κατάστασής τους, εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια εξέταση οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους σε αντίστοιχη τάξη των δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, η οποία καθορίζεται από τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

2. α) Οι μαθητές της παραγράφου 1 οι οποίοι, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, φοίτησαν επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στην Α ́ τάξη Γενικού Λυκείου του ελληνικού σχολείου: 

αα. Δεν βαθμολογούνται σε κανένα διακριτό διδακτέο αντικείμενο κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» καιββ. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5). 

Οι μαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται: 

αα. Προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενοκλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5), 

ββ. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία), Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες (μόνο στους κλάδους Φυσική και Χημεία), Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και 

γγ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας και στα μαθήματα Επιλογής με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5). 

β) Οι μαθητές της παραγράφου 1, οι οποίοι, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας φοίτησαν για ένα (1) τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στην Α ́ τάξη Γενικού Λυκείου του ελληνικού σχολείου εξετάζονται: 

αα. Προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενοκλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5), 

ββ. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία), Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες (μόνο στους κλάδους Φυσική και Χημεία), Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και 

γγ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας και στα μαθήματα Επιλογής με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5). 

γ) Οι μαθητές της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 2, μετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο, και οι μαθητές της περίπτωσης β ́ της παραγράφου 2, μετά το πρώτο έτος φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο, εξετάζονται, βαθμολογούνται και προάγονται, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β ́ του Μέρους Ε ́ του παρόντος νόμου για τους μαθητές της ημεδαπής. 

δ) Οι μαθητές της Α ́ τάξης Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 2 προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112, κατά περίπτωση, ως εξής: 

αα) Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 112, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά δύο (2) μονάδες. 

ββ) Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο, εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 112, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά μία (1) μονάδα. 

ε) Οι μαθητές της Α ́ τάξης Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης β ́ της παραγράφου 2 και φοιτούν σε ελληνικό Γενικό Λύκειο, προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 112, κατ’ εφαρμογή της διάταξης αυτής, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά μία (1) μονάδα. 

3. α) Οι μαθητές της παραγράφου 1 οι οποίοι, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, φοίτησαν επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στη Β ́ τάξη Γενικού Λυκείου του ελληνικού σχολείου: 

αα. Δεν βαθμολογούνται σε κανένα διακριτό διδακτέο αντικείμενο-κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, 

ββ. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5). 

Οι μαθητές αυτοί κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται: 

αα. Προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενοκλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5), 

ββ. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες (μόνο τον κλάδο Βιολογία), Μαθηματικά (μόνο στον κλάδο Άλγεβρα για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών), καθώς και στα υπόλοιπα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού, με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και 

γγ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5). 

β) Οι μαθητές της παραγράφου 1 οι οποίοι, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, φοίτησαν για ένα (1) τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένο 

σχολείο του εξωτερικού, αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο Ελληνικό σχολείο στη Β ́ τάξη Γενικού Λυκείου εξετάζονται: 

αα. Προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενοκλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5), 

ββ. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες (μόνο στον κλάδο Βιολογία), Μαθηματικά (μόνο στον κλάδο Άλγεβρα για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών), καθώς και στα υπόλοιπα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού, με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και 

γγ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5). 

γ) Οι μαθητές της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 3 μετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο, και οι μαθητές της περίπτωσης β ́ της παραγράφου 3, μετά το πρώτο έτος φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται, βαθμολογούνται και προάγονται, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β ́ του Μέρους Ε ́ για τους μαθητές της ημεδαπής. 

δ) Οι μαθητές Β ́ τάξης Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 3, προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112, κατά περίπτωση, ως εξής: 

αα) Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά δύο (2) μονάδες. 

ββ) Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά μία (1) μονάδα. 

ε) Οι μαθητές Β ́ τάξης Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης β ́ της παραγράφου 3 και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112 ως εξής: 

Για τους μαθητές αυτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά μία (1) μονάδα. 

4. α) Οι μαθητές της παραγράφου 1 που φοίτησαν επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο στη Γ ́ τάξη Γενικού Λυκείου: 

αα. δεν βαθμολογούνται στους κλάδους «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Νεοελληνική Λογοτεχνία» του μαθήματος «Νέα Ελληνικά» και στα μαθήματα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» και «Λογοτεχνία» της Ομάδας Προσανα- 

τολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και 

ββ. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5). 

Οι μαθητές αυτοί, κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται: 

ααα. προφορικά στους κλάδους «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Νεοελληνική Λογοτεχνία» του μαθήματος «Νέα Ελληνικά» και στα μαθήματα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» και «Λογοτεχνία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5), 

βββ. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής», «Ιστορία» και «Βιολογία», με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5), και 

γγγ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5). 

β) Οι μαθητές της παραγράφου 1 οι οποίοι, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, φοίτησαν για ένα (1) τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στη Γ ́ τάξη Γενικού Λυκείου εξετάζονται: 

αα. Προφορικά στους κλάδους «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Νεοελληνική Λογοτεχνία» του μαθήματος «Νέα Ελληνικά» και στα μαθήματα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» και «Λογοτεχνία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5), 

ββ. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής», «Ιστορία» και «Βιολογία», με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και 

γγ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5). 

γ) Οι μαθητές της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 4 μετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο, και οι μαθητές της περίπτωσης β ́ της παραγράφου 4, μετά το πρώτο έτος φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο, εξετάζονται, βαθμολογούνται και απολύονται, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β ́ του Μέρους Ε ́ για τους μαθητές της ημεδαπής. 

δ) Οι μαθητές Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 4, απολύονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112 κατά περίπτωση ως εξής: 

αα) κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά δύο (2) μονάδες. 

ββ) κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά μία (1) μονάδα. 

ε) Οι μαθητές Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης β ́ της παραγράφου 4 και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο, απολύονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρά- 

φου 1 του άρθρου 112 και, στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά μία (1) μονάδα. 

5. α) Οι μαθητές της παραγράφου 1 οι οποίοι, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, φοίτησαν επί δύο τουλάχιστον πλήρη και συνεχή διδακτικά έτη σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στη Γ ́ τάξη τετραετούς Εσπερινού Γενικού Λυκείου του ελληνικού σχολείου: 

αα. Δεν βαθμολογούνται σε κανένα διακριτό διδακτέο αντικείμενο-κλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, και 

ββ. στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται προφορικά με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5). 

Οι μαθητές αυτοί, κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο εξετάζονται: 

αα. προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενοκλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5), 

ββ. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Φυσικές Επιστήμες (μόνο στον κλάδο Βιολογία), Μαθηματικά (μόνο στον κλάδο Άλγεβρα για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών), καθώς και στα υπόλοιπα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού, με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και 

γγ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5). 

β) Οι μαθητές της παραγράφου 1 οι οποίοι, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας, φοίτησαν για ένα (1) τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο στη Γ ́ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου εξετάζονται του ελληνικού σχολείου: 

αα. Προφορικά σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενοκλάδο του μαθήματος «Ελληνική Γλώσσα» και στο μάθημα «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5), 

ββ. γραπτά στα μαθήματα Γενικής Παιδείας: Φυσικές Επιστήμες (μόνο στον κλάδο Βιολογία), Μαθηματικά (μόνο στον κλάδο Άλγεβρα για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών), καθώς και στα υπόλοιπα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού, με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5), 

γγ. προφορικά στα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5). 

γ) Οι μαθητές της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 5, μετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο και οι μαθητές της περίπτωσης β ́ της παραγρά- 

φου 5, μετά το πρώτο έτος φοίτησής τους στο ελληνικό σχολείο, εξετάζονται, βαθμολογούνται και προάγονται όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β ́ του Μέρους Ε ́ για τους μαθητές της ημεδαπής. 

δ) Οι μαθητές της Γ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 5 προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112 κατά περίπτωση ως εξής: 

αα) Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά δύο (2) μονάδες. 

ββ) Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά μία (1) μονάδα. ε) Οι μαθητές της Γ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης β ́ της παραγράφου 5 και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο προάγονται όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 112 κατ’ εφαρμογή της διάταξης αυτής, με παράλληλη μείωση του Γ.Μ.Ο. των εννέα και πέντε δεκάτων (9,5) κατά μία (1) μονάδα. 

6. Για τους μαθητές από ξένα σχολεία του εξωτερικού η προφορική εξέταση που προβλέπεται για μαθήματα της Ομάδας Α ́ διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής ως πρόεδρος και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών αποτελεί τον γραπτό βαθμό του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. 

7. Στους αποφοίτους του παρόντος άρθρου χορηγείται απολυτήριο Γενικού Λυκείου, στο οποίο αναγράφεται ότι χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 115

Τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις του Κεφαλαίου Β ́ του Μέρους Ε ́ 

1. Όπου στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β ́ του Μέρους Ε ́ προβλέπεται εξέταση από επιτροπή, δεν γίνεται αναβαθμολόγηση, με εξαίρεση όσα προβλέπονται για τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους οποίους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.253/ 155439/Β6/2009 (Β ́2544) απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

2. α) Για το σχολικό έτος 2018-2019 όπου στο παρόν Κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε Β ́ τάξη ΓΕ.Λ., νοείται η Β ́ τάξη ημερησίου ΓΕ.Λ., η Β ́ τάξη τριετούς εσπερινού ΓΕ.Λ. και η Γ ́ τάξη τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ.. 

β) Για το σχολικό έτος 2018-2019 όπου στο παρόν Κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε Γ ́ τάξη ΓΕ.Λ., νοείται η Γ ́ τάξη ημερησίου ΓΕ.Λ. και η Δ ́ τάξη του τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ.. 

γ) Για το σχολικό έτος 2019-2020 όπου στο παρόν Κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε Γ ́ τάξη ΓΕ.Λ., νοείται η Γ ́ 

τάξη ημερησίου ΓΕ.Λ., η Γ ́ τάξη εσπερινού τριετούς ΓΕ.Λ. και η Δ ́ τάξη τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ.. 

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το π.δ. 46/ 2016 (Α ́ 74) καταργείται. 

Άρθρο 116 

1. Ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα τόσο γενικής παιδείας, όσο και ομάδων προσανατολισμού για την Γ ́ τάξη Γενικού Λυκείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι πέντε (25). Τμήματα με περισσότερους από είκοσι πέντε (25) μαθητές διαιρούνται σε νέα τμήματα. 

2. Ο αριθμός μαθητών ανά Τμήμα τόσο γενικής παιδείας, όσο και ομάδων προσανατολισμού για τη Γ ́ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, καθώς και ο αριθμός μαθητών ανά Τμήμα για τη Γ ́ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι δύο (22). Τμήματα με περισσότερους από είκοσι δύο (22) μαθητές διαιρούνται σε νέα Τμήματα. 

3. Για το σχολικό έτος 2019-2020 ο αριθμός μαθητών ανά Τμήμα τόσο γενικής παιδείας, όσο και ομάδων προσανατολισμού για τη Δ ́ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, καθώς και ο αριθμός μαθητών ανά Τμήμα για τη Δ ́ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι δύο (22). Τμήματα με περισσότερους από είκοσι δύο (22) μαθητές διαιρούνται σε νέα Τμήματα. 

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την εφαρμογή των παραγράφων 1, 2 και 3, μπορεί να γίνει προσαύξηση κατά δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού μαθητών ανά τμήμα με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ «ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ» 

Άρθρο 117

Χαρακτηρισμός των διδασκόμενων μαθημάτων 

1. Τα μαθήματα της Α ́ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) διακρίνονται σε: 

α) Γενικής Παιδείας. β) Προσανατολισμού και γ) Επιλογής. και χαρακτηρίζονται ως θεωρητικά ή σχεδιαστικά. Τα μαθήματα της Β ́ τάξης διακρίνονται σε: α) Γενικής Παιδείας και β) Τεχνολογικά Επαγγελματικά (μαθήματα Τομέα). 2. Τα μαθήματα της Γ ́ τάξης διακρίνονται σε: α) Γενικής Παιδείας και β) Ειδικότητας. 3. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που χωρίζονται σε κλάδους είναι: 

α) Το μάθημα «Μαθηματικά» των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων ΕΠΑ.Λ. χωρίζεται σε δύο (2) κλάδους: 

αα) Άλγεβρα και ββ) Γεωμετρία. β) Το μάθημα «Φυσικές Επιστήμες» της Α ́ τάξης ΕΠΑ.Λ. χωρίζεται σε τρεις (3) κλάδους: 

αα) Φυσική. ββ) Χημεία και 

γγ) Βιολογία. γ) Το μάθημα «Φυσικές Επιστήμες» της Β ́ τάξης ημερησίου και τριετούς εσπερινού ΕΠΑ.Λ., καθώς και της Γ ́ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. χωρίζεται σε δύο (2) κλάδους: 

αα) Φυσική και ββ) Χημεία. 4. Τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας χαρακτηρίζονται ως: 

α) θεωρητικά, β) εργαστηριακά, γ) σχεδιαστικά, δ) μεικτά (με θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος). 5. Ως προς τον τρόπο εξέτασης των μαθητών κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις του ημερήσιου και τριετούς εσπερινού ΕΠΑ.Λ. από το σχολικό έτος 2018-2019 και εφεξής, τα μαθήματα ή κλάδοι μαθημάτων χαρακτηρίζονται ως: 

α) γραπτώς εξεταζόμενα, β) μη εξεταζόμενα. 6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθορίζονται τα γραπτώς εξεταζόμενα και τα μη εξεταζόμενα μαθήματα ή οι κλάδοι μαθημάτων κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις του ημερήσιου και τριετούς εσπερινού ΕΠΑ.Λ.. 

Άρθρο 118

Βαθμολογική Κλίμακα 

1. Η βαθμολογική κλίμακα, με βάση την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών σε όλα τα μαθήματα είναι 0-20 και λεκτικώς προσδιορίζεται με τους χαρακτηρισμούς: 

Κακώς: 0-5 Ανεπαρκώς: 5,1-9,4 Σχεδόν καλώς: 9,5-13 Καλώς: 13,1-16 Λίαν καλώς 16,1-18 Άριστα 18,1-20 

2. Ο Προφορικός Βαθμός Τετραμήνου (Π.Β.Τ.) κάθε μαθήματος όπως ορίζεται στο άρθρο 133, δίδεται σε ακέραιο αριθμό. 

3. Ο Μέσος όρος (Μ.Ο.) των Π.Β.Τ. αποτελεί τον Ετήσιο Προφορικό Βαθμό (Ε.Π.Β.) σε κάθε μάθημα και δίδεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται. 

4. Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) κάθε μαθήματος όπως ορίζεται στο άρθρο 133, δίδεται με προσέγγιση δεκάτου, όπου απαιτείται. 

5. Η βαθμολόγηση της γραπτής εξέτασης μαθημάτων κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες-πτυχιακές εξετάσεις γίνεται στην κλίμακα 0-100 με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός βαθμός του γραπτού ανάγεται στην κλίμακα 0-20 και γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται. 

6. Η βαθμολόγηση της προφορικής εξέτασης μαθημάτων κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες-πτυχιακές εξετάσεις γίνεται στην κλίμακα 0-100 με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός βαθμός της προφορικής εξέτασης ανάγεται στην κλίμακα 0-20 και γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται. 

Άρθρο 119

Προφορικός Βαθμός Τετραμήνου (Π.Β.Τ.) 

1. Όλα τα μαθήματα εξετάζονται και βαθμολογούνται χωριστά ανά τετράμηνο. 

2. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που χωρίζονται σε κλάδους σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 117, εξετάζονται και βαθμολογούνται χωριστά για κάθε κλάδο, σε κάθε τετράμηνο. Στο Ατομικό Δελτίο Μαθητή (Α.Δ.Μ.) καταχωρίζεται ξεχωριστός Π.Β.Τ. για κάθε κλάδο, ο οποίος αποτυπώνεται και στον έλεγχο επίδοσης. Στο τέλος κάθε τετραμήνου καταχωρίζεται ο Π.Β.Τ του μαθήματος, ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των Π.Β.Τ. των κλάδων του μαθήματος. Ο Π.Β.Τ. του μαθήματος δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του Βαθμού Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) του μαθήματος, σύμφωνα με το άρθρο 133. 

3. Σε κάθε τετράμηνο, τα μεικτά μαθήματα εξετάζονται και βαθμολογούνται χωριστά για κάθε μέρος τους. Στο Α.Δ.Μ. καταχωρίζεται ξεχωριστός Π.Β.Τ. για κάθε μέρος, ο οποίος αποτυπώνεται και στον έλεγχο επίδοσης. Στο τέλος κάθε τετραμήνου καταχωρίζεται ο Π.Β.Τ. του μεικτού μαθήματος, ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των Π.Β.Τ. των δύο μερών του μαθήματος. Ο Π.Β.Τ. του μεικτού μαθήματος δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του Β.Ε.Ε. του μεικτού μαθήματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 133. 

Άρθρο 120

Ενδιάμεσες προφορικές, πρακτικές και γραπτές εξετάσεις 

1. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των μαθημάτων, η πρόοδος των μαθητών ελέγχεται με προφορική ή πρακτική εξέταση, η οποία διενεργείται με την υποβολή ερωτήσεων ή την ανάθεση εκτέλεσης συγκεκριμένου έργου στην ύλη του μαθήματος της ημέρας. Οι προφορικά ή πρακτικά εξεταζόμενοι μαθητές βαθμολογούνται για τις επιδόσεις τους σε κάθε εξέταση και η επίδοσή τους συνεκτιμάται στον προφορικό βαθμό του τετραμήνου. Ειδικότερες προδιαγραφές για τις ενδιάμεσες προφορικές ή πρακτικές εξετάσεις μπορούν να δίνονται κατά μάθημα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). 

2. Για τον έλεγχο, της κατά μάθημα επίδοσης και επιμέλειας των μαθητών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, εκτός της ενδιάμεσης προφορικής και πρακτικής εξέτασης, διενεργούνται και ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αξιοποιούνται για την πληρέστερη και αντικειμενικότερη αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών και για τη διαρκή ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες: 

α) Γραπτές δοκιμασίες σύντομης διάρκειας, που αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας και πραγματοποιούνται χωρίς προειδοποίηση αυτών στην ύλη του μαθήματος της ημέρας. Τα θέματα των γραπτών δοκιμασιών σύντομης διάρκειας πρέπει να είναι κατάλληλης έκτασης, μορφής και περιεχομένου, ώστε να απαντηθούν στον προβλεπόμενο χρόνο. Τα θέματα των γραπτών δοκιμασιών σύντομης διάρκειας μπορεί να βασίζονται σε παραδείγματα που εμπεριέχονται στα σχολικά βιβλία και στις οδηγίες του Ι.Ε.Π.. Ο αριθμός των γραπτών δοκιμασιών σύντομης διάρκειας 

εντός κάθε τετραμήνου εναπόκειται στην κρίση του εκπαιδευτικού. 

β) Γραπτές ωριαίες δοκιμασίες επαναληπτικού χαρακτήρα οι οποίες καλύπτουν μία σειρά διδαγμένων κεφαλαίων/ενοτήτων και διεξάγονται, ύστερα από βραχείας διάρκειας προειδοποίηση των μαθητών. Κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος δεν πρέπει να διεξάγονται περισσότερες από μια γραπτές δοκιμασίες για το ίδιο Τμήμα και κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος μέχρι τρεις (3). Ειδικά για το μάθημα «Νέα Ελληνικά» και τα μαθήματα που στο ωρολόγιο πρόγραμμα έχουν χαρακτηριστεί ως σχεδιαστικά «Σ», η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας είναι δίωρη. Ως προς τη μορφή τους, οι εν λόγω γραπτές δοκιμασίες μπορεί να συνδυάζουν ταυτόχρονα διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων (ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, κλειστές ή αντικειμενικού τύπου, πολλαπλών επιλογών κ.λπ.) και διαφορετικών επιπέδων δυσκολίας. Με τις γραπτές δοκιμασίες ελέγχεται κατά κύριο λόγο η αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης, η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής της στην καθημερινή πράξη και γενικότερα η πρόοδος των μαθητών. 

γ) Για τα «γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα, όπως ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 117, κατά τη διάρκεια του Α ́ τετραμήνου πραγματοποιείται υποχρεωτικά μία γραπτή δοκιμασία επαναληπτικού χαρακτήρα. Αν υφίσταται αντικειμενικό πρόβλημα, η εν λόγω υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία που αφορά στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Β ́ τετράμηνο. 

δ) Για τα «μη εξεταζόμενα μαθήματα», όπως ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 117, εκτός των μαθημάτων Προσανατολισμού, «Αγωγή Υγείας» και «Φυσική Αγωγή», διενεργείται υποχρεωτικά σε κάθε τετράμηνο, από μία γραπτή ή προφορική ή πρακτική δοκιμασία επαναληπτικού χαρακτήρα ή συνδυασμός αυτών, όπως αναλυτικά και ανά μάθημα καθορίζεται με την απόφαση την παράγραφο 3 του άρθρου 121. 

ε) Τα θέματα των υποχρεωτικών δοκιμασιών επαναληπτικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, κατατίθενται στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τα γραπτά δοκίμια φυλάσσονται από τον εκπαιδευτικό του μαθήματος, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους. 

Άρθρο 121

Τρόπος αξιολόγησης και εξέτασης των μαθημάτων κατά τη διάρκεια των τετραμήνων 

1. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων στα μαθήματα ή κλάδους μαθημάτων που, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 117 έχουν χαρακτηριστεί ως γραπτώς εξεταζόμενα ή μη εξεταζόμενα κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, ο εκπαιδευτικός συνεκτιμά: 

α) τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, β) την επιμέλεια και το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο μάθημα, 

γ) τις εργασίες που εκπονούνται στο σπίτι ή στο σχολείο, 

δ) την επίδοση στις ενδιάμεσες γραπτές, πρακτικές και προφορικές δοκιμασίες του άρθρου 120, 

ε) τις προαιρετικές δημιουργικές εργασίες των μαθητών και 

στ) τον φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων κάθε μαθητή όπου αυτός τηρείται. 

Αν λείπουν κάποια από τα προαναφερόμενα στοιχεία, ο Π.Β.Τ. διαμορφώνεται από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων. 

2. Ειδικότερα, για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή στις ενδιάμεσες γραπτές, πρακτικές και προφορικές δοκιμασίες, κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, τα θέματα διατυπώνονται με τρόπο, ώστε να μπορούν να απαντηθούν στον χρόνο που οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους και να μπορούν να ελεγχθούν παράμετροι όπως: 

α) η αποκτηθείσα γνώση των μαθητών, β) η κατοχή και κατανόηση των γνωστικών στοιχείων, γ) η ικανότητα κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης, δ) η επεξεργασία, η αξιοποίηση και η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων, 

ε) η αξιολόγηση δεδομένων, στ) η συνδυαστική σκέψη και ζ) η ικανότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν, κατά την επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων, για τη διεξαγωγή ή την παραγωγή συμπερασμάτων. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων κάθε τάξης κατά τη διάρκεια των τετραμήνων. 

Άρθρο 122

Λοιπά θέματα βαθμολόγησης ανά τετράμηνο 

1. Δεν κατατίθεται βαθμολογία για μάθημα ή κλάδο μαθήματος που για οποιονδήποτε λόγο διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, εάν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα οι διδάσκοντες δε διαθέτουν επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών. 

2. Δεν κατατίθεται βαθμολογία για τα μαθήματα «Θρησκευτικά» και «Φυσική Αγωγή» για τους μαθητές που έχουν νομίμως απαλλαγεί από την παρακολούθησή τους. 3. Με τη λήξη του Α ́ και του Β ́ τετραμήνου, κάθε εκπαιδευτικός καταθέτει στο Διευθυντή του σχολείου ονομαστική κατάσταση βαθμολογίας για κάθε Τάξη ή Τμήμα χωριστά. 

4. Αν από την ονομαστική κατάσταση της βαθμολογίας λείπει βαθμός μαθητή, ο διδάσκων δικαιολογεί την έλλειψη του βαθμού με ενυπόγραφη σημείωση πάνω στην κατάσταση. 

5. Με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου και του διδάσκοντος εκπαιδευτικού, η προφορική βαθμολογία των μαθητών καταχωρίζεται αμελλητί μετά από έλεγχο και αντιπαραβολή με τις ονομαστικές καταστάσεις βαθμολογίας που έχει καταθέσει ο εκπαιδευτικός, στο προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα, όπως ορίζεται από τις εκάστοτε διατάξεις. Για το Β ́ τετράμηνο η καταχώριση γίνεται πριν από την έναρξη των γραπτών προαγωγικών ή απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων. Μετά την καταχώριση δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή, εκτός από την περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης, η οποία διαπιστώνεται με ειδική Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, επαρκώς αιτιολογημένη, και οπωσδήποτε πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων. 

6. Μαθητής που δεν παραδίδει υποχρεωτική ατομική εργασία που του έχει ανατεθεί βαθμολογείται στην εργασία αυτή με τον κατώτερο βαθμό «κακώς», μηδέν (0). 

Άρθρο 123

Κοινοποίηση προφορικής βαθμολογίας Ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων 

1. Στο τέλος κάθε τετραμήνου και μετά την κατάθεση και καταχώριση της προφορικής βαθμολογίας, καλούνται οι κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών και οι ενήλικες μαθητές για ενημέρωση αναφορικά με την επίδοση, την επιμέλεια, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά τους και τους επιδίδεται ο ατομικός έλεγχος προόδου του μαθητή. 

2. Με ευθύνη του Διευθυντή και με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων στα μέσα κάθε τετραμήνου οργανώνεται μία (1) τουλάχιστον συνάντηση κηδεμόνων, με σκοπό την ενημέρωσή τους για την πρόοδο των μαθητών.3. Κατόπιν συνεννόησης Διευθυντή και διδασκόντων, ορίζεται πρόγραμμα ενημέρωσης των γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με το οποίο κάθε εκπαιδευτικός έχει την υποχρέωση μία (1) τουλάχιστον ημέρα την εβδομάδα, κοινή για όλους τους εκπαιδευτικούς στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, να δέχεται τους κηδεμόνες των μαθητών. Το πρόγραμμα ανακοινώνεται στην αρχή του διδακτικού έτους, αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου και κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, στους γονείς/κηδεμόνες μέσω των μαθητών. 

4. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών δικαιούνται να ενημερώνονται από τους διδάσκοντες κατά τις ημέρες που έχουν ορισθεί στο πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων/κηδεμόνων της προηγούμενης παραγράφου. Οι διδάσκοντες επιδεικνύουν τα γραπτά ή άλλα έργα των μαθητών, εφόσον τούτο ζητηθεί από τους γονείς/κηδεμόνες τους. 

5. Στους ελέγχους προόδου που δίνονται στους ενήλικες μαθητές και στους γονείς/κηδεμόνες, αναγράφεται υποχρεωτικά και ο αντίστοιχος μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας όλων των μαθητών του τμήματος για κάθε μάθημα. 

Άρθρο 124

Χρόνος και διάρκεια διεξαγωγής προαγωγικών, απολυτήριων πτυχιακών εξετάσεων και εξετάσεων ειδικών εξεταστικών περιόδων 

1. Οι γραπτές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. διεξάγονται μετά τη λήξη των μαθημάτων του Β ́ τετραμήνου και διενεργούνται με ευθύνη του Διευθυντή και των διδασκόντων. Οι εξετάσεις των ειδικών εξεταστικών περιόδων, σε περίπτωση παραπομπής των μαθητών σε αυτές, διεξάγονται μετά τη λήξη των προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων. Σε όλες τις εξετάσεις αξιολογούνται συνολικά οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές, η ικανότητα εφαρμογής αυτών στην καθημερινή πράξη, η συνδυαστική σκέψη, η ικανότητα κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης και γενικότερα η πρόοδός τους κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 

2. Οι γραπτές προαγωγικές, απολυτήριες, πτυχιακές εξετάσεις και εξετάσεις ειδικών εξεταστικών περιόδων κάθε μαθήματος είναι δίωρης διάρκειας και ξεκινούν με τη χορήγηση των θεμάτων στους εξεταζόμενους. Ειδικά για τα μαθήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως Σχεδιαστικά και για το μάθημα «Νέα Ελληνικά», η διάρκεια της γραπτής εξέτασης ορίζεται σε τρεις (3) ώρες. 

Άρθρο 125

Εξεταστέα ύλη μαθημάτων 

1. Η εξεταστέα ύλη για τα «γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα στις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας ύλης. 

2. Για τους μαθητές που παραπέμπονται να εξεταστούν γραπτά ή προφορικά στις ειδικές εξεταστικές περιόδους, η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας ύλης. 

3. Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης για κάθε μάθημα γίνεται από τον διδάσκοντα και σε περίπτωση που το μάθημα διδάσκεται από περισσότερους του ενός εκπαιδευτικούς γίνεται μετά από συνεργασία μεταξύ τους. Η εξεταστέα ύλη εγκρίνεται από τον Διευθυντή και γνωστοποιείται στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. 

4. Η εξεταστέα ύλη για όλα τα μαθήματα καταγράφεται στο βιβλίο της διδασκόμενης ύλης, υπογράφεται από τον εισηγητή εκπαιδευτικό και θεωρείται από τον Διευθυντή. 

Άρθρο 126

Θέματα των εξετάσεων 

1. Τα θέματα των προαγωγικών, απολυτηρίων, πτυχιακών εξετάσεων και των αντίστοιχων εξετάσεων των ειδικών εξεταστικών περιόδων μπορούν να συνδυάζουν διαφορετικού τύπου ερωτήσεις, όπως σύντομης απάντησης και ελεύθερης ανάπτυξης, και ασκήσεις, οι οποίες είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας, αφορούν ευρεία έκταση της εξεταστέας ύλης, είναι εφικτό να απαντηθούν με πληρότητα στον προβλεπόμενο χρόνο και ακολουθούν τα καθορισμένα από τα Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.) προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Τα ερωτήματα των θεμάτων διατυπώνονται με τρόπο, ώστε να μπορούν να ελεγχθούν οι παράμετροι που ορίζονται στις περιπτώσεις α ́ έως ζ ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 121. 2. Τα θέματα των προαγωγικών, απολυτηρίων, πτυχιακών εξετάσεων και των αντίστοιχων εξετάσεων των ειδικών εξεταστικών περιόδων διατυπώνονται με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το ίδιο μάθημα σε κάθε τάξη του Λυκείου, είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης και συνυπογράφονται από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ.. 

3. Τα θέματα των προαγωγικών, απολυτηρίων, πτυχιακών εξετάσεων και των αντίστοιχων εξετάσεων των ειδικών εξεταστικών περιόδων εξάγονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις. Τα θέματα είναι ανάλογα με εκείνα που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις οδηγίες του Ι.Ε.Π., διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσμα μαθησιακών αποτελεσμάτων και διδακτικών στόχων και είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας. Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα. 

4. Για κάθε θέμα καθορίζεται συγκεκριμένη βαρύτητα σε σχέση με τον τελικό βαθμό. 

5. Αν ένα θέμα αναλύεται σε υποερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται γι’ αυτό κατανέμεται ισότιμα στις επιμέρους ερωτήσεις, εκτός αν κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται διαφορετικός βαθμός για κάθε μία από αυτές. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης των «γραπτώς εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές, πτυχιακές και απολυτήριες εξετάσεις. 

Άρθρο 127

Διαδικασία προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων 

1. Το πρόγραμμα των προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. στους μαθητές, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. 

2. Οι προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις διενεργούνται με την ευθύνη του Διευθυντή και των διδασκόντων σε κάθε ΕΠΑ.Λ.. 

3. Τα θέματα ορίζονται από τους διδάσκοντες του αντίστοιχου μαθήματος κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σύμφωνα με το άρθρο 126 και είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης. Σε τάξεις ή τμήματα όπου το μάθημα διδάσκεται από έναν μόνο εκπαιδευτικό ορίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου ένας επιπλέον εκπαιδευτικός της ίδιας ειδικότητας ή αν δεν υπάρχει, ένας εκπαιδευτικός που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, ως συνεισηγητής του μαθήματος. 

4. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να δοθούν χωριστά θέματα, αν συντρέχει σοβαρός λόγος, ο οποίος αναγράφεται με σημείωση στο έγγραφο που περιέχει τα θέματα και παράλληλα συντάσσεται σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή του σχολείου. 

5. Αν δεν είναι εφικτό να οριστούν θέματα από τον διδάσκοντα του αντίστοιχου μαθήματος κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, τα θέματα ορίζονται από άλλον εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας ή, αν δεν υπάρχει, από εκπαιδευτικό που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, ο οποίος ορίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου. Αν δεν υπηρετεί στη σχολική μονάδα εκπαιδευτικός που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, τότε ορίζεται από τον αρμόδιο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης άλλος εκπαιδευτικός. 6. Τα θέματα διανέμονται φωτοτυπημένα στους μαθητές ή υπαγορεύονται ή γράφονται στον πίνακα σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου. Τα φωτοτυπημένα θέματα επισυνάπτονται στα γραπτά και είναι υποχρεωτικό να αναγράφονται σε αυτά μόνο τα ατομικά στοιχεία των μαθητών. 

7. Οι απαντήσεις των θεμάτων γράφονται από τους μαθητές σε φύλλο χαρτιού (κόλλα αναφοράς ή κόλλα σχεδίου) που φέρει τη σφραγίδα του σχολείου, την υπογραφή του Διευθυντή και ειδική εκτύπωση για την αναγραφή των προκαταρκτικών στοιχείων και της βαθμολογίας του γραπτού δοκιμίου. 

8. Οι εξετάσεις διενεργούνται ενώπιον δύο (2) επιτηρητών ή, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, ενώπιον ενός (1) επιτηρητή σε κάθε αίθουσα, οι οποίοι μετά τη λήξη της εξέτασης παραλαμβάνουν τα γραπτά δοκίμια των μαθητών, τα υπογράφουν και τα παραδίδουν με υπογραφή μέ- 

σα σε φάκελο στον αρμόδιο διδάσκοντα εκπαιδευτικό για τη βαθμολόγησή τους. 

9. Μετά τη λήξη των προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων ο Σύλλογος των Διδασκόντων αποφασίζει για: 

α) Την προαγωγή, την απόλυση και τη χορήγηση πτυχίου στους μαθητές. 

β) Την παραπομπή σε συμπληρωματική εξέταση κατά την αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο ή την επανάληψη φοίτησης των μαθητών. 

Άρθρο 128

Προαγωγή παραπομπή μαθητών Α ́, Β ́ τάξεων ΕΠΑ.Λ. 

1. Οι μαθητές των Α ́ και Β ́ τάξεων προάγονται όταν ο Γ.Μ.Ο. των μαθημάτων τους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του εννέα και 0,5 (9,5). 

2. Μαθητές με μικρότερο Γ.Μ.Ο. παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Ιούνιο του ιδίου έτους στα μαθήματα στα οποία ο Β.Ε.Ε. είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5). 

3. Στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου εξετάζονται γραπτά και προφορικά στα μαθήματα στα οποία ο Β.Ε.Ε. είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5). Ο Μ.Ο. του προφορικού και του γραπτού βαθμού αποτελεί τον Β.Ε.Ε. του μαθήματος. Οι μαθητές προάγονται εφόσον έχουν Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα και 0,5 (9,5). Αν δεν προαχθούν ούτε και στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου επαναλαμβάνουν τη φοίτηση. 

4. O τρόπος γραπτής εξέτασης των μαθημάτων στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 121 και της παραγράφου 6 του άρθρου 126. 

Ειδικότερα: α) Για τα μαθήματα τα οποία έχουν κλάδους, οι μαθητές εξετάζονται γραπτά και προφορικά μόνο σε εκείνον τον κλάδο που ο ετήσιος βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5). Ο Μ.Ο. του γραπτού και του προφορικού βαθμού αποτελεί τον Β.Ε.Ε. του κλάδου. 

β) Για τα εργαστηριακά μαθήματα οι μαθητές εξετάζονται γραπτά ή προφορικά με επίδειξη των δεξιοτήτων τους στο εργαστήριο και εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος. Η μορφή της εξέτασης ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή μετά από εισήγηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το εργαστηριακό μάθημα και μπορεί να επιλεγεί μια μορφή εξέτασης ή και συνδυασμός αυτών. 

Ειδικότερα: αα) Αν επιλεγεί μόνο γραπτή μορφή εξέτασης στο εργαστηριακό μάθημα, ακολουθείται η ίδια διαδικασία εξέτασης με τα μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου τομέων και ειδικοτήτων. Ο γραπτός βαθμός της εξέτασης αποτελεί τον Β.Ε.Ε.. 

ββ) Όταν το εργαστηριακό μάθημα διδάσκεται από ένα εκπαιδευτικό και επιλεγεί η προφορική διαδικασία εξέτασης, για την εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή, τον διδάσκοντα και έναν άλλο εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας ή άλλης ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα. Αν επιλεγεί η προφορική εξέταση, βαθμός του μαθήματος είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο (2) βαθμολογητών, ο οποίος αποτελεί και το Β.Ε.Ε. στο μάθημα. 

γ) Στα μεικτά μαθήματα παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου οι μαθητές που έχουν Β.Ε.Ε. στο μεικτό μάθημα μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5). Σε αυτή την περίπτωση εξετάζονται και στα δύο μέρη του μεικτού μαθήματος. Συγκεκριμένα: 

αα) Στο θεωρητικό μέρος του μεικτού μαθήματος εξετάζονται προφορικά και γραπτά και ως Β.Ε.Ε. του θεωρητικού μέρους υπολογίζεται ο Μ.Ο. γραπτής και προφορικής εξέτασης. 

ββ) Στο εργαστηριακό μέρος του μεικτού μαθήματος εξετάζονται με τον τρόπο που αναφέρεται στην περίπτωση β ́ της παρούσας και ο βαθμός της εξέτασης αποτελεί τον Β.Ε.Ε. του εργαστηριακού μέρους. 

γγ) Ο Μ.Ο. των δύο Β.Ε.Ε. (θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους) αποτελεί το Β.Ε.Ε. του μεικτού μαθήματος.δ) Για τα μαθήματα Προσανατολισμού και το μάθημα Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α ́ τάξης εξετάζονται ως εξής: 

αα) Στα μαθήματα «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» και «Αγωγή Υγείας» υποβάλλουν διορθωμένη την εργασία τους, σε περίπτωση ατομικής εργασίας ή επεξεργασμένα τμήματα της ερευνητικής εργασίας, σε περίπτωση ομαδικής εργασίας, που έχουν ορίσει οι εξετάζοντες εκπαιδευτικοί. Αν η επιλογή των θεμάτων το επιτρέπει, η εξέταση μπορεί να είναι προφορική ενώπιον Επιτροπής. 

ββ) Στο μάθημα «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας» υποβάλλουν διορθωμένη την εργασία, το προσωπικό τους ημερολόγιο και τον ατομικό τους φάκελο προς επαναξιολόγηση. Η εξέταση μπορεί να είναι προφορική ενώπιον Επιτροπής. 

γγ) Στο μάθημα «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» (Ζ.Δ.Δ.) επιλέγουν ένα (1) από τα θέματα της Ζ.Δ.Δ. και προχωρούν σε σύντομη προφορική παρουσίαση του θέματος ενώπιον επιτροπής ή υποβάλλουν μικρής έκτασης παραδοτέο. 

Άρθρο 129

Απόλυση και απόκτηση πτυχίου Παραπομπή μαθητών Γ ́ τάξης ΕΠΑ.Λ. 

1. Οι μαθητές της Γ ́ τάξης του ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. από το σχολικό έτος 2018-2019 και εφεξής και της Γ ́ τάξης του τριετούς εσπερινού ΕΠΑ.Λ. από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής: 

α) Απολύονται, όταν ο Γ.Μ.Ο., όπως ορίζεται στο άρθρο 134, είναι τουλάχιστον εννέα και 0,5 (9,5). 

β) Αποκτούν πτυχίο, όταν ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. των μαθημάτων ειδικότητας της Γ ́ τάξης, είναι τουλάχιστον εννέα και 0,5 (9,5) και σε κανένα από τα μαθήματα αυτά ο Β.Ε.Ε. δεν είναι μικρότερος του οκτώ (8,00). 

2. Οι μαθητές της Γ ́ τάξης ΕΠΑ.Λ. που δεν απολύονται ή δε λαμβάνουν πτυχίο ή και τα δύο, παραπέμπονται σε ειδικές εξεταστικές περιόδους τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους και εξετάζονται ως ακολούθως: 

α) Οι μαθητές που έχουν λάβει απολυτήριο και δεν έχουν λάβει πτυχίο, εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητας, στα οποία ο Β.Ε.Ε. τους είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 ως εξής: 

αα) Στα θεωρητικά και σχεδιαστικά μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται προφορικά και γραπτά. Ο Μ.Ο. του προφορικού και του γραπτού βαθμού αποτελεί τον Β.Ε.Ε. του μαθήματος. 

ββ) Στα εργαστηριακά μαθήματα οι μαθητές εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β ́ της παραγράφου 4 του άρθρου 128. 

γγ) Στα μεικτά μαθήματα οι μαθητές εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ ́ της παραγράφου 4 του άρθρου 128. 

β) Οι μαθητές που δεν έχουν λάβει απολυτήριο ή δεν έχουν λάβει ούτε απολυτήριο ούτε πτυχίο, εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και ειδικότητας στα οποία ο Β.Ε.Ε. τους είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 ως εξής: 

αα) Στα μαθήματα Γενικής Παιδείας, στα σχεδιαστικά και θεωρητικά μαθήματα οι μαθητές εξετάζονται προφορικά και γραπτά. Ο Μ.Ο. του προφορικού και του γραπτού βαθμού αποτελεί τον Β.Ε.Ε. του μαθήματος. 

ββ) Στα εργαστηριακά μαθήματα οι μαθητές εξετάζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση β ́ της παραγράφου 4 του άρθρου 128. 

γγ) Στα μεικτά μαθήματα οι μαθητές εξετάζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση γ ́ της παραγράφου 4 του άρθρου 128. 

γ) Ο τρόπος γραπτής εξέτασης των μαθημάτων στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 121 και της παραγράφου 6 του άρθρου 126. 

3. Για τους μαθητές που μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου δεν λαμβάνουν απολυτήριο ή δεν λαμβάνουν πτυχίο ή και τα δύο ισχύουν κατά περίπτωση τα παρακάτω: 

α) Επαναλαμβάνουν τη φοίτηση, εφόσον το επιθυμούν, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών ή από τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι. Αν επαναλάβουν τη φοίτηση και: 

αα) δεν έχουν αποκτήσει πτυχίο, παρακολουθούν όλα τα μαθήματα της Ειδικότητάς τους, 

ββ) δεν έχουν αποκτήσει απολυτήριο, αλλά έχουν λάβει πτυχίο ή δεν έχουν ούτε απολυτήριο ούτε πτυχίο, παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας. 

β) Προσέρχονται στις επόμενες εξεταστικές περιόδους οποιουδήποτε άλλου σχολικού έτους, εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά. Σε αυτή την περίπτωση: αα) αν δεν έχουν αποκτήσει πτυχίο εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα της Ειδικότητάς τους, 

ββ) αν δεν έχουν αποκτήσει απολυτήριο και έχουν λάβει πτυχίο ή δεν έχουν ούτε απολυτήριο ούτε πτυχίο, εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας. 

4. Αν οι μαθητές της παραγράφου 3 δεν λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου του συγκεκριμένου σχολικού έτους, προσέρχονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης τους είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5) και εξετάζονται προφορικά και γραπτά. Αν δεν 

λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο μπορούν να προσέλθουν στις εξεταστικές περιόδους Μαΐου-Ιουνίου των επόμενων σχολικών ετών και να εξεταστούν προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας. Σε όσα από τα παραπάνω μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν ο Β.Ε.Ε είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5), παραπέμπονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους και εξετάζονται προφορικά και γραπτά μόνο σε αυτά τα μαθήματα. 5. Η εξεταστέα ύλη και τα εξεταζόμενα μαθήματα για τους μαθητές της παραγράφου 3 είναι αυτά που έχουν ορισθεί για τους μαθητές της Γ ́ τάξης ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους που προσέρχονται στις εξετάσεις. Η διαδικασία απόλυσης, απόκτησης πτυχίου και παραπομπής τους είναι αυτή που περιγράφεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και ισχύει για κάθε σχολικό έτος. 

6. Για τους ανωτέρω μαθητές, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και δεν λαμβάνουν πτυχίο στις ειδικές εξεταστικές περιόδους Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους ισχύουν κατ’ αντιστοιχία τα προαναφερθέντα. 

Άρθρο 130

Μαθητές παρελθόντων ετών 

1. Οι μαθητές των εξής κατηγοριών: α) οι μαθητές της Γ ́ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (A ́ 146) καθώς και οι μαθητές της Γ ́ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (A’ 193) σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017, οι οποίοι είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου ή και τα δύο, και οι οποίοι από το σχολικό έτος 2018-2019 και εφεξής, προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου της Γ ́ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ., 

β) οι μαθητές της Δ ́ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές της Δ ́ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018, οι οποίοι είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου ή και τα δύο, και οι οποίοι για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου της Δ ́ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και 

γ) οι μαθητές της Δ ́ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές της Δ ́ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018, οι οποίοι είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου ή και τα δύο, και οι οποίοι από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης εξετάζονται προφορικά και γραπτά ως εξής: 

αα) Αν έχουν απολυτήριο και δεν έχουν πτυχίο εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητάς τους για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας. Αν οι μαθητές δεν λάβουν πτυχίο στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου του συγκεκριμένου σχολικού έτους, τότε προσέρχονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους στα μαθήματα, στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) εξεταζόμενοι προφορικά

και γραπτά. Αν και πάλι δεν λάβουν πτυχίο ισχύουν όσα αναφέρονται στην περίπτωση β ́ της παραγράφου 3 του άρθρου 129. Ειδικότερα, για τα εργαστηριακά μαθήματα, τα μεικτά μαθήματα με εργαστηριακό μέρος και τα μαθήματα με κλάδους, ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 131. ββ) Αν έχουν πτυχίο και δεν έχουν απολυτήριο ή αν δεν έχουν απολυτήριο ούτε πτυχίο εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας για την απόκτηση απολυτηρίου ή και πτυχίου. Αν οι μαθητές δεν λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου του συγκεκριμένου σχολικού έτους τότε προσέρχονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά. Αν και πάλι δεν λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο ισχύουν όσα αναφέρονται στην στην περίπτωση β ́ της παραγράφου 3 του άρθρου 129. Ειδικότερα, για τα εργαστηριακά μαθήματα, τα μεικτά μαθήματα με εργαστηριακό μέρος και τα μαθήματα με κλάδους, ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 131.2. Οι μαθητές των εξής κατηγοριών: 

α) οι μαθητές της Γ ́ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές της Γ ́ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας, είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση πτυχίου και οι οποίοι από το σχολικό έτος 2018-2019 και εφεξής, προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου της Γ ́ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ., 

β) οι μαθητές της Δ ́ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές της Δ ́ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση πτυχίου και οι οποίοι για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου της Δ ́ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ., και 

γ) οι μαθητές της Δ ́ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές της Δ ́ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση πτυχίου και οι οποίοι από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης, εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα της ειδικότητας τους για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας. Αν οι μαθητές δεν λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου του συγκεκριμένου σχολικού έτους, τότε προσέρχονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους στα μαθήματα, στα οποία ο βαθμός επίδοσης τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά. Αν και πάλι δεν λάβουν πτυχίο ισχύουν όσα αναφέρονται στην περίπτωση β ́ της παραγράφου 3 του άρθρου 129. Ειδικότερα, για τα εργαστηριακά μαθήματα, τα μεικτά μαθήματα με εργαστηριακό μέρος και τα μαθήματα με κλάδους, ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 131. 3. Η αξιολόγηση των μαθητών της Γ ́ τάξης ημερησίου 

ΕΠΑ.Λ. και Δ ́ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/ 2006, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης των μαθημάτων που διδάχθηκαν, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, του άρθρου 131 και του π.δ. 50/2008 (Α ́ 81). Η αξιολόγηση των μαθητών της Γ ́ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικών ετών 2015-2016 και 2016-2017 και Δ ́ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/ 2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης των μαθημάτων που διδάχθηκαν, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, του άρθρου 131 και του π.δ. 56/2016 (Α ́91). 

Άρθρο 131

Εξεταστέα ύλη προφορικές εξετάσεις μαθήματα με κλάδους εργαστηριακά μαθήματα και μεικτά μαθήματα με εργαστηριακό μέρος 

1. Για τους μαθητές των άρθρων 128 και 129 η εξεταστέα ύλη ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 125. 

2. Για τους μαθητές του άρθρου 130 και για αυτούς της Γ ́ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και Δ ́ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που είχε οριστεί στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών κατά το σχολικό έτος της φοίτησής τους. Για τους μαθητές της Γ ́ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 20152016, 2016-2017 του ν. 4186/2013, και τους μαθητές της Δ ́ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2016-2017, 2017-2018 του ν. 4186/2013, η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που είχε οριστεί κατά το σχολικό έτος της φοίτησης τους στην τελευταία τάξη. 

3. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και διενεργείται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου ενώπιον τριμελούς επιτροπής, με Πρόεδρο τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και μέλη δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή άλλης ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα. Ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο προφορικός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. 

4. Αν οι μαθητές, οι οποίοι παραπέμφθηκαν στην ειδική εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου, έχουν Β.Ε.Ε. μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) σε μαθήματα που έχουν κλάδους, εξετάζονται γραπτά και προφορικά μόνο σε εκείνον τον κλάδο που ο Β.Ε.Ε τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). 

5. Στα μαθήματα εργαστηριακού περιεχομένου όλοι οι μαθητές των νόμων 3475/2006 και 4186/2013, που δεν έχουν λάβει απολυτήριο ή και πτυχίο και παραπέμπονται στις επόμενες εξεταστικές περιόδους για την απόκτηση απολυτηρίου ή και πτυχίου εξετάζονται στα εργαστηριακά μαθήματα γραπτά ή προφορικά με επίδειξη δεξιοτήτων των μαθητών στο εργαστήριο και εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος. Η μορφή της εξέτασης ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή, μετά από εισήγηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το εργαστηριακό μάθημα και μπορεί να επιλεγεί μια μορφή εξέτασης ή και συνδυασμός αυτών. Ειδικότερα: 

α) Αν επιλεγεί μόνο γραπτή μορφή εξέτασης στο εργαστηριακό μάθημα, ακολουθείται η ίδια διαδικασία εξέτασης που ακολουθείται για τα μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου τομέων και ειδικοτήτων. Ο γραπτός βαθμός της εξέτασης είναι ο Β.Ε.Ε. στο μάθημα. 

β) Όταν το εργαστηριακό μάθημα διδάσκεται από έναν  

(1) εκπαιδευτικό και επιλεγεί η προφορική διαδικασία εξέτασης, τότε για την εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή, τον διδάσκοντα και έναν άλλο εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας ή άλλης ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα. Σε περίπτωση επιλογής προφορικής εξέτασης, βαθμός του μαθήματος είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο (2) βαθμολογητών, ο οποίος αποτελεί και το Β.Ε.Ε. στο μάθημα. 

6. Στα μεικτά μαθήματα με εργαστηριακό μέρος όλοι οι μαθητές του ν. 3475/2006 και του ν. 4186/2013, που δεν έχουν λάβει απολυτήριο ή και πτυχίο και παραπέμπονται στις επόμενες εξεταστικές περιόδους για την απόκτηση απολυτηρίου ή και πτυχίου εξετάζονται στα ανωτέρω μαθήματα ως εξής: 

α) Για να αποκτήσουν Ε.Π.Β. εξετάζονται προφορικά στο θεωρητικό μέρος του μεικτού μαθήματος, ενώ στο εργαστηριακό μέρος του μεικτού μαθήματος εξετάζονται γραπτά ή προφορικά με επίδειξη δεξιοτήτων στο εργαστήριο και εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος. Η μορφή της εξέτασης ορίζεται από τον Διευθυντή, μετά από εισήγηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το εργαστηριακό μάθημα και μπορεί να επιλεγεί μια μορφή εξέτασης ή και συνδυασμός αυτών. Αν επιλεγεί μόνο γραπτή μορφή εξέτασης στο εργαστηριακό μάθημα, ακολουθείται η ίδια διαδικασία εξέτασης που ακολουθείται για τα μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου τομέων και ειδικοτήτων. Αν επιλεγεί η προφορική διαδικασία εξέτασης, τότε για την εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μεικτού μαθήματος συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή, τον διδάσκοντα και έναν άλλο εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας ή άλλης ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα. Βαθμός του εργαστηριακού μέρους του μεικτού μαθήματος είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο (2) βαθμολογητών. Ο Μ.Ο. του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους αποτελεί τον Ε.Π.Β. στο μεικτό μάθημα. 

β) Για να αποκτήσουν Γραπτό Βαθμό (Γ.Β.) στο μεικτό μάθημα, εξετάζονται γραπτά στο θεωρητικό μέρος του μεικτού μαθήματος. Ως Γ.Β. του εργαστηριακού μέρους του μεικτού μαθήματος θεωρείται ο βαθμός που απέκτησαν στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, σύμφωνα με την περιπτωση α ́ της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Ο Μ.Ο. του Γ.Β. του θεωρητικού και του εργαστηριακού μέρους αποτελεί τον Γ.Β. στο μεικτό μάθημα και ως Β.Ε.Ε. για το μεικτό μάθημα ορίζεται ο Μ.Ο. του Ε.Π.Β. και του Γ.Β.. 

Άρθρο 132

Μαθητές μη προσερχόμενοι στις γραπτές εξετάσεις 

1. Μαθητής που απουσιάζει ή προσέρχεται μετά την ανακοίνωση των θεμάτων σε κάθε είδους εξέταση δεν γίνεται δεκτός σε αυτήν και βαθμολογείται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με τον κατώτερο βαθμό «κακώς» μηδέν (0). 

2. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 μαθητές που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθένειας, με αίτηση του γονέα/κηδεμόνα ή των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικοι, που υποβάλλεται στον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ., εξετάζονται άλλη ημέρα εντός της εξεταστικής περιόδου του Μαΐου-Ιουνίου, την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος Διδα- 

σκόντων. Η ασθένεια βεβαιώνεται από ιατρική γνωμάτευση ή με υπεύθυνη δήλωση των κηδεμόνων των μαθητών ή των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικοι. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται σε περίπτωση που συντρέχει άλλος σοβαρός λόγος που βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών ή των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικοι. 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 εφαρμόζονται και για τους μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων των εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται από ιατρική γνωμάτευση ή με υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών ή των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικοι. 

4. Οι μαθητές όλων των τάξεων, αν δεν προσέλθουν σε εξετάσεις μέχρι το τέλος της εξεταστικής περιόδου Μαΐου-Ιουνίου, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου ή, εφόσον το σοβαρό πρόβλημα υγείας διαρκεί καθ όλη τη διάρκεια του Ιουνίου, στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου σε όσα μαθήματα δεν εξετάσθηκαν. Το σοβαρό πρόβλημα υγείας βεβαιώνεται με τα εξής δικαιολογητικά: 

α) δικαιολογητικά ασθενείας εκδοθέντα από δημόσιο νοσοκομείο, τα οποία φέρουν σφραγίδα Διευθυντή Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος, ή 

β) δικαιολογητικά ασθενείας εκδοθέντα από Δημόσιο Κέντρο Υγείας, τα οποία φέρουν σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου, ή 

γ) δικαιολογητικά ασθενείας εκδοθέντα από ιδιωτικό νοσοκομείο, τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής κλινικής. 

5. Για τους μαθητές της παραγράφου 4 ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος μετά την εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου, ούτε μετά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, εφόσον το πρόβλημα διαρκεί. 

6. Όσοι από τους παραπάνω μαθητές εκτός από τα μαθήματα στα οποία δικαιολογημένα απουσίασαν, έχουν συγκεντρώσει σε ένα (1) ή και περισσότερα μαθήματα, στα οποία έχουν ήδη εξετασθεί, Β.Ε.Ε. μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) μπορούν να προσέλθουν στις εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου ή, εφόσον το σοβαρό πρόβλημα υγείας διαρκεί καθ ́ όλη τη διάρκεια του Ιουνίου, στις εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου και στα μαθήματα αυτά. Στην περίπτωση αυτή πρέπει οι ίδιοι οι μαθητές, αν είναι ενήλικοι, ή οι γονείς/κηδεμόνες τους, να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. εντός τριών (3) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ότι οι μαθητές αυτοί θα εξετασθούν στην ειδική εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου, σε όλα τα μαθήματα στα οποία δικαιολογημένα απουσίασαν, καθώς και σε όλα τα μαθήματα στα οποία συγκέντρωσαν βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). 

7. Στις παραπάνω διατάξεις υπάγονται και μαθητές «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» της Α ́ Τάξης ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι συμμετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, εφόσον προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Άρθρο 133

Εξαγωγή του Ετήσιου Προφορικού Βαθμού (Ε.Π.Β.) και του Βαθμού Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) κατά μάθημα 

1. Οι βαθμοί αξιολόγησης μαθημάτων είναι οι εξής: α) Προφορικός Βαθμός Τετραμήνου (Π.Β.Τ.): είναι ο βαθμός που προκύπτει από τη συνολική αξιολόγηση του μαθητή στη διάρκεια του τετραμήνου και σημειώνεται με ακέραιο αριθμό. 

β) Ετήσιος Προφορικός Βαθμός (Ε.Π.Β.): είναι ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των Π.Β.Τ. των δύο (2) τετραμήνων και σημειώνεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται. 

γ) Γραπτός Βαθμός (Γ.Β.): Είναι ο βαθμός που προκύπτει από τη βαθμολόγηση των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 0-100 με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός βαθμός του γραπτού ανάγεται στην κλίμακα 0-20 και γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται. 

δ) Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.): είναι ο Μ.Ο. του Ε.Π.Β. με τον αντίστοιχο Γ.Β., σημειώνεται με προσέγγιση δεκάτου και εξάγεται κατά περίπτωση ως εξής: 

αα) Μαθήματα Γραπτώς Εξεταζόμενα κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις: Στο τέλος κάθε τετραμήνου τα μαθήματα βαθμολογούνται με τον Π.Β.Τ.. Στο τέλος του δευτέρου τετραμήνου, από τον μέσο όρο των δύο Π.Β.Τ., προκύπτει ο Ε.Π.Β.. Από τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, εξάγεται ο Γ.Β. και ο Β.Ε.Ε. για κάθε μάθημα προκύπτει από τον Μ.Ο. του Ε.Π.Β. με τον αντίστοιχο Γ.Β.. 

ββ) Μαθήματα μη Εξεταζόμενα: Στο τέλος κάθε τετραμήνου τα μαθήματα βαθμολογούνται με τον Π.Β.Τ.. Στο τέλος του δευτέρου τετραμήνου, από τον Μ.Ο. των δύο (2) Π.Β.Τ., προκύπτει ο Ε.Π.Β. και ο Β.Ε.Ε. για κάθε μάθημα ταυτίζεται με τον Ε.Π.Β. του μαθήματος. 

γγ) Μαθήματα Γενικής Παιδείας που χωρίζονται σε κλάδους, σύμφωνα με το άρθρο 117: Στο τέλος κάθε τετραμήνου, κάθε κλάδος μαθήματος βαθμολογείται με τον Π.Β.Τ.. Στο τέλος του δευτέρου τετραμήνου, από τον Μ.Ο. των δύο (2) Π.Β.Τ., προκύπτει ο Ε.Π.Β. για κάθε κλάδο. Στην περίπτωση που ένας κλάδος είναι γραπτώς εξεταζόμενος (π.χ. Άλγεβρα), τότε από τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, προκύπτει ο Γ.Β. του κλάδου και ο Β.Ε.Ε. του κλάδου προκύπτει από τον Μ.Ο. του Ε.Π.Β. με τον αντίστοιχο Γ.Β.. Στην περίπτωση που ένας κλάδος είναι μη εξεταζόμενος, όπως Γεωμετρία, Φυσική Γ ́ τάξης Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. κ.ά., τότε ο Β.Ε.Ε. του κλάδου ταυτίζεται με τον Ε.Π.Β. και ο Β.Ε.Ε. του μαθήματος (που έχει κλάδους) είναι ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. των κλάδων του. 

δδ) Μεικτά μαθήματα με θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος: 

i. Θεωρητικό Μέρος Μεικτού Μαθήματος: Στο τέλος κάθε τετραμήνου το θεωρητικό μέρος βαθμολογείται με τον Π.Β.Τ.. Στο τέλος του δευτέρου τετραμήνου, προκύπτει ο Ε.Π.Β. για το θεωρητικό μέρος, από τον Μ.Ο. των δύο Π.Β.Τ. του θεωρητικού μέρους. Αν το θεωρητικό μέρος είναι γραπτώς εξεταζόμενο, τότε από τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, προκύπτει ο Γ.Β. του θεωρητικού μέρους, του μεικτού μαθήματος. Ο Β.Ε.Ε. του θεωρητικού μέρους προκύπτει από τον Μ.Ο. του Ε.Π.Β. με τον αντίστοιχο Γ.Β. και στην περίπτωση που το θεωρητικό μέρος είναι μη εξεταζόμενο, τότε ο 

Β.Ε.Ε. του θεωρητικού μέρους ταυτίζεται με τον Ε.Π.Β.. 

ii. Εργαστηριακό Μέρος Μεικτού Μαθήματος: Στο τέλος κάθε τετράμηνου το εργαστηριακό μέρος βαθμολογείται με τον Π.Β.Τ.. Στο τέλος του δευτέρου τετραμήνου, προκύπτει ο Ε.Π.Β. για το εργαστηριακό μέρος, από τον Μ.Ο. των δύο Π.Β.Τ. του εργαστηριακού μέρους και ο Β.Ε.Ε. του εργαστηριακού μέρους ταυτίζεται με τον Ε.Π.Β. του εργαστηριακού μέρους. 

iii. Ο Β.Ε.Ε. του μεικτού μαθήματος είναι ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. των δύο μερών του (θεωρητικού και εργαστηριακού). 

εε) Μαθήματα Προσανατολισμού και Επιλογής: ακολουθούν τον ίδιο τρόπο εξαγωγής Β.Ε.Ε. με αυτόν των μη Εξεταζομένων Μαθημάτων της υποπερίπωσης. ββ ́ της περίπτωσης δ ́ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 

2. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμός ενός μαθήματος σε ένα τετράμηνο, τότε ο βαθμός που λείπει, αναπληρώνεται από τον βαθμό του μαθήματος του άλλου τετραμήνου. 

3. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, ο Διευθυντής συγκροτεί υπό την προεδρία του τριμελή επιτροπή από δύο (2) εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β ́ τετραμήνου, το αργότερο, την επόμενη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β ́ τετραμήνου. Το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης αποτελεί τον Ε.Π.Β. του μαθήματος που είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο (2) εξεταστών. Σε περίπτωση που ο μαθητής δεν προσέλθει αδικαιολόγητα στην εξέταση αυτή, βαθμολογείται με βαθμό «κακώς» μηδέν (0). 

Άρθρο 134

Εξαγωγή του Βαθμού Προαγωγής Εξαγωγή του Βαθμού Απολυτηρίου Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) 

1. Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής: Για τις τάξεις Α ́ και Β ́ ΕΠΑ.Λ., ο Γ.Μ.Ο. προκύπτει από τον Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. του μαθητή όλων των μαθημάτων, πλην της Φυσικής Αγωγής, και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. 

2. Εξαγωγή του βαθμού απολυτηρίου: Για τη Γ ́ τάξη ΕΠΑ.Λ., ο Γ.Μ.Ο. προκύπτει από το Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. του μαθητή όλων των μαθημάτων, πλην της Φυσικής Αγωγής, και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. 

Άρθρο 135

Βαθμός Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. 

1. Βαθμός απολυτηρίου είναι ο Γ.Μ.Ο. των μαθημάτων της τελευταίας τάξης, σύμφωνα με το άρθρο 134. Στο απολυτήριο αναγράφονται, εκτός από τον βαθμό, ο τομέας και η ειδικότητα που παρακολούθησε ο μαθητής και οι Β.Ε.Ε. των μαθημάτων της τελευταίας τάξης. 

2. Βαθμός πτυχίου για το ΕΠΑ.Λ. είναι ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. των μαθημάτων ειδικότητας της Γ ́ τάξης. Στο πτυχίο αναγράφονται, εκτός από τον βαθμό, ο τομέας και η ειδικότητα που παρακολούθησε ο μαθητής. 

3. Τα απολυτήρια και τα πτυχία εκδίδονται μία φορά και δεν αλλάζουν.  

Άρθρο 136

Τρόπος αξιολόγησης και κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» μαθητών της Α ́ τάξης ΕΠΑ.Λ. 

1. Οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές της Α ́ τάξης εξετάζονται προφορικά και γραπτά κατά την εξεταστική περίοδο του Μαΐου-Ιουνίου σε όλα τα μαθήματα. 

2. Για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές εξετάζονται στις ίδιες ημερομηνίες, στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους μαθητές της Α ́ τάξης του ΕΠΑ.Λ.. Για τα μη εξεταζόμενα μαθήματα, η εξεταστέα ύλη ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 125. 

3. Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, η βαθμολογία διαμορφώνεται μόνο από τα εξεταστέα αντικείμενα του αθλήματος ή της κινητικής δραστηριότητας που επέλεξαν. 4. Στα μαθήματα Προσανατολισμού («Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία», «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο εργασίας», «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων») και στο μάθημα Επιλογής «Αγωγή Υγείας» οι μαθητές παραδίδουν γραπτή εργασία, σύμφωνα με οδηγίες του διδάσκοντος. 

5. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και διενεργείται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου, για κάθε μάθημα ενώπιον τριμελούς επιτροπής. Η επιτροπή αποτελείται από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ως Πρόεδρο και μέλη δύο (2) εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, για το οποίο ζητήθηκε εξέταση. Ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο (2) εκπαιδευτικών αντιστοιχεί με τον Ε.Π.Β. του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Ο Β.Ε.Ε. είναι ο Μ.Ο. του Ε.Π.Β. με τον αντίστοιχο Γ.Β. και σημειώνεται με προσέγγιση δεκάτου. 

6. Αν οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου του ίδιου έτους, εξετάζονται προφορικά και γραπτά στα μαθήματα στα οποία ο Β.Ε.Ε. τους είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5), οπότε και προάγονται, εφόσον έχουν Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα και 0,5 (9,5). 

7. Το πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Μαΐου-Ιουνίου μπορεί να διευρυνθεί χρονικά, ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. στους μαθητές πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξή του. 

8. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών του άρθρου αυτού βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών της τάξης, στην οποία υποβάλλονται για εξέταση. 

9. Οι μαθητές του παρόντος άρθρου προάγονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 128 και 129. Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχετική αίτηση στο οικείο σχολείο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων του Β ́ τετραμήνου. Οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές προάγονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τους παρακολουθούντες μαθητές. 

Άρθρο 137

Μαθητές από ξένα σχολεία 

1. Οι μαθητές των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του π.δ. 155/1978 (Α ́ 33), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 182/1984 (Α ́ 60), που φοιτούν σε ελληνικό ΕΠΑ.Λ., προάγονται ή απολύονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων αυτών. Για τους μαθητές από ξένα σχολεία: 

α) κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε ελληνικό ΕΠΑ.Λ., εφαρμόζεται το άρθρο 128 με ταυτόχρονη μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά δύο μονάδες, 

β) κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε ελληνικό ΕΠΑ.Λ., εφαρμόζεται το άρθρο 128 με ταυτόχρονη μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου εννέα και 0,5 (9,5) κατά μία μονάδα. Οι μαθητές της κατηγορίας αυτής, μετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε ελληνικό ΕΠΑ.Λ. εξετάζονται, βαθμολογούνται και προάγονται, όπως προβλέπεται στις διατάξεις για τους μαθητές της ημεδαπής. 

2. Οι μαθητές του παρόντος άρθρου, στα μαθήματα για τα οποία προβλέπεται προφορική εξέταση, εξετάζονται από επιτροπή που ορίζεται, σύμφωνα με την 23519/Γ2/01-03-2010 υπουργική απόφαση (Β ́ 258) «Ενδοσχολικές (προαγωγικές, πτυχιακές/απολυτήριες) εξετάσεις, ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των τετραμήνων των μαθητών των ΕΠΑ.Λ., των ΕΠΑ.Σ. με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». 

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για την απόκτηση πτυχίου ΕΠΑ.Λ., για το οποίο ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 130 για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑ.Λ.. 

4. Οι μαθητές του παρόντος άρθρου εξετάζονται στα μαθήματα για τα οποία προβλέπεται εξέταση από επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 133. 

5. Στους αποφοίτους του παρόντος άρθρου χορηγείται απολυτήριο ή και πτυχίο ΕΠΑ.Λ., στο οποίο αναγράφεται ότι, χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 138

Υπολογισμός βαθμού με προσέγγιση δεκάτου 

Όπου αναφέρεται υπολογισμός βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, νοείται ότι στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό του βαθμού προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία τότε, εάν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο, παραλειπομένων των λοιπών και, εάν είναι μικρότερο του πέντε (5), παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα, πλην του πρώτου, δεκαδικά ψηφία.

Άρθρο 139

Εξετάσεις μαθητών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. ημερησίων και εσπερινών τριετούς φοίτησης 

1. Οι ρυθμίσεις για την αξιολόγηση, τις προαγωγικές εξετάσεις και την προαγωγή των μαθητών των δημόσιων 

ΕΠΑ.Λ. ισχύουν και για τους μαθητές των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.. 

2. Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. διενεργούνται σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα που διδάσκονται στην τελευταία τάξη, ενώπιον εξεταστικών επιτροπών που αποτελούνται από εκπαιδευτικούς των δημοσίων ΕΠΑ.Λ. και εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 142. 

3. Για τις ειδικές εξεταστικές περιόδους των επαναληπτικών εξετάσεων ορίζονται επιτροπές με νέα σύνθεση, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και μέλη που μετείχαν σε προηγούμενες Επιτροπές. 

4. Οι εκπαιδευτικοί των δημοσίων ΕΠΑ.Λ. είναι δυνατό να ορίζονται μέλη σε περισσότερες από μία (1) Επιτροπές και μέχρι τρεις (3) το ανώτερο, ύστερα από γραπτή αιτιολόγηση του Διευθυντή της οικείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 142. 

5. Πέρα από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. διενεργούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των δημοσίων ΕΠΑ.Λ.. 

Άρθρο 140

Χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων εξέταστρα 

1. Οι προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι επαναληπτικές εξετάσεις των ειδικών εξεταστικών περιόδων διενεργούνται κάθε χρόνο στις ημερομηνίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, για τις αντίστοιχες εξετάσεις των μαθητών των δημοσίων ΕΠΑ.Λ.. 

2. Οι μαθητές των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. που προσέρχονται στις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, καταβάλλουν εξέταστρα για κάθε εξεταζόμενο μάθημα. 

Άρθρο 141

Εποπτεία απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων 

Την εποπτεία της διενέργειας των γραπτών απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων των μαθητών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. έχει ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής αρμοδιότητάς του. 

Άρθρο 142

Εξεταστικές Επιτροπές Επιτηρητές 

1. Με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχει την εποπτεία των γραπτών απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ., ορίζονται ο Πρόεδρος, η Γραμματεία και τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής που είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί. Ως Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής ορίζεται μόνιμος εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), με βαθμό τουλάχιστον Β ́ που υπηρετεί σε ΕΠΑ.Λ.. 

Ως μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, ορίζονται εκπαιδευτικοί των δημοσίων ΕΠΑ.Λ. της Δ.Ε. με την εξής προϋπόθεση: Ο αριθμός των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής υπολογίζεται με βάση την αρχή ότι, για κάθε εξετα- 

ζόμενο μάθημα ορίζεται ένας (1) τουλάχιστον εκπαιδευτικός αντίστοιχης ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα και ότι, η σχέση μεταξύ του αριθμού των μελών της επιτροπής και του αριθμού των προς διόρθωση γραπτών δοκιμίων, για κάθε ειδικότητα, είναι ένα (1) προς εξήντα (60) το ανώτερο. 

Ως Γραμματέας της Εξεταστικής Επιτροπής ορίζεται ένας (1) εκπαιδευτικός της Δ.Ε.. Όταν οι μαθητές του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. που δικαιούνται να προσέλθουν στις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις είναι περισσότεροι από εκατό (100), ορίζεται ένας (1) ακόμη εκπαιδευτικός, ως Γραμματέας. Όταν οι μαθητές του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. που δικαιούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις υπερβαίνουν τους διακόσιους (200), είναι δυνατό, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της παρούσας να ορίζονται περισσότερες της μιας (1) Εξεταστικές Επιτροπές. 

2. Στην Εξεταστική Επιτροπή η οποία διενεργεί τις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ., συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. και σε αναλογία ίση προς τον αριθμό των εκπαιδευτικών του δημοσίου, που είναι μέλη της Επιτροπής. Με πρόταση του Διευθυντή του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ., ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, πριν από την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης, ορίζει με πράξη του τα μέλη της Επιτροπής που προέρχονται από εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ.. 

3. Αν υπάρχουν εξεταζόμενα μαθήματα, για τα οποία δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί δημοσίων ΕΠΑ.Λ. της Δ.Ε., αντίστοιχης ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα ή ο αριθμός τους δεν επαρκεί ή κωλύονται, είναι δυνατό να ορισθούν μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή αναπληρωτές και ωρομίσθιοι από τα Γενικά Λύκεια ή Τ.Ε.Ι., ύστερα από συνεννόηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε. με τον Πρύτανη των Τ.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει ο εκπαιδευτικός. Δεν επιτρέπεται ο ορισμός των προαναφερόμενων ως μελών της Εξεταστικής Επιτροπής, αν έχουν διδάξει έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα στο ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. την τελευταία πριν από τη διεξαγωγή των εξετάσεων τριετία ή έχουν εργαστεί την τελευταία πριν από τη διεξαγωγή των εξετάσεων τριετία στην επιχείρηση, στην οποία ανήκε το ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ.. 

4. Σε κάθε αίθουσα όπου διεξάγονται οι γραπτές δοκιμασίες των μαθητών ορίζονται από τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής ως επιτηρητές ένα (1) τουλάχιστον μέλος της επιτροπής που προέρχεται από τον δημόσιο τομέα και ένας (1) εκπαιδευτικός του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ.. 

Άρθρο 143

Υποχρεώσεις της Εξεταστικής Επιτροπής πριν και μετά την έναρξη των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων 

1. Πριν από την έναρξη διεξαγωγής των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων ο Πρόεδρος με δύο (2) τουλάχιστον μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, αποτελούμενης από δημόσιους εκπαιδευτικούς και τον Γραμματέα της επιτροπής, διαπιστώνουν: 

α) αν οι μαθητές πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις και 

β) αν έχουν καταχωρισθεί στα ατομικά δελτία των εξεταζόμενων μαθητών οι προφορικοί βαθμοί των τετραμήνων και απαγορεύει την έναρξη των εξετάσεων, αν δεν έχει προηγηθεί η καταχώριση των βαθμών αυτών. 

2. Ο Διευθυντής του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. παραδίδει στον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής καταστάσεις με τα ονόματα των μαθητών που δικαιούνται να προσέλθουν στις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις με αλφαβητική σειρά και κατά ειδικότητα, καθώς επίσης και την αναλυτική βαθμολογία των τετραμήνων κατά μάθημα. 

3. Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, σε συνεργασία με τον Διευθυντή του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ., καταρτίζουν το πρόγραμμα των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων, το αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου και συνεργάζονται για κάθε άλλο θέμα που κρίνει ο Πρόεδρος απαραίτητο για την καλύτερη διεξαγωγή των εξετάσεων. 

4. Με αιτιολογημένη απόφαση του έχοντος την εποπτεία των εξετάσεων, η οποία κοινοποιείται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από σχετική έγγραφη εισήγηση του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής, μπορεί να ορισθούν διδακτήρια ή εργαστήρια δημόσιου σχολείου, για τη διεξαγωγή των εξετάσεων ή μέρους αυτών, εφόσον τα κτίρια ή τα εργαστήρια του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. δεν επαρκούν ή δεν κρίνονται κατάλληλα για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων. 

5. Κατά τη διενέργεια των απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου και των ειδικών εξεταστικών περιόδων Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, για την κατάρτιση των θεμάτων των εξετάσεων και για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων ισχύουν τα εξής: 

α) Για την κατάρτιση των θεμάτων των εξετάσεων: αα. Τα θέματα για κάθε εξεταζόμενο μάθημα, καταρτίζονται από διμελή επιτροπή και υπογράφονται και από τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής. Η επιτροπή αποτελείται από έναν (1) εκπαιδευτικό των δημοσίων ΕΠΑ.Λ. ή Γενικών Λυκείων ή Τ.Ε.Ι., ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα και έναν (1) εκπαιδευτικό του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ., της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα ο οποίος έχει προταθεί για την Εξεταστική Επιτροπή. 

ββ. Οι ίδιες διμελείς Επιτροπές εξετάζουν προφορικά τους μαθητές όταν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις προφορική εξέταση αντί γραπτής. 

γγ. Στον χώρο που έχει επιλεγεί για την κατάρτιση των θεμάτων των εξετάσεων δεν επιτρέπεται να παρευρίσκονται άλλα άτομα, εκτός από τα μέλη της οικείας διμελούς επιτροπής και τον Προέδρο της Εξεταστικής Επιτροπής. 

β) Για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων: αα. Τα γραπτά δοκίμια των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων των μαθητών των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της εξεταστικής επιτροπής, διορθώνονται και βαθμολογούνται από τη διμελή επιτροπή. 

ββ. Πρώτος διορθώνει και βαθμολογεί στην κλίμακα 0-100 κάθε γραπτό δοκίμιο ο εκπαιδευτικός του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. σε χώρο που έχει επιλεγεί γι’ αυτόν τον σκοπό, και στη συνέχεια καλύπτει τη βαθμολογία με αδιαφανές αυτοκόλλητο. Στη συνέχεια, τα γραπτά αυτά διορθώνονται και βαθμολογούνται από το μέλος της Επιτροπής του δημοσίου. 

γγ. Ο Μ.Ο. των δύο (2) βαθμών αποτελεί το Γ.Β. του 

δοκιμίου του μαθητή, ο οποίος εκφράζεται στην κλίμακα 0-100, ανάγεται στην κλίμακα 0-20 και εκφράζεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται. 

δδ. Σε περίπτωση που ο βαθμός του εκπαιδευτικού του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ., διαφέρει από τον βαθμό του μέλους της επιτροπής που προέρχεται από το δημόσιο περισσότερο από δώδεκα (12) μονάδες στην κλίμακα 0-100, το γραπτό δοκίμιο αναβαθμολογείται αυτεπάγγελτα. Στις περιπτώσεις αυτές ο Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής διαβιβάζει τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά δοκίμια με καλυμμένα όλα τα στοιχεία των μαθητών και τους αρχικούς βαθμούς των εκπαιδευτικών μαζί με επικυρωμένα αντίγραφα των θεμάτων στην αρμόδια Διεύθυνση Δ.Ε., όπου και αναβαθμολογούνται, όπως ορίζεται με την απόφαση της περίπτωσης β ́ της παραγράφου 10 του άρθρου 100 του παρόντος. 

εε. Ο Β.Ε.Ε κάθε μαθητή για κάθε μάθημα προκύπτει, σύμφωνα με το άρθρο 133. 

Άρθρο 144

Έκδοση αποτελεσμάτων Αρχείο απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων 

1. Οι Β.Ε.Ε. των μαθητών σε κάθε μάθημα καταχωρίζονται στο Μητρώο και τα ατομικά δελτία των μαθητών και το τελικό αποτέλεσμα της ετήσιας επίδοσης του μαθητή δίνεται από τον Γενικό Μέσο Όρο (Γ.Μ.Ο.), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. του μαθητή όλων των μαθημάτων, πλην της Φυσικής Αγωγής, και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου, όπως ορίζεται στο άρθρο 134. 

2. Βαθμός πτυχίου για το ΕΠΑ.Λ. είναι ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. των μαθημάτων ειδικότητας της Γ ́ τάξης. 

3. Η διμελής Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά και κατά ειδικότητα οι απολυόμενοι μαθητές και η κατά μάθημα βαθμολογία, καθώς και ο Βαθμός Απολυτηρίου τους (Γ.Μ.Ο.) αριθμητικώς και ολογράφως, καθώς και οι παραπεμπόμενοι και απορριπτόμενοι μαθητές, με τα οφειλόμενα για τον κάθε έναν μαθήματα. Αντίγραφο του πρακτικού αυτού και αντίγραφο του μητρώου των μαθητών του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. υποβάλλονται με μέριμνα του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ.Ε., όπου και αρχειοθετούνται. Με βάση το αρχείο αυτό γίνεται η θεώρηση και επικύρωση των τίτλων των μαθητών των αντίστοιχων ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.. 

4. Στη στήλη των γενικών παρατηρήσεων του ατομικού δελτίου κάθε μαθητή μεταφέρονται ο γενικός βαθμός απόλυσης ή πτυχίου αριθμητικώς και ολογράφως για τους απολυόμενους μαθητές ή όσους λαμβάνουν πτυχίο και τα οφειλόμενα μαθήματα για τους παραπεμπόμενους μαθητές. Σε αυτή την περίπτωση, τα καταχωρισμένα στοιχεία σφραγίζονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής. 

Άρθρο 145

Απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις μαθητών ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους 

1. Μαθητές ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, αλλά το ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. στο οποίο φοιτούσαν έχει αναστείλει τη λειτουργία του, δικαιούνται να προσέλθουν σε απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις σε ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. της επιλογής τους, ύστερα από σχετική απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε. στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκε το ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ., που έχει αναστείλει τη λειτουργία του. 

2. Οι προαναφερόμενοι μαθητές μπορούν να εξετασθούν και σε δημόσια ΕΠΑ.Λ. με την ίδια διαδικασία που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή η επιλογή του δημοσίου ΕΠΑ.Λ. στο οποίο θα εξεταστεί ο μαθητής γίνεται από τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε.. 

3. Το άρθρο 136 για τον τρόπο εξέτασης των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών των δημοσίων ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται και για τους μαθητές των ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ.. 

Άρθρο 146

Έκδοση τίτλων σπουδών ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ. 

1. Τα απολυτήρια και τα πτυχία των μαθητών υπογράφονται από τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής, τον Διευθυντή του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. και τρία (3) μέλη της Επιτροπής, που προέρχονται τα δύο (2) από τη Δημόσια Εκπαίδευση και το ένα (1) από το ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ.. Με μέριμνα του Διευθυντή του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ. τα απολυτήρια και τα πτυχία υποβάλλονται για θεώρηση και επικύρωση στον Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Δ.Ε., στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ.. 2. Μετά τη λήξη του έργου της Εξεταστικής Επιτροπής, η έκδοση των τίτλων σπουδών για τους μαθητές που έλαβαν μέρος στις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις γίνεται από τον Διευθυντή του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ., που τους υποβάλλει για έλεγχο και επικύρωση στον Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Δ.Ε.. 

3. Αν ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ. έχει αναστείλει τη λειτουργία του, οι τίτλοι των μαθητών που φοίτησαν σε αυτό εκδίδονται από τον Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Δ.Ε., με βάση τα στοιχεία που υποβάλλονται και τηρούνται στις Διευθύνσεις Δ.Ε., σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 143. 

4. Στους τίτλους σπουδών αναγράφονται όσα αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 135. 

Άρθρο 147

Αξιολόγηση μαθητευόμενων του μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας 

1. Η αξιολόγηση των μαθητευόμενων για το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας, κατά τη διάρκεια και ύστερα από την ολοκλήρωση του μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας, πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό επίτευξης μαθησιακών αποτελεσμάτων. Τα κριτήρια αξιολόγησης των μαθησιακών ενοτήτων, τα οποία έχουν κεντρικό ρόλο στα Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.) μαθητείας όλων των ειδικοτήτων, είναι τα εξής: 

α. άριστη εκτέλεση της εργασίας, χωρίς ανάγκη καθοδήγησης, 

β. επαρκής εκτέλεση της εργασίας με ασήμαντα λάθη/παραλείψεις, 

γ. επαρκής εκτέλεση της εργασίας με σημαντικά λάθη/παραλείψεις, 

δ. ανεπαρκής εκτέλεση της εργασίας. 2. Η διαβάθμιση των κριτηρίων αξιολόγησης αντιστοιχίζεται σε βαθμολογική κλίμακα 0-20, με βάση την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών σε όλα τα μαθήματα. 

3. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου επταώρου του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας του μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. και στα πλαίσια της «Ζώνης Ευέλικτου Προγράμματος Μαθητείας», οι μαθητευόμενοι εξετάζονται γραπτά ή προφορικά με επίδειξη δεξιοτήτων στο εργαστήριο και εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος. Η μορφή της εξέτασης ορίζεται από τον εκπαιδευτικό που διδάσκει το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας και είναι δυνατό να επιλεγεί μια μορφή εξέτασης ή και συνδυασμός αυτών. Ειδικότερα: 

α) Αν επιλεγεί γραπτή μορφή εξέτασης, ακολουθείται η ίδια διαδικασία με αυτήν που ακολουθείται στα μαθήματα θεωρητικού περιεχομένου, όπως ορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 126. Η βαθμολόγηση της γραπτής εξέτασης γίνεται στην κλίμακα 0-100 με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός βαθμός του γραπτού ανάγεται στην κλίμακα 0-20 και γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται. 

β) Αν επιλεγεί προφορική μορφή εξέτασης και το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας διδάσκεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, τότε για την εξέτασή του συγκροτείται Επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. κατά περίπτωση, τον διδάσκοντα και έναν (1) άλλο εκπαιδευτικό που έχει σε ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα. Αν το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας διδάσκεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς, τότε για την εξέτασή του συγκροτείται Επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. κατά περίπτωση και τους δύο (2) διδάσκοντες. Η βαθμολόγηση της προφορικής εξέτασης γίνεται στην κλίμακα 0-20 με ακέραιους μόνο αριθμούς. Βαθμός του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο (2) βαθμολογητών και γράφεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου. γ) Τα θέματα και η βαθμολογία της γραπτής ή προφορικής εξέτασης κατατίθενται στον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ., ο οποίος έχει και την ευθύνη τήρησης του αρχείου του «μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας». 

4. Ο βαθμός της τελικής αξιολόγησης για το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας, που πραγματοποιείται στη σχολική μονάδα, εκφράζεται στη βαθμολογική κλίμακα 0-20 ως δεκαδικός αριθμός με προσέγγιση δεκάτου και έχει συντελεστή βαρύτητας πενήντα τοις εκατό (50%) στην τελική αξιολόγηση του μαθητή. Αποτυπώνεται στο Μητρώο του «Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας» (Υπόδειγμα 1, Υ.Α. Φ4/132138/Δ4/03.08.2018, Β ́ 3395) στο πεδίο «ΒΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (0-20)», που συμπληρώνει ο εκπαιδευτικός του μαθήματος. 

5. Ο μαθητευόμενος αξιολογείται και στον χώρο εργασίας από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή της επιχείρησης, με βάση την αξιολόγηση του «Προγράμματος εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» σε βαθμολογική κλίμακα 0-20, με συντελεστή βαρύτητας πενήντα τοις εκατό (50%) στην τελική αξιολόγηση. 

6. Η τελική αξιολόγηση του «μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας» είναι σε βαθμολογική κλίμακα 0-20, εξάγεται από το άθροισμα των βαθμών αξιολόγησης στη σχολική μονάδα και στον χώρο εργασίας και η παρακολούθηση του «μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας» θεωρείται επιτυχής, εφόσον ο τελικός βαθμός έχει την ένδειξη τουλάχιστον «10», με την προϋπόθεση ότι, τόσο στην αξιολόγηση στη σχολική μονάδα όσο και στην αξιολόγηση στον χώρο εργασίας ο μαθητευόμενος δεν έχει λάβει βαθμό μικρότερο του «10» στην κλίμακα 0-20. Στη βεβαίωση παρακολούθησης του «μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας» αναφέρεται μόνο ο χαρακτηρισμός «Επιτυχώς». 

Άρθρο 148

Χαρακτηρισμός των μαθημάτων για τους μαθητές της Γ ́ και Δ ́ τάξης τετραετούς φοίτησης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2018-2019 και Δ ́ τάξης τετραετούς φοίτησης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2019-2020 

1. Για τις Γ ́ και Δ ́ τάξεις τετραετούς φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016, σχολικού έτους 2018-2019 και για την Δ ́ τάξη τετραετούς φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 σχολικού έτους 2019-2020 ο χαρακτηρισμός των μαθημάτων γίνεται κατ’ αντιστοιχία με τον χαρακτηρισμό των μαθημάτων ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 117. 2. Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο εξέτασης των μαθητών κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, τα μαθήματα ή κλάδοι μαθημάτων χαρακτηρίζονται ως: 

α) Γραπτώς εξεταζόμενα. β) Μη εξεταζόμενα. 3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., καθορίζονται τα γραπτώς εξεταζόμενα και τα μη εξεταζόμενα μαθήματα ή οι κλάδοι μαθημάτων κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 149

Τρόπος αξιολόγησης και εξέτασης των μαθημάτων κατά τη διάρκεια των τετραμήνων 

1. Η αξιολόγηση και η εξέταση των μαθητών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, στα μαθήματα ή κλάδους μαθημάτων, που ως προς τον τρόπο εξέτασης είναι χαρακτηρισμένα, όπως ακριβώς και τα μαθήματα του ημερήσιου και εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης, πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα άρθρα 119, 120 και 121. 

2. Όσα μαθήματα της Γ ́ και Δ ́ τάξης τετραετούς φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. χαρακτηρίζονται ως «γραπτώς εξεταζόμενα», ενώ τα αντίστοιχά τους των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης χαρακτηρίζονται ως «μη εξεταζόμενα», αξιολογούνται με τον τρόπο που περιγράφεται στα άρθρα 119, 120 και 121, με τη διαφορά ότι για αυτά τα μαθήματα πραγματοποιείται υποχρεωτικά μία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του Α ́ τετραμήνου ή του Β ́ τετραμήνου σε περίπτωση που υφίσταται αντικειμενικό πρόβλημα. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., καθορίζεται αναλυτικά ο τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων κάθε τάξης κατά τη διάρκεια του τετραμήνου. 

Άρθρο 150

Τρόπος εξέτασης των «γραπτώς εξεταζομένων» μαθημάτων στις προαγωγικές, πτυχιακές και απολυτήριες εξετάσεις 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης των «γραπτώς εξεταζομένων» μαθημάτων στις προαγωγικές, πτυχιακές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών των Γ ́ και Δ ́ τάξεων τετραετούς φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016.

Άρθρο 151

Διαδικασία προαγωγικών, απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων 

1. Οι προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των Γ ́ και Δ ́ τάξεων εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης πραγματοποιούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 έως 9 του άρθρου 127. 2. Προαγωγή-Παραπομπή μαθητών της Γ ́ τάξης: 

α) Οι μαθητές της Γ ́ τάξης προάγονται όταν ο Γ.Μ.Ο. των μαθημάτων τους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του εννέα και 0,5 (9,5) με την προϋπόθεση ότι, ο Β.Ε.Ε. των μαθημάτων ειδικότητας, που συνεκτιμώνται για την απόκτηση πτυχίου, είναι ίσος ή μεγαλύτερος του οκτώ (8). Μαθητές με μικρότερο Γ.Μ.Ο. παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Ιούνιο του ιδίου έτους στα μαθήματα στα οποία ο Β.Ε.Ε. είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5) και εξετάζονται σε αυτά γραπτά και προφορικά. Μαθητές με Γ.Μ.Ο. ίσο ή μεγαλύτερο του εννέα και 0,5 (9,5), αλλά με Β.Ε.Ε. στα μαθήματα ειδικότητας που συνεκτιμώνται για την απόκτηση του πτυχίου, μικρότερο του οκτώ (8) παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Ιούνιο του ιδίου έτους στα συγκεκριμένα μαθήματα και εξετάζονται σε αυτά γραπτά και προφορικά. Για τα μαθήματα των παραπάνω περιπτώσεων ως Β.Ε.Ε. υπολογίζεται ο Μ.Ο. του προφορικού και του γραπτού βαθμού. Οι μαθητές προάγονται εφόσον έχουν Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα και 0,5 (9,5) με την προϋπόθεση ότι, ο Β.Ε.Ε. των μαθημάτων ειδικότητας, που συνεκτιμώνται για την απόκτηση πτυχίου, είναι ίσος ή μεγαλύτερος του οκτώ (8). 

β) Οι μαθητές της Γ ́ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίοι προάγονται, εγγράφονται στη Δ ́ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2019-2020. Από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, εγγράφονται στη Γ ́ τάξη του ιδίου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή μετεγγράφονται στη Γ ́ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ.. 

γ) Οι μαθητές της Γ ́ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίοι μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου 2019 δεν προάγονται, προσέρχονται στην ειδική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου. 

2019, η οποία πραγματοποιείται πριν από την έναρξη των μαθημάτων και εξετάζονται γραπτά και προφορικά στα μαθήματα, στα οποία ο Β.Ε.Ε. είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5). Ειδικότερα για τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μεικτών μαθημάτων, ισχύουν κατ’ αντιστοιχία όσα αναφέρονται στο άρθρο 128. 

Οι συγκεκριμένοι μαθητές εφόσον: αα) έχουν Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα και 0,5 (9,5) και στα μαθήματα ειδικότητας που συνεκτιμώνται στο πτυχίο τουλάχιστον οκτώ (8), προάγονται και εγγράφονται στη Δ ́ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2019-2020, 

ββ) έχουν Β.Ε.Ε. μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5) σε μάθημα ή σε μαθήματα Τομέα της Γ ́ τάξης, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής, μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου και ειδικής εξεταστικής Ιουνίου στα συγκεκριμένα μαθήματα και αφού πάρουν βαθμό πάνω από εννέα και 0,5 (9,5) εγγράφονται στη Γ ́ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή μετεγγράφονται στη Γ ́ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ., 

γγ) έχουν Β.Ε.Ε. ίσο ή μεγαλύτερο του εννέα και 0,5 (9,5) σε όλα τα μαθήματα Τομέα της Γ ́ τάξης, όπως αυτά καθορίστηκαν με την προαναφερθείσα απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανεξάρτητα από το Β.Ε.Ε. των υπολοίπων μαθημάτων, εγγράφονται στη Γ ́ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή μετεγγράφονται στη Γ ́ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ., 

δ) Οι μαθητές της Γ ́ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018-2019, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής, μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου και ειδικής εξεταστικής Ιουνίου στα μαθήματα Τομέα που καθορίστηκαν με την προαναφερθείσα απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και εξετάζονται με τον ίδιο τρόπο που προαναφέρεται στην περίπτωση γ ́ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Αφού πάρουν βαθμό πάνω από εννέα και 0,5 (9,5) σε κάθε ένα από αυτά εγγράφονται στη Γ ́ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή μετεγγράφονται στη Γ ́ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ.. 

ε) Για τους μαθητές της υποπερίπτωσης ββ ́ της περίπτωσης γ ́ της παραγράφου 2 και της περίπτωσης δ ́ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ισχύουν τα ακόλουθα: 

αα) Οι μαθητές προσερχόμενοι κάθε φορά στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου, εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα Τομέα που καθορίστηκαν με την προαναφερθείσα απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Κατά την ειδική εξεταστική του Ιουνίου εξετάζονται μόνον στα μαθήματα εκείνα που στην εξεταστική περίοδο ΜαΐουΙουνίου, βαθμολογήθηκαν με βαθμό μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5), 

ββ) η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που ορίζεται για τη Β ́ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος, εκτός των μαθημάτων: 

i) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΑΣΤΙΚΟ –ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ) για το οποίο θα εξεταστούν μόνον στο «ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ». 

ii) ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ (ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ Ε- 

ΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ) για το οποίο θα εξεταστούν μόνον στο εργαστηριακό μέρος. 

3. Απόλυση και απόκτηση πτυχίου Παραπομπή μαθητών της Δ ́ τάξης. 

α). Για την απόλυση απόκτηση πτυχίου και απολυτηρίου μαθητών της Δ ́ τάξης τετραετούς φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ., σχολικών ετών 2018-2019 και 2019-2020, ισχύουν κατ’ αντιστοιχία όσα προβλέπονται για τους μαθητές της Γ ́ τάξης του ημερήσιου και τριετούς φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ., στο άρθρο 129. 

β) Για τους μαθητές της Δ ́ τάξης τετραετούς φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίοι μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου δεν λάβουν απολυτήριο ή πτυχίο ή και τα δύο, ισχύουν κατά περίπτωση τα παρακάτω: 

αα) Επαναλαμβάνουν τη φοίτηση στη Δ ́ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2019-2020, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλεται από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών ή από τους ίδιους, αν είναι ενήλικοι. Στην περίπτωση αυτή αν δεν έχουν αποκτήσει πτυχίο, παρακολουθούν όλα τα μαθήματα της Ειδικότητας τους, ενώ αν δεν έχουν αποκτήσει απολυτήριο και έχουν λάβει πτυχίο ή αν δεν έχουν ούτε απολυτήριο ούτε πτυχίο, παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας. 

ββ) Προσέρχονται στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου του σχολικού έτους 2019-2020, εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα της Ειδικότητας τους, αν δεν έχουν αποκτήσει πτυχίο ή σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας, αν δεν έχουν αποκτήσει απολυτήριο και έχουν λάβει πτυχίο ή δεν έχουν ούτε απολυτήριο ούτε πτυχίο. 

γγ) Αν οι μαθητές δεν λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο, τότε προσέρχονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους και εξετάζονται προφορικά και γραπτά στα μαθήματα, στα οποία ο βαθμός επίδοσης τους είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5). 

Οι μαθητές των ανωτέρω υποπεριπτώσεων αα ́, ββ ́ και γγ ́ της περίπτωσης β ́ της παρούσας παραγράφου, οι οποίοι μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 δεν λάβουν απολυτήριο ή πτυχίο ή και τα δύο, μπορούν να προσέλθουν από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής στις εξεταστικές περιόδους Μαΐου-Ιουνίου, εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας. Αν ο Β.Ε.Ε. τους είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5), τότε εξετάζονται μόνο σε αυτά τα μαθήματα προφορικά και γραπτά, κατά τις ειδικές εξεταστικές περιόδους Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους. Για τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μεικτών μαθημάτων ισχύει κατ’ αντιστοιχία το άρθρο 129. 

δδ) Για τους ανωτέρω μαθητές, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και δεν λαμβάνουν πτυχίο στις ειδικές εξεταστικές περιόδους Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους ισχύουν κατ’ αντιστοιχία τα προαναφερθέντα. 

γ) Οι μαθητές της Δ ́ τάξης τετραετούς φοίτησης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2019-2020 των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, μπορούν να εγγραφούν από το επόμενο σχολικό έτος και εφεξής στη  

Γ ́ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή να μετεγγραφούν στη Γ ́ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και να αποκτήσουν απολυτήριο και πτυχίο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 129. 

4. Μαθητές παρελθόντων ετών. α) Μαθητές εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης του ν. 4386/2016. 

Για τους μαθητές της Γ ́ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης σχολικού έτους 2018-2019 ισχύουν τα προαναφερόμενα στην υποπερίπτωση ββ ́ της περίπτωσης γ ́ και στην περίπτωση δ ́ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Οι μαθητές οι οποίοι είχαν προαχθεί από τη Β ́ τάξη τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018 και δεν συνέχισαν τη φοίτησή τους ή είχαν ανεπαρκή φοίτηση στη Γ ́ τάξη το σχολικό έτος 2017-2018 ή δεν προήχθησαν από τη Γ ́ τάξη το σχολικό έτος 2017-2018 ή είχαν Β.Ε.Ε. μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5) σε μάθημα ή μαθήματα του Τομέα που καθορίστηκαν με την προαναφερθείσα απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του παρόντος άρθρου και δεν συνέχισαν τη φοίτησή τους, από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής, μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου και ειδικής εξεταστικής Ιουνίου στα μαθήματα Τομέα που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αφού πάρουν βαθμό πάνω από εννέα και 0,5 (9,5) σε κάθε ένα από αυτά, εγγράφονται στη Γ ́ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή μετεγγράφονται στη Γ ́ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ.. Οι μαθητές προσέρχονται κάθε φορά στην εξεταστική περίοδο Μαΐου Ιουνίου και εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα Τομέα που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του παρόντος άρθρου. Κατά την ειδική εξεταστική του Ιουνίου εξετάζονται μόνον στα μαθήματα εκείνα που στην εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου βαθμολογήθηκαν με βαθμό μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5). Για τους παραπάνω μαθητές η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που ορίζεται για τη Β ́ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος, εκτός των μαθημάτων:αα) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΑΣΤΙΚΟ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ-ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ) για το οποίο θα εξεταστούν μόνον στο «ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ». 

ββ) ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ (ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ) για το οποίο θα εξεταστούν μόνον στο εργαστηριακό μέρος. 

Για τους παραπάνω μαθητές, ο τρόπος εξέτασης είναι αντίστοιχος με εκείνον που αναφέρεται στο άρθρο 129. 

β) Μαθητές εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης του ν. 4386/16, οι οποίοι δεν προήχθησαν από τη Γ ́ τάξη το σχολικό έτος 2017-2018 γιατί, ενώ σε όλα τα μαθήματα Τομέα της Γ ́ τάξης, όπως αυτά αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του παρόντος άρθρου, είχαν Β.Ε.Ε. ίσο ή μεγαλύτερο του εννέα και 0,5 (9,5), σε κάποιο ή σε κάποια από τα υπόλοιπα μαθήματα είχαν Β.Ε.Ε. μικρότερο του εννέα και 0,5 (9,5), εγγράφονται στη Γ ́ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης ή μετεγγράφονται στη Γ ́ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού ΕΠΑ.Λ.. 

γ) Οι περιπτώσεις α ́και β ́ της παρούσας παραγράφου, ισχύουν κατ’ αναλογία και για τους μαθητές που είχαν προαχθεί από τη Β ́ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του 

ν. 3475/2006 ή είχαν ανεπαρκή φοίτηση στη Γ ́ τάξη ή δεν προήχθησαν από τη Γ ́ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 και είχαν δικαίωμα εγγραφής στη Γ ́ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης του ν. 4386/ 2016, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του άρθρου 36 της 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (Β ́120) υπουργικής απόφασης. 

δ) Μαθητές Δ ́ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 και της Δ ́ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018. 

αα) Οι παρακάτω κατηγορίες μαθητών: i) οι μαθητές της Δ ́ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές της Δ ́ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018, οι οποίοι είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου ή και για τα δύο και οι οποίοι για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου της Δ ́ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και 

ii) οι μαθητές της Δ ́τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές της Δ ́ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018, οι οποίοι είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου ή και για τα δύο και οι οποίοι από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης, εξετάζονται προφορικά και γραπτά, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 130. 

ββ) Οι παρακάτω κατηγορίες μαθητών: i) οι μαθητές της Δ ́ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές της Δ ́ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση πτυχίου, για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου της Δ ́τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και 

ii) οι μαθητές της Δ ́ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι μαθητές της Δ ́ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 σχολικού έτους 2016-2017 και 2017-2018, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση πτυχίου, από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, προσέρχονται στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης, και εξετάζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130. 

γγ) Για την αξιολόγηση των ανωτέρω μαθητών ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 130. 

Άρθρο 152

Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής Εξαγωγή του βαθμού απολυτηρίου Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) 

1. Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής: Για τη Γ ́ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ., ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από τον Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. του μαθητή όλων των μαθημάτων πλην της Φυσικής Αγωγής και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. 

2. Εξαγωγή του βαθμού απολυτηρίου: Για τη Δ ́ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ., ο Γ.Μ.Ο. προκύπτει από τον Μ.Ο. των 

Β.Ε.Ε. του μαθητή όλων των μαθημάτων και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

Άρθρο 153

Βαθμός Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. – Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. 

1. Βαθμός απολυτηρίου είναι ο Γ.Μ.Ο. των μαθημάτων της Δ ́ τάξης, σύμφωνα με το άρθρο 152. Στο απολυτήριο αναγράφονται, εκτός από τον βαθμό, ο τομέας και η ειδικότητα που παρακολούθησε ο μαθητής και οι Β.Ε.Ε. των μαθημάτων της Δ ́ τάξης. 

2. Βαθμός πτυχίου για το εσπερινό ΕΠΑ.Λ. είναι ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. των μαθημάτων ειδικότητας των Γ ́ και Δ ́ τάξεων που είναι ίδια με τα μαθήματα ειδικότητας της Γ ́ τάξης του ημερήσιου ΕΠΑ.Λ.. 

Στην περίπτωση μαθήματος ειδικότητας του εσπερινού ΕΠΑ.Λ. που διδάσκεται μόνο στη Γ ́ τάξη ή μόνο στη Δ ́ τάξη, ο βαθμός του μαθήματος αυτού προσμετράται αυτούσιος για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου. 

Στην περίπτωση μαθήματος ειδικότητας του εσπερινού ΕΠΑ.Λ. που διδάσκεται σε δύο (2) συνεχόμενα έτη κατά τη διάρκεια της Γ ́ και Δ ́ τάξης ο Β.Ε.Ε. του μαθήματος, ο οποίος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου, είναι ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. του μαθήματος στα δύο (2) αυτά έτη. 

Στα ανωτέρω πτυχία αναγράφονται, εκτός από τον βαθμό, ο τομέας και η ειδικότητα που παρακολούθησε ο μαθητής. 

3. Τα απολυτήρια και τα πτυχία εκδίδονται μία φορά και δεν αλλάζουν. 

Άρθρο 154 

Για τους μαθητές των Γ ́ και Δ ́ τάξεων εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 117 έως και 146 εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. 

Άρθρο 155

Χαρακτηρισμός των μαθημάτων για τους μαθητές της Δ ́ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας του ν. 4473/2017 σχολικού έτους 2018-2019 

1. Για τη Δ ́ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017 (Α ́ 78), ο χαρακτηρισμός των μαθημάτων γίνεται κατ’ αντιστοιχία με τον χαρακτηρισμό των μαθημάτων ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 117. 

2. Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο εξέτασης των μαθητών κατά τις απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, τα μαθήματα ή κλάδοι μαθημάτων χαρακτηρίζονται ως: 

α) Γραπτώς εξεταζόμενα. β) Μη εξεταζόμενα. 

Άρθρο 156

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., καθορίζονται τα γραπτώς εξεταζόμενα και τα μη εξεταζόμενα μαθήματα ή οι κλάδοι μαθημάτων κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών της Δ ́ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας του ν. 4473/2017 του σχολικου έτους 2018-2019. 

2. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., καθορίζεται ο τρόπος αξιολόγησης και εξέτασης των μαθημάτων κατά τη διάρκεια των τετραμήνων των μαθητών της Δ ́ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013, των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας του ν. 4473/2017 του σχολικού έτους 2018-2019, καθώς και ο τρόπος εξέτασης των «γραπτώς εξεταζόμενων» μαθημάτων των μαθητών της Δ ́ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013, των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας του ν. 4473/2017 του σχολικού έτους 2018-2019, στις πτυχιακές και απολυτήριες εξετάσεις. 

Άρθρο 157

Διαδικασία απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων 

1. Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών της Δ ́ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας (ν. 4473/2017) πραγματοποιούνται, κατ’ αντιστοιχία, με όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 έως 9 του άρθρου 127. 

2. Μετά τη λήξη των απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει για την απόλυση και τη χορήγηση πτυχίου στους μαθητές ή την παραπομπή τους σε συμπληρωματική εξέταση κατά τις επόμενες εξεταστικές περιόδους. 

3. Για την απόλυση-απόκτηση πτυχίου των ανωτέρω μαθητών εφαρμόζεται το άρθρο 129. 

4. Οι μαθητές που δεν απολύονται ή δε λαμβάνουν πτυχίο ή και τα δύο, παραπέμπονται στις ειδικές εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου, Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους και εξετάζονται γραπτά ή και προφορικά σύμφωνα με το άρθρο 129. 

5. Ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων στις ειδικές εξεταστικές περιόδους Ιουνίου, Σεπτεμβρίου είναι αυτός που προβλέπεται για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 56/2016, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 42/2017 (Α ́ 68). 

6. Οι μαθητές του ν. 4186/2013, οι οποίοι μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου δεν λάβουν απολυτήριο ή δεν λάβουν πτυχίο ή και τα δύο μπορούν να προσέλθουν: 

α) το σχολικό έτος 2019-2020, στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου και των ειδικών εξεταστικών περιόδων Ιουνίου, Σεπτεμβρίου της Δ ́ τάξης Εσπερινού 

ΕΠΑ.Λ. εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 130 και 131, 

β) από τα επόμενα σχολικά έτη και εφεξής, στην τελική εξέταση περιόδου Μαΐου-Ιουνίου και των ειδικών εξεταστικών περιόδων Ιουνίου, Σεπτεμβρίου της Γ ́ τάξης ημερησίου ή τριετούς εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εξεταζόμενοι προφορικά και γραπτά σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 130 και 131. 

7. Για τους ανωτέρω μαθητές, οι οποίοι είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας ισχύουν κατ’ αντιστοιχία οι παράγραφοι 1 έως 6 του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 158

Εξαγωγή του Βαθμού Απολυτηρίου Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) Βαθμός Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. 

Για την εξαγωγή του βαθμού απολυτηρίου και πτυχίου των μαθητών της Δ ́ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας εφαρμόζονται τα άρθρα 152 και 153. 

Άρθρο 159

Καταργούμενες Διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του ν. 4186/2013 καταργείται. Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων καταργείται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το π.δ. 40/2018 (Α ́76), καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη. 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ ́ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 160

Αρχείο και αρχειακό υλικό 

1. Αρχείο, είναι το σύνολο των τεκμηρίων, μαρτυριών και εγγράφων, αδιακρίτως χρονολογίας, σχήματος, ύλης και υποστρώματος, που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του Κράτους, των δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων ή των νομικών ή φυσικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων. Αρχείο είναι και κάθε τεκμήριο καταγραφής πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 35 του π.δ. 28/2015 (Α ́ 34) και συγκροτεί το αρχείο Πρωθυπουργού. 

2. Το αρχειακό υλικό περιλαμβάνει πρωτότυπα ή αντίγραφα οποιασδήποτε ύλης ή τεχνικής, ιδίως: 

α) μεμονωμένα έγγραφα, χειρόγραφα, κατάστιχα, κώδικες και συλλογές αυτών, 

β) απομνημονεύματα και ημερολόγια, γ) αλληλογραφία επίσημη και ιδιωτική δημόσιων προσώπων, 

δ) προπαγανδιστικά τεκμήρια, εκκλήσεις, προκηρύξεις, αφίσες, εφήμερο υλικό ή άλλα πληροφοριακά έντυπα,ε) ηλεκτρονικά έγγραφα και αρχεία, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 1 και 5 του π.δ. 25/2014 (Α ́ 44) ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή, σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται και οι κάθε φύσης βάσεις δεδομένων των φορέων του 

δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 161, 

στ) οπτικοακουστικά αρχεία, ηχητικές και κινούμενες ή στατικές οπτικές αποτυπώσεις, 

ζ) χάρτες, σχέδια, χαρακτικά και έργα εικαστικού ενδιαφέροντος, τα οποία αποτυπώνουν μαρτυρίες σε οπτικές, γραμμικές αποτυπώσεις και απεικονίσεις, τοπογραφικά και υδρογραφικά διαγράμματα, μακέτες, αεροφωτογραφίες, ιχνογραφήματα, χαλκογραφίες λιθογραφίες, ξυλογραφίες, που τεκμηριώνουν πληροφορίες, οι οποίες αναφέρονται στην ιστορία και στην πολιτιστική κληρονομιά του ελληνικού έθνους και σε ό τι έχει σχέση με τη διοικητική, οικονομική και κοινωνική ζωή του ελληνικού Κράτους. 

3. Τα αρχεία και το αρχειακό υλικό αποτελούν εθνικό πλούτο και μέρος της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Άρθρο 161

Δημόσια αρχεία 

1. Δημόσια χαρακτηρίζονται τα αρχεία που παράγονται από την ανώτατη πολιτειακή ηγεσία, όπως την Προεδρία της Δημοκρατίας, από τον Πρωθυπουργό, τους Υπουργούς, τους Υφυπουργούς και την Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, Γενική Γραμματεία Συντονισμού Κυβερνητικού Έργου, τα Υπουργεία, τις δημόσιες υπηρεσίες, τις δικαστικές αρχές, τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και τους λοιπούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, που εμπίπτουν στο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, τα ληξιαρχεία, τα συμβολαιογραφεία, τα υποθηκοφυλακεία, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα του Απόδημου Ελληνισμού. 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ο δημόσιος τομέας ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α ́ 101) και τις περιπτώσεις α ́ έως στ ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α ́ 143). 

3. Τα δημόσια αρχεία διακρίνονται σε: α) Ενεργά, τα οποία περιλαμβάνουν το σύνολο των τεκμηρίων, των μαρτυριών και των εγγράφων που χρησιμοποιούνται καθημερινώς για τη διεκπεραίωση των τρεχουσών υποθέσεων μιας υπηρεσίας, οργανισμού ή φορέα και διατηρούνται στον τόπο παραγωγής τους. 

β) Ημιενεργά, τα οποία περιλαμβάνουν το σύνολο των τεκμηρίων, μαρτυριών και εγγράφων, που αν και έχουν πάψει να θεωρούνται ενεργά, σύμφωνα με την περίπτωση α ́, δεν μπορεί να υποστούν εκκαθάριση διότι δεν έχει λήξει ο χρόνος διατήρησης, σύμφωνα με τη νομοθεσία που τα διέπει. Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) παρακολουθούν τα ημιενεργά αρχεία ως προς την καλή τους τήρηση από την υπηρεσία παραγωγής τους. 

γ) Ανενεργά, που περιλαμβάνουν το σύνολο των τεκμηρίων, μαρτυριών και εγγράφων ο χρόνος διατήρησης των οποίων έχει λήξει, σύμφωνα με τη νομοθεσία που τα διέπει, και δεν έχουν πλέον υπηρεσιακή χρησιμότητα για τον φορέα παραγωγής τους. Τα Γ.Α.Κ. παραλαμβάνουν υποχρεωτικά τα ανενεργά αρχεία από τον φορέα παραγωγής τους, μετά τη διαδικασία εκκαθάρισης και διατηρούν το δικαίωμα της περαιτέρω επεξεργασίας τους. 

δ) Διηνεκούς υπηρεσιακής χρησιμότητας, που περιλαμβάνουν το σύνολο των τεκμηρίων, μαρτυριών και εγγράφων τα οποία ανεξάρτητα από την παλαιότητά τους, εξακολουθούν να παραμένουν ενεργά. Εφόσον παρέλθει τριακονταετία από την παραγωγή τους, τα Γ.Α.Κ. μεριμνούν ώστε να παραλάβουν ψηφιοποιημένα αντίγραφα. Τα αρχεία της κατηγορίας αυτής κατατίθενται υποχρεωτικά στα Γ.Α.Κ. μετά την πάροδο εξήντα (60) ετών από τον χρόνο παραγωγής τους. 

4. Αν τα Γ.Α.Κ. διαπιστώσουν, ύστερα από καταγγελία ή αναφορά, ότι η διατήρηση των δημόσιων αρχείων από τους φορείς παραγωγής τους είναι πλημμελής ή ότι η πρόσβαση του κοινού σε αυτά είναι δυσχερής, μπορεί να ζητήσουν την άμεση κατάθεση των συγκεκριμένων αρχείων στις υπηρεσίες τους. 

5. Τα αρχεία των δημοσίων υπηρεσιών που ψηφιοποιούνται ή μεταφέρονται σε άλλο υλικό υπόστρωμα, σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, κατατίθενται στα Γ.Α.Κ., με ευθύνη του υπαλλήλου συνδέσμου της παραγράφου 3 του άρθρου 193. 

Άρθρο 162

Προστασία δημόσιων αρχείων 

1. Τα δημόσια αρχεία είναι ανεπίδεκτα χρησικτησίας. 2. Πώληση δημόσιων αρχείων επιτρέπεται, επί ποινή ακυρότητας, μόνο ύστερα από έγγραφη άδεια των Γ.Α.Κ., σύμφωνα με την υποπερίπτωση γγ ́ της περίπτωσης ζ ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 188. Τα στοιχεία του αγοραστή δηλώνονται υποχρεωτικά στα Γ.Α.Κ.. 

3. Δημοπρασία δημόσιων αρχείων επιτρέπεται, επί ποινή ακυρότητας, μόνο ύστερα από έγγραφη άδεια των Γ.Α.Κ., που χορηγείται πριν την έναρξη της δημοπρασίας, σύμφωνα με την υποπερίπτωση γγ ́ της περίπτωσης ζ ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 188. Τα στοιχεία του υπερθεματιστή δηλώνονται υποχρεωτικά στα Γ.Α.Κ.. 4. Η εξαγωγή από τη χώρα δημόσιων αρχείων πραγματοποιείται ύστερα από χορήγηση άδειας εξαγωγής, σύμφωνα με την υποπερίπτωση ββ ́ της περίπτωσης ζ ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 188. 

5. Απαγορεύεται: α) οποιαδήποτε καταστροφή δημόσιων αρχείων χωρίς την έγγραφη άδεια των Γ.Α.Κ., 

β) η με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο αλλοίωση δημόσιου αρχείου, που μεταβάλλει την ακεραιότητα και την αυθεντικότητά του. 

6. Τα Γ.Α.Κ. αναφέρουν στις αρμόδιες Εισαγγελικές και λοιπές Διοικητικές Αρχές, κάθε παράβαση των παραγράφων 2 έως και 5, που διαπιστώνουν ύστερα από καταγγελία ή αναφορά ή στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους. 

Άρθρο 163

Δημόσια έγγραφα 

Δημόσια έγγραφα χαρακτηρίζονται τα έγγραφα και τα τεκμήρια που εκδόθηκαν ή προέρχονται, ιδίως από: 

α) τους βυζαντινούς αυτοκράτορες, τα μέλη των αυτοκρατορικών δυναστειών και του υπαλλήλους του βυζαντινού κράτους, 

β) τις διοικητικές αρχές των ξενοκρατούμενων ελληνικών περιοχών, τις κοινοτικές και θρησκευτικές αρχές, τους νοταρίους, καντζιλιέρηδες και μνήμονες, 

γ) τις διάφορες αρχές που συγκροτήθηκαν κατά την επανάσταση και τους αμέσως μετά από αυτή χρόνους, 

δ) οποιαδήποτε αρχή αυτόνομων ελληνικών πολιτειών, όπως π.χ. της Ιονίου, της Κρητικής Πολιτείας, της Ηγεμονίας της Σάμου, 

ε) τους βασιλείς των Ελλήνων, τα μέλη των βασιλικών δυναστειών και γενικά των ανακτορικών υπηρεσιών, 

στ) τις Αρχές της Ανώτατης πολιτειακής ηγεσίας, ζ) τον Πρωθυπουργό, τους Υπουργούς, τους Υφυπουργούς και τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, 

η) τη νομοθετική, την εκτελεστική και τη δικαστική εξουσία του Κράτους, 

θ) το σύνολο των υπουργείων, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τις ανεξάρτητες αρχές, 

ι) τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, 

ια) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που τελούν υπό τον έλεγχο του Κράτους και ανεξαρτήτως αν ανήκουν ή όχι στον δημόσιο τομέα, 

ιβ) συμβολαιογράφους, υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, ιγ) ληξιαρχεία, ιδ) τις ελληνικές κοινότητες και τα ιδρύματα του εξωτερικού, όπως εκπαιδευτικά, φιλανθρωπικά, εκκλησιαστικά και πολιτιστικά, 

ιε) δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. 

Άρθρο 164

Εκκλησιαστικά αρχεία και αρχεία Θρησκευτικών Κοινοτήτων 

1. Ως εκκλησιαστικά αρχεία χαρακτηρίζονται τα αρχεία της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης, των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου, της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου, των εκκλησιαστικών αρχών, ιδρυμάτων, ιερών ναών, ιερών μονών, καθώς και τα αρχεία των μονών του Αγίου Όρους. Ως αρχεία θρησκευτικών κοινοτήτων χαρακτηρίζονται το σύνολο του αρχειακού υλικού που παράγεται ή διαφυλάσσεται: α. στις Μουφτείες της Θράκης και στα νομικά πρόσωπα του ν. 3647/2008 (Α ́ 37), β. στο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο και στις Ισραηλιτικές Κοινότητες, γ. στον Οργανισμό Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω και στον Οργανισμό Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Ρόδου, καθώς και στα ιδιωτικά Βακούφ της Ρόδου, δ. στα θρησκευτικά και εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα των άρθρων 2, 12 και 13 του ν. 4301/2014 (Α ́ 223), ε. στους νομίμως λειτουργούντες ναούς ή Ευκτήριους Οίκους των λοιπών γνωστών θρησκειών ή δογμάτων. 

2. Οι φορείς της παραγράφου 1 οφείλουν να τηρούν τα αρχεία τους σε καλή τάξη και κατάσταση, να επιτρέπουν την πρόσβαση του κοινού σε αυτά και να γνωστοποιούν στα Γ.Α.Κ. την ύπαρξή τους με μορφή συνοπτικού ευρετηρίου, το οποίο εντάσσεται στο Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων (Ε.Ε.Α.) των Γ.Α.Κ.. 

3. Ιδιώτες που κατέχουν εκκλησιαστικά αρχεία ή αρχεία θρησκευτικών κοινοτήτων, υποχρεούνται να τα δηλώσουν στα Γ.Α.Κ., με μορφή συνοπτικού ευρετηρίου, το οποίο εντάσσεται στο Ε.Ε.Α. των Γ.Α.Κ.. 

4. Τα Γ.Α.Κ. συνεργάζονται με τους φορείς της παραγράφου 1, και τους εν γένει κατόχους εκκλησιαστικών αρχείων και αρχείων θρησκευτικών κοινοτήτων για τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3. Αν διαπιστωθεί από 

τα αρμόδια όργανα των Γ.Α.Κ., ύστερα από καταγγελία ή αναφορά ή στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, ότι η διατήρηση των αρχείων των προηγούμενων παραγράφων είναι πλημμελής ή η πρόσβαση του κοινού σε αυτά δυσχερής, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Εφορείας των Γ.Α.Κ. και τη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, αποφασίζει τη μεταφορά και παρακαταθήκη τους στα Γ.Α.Κ. για όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο. 

Άρθρο 165

Ιδιωτικά αρχεία 

1. Ιδιωτικά αρχεία χαρακτηρίζονται, ιδίως: α) τα αρχεία ιδιωτικού περιεχομένου από τη βυζαντινή περίοδο και εφεξής, 

β) τα προσωπικά αρχεία όσων άσκησαν ανώτατα λειτουργήματα της πολιτείας και της εκκλησίας, των θρησκευτικών λειτουργών των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 164 και των προσώπων που διακρίθηκαν στις επιστήμες, τα γράμματα, τις τέχνες, την ευποιία, την εθνική ή οποιαδήποτε άλλη δράση, καθώς και τα αρχεία φυσικών προσώπων, που το περιεχόμενό τους παρουσιάζει ιδιαίτερο ιστορικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον, 

γ) τα αρχεία των πολιτικών κομμάτων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, 

δ) τα αρχεία των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, όπως συλλόγων, συνεταιρισμών, ιδρυμάτων καθώς και τα αρχεία οικογενειών, ομάδων φυσικών προσώπων, εμπορικών οίκων, επιχειρήσεων, τραπεζών, εφόσον το περιεχόμενό τους παρουσιάζει ιδιαίτερο ιστορικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον σύμφωνα με την περίπτωση στ ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 188. 

2. Τα αρχεία της παραγράφου 1 υπάγονται στην εποπτεία των Γ.Α.Κ. και οι κάτοχοι ή οι κληρονόμοι τους υποχρεούνται να τα δηλώνουν στα Γ.Α.Κ. με μορφή συνοπτικού ευρετηρίου που εντάσσεται στο Ε.Ε.Α. των Γ.Α.Κ.. 

3. Εφόσον τα Γ.Α.Κ. κληθούν από τους κατόχους ή κληρονόμους ιδιωτικών αρχείων να τα παραλάβουν, αρμόδιος υπάλληλος μεριμνά για την παραλαβή τους, συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο. 

Άρθρο 166

Φορείς φύλαξης και διαχείρισης ιδιωτικών αρχείων 

1. Ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων εγκρίνει, ύστερα από γνωμοδότηση της Εφορείας των Γ.Α.Κ., αιτήματα που υποβάλλονται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή από ιδρύματα ή από συλλόγους ή από αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, για τον χαρακτηρισμό τους ως φορέων φύλαξης και διαχείρισης ιδιωτικών αρχείων. 

2. Οι φορείς φύλαξης και διαχείρισης ιδιωτικών αρχείων είναι αρμόδιοι για τη συλλογή, τη φύλαξη, τη συντήρηση, την καταγραφή, την τεκμηρίωση και την ευρετηρίαση ιδιωτικών αρχείων. 

3. Οι φορείς φύλαξης και διαχείρισης ιδιωτικών αρχείων οφείλουν να γνωστοποιούν το περιεχόμενο των αρχείων με μορφή συνοπτικού ευρετηρίου στο Ε.Ε.Α. των Γ.Α.Κ., να τηρούν τα αρχεία σε καλή τάξη και κατάσταση και να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη πρόσβαση του κοινού σε αυτά. 

Άρθρο 167

Ειδικά ιστορικά αρχεία 

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του αρμόδιου καθ’ ύλην Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση της Εφορείας των Γ.Α.Κ., χαρακτηρίζονται ειδικά ιστορικά αρχεία ή αρχειακές συλλογές σε υπηρεσίες, οργανισμούς, επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα και εν γένει φορείς του δημοσίου τομέα. Ως ειδικά ιστορικά αρχεία νοούνται και οι αρχειακές συλλογές που ήδη υπάρχουν σε δημόσιες υπηρεσίες. 

2. Τα Ειδικά ιστορικά αρχεία και οι αρχειακές συλλογές είναι αρμόδια για την καταγραφή, την αρχειοθέτηση, τη συντήρηση, τη φύλαξη και τη διάθεση στους ερευνητές των εγγράφων και χειρογράφων που έχουν παραχθεί ή συγκεντρωθεί κατά τη λειτουργία και εξέλιξη των παραπάνω φορέων. 

3. Τα Γ.Α.Κ. εγκρίνουν τη διαδικασία εκκαθάρισης και επιλογής και χορηγούν άδεια καταστροφής του αρχειακού υλικού των Ειδικών ιστορικών αρχείων και αρχειακών συλλογών που δεν κρίνεται διατηρητέο. 

Άρθρο 168

Αποστολή, αρμοδιότητες και μέσα δράσης των Γενικών Αρχείων του Κράτους 

1. Αποστολή των Γ.Α.Κ. είναι ο εντοπισμός, η συγκέντρωση, η διάσωση, η διατήρηση και η εποπτεία στο διηνεκές των αρχείων της Χώρας, η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης σε αυτά με γνώμονα την ελευθερία της γνώσης, της πληροφόρησης και της έρευνας και η καλλιέργεια εθνικής αρχειακής συνείδησης. Τα Γ.Α.Κ. είναι αρμόδια για: 

α) τη διατήρηση των πάσης φύσης τεκμηρίων που αναφέρονται στην πολιτική, διοικητική, οικονομική και κοινωνική πορεία του Ελληνικού Κράτους και στην εν γένει ατομική και συλλογική μνήμη, 

β) την εποπτεία των αρχείων των Υπουργικών Συμβουλίων, των Υπουργών, των αναπληρωτών Υπουργών, των Υφυπουργών, των Υπουργείων, των Δήμων και Κοινοτήτων, των φορέων δημόσιου χαρακτήρα και των ανεξάρτητων αρχών, καθώς και των εκκλησιαστικών και ιδιωτικών αρχείων, εφόσον δεν καλύπτεται το απόρρητο. Η εποπτεία αυτή συνίσταται στον εντοπισμό και την καλή διατήρηση των αρχείων., 

γ) τη διατήρηση της ακεραιότητας και της αυθεντικότητας των αρχείων, 

δ) τη διασφάλιση της απρόσκοπτης επιστημονικής έρευνας, 

ε) την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του ελληνικού έθνους, 

2. Η αποστολή και οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας των Γ.Α.Κ. επιτυγχάνονται κυρίως με: 

α) τη διάσωση, τη συγκέντρωση, την καταγραφή, την ταξινόμηση, την τεκμηρίωση, τη συντήρηση, την αναπαραγωγή, τη φύλαξη αρχείων και την εκπόνηση σχετικών εργαλείων έρευνας, 

β) την επισήμανση και απογραφή των δημόσιων αρχείων, την επιλογή και εισαγωγή τους στα Γ.Α.Κ. και την προετοιμασία για τη διάθεσή τους στο κοινό, 

γ) τη συνεργασία με φορείς δημόσιου τομέα που δεν έχουν καταθέσει τα αρχεία τους στα Γ.Α.Κ., ως προς την  

ευθυγράμμιση των πρακτικών αποχαρακτηρισμού και ανοίγματος των αρχείων τους στο κοινό. Οι εκκαθαρίσεις κάθε είδους αρχείων των παραπάνω φορέων γίνονται μετά από έγκριση των Γ.Α.Κ. Οι φορείς συνεργάζονται με τα Γ.Α.Κ. για το σχεδιασμό της διαχείρισης των ενεργών και ημιενεργών αρχείων, 

δ) τη συνεργασία με τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 164 και τους κατόχους ιδιωτικών αρχείων για τη διάσωση, διατήρηση και διαχείριση των αρχείων τους, 

ε) την εποπτεία των Ειδικών ιστορικών αρχείων και των φορέων φύλαξης και διαχείρισης ιδιωτικών αρχείων, στ) την έκδοση δημοσιευμάτων (έντυπων και ηλεκτρονικών), που εξυπηρετούν την ιστορική γνώση και την προβολή των αρχειακών πηγών που διατηρούνται στα Γ.Α.Κ., 

ζ) τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 

η) τον εμπλουτισμό με αγορά ή αποδοχή δωρεάς αρχειακού υλικού από τους κατόχους τους και αντιγράφων αρχειακού υλικού που βρίσκονται σε ξένα κράτη, οργανισμούς ή ιδιώτες, 

θ) τη δημιουργία προτύπων και προδιαγραφών για τη διαμόρφωση και άσκηση αρχειακής πολιτικής, 

ι) την αξιοποίηση αρχειακού υλικού στην εκπαιδευτική διαδικασία με εξειδικευμένες δράσεις σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

ια) την ανάπτυξη και ενίσχυση της εξωστρέφειας των Γ.Α.Κ.. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Γ.Α.Κ. 

Άρθρο 169

Η αρχειακή οργάνωση της Χώρας 

Τα Γ.Α.Κ. αποτελούν αυτοτελή δημόσια υπηρεσία, που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Άρθρο 170

Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) των Γ.Α.Κ. 

1. Στα Γ.Α.Κ. λειτουργεί Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης, της οποία προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής (Γ.Δ.) των Γ.Α.Κ.. 

2. Η Κ.Υ. είναι αρμόδια για την εποπτεία και το συντονισμό των επιμέρους διευθύνσεων και τμημάτων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και τη λήψη κάθε είδους μέτρου για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των υπηρεσιών. 

3. Η Γενική Διεύθυνση των Γ.Α.Κ. αποτελείται από τις εξής οργανικές μονάδες: 

α) Διεύθυνση Πρόσκτησης και Επεξεργασίας Αρχείων. β) Διεύθυνση Αρχειακής Έρευνας, Προβολής, Επικοινωνίας, Συντήρησης και Διατήρησης αρχείων. 

γ) Διεύθυνση Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών. δ) Διεύθυνση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών (Π.Υ.), στην οποία υπάγονται τα επιμέρους τμήματα των Π.Υ. των Γ.Α.Κ.. 

ε) Διεύθυνση Γ.Α.Κ. Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, στο οποίο υπάγεται το Τμήμα Αρχείου Χαρτογραφικής Κληρονομιάς (Α.Χ.Α.Κ.), σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4109/2013 (Α ́ 176). 

στ) Διεύθυνση Γ.Α.Κ. – Αρχεία Κέρκυρας, στην οποία υπάγεται και το Αρχειοφυλακείο Παξών, όπως μετονομάζεται εφεξής το «Γ.Α.Κ. – Τοπικό Αρχείο Παξών» με έδρα τους Παξούς. 

ζ) Διεύθυνση Γ.Α.Κ. – Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου. 

Άρθρο 171

Διεύθυνση Πρόσκτησης και Επεξεργασίας Αρχείων 

1. Η Διεύθυνση Πρόσκτησης και Επεξεργασίας Αρχείων έχει επιχειρησιακό στόχο την επισήμανση, εκκαθάριση και επιλογή αρχείων, την εισαγωγή τους στα Γ.Α.Κ., την εγγραφή τους στα βιβλία εισαγωγής και την ευρετηρίαση τους, τη σύνταξη του Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων (Ε.Ε.Α.) και του μητρώου των Eιδικών ιστορικών αρχείων και λοιπών αρχειακών συλλογών και τη διάθεση τους σε μελετητές και την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα της αρχειονομίας. 

2. Η Διεύθυνση Πρόσκτησης και Επεξεργασίας Αρχείων αποτελείται από τις εξής οργανικές μονάδες: 

α) το Τμήμα Επεξεργασίας Αρχείων, Ευρετηρίασης Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων (Ε.Ε.Α.) και Ειδικών ιστορικών αρχείων, 

β) το Τμήμα Εποπτείας Ενεργών και Ημιενεργών Αρχείων, Επιλογής, Εισαγωγής και Εκκαθάρισης Ανενεργών Αρχείων, 

γ) την Ειδική Υπηρεσία αρχείων Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, που λειτουργεί σε επίπεδο τμήματος. 

3. Το Τμήμα Επεξεργασίας Αρχείων, Ευρετηρίασης, Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων (Ε.Ε.Α.) και Ειδικών ιστορικών αρχείων είναι αρμόδιο για: 

α) την εφαρμογή σωστικών επεμβάσεων στα εισερχόμενα αρχεία, 

β) την ταξινόμηση αρχείων και τη σύνταξη εργαλείων έρευνας, 

γ) την περιγραφή αρχείων, δ) την έρευνα σε αταξινόμητο και στο υπό ταξινόμηση αρχειακό υλικό με σκοπό την εξυπηρέτηση αιτημάτων του ερευνητικού κοινού, ε) τη φύλαξη αρχείων, στ) την τήρηση του Ε.Ε.Α., ζ) την εποπτεία της διακίνησης του αρχειακού υλικού σε όλη την επικράτεια και στο εξωτερικό, 

η) την εποπτεία για την εφαρμογή της αρχειακής πολιτικής στα Ειδικά Ιστορικά Αρχεία, 

θ) την τήρηση του Μητρώου Ειδικών ιστορικών αρχείων,ι) τη διερεύνηση και επισήμανση αρχειακού υλικού εθνικού ενδιαφέροντος σε χώρες του εξωτερικού, 

ια) τη διαχείριση του αταξινόμητου ψηφιακού αρχειακού υλικού και των οπτικοακουστικών αρχείων που φυλάσσονται στα Γ.Α.Κ., 

ιβ) τη συνεργασία και παροχή οδηγιών στις περιφερειακές υπηρεσίες των Γ.Α.Κ. σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, 

ιγ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 4. Το Τμήμα Εποπτείας Ενεργών και Ημιενεργών Αρχείων, Επιλογής, Εισαγωγής και Εκκαθάρισης Ανενεργών Αρχείων είναι αρμόδιο για: 

α) την επισήμανση, συγκέντρωση και καταγραφή, αρχείων, 

β) την παρακολούθηση των εκκαθαρίσεων ανενεργών αρχείων,  

γ) την εποπτεία της εφαρμογής της αρχειακής πολιτικής, δ) τη συνεργασία με τους υπαλλήλους συνδέσμους που ορίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 193, 

ε) την επιλογή των αρχείων που εκκαθαρίζονται από τις δημόσιες υπηρεσίες και τη μέριμνα για την εισαγωγή των αρχείων που επιλέγονται προς διατήρηση στα Γ.Α.Κ., 

στ) την κατάρτιση προγραμμάτων αρχειακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τη μέριμνα για την εκτέλεσή τους, 

ζ) την παροχή οδηγιών σε δημόσια, ιδιωτικά και ειδικά ιστορικά αρχεία και συλλογές για τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, 

η) την παροχή οδηγιών στις περιφερειακές υπηρεσίες των Γ.Α.Κ. για τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, 

θ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 5. Η Ειδική Υπηρεσία Αρχείων Πρωθυπουργού, Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης είναι αρμόδια για: 

α) την παραλαβή, αρχειοθέτηση και φύλαξη των αρχείων του Πρωθυπουργού, των Υπουργών, των Υφυπουργών, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, 

β) την εξασφάλιση της πρόσβασης στα ανωτέρω αρχεία σε όσους έχουν δικαίωμα, σύμφωνα με τα άρθρα 36 έως και 39 του π.δ. 28/2015 (Α ́ 34), 

γ) την προστασία των αρχείων από φυσικές φθορές και τη μέριμνα για την αναπαραγωγή τους, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για τη διάσωση τους ή τη γνωστοποίησή τους, 

δ) την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα της αρχειονομίας και της ηλεκτρονικής αποτύπωσης των αρχείων, 

ε) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος, σύμφωνα με τα άρθρα 35 έως και 39 του π.δ. 28/2015 (Α ́ 34). 

Άρθρο 172

Διεύθυνση Αρχειακής Έρευνας, Προβολής, Επικοινωνίας, Συντήρησης και Διατήρησης Αρχείων 

1. Η Διεύθυνση Αρχειακής Έρευνας, Προβολής, Επικοινωνίας Συντήρησης και Διατήρησης Αρχείων έχει επιχειρησιακό στόχο τη διάθεση των αρχείων των Γ.Α.Κ. στο κοινό, τη διευκόλυνση της αρχειακής έρευνας, την προβολή του αρχειακού υλικού, την οργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων, τη διαχείριση των ψηφιακών αρχείων, τη συντήρηση και διατήρηση του αρχειακού υλικού που φυλάσσεται στα Γ.Α.Κ, την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα της αρχειονομίας και την εφαρμογή των αρχών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

2. Η Διεύθυνση Αρχειακής Έρευνας, Προβολής, Επικοινωνίας, Συντήρησης και Διατήρησης Αρχείων αποτελείται από τις εξής οργανικές μονάδες: 

α) το Τμήμα Αναγνωστηρίου και Αρχειακής Έρευνας, β) το Τμήμα Προβολής, Επικοινωνίας και Εκπαιδευτικών Δράσεων, 

γ) το Τμήμα Συντήρησης και Διατήρησης Αρχειακού Υλικού, 

δ) το Τμήμα Διαχείρισης Ψηφιακών Αρχείων. 3. Το Τμήμα Αναγνωστηρίου και Αρχειακής Έρευνας είναι αρμόδιο για: 

α) την οργάνωση, διαχείριση και διατήρηση του ταξινομημένου αρχειακού υλικού, που φυλάσσεται στα Γ.Α.Κ., 

β) την εξασφάλιση της πρόσβασης στο ταξινομημένο και αταξινόμητο αρχειακό υλικό, που φυλάσσεται στα Γ.Α.Κ., 

γ) τη διάθεση εργαλείων έρευνας και οδηγιών ορθής χρήσης αρχειακού υλικού, 

δ) τη σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας αναγνωστηρίου, την υποβολή του προς έγκριση στο Γ.Δ. των Γ.Α.Κ. και την επίβλεψη της ορθής τήρησής του, 

ε) τη χορήγηση επικυρωμένων αντιγράφων στο κοινό, ζ) τη διαχείριση δικαστικών αρχείων που εισάγονται στην Κ.Υ. των Γ.Α.Κ., 

η) την παροχή οδηγιών στις Π.Υ. των Γ.Α.Κ., σε δημόσια, ιδιωτικά και Ειδικά ιστορικά αρχεία και συλλογές σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, 

θ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 4. Το Τμήμα Προβολής, Επικοινωνίας και Εκπαιδευτικών Δράσεων είναι αρμόδιο για: 

α) την προβολή του έργου των Γ.Α.Κ., β) την εισήγηση προς την Εφορεία και το Γ.Δ. για εκδόσεις και δημοσιεύματα που προβάλουν το έργο των Γ.Α.Κ., 

γ) τη διοργάνωση εκπαιδευτικών, ερευνητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων με στόχο την ανάδειξη του αρχειακού υλικού, 

δ) την επικοινωνία με διεθνείς αρχειακούς ή άλλους οργανισμούς στους οποίους τα Γ.Α.Κ. συμμετέχουν, 

ε) τη συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς για τη χρηματοδότηση των δράσεων των Γ.Α.Κ., 

στ) την παροχή οδηγιών στις περιφερειακές υπηρεσίες των Γ.Α.Κ. σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, 

ζ) την κατάρτιση προγραμμάτων αρχειακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού των Γ.Α.Κ. και τη μέριμνα για την εκτέλεσή τους, 

η) τον σχεδιασμό και τον εμπλουτισμό των ιστοσελίδων των Υπηρεσιών των Γ.Α.Κ. σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Π.Υ. 

θ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 5. Το Τμήμα Συντήρησης και Διατήρησης Αρχειακού Υλικού, είναι αρμόδιο για: 

α) τη συντήρηση και αποκατάσταση αρχειακού και βιβλιακού υλικού, 

β) την τεκμηρίωση των υλικών και της τεχνολογίας κατασκευής του αρχειακού υλικού και την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησής του, 

γ) τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την προστασία και διατήρηση του αρχειακού υλικού, 

δ) τη φυσικο-χημική και βιολογική έρευνα των αιτιών φθοράς του αρχειακού υλικού, 

ε) την εκτέλεση εργασιών για την έκθεση και προβολή του αρχειακού υλικού, 

στ) τη διενέργεια αυτοψιών για την εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης αρχείων, 

ζ) την παροχή οδηγιών στις περιφερειακές υπηρεσίες των Γ.Α.Κ. σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, 

η) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 6. Το Τμήμα Διαχείρισης Ψηφιακών αρχείων είναι αρμόδιο για: 

α) τη λήψη μέτρων για την ασφαλή διατήρηση των ψηφιακών συλλογών των Γ.Α.Κ., ανεξάρτητα από τον τρόπο παραγωγής αυτών (πρωτογενώς ψηφιακά παραγομένων, ψηφιοποιημένων, ψηφιακών αντιγράφων) και με κάθε πρόσφορο μέσο όπως μεταφορά σε άλλα μέσα αποθήκευσης ή σε άλλο μορφότυπο, σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, 

β) τη διαχείριση των οπτικοακουστικών αρχείων των Γ.Α.Κ., τόσο σε αναλογικό όσο και σε ψηφιακό υπόστρωμα,γ) την ανάπτυξη εφαρμογών εξαγωγής μεταδεδομένων και περιεχομένου από έγγραφα και αρχεία, 

δ) την ψηφιοποίηση και την ψηφιακή αναπαραγωγή αρχειακού υλικού των Γ.Α.Κ., 

ε) την ανάδειξη των ψηφιακών συλλογών των Γ.Α.Κ., στ) την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα της Πληροφορικής και των επικοινωνιών, με την χρήση των νέων τεχνολογιών, για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

ζ) τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για την ανάπτυξη πολιτικών και εφαρμογών, στο πλαίσιο επίτευξης της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α ́ 101) με τα πληροφοριακά αρχειακά συστήματα, 

η) τη μέριμνα για την επιλογή των ανοιχτών δεδομένων, 

θ) την παροχή οδηγιών στις περιφερειακές υπηρεσίες των Γ.Α.Κ. σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, 

ι) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 

Άρθρο 173

Διεύθυνση Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών 

1. Η Διεύθυνση Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών έχει επιχειρησιακό στόχο την κάθε φύσης διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών των Γ.Α.Κ. ως προς το ανθρώπινο δυναμικό, τις οικονομικές λειτουργίες, την παρακολούθηση και εκτέλεση των προμηθειών, του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε), καθώς και την τεχνική και ηλεκτρονική και πληροφοριακή υποστήριξη των κτιριακών και άλλων υποδομών όλων των υπηρεσιών των Γ.Α.Κ.. 

2. Η Διεύθυνση Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών αποτελείται από τις εξής οργανικές μονάδες: 

α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης. β) Τμήμα Κτιριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής. γ) Τμήμα Πληροφορικής. 3. Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, είναι αρμόδιο για: α) τον χειρισμό των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. και των Π.Υ. των Γ.Α.Κ., με την επιφύλαξη της περίπτωσης α ́ της παρ. 3 του άρθρου 28 του π.δ. 18/2018 (Α ́ 31), β) τη διαχείριση του γενικού πρωτόκολλου, γ) τη διακίνηση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας, δ) την τήρηση αρχείου υπηρεσιακών εγγράφων της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ., 

ε) την υποστήριξη και παροχή οδηγιών στις Π.Υ. των 

Γ.Α.Κ. σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, 

στ) την έκδοση βεβαιώσεων ασφαλιστικών εισφορών για τους υπαλλήλους που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν, 

ζ) τη συλλογή των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και την προώθησή τους στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

η) τη λογιστική εργασία που απαιτείται για την εκκαθάριση των δαπανών από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

θ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 4. Το Τμήμα Κτιριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής, είναι αρμόδιο για: 

α) την εποπτεία και τον εντοπισμό των προβλημάτων που αφορούν τις κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές, όπως μηχανολογικός εξοπλισμός, συστήματα πυρασφάλειας, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, των εγκαταστάσεων της Κ.Υ. και των Π.Υ., 

β) την ενημέρωση και τη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας, 

γ) την υλοποίηση των διαγωνισμών για τη συντήρηση των κτιρίων και την ανανέωση των μισθώσεων, 

δ) τον προγραμματισμό, τη διαγωνιστική διαδικασία, την ανάθεση, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιων συμβάσεων που δεν απαιτούν σχετική τεχνική μελέτη, 

ε) την παροχή οδηγιών και υποστήριξης στις Π.Υ. των Γ.Α.Κ. σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος και τον χειρισμό κάθε συναφούς θέματος. 

5. Το Τμήμα Πληροφορικής, είναι αρμόδιο για: α) την εγκατάσταση, αποκατάσταση, συντήρηση και ενημέρωση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφορικής, του εσωτερικού δικτύου και των ιστοσελίδων της υπηρεσίας των Γ.Α.Κ. εκτός του προβλεπόμενου στην παρ. 5 του άρθρου 15 του π.δ. 18/18 (Α ́ 31), με παράλληλη ευθύνη για την ανάπτυξη και υποστήριξη όλων των λογισμικών προγραμμάτων, 

β) την εγκατάσταση, υποστήριξη και ανάπτυξη όλων των λογισμικών προγραμμάτων στους εξυπηρετητές και σταθμούς εργασίας που απαιτούνται για την διεκπεραίωση εργασιών των Π.Υ. και της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ., 

γ) την εκτέλεση έργων στον τομέα της Πληροφορικής, των επικοινωνιών και των νέων τεχνολογιών, για τις ψηφιακές υπηρεσίες των οργανικών μονάδων της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ., 

δ) την εξασφάλιση της καλής και αποτελεσματικής λειτουργίας του εσωτερικού δικτύου των Γ.Α.Κ., 

ε) τον σχεδιασμό, την ενημέρωση, τον έλεγχο και τη συντήρηση των ιστοσελίδων των οργανικών μονάδων των Γ.Α.Κ., 

στ) την τεχνική υποστήριξη των δράσεων της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ., 

ζ) την παροχή οδηγιών και υποστήριξης στις Π.Υ. των Γ.Α.Κ. σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος και τον χειρισμό κάθε συναφούς θέματος. 

Άρθρο 174

Διεύθυνση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών (Π.Υ.) Γ.Α.Κ. 

1. Η Διεύθυνση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών (Π.Υ.) Γ.Α.Κ. έχει επιχειρησιακό στόχο: 

α) την επικοινωνία, τον συντονισμό, τη συνεργασία και την παροχή οδηγιών στα Τμήματα των Π.Υ. των Γ.Α.Κ., 

β) την κοινοποίηση στις Π.Υ. των εθνικών προτύπων και οδηγιών, όπως διαμορφώνονται από την Εφορεία των Γ.Α.Κ. και την Γενική Διεύθυνση, σχετικά με την επεξεργασία και τη διαχείριση των αρχείων, 

γ) τη γενική παρακολούθηση και καθορισμό των στόχων και του έργου των Π.Υ. μέσω της συστηματικής συγκέντρωσης και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων, εκθέσεων, αναφορών και ειδικών ερευνών, 

δ) την κατάρτιση εισηγήσεων για την βελτίωση του έργου των Π.Υ. των Γ.Α.Κ. προς το κοινό και την παροχή τεχνογνωσίας και επιστημονικής υποστήριξης στις Π.Υ., ε) την πρόταση για τη διενέργεια προμηθειών των Π.Υ. των Γ.Α.Κ., 

στ) τον χειρισμό κάθε συναφούς θέματος. 2. Η Διεύθυνση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γ.Α.Κ. αποτελείται από τις εξής οργανικές μονάδες ανά Περιφέρεια: 

Α. Περιφέρεια Αττικής: αα) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Τοπικό Αρχείο Αιγίνης», «Γ.Α.Κ. Τοπικό Αρχείο Σπετσών», και «Γ.Α.Κ. Τοπικό Αρχείο Σαλαμίνας», με έδρα την Αίγινα και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων εκτός της Ύδρας και των Κυθήρων. Στο Τμήμα υπάγονται τα Αρχειοφυλακεία Πόρου, Σπετσών και Σαλαμίνας. 

ββ) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΚΥΘΗΡΩΝ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Τοπικό Αρχείο Κυθήρων» με έδρα τα Κύθηρα. 

γγ) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΥΔΡΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Τοπικό Αρχείο Ύδρας» με έδρα την Ύδρα.Β. Περιφέρεια Θεσσαλίας: 

αα) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Καρδίτσας» με έδρα την Καρδίτσα και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. 

ββ) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Λάρισας» με έδρα τη Λάρισα και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Στο Τμήμα υπάγεται το Αρχειοφυλακείο Αγιάς. 

γγ) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Μαγνησίας» με έδρα το Βόλο και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων. 

δδ) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Τρικάλων» με έδρα τα Τρίκαλα και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. 

Γ. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: αα) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Φθιώτιδας» με έδρα τη Λαμία και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων 

των δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Βοιωτίας. 

ββ) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΕΥΒΟΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Ευβοίας» με έδρα τη Χαλκίδα και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στο Τμήμα υπάγεται το Αρχειοφυλακείο Λίμνης. 

γγ) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Ευρυτανίας» με έδρα το Καρπενήσι και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. 

δδ) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΦΩΚΙΔΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Φωκίδας» με έδρα την Άμφισσα και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. 

Δ. Περιφέρεια Ηπείρου: αα) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΑΡΤΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Άρτας» με έδρα την Άρτα και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

ββ) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Τοπικό Αρχείο Παραμυθιάς» με έδρα την Παραμυθιά και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

γγ) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Πρέβεζας» με έδρα την Πρέβεζα και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.Ε. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 

αα) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Γρεβενών» με έδρα τα Γρεβενά και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. 

ββ) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Καστοριάς» με έδρα την Καστοριά και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. 

γγ) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Κοζάνης» με έδρα την Κοζάνη και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. 

δδ) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Φλώρινας» με έδρα τη Φλώρινα και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. 

ΣΤ. Περιφέρεια Πελοποννήσου: αα) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Αργολίδος» με έδρα το Ναύπλιο και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.ββ) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, όπως συγχωνεύονται και μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Αρκαδίας», «Γ.Α.Κ. Τοπικό Αρχείο Λεωνιδίου» και «Γ.Α.Κ. Τοπικό Αρχείο Δημητσάνας» με έδρα την Τρίπολη και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Στο Τμήμα υπάγονται τα Αρχειοφυλακεία Λεωνιδίου και Δημητσάνας.

γγ) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Κορινθίας» με έδρα την Κόρινθο και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. 

δδ) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Λακωνίας» με έδρα τη Σπάρτη και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. εε) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Μεσσηνίας» με έδρα την Καλαμάτα και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. 

Ζ. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: αα) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Αιτωλοακαρνανίας» με έδρα το Μεσολόγγι και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. 

ββ) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Τοπικό Αρχείο Αιγίου» με έδρα το Αίγιο και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων Αιγείρας, Αιγίου, Ακράτας, Διακοπτού, Ερινεού και Συμπολιτείας. 

γγ) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΑΧΑΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Αχαΐας» με έδρα την Πάτρα και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας πλην των αρχείων εντός των ορίων των δήμων που υπάγονται στο Τμήμα Γ.Α.Κ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ. 

δδ) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΗΛΕΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Ηλείας» με έδρα τον Πύργο και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. 

Η. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: αα) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Ζακύνθου» με έδρα τη Ζάκυνθο και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.ββ) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Κεφαλληνίας» με έδρα το Αργοστόλι και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

γγ) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΙΘΑΚΗΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Τοπικό Αρχείο Ιθάκης» με έδρα την Ιθάκη και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης. 

δδ) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Λευκάδας» με έδρα τη Λευκάδα και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.Θ. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 

αα) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΙΚΑΡΙΑΣ, όπως μετονομάζεται εφεξής η «Τοπική Αρχειακή Συλλογή Ικαρίας», με έδρα την Ικαρία και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας. 

ββ) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΛΕΣΒΟΥ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Λέσβου» με έδρα τη Μυτιλήνη και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου 

και Λήμνου. 

γγ) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΣΑΜΟΥ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Σάμου» με έδρα τη Σάμο και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου. 

δδ) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΧΙΟΥ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Χίου» με έδρα την Χίο και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. 

Ι. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: αα) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΛΕΡΟΥ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Λέρου» με έδρα την Λέρο και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου. 

ββ) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΣΥΡΟΥ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Κυκλάδων» με έδρα τη Σύρο και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μυκόνου, Σύρου–Ερμούπολης, Άνδρου, Κέας, Κύθνου και Τήνου. 

γγ) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΝΑΞΟΥ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. – Τοπικό Αρχείο Νάξου» με έδρα την Νάξο και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Νάξου, Πάρου, Θήρας και Μήλου. 

δδ) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΡΟΔΟΥ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Δωδεκανήσου» με έδρα τη Ρόδο και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου, Κω και Καρπάθου. 

ΙΑ. Περιφέρεια Κρήτης: αα) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Ηρακλείου» με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. 

ββ) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Λασιθίου» με έδρα την Νεάπολη και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. 

γγ) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Ρεθύμνης» με έδρα το Ρέθυμνο και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. 

δδ) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, με έδρα τα Χανιά και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. 

ΙΒ. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: αα) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΔΡΑΜΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Δράμας» με έδρα τη Δράμα και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. 

ββ) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΕΒΡΟΥ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Έβρου» με έδρα την Αλεξανδρούπολη και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. 

γγ) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Καβάλας» με έδρα την Καβάλα και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και Θάσου. 

δδ) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΞΑΝΘΗΣ, όπως μετονομάζονται εφε- 

ξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Ξάνθης» με έδρα την Ξάνθη και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. 

εε) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΡΟΔΟΠΗΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Ροδόπης» με έδρα την Κομοτηνή και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. 

ΙΓ. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: αα) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΗΜΑΘΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Ημαθίας» με έδρα τη Βέροια και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. 

ββ) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΚΙΛΚΙΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Κιλκίς» με έδρα το Κιλκίς και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. 

γγ) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΠΕΛΛΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Πέλλας» με έδρα την Έδεσσα και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. 

δδ) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΠΙΕΡΙΑΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Πιερίας» με έδρα την Κατερίνη και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. 

εε) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΣΕΡΡΩΝ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Σερρών» με έδρα τις Σέρρες και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. 

στστ) Τμήμα Γ.Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, όπως μετονομάζονται εφεξής τα «Γ.Α.Κ. Αρχεία Νομού Χαλκιδικής» με έδρα τον Πολύγυρο και αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. 

3. Κάθε Τμήμα, από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 είναι αρμόδιο για: 

α) την περιγραφή, ταξινόμηση, αρχειοθέτηση και ευρετηρίαση των σύγχρονων ανενεργών αρχείων που εισάγονται από τους φορείς του δημόσιου τομέα στο Τμήμα, καθώς και των εν γένει αρχειακών συλλογών, 

β) την εποπτεία των ειδικών ιστορικών αρχείων εντός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, 

γ) την επισήμανση, συγκέντρωση και καταγραφή αρχείων και χειρόγραφων που ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς και σε φυσικά πρόσωπα και την ενημέρωση του Ε.Ε.Α., 

δ) τη διαφύλαξη των ιδιωτικών αρχείων και συλλογών που παραδίδονται ως παρακαταθήκη στο Τμήμα, καθώς και την περιγραφή, ταξινόμηση και ευρετηρίασή τους, 

ε) τη συγκέντρωση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των χαρτογραφικών και οπτικοακουστικών αρχείων της περιοχής αρμοδιότητάς του, 

στ) τη συγκέντρωση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των μικροφωτογραφικών, φωτοτυπικών και φωτογραφικών αναπαραγωγών από τα έγγραφα και χειρόγραφα που βρίσκονται στο Τμήμα ή σε άλλους οργανισμούς της περιοχής αρμοδιότητάς του, 

ζ) την επισήμανση και απογραφή των αρχείων των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα της περιοχής αρμοδιότητάς του και την εποπτεία των ενεργών αρχείων για την πρόληψη απωλειών και καταστροφών δημόσιων εγγράφων του άρθρου 163, 

η) την παρακολούθηση των εκκαθαρίσεων των αρχείων των δημόσιων υπηρεσιών και τη μέριμνα για την ει- 

σαγωγή των διατηρητέων αρχείων στο Τμήμα, 

θ) τη συνεργασία με τους υπαλλήλους συνδέσμους που ορίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες παραγωγής εγγράφων, για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου που προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 193, 

ι) την καθοδήγηση και εποπτεία της πρακτικής άσκησης φοιτητών που τους ανατίθενται καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, 

ια) την παροχή του αρχειακού υλικού στους μελετητές, 

ιβ) την καθοδήγηση των αναγνωστών στις βιβλιογραφικές και αρχειακές τους αναζητήσεις και τη φροντίδα για την εύρυθμη λειτουργία του αναγνωστηρίου, 

ιγ) την παροχή των αναγκαίων οδηγιών για την καλύτερη χρήση των χειρογράφων και των παλαιών φθαρμένων ιστορικών εγγράφων, 

ιδ) τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης με δημοσιεύματα που σχετίζονται με τη χρήση των αρχειακών πηγών καθώς και το ιστορικό και διοικητικό πλαίσιο παραγωγής των αρχείων, 

ιε) την οργάνωση της προβολής του πολιτιστικού χαρακτήρα ιδίως με εκθέσεις, εκδόσεις και αναπαραγωγές, ιστ) τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς φορείς και των τριών βαθμίδων της περιοχής ευθύνης του Τμήματος για την αναβάθμιση του ρόλου του αρχειακού υλικού ως πρωτογενούς πηγής πληροφοριών για την έρευνα και τη χρήση του ως εργαλείου διδασκαλίας και τεκμηρίωσης, 

ιζ) την ανάπτυξη πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Τμήματος, 

ιη) τη συντήρηση του αρχειακού υλικού και των βιβλίων, 

ιθ) την εφαρμογή προγραμμάτων πληροφορικής και λογισμικού, 

ικ) τη συνεργασία με τις Διευθύνσεις και Τμήματα της Κ.Υ. για κάθε είδους θέμα που αφορά την καθημερινή δραστηριότητα του Τμήματος, 

ιλ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 

Άρθρο 175

Διεύθυνση Γ.Α.Κ.Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας 

1. Η Διεύθυνση Γ.Α.Κ.Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, έχει επιχειρησιακό στόχο την εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με τελικό στόχο τη διάθεση και την με ποικίλους τρόπους αξιοποίηση του αρχειακού πλούτου από το κοινό και τους ερευνητές. 

2. Η Διεύθυνση Γ.Α.Κ.Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας είναι αρμόδια για: 

α) την περιγραφή, ταξινόμηση, αρχειοθέτηση και ευρετηρίαση των σύγχρονων ανενεργών αρχείων που εισάγονται από τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στη Διεύθυνση, καθώς και των εν γένει αρχειακών συλλογών, 

β) την εποπτεία των Ειδικών ιστορικών αρχείων εντός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, 

γ) την επισήμανση, συγκέντρωση και καταγραφή αρχείων και χειρόγραφων που ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς και σε φυσικά πρόσωπα και την ενημέρωση του Ε.Ε.Α., 

δ) τη διαφύλαξη των ιδιωτικών αρχείων και συλλογών που παραδίδονται ως παρακαταθήκη στη Διεύθυνση, καθώς και την περιγραφή, ταξινόμηση και ευρετηρίασή τους, 

ε) τη συγκέντρωση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των χαρτογραφικών και οπτικοακουστικών αρχείων της περιοχής αρμοδιότητάς της, 

στ) τη συγκέντρωση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των μικροφωτογραφικών, φωτοτυπικών και φωτογραφικών αναπαραγωγών από τα έγγραφα και χειρόγραφα που βρίσκονται στη Διεύθυνση ή σε άλλους οργανισμούς της περιοχής αρμοδιότητάς της, 

ζ) την επισήμανση και απογραφή των αρχείων των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα της περιοχής αρμοδιότητάς της και την εποπτεία των ενεργών αρχείων για την πρόληψη απωλειών και καταστροφών δημόσιων εγγράφων του άρθρου 163, 

η) την παρακολούθηση των εκκαθαρίσεων των αρχείων των δημόσιων υπηρεσιών και τη μέριμνα για την εισαγωγή των διατηρητέων αρχείων στη Διεύθυνση, 

θ) τη συνεργασία με τους υπαλλήλους συνδέσμους που ορίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες παραγωγής εγγράφων, για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου που προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 193, 

ι) την καθοδήγηση και εποπτεία της πρακτικής άσκησης φοιτητών που τους ανατίθενται καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, 

ια) την παροχή του αρχειακού υλικού στους μελετητές, 

ιβ) την καθοδήγηση των αναγνωστών στις βιβλιογραφικές και αρχειακές τους αναζητήσεις και τη φροντίδα για την εύρυθμη λειτουργία του αναγνωστηρίου και της βιβλιοθήκης, 

ιγ) την παροχή των αναγκαίων οδηγιών για την καλύτερη χρήση των χειρόγραφων και των παλαιών φθαρμένων ιστορικών εγγράφων, 

ιδ) τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης με δημοσιεύματα που σχετίζονται με τη χρήση των αρχειακών πηγών καθώς και το ιστορικό και διοικητικό πλαίσιο παραγωγής των αρχείων, 

ιε) την οργάνωση προβολής του πολιτιστικού χαρακτήρα ιδίως με εκθέσεις, εκδόσεις, και αναπαραγωγές, 

ιστ) τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς φορείς και των τριών βαθμίδων της περιοχής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης για την αναβάθμιση του ρόλου του αρχειακού υλικού ως πρωτογενούς πηγής πληροφοριών για την έρευνα και τη χρήση του ως εργαλείου διδασκαλίας και τεκμηρίωσης, 

ιζ) την ανάπτυξη πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης, 

ιη) τη συντήρηση του αρχειακού υλικού και των βιβλίων, 

ιθ) την εφαρμογή προγραμμάτων πληροφορικής και λογισμικού, 

ικ) τη συνεργασία με τις Διευθύνσεις και Τμήματα της Κ.Υ. για κάθε είδους θέμα που αφορά την καθημερινή δραστηριότητα της Διεύθυνσης, 

ιλ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 3. Το Τμήμα Αρχείου Χαρτογραφικής Κληρονομιάς (Α.Χ.Α.Κ.) της Διεύθυνσης Γ.Α.Κ. – Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4109/2013 (Α ́ 176), έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

α) τη διαχείριση, προβολή και αξιοποίηση του χαρτογραφικού υλικού που φυλάσσεται στην Κεντρική και τις Π.Υ. των Γ.Α.Κ., 

β) τη διάσωση, συλλογή, τακτοποίηση, τεκμηρίωση, αρχειοθέτηση, συντήρηση, έκθεση, ανάδειξη, προβολή και διάδοση χαρτών, χαρτογραφικών ατλάντων και συναφούς χαρτογραφικού υλικού ιδιαίτερης αξίας, καθώς και της εν γένει χαρτογραφικής κληρονομιάς της χώρας, γ) τη μελέτη του εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και επικοινωνιακού ρόλου των χαρτών, η χαρτογραφική υποστήριξη εθνικών θεμάτων, η επιστημονική και τεχνική συνεργασία με σχετικούς εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς σε θέματα χαρτογραφίας και χαρτών και η συνδρομή σε οργανισμούς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα σχετικά με θέματα κοινού ενδιαφέροντος, 

δ) την οργάνωση μόνιμων και κινητών εκθέσεων χαρτών, η παραγωγή σχετικών εκδόσεων, υλικού και άλλων μέσων, με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, 

ε) την κατάλληλη αξιοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών συλλογών χαρτών και η αγορά σπάνιων χαρτών και αξιόλογων συλλογών χαρτών κυρίως του ελλαδικού χώρου, που διατίθενται στο εσωτερικό και το εξωτερικό, 

στ) την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και η κατάλληλη αξιοποίηση και διάδοση των αποτελεσμάτων τους, σχετικά με όλους τους κλάδους της χαρτογραφικής επιστήμης, καθώς και η μελέτη σχετικά με τη χαρτογραφική διάσταση και εν γένει σπουδαιότητα των τοπωνυμίων, 

ζ) την οργάνωση και λειτουργία στις εγκαταστάσεις χαρτοθήκης χαρτογραφικής βιβλιοθήκης, εκθεσιακών χώρων, καθώς και τον καθορισμό κατάλληλων διαδικασιών παροχής μέσων μελέτης, σε ενδιαφερόμενους μελετητές και ερευνητές ή το ευρύτερο κοινό, 

η) τον σχεδιασμό, οργάνωση και λειτουργία, σε συνεργασία με σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, συστηματικών κύκλων μαθημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα συντήρησης και αναπαραγωγής παλαιών χαρτών και συναφούς υλικού,θ) την καθοδήγηση και εποπτεία της πρακτικής άσκησης φοιτητών που τους ανατίθενται καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, 

ι) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 

Άρθρο 176

Διεύθυνση Γ.Α.Κ. – Αρχεία Κέρκυρας 

1. Η Διεύθυνση Γ.Α.Κ.Αρχεία Κέρκυρας, έχει επιχειρησιακό στόχο την εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, με τελικό στόχο τη διάθεση και την με ποικίλους τρόπους αξιοποίηση όλου αυτού του αρχειακού πλούτου από το κοινό και τους ερευνητές. 

2. Η Διεύθυνση Γ.Α.Κ.Αρχεία Κέρκυρας είναι αρμόδια για:α) την περιγραφή, ταξινόμηση, αρχειοθέτηση και ευρετηρίαση των σύγχρονων ανενεργών αρχείων που εισάγονται από τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στη Διεύθυνση, καθώς και των εν γένει αρχειακών συλλογών, 

β) την εποπτεία των Ειδικών ιστορικών αρχείων εντός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, 

γ) την επισήμανση, συγκέντρωση και καταγραφή αρχείων και χειρόγραφων που ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς και σε φυσικά πρόσωπα και την ενημέρωση του Ε.Ε.Α., 

δ) τη διαφύλαξη των ιδιωτικών αρχείων και συλλογών που παραδίδονται ως παρακαταθήκη στη Διεύθυνση, καθώς και την περιγραφή, ταξινόμηση και ευρετηρίασή τους, 

ε) τη συγκέντρωση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των χαρτογραφικών και οπτικοακουστικών αρχείων της περιοχής αρμοδιότητάς της, 

στ) τη συγκέντρωση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των μικροφωτογραφικών, φωτοτυπικών και φωτογραφικών αναπαραγωγών από τα έγγραφα και χειρόγραφα που βρίσκονται στη Διεύθυνση ή σε άλλους οργανισμούς της περιοχής αρμοδιότητάς της, 

ζ) την επισήμανση και απογραφή των αρχείων των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα της περιοχής ευθύνης της και την εποπτεία των ενεργών αρχείων για την πρόληψη απωλειών και καταστροφών δημόσιων εγγράφων του άρθρου 163, 

η) την παρακολούθηση των εκκαθαρίσεων των αρχείων των δημόσιων υπηρεσιών και τη μέριμνα για την εισαγωγή των διατηρητέων αρχείων στη Διεύθυνση, 

θ) τη συνεργασία με τους υπαλλήλους συνδέσμους που ορίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες παραγωγής εγγράφων, για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου που προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 193, 

ι) την καθοδήγηση και εποπτεία της πρακτικής άσκησης φοιτητών που τους ανατίθενται καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, 

ια) την παροχή του αρχειακού υλικού στους μελετητές, 

ιβ) την καθοδήγηση των αναγνωστών στις βιβλιογραφικές και αρχειακές τους αναζητήσεις και τη φροντίδα για την εύρυθμη λειτουργία του αναγνωστηρίου και της βιβλιοθήκης, 

ιγ) την παροχή των αναγκαίων οδηγιών για την καλύτερη χρήση των χειρόγραφων και των παλαιών φθαρμένων ιστορικών εγγράφων, 

ιδ) τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης με δημοσιεύματα που σχετίζονται με τη χρήση των αρχειακών πηγών, καθώς και το ιστορικό και διοικητικό πλαίσιο παραγωγής των αρχείων, 

ιε) την οργάνωση προβολής του πολιτιστικού χαρακτήρα ιδίως με εκθέσεις, εκδόσεις, και αναπαραγωγές, 

ιστ) τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς φορείς και των τριών βαθμίδων της περιοχής της αρμοδιότητας της Διεύθυνσης για την αναβάθμιση του ρόλου του αρχειακού υλικού ως πρωτογενούς πηγής πληροφοριών για την έρευνα και τη χρήση του ως εργαλείου διδασκαλίας και τεκμηρίωσης, 

ιζ) την ανάπτυξη πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης, 

ιη) τη συντήρηση του αρχειακού υλικού και των βιβλίων, 

ιθ) την εφαρμογή προγραμμάτων πληροφορικής και λογισμικού, 

ικ) τη συνεργασία με τις Διευθύνσεις και Τμήματα της Κ.Υ. για κάθε είδους θέμα που αφορά την καθημερινή δραστηριότητα της Διεύθυνσης, 

ιλ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 

Άρθρο 177

Διεύθυνση Γ.Α.Κ. – Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου 

1. Η Διεύθυνση Γ.Α.Κ.Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου, έχει επιχειρησιακό στόχο την εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλι- 

κού εντός των ορίων των δήμων της Περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων, με τελικό στόχο τη διάθεση και την με ποικίλους τρόπους αξιοποίηση όλου αυτού του αρχειακού πλούτου από το κοινό και τους ερευνητές. 

2. Η Διεύθυνση Γ.Α.Κ.Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου είναι αρμόδια για: 

α) την περιγραφή, ταξινόμηση, αρχειοθέτηση και ευρετηρίαση των σύγχρονων ανενεργών αρχείων που εισάγονται από τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στη Διεύθυνση, καθώς και των εν γένει αρχειακών συλλογών, 

β) την εποπτεία των Ειδικών ιστορικών αρχείων εντός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, 

γ) την επισήμανση, συγκέντρωση και καταγραφή αρχείων και χειρόγραφων που ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς και σε φυσικά πρόσωπα και την ενημέρωση του Ε.Ε.Α., 

δ) τη διαφύλαξη των ιδιωτικών αρχείων και συλλογών που παραδίδονται ως παρακαταθήκη στη Διεύθυνση, καθώς και την περιγραφή, ταξινόμηση και ευρετηρίασή τους, 

ε) τη συγκέντρωση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των χαρτογραφικών και οπτικοακουστικών αρχείων της περιοχής αρμοδιότητάς της, 

στ) τη συγκέντρωση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των μικροφωτογραφικών, φωτοτυπικών και φωτογραφικών αναπαραγωγών από τα έγγραφα και χειρόγραφα που βρίσκονται στη Διεύθυνση ή σε άλλους οργανισμούς της περιοχής αρμοδιότητάς της, 

ζ) την επισήμανση και απογραφή των αρχείων των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα της περιοχής αρμοδιότητάς της και την εποπτεία των ενεργών αρχείων για την πρόληψη απωλειών και καταστροφών δημόσιων εγγράφων του άρθρου 163, 

η) την παρακολούθηση των εκκαθαρίσεων των αρχείων των δημόσιων υπηρεσιών και τη μέριμνα για την εισαγωγή των διατηρητέων αρχείων στη Διεύθυνση, 

θ) τη συνεργασία με τους υπαλλήλους συνδέσμους που ορίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες παραγωγής εγγράφων, για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου που προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 193, 

ι) την καθοδήγηση και εποπτεία της πρακτικής άσκησης φοιτητών που τους ανατίθενται καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, 

ια) την παροχή του αρχειακού υλικού στους μελετητές, 

ιβ) την καθοδήγηση των αναγνωστών στις βιβλιογραφικές και αρχειακές τους αναζητήσεις και τη φροντίδα για την εύρυθμη λειτουργία του αναγνωστηρίου και της βιβλιοθήκης, 

ιγ) την παροχή των αναγκαίων οδηγιών για την καλύτερη χρήση των χειρόγραφων και των παλαιών φθαρμένων ιστορικών εγγράφων, 

ιδ) τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης με δημοσιεύματα που σχετίζονται με τη χρήση των αρχειακών πηγών καθώς και το ιστορικό και διοικητικό πλαίσιο παραγωγής των αρχείων, 

ιε) την οργάνωση προβολής του πολιτιστικού χαρακτήρα ιδίως με εκθέσεις, εκδόσεις και αναπαραγωγές, 

ιστ) τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς φορείς και των τριών βαθμίδων της περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης για την αναβάθμιση του ρόλου του αρχειακού υλικού ως πρωτογενούς πηγής πληροφοριών για την έρευνα και τη χρήση του ως εργαλείου διδασκαλίας και τεκμηρίωσης, 

ιζ) την ανάπτυξη πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης, 

ιη) τη συντήρηση του αρχειακού υλικού και των βιβλίων, 

ιθ) την εφαρμογή προγραμμάτων πληροφορικής και λογισμικού, 

ικ) τη συνεργασία με τις Διευθύνσεις και Τμήματα της Κ.Υ. για κάθε είδους θέμα που αφορά την καθημερινή δραστηριότητα της Διεύθυνσης, 

ιλ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. 3. Στη Διεύθυνση Γ.Α.Κ.Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου λειτουργεί «Ιστορικό Αρχείο –Μουσείο Ηπείρου», σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3404/2005 (Α ́ 260), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4250/2014 (Α ́ 74). 

Άρθρο 178 

Η Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. έχει αρμοδιότητα επί των αρχείων εντός των ορίων των Δήμων και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, εκτός από όσα ρητώς αναφέρονται στο άρθρο 174. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Γ.Α.Κ. 

Άρθρο 179

Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο 

1. Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού των Γ.Α.Κ. κατά κατηγορία και κλάδο κατανέμονται ως εξής: α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) θέσεις: 

Κλάδος ΠΕ Αρχειονόμων 185 Κλάδος ΠΕ Διοικητικός και / ή Οικονομικός 24 Κλάδος ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης 17 Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής 5 Κλάδος ΠΕ Χημείας 3 Κλάδος ΠΕ Ιστορικών – Αρχαιολόγων 6 Κλάδος ΠΕ Αρχιτεκτόνων -Μηχανικών 2 Κλάδος ΠΕ Ηλεκτρολόγων –Μηχανικών 2 Κλάδος ΠΕ Μηχανικών Η/Υ 2 Κλάδος ΠΕ Αγρονόμων –Τοπογράφων 1 β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.): Κλάδος ΤΕ Ταξινόμων 75 Κλάδος ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός 60 Κλάδος ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 59 Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής 55 γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): Κλάδος ΔΕ Αρχειοθετών Ταξινόμων 18 Κλάδος ΔΕ Διοικητικός 19 Κλάδος ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 4 Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 14 Κλάδος ΔΕ Γραφιστικής 1 δ) Κατηγορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Υ.Ε.): Κλάδος ΥΕ Οδηγών 1 Κλάδος ΥΕ Κλητήρων 3 

2. Η πλήρωση των κενών θέσεων γίνεται ύστερα από έκδοση προκήρυξης από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με τον ν. 2190/1994 (Α ́ 28), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Άρθρο 180

Προσόντα διορισμού – πρόσθετα προσόντα 

Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό για τους κλάδους ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ του παρόντος ορίζονται στο π.δ. 50/2001 (Α ́ 39). Πλέον των προσόντων που προβλέπονται από το παραπάνω διάταγμα, μπορεί για ορισμένες ειδικότητες, να τεθούν στην προκήρυξη πρόσθετα προσόντα διορισμού, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α ́ 28), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4210/2013 (Α ́ 254). 

Άρθρο 181

Περιγράμματα θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων των Γ.Α.Κ. 

1. Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Διευθύνσεων, είναι:α) η προσαρμογή των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης στον στρατηγικό σκοπό της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ., 

β) η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των επιχειρησιακών στόχων, 

γ) η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης και λοιπών φορέων, 

δ) η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης, 

ε) η διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι προγραμματισμένοι στόχοι και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης για την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού, 

στ) η έγκριση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (Π.Θ.Ε.) των υποκείμενων οργανικών μονάδων και η εισήγηση τροποποιήσεων, 

ζ) η διαμόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας και ο προσδιορισμός των δεικτών μέτρησης αυτής σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων, 

η) η παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών και ο προσδιορισμός οργανωτικών, λειτουργικών και επιχειρησιακών βελτιώσεων των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης, 

θ) η εκπροσώπηση της Διεύθυνσης όπου απαιτείται. 2. Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Τμημάτων είναι τα παρακάτω: 

α) η λειτουργική διασύνδεση των ασκούμενων αρμοδιοτήτων με τους επιχειρησιακούς στόχους της υπερκείμενης Διεύθυνσης, 

β) η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρουσίαση των απαραίτητων δεδομένων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, 

γ) η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση των δράσεων του Τμήματος, 

δ) η ορθολογική κατανομή του αντικειμένου στους υπαλλήλους του Τμήματος, 

ε) η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες των Γ.Α.Κ. και λοιπών φορέων,  

στ) η ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού και η διαμόρφωση ευκαιριών μάθησης για το σύνολο αυτού, 

ζ) η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για ζητήματα σύστασης, τροποποίησης και κατάργησης θέσεων εργασίας και των σχετικών Π.Θ.Ε. του Τμήματος, 

η) η εφαρμογή και η παρακολούθηση της θεσπισμένης στοχοθεσίας σε ατομικό επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων, 

θ) η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος και η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών. 

Άρθρο 182

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων Κ.Υ και Π.Υ. των Γ.Α.Κ. 

Στις οργανικές μονάδες των Γ.Α.Κ. προΐστανται ως εξής: α) στη Γενική Διεύθυνση (Κ.Υ.) ο Γενικός Διευθυντής σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 189, 

β) στη Διεύθυνση Πρόσκτησης και Επεξεργασίας Αρχείων και στα Τμήματα που υπάγονται σε αυτήν, προΐστανται υπάλληλοι από τον κλάδο ΠΕ Αρχειονόμων και αν δεν υπάρχουν, προΐστανται υπάλληλοι από τους κλάδους ΠΕ ή ΤΕ του μόνιμου προσωπικού των Γ.Α.Κ. με συνάφεια αντικειμένου, 

γ) στη Διεύθυνση Αρχειακής Έρευνας, Προβολής, Επικοινωνίας, Συντήρησης και Διατήρησης Αρχείων και στα Τμήματα Αναγνωστηρίου και Αρχειακής Έρευνας και Προβολής, Επικοινωνίας και Εκπαιδευτικών Δράσεων, προΐστανται υπάλληλοι από τον κλάδο ΠΕ Αρχειονόμων και αν δεν υπάρχουν, προΐστανται υπάλληλοι από τους κλάδους ΠΕ ή ΤΕ του μόνιμου προσωπικού των Γ.Α.Κ. με συνάφεια αντικειμένου, 

δ) στο Τμήμα Συντήρησης και Διατήρησης Αρχειακού Υλικού προΐσταται υπάλληλος από τον κλάδο ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης ή ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, 

ε) στο Τμήμα Διαχείρισης Ψηφιακών Αρχείων προΐσταται υπάλληλος από τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών Η/Υ ή ΤΕ Πληροφορικής, 

στ) στη Διεύθυνση Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών και στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος από τον κλάδο ΠΕ Διοικητικός ή/και Οικονομικός ή ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός, 

ζ) στο Τμήμα Κτιριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής προΐσταται υπάλληλος από τον κλάδο ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων ή ΤΕ Ηλεκτρολόγων, 

η) στο Τμήμα Πληροφορικής, προΐσταται υπάλληλος από τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών Η/Υ ή ΤΕ Πληροφορικής, 

θ) στη Διεύθυνση Συντονισμού Π.Υ. και στα Τμήματα που υπάγονται σε αυτήν προΐστανται υπάλληλοι από τον κλάδο ΠΕ Αρχειονόμων και αν δεν υπάρχουν, προΐστανται υπάλληλοι από τους κλάδους ΠΕ ή ΤΕ του μόνιμου προσωπικού των Γ.Α.Κ. με συνάφεια αντικειμένου, 

ι) στις Διευθύνσεις Γ.Α.Κ.Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Γ.Α.Κ. – Αρχεία Ν. Κέρκυρας και Γ.Α.Κ. – Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου προΐστανται υπάλληλοι από τον κλάδο ΠΕ Αρχειονόμων ή ΠΕ Ιστορικών-Αρχαιολόγων και αν 

δεν υπάρχουν, προΐστανται υπάλληλοι από τους κλάδους ΠΕ ή ΤΕ του μόνιμου προσωπικού των Γ.Α.Κ. με συνάφεια αντικειμένου. 

Άρθρο 183

Ειδικοί συνεργάτες 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Εφορείας των Γ.Α.Κ., μπορεί να ανατίθεται σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή κέντρα ερευνών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε φυσικά πρόσωπα, Έλληνες ή αλλοδαπούς, η διενέργεια μελετών, ερευνών ή άλλων εργασιών, στο πλαίσιο της αποστολής των Γ.Α.Κ., για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών τους. Τα πορίσματα των εργασιών που ανατίθενται στους ειδικούς συνεργάτες, δημοσιεύονται από τις υπηρεσίες των Γ.Α.Κ.. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι όροι εκτέλεσης και αμοιβής του ανατιθέμενου έργου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 184

Ειδικά θέματα 

Το σύνολο των θέσεων του προσωπικού των Γ.Α.Κ., του άρθρου 179, κατανέμεται στην Κ.Υ. και τις Π.Υ. με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́ ΌΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Γ.Α.Κ. 

Άρθρο 185 

Όργανα των Γ.Α.Κ. είναι: α) η Εφορεία των Γ.Α.Κ. και β) ο Γενικός Διευθυντής (Γ.Δ.) των Γ.Α.Κ.. 

Άρθρο 186

Εφορία των Γ.Α.Κ. 

1. Στην υπηρεσία των Γ.Α.Κ. συνιστάται συλλογικό όργανο με τον τίτλο «Εφορία των Γενικών Αρχείων του Κράτους» (Εφορεία των Γ.Α.Κ.). 

2. Η Εφορία των Γ.Α.Κ. είναι εννεαμελής και αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο, β) τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, γ) τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει η εποπτεία των Γ.Α.Κ. με τον αναπληρωτή του, δ) τον Πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στα Γ.Α.Κ. (Σ.Ε.Γ.Α.Κ.) με τον αναπληρωτή του και ε) πέντε (5) μέλη, προσωπικότητες, εγνωσμένου κύρους με επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία και εν γένει σημαντικό έργο στους τομείς των αρχείων, του πολιτισμού και των επιστημών, με τους αναπληρωτές τους. Η διάρκεια της θητείας των μελών της Εφορείας είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μία (1) μόνο φορά. 

3. Η Εφορία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος αυτής. Ως Γραμματέας της Εφορίας ορίζεται υπάλληλος των Γ.Α.Κ. κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε. με τον νόμιμο αναπληρωτή του. Οι διοικητικές λειτουργίες της Γραμματείας της Εφορίας υποστηρίζονται από την Κ.Υ. των Γ.Α.Κ.. 

4. Στις συνεδριάσεις της Εφορίας μετέχει ο Γ.Δ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Επίσης καλούνται να συμμετάσχουν, εφόσον κρίνεται απαραίτητο: 

α) ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρίας (Ε.Α.Ε.) χωρίς δικαίωμα ψήφου, 

β) εκπρόσωποι Υπουργείων όταν το θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά τα αρχεία τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου, 

γ) στις συνεδριάσεις της Εφορίας προσκαλούνται να συμμετάσχουν μη μέλη της όταν προκύπτει η ανάγκη ενημέρωσης επί ειδικού θέματος. 

5. Αν ένα (1) τακτικό μέλος ή ο αναπληρωτής του ελλείπουν ή παραιτηθούν αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας τους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων γίνεται η αντικατάσταση μέλους ή του γραμματέα της Εφορίας και του αναπληρωτή του, ενώ διαρκεί η θητεία τους. Ως αιτία αντικατάστασης μέλους θεωρείται και η αδικαιολόγητη απουσία από τρεις (3) κατά σειρά τακτικές συνεδριάσεις της Εφορίας. Το μέλος που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου μέλους, διανύει το υπόλοιπο μέρος της θητείας αυτού που αντικαθιστά. 

Άρθρο 187

Λειτουργία της Εφορίας των Γ.Α.Κ. 

1. Η Εφορία των Γ.Α.Κ. συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου της μέσα σε δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 186. Ο Πρόεδρος συγκαλεί την Εφορία σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το μήνα και σε έκτακτη συνεδρίαση κατά την κρίση του ή όποτε τούτο ζητηθεί από τρία (3) τουλάχιστον μέλη της ή από τον Γ.Δ.. Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες της Εφορίας. Η πρόσκληση για τη σύγκληση τακτικής συνεδρίασης της Εφορίας των Γ.Α.Κ. επιδίδεται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις είναι δυνατόν η πρόσκληση να επιδίδεται την προηγούμενη της συνεδρίασης. 

2. Η Εφορία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν είναι παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της. Οι αποφάσεις της Εφορίας, λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών. Οι αποφάσεις, προτάσεις και εισηγήσεις της Εφορίας είναι ειδικά αιτιολογημένες και καταγράφονται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα παρόντα μέλη και τον Γραμματέα. Στα πρακτικά αναγράφονται τα ονόματα των μελών που πήραν μέρος στη συνεδρίαση και γίνεται ειδική μνεία για απουσία ή κώλυμα μέλους. Στα πρακτικά καταχωρίζονται και οι γνώμες των μελών που μειοψηφούν. 

3. Η αμοιβή των μελών της Εφορίας, του Προέδρου, του αναπληρωτή του, καθώς και του γραμματέα και του αναπληρωτή του, καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α ́ 176). 

Άρθρο 188

Αρμοδιότητες της Εφορίας των Γ.Α.Κ. 

1. Η Εφορία των Γ.Α.Κ. μεριμνά για την εκπλήρωση της αποστολής και των αρμοδιοτήτων των Γ.Α.Κ. και διαμορφώνει τη γενικότερη στρατηγική τους. 

2. Αρμοδιότητες της Εφορίας είναι: α) εγκρίνει και αναθεωρεί το Στρατηγικό Σχέδιο λειτουργίας των Γ.Α.Κ. και αξιολογεί την έκθεση υλοποίησής του, 

β) εγκρίνει το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο των Γ.Α.Κ., που καταρτίζει ο Γ.Δ., 

γ) εγκρίνει την πρόταση για τον ετήσιο προϋπολογισμό που υποβάλει ο Γ.Δ. στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

δ) εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων που συντάσσει ο Γ.Δ. και την υποβάλει κατά το πρώτο δίμηνο του επόμενου έτους στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

ε) παρέχει οδηγίες για τον τρόπο επιλογής, ταξινόμησης και καταγραφής των υπηρεσιακών αρχείων, των αρχείων με ιστορικό ενδιαφέρον, αρχείων εθνικής σημασίας, διατηρητέων αρχείων, ειδικών αρχείων και αρχειακών συλλογών, 

στ) παρέχει οδηγίες για τα κριτήρια χαρακτηρισμού αρχείων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ως εθνικής σημασίας, ειδικού ιστορικού αρχείου, διατηρητέου αρχείου, αρχείου ιδιαίτερου ιστορικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος και καθορίζει τον τρόπο διαχείρισής τους, 

ζ) αποφασίζει για τους όρους και τις προϋποθέσεις: αα) δανεισμού και μετακίνησης αρχειακού υλικού εκτός των υπηρεσιών των Γ.Α.Κ., με σκοπό την προβολή του σε εκθέσεις άλλων φορέων, ββ) χορήγησης άδειας εξαγωγής αρχειακού υλικού από τη χώρα, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 162 και γγ) χορήγηση άδειας πώλησης και δημοπρασίας δημόσιων αρχείων. 

η) αποφασίζει τη χορήγηση ή μη αδειών μελέτης, μεταγραφής, αναπαραγωγής αρχείων, που βρίσκονται στα Γ.Α.Κ. και στα πάσης φύσης και μορφής λοιπά αρχεία της χώρας, 

θ) αποφασίζει για τα δημοσιεύματα και τις εκδόσεις των Γ.Α.Κ., 

ι) αποφασίζει για την αγορά αρχείων, για την αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιών, κληροδοσιών, δωρεών αρχείων, ια) αποφασίζει για τη διάθεση ανοιχτών δεδομένων, 

ιβ) προτείνει στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την έκδοση απόφασης με την οποία, κατ’ εξαίρεση, καθορίζονται ή αίρονται ειδικοί περιορισμοί πρόσβασης σε αρχεία και αρχειακό υλικό, 

ιγ) γνωμοδοτεί σχετικά με κάθε θέμα που αφορά τα αρχεία, εφόσον της τεθεί σχετικό ερώτημα από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από φορείς του δημόσιου τομέα, ιδιώτες και λοιπούς κατόχους πάσης φύσης αρχείων, 

ιδ) γνωμοδοτεί για την ίδρυση νέων αρχειακών φορέων, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και για το χαρακτηρισμό των Ειδικών ιστορικών αρχείων και αρχειακών συλλογών του άρθρου 167,  

ιε) αξιολογεί ετησίως το έργο του Γ.Δ. και εισηγείται 

για την ανανέωση ή μη της θητείας του, 

ιστ) γνωμοδοτεί, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Υπουργείου, για τη διάρκεια χαρακτηρισμού αρχειακού υλικού ως απορρήτου, 

ιζ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την έκδοση κοινής απόφασης με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό, για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του δημόσιου τομέα με τα πληροφοριακά αρχειακά συστήματα. 

Άρθρο 189

Γενικός Διευθυντής των Γ.Α.Κ. 

1. Ο προϊστάμενος της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. κατέχει τον βαθμό του Γενικού Διευθυντή (Γ.Δ.) και προΐσταται της αυτοτελούς υπηρεσίας των Γ.Α.Κ.. Η θέση του Γενικού Διευθυντή των Γ.Α.Κ. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Γ.Δ. των Γ.Α.Κ. είναι επιστημονικός και διοικητικός προϊστάμενος της Κ.Υ. και των Π.Υ.. Ο Γενικός Διευθυντής διορίζεται για τετραετή θητεία, ανανεώσιμη μία (1) φορά ύστερα από θετική εισήγηση της Εφορείας των Γ.Α.Κ. Η θητεία του απερχόμενου Γενικού Διευθυντή παρατείνεται μέχρι την ανάληψη καθηκόντων του νέου Γενικού Διευθυντή. 

2. Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή των Γ.Α.Κ., απαιτείται να διαθέτουν τα εξής προσόντα: 

α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, 

β) άριστη γνώση μίας (1) τουλάχιστον από τις τρεις (3) γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, 

γ) διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο συναφή με την ιστορική ή αρχειακή έρευνα, 

δ) να ικανοποιούν τουλάχιστον δύο (2) από τις εξής προϋποθέσεις: 

αα) συναφείς με τους ανωτέρω τομείς, επιστημονικές δημοσιεύσεις, που πιστοποιούνται μεταξύ άλλων από δημοσιεύσεις βιβλίων ή άρθρων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, 

ββ) εμπειρία στην αρχειακή έρευνα που να προκύπτει, μεταξύ άλλων, από τα ευρήματα των επιστημονικών δημοσιεύσεων, 

γγ) 5ετή προϋπηρεσία στο δημόσιο σε θέση ευθύνης. Συνεκτιμώνται η κατοχή τίτλου σπουδών στην αρχειονομία, ιστορία, νομική και την πολιτική επιστήμη, η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών, η ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα με αντικείμενο τη θεωρία και πρακτική της αρχειονομίας και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, που πιστοποιείται μεταξύ άλλων από δημοσιεύσεις βιβλίων ή άρθρων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, η κατοχή δεύτερου διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισοτίμου της αλλοδαπής, η εμπειρία εργασίας ή συνεργασίας με αρχειακούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η συμμετοχή σε επιστημονικές εταιρείες του χώρου καθώς και σε εθνικά και διεθνή προγράμματα σχετικά με το αντικείμενο της θέσης. 

3. α) Ο Γενικός Διευθυντής των Γ.Α.Κ. επιλέγεται με δημόσια προκήρυξη που εκδίδει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων 

με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας του ίδιου Υπουργείου. Στη δημόσια προκήρυξη καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα της παραγράφου 2. Στην προκήρυξη αναφέρεται η μέθοδος αξιολόγησης των υποψηφίων και η μοριοδότηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και κάθε άλλο συναφές θέμα. 

β) Για την επιλογή συγκροτείται πενταμελής Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, από τα εξής μέλη: αα) έναν (1) Σύμβουλο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του, ββ) έναν (1) Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του, και γγ) τρία (3) μέλη της Εφορίας των Γ.Α.Κ. που υποδεικνύονται από αυτήν. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Γραμματέας της Επιτροπής. 

γ) Η ανωτέρω Επιτροπή συντάσσει αξιολογικό πίνακα κατάταξης του συνόλου των υποψηφίων με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, καθώς και την προσωπικότητα και τη γενικότερη συγκρότησή τους που εκτιμάται με προφορική συνέντευξη. 

δ) Ως Γενικός Διευθυντής των Γ.Α.Κ. επιλέγεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο πρώτος από τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης. 

4. Αν ο Γενικός Διευθυντής πριν από τον διορισμό του υπηρετούσε ως εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης ή ως υπάλληλος του δημόσιου τομέα, μετά τη λήξη ή τη μη ανανέωση της θητείας του με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιστρέφει, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης, στον φορέα προέλευσης και καταλαμβάνει κενή οργανική θέση όμοια με τη θέση που κατείχε στον ίδιο φορέα, ή, αν δεν υπάρχει τέτοια θέση, καταλαμβάνει προσωποπαγή θέση με την ίδια σχέση εργασίας, της ίδιας κατηγορίας και του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, που συνιστάται με την ίδια απόφαση. Η απόφαση αυτή ανατρέχει στον χρόνο λήξης της θητείας του.5. Ο Γενικός Διευθυντής των Γ.Α.Κ. έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

α) διευθύνει την αυτοτελή υπηρεσία των Γ.Α.Κ., προΐσταται επιστημονικά και διοικητικά της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.), των Περιφερειακών Υπηρεσιών (Π.Υ.), εποπτεύει και συντονίζει τη δράση τους με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του αρχειακού συστήματος της χώρας, τη βελτίωση της λειτουργικότητας και αποδοτικότητάς τους και γενικώς την εξυπηρέτηση της αποστολής των Γ.Α.Κ., 

β) εισηγείται το τετραετές Στρατηγικό Σχέδιο στην Εφορία των Γ.Α.Κ., ύστερα από τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων των υποκείμενων οργανικών μονάδων, μεριμνά για την εφαρμογή του, υποβάλει στην Εφορεία προς αξιολόγηση την έκθεση υλοποίησής του και γενικότερα έχει την ευθύνη της στρατηγικής ανάπτυξης των Γ.Α.Κ., 

γ) καταρτίζει το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο των  

Γ.Α.Κ., στο πλαίσιο του τετραετούς Στρατηγικού Σχεδίου, το υποβάλει προς έγκριση στην Εφορία των Γ.Α.Κ. και μεριμνά για την πραγματοποίηση των στόχων του, 

δ) εισηγείται στην Εφορία των Γ.Α.Κ.: αα) τον προγραμματισμό πρόσληψης κάθε είδους προσωπικού και ββ) κάθε θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητα της Εφορίας των Γ.Α.Κ., 

ε) προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού των Γ.Α.Κ., μεριμνά για την αξιοποίηση των ουσιαστικών και τυπικών προσόντων του προσωπικού και το τοποθετεί στις επιμέρους υπηρεσίες, 

στ) γνωμοδοτεί για το έργο του προσωπικού των Γ.Α.Κ. και τις υπηρεσιακές ανάγκες, 

ζ) συγκροτεί επιτροπές και επιστημονικές ομάδες εργασίας, με συγκεκριμένα καθήκοντα, το έργο των οποίων κατευθύνει και συντονίζει, 

η) καταρτίζει και εισηγείται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πρόταση για τον ετήσιο προϋπολογισμό των Γ.Α.Κ. ύστερα από έγκριση της Εφορίας των Γ.Α.Κ., 

θ) εκπροσωπεί τα Γ.Α.Κ. τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, 

ι) υποβάλλει κατά το πρώτο δίμηνο κάθε έτους έκθεση πεπραγμένων του προηγούμενου έτους για το σύνολο των αρχειακών υπηρεσιών της χώρας, στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από έγκρισή της από την Εφορία των Γ.Α.Κ., 

ια) εκπροσωπεί τα Γ.Α.Κ. δικαστικώς και εξωδίκως. 6. Όταν ο Γενικός Διευθυντής απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α ́ 45). 

7. Η Εφορία των Γ.Α.Κ. ύστερα από αίτημα πέντε (5) τουλάχιστον μελών της μπορεί με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της και η οποία συνοδεύεται από ειδική και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση, να εισηγηθεί στον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων την παύση του Γενικού Διευθυντή από τα καθήκοντά του, εφόσον για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του και παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία των Γ.Α.Κ.. Για την παύση του Γενικού Διευθυντή εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από προηγούμενη ακρόασή του. 

Άρθρο 190

Στρατηγικό σχέδιο – επιχειρησιακό σχέδιο 

1. Το στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει τους γενικούς στόχους των Γ.Α.Κ. για τη χρονική περίοδο των επόμενων τεσσάρων (4) ετών, τα αναγκαία μέσα για την επίτευξη τους, το συνολικό κόστος των δραστηριοτήτων τους και τον τρόπο χρηματοδότησής τους. 

2. Με μέριμνα του Γενικού Διευθυντή, το στρατηγικό σχέδιο των Γ.Α.Κ., όπως εγκρίνεται ή αναθεωρείται εκάστοτε από την Εφορία των Γ.Α.Κ, κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

3. Με την ολοκλήρωση της τετραετούς θητείας του ο Γενικός Διευθυντής υποβάλλει στην Εφορία συνολική έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου προς αξιολόγηση. Η έκθεση, καθώς και η αξιολόγησή της κοινοποιούνται στον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

4. Ο Γενικός Διευθυντής, ύστερα από τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων των υποκείμενων οργανικών μονάδων, καταρτίζει το επιχειρησιακό σχέδιο των Γ.Α.Κ. το οποίο υποβάλει προς έγκριση στην Εφορία. Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι ετήσιο και περιλαμβάνει: α) τους επιδιωκόμενους στόχους κάθε δραστηριότητας των Γ.Α.Κ. και το αντίστοιχο εκτιμώμενο κόστος, β) τις ειδικότερες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, γ) τα αναγκαία κεφάλαια και τον τρόπο κάλυψής τους, δ) τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της πραγματοποίησης των ανωτέρω στόχων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β ́ 

Άρθρο 191

Αρχεία καταργούμενων δημόσιων, φορέων, φορέων της παρ. 1 του άρθρου 164 και ιδιωτικών φορέων 

1. Τα αρχεία καταργούμενων δημόσιων, φορέων, φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 164 και ιδιωτικών φορέων, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, περιέρχονται στα Γ.Α.Κ.. 

2. Αρχεία φορέων του δημόσιου τομέα, οι οποίοι ιδιωτικοποιούνται, παραμένουν στη διάθεση των ιδιωτικών φορέων για είκοσι (20) έτη, διάστημα κατά το οποίο υπόκεινται στις διατάξεις περί δημόσιου αρχειακού υλικού. Μετά την παρέλευση του παραπάνω χρόνου ή και νωρίτερα, εφόσον καταστούν ανενεργά, παραδίδονται στα Γ.Α.Κ.. 

Άρθρο 192

Παρακαταθήκη αρχειακού υλικού 

1. Φυσικά πρόσωπα και ιδιωτικοί φορείς που έχουν στην κατοχή τους αρχεία και αρχειακό υλικό μπορούν να τα καταθέτουν στα Γ.Α.Κ. διατηρώντας το δικαίωμα ανάληψής τους όποτε επιθυμούν. Κατά την κατάθεση και ανάληψη συντάσσεται λεπτομερές πρακτικό. 

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του αρμοδίου καθ’ ύλην Υπουργού, τα δημόσια αρχεία εθνικής σημασίας μεταφέρονται και κατατίθενται στα Γ.Α.Κ., αν η φύλαξη ή η συντήρηση τους από τους κατόχους τους είναι πλημμελής ή η πρόσβαση του κοινού σε αυτά δυσχερής. Την έκδοση της ως άνω απόφασης εισηγείται η Εφορία των Γ.Α.Κ., εφόσον τα Γ.Α.Κ. διαπιστώσουν, ύστερα από καταγγελία, αναφορά ή στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου. 

Άρθρο 193

Εκκαθάριση αρχείων – Υπάλληλοι Σύνδεσμοι 

1. Τα Γ.Α.Κ., όταν τους ζητηθεί, παρέχουν τεχνική και επιστημονική υποστήριξη στους φορείς του δημόσιου τομέα σε θέματα εκκαθάρισης και καλής τήρησης των αρχείων τους. 

2. Κατά τη διαδικασία της εκκαθάρισης το υλικό που επιλέγεται από τα Γ.Α.Κ. και χαρακτηρίζεται διατηρητέο εισάγεται στα Γ.Α.Κ. ή φυλάσσεται προσωρινά στον οικείο φορέα έως ότου τα Γ.Α.Κ. το παραλάβουν συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο. 

3. Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης τα Υπουργεία, οι Περιφέρειες, οι Δήμοι και οι εν γένει φορείς του δημόσιου τομέα κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 161, ορίζουν υπαλλήλους συνδέσμους με τα Γ.Α.Κ. Καθήκοντα των υπαλλήλων συνδέσμων είναι: 

α) η επισήμανση των ημιενεργών και ανενεργών αρχείων που δεν έχουν εκκαθαριστεί ή παραδοθεί στα Γ.Α.Κ. και η απρόσκοπτη κατάθεσή τους στα Γ.Α.Κ., και 

β) η μέριμνα για την κατάθεση στα Γ.Α.Κ. των αρχείων της παραγράφου 5 του άρθρου 161. 

Άρθρο 194

Πρόσβαση στα αρχεία αρμοδιότητας των Γ.Α.Κ. 

1. Τα αρχεία της αρμοδιότητας των Γ.Α.Κ. είναι προσβάσιμα στο κοινό, όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α ́ 45) και το άρθρο 1 του π.δ. 28/2015 (Α ́ 34), με την επιφύλαξη του ν. 2472/1997 (Α ́ 50), καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/79 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119). Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Εφορίας των Γ.Α.Κ., μπορεί να τεθούν ειδικοί περιορισμοί πρόσβασης του κοινού σε κατηγορίες αρχείων καθώς και προθεσμίες άρσης των περιορισμών αυτών. Με όμοια απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Εφορίας των Γ.Α.Κ., είναι δυνατή η άρση των περιορισμών σε χρόνο μικρότερο από τον καθορισμένο. 

2. Αν τα Γ.Α.Κ. αναλαμβάνουν τη φύλαξη δημόσιων αρχείων διηνεκούς υπηρεσιακής χρησιμότητας, σύμφωνα με την περίπτωση δ ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 161, υποχρεούνται να τα θέτουν, αμελλητί στη διάθεση της ενδιαφερόμενης υπηρεσίας. 

3. Τα αρχεία και οι συλλογές που δωρήθηκαν στα Γ.Α.Κ. είναι προσβάσιμα στους ερευνητές και στο κοινό σύμφωνα με τους όρους του δωρητή διαφορετικά υπάγονται στις γενικές ή ειδικές διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

4. Τα αντίγραφα αρχείων που τηρούνται στα Γ.Α.Κ. είναι προσβάσιμα στο κοινό με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα πρωτότυπα. 

Άρθρο 195

Πρόσβαση σε αρχεία ιδιωτικών αρχειακών φορέων 

Τα αρχεία και το αρχειακό υλικό που φυλάσσεται στους ιδιωτικούς αρχειακούς φορείς του άρθρου 166 είναι προσβάσιμα στο κοινό με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα, με την επιφύλαξη του άρθρου 5 του ν. 2472/1997 (Α ́ 50), καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/79 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119). 

Άρθρο 196 Αναπαραγωγή αρχείου 

1. Για την προστασία, παλαιού ή φθαρμένου αρχείου που βρίσκεται στην Κ.Υ. και τις Π.Υ., τα Γ.Α.Κ. υποχρεούνται να προβαίνουν στην αναπαραγωγή τους με σύγχρο- 

να μέσα και να παρέχουν στο κοινό μόνο τα ομοιότυπα. 

2. Η επιλογή και προτεραιότητα αρχείων για αναπαραγωγή αποφασίζεται από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Κ.Υ. και των τμημάτων των Π.Υ.. 

Άρθρο 197

Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων (Ε.Ε.Α.) 

Τα Γ.Α.Κ. υποχρεούνται να καταρτίζουν και να θέτουν στη διάθεση του κοινού και των μελετητών καταλόγους των αρχειακών συλλογών των οποίων έχουν την εποπτεία με τη μορφή του Ε.Ε.Α.. Για την απρόσκοπτη συγκρότηση και ενημέρωση του Ε.Ε.Α. τα επιστημονικά ιδρύματα, βιβλιοθήκες ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος, σωματεία, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημόσιου δικαίου και ιδιώτες κάτοχοι αρχειακών συλλογών οφείλουν να τα δηλώνουν στα Γ.Α.Κ.. 

Άρθρο 198

Πόροι των Γ.Α.Κ. 

1. Οι πόροι των Γ.Α.Κ. προέρχονται κυρίως από: α) την επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων, 

β) χρηματοδοτήσεις και κάθε είδους ενισχύσεις από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και φορείς, 

γ) κληρονομιές με το ευεργέτημα της απογραφής, δωρεές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες, και κάθε είδους εισφορές φυσικών, νομικών ή ενώσεων προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

δ) έσοδα από πωλήσεις εντύπων ή ηλεκτρονικών εκδόσεων, φωτοαντιγράφων, βιβλιογραφικού ή άλλου υλικού παραγωγής των Γ.Α.Κ. ή υλικού παραγωγής τρίτων για την προβολή των Γ.Α.Κ., διάθεση αρχειακού υλικού για αναπαραγωγή και είσπραξη τελών των άρθρων 8 και 9 του ν. 4305/2014 ( Α ́ 237) και άρθρα 12 και 13 του π.δ. 28/2015 (Α ́ 34), 

ε) έσοδα από τη λειτουργία πωλητηρίων για τη διάθεση αναμνηστικών και αντιγράφων από τη συλλογή χειρόγραφων, χαρακτικών των Γ.Α.Κ., καθώς και χαρτικών και γραφικής ύλης, 

στ) έσοδα από εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις, διαλέξεις, συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, καθώς και από παροχή ειδικών υπηρεσιών προς τρίτους, 

ζ) έσοδα από τη διάθεση και χρήση των χώρων των Γ.Α.Κ. για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων τρίτων που συνάδουν με την αποστολή και τις αρμοδιότητες των Γ.Α.Κ.. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις έγκρισης και αποδοχής των πόρων της περίπτωσης γ ́ της παραγράφου 1, η τιμή διάθεσης δημοσιευμάτων, εκδόσεων και άλλων προϊόντων και δραστηριοτήτων των Γ.Α.Κ. σύμφωνα με τις περιπτώσεις δ ́, ε ́, στ ́ και ζ ́, ο τρόπος της διαχείρισης των εσόδων, τα είδη των δαπανών που καλύπτονται από τα έσοδα αυτά και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παραγράφου 1.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ́ ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤ ́ 

Άρθρο 199

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Το προσωπικό που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κατέχει θέσεις των κλάδων ΠΕ Αρχειονόμων, ΠΕ Διοικητικού και ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Συντηρητών Αρχειακού Υλικού και Βιβλίων, ΠΕ Χημικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Συντηρητών Αρχειακού Υλικού και Βιβλίων, ΤΕ Συντηρητών Ιστορικών Εγγράφων, ΤΕ Ταξινόμων, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Ταξινόμων, ΔΕ Διοικητικός Λογιστικός, ΔΕ Διοικητικού, ΔΕ Δακτυλογράφων – Στενογράφων και Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Ειδικών Τεχνιτών Συντηρητών, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ και ΥΕ Κλητήρων, κατατάσσεται αυτοδικαίως με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, στους εξής κλάδους: 

α) στον κλάδο ΠΕ Αρχειονόμων, που προβλέπεται στο άρθρο 179, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Αρχειονόμων, 

β) στον κλάδο ΠΕ Διοικητικός και/ή Οικονομικός, που προβλέπεται στο άρθρο 179 κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού και ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, 

γ) στον κλάδο ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, που προβλέπεται στο άρθρο 179, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Συντηρητών Αρχειακού Υλικού και Βιβλίων, 

δ) στον κλάδο ΠΕ Χημείας, που προβλέπεται στο άρθρο 179, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Χημικού, 

ε) στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, που προβλέπεται στο άρθρο 179, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, 

στ) στον κλάδο ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός, που προβλέπεται στο άρθρο 179, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, 

ζ) στον κλάδο ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, που προβλέπεται στο άρθρο 179, κατατάσσονται οι υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Συντηρητών Αρχειακού Υλικού και Βιβλίων και ΤΕ Συντηρητών Ιστορικών Εγγράφων, 

η) στον κλάδο ΤΕ Ταξινόμων, που προβλέπεται στο άρθρο 179, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Ταξινόμων, 

θ) στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής, που προβλέπεται στο άρθρο 179, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, 

ι) στον κλάδο ΔΕ Αρχειοθετών Ταξινόμων, που προβλέπεται στο άρθρο 179, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Ταξινόμων, 

ια) στον κλάδο ΔΕ Διοικητικός, που προβλέπεται στο άρθρο 179 κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικού, Δακτυλογράφων – Στενογράφων και Διοικητικών Γραμματέων, 

ιβ) στον κλάδο ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης που προβλέπεται στο άρθρο 179, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Ειδικών Τεχνιτών Συντηρητών, 

ιγ) στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, που προβλέπεται 

στο άρθρο 179, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, 

ιδ) στον κλάδο ΥΕ Κλητήρων, που προβλέπεται στο άρθρο 179, κατατάσσονται οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Κλητήρων. 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, λήγει αυτοδικαίως η θητεία του υπηρετούντος Διευθυντή της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ.. Ο επιλεγείς με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 20 του ν. 1946/1991 (Α ́ 69) Διευθυντής, ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 189 του παρόντος. 

3. Τα μέλη και η γραμματέας της Εφορίας των Γ.Α.Κ. που ορίστηκαν με την με αριθμό 185310/Γ3/31.10.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 559, διόρθ. σφαλμ. ΥΟΔΔ 677/2017) απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό 224542/Γ3/20.12.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 705) όμοια απόφαση, ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους. Η Εφορία των Γ.Α.Κ. λειτουργεί σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 186 και με τα άρθρα 187 και 188. 

Άρθρο 200

Τελικές διατάξεις 

Όπου γίνεται παραπομπή στον ν. 1946/1991 (Α ́ 69) νοείται παραπομπή στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος νόμου. 

Άρθρο 201

Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 1 έως 45 του ν. 1946/1991 (Α ́ 69), καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη. 

ΜΕΡΟΣ Ζ ́ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Άρθρο 202 

1. Στο τέλος του άρθρου 30 του ν. 4415/2016 (Α ́ 159) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 

«4. Η διδακτική ώρα για τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών αντιστοιχεί σε χρονική διάρκεια σαράντα πέντε (45) λεπτών της ώρας.» 

2. Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: 

«8. Ειδικά για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που καταλαμβάνουν θέση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, η καταβολή των μηνιαίων αποδοχών, των πάσης φύσεως επιδομάτων και οδοιπορικών τους βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.» 

Άρθρο 203

Τροποποιήσεις του ν. 682/1977 

Στον ν. 682/1977 (Α ́ 244) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

1. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 4, όπως η υποπερίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α ́ της παρ. 3 του 

άρθρου 84 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102), η λέξη «αποφασίζεται» αντικαθίσταται με τις λέξεις «συναποφασίζεται και συνυπογράφεται». 

2. Στο άρθρο 27 προστίθεται περίπτωση α ́ στην παράγραφο 4, η οποία έχει ως εξής: 

«α) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που έχουν σύμβαση εργασίας (ορισμένου ή αορίστου χρόνου) με μειωμένο διδακτικό ωράριο λιγότερο των οκτώ (8) ωρών εβδομαδιαίως, μπορούν να διδάσκουν σε Φροντιστήριο ή Κέντρο Ξένων Γλωσσών, το οποίο ανήκει σε διαφορετική Διεύθυνση Εκπαίδευσης από την ιδιωτική σχολική μονάδα στην οποία υπηρετούν. Παράλληλα, κάθε εκπαιδευτικός που εργάζεται σε Φροντιστήριο ή Κέντρο Ξένων Γλωσσών, μπορεί να εργάζεται και σε ιδιωτική σχολική μονάδα, η οποία ανήκει σε διαφορετική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, συνάπτοντας σύμβαση εργασίας με διδακτικό ωράριο λιγότερο των οκτώ (8) ωρών εβδομαδιαίως.» 

3. Στο άρθρο 28 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) Η παράγραφος 2 καταργείται. β) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εγγράφονται στην Επετηρίδα οι υποψήφιοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις ένταξης σε έναν τουλάχιστον εκπαιδευτικό κλάδο ή ειδικότητα της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.» 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 29 καταργείται. 5. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 34 αντικαθίστανται ως εξής: 

«2. Η βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη, προαγωγή και προώθηση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών γίνεται με πράξη του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης. 

3. Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης ορίζεται για κάθε σχολικό έτος Διευθυντής, Υποδιευθυντής και Προϊστάμενος ιδιωτικών σχολικών μονάδων, κατ’ αντιστοιχία με τις δημόσιες, ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου της σχολικής μονάδας. 

Ο κατά τα ανωτέρω προτεινόμενος πρέπει να πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις που ισχύουν για τα αντίστοιχα όργανα των δημόσιων σχολικών μονάδων. Ο έλεγχος της συνδρομής των αναγκαίων προϋποθέσεων στο πρόσωπο του προτεινόμενου ασκείται από το κατά βαθμίδα αρμόδιο συλλογικό όργανο (ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ) της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102). Στις συνεδριάσεις του συλλογικού οργάνου του προηγούμενου εδαφίου, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχει ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος και ένας εκπρόσωπος της αντιπροσωπευτικότερης εργοδοτικής οργάνωσης. 

4. Αν ο προτεινόμενος δεν πληροί τις προϋποθέσεις και εφόσον δεν προσφέρεται ή δεν εξευρίσκεται άλλος προτεινόμενος με τις προϋποθέσεις αυτές, εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 25.» 

6. Στο άρθρο 35 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Ο δικαιούχος άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης λαμβάνει τις αποδοχές του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο έχει καταταχθεί. Για τις άδειες αυτές δεν χορηγούνται οι προσαυξήσεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (Α ́ 26). Η προσαύξηση των αποδοχών μει- 

ώνεται κατά το μέρος που καλύπτεται από υποτροφία ή άλλου είδους χρηματική αμοιβή ή αποζημίωση που τυχόν χορηγείται στον υπάλληλο στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.» 

ΜΕΡΟΣ Η ́ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΜΘΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Άρθρο 204

Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

1. Στο π.δ. 79/2017 (Α ́ 109, διόρθ. σφάλματος Α ́ 112) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

α) Στην περίπτωση δ ́ της παραγράφου 4 του άρθρου 6, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019 (Α ́ 13), το ένατο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: 

«Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του σχολείου αποχώρησης ενημερώνει τους γονείς και τους κηδεμόνες για τα σχολεία εγγραφής και αναρτά στην είσοδο του σχολείου, σε εμφανές σημείο, ονομαστικό πίνακα των μαθητών: 

αα) που εγγράφονται και θα φοιτήσουν στο σχολείο, ββ) που θα παρακολουθήσουν το ολοήμερο πρόγραμμα, γγ) που αποχωρούν, καθώς και των σχολείων εγγραφής τους.» 

β) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο, ως εξής: 

«Νήπια που δεν έχουν εγγραφεί και φοιτήσει στο νηπιαγωγείο, τα οποία πληρούν το ηλικιακό κριτήριο του προηγούμενου εδαφίου, εγγράφονται στο δημοτικό με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ. ή του οικείου Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών, διαφορετικά εγγράφονται στο νηπιαγωγείο. Παιδιά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 8 του άρθρου 6 εγγράφονται υποχρεωτικώς στο δημοτικό.» 

γ) Το όγδοο εδάφιο της περίπτωσης δ ́ της παραγράφου 4 του άρθρου 7, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019, αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του σχολείου αποχώρησης ενημερώνει τους γονείς και τους κηδεμόνες για τα σχολεία εγγραφής και αναρτά στην είσοδο του σχολείου, σε εμφανές σημείο, ονομαστικό πίνακα των μαθητών: 

αα) που εγγράφονται και θα φοιτήσουν στο σχολείο, ββ) που αποχωρούν, καθώς και των σχολείων εγγραφής τους.». 

δ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 7, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την υποπερίπτωση γγ ́ της περίπτωσης ε ́ του άρθρου 23 του ν. 4559/2018 (Α ́ 142), αντικαθίσταται ως εξής: 

«8. Καθυστέρηση εγγραφής στην Α ́ τάξη, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 6, μπορεί να γίνει με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης για σοβαρούς λόγους που πιστοποιούνται με βεβαίωση Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιας ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή δημόσιου νοσοκομείου. Με τη βεβαίωση προσδιορίζεται και η διάρκεια της δικαιολογημένης καθυστέρησης.» 

ε) Στο άρθρο 13 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Αν οι απουσίες του μαθητή του νηπιαγωγείου υπερβαίνουν τις εκατό (100) ανά διδακτικό έτος, η βεβαίωση φοίτησης για την εγγραφή στην Α ́ Δημοτικού χορηγείται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών. Σε αντίθετη περίπτωση ο μαθητής επαναλαμβάνει τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο. Παιδιά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 8 του άρθρου 6 εγγράφονται υποχρεωτικώς στο δημοτικό.» 

στ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Οι σχολικές δράσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α ́ της παραγράφου 2 δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εννέα (9) για κάθε διδακτικό έτος, χωρίς να υπολογίζεται στο άθροισμα αυτό η ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή. Οι σχολικές δράσεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ ́ δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις έξι (6) για κάθε διδακτικό έτος.» 

2. Στο άρθρο 11 του ν. 1966/1991 (Α ́ 147), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α ́ 118) και την παρ. 1 του άρθρου 246 του ν. 4512/2018 (Α ́ 5), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

α) Ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: «Ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση και αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων». 

β) Προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αναστέλλεται η λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων για ένα σχολικό έτος, λαμβάνοντας υπόψη το μαθητικό δυναμικό των σχολικών μονάδων, τις τοπικές γεωγραφικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.» 

3. Στο άρθρο 41 του ν. 1566/1985 (Α ́ 167) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 

«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παραχώρησης σχολικών χώρων, για χρονικά διαστήματα εκτός του ωρολόγιου διδακτικού προγράμματος, καθώς και ο χαρακτήρας των εκδηλώσεων για τις οποίες μπορεί να γίνεται η παραχώρηση, και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παραγράφου 3.» 

4. Στο άρθρο 5 του ν. 2525/1997 (Α ́ 188) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

α) Η παράγραφος 2, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4386/2016 (Α ́ 83), αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Η ίδρυση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας γίνεται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.» 

β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα ταχύρρυθμης δημοτικής και γυμνασιακής εκπαίδευσης, η έκταση και το περιεχόμενο των οποίων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδεί- 

ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας μπορεί να λειτουργούν τμήματα προετοιμασίας για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου δημοτικού σχολείου της παρ. 5 του άρθρου 9 του π.δ. 79/2017 (Α ́ 109), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας των σχολείων αυτών που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 4186/2013 (Α ́193), όπως η παρ. αυτή προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 47 του ν. 4264/2014 (Α ́118) και αναριθμήθηκε σε παράγραφο 3 με την περίπτωση β ́ της παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4386/2016 (Α ́83).» 

5. Στο άρθρο 13 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής: 5. Οι λειτουργικές δαπάνες των Κ.Ε.Α., περιλαμβανομένων των δαπανών των χώρων λειτουργίας τους, μπορεί να καλύπτονται από προγράμματα που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς ή να βαρύνουν τους οικείους δήμους, οι οποίοι επιχορηγούνται με πιστώσεις που εγγράφονται για τον σκοπό αυτόν στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση του δημάρχου, ύστερα από πρόταση της δημοτικής επιτροπής παιδείας, μπορεί να διατίθενται για τη στέγαση των Κ.Ε.Α. σχολικά κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται για στέγαση δημόσιων σχολείων.» 

β) Προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής: «6. Τα Κ.Ε.Α. μπορεί να στεγάζονται σε κτίριο Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Φ.Δ.Π.Π.) του άρθρου 2 του ν. 4519/2018 (Α ́ 25) ή άλλου Φορέα Διαχείρισης με αρμοδιότητα την προστασία του περιβάλλοντος, όπως ο Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» του άρθρου 51 του ν. 4414/2016 (Α ́ 149). Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργικές δαπάνες του Κ.Ε.Α., περιλαμβανόμενων των δαπανών των χώρων λειτουργίας τους, μπορεί να καλύπτονται από προγράμματα που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς ή να βαρύνουν τον Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος επιχορηγείται με πιστώσεις που εγγράφονται για τον σκοπό αυτόν στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

7. Με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του οικείου δήμου ή του Φορέα Διαχείρισης ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των παρ. 5 και 6.» 

6. Στο άρθρο έκτο του ν. 4057/2012 (Α ́ 54) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

α) Η υποπερίπτωση αα ́ της περίπτωσης β ́ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής: 

«αα) ως στελέχη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με την περίπτωση α ́ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102), εκτός από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του παρόντος,». 

β) Στην παράγραφο 7 διαγράφονται οι λέξεις «των σχολικών συμβούλων,». 

7. To άρθρο 23 του ν. 3500/2006 (Α ́ 232) τροποποιείται ως εξής: 

α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Εκπαιδευτικός ή μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορείται ή διαπιστώνει ότι έχει διαπραχθεί σε βάρος μαθητή έγκλημα ενδοοικογενειακής βίας, ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, τον διευθυντή της σχολικής μονάδας.» 

β) Προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 

«3. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και για τα μέλη του προσωπικού και τους Προϊσταμένους των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) του άρθρου 6 και της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102).» 

8. Η καταγραφή ήχου ή εικόνας με συστήματα βιντεοεπιτήρησης εγκατεστημένα σε χώρους των δημόσιων σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των μονάδων αυτών, απαγορεύεται. Η καταγραφή ήχου ή εικόνας μέσω τέτοιων συστημάτων, εγκατεστημένων στους χώρους των ως άνω δημόσιων σχολικών μονάδων από τους Δήμους, επιτρέπεται στο πλαίσιο άσκησης της αρμοδιότητάς τους για φύλαξη των σχολικών κτιρίων, σύμφωνα με την υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης Στ ́ του Κεφαλαίου Ι ́ του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α ́ 114), μόνο κατά το χρόνο μη λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που καταγράφονται ενημερώνει με τρόπο πρόσφορο, εμφανή και κατανοητό όποιον πρόκειται να εισέλθει στο χώρο όπου λειτουργεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης, ότι στο χώρο λειτουργεί τέτοιο σύστημα και παρέχει, εφόσον του ζητηθεί, πληροφορίες για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος, την εμβέλεια και τους χώρους εγκατάστασης του χρησιμοποιούμενου συστήματος, καθώς και το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων. 

9. Η περίπτωση δ ́ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102) αντικαθίσταται ως εξής: 

«δ) Διοικητικών υπαλλήλων: αα) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού: τριάντα επτά (37) θέσεις, 

ββ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: τριάντα τέσσερις (34) θέσεις.» 

Άρθρο 205

Επιστημονικές Επιτροπές Μουσικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας 

1. Η παρ. 4 της υπ’ αριθ. 3345/2.9.1988 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β ́ 649), η οποία κυρώθηκε με την περίπτωση Ι ́ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α ́ 296), αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. α) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται πενταμελής Επιστημονική Επιτροπή Μουσικής Παιδείας, η οποία αποτελείται από: 

αα) τον αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ως πρόεδρο, 

ββ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως μέλος, 

γγ) δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. από Μουσι- 

κά Τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ως μέλη, 

δδ) έναν (1) μουσικό εγνωσμένου κύρους, ως μέλος. β) Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με τους αναπληρωτές τους και έχουν διετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α ́ 94) και ιδιαίτερα με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του ιδίου νόμου, 

γ) Έργο της Επιτροπής είναι να εισηγείται στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. για θέματα αρμοδιότητάς του που αφορούν στη μουσική παιδεία και στα μουσικά μαθήματα που διδάσκονται στα μουσικά σχολεία και στα σχολεία γενικής παιδείας. Η Επιτροπή εισηγείται μεταξύ άλλων για: 

αα) το πρόγραμμα σπουδών των μουσικών μαθημάτων των μουσικών σχολείων, 

ββ) τις αναθέσεις μουσικών μαθημάτων σε κλάδους και ειδικότητες, 

γγ) τα προγράμματα επιμόρφωσης μουσικών ειδικοτήτων, δδ) τα κριτήρια απόδοσης μουσικών ειδικεύσεων, εε) τη συγγραφή εγχειριδίων μουσικών μαθημάτων, στστ) την πιστοποίηση μουσικών ικανοτήτων. γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται πενταμελής Επιστημονική Επιτροπή Καλλιτεχνικής Παιδείας, η οποία αποτελείται από: 

αα) τον αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ως πρόεδρο, 

ββ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως μέλος, 

γγ) δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. από Τμήματα Κινηματογράφου ή Θεατρικά ή Εικαστικά Τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ως μέλη, 

δδ) έναν (1) καλλιτέχνη εγνωσμένου κύρους, ως μέλος.δ) Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με τους αναπληρωτές τους και έχουν διετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α ́ 94) και ιδιαίτερα με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του ιδίου νόμου, 

ε) Έργο της Επιτροπής είναι να εισηγείται στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. για θέματα αρμοδιότητάς του που αφορούν στην καλλιτεχνική παιδεία και στα καλλιτεχνικά μαθήματα που διδάσκονται στα καλλιτεχνικά σχολεία και στα σχολεία γενικής παιδείας. Η Επιτροπή εισηγείται μεταξύ άλλων για: 

αα) το πρόγραμμα σπουδών των καλλιτεχνικών μαθημάτων των καλλιτεχνικών σχολείων, 

ββ) τις αναθέσεις καλλιτεχνικών μαθημάτων σε κλάδους και ειδικότητες, 

γγ) τα προγράμματα επιμόρφωσης καλλιτεχνικών ειδικοτήτων, 

δδ) τα κριτήρια απόδοσης καλλιτεχνικών ειδικεύσεων, εε) τη συγγραφή εγχειριδίων καλλιτεχνικών μαθημάτων.» 

2. Η παράγραφος 12 της υπ’ αριθμ. 3345/2.9.1988 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β ́ 649), η οποία κυρώθηκε με την περίπτωση Ι ́ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α ́ 296), αντικαθίσταται ως εξής: 

«12. α) Οι εγγραφές, οι μετεγγραφές, η φοίτηση, ο χαρακτηρισμός της διαγωγής, τα παιδαγωγικά μέτρα, και οι τίτλοι σπουδών για τα μουσικά σχολεία, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

β) Με όμοια απόφαση που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., ρυθμίζονται τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, η αξιολόγηση των μαθητών, οι κάθε είδους εξετάσεις, τα εγχειρίδια, ο εξοπλισμός και τα πάσης φύσης εκπαιδευτικά θέματα.» 

3. Οι παράγραφοι 2 και 3 της περίπτωσης Β ́ του άρθρου 8 του π.δ. 100/1997 (Α ́ 94) αντικαθίστανται ως εξής:«2. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών υποβάλλονται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου στη Διεύθυνση που υπάγεται το σχολείο, στο οποίο ανήκουν οργανικά. Οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, αφού διαπιστώσουν ότι οι εκπαιδευτικοί πληρούν τις προϋποθέσεις μετάθεσης στέλνουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στη συνέχεια, η εν λόγω Γενική Διεύθυνση διαβιβάζει τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο. 

3. Κατά την εξέταση των αιτήσεων μεταθέσεων της κατηγορίας αυτής το αρμόδιο συμβούλιο λαμβάνει υπόψη: α) για τους εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας την επιμόρφωση, τη μετεκπαίδευση, την προηγούμενη διδακτική εμπειρία στα μουσικά σχολεία, τις μεταπτυχιακές σπουδές, την επιστημονική συγκρότηση και γενικά τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, και 

β) για τους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ79.01 Μουσικών: 

αα) τα όσα ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας και 

ββ) την απόλυτη εξειδίκευσή τους στους τομείς της μουσικής παιδείας που αποδεικνύεται για μεν τη θεωρητική κατάρτιση με τίτλους σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής ή με πτυχίο αναγνωρισμένου μη πανεπιστημιακού μουσικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, για δε την ενασχόληση με βεβαίωση του εργοδότη θεωρημένη από επίσημες αρχές και ειδικότερα:». 

4. Για θέματα προσωπικού των μουσικών σχολείων αρμόδια είναι η Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2 της περίπτ. Β ́ του άρθρου 8 του π.δ. 100/1997 (Α ́ 94). 

5. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β ́ της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α ́ 267) καταργείται. 

Άρθρο 206 

Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 12 του π.δ. 126/2016 (Α ́ 211), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 44/2017 (Α ́ 69) οι λέξεις «και γενικό μέσο όρο» αντικαθίστανται με τις λέξεις «ή γενικό μέσο όρο». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 207

Πληροφοριακό σύστημα «myschool» 

1. Το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «myschool» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ) έχει ως αντικείμενο την οργάνωση, διαχείριση, συντήρηση, λειτουργία και αποθήκευση ηλεκτρονικού αρχείου με το σύνολο των πληροφοριών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων σχολικών μονάδων, καθώς και για την εποπτεία των ιδιωτικών σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο Π.Σ. «myschool» αποτυπώνεται, με συνεχή ενημέρωση και σε πραγματικό χρόνο, η καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων, βάσει της οποίας τα αρμόδια όργανα της διοίκησης προβαίνουν στον προγραμματισμό δράσεων και στη λήψη αποφάσεων. 

2. Στο Π.Σ. «myschool» καταχωρίζονται οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με τις δημόσιες και τις ιδιωτικές σχολικές μονάδες, καθώς και οι πληροφορίες των οποίων η αποτύπωση συμβάλλει στην αρτιότερη οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων σχολικών μονάδων. 

3. Στις πληροφορίες που καταχωρίζονται στο Π.Σ. «myschool», σύμφωνα με την παράγραφο 2, μπορεί να περιλαμβάνονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων, των μαθητών, καθώς και των γονέων ή κηδεμόνων, η επεξεργασία των οποίων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται: 

α) οι κατηγορίες πληροφοριών που καταχωρίζονται στο σύστημα και προκειμένου περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και οι κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων αυτών, 

β) τα όργανα, οι οργανικές μονάδες και εν γένει οι υπηρεσίες και οι κατηγορίες των μελών του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που έχουν αρμοδιότητα για την καταχώρηση, καθώς και πρόσβαση σε κάθε κατηγορία πληροφοριών, στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, 

γ) τα πρόσωπα ή οι φορείς στους οποίους μπορεί να κοινοποιούνται πληροφορίες του πληροφοριακού συστήματος και οι σκοποί της κοινοποίησης αυτής, στους οποίους περιλαμβάνονται ιδίως ερευνητικοί ή στατιστικοί σκοποί, καθώς και η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της κοινοποίησης, 

δ) ο χρόνος διατήρησης των πληροφοριών στο πληροφοριακό σύστημα και η διαδικασία διαγραφής τους, 

ε) τα σχετικά με την παροχή προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, μέσω εφαρμογών του συστήματος, όπως ενδεικτικά ηλεκτρονικών εγγραφών μαθητών, καταχώρισης βαθμολογιών ή απουσιών, ηλεκτρονικής επικοινωνίας των γονέων ή κηδεμόνων με τις σχολικές μονάδες καιστ) κάθε άλλο θέμα που αφορά τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, περιλαμβανομένων των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που εφαρμόζονται για την ασφάλεια της επεξεργασίας των πληροφοριών. 

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η διασύνδεση του Π.Σ. «myschool» με άλλα πληροφοριακά συστήματα και αρχεία του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α ́ και β ́ βαθμού των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α ́ 28), καθώς και η αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συστημάτων αυτών, για την καλύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και των λοιπών φορέων που μνημονεύονται στην παρούσα παράγραφο. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι κατηγορίες πληροφοριών τις οποίες αφορά η διασύνδεση και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα. 6. Οι υποδομές και οι υπηρεσίες του Π.Σ. «myschool» ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η λειτουργία και η συντήρησή τους μπορεί να ανατίθεται σε φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο αυτό, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου φορέα. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα, περιλαμβανομένων των θεμάτων της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», ΕΕ L 119) που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον φορέα, ως εκτελούντα την επεξεργασία, για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνου επεξεργασίας, κατά την έννοια των περιπτώσεων 8 και 7, αντίστοιχα, του άρθρου 4 του ανωτέρω Κανονισμού. 

Άρθρο 208

Θέματα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) Διόφαντος 

1. Στο άρθρο 23 του ν. 3966/2011 (Α ́ 118), προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ι.Τ.Υ.Ε., ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την εφαρμογή της παραγράφου 2, περιλαμβανομένων των θεμάτων της παρ. 3 του άρθρου 28 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», ΕΕ L 119) που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Ι.Τ.Υ.Ε., με την ιδιότητα του εκτελούντος την επεξεργασία, για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνου επεξεργασίας, κατά την έννοια των περιπτώσεων 8 και 7, αντίστοιχα, του άρθρου 4 του ανωτέρω Κανονισμού.» 

2. α) Το μισθολογικό καθεστώς του προσωπικού του Ι.Τ.Υ.Ε.Διόφαντος, όπως είχε διαμορφωθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρείται νόμιμο και οι καταβληθείσες αποδοχές δεν αναζητούνται. 

β) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3966/2011 (Α ́ 118) καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

Άρθρο 209

Τροποποίηση του π.δ. 18/2018 

Στο π.δ. 18/2018 (Α ́ 31) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

1. Η υποπερίπτωση β ́ της περίπτωσης Θ ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4559/2018 (Α ́ 142), αντικαθίσταται ως εξής: 

«β) Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.». 

2. Η περίπτωση γ ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4559/2018 και την παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4589/2019, αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ) Τμήμα Γ ́ Στρατηγικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.» 

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 24, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 4559/2018 (Α ́ 142), προστίθενται οι λέξεις: 

«καθώς και η διοίκηση του διοικητικού προσωπικού των δημοσίων ΙΕΚ». 

4. Στο τέλος της περίπτωσης β ́ της παραγράφου 4 του άρθρου 25, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 30 του ν. 4559/2018 (Α ́ 142), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: 

«Επίσης είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του διοικητικού προσωπικού των δημοσίων ΙΕΚ, και συγκεκριμένα για το διορισμό, τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη καθώς και τη χορήγηση των αδειών, για τις οποίες απαιτείται γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ)». 

5. α) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 26 προστίθενται οι λέξεις: 

«, καθώς και του διοικητικού προσωπικού των δημοσίων ΙΕΚ.». 

β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Το Τμήμα Β ́ Πειθαρχικών Θεμάτων και σχετικών Διοικητικών Μέτρων είναι αρμόδιο για τον χειρισμό των πειθαρχικών θεμάτων και σχετικών διοικητικών μέτρων του ανθρώπινου δυναμικού των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου και του διοικητικού προσωπικού των δημοσίων ΙΕΚ, καθώς και τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος». 

γ) Η εισαγωγική πρόταση της παραγράφου 5 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Το Τμήμα Γ ́ Κινητικότητας Προσωπικού είναι αρμόδιο για την κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου, καθώς και για την κινητικότητα του διοικητικού προσωπικού των δημοσίων ΙΕΚ, και ιδίως για:» 

6. α) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 27 προστίθενται οι λέξεις: 

«, καθώς και του διοικητικού προσωπικού των δημοσίων ΙΕΚ.». 

β) Στο τέλος της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 3 του άρθρου 27 προστίθεται υποπερίπτωσης εε ́, ως εξής:«και εε ́ των διοικητικών υπαλλήλων των δημόσιων ΙΕΚ». 

γ) Στο τέλος της υποπερίπτωσης αα ́ της περίπτωσης β ́ της παραγράφου 3 του άρθρου 27 προστίθενται οι λέξεις:«και των διοικητικών υπαλλήλων των Δημοσίων ΙΕΚ». 7. Ύστερα από την περίπτωση ιβ ́ της παραγράφου 7 του άρθρου 51, όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε με την περίπτωση β ́ της παρ. 14 του άρθρου 38 του ν. 4589/2019, προστίθενται περιπτώσεις ιβ.α ́ και ιβ.β ́, ως εξής: 

«ιβ.α) τον καθορισμό της περιφέρειας εγγραφής των μαθητών στις σχολικές μονάδες (χωροταξική κατανομή), ιβ.β) την καταγραφή των κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,». 

8. Ύστερα από την περίπτωση ιγ ́ της παραγράφου 7 του άρθρου 52, όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε με την περίπτωση β ́ της παραγράφου 15 του άρθρου 38 του ν. 4589/2019, προστίθενται περιπτώσεις ιγ.α ́ και ιγ.β ́, ως εξής: 

«ιβ.α) τον καθορισμό της περιφέρειας εγγραφής των μαθητών στις σχολικές μονάδες (χωροταξική κατανομή), ιβ.β) την καταγραφή των κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,». 

9. Η περίπτωση β ́ της παραγράφου 4 του άρθρου 66, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 30 του ν. 4559/2018 (Α ́ 142), αντικαθίσταται ως εξής: 

«β) Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.». 

10. Στο άρθρο 69, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 30 του ν. 4559/2018 και την παρ. 17 του άρθρου 38 του ν. 4589/2019 (Α ́ 13), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

α) ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: «Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας». β) το πρώτο εδάφιο και η περίπτωση α ́ αντικαθίστανται ως εξής: 

«Το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας υπάγεται στον Γενικό/ Τομεακό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και είναι αρμόδιο για: 

α) τη σύνταξη αποφάσεων, πράξεων, εγκυκλίων, οδηγιών που αφορούν στις διαδικασίες αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων,». 

11. Η περίπτωση θ ́ της παραγράφου 3 και η περίπτωση ζ ́ της παραγράφου 5 του άρθρου 51, καθώς και η περίπτωση θ ́ της παραγράφου 3 και η περίπτωση ζ ́ της παραγράφου 5 του άρθρου 52 καταργούνται. 

12. α) Στο τέλος του άρθρου 84 προστίθεται παράγραφος 9, η οποία έχει ως εξής: 

«9. Για την επιλογή υπαλλήλων ως Προϊσταμένων στις Γενικές Διευθύνσεις Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων, Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ανώτατης Εκπαίδευσης απαιτείται εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών σε αντικείμενα σχετικά με τις αρμοδιότητες της οικείας Γενικής Διεύθυνσης». 

β) Η θητεία των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων της παραγράφου 1 που έχουν επιλεγεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν θίγεται. 

13. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 85 μετά τη φράση «, καθώς και των υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ- 

σης» προστίθεται η φράση «και των διοικητικών υπαλλήλων των Δημοσίων ΙΕΚ.». 

Άρθρο 210

Τροποποιήσεις του ν. 3966/2011 

Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α ́ 118), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102) και τροποποιήθηκε με την περίπτωση α ́ της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4589/2019 (Α ́ 13), αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ι.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ανατίθεται στο Ι.Ε.Π. η υλοποίηση συγκεκριμένης δράσης. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υλοποίηση δράσεων από το Ι.Ε.Π..» 

Άρθρο 211

Τροποποιήσεις του ν. 4057/2012 

Στην παρ. 5 του άρθρου έκτου του ν. 4057/12 (Α ́ 54) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

α) Η περίπτωση α ́ αντικαθίσταται ως εξής: «α) της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.), που αποτελούν αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, υπαγόμενες απ’ ευθείας στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του ν.δ. 4434/1964, Α ́ 217, και άρθρο 34 του ν. 1946/1991, Α ́ 91, αντιστοίχως).». 

β) οι περιπτώσεις ε ́ έως και θ ́ αναριθμούνται σε η ́, θ ́, ι ́, ια ́ και ιβ ́ αντίστοιχα. 

γ) προστίθενται περιπτώσεις ε ́ έως και ζ ́, καθώς και περιπτώσεις ιγ ́, οι οποίες έχουν ως εξής: 

«ε) των διοικητικών υπαλλήλων των ισοτίμων προς τα δημόσια ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο (άρθρο 65 του ν. 1566/1985, Α ́ 167), 

στ) των Δημοσίων Βιβλιοθηκών (άρθρο 8 παρ. 5 του ν. 3149/2003, Α ́ 141), 

ζ) των διοικητικών υπαλλήλων των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), 

ιγ) των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.» 

Άρθρο 212 

1. Στο άρθρο 2 του π.δ. 182/2004 (Α ́ 161), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 63 του ν. 4310/2014 (Α ́ 258), προστίθεται περίπτωση 12Α ως εξής: «12Α. Γνωμοδοτούν για τις αιτήσεις αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας για βαθμολογική ένταξη, τις αιτήσεις αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας για βαθμολογική ένταξη και μισθολογική εξέλιξη και τις αιτήσεις αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών του συνόλου των υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.» 

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3432/2006 (Α ́ 14), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 75 του ν. 4589/2019 (Α ́ 13), διαγράφονται οι λέξεις «και πειθαρχικό». 

3. Στο τέλος της υποπερίπτωσης ηη ́ της περίπτωσης α ́ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α ́ 118), η οποία προστέθηκε με την περίπτωση α ́ της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4589/2019 (Α ́ 13), προστίθεται η φράση «,την οποία προσκομίζει στον Διευθυντή της αρμόδιας σχολικής μονάδας και ενημερώνει τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.». 

4. Η περίπτωση γ ́ της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4569/2018 (Α ́ 179) αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ. τους διοικητικούς υπαλλήλους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.),». 

5. Η παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019 (Α ́ 13) αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των ιδιωτικών εκπαιδευτικών πιστοποιείται είτε πριν από τον διορισμό τους είτε μετά τον διορισμό τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 54 του παρόντος, μέσω επιτυχούς παρακολούθησης ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων σύμφωνα με όσα κάθε φορά ισχύουν για τους δημόσιους εκπαιδευτικούς.» 

Άρθρο 213

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 

1. Στην παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4559/2018 (Α ́ 142) οι λέξεις «των εξετάσεων του 2018» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των εξετάσεων Μαΐου 2019». 

2. Στο άρθρο 3 του ν. 2740/1999 (Α ́ 186) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Έργο της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής είναι η προετοιμασία και η διεξαγωγή των εξετάσεων του παρόντος άρθρου και ειδικότερα ο καθορισμός της εξεταστέας ύλης κατά την προφορική δοκιμασία, ο καθορισμός των θεμάτων της γραπτής δοκιμασίας, η εποπτεία της αποστολής των θεμάτων σε εξεταστικά κέντρα, η παροχή οδηγιών προς όλους όσους απασχολούνται στις εξετάσεις και η εποπτεία των διεξαγόμενων δοκιμασιών.». 

β) η παράγραφος 3, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4452/2017 (Α ́ 17), αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι εξεταστές δοκιμασιών για την αξιολόγηση παραγωγής προφορικού λόγου. Με απόφαση του Προέδρου του βαθμολογικού ή των βαθμολογικών κέντρων ορίζονται οι βαθμολογητές δοκιμασιών για την αξιολόγηση παραγωγής γραπτού λόγου. Με απόφαση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης ορίζονται οι επιτηρητές της διεξαγωγής των εξετάσεων.» 

γ) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, συνιστάται επιτροπή διεξαγωγής των εξετάσεων σε κάθε εξεταστικό κέντρο, που αποτελείται από τρία (3) μέλη, από τα οποία το ένα ορίζεται ως Πρόεδρος αυτής, το δεύτερο ως Γραμματέας και το τρίτο ως βοηθός Γραμματέ- 

ας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι υπάλληλοι που επιφορτίζονται με την τεχνική υποστήριξη και την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής αυτής.» 

δ) στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση δ ́ της παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α ́ 141), οι λέξεις «ο γραμματέας της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής ή ο αναπληρωτής του» αντικαθίστανται με τις λέξεις «υπάλληλος του Τμήματος Εξετάσεων Κρατικών Πιστοποιητικών.» 

3. Στο άρθρο 4 του ν. 2740/1999 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

α) τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 4452/2017, αντικαθίστανται ως εξής:«Η βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας των δύο (2) βαθμολογητών. Αναβαθμολόγηση δεν επιτρέπεται σε καμία από τις τέσσερις ενότητες.» 

β) στο τέλος της παραγράφου 4, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 4452/2017 (Α ́ 17), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε εξεταστικά κέντρα που ορίζονται, ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.» 

γ) Η παράγραφος 5, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 4452/2017, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με την οργάνωση και τη διενέργεια των εξετάσεων, την τήρηση Μητρώου αξιολογητών, την αποστολή των θεμάτων, τον τρόπο γραπτής και προφορικής εξέτασης, τη διαδικασία βαθμολόγησης, τα τυχόν ελάχιστα όρια βαθμολογίας, την έκδοση αποτελεσμάτων, τη συγκρότηση των οργάνων, καθώς και τον τύπο του πιστοποιητικού που χορηγείται στους επιτυχόντες.» 

Άρθρο 214

Τροποποιήσεις του ν. 4186/2013 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193) αντικαθίσταται ως εξής: 

«3α. Στο «Μεταλυκειακό έτος τάξη μαθητείας» εφαρμόζεται: 

αα. Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας επτά (7) συνολικά ωρών, που πραγματοποιείται σε μία (1) ημέρα εβδομαδιαίως, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. από εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. για ένα (1) διδακτικό έτος και δεν πραγματοποιείται κατά την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα και των θερινών διακοπών και 

ββ. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες για ένα σχολικό έτος. 

β. Το πρόγραμμα του «Μεταλυκειακού έτους τάξης μαθητείας» έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών, οι οποίοι αποτιμώνται σε διακόσιες τρεις (203) ώρες στη σχολική μονάδα και σε εκατόν πενήντα έξι (156) ημέρες στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ημερών κανονικής άδειας, αρχίζει κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη του σχολικού έτους μέχρι την 31η Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται ως τη λήξη του οικείου σχολικού έτους. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019. Κατ’ εξαίρεση και μόνο για το σχολικό έτος 2018-2019, η λειτουργία των τμημάτων του «Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας» που άρχισε κατά τη διάρκεια του εν λόγω σχολικού έτους, συνεχίζεται ως εξής: 

α) το Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων λήγει εντός του διδακτικού έτους και η αναπλήρωση, για τμήματα που ξεκίνησαν μετά τις 15.11.2018, ρυθμίζεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και 

β) το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» λήγει με τη συμπλήρωση των εκατόν πενήντα έξι (156) ημερών και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τις 20.9.2019. 

γ. Το Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων πραγματοποιείται στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ.. Για την αναλογία καθηγητών μαθητών στα εργαστήρια, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ. και των Ε.Κ.. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μπορούν να διδάξουν στο «Μεταλυκειακό έτος τάξη μαθητείας», μπορούν να συμπληρώνουν σε αυτό το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, το οποίο λογίζεται ως χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας για κάθε συνέπεια. 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και τη λειτουργία του «Μεταλυκειακού έτουςτάξης μαθητείας». 

Με όμοια απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται: 

αα. η διάρκεια των αναρρωτικών αδειών των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού έτους τάξης μαθητείας», 

ββ. τα ζητήματα φοίτησης των μαθητευόμενων που σχετίζονται με τις αναρρωτικές άδειες. 

δ. Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» ορίζεται με σύμβαση (σύμβαση μαθητείας), που συνάπτεται μεταξύ του μαθητευόμενου και του εργοδότη, φορέα του κατά το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 δημοσίου τομέα, φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή επιχείρησης, και θεωρείται από τον Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας. 

Η σύμβαση μαθητείας δύναται: αα. να καταγγελθεί από τους μαθητευομένους ή τους εργοδότες, για λόγους που ανάγονται στην αθέτηση των υποχρεώσεων τους. Οι μαθητευόμενοι και οι εργοδότες υποχρεούνται να ενημερώσουν εγγράφως το διευθυντή του οικείου Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. και τον αρμόδιο διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ.. 

ββ. να ακυρωθεί από το διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. ύστερα από εισήγηση του υπεύθυνου καθηγητή, εφόσον ο εργοδότης αθετεί τις υποχρεώσεις του. 

ε. Με την ολοκλήρωση του «Μεταλυκειακού έτους τάξης μαθητείας» χορηγείται στον απόφοιτο από τη σχολική μονάδα βεβαίωση παρακολούθησης, για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που διεξάγονται ετησίως από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. 

στ. Οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού έτους τάξης μαθητείας» μπορούν να παρακολουθούν Προπαρασκευ- 

αστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, το οποίο οργανώνεται και πραγματοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ. και τα Ε.Κ., με σκοπό την αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, που διεξάγονται ετησίως από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης και καθορίζεται η έναρξη λειτουργίας τους. Η υλοποίηση του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος πραγματοποιείται στα Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ. σε απογευματινό ωράριο. 

Οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν προϋπηρεσία στο «Μεταλυκειακό έτος τάξη μαθητείας» απασχολούνται κατά προτεραιότητα στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης ως επιμορφωτές και ο διευθυντής ή ένας εκ των υποδιευθυντών ή των υπευθύνων τομέα του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ., στο οποίο πραγματοποιείται το πρόγραμμα, έχει το ρόλο του επόπτη. Από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής, μεταξύ των εκπαιδευτικών που μπορούν να απασχοληθούν στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης ως επιμορφωτές, προηγείται α) ο εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει προϋπηρεσία ως επιμορφωτής σε θέματα μαθητείας και β) ο εκπαιδευτικός, ο οποίος είναι κάτοχος βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας, διάρκειας τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ωρών. 

Η αμοιβή των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης ως επιμορφωτές και ως επόπτες, καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμενη πράξη ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Με την ολοκλήρωση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης ΕΣΠΑ 2014-2020, στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης μπορεί να απασχολούνται: 

αα. μόνιμοι εκπαιδευτικοί που παρέχουν υπερωριακή απασχόληση. Η ανάθεση της υπερωριακής απασχόλησης στους εκπαιδευτικούς αποφασίζεται από τον οικείο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. στο οποίο υλοποιείται το Πρόγραμμα. 

ββ. μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι τη συμπλήρωσή του και 

γγ. ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. Η αμοιβή για την απασχόληση των εκπαιδευτικών του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να καλύπτεται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης». 

2. Στην περίπτωση α ́ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193) μετά τη φράση «οργανώνονται Τμήματα Μαθητείας σε ΕΠΑ.Λ», προστίθεται η φράση «σε ειδικότητες που έχουν καθοριστεί να λειτουργούν στην Γ ́ Τάξη ΕΠΑ.Λ., καθώς και σε εξειδικεύσεις τους». 

Άρθρο 215

Τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 4485/2017 

Η παρ. 4 του άρθρου 70 του ν. 4485/2017 (Α ́ 114) τροποποιείται ως εξής: 

«4. Μετά την επιλογή τους σύμφωνα με τα άρθρα 21 έως 36 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102), οι υπεύθυνοι τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) μπορούν να συμπληρώνουν έως το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου στη διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων (τεχνολογικά-επαγγελματικά Β ́ Τάξης και ειδικοτήτων Γ ́ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου) και του θεωρητικού μέρους των μεικτών μαθημάτων (τεχνολογικά-επαγγελματικά Β ́ Τάξης και ειδικοτήτων Γ ́ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου), τα οποία έχουν θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος, στο ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν οργανικά, εφόσον: 

α) έχουν σε πρώτη ανάθεση τα ανωτέρω μαθήματα, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που καθορίζει την αντιστοιχία διδασκομένων μαθημάτων και κλάδων-ειδικοτήτων εκπαιδευτικών όλων των τάξεων των ΕΠΑ.Λ., όπως ισχύει κάθε φορά, 

β) το Ε.Κ. και το ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν στο ίδιο σχολικό συγκρότημα, 

γ) καλύπτονται οι διδακτικές ανάγκες στο Ε.Κ. και δ) η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα στο ωράριο που έχει ο υπεύθυνος τομέα στο Ε.Κ.. Η ανάθεση των ανωτέρω μαθημάτων γίνεται από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ύστερα από γνώμη των συλλόγων διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. και του Ε.Κ.. 

Άρθρο 216

Τροποποιήσεις του ν. 4415/2016 

1. α) Η παρ.7 του άρθρου 13 του ν. 4415/2016 (Α ́ 159) αντικαθίσταται ως εξής: 

«7. α) Οι συντονιστές εκπαίδευσης που επιλέγονται, τοποθετούνται στις θέσεις για τις οποίες έχουν επιλεγεί και υπηρετούν σε αυτές για τρία (3) έτη, με τις αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο στο εξωτερικό. Μετά τη συμπλήρωση της τριετίας η απόσπαση μπορεί να παρατείνεται για δύο (2) έτη ακόμη, κατόπιν αιτήσεώς τους, αφού επανακριθούν από το Συμβούλιο Επιλογής της παραγράφου 1 και η προσφορά των υπηρεσιών τους κριθεί ως ικανοποιητική. Στην περίπτωση διετούς παράτασης της απόσπασης, κατά το προηγούμενο εδάφιο, οι συντονιστές εκπαίδευσης λαμβάνουν στο πρώτο έτος παράτασης τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο στο εξωτερικό και στο δεύτερο έτος μόνο τις αποδοχές στην Ελλάδα. Περαιτέρω παράταση της απόσπασης αποκλείεται. 

β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β ́ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 

«β) Παράταση της απόσπασης μπορεί να χορηγηθεί με αίτηση του εκπαιδευτικού, η οποία υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δίμηνο του ημερολογιακού έτους, για δύο (2) ακόμη έτη, κατόπιν εισήγησης του οικείου συντονιστή εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση παράτασης της απόσπασης ο εκπαιδευτικός λαμβάνει στο πρώτο έτος παράτα- 

σης τις αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο στο εξωτερικό και στο δεύτερο έτος μόνο τις αποδοχές στην Ελλάδα. 

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει από το σχολικό έτος 2019-2020 και το σχολικό έτος 2020 για το νότιο ημισφαίριο και μόνο για τους συντονιστές εξωτερικού και τους εκπαιδευτικούς που κατά το εν λόγω σχολικό έτος ξεκινούν το πρώτο έτος παράτασης της απόσπασής τους. 

3. Το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 3 της παρ. Α ́ του άρθρου 4 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Στις ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα σχολικές μονάδες της περίπτωσης α ́ του άρθρου 3, εφαρμόζονται όσα ισχύουν στα δημόσια σχολεία της ημεδαπής ως προς την έναρξη, τη διάρκεια και τη λήξη του σχολικού και του διδακτικού έτους, τις αργίες και τις διακοπές, τις εγγραφές, τις μετεγγραφές, τη φοίτηση και τις εξετάσεις κάθε είδους, καθώς και τη χορήγηση τίτλων σπουδών. Στα Τ.Ε.Γ., της περίπτωσης β ́ του άρθρου 3, και στις άλλες μορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, των περιπτώσεων γ ́ και δ ́ του άρθρου 3, εφαρμόζονται όσα ισχύουν στην εκάστοτε χώρα υποδοχής ως προς την έναρξη, τη διάρκεια και τη λήξη του σχολικού και του διδακτικού έτους, τις αργίες και τις διακοπές, τις εγγραφές, τις μετεγγραφές, τη φοίτηση και τις εξετάσεις κάθε είδους, καθώς και τη χορήγηση τίτλων σπουδών.» 

Άρθρο 217 

Η παρ.2 του άρθρου 6 του ν. 3512/2006 (Α ́ 264) αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Ο μουσουλμάνος θρησκευτικός λειτουργός λαμβάνει τις τακτικές αποδοχές του καταληκτικού μισθολογικού κλιμακίου δημοσίου υπαλλήλου κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, καθώς και τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του μισθολογίου του Δημοσίου επιδόματα, εφόσον πληρούνται οι ειδικότερες προϋποθέσεις. Επί των αποδοχών διενεργούνται οι νόμιμες κρατήσεις. Οι αποδοχές βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Ι.Δ. κατόπιν ισόποσης επιχορήγησης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και καταβάλλονται στον δικαιούχο με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που εκδίδεται για τον σκοπό αυτό.» 

Άρθρο 218 

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 105 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102) προστίθεται περίπτωση δ ́ ως εξής: 

«δ) Μαθητές που, κατά την έναρξη των σχολικών ετών 2017-2018 και 2018-2019, λόγω μη συμπλήρωσης του 15ου έτους της ηλικίας τους που απαιτείται για την προσκόμιση δικαιολογητικού νόμιμης εργασίας, δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις εγγραφής τους στην Α ́ τάξη εσπερινού Λυκείου (Γ.Ε.Λ. – ΕΠΑ.Λ.) και, κατά τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019, φοίτησαν στην Α ́ τάξη ημερησίου Λυκείου (Γ.Ε.Λ. – ΕΠΑ.Λ.) έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ειδικών διατάξεων για τα εσπερινά λύκεια, εφόσον φοιτούν, τα δύο (2) επόμενα πλήρη σχολικά έτη, στις Β ́ και Γ ́ τάξεις εσπερινού Λυκείου (Γ.Ε.Λ. – ΕΠΑ.Λ.).»  

Άρθρο 219 

1. Στα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια (Γ.Ε.Λ.ΕΠΑ.Λ.) έχουν δικαίωμα να φοιτούν και ανήλικοι που απασχολούν τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. 

2. Ο ανήλικος που εμπίπτει στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 μπορεί να φοιτά σε εσπερινό γυμνάσιο ή λύκειο (ΓΕ.Λ.ΕΠΑ.Λ.), εφόσον προσκομίσει στη σχολική μονάδα φοίτησης: 

α) βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής ότι παρακολουθείται από την Υπηρεσία, στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης της παραβατικότητας και της θυματοποίησης των ανηλίκων, ή 

β) ελλείψει λειτουργίας της ως άνω Υπηρεσίας, οποιοδήποτε πρόσφορο έγγραφο της κατά τόπον αρμόδιας Εισαγγελίας ή του Δικαστηρίου Ανηλίκων απ’ όπου προκύπτει ότι ο ανήλικος απασχολεί την Υπηρεσία στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης της παραβατικότητας και της θυματοποίησης των ανηλίκων. 

Άρθρο 220 

Κατασκευή αιθουσών νηπιαγωγείων για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

1. Για την αντιμετώπιση των άμεσων και επιτακτικών αναγκών της εφαρμογής της προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης, επιτρέπεται η τοποθέτηση και διατήρηση για προσωρινό χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών με δυνατότητα παράτασης δύο (2) επιπλέον ετών, σύμφωνα με την παράγραφο 14, προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών νηπιαγωγείου ελαφριάς κατασκευής με τους απαιτούμενους βοηθητικούς χώρους. Οι προκατασκευασμένες σχολικές αίθουσες του προηγούμενου εδαφίου με τους βοηθητικούς χώρους, τοποθετούνται εντός γηπέδων, όπου υφίστανται και λειτουργούν σχολικές μονάδες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης σχετικά με τους ισχύοντες συντελεστές δόμησης και του ποσοστού κάλυψης, με δυνατότητα υπέρβασης αυτών σε ποσοστό έως δεκαπέντε τοις εκατό (15%), υπό τον προϋπόθεση ότι ο αύλειος χώρος που απομένει μετά την τοποθέτηση της αίθουσας αντιστοιχεί το λιγότερο σε δύο (2) τ.μ. ανά μαθητή. 

2. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή, σύμφωνα με την παράγραφο 1, η τοποθέτηση των αιθουσών στη σχολική μονάδα όπου υπάρχει ανάγκη, σύμφωνα με την παράγραφο 5, κατά σειρά τοποθετούνται αίθουσες: α) σε άλλες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, β) σε μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οπότε και δημιουργείται χωριστός αύλειος χώρος. 

3. Η τοποθέτηση, κατά τα ανωτέρω, των προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών της παραγράφου 1 μπορεί να γίνει για το ίδιο χρονικό διάστημα της παραγράφου 1 και εντός αδόμητων γηπέδων που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) ή στην εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.), τα οποία βρίσκονται εντός ή εκτός σχεδίου ή οικισμών, πλην ρυμοτομούμενων χώρων, κοινόχρηστων, χαρακτηρισμένων συγκεκριμένης χρήσης, δάσους, ρέματος και αρχαιολογικού χώρου. 

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, την τοποθέτηση των αιθουσών της παραγράφου 1 μπορεί να αναλάβει από τον κύριο του ακινήτου η ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., ύστερα από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης, ως εξής: α) αν πρόκειται για ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου ή της αυτοδιοικητικής περιφέρειας η δωρεάν παραχώρηση χρήσης γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, και β) αν πρόκειται για ακίνητο του δημοσίου η δωρεάν παραχώρηση γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού. 

5. Οι ακριβείς σχολικές και χωροθετικές ανάγκες κατασκευής αιθουσών για την εφαρμογή του παρόντος προκύπτουν από έγγραφο που υποβάλλεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., κατά παρέκκλιση του δευτέρου εδαφίου της υποπαραγράφου 2.3 της παραγράφου 2 του άρθρου 132 του ν. 4199/2013 (Α ́ 216), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου τέταρτου του ν. 4379/2016 (Α ́ 63).6. Για τον καθορισμό των κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής χώρων της παραγράφου 3, εφαρμόζεται η υπ’ αριθ. 37237/ΣΤ1/2007 (Β ́ 635) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εκτός από την παράγραφο 4 αυτής σχετικά με το εμβαδόν του χώρου. Οι χώροι που επιλέγονται δεν απαιτείται να είναι χαρακτηρισμένοι ως «σχολικοί», ούτε απαιτείται η ύπαρξη τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για τις εκτός σχεδίου περιοχές. Σε κάθε περίπτωση ο αύλειος χώρος που απομένει μετά την τοποθέτηση της αίθουσας αντιστοιχεί το λιγότερο σε δύο (2) τ.μ. ανά μαθητή. 

7. Τα κριτήρια καταλληλότητας της προηγούμενης παραγράφου εξετάζονται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών από τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και αποτελείται από: α) έναν τακτικό υπάλληλο ή υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωματικό του, που ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, β) έναν τακτικό υπάλληλο ή υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό, της Διεύθυνσης Κτιριακών Υποδομών, ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωματικό του, που ορίζεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και γ) έναν τακτικό υπάλληλο ή υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ., αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό, της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωματικό του, που υποδεικνύεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής. Η επιτροπή εκδίδει σύμφωνη γνώμη για την έκδοση της απόφασης των υπουργών της επόμενης παραγράφου. 

8. Για την τοποθέτηση αιθουσών των παραγράφων 1 και 3 εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υποδομών και Μεταφορών που επέχει θέση οικοδομικής άδειας για την τοποθέτηση. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υποχρεωτικά διάγραμμα κάλυψης όπου σημειώνεται η θέση που θα τοποθετηθεί η προκατασκευασμένη αίθουσα ή σε περίπτωση έλλειψης αυτού, η θέση σημειώνεται επί σκαριφήματος υπάρχουσας κατάστασης. Το διάγραμμα κάλυψης ή το σκαρίφημα υπάρχουσας κατάστασης υπέχει θέση θεωρημένου τοπογραφικού διαγράμματος, το οποίο απαιτείται για την έκδοση οικοδομικής άδειας 

σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό 2012 (ΝΟΚ 2012). Για την έκδοση της αδείας δεν απαιτείται να τηρηθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές: α) να τηρηθούν οι όροι δόμησης και να θεωρηθούν οι ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές (Ρ.Γ. και Ο.Γ.) και β) να αναγράφεται και να υπογράφεται η δήλωση του ν. 651/1977 ότι το οικόπεδο: 

αα) βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, ββ) εμπίπτει ή όχι στις διατάξεις του ν. 1337/1983 και βάσει των Πινάκων Εφαρμογής οφείλει ή όχι εισφορές σε γη και χρήμα, 

γγ) εάν εντός και κατά μήκος του προσώπου του εν θέματι οικοπέδου ή γεωτεμαχίου υπάρχουν ή όχι δέντρα και δδ) εάν εντός των όμορων οικοπέδων υφίστανται ή όχι διατηρητέα κτίρια. 

9. Στην απόφαση της προηγούμενης παραγράφου αναγράφεται ότι η διατήρηση των αιθουσών ισχύει για τέσσερα (4) έτη από τη διοικητική παραλαβή της αίθουσας προς χρήση από τον οικείο Δήμο. Παρέλευση της ως άνω προθεσμίας συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λήξη της διατήρησης της σχολικής αίθουσας και ο Δήμος υποχρεούται στην άμεση απομάκρυνσή της, θεωρουμένης αυτής αυθαίρετης. Θέση άδειας για την καθαίρεση και απομάκρυνσή της επέχει η υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου. 

10. Για την εκτέλεση των με αριθμό 66981/Δ1/ 27.4.2018 (Β ́ 1586) και Φ.15/27268/Δ1/21.2.2019 (Β ́ 623διόρθωση σφάλματος Β ́ 745) κοινών αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αναθέτουσα αρχή ως φορέας εκτέλεσης της τοποθέτησης των προκατασκευασμένων αιθουσών του παρόντος είναι αποκλειστικά η ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.. 

11. Για την προσωρινή κάλυψη των αναγκών των δήμων που δεν περιλαμβάνονται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου, κάθε δήμος, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής υπουργικής απόφασης, που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α ́ 167) και τον ορίζει ως δήμο στον οποίο εφαρμόζεται η υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, είτε α) αποστέλλει στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αίτημα χρηματοδότησης για προμήθεια και προσωρινή τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος είτε β) αποστέλλει αίτημα για τοποθέτησή τους στην ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., το οποίο κοινοποιείται και στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Για να επιληφθεί η ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., οι δήμοι στο αίτημά τους υποδεικνύουν συγκεκριμένες υφιστάμενες σχολικές μονάδες ή αδόμητα γήπεδα στα οποία θα τοποθετηθούν οι προκατασκευασμένες αίθουσες και για τα οποία έχει γνωμοδοτήσει θετικά η επιτροπή της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του α.ν. 627/1968 (Α ́ 266) όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του ν. 3467/2006 (Α ́ 128). 

12. Όταν την τοποθέτηση των προσωρινών σχολικών αιθουσών αναλαμβάνει ο Δήμος, δεν εκδίδεται η απόφαση της παραγράφου 8, αλλά σχετική άδεια από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης, για την έκδοση της οποίας εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στις παραγράφους 8 και 9. 

13. Μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) ετών, ο οικείος Δήμος υποχρεούται να προβεί σε μετεγκατάσταση των μαθητών σε μόνιμες σχολικές δομές προσχολικής εκπαίδευσης είτε με ανέγερση είτε με μίσθωση. Η κατασκευή της μόνιμης αίθουσας γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις σε χώρους που επιλέγονται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

14. Η προθεσμία των τεσσάρων (4) ετών της παραγράφου 1 μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανέγερση των μόνιμων σχολικών δομών, εφόσον ο Δήμος, πριν τη λήξη της προθεσμίας των τεσσάρων (4) ετών, έχει βρει κατάλληλο ακίνητο, για το οποίο έχει γνωμοδοτήσει θετικά η επιτροπή της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του α.ν. 627/1968 (Α ́ 266), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του ν. 3467/2006 (Α ́ 128). 

15. Όταν αναθέτουσα αρχή για την τοποθέτηση των αιθουσών είναι η ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε., μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής προς χρήση του έργου, την ευθύνη συντήρησης των αιθουσών και λοιπών λειτουργικών δαπανών αναλαμβάνει ο οικείος Δήμος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

16. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις τοποθέτησης αιθουσών σε παραδοσιακούς οικισμούς. 

17. Η δαπάνη για την τοποθέτηση των προσωρινών αιθουσών και την ανέγερση των μόνιμων σχολικών δομών βαρύνει το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

18. Το παρόν άρθρο ισχύει για αποφάσεις αναθέσεων τοποθέτησης αιθουσών που κοινοποιούνται στους αναδόχους έως την 1.9.2020. 

Άρθρο 221

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4537/2018 (Α ́ 84) 

Η παρ. 2 του άρθρου 141 του ν. 4537/2018 (Α ́ 84) αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. α) Το χρονικό διάστημα παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή άνεργους εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που προβλέπεται στις σχετικές αποφάσεις που εκδόθηκαν σε εφαρμογή της παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012 (Α ́66), παρατείνεται μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019. Η παράταση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τα ακίνητα που από 1.11.2018 έως την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης παραχωρήθηκαν κατά χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 7 και 10 του ν. 4061/2012. 

β) Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την περίπτωση β ́ της παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012, αγροτικά ακίνητα της περίπτωσης α ́ της παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012, τα οποία έμειναν αδιάθετα, δύναται να παραχωρηθούν μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019 σε νέους γεωργούς και επαγγελματίες αγρότες. Τα ακίνητα παραχωρούνται με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής των σχετικών αιτήσεων προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας της Χώρας.» 

Άρθρο 222

Αριθμός θέσεων μόνιμου προσωπικού στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» σε μικρούς νησιωτικούς δήμους 

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (Α ́ 212), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 86 του ν. 4604/2019 (Α ́ 50), προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Ειδικά οι Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού που ανήκουν στην κατηγορία των μικρών νησιωτικών δήμων της περίπτωσης στ ́ της παρ. 1 του άρθρου 2Α του ν. 3852/2010 (Α ́ 87) και υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, δύνανται να συνιστούν, με την ίδια διαδικασία, οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού των ίδιων κλάδων και κατηγοριών και μέχρι του ίδιου αριθμού με τις θέσεις που προβλέπονταν στην αρχική σύμβασή τους με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., κατά τα έτη 2011 ή 2012, για την παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», ακόμα και αν ο αριθμός αυτός υπερβαίνει τον αριθμό ενεργών συμβάσεων προσωπικού του Προγράμματος, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος». 

2. α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 86 του ν. 4604/2019, οι λέξεις «μέχρι τις 31.3.2019» αντικαθίστανται από τις λέξεις «μέχρι τις 30.4.2019». 

β. Στο τρίτο, μετά την προσθήκη εδαφίου με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018, οι λέξεις «σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο» αντικαθίσταται από τις λέξεις «σύμφωνα με την παράγραφο αυτή». 

Άρθρο 223

Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 1650/1986 (Α ́ 160) 

Η παρ. 3Α του άρθρου 30 του ν. 1650/1986 (Α ́ 160), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4409/2016 (Α ́ 136), αντικαθίσταται ως εξής: 

«3.Α. Μέρος των εισπραττόμενων προστίμων των προηγούμενων παραγράφων, καθώς και των προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 166 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν.δ. 210/1973 (Α ́277), των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 58 και των παραγράφων 3, 6 και 8 του άρθρου 59 του ν. 4512/2018 (Α ́5), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, το οποίο έχει καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγγράφεται ως πίστωση στον ειδικό κωδικό (ΑΛΕ), που έχει συσταθεί στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την κάλυψη δαπανών κάθε είδους μετακινήσεων στο πλαίσιο άσκησης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, όπως διενέργειας ελέγχων, αυτοψιών, επιθεωρήσεων, παραστάσεων ως μαρτύρων σε δικαστικές υποθέσεις, συμμετοχής σε επιτροπές, συναντήσεις εργασίας, εκπαιδεύσεων που συνδέονται αποκλειστικά με το ελεγκτικό έργο των Επιθεωρητών της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΣΕΕ ΥΠΕΝ) και συγκεκριμένα του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος (ΣΕΝΕ), του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ), καθώς και δαπανών προμηθειών τεχνολογικού εξοπλισμού και υπηρεσιών που αφορούν τις ανωτέρω δραστηριότητες. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον κωδικό του 

προηγούμενου εδαφίου δεν συνυπολογίζονται για τον καθορισμό των ανώτατων ορίων δαπανών του Ετήσιου Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι ανωτέρω πάσης φύσεως δαπάνες καλύπτονται από τις ανωτέρω εγγεγραμμένες πιστώσεις του πρώτου εδαφίου. Μετά την εξάντληση των ανωτέρω πιστώσεων, οι δαπάνες αυτές καλύπτονται από τους αντίστοιχους κωδικούς δαπανών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.» 

Άρθρο 224

Τροποποίηση του άρθρου 100 του ν. 4270/2014 (Α ́ 143) 

Η παράγραφος 2Α του άρθρου 100 του ν. 4270/2014 (Α ́143), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4409/2016 (Α ́136), αντικαθίσταται ως εξής: 

«2.Α. Επιτρέπεται η έκδοση ενιαίου Χ.Ε.Π., με έναν υπόλογο, χωρίς να απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση, για την κάλυψη δαπανών πολλαπλών μετακινήσεων των Επιθεωρητών της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΣΕΕ-ΥΠΕΝ) και συγκεκριμένα του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος (ΣΕΝΕ), του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ), με σκοπό τη διενέργεια προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων, την εκτέλεση εισαγγελικών παραγγελιών, την παράστασή τους σε δικαστήρια επί υποθέσεων που σχετίζονται με το ελεγκτικό τους έργο, τη διερεύνηση των συνθηκών ατυχημάτων σε χώρους της ελεγκτικής τους αρμοδιότητας, τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια, ημερίδες που συνδέονται αποκλειστικά με το ελεγκτικό τους έργο, καθώς και τη συμμετοχή τους σε συναντήσεις εργασίας και επιτροπές με χρονικό ορίζοντα δύο (2) μηνών.» 

Άρθρο 225

Τροποποίηση του άρθρου 71 του ν. 4342/2015 (Α ́ 143) 

Το άρθρο 71 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 71 

Παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το από 8.7.1993 προεδρικό διάταγμα (Δ ́ 795) και αφορούν σε κτίρια ή εγκαταστάσεις του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο Δημόσιο και εποπτεύονται από το Κράτος ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α ́ και β ́ βαθμού ή σε κτίρια που οι μελέτες τους είναι προϊόν Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, έως τις 31.12.2023, ακόμα και αν έχουν λήξει.» 

Άρθρο 226

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4425/2016 (Α ́ 185) 

Στον ν. 4425/2016 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 1. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 6 μετά τη φράση «και της Τράπεζας της Ελλάδος» προστίθεται η φράση «δύναται να». 

2. Στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 6 μετά τη φράση «της Τράπεζας της Ελλάδος» προστίθεται η φράση «δύναται να». 

3. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 13, όπως το νέο άρθρο 13 προστέθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4512/2018 (Α ́5) και το αρχικό καταργήθηκε με το άρθρο 89 του ν.4512/2018, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου για τα πιστωτικά ιδρύματα και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου για τις ΑΕΠΕΥ του ν. 4514/2018 (Α ́ 14), δύναται να θέτουν με αντίστοιχες αποφάσεις τους ειδικά κριτήρια για την επάρκεια συμμετοχής των ως άνω εποπτευόμενων από αυτές προσώπων.» 

Άρθρο 227

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4495/2017 (Α ́ 167) 

Στον ν. 4495/2017 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 26, όπως προστέθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 34 του ν. 4546/2018 (Α ́ 101), αναριθμείται ως 3 Α και διαγράφονται οι λέξεις «και τα ΚΕ.Σ.Α.». 

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 42 οι λέξεις «από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «από ελεγκτή δόμησης». 

3. Η περίπτωση ιδ ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 89 αντικαθίσταται ως εξής: 

«ιδ) σε κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο, ή σε κτίριο που είναι μνημείο κατά τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α ́ 153), με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 117 του παρόντος». 

4. Στο προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 99 η φράση «μέχρι τις 3.5.2019» αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι τις 3.11.2019». 

5. Στο άρθρο 102 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις : α) Στην περίπτωση β ́ της παραγράφου 2 η φράση «έως τις 8.4.2019» αντικαθίσταται με την φράση «έως τις 10.5.2019». 

β) Στην παράγραφο 2 προστίθεται περίπτωση δ ́ ως εξής:«δ. Κατά είκοσι τοις εκατό (20%), σε περιπτώσεις υπαγωγών των άρθρων 116 και 117 έως τις 8.11.2019.» 

γ) Στην περίπτωση α ́ της παραγράφου 3 η φράση «από τις 9.4.2019» αντικαθίσταται με τη φράση «από τις 11.5.2019». 

6. Στο άρθρο 108 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) Στην παράγραφο 5 προστίθεται περίπτωση δ ́ ως εξής:«δ) Σε περίπτωση διαφωνίας με το συνταχθέν πόρισμα του ελεγκτή δόμησης, ο κύριος του ακινήτου δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν του ανωτέρω πορίσματος να αιτηθεί από το αρμόδιο γραφείο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) τον ορισμό διαμεσολαβητή με αρμοδιότητα την εξέταση της σχετικής υπόθεσης και την προσπάθεια επίλυσης της διαφωνίας. Με την υποβολή της αίτησης του προηγούμενου εδαφίου διακόπτεται η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής της παραγράφου 10 κατά του πορίσματος του ελεγκτή δόμησης και αρχίζει νέα από την κοινοποίηση του πρακτικού αποτυχίας διαμεσολάβησης στον κύριο του ακινήτου. Δεν υπάγονται στη διαδικασία διαμεσολάβησης διαφωνίες που αφορούν απαγόρευση υπαγωγής ακινήτου στον ν. 4014/2011 (Α ́ 209) ή στον ν. 4178/2013 (Α ́ 174) ή στις διατάξεις του παρόντος, σύμφωνα με το άρθρο 89 

ή τις αντίστοιχες διατάξεις των ανωτέρω νόμων.» 

β) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η διαδικασία του δειγματοληπτικού ελέγχου, του τρόπου ορισμού ελεγκτή δόμησης, του ελέγχου των δηλώσεων και της διαμεσολάβησης, τα κριτήρια επιλογής του διαμεσολαβητή, το ύψος, η διαδικασία και ο υπόχρεος καταβολής της αποζημίωσης των ελεγκτών δόμησης και του διαμεσολαβητή, ο ορισμός και οι υποχρεώσεις του παρόχου ηλεκτρονικών υπηρεσιών και της ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος, οι υποχρεώσεις του ελεγκτή δόμησης και οι κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του με αυτές, ο καθορισμός τυχόν άλλων περιπτώσεων μη υπαγωγής στη διαδικασία διαμεσολάβησης, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.» 

7. Στο άρθρο 116 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) Ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: «Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις σε παραδοσιακό οικισμό και προστατευόμενες περιοχές». 

β) Στην περίπτωση α ́ της παραγράφου 2 η φράση «των παραγράφων 1,10 και 11» αντικαθίσταται με τη φράση «των περιπτώσεων α ́, ι ́ και ια ́». 

γ) Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 η λέξη «υπαγωγή» αντικαθίσταται με τη φράση «ολοκλήρωση της υπαγωγής». 

δ) Μετά την περίπτωση ε ́ της παραγράφου 3 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Μέχρι τη συγκρότηση του Τοπικού Παρατηρητηρίου, ως Πρόεδρος της ως άνω επιτροπής ορίζεται ένας αρχιτέκτονας από την Περιφέρεια, με τον αναπληρωτή του.». 

ε) Στην περίπτωση α ́ της παραγράφου 4 η φράση «τεχνική έκθεση μηχανικού» αντικαθίσταται με τη φράση «αρχιτεκτονική αποτύπωση η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση μηχανικού». 

στ) Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής: «9.α) Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις κατηγορίας 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 96, καθώς και πολεοδομικές παραβάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 81, σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στο περιβάλλον μνημείων που προστατεύονται με τις διατάξεις του ν. 3028/2002, εξαιρούμενων των ζωνών Α ́ με την επιφύλαξη της περίπτωσης θ ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του παρόντος, καθώς και σε τόπους που έχουν διπλό χαρακτηρισμό (όπως παραδοσιακός οικισμός και ιστορικός τόπος) τακτοποιούνται κατόπιν γνωμοδότησης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με την εξής διαδικασία: 

Αρχικά υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό σύστημα δήλωση υπαγωγής κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 81 και στις περιπτώσεις α ́, ι ́ και ια ́ του άρθρου 99. Ακολουθεί η υποβολή αιτήσεως του ενδιαφερομένου προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Εν συνεχεία, το κατά νόμο αρμόδιο όργανο ή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού γνωμοδοτεί, με την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, αν από την υπαγωγή προκαλείται ή όχι άμεση ή έμμεση βλάβη στο πολιτιστικό αγαθό. Η γνωμοδότηση αυτή εκδίδεται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως του ενδιαφερομένου στην αρμόδια υπηρεσία του Υ-  

πουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Μετά την έκδοση της ως άνω γνωμοδότησης, ή σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, η δήλωση υπαγωγής εξετάζεται από επταμελή επιτροπή που συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού και συνεδριάζει εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση της γνωμοδότησης ή από τη λήξη της προθεσμίας έκδοσής της, εφαρμοζομένων κατ' αναλογία των οριζόμενων στις περιπτώσεις β ́, γ ́ και δ ́ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 4. Η σύνθεση της επιτροπής είναι όμοια με αυτή της επιτροπής της παραγράφου 3 με την προσθήκη δύο (2) μελών ήτοι, ενός αρχιτέκτονα και ενός αρχαιολόγου, υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τους αναπληρωτές τους.» 

9. β) Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις κατηγορίας 5 του άρθρου 96 σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στο περιβάλλον μνημείων που προστατεύονται με τις διατάξεις του ν. 3028/2002, εξαιρουμένων των ζωνών Α ́ με την επιφύλαξη της περίπτωσης θ ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 89, καθώς και αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις κατηγορίας 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 96 και πολεοδομικές παραβάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 81 στο περιβάλλον Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς, εξαιρουμένων των ζωνών Α ́ με την επιφύλαξη της περίπτωσης θ ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 89, τακτοποιούνται μετά από έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με την εξής διαδικασία:Αρχικά υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό σύστημα δήλωση υπαγωγής κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 81 και στις περιπτώσεις α ́, ι ́ και ια ́ του άρθρου 99.Ακολουθεί η υποβολή αιτήσεως του ενδιαφερομένου προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Εν συνεχεία, εξετάζεται η δήλωση υπαγωγής του ενδιαφερομένου και εκδίδεται απόφαση έγκρισης ή μη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου. Με την ανωτέρω διαδικασία δύναται να επιβάλλονται όροι και περιορισμοί στον όγκο, τη μορφή και τη χρήση για την προσαρμογή του αυθαιρέτου στο προστατευόμενο περιβάλλον. Μετά την έγκριση της υπαγωγής με την ως άνω διαδικασία ολοκληρώνεται η υπαγωγή των ως άνω αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων και πολεοδομικών παραβάσεων τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του νόμου.» 

ζ) Η παράγραφος 10 καταργείται. 8. Στο άρθρο 117 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής : «9. Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις σε χαρακτηρισμένα νεότερα μνημεία, σε κτίρια που βρίσκονται εντός τμημάτων πόλεων ή οικισμών που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία, καθώς και σε κτίρια που βρίσκονται εντός Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς, τακτοποιούνται μετά από απόφαση έγκρισης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 9β του άρθρου 116.» 

β) Η παράγραφος 10 του άρθρου 117 αντικαθίσταται ως εξής: 

«10. Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις επί κτιρίων χαρακτηρισμένων τόσο ως διατηρητέων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή άλλον αρμόδιο Υπουργό 

όσο και ως νεότερων μνημείων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπάγονται στις ρυθμίσεις του παρόντος ως εξής: 

Αρχικά υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό σύστημα δήλωση υπαγωγής κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 81 και στις περιπτώσεις α ́, ι ́ και ια ́ του άρθρου 99. Ακολουθεί η υποβολή αιτήσεως του ενδιαφερομένου προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 του άρθρου 116. Εν συνεχεία, το κατά νόμον αρμόδιο όργανο ή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού γνωμοδοτεί, με την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, αν από την υπαγωγή προκαλείται ή όχι άμεση ή έμμεση βλάβη στο νεότερο μνημείο. Η γνωμοδότηση αυτή εκδίδεται εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από την υποβολή της αιτήσεως του ενδιαφερομένου στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Μετά την έκδοση της ως άνω γνωμοδότησης, ή σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, η δήλωση υπαγωγής εξετάζεται, εφαρμοζόμενων κατ' αναλογία των οριζόμενων στις περιπτώσεις β ́, γ ́ και δ ́ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 4 του άρθρου 116, από εννεαμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και συνεδριάζει εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση της γνωμοδότησης ή από τη λήξη της προθεσμίας έκδοσής της στην έδρα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η επιτροπή αποτελείται από ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτού ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του, τέσσερα (4) μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) με την ιδιότητα του αρχιτέκτονα, που ορίζονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και τέσσερα (4) μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Νεότερων Μνημείων (ΚΣΝΜ), που ορίζονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.» 

Άρθρο 228

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4512/2018 (Α ́ 5) 

Στον ν. 4512/2018 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 59 η φράση «στην παρ. 3» αντικαθίσταται με τη φράση «στις παραγράφους 3 και 6» και η φράση «στην παρ. 4» αντικαθίσταται με τη φράση «στις παραγράφους 4 και 6».2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 22 του άρθρου 68 η φράση «με το 20%» αντικαθίσταται με τη φράση «με το 10%». 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 22 του άρθρου 68 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η εγγυητική επιστολή θα προσαυξάνεται κάθε έτος κατά το 10% του προβλεπόμενου ποσού αποκατάστασης για τα επόμενα πέντε (5) έτη και κατά το 20% για τα τελευταία δύο (2) έτη, έτσι ώστε πριν από τη λήξη της οκταετίας να καλύπτεται το 100% της προβλεπόμενης δαπάνης.» 

Άρθρο 229

Εγκαταστάσεις Αποσυμπίεσης Πεπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) 

1. Η χωροθέτηση των Εγκαταστάσεων Αποσυμπίεσης 

Πεπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG), για την τροφοδοσία του δικτύου διανομής απομακρυσμένων από το δίκτυο μεταφοράς πόλεων, επιτρέπεται: α) σε εκτός σχεδίου περιοχές, σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων από το όριο πόλεως και σε απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων από χώρους συνάθροισης κοινού και β) σε περιοχές βιομηχανικού και βιοτεχνικού πάρκου (ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ), ανεξαρτήτως βαθμού όχλησης. 

2. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται σε νομίμως αδειοδοτημένες και ήδη λειτουργούσες Εγκαταστάσεις Αποσυμπίεσης Πεπιεσμένου Φυσικού Αερίου. 

Άρθρο 230

Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας 

1. Οι υπάλληλοι των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων Οικονομικών Υπηρεσιών των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια, κατά τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα (ν. 3528/2007, Α ́ 26). 

2. Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4551/2018 (Α ́ 116), τροποποιείται ως εξής: 

«Μέχρι την έκδοση του ΦΕΚ διοριστέων της προκήρυξης αυτής, στις αντίστοιχες θέσεις νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού απασχολούνται, με απόφαση του συλλογικού ή του μονομελούς οργάνου διοίκησης των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όσοι παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές, μέχρι την κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 305/2017 πράξης του Κλιμακίου του I Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επειδή συντρέχει εξαιρετικός λόγος δημόσιας υγείας, που επιβάλλει την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη μέχρι την πλήρωση των θέσεων του πρώτου εδαφίου κάλυψη, αντίστοιχων υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα και ανάγονται στην προστασία της δημόσιας υγείας.» 

3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3984/2011 (Α ́ 150) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Οι αυτόλογες μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων διενεργούνται στα νοσηλευτικά ιδρύματα του ανωτέρω εδαφίου, καθώς και σε ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες έχουν λάβει τη σχετική άδεια.» 

Άρθρο 231

Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν.4281/2014 (Α ́ 160), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του ν. 4597/2019 (Α ́ 35), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: 

«3. Παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι 31 Μαΐου 2019 οι προθεσμίες της υποπαραγράφου 10 της παραγράφου Β.3 του Μέρους Β ́ της υπ’ αριθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 (Β ́ 1932) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της παραγράφου Γ.9 της υπ’ αριθμ. 2/3872/ΔΠΓΚ/13.1.2017 (Β ́ 54) κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών.» 

Άρθρο 232

Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών Αυτοτελές 

Γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer-DPO), το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών. 

2. Μετά την περίπτωση (ε) της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ.142/2017 (Α ́ 181) προστίθεται περίπτωση (στ ́), ως εξής: 

«(στ) Αυτοτελές Γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer-DPO), υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών.» 

3. Μετά το άρθρο 7 του π.δ. 142/2017 προστίθεται νέο άρθρο 7Α, ως εξής: 

«Άρθρο 7Α Αυτοτελές Γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

1. Το Αυτοτελές Γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer-DPO) συνιστάται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου του 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, EL L119, στο εξής «Γ.Κ.Π.Δ.»). Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) εποπτεύει όλες τις πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και διασφαλίζει την προστασία προσωπικών δεδομένων εντός του Υπουργείου Οικονομικών. Έχει, ιδίως, τις εξής αρμοδιότητες: 

(α) Ενημερώνει και συμβουλεύει τον, κατά την έννοια των περιπτώσεων 7 και 8 του άρθρου 4 του Γ.Κ.Π.Δ., υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία, αντίστοιχα και τους υπαλλήλους του Γραφείου που εκτελούν την επεξεργασία για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γ.Κ.Π.Δ. και από άλλες διατάξεις της εθνικής ή της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

(β) Παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον Γ.Κ.Π.Δ. και με άλλες διατάξεις της εθνικής ή της ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με τις πολιτικές του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης της κατάρτισης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας και της διενέργειας των σχετικών ελέγχων. 

(γ) Παρέχει συμβουλές, όταν ζητείται για την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων και παρακολουθεί την υλοποίησή της σύμφωνα με το άρθρο 35 του Γ.Κ.Π.Δ.. 

(δ) Είναι το πρώτο σημείο επαφής για την εποπτική αρχή και τα υποκείμενα των δεδομένων για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία αυτών, περιλαμβανομένης της διενέργειας προηγούμενης διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Γ.Κ.Π.Δ., αλλά και για οποιοδήποτε άλλο θέμα. 

(ε) Συνεργάζεται με την εποπτική αρχή. 2. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DΡΟ), διευκολύνει τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ. και της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων, όπως εποπτικής αρχής και υποκειμένων των δεδομένων. Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός και δεν φέρει προσωπική ευθύνη για τη μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό. 

Δεν απολύεται ούτε υφίσταται κυρώσεις από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία επειδή επιτέλεσε τα καθήκοντά του και λογοδοτεί απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του Γ.Κ.Π.Δ.. Υπεύθυνος να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ. και την εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Γ.Κ.Π.Δ. και την εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον Γ.Κ.Π.Δ. και την εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

3. Το Γραφείο έχει πενταμελή σύνθεση, αποτελούμενο από τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ως Επικεφαλής του Γραφείου, έναν (1) υπάλληλο ΠΕΠληροφορικής, έναν (1) υπάλληλο ΠΕ-Διοικητικού-Οικονομικού με πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, έναν (1) υπάλληλο ΠΕ-ΔιοικητικούΟικονομικού με πτυχίο Νομικής Σχολής και έναν (1) υπάλληλο ΔΕ-Προσωπικού Η/Υ. 

4. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι υπάλληλοι του Γραφείου δεσμεύονται, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, από την τήρηση του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.». 

Άρθρο 233

Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 142/2017 

«1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών και ειδικότερα στο Τμήμα Α ́ Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικής Πολιτικής και Ελέγχων της Διεύθυνσης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών, Γραφείο Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων για την Ιχνηλασιμότητα καπνικών προϊόντων, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα. 

2. Μετά την περίπτωση (α) της παρ. 3 του άρθρου 28 του π.δ. 142/2017, προστίθενται εδάφια, ως εξής: 

«Στο Τμήμα Α ́ υπάγεται το Γραφείο Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων για την Ιχνηλασιμότητα καπνικών προϊόντων και οι αρμοδιότητές του είναι οι εξής: 

(α) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η παραγωγική λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων που αφορούν στην Ιχνηλασιμότητα καπνικών προϊόντων. 

(β) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η παραγωγική λειτουργία των συστημάτων που αφορούν στην πάταξη της λαθρεμπορίας προϊόντων που σχετίζεται με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Το Γραφείο έχει επταμελή σύνθεση, αποτελούμενο από τέσσερις (4) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ κλάδου Πληροφορικής, έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΤΕ κλάδου Πληροφορικής και δύο (2) υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ κλάδου Προσωπικού Η/Υ.» 

Άρθρο 234

Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4172/2013 

1. Στο άρθρο 26 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: 

«8. Στις επιχειρήσεις επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης της εταιρείας «Οργανισμός Προ- 

γνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.) παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης για τις πραγματοποιούμενες πωλήσεις τους, ποσοστού με κλίμακα ενάμισι τοις εκατό (1,5%) για αξίες μέχρι 500.000 ευρώ και ένα τοις εκατό (1%) για αξίες από 500.001 έως 1.000.000 ευρώ, ως ποσό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων. 

Για τον υπολογισμό της ως άνω έκπτωσης δεν προσμετρώνται οι πραγματοποιούμενες πωλήσεις από τυχερά παίγνια μέσω παιγνιομηχανημάτων που αδειοδοτήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 (Α ́ 180).» 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουάριου 2018 και μετά. 

Άρθρο 235

Θέματα Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 

1.α. Στο έβδομο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 (Α ́ 204) οι λέξεις «άνω των δυόμισι χιλιάδων (2.500) ευρώ» αντικαθίστανται με τις λέξεις «άνω των χιλίων (1.000) ευρώ πλην ΦΠΑ» και μετά τις λέξεις «και κάθε συμπληρωματικής» προστίθενται οι λέξεις «ή τροποποιητικής». 

β. Η περίπτωση α ́ ισχύει αναδρομικά από τη θέση σε ισχύ του ν. 4605/2019 (Α ́ 52). 

2. Στον Οργανισμό και Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., που θεσπίσθηκε με την παρ. Α ́. του άρθρου 53 του ν. 4605/2019 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 

α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 διαγράφονται οι λέξεις «πλην του επιδόματος ευθύνης,». 

β. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 διαγράφονται οι λέξεις «τον ίδιο ή», 

γ. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 14 διαγράφεται η λέξη «δεν» και η λέξη «αλλά» αντικαθίσταται από τη λέξη «και». 

δ. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 διαγράφονται οι λέξεις «πλην του επιδόματος ευθύνης». 

3. α. Στην παρ. 7 του άρθρου 67 του ν. 4605/2019 οι λέξεις «άρθρου 44» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρου 45». 

β. Η περίπτωση α ́ ισχύει αναδρομικά από τη θέση σε ισχύ του ν. 4605/2019. 

4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4013/2011 καταργείται. 

5. Το έβδομο εδάφιο της περίπτωσης ζ ́ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Αν διαπιστωθεί από την Αρχή παραβίαση του εθνικού ή του ευρωπαϊκού δικαίου επί των δημοσίων συμβάσεων, με σχετική απόφασή της, η οποία λαμβάνεται κατ' εκτίμηση της σοβαρότητας της διαπιστωθείσας παραβίασης, απευθύνει τις προσήκουσες απλές ή υποχρεωτικές συστάσεις ή διακόπτει την πρόοδο των διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας από την Αρχή· σε περίπτωση διακοπής, οι διαδικασίες δεν μπορούν να συνεχισθούν χωρίς απόφασή της που να παρέχει την έγγραφη συναίνεσή της για την πρόοδό τους.» 

6. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ ́ της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4013/2011 η λέξη «πενταετή» αντικαθίσταται με τη λέξη «τριετή». 

7. Στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 4013/2011 προστίθε- 

ται παράγραφος 8 ως εξής: 

«8. Για την υποβοήθηση του Προέδρου της Αρχής στην άσκηση των καθηκόντων του συνιστώνται, πέραν των αναφερομένων στον Οργανισμό της Αρχής οργανικών θέσεων, τρεις οργανικές θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις οποίες εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3297/2004 (Α ́ 259) και, ως προς τις αποδοχές, το Κεφάλαιο Β ́ του ν. 4354/2015 (Α ́ 176). Σε περίπτωση αποσπάσεως για την πλήρωση των θέσεων του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζεται η διάταξη του τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.» 

Άρθρο 236

Τροποποίηση του ν. 4314/2014 (Α ́ 265) 

Το άρθρο 54Α του ν. 4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 54Α 

1. Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης υπέχει θέση «Υπευθύνου Επεξεργασίας», κατά την έννοια της περίπτωσης 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (εφεξής «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων»), για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων σε πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία ΕΔΕΤ, το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ. ΕΟΧ), το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και υλοποιούνται στο πλαίσιο των σχετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Ο σκοπός της επεξεργασίας των προαναφερόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η διαχείριση των προγραμμάτων αυτών, καθώς και η άσκηση αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν λόγω διαχείριση. 

2. Όλοι οι μη ανήκοντες στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης φορείς (Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος νόμου, Ενδιάμεσοι Φορείς και Δικαιούχοι), ως προς τις πράξεις, τις οποίες διενεργούν για την εξυπηρέτηση του σκοπού επεξεργασίας της παραγράφου 1, υπέχουν θέση «Εκτελούντος την Επεξεργασία» για λογαριασμό του «Υπεύθυνου Επεξεργασίας» της παραγράφου 1, κατά την έννοια της περίπτωσης 8 του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, προς τις οδηγίες και τις υποχρεώσεις που θέτει ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», καθώς και προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία κατά τη διαχείριση των ανωτέρω πράξεων. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ορίζεται «Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων», σύμφωνα με το άρθρο 37 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, για όλες τις Υπηρεσίες των παραγράφων 1 και 2 και ρυθμίζονται ζητήματα, όπως η θέση, τα καθήκοντά του, η διάρκεια της θητείας του και άλλα ειδικότερα σχετικά θέματα. 

4. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για 

τους σκοπούς της διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν λόγω διαχείριση, πραγματοποιείται ιδίως υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων των περιπτώσεων γ ́ και ε ́ της παραγράφου1 του άρθρου 6 και της περίπτωσης ζ ́ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.»

Άρθρο 237

Ρύθμιση θεμάτων Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

1. Στο τέλος της περίπτωσης α ́ του άρθρου 2 του ν. 1100/1980 (Α ́ 295) προστίθενται οι λέξεις «ή επί οποιουδήποτε θέματος αρμοδιότητάς του.» 

2. Η περίπτωση ζ ́ του άρθρου 2 του ν. 1100/1980 αντικαθίσταται ως εξής: 

«ζ) Η προάσπιση των επιστημονικών, επαγγελματικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συμφερόντων, η μέριμνα για την προαγωγή και την προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, καθώς και η τήρηση από τα εν λόγω πρόσωπα των κανόνων της δεοντολογίας και αξιοπρέπειας κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, με την επιβολή πειθαρχικών ή διοικητικών κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβίασης αυτών.» 

3. Η περίπτωση η ́ του άρθρου 2 του ν. 1100/1980 αντικαθίσταται ως εξής: 

«η) Η χορήγηση στα μέλη του, όταν χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους, πιστοποιητικού για την επάρκειά τους στην άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας του οικονομολογικού επαγγέλματος.» 

4. Η περίπτωση θ ́ του άρθρου 2 του ν. 1100/1980 αντικαθίσταται ως εξής: 

«θ) Η συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς επιμελητηρίων και σε λοιπούς συναφείς οργανισμούς, η ανάπτυξη σχέσεων με αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών, η οργάνωση και η συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις για την προώθηση των σκοπών του.» 

5. Η περίπτωση ι ́ του άρθρου 2 του ν. 1100/1980 αντικαθίσταται ως εξής: 

«ι) Η σύμπραξη με νομικά πρόσωπα, τα οποία ανήκουν στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α ́ 65), σε τομείς αρμοδιότητάς του για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών.» 

6. Μετά την περίπτωση ια ́ του άρθρου 2 του ν. 1100/1980 προστίθενται περιπτώσεις ιβ ́, ιγ ́, ιδ ́ και ιε ́ ως εξής: 

«ιβ) Η έκδοση περιοδικών και συγγραμμάτων, η οργάνωση διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων και η λήψη κάθε μέτρου που συμβάλλει στη συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση των μελών του και των μη μελών του, κατόχων επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού που χορηγείται από το Ο.Ε.Ε.. Για την ανάπτυξη των παραπάνω το Ο.Ε.Ε. δύναται να εφαρμόσει νέες τεχνολογίες. 

ιγ) Η υλοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο. 

ιδ) Η παροχή διαρκούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στα μέλη του και στους λογιστές φοροτεχνικούς. 

ιε) Η προβολή της δραστηριότητας και των υπηρεσιών του με δημοσιεύσεις στα σύγχρονα μέσα μαζικής επικοι- 

νωνίας ή με άλλο πρόσφορο τρόπο.» 

7. Στο άρθρο 3 του ν. 1100/1980 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής: 

«9. Αν μέλος εγγράφηκε στο μητρώο μελών του Ο.Ε.Ε. προσκομίζοντας πλαστό πτυχίο, το Ο.Ε.Ε. διαγράφει αυτό από το εν λόγω μητρώο. Στην ποινική δίκη που αφορά την πλαστογραφία ή τη χρήση πλαστού εγγράφου του προηγούμενου εδαφίου, το Ο.Ε.Ε. δύναται να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγον για την υποστήριξη της κατηγορίας.» 

8. Οι περιπτώσεις γ ́ και θ ́ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1100/1980 καταργούνται. 

9. Στην περίπτωση ε ́ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1100/1980 προστίθενται οι λέξεις «ή επαγγελματικών ταυτοτήτων». 

10. Η περίπτωση η ́ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1100/1980 αντικαθίσταται ως εξής: 

«η) οι κληρονομιές, κληροδοσίες, χορηγήσεις και δωρεές των μελών του, τραπεζών, συνεταιρισμών, οργανισμών, συλλόγων, κοινοπραξιών ή εταιρειών, ή οποιουδήποτε τρίτου,». 

11. Η περίπτωση ζ ́ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1100/1980 αντικαθίσταται ως εξής: 

«ζ) οι κρατήσεις στις αμοιβές των ελεγκτών ΑΕ και ΕΠΕ και των οικονομολόγων μελετητών, μελών του Ο.Ε.Ε.,» 

12. Η περίπτωση κ ́ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1100/1980 αναριθμείται σε ια ́. 

13. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1100/1980 προστίθενται περιπτώσεις ιβ ́, ιγ ́, ιδ ́, ιε ́και ιστ ́ ως εξής: 

«ιβ) έσοδα από τις επιβαλλόμενες στα μέλη χρηματικές ποινές λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων, 

ιγ) επιχορηγήσεις από κοινοτικούς πόρους, ιδ) έσοδα από την καταχώριση διαφημίσεων, ιε) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης προς τα μέλη, λογιστές φοροτεχνικούς ή τρίτα πρόσωπα, 

ιστ) έσοδα από την εκπόνηση μελετών, ερευνών για λογαριασμό φορέων του δημοσίου.» 

14. Στο άρθρο 4 του ν. 1100/1980 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 

«6. Η κατανομή των πόρων του Ο.Ε.Ε. γίνεται από την Κεντρική Διοίκηση με γνώμονα τις λειτουργικές ανάγκες του Επιμελητηρίου και των Περιφερειακών Τμημάτων του.» 

15. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 1100/1980 μετά τις λέξεις « Τα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε.» προστίθενται οι λέξεις «και οι Πρόεδροι των Τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων του Ο.Ε.Ε.». 

16. Η παρ. 2 του άρθρου 246 του ν. 4072/2012 (Α ́ 86) αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κατόπιν εισήγησης της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε., εκδίδεται ο Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών, ο οποίος περιλαμβάνει τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής του, τα καθήκοντα, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τον τρόπο άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού, τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας, τις διοικητικές κυρώσεις κατά των παραβατών, το όργανο και τη διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, τη διευθέ- 

τηση των εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.» 

Άρθρο 238

Λύση αστικών εταιρειών των Επιμελητηρίων και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και ρύθμιση θεμάτων προσωπικού 

1. Τα Επιμελητήρια και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.) μπορούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Διοικητικής Επιτροπής αντίστοιχα, να αναλάβουν τις πάσης φύσεως αρμοδιότητες των εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που συνέστησαν πριν τη δημοσίευση του ν. 4497/2017 (Α ́ 171). Οι ανωτέρω εταιρίες λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4072/2012 (Α ́ 86) και του Αστικού Κώδικα. Το οικείο Επιμελητήριο ή η Κ.Ε.Ε. αντίστοιχα αναλαμβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των εταιριών αυτών. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου ή της Διοικητικής Επιτροπής της Κ.Ε.Ε., το πάσης φύσεως προσωπικό των εταιριών της ανωτέρω παραγράφου, που έχει προσληφθεί μέχρι την δημοσίευση του ν. 4497/2017, μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας στο οικείο Επιμελητήριο ή την Κ.Ε.Ε.. Αν πρόκειται για προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων που κατέχει. Οι παραπάνω προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν. 

3. Εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1, τα Επιμελητήρια και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες της παραγράφου 1, υποβάλλουν γνώμη για την τροποποίηση των Οργανισμών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 81 και 85 του ν. 4497/2017. 

4. Οι αποφάσεις των παραγράφων 1 και 2 εκδίδονται το αργότερο εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος. Ειδικά για εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα τα οποία έχουν εγκριθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος ή θα εγκριθούν μέχρι τις 31 Μαΐου 2019, η απόφαση της παραγράφου 1 λαμβάνεται εντός μηνός από την ολοκλήρωση των ανωτέρω έργων. 

5. Στο τέλος της περίπτωσης η ́ της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4497/2017 προστίθενται εδάφια ως εξής: 

«Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να αυξηθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από τεκμηριωμένο αίτημα επιμελητηρίου, με σκοπό, αποκλειστικά, την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας υπαλλήλων εμπορικών ή βιοτεχνικών συλλόγων ή Ομοσπονδιών αυτών, οι οποίοι είχαν προσληφθεί πριν από τη δημοσίευση του παρόντος». 

Άρθρο 239

Τροποποίηση του ν. 3982/2011 (Α ́ 143) 

α. Η παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΑΝΕΠ μπορεί να με- 

τέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α ́ 28), πριν την τροποποίηση αυτού με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009 (A ́ 234), συνεταιρισμοί, νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα ή κοινοπραξίες αυτών, αυτοτελώς ή ως μέλη ενώσεων τους, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, σύνδεσμοι αυτών, δημοτικές και περιφερειακές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες αυτών, κατ' εξαίρεση των αριθμητικών περιορισμών των άρθρων 107 και 194 του ν. 3852/2010 (Α ́ 87), το Ελληνικό Δημόσιο και τα επιμελητήρια (ως Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.). Σε κάθε περίπτωση στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΑΝΕΠ μπορεί να μετέχουν κύριοι ιδιοκτησιών γης της προτεινόμενης έκτασης και επιχειρήσεις εγκατεστημένες μέσα στην έκταση του Επιχειρηματικού Πάρκου κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 54.» 

β. Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 3982/2011 ως εξής: 

«Προϋπόθεση για την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με Ο.Τ.Α., σε Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις, είναι να έχει συσταθεί ΕΑΝΕΠ με σκοπό την ίδρυση Επιχειρηματικού Πάρκου του άρθρου 43 του παρόντος.» 

Άρθρο 240

Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) 

Στον ν. 2552/1997 (Α ́266) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 3, όπως το εδάφιο αυτό τροποποιήθηκε με την περίπτωση β ́ της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 (Α ́ 152), αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η Σύγκλητος αποτελείται από τον Πρύτανη, τον Αντιπρύτανη, τους Κοσμήτορες, τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικοί (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.) και ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. από κάθε Σχολή.» 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 5, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του έβδομου άρθρου του ν. 4405/2016 (Α ́ 129), αντικαθίσταται ως εξής: « Με απόφαση της Συγκλήτου μεταφέρεται ποσοστό έως 25%, επί του ύψους της οικονομικής συμμετοχής των φοιτητών, από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος στον Ε.Λ.Κ.Ε.. Το ποσό αυτό χρησιμοποιείται για την ανάθεση έργων για τη διοικητική υποστήριξη του Ιδρύματος, την ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών, την εφαρμογή των συστημάτων Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνίας, την εφαρμογή του ιδιαίτερου συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και για κάθε άλλη απαραίτητη, για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της λειτουργίας του Ιδρύματος, δαπάνη. Η διαχείριση του ως άνω ποσοστού πραγματοποιείται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και αποτελεί έσοδό του. Η απόφαση της Συγκλήτου για τη μεταφορά στον Ε.Λ.Κ.Ε. του ως άνω ποσοστού μπορεί να εκδίδεται εφάπαξ ή κατά περίπτωση.». 3. Ύστερα από το άρθρο 9 προστίθεται άρθρο 9Α ως εξής: 

«Άρθρο 9Α Εθνικό Κέντρο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.) 

1. Στο Ε.Α.Π. ιδρύεται Εθνικό Κέντρο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.) ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα την Αθήνα. 

2. Σκοπός του Ε.Κ.ΕΠ.Ε. είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η αξιολόγηση και η αποτίμηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, που πραγματοποιούνται διά ζώσης ή εξ αποστάσεως, για τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των υποψήφιων μελών των κατηγοριών αυτών, προσωπικού. 

3. Για την εκπλήρωση του σκοπού του το Ε.Κ.ΕΠ.Ε.: α) Εφαρμόζει σύγχρονες επιμορφωτικές μεθόδους, με τη μελέτη και εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης, εξ αποστάσεως διδασκαλία και εν γένει χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. β) Εφαρμόζει μεθοδολογία ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών για τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων. 

γ) Εκπονεί μελέτες και διενεργεί έρευνες σε θέματα που σχετίζονται με τον σκοπό του και παρέχει τα πορίσματα και συμπεράσματα αυτών στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

δ) Συμμετέχει σε διαγωνισμούς για την ανάληψη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον σκοπό του. 

ε) Καταγράφει, αναπτύσσει και τεκμηριώνει καινοτόμες μεθόδους, καλές πρακτικές και τεχνογνωσία σε θέματα εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού διά ζώσης και εξ αποστάσεως. 

στ) Συμβάλλεται με άλλα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς που ανήκουν στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς, και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στα ως άνω ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης και στους ως άνω φορείς. 

4. Για την επίτευξη των σκοπών του το Ε.Κ.ΕΠ.Ε. συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και το Τμήμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.5. Το Ε.Κ.ΕΠ.Ε. διοικείται από εννεαμελές Συμβούλιο που συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου, με την οποία ορίζονται και ο Πρόεδρος και οι δύο (2) Αντιπρόεδροι μεταξύ των μελών του. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης. Τα μέλη του Συμβουλίου είναι μέλη Δ.Ε.Π. του ιδρύματος, κατά προτίμηση με εμπειρία σχετική με τις δράσεις του Ε.Κ.ΕΠ.Ε., όπως ιδίως στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ή των υποψήφιων εκπαιδευτικών στη μάθηση από απόσταση ή στην εκπαίδευση ενηλίκων ή στη χρησιμοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας και στην παραγωγή προτύπων εκπαιδευτικού και πληροφοριακού υλικού, καθώς και υλικού αξιολόγησης για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Ο Πρόεδρος και οι δύο (2) Αντιπρόεδροι ασκούν τις αρμοδιότητες των παραγράφων 8 και 9, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που τους ανατίθεται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Κέντρου, και απαλλάσσονται των διδακτικών τους καθηκόντων στο Ε.Α.Π.. Η κατοχή των θέσεων του Προέδρου και των Αντιπροέδρων είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή θέσης μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης στο Ε.Α.Π.. 

6. Αν για οποιονδήποτε λόγο, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου απουσιάζει ή προσωρινά κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο 

του Συμβουλίου που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης.7. Το Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

α) αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και τη λειτουργία του Ε.Κ.ΕΠ.Ε., β) ρυθμίζει θέματα λειτουργίας και χρήσης των υποδομών και των εξοπλισμών του, γ) διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Κέντρου, δ) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέσματα από τις δραστηριότητες του Κέντρου, ε) λαμβάνει κάθε άλλη σχετική απόφαση για ενέργειες που σχετίζονται με την εκπλήρωση του σκοπού του Κέντρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. 

8. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου συγκαλεί το Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών του, εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος του Συμβουλίου και επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής και την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Ε.Κ.ΕΠ.Ε.. 

9. Οι Αντιπρόεδροι του Συμβουλίου μεριμνούν για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου στον τομέα ευθύνης τους, ο οποίος καθορίζεται με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου. 

10. Ως διδάσκοντες στα επιμορφωτικά προγράμματα απασχολούνται μέλη Δ.Ε.Π. και Σ.Ε.Π. του ιδρύματος. 

11. Για την παρακολούθηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων, οι επιμορφούμενοι μπορεί να καταβάλουν οικονομική συμμετοχή, σύμφωνα με την περίπτωση β ́ της παραγράφου 6 του άρθρου 5. 

12. Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο Ε.Κ.ΕΠ.Ε. χώροι και εξοπλισμοί του Ε.Α.Π. για την εγκατάσταση και λειτουργία του. 

13. Για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Ε.Κ.ΕΠ.Ε. συνιστάται Γραμματεία, η οποία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, κατά την έννοια της περίπτωσης α ́ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α ́ 174). 

14. Πόροι του Ε.Κ.ΕΠ.Ε. είναι: α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και τις Δημόσιες Επενδύσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που χορηγούνται στο Ε.Α.Π. ειδικά για τη λειτουργία του Ε.Κ.ΕΠ.Ε., 

β) χρηματοδοτήσεις από ερευνητικά ή άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και του Ελληνικού Δημοσίου, 

γ) δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, χορηγίες από τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων, 

δ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και την εκπόνηση μελετών για λογαριασμό τρίτων, 

ε) οικονομική συμμετοχή των επιμορφούμενων, εφόσον προβλέπεται για την παρακολούθηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων, 

στ) ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, μπορεί να διατίθενται πόροι του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος για την ανάπτυξη του Ε.Κ.ΕΠ.Ε.. 15. Η οικονομική διαχείριση των πόρων του Ε.Κ.ΕΠ.Ε. γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Α.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 50 έως 68 του ν. 4485/2017 (Α ́ 114). 16. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Ε.Κ.ΕΠ.Ε., καταρτίζεται 

ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας καθορίζονται: 

α) ο τρόπος λειτουργίας του Ε.Κ.ΕΠ.Ε., καθώς και τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης, αξιολόγησης και αποτίμησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων, 

β) η διάρκεια των επιμορφωτικών προγραμμάτων και ο τύπος των απονεμόμενων πιστοποιητικών, 

γ) τα πρόσθετα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Συμβουλίου, 

δ) οι ειδικότερες αρμοδιότητες του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και του Συμβουλίου, 

ε) η διαδικασία παύσης του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των λοιπών μελών του Συμβουλίου, 

στ) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση του Ε.Κ.ΕΠ.Ε., 

ζ) οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του προσωπικού,η) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την απασχόληση, τις αμοιβές και τις μετακινήσεις των απασχολουμένων στο Ε.Κ.ΕΠ.Ε., 

θ) οι τρόποι αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων του κέντρου, 

ι) οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων του, 

ια) η διαχείριση και η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας, ιβ) θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, ιγ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση του Ε.Κ.ΕΠ.Ε., την εύρυθμη λειτουργία του και την εκπλήρωση του σκοπού του. 

17. Για τις υπηρεσίες που παρέχουν στο Ε.ΚΕ.Π.Ε., ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι λαμβάνουν αμοιβή, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και καταβάλλεται από ίδιους πόρους του ιδρύματος. Τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, εκτός από οδοιπορικά έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησης, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Δ.9 της παραγράφου Δ. του ν. 4336/2015 (Α ́ 94) και με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 6 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ. του ίδιου νόμου. 

18. Για την υποστήριξη του Ε.Κ.ΕΠ.Ε. μπορεί να απασχολείται προσωπικό σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 (Α ́ 136). ». 

4. α) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 10, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την περίπτωση α ́ της παρ. 10 του άρθρου 83 του ν. 4485/2017, προστίθεται περίπτωση δ ́ ως εξής: 

«δ) Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.ΕΠ.Ε., ο οποίος αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή του.». 

β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από τη συγκρότηση του Συμβουλίου του Ε.Κ.ΕΠ.Ε., σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997, όπως η παράγραφος αυτή προστίθεται με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. 

5. Στο άρθρο 10 προστίθενται παράγραφοι 14 και 15 ως εξής: 

«14. Έως τη συγκρότηση σε σώμα της Συγκλήτου του Ε.Α.Π., το Συμβούλιο του Ε.Κ.ΕΠ.Ε. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ως Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και λοιπά μέλη του Συμβουλίου ορίζονται μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. ή άλλων Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α ́, επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους ή ερευνητές, κατά προτίμηση με εμπειρία σχετική με τις δράσεις του Ε.Κ.ΕΠ.Ε. Μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία ορίζονται ως Πρόεδρος ή Αντιπρόεδροι του Συμβουλίου απαλλάσσονται των διδακτικών καθηκόντων τους στα οικεία Α.Ε.Ι..» 

15. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Ε.Κ.ΕΠ.Ε. της παραγράφου 16 του άρθρου 9Α καταρτίζεται το αργότερο σε εννέα (9) μήνες από τη συγκρότηση του Συμβουλίου του Κέντρου, σύμφωνα με την παράγραφο 14 του παρόντος άρθρου.» 

Άρθρο 241

Εισαγωγή αποφοίτων ΕΠ.Α.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ρυθμίσεις για τους πυρόπληκτους 

Στον ν. 4186/2013 (Α ́ 193) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

1. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 13 Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

1. α) Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ., συμπεριλαμβανομένων και όσων απέκτησαν πτυχίο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3475/2006 (Α ́ 146), εφόσον κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου ή απολυτήριο Γενικού Λυκείου, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης: 

αα) Σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού εισακτέων, σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων που καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 3 ως αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν, καθώς και σε κοινή ομάδα Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων των Πανεπιστημίων, στην οποία εισάγονται απόφοιτοι όλων των τομέων. Κατ’ εξαίρεση, το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, σε Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και Φαρμακευτικής και των Τμημάτων Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας, εάν καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 3 ως αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν. 

ββ) Σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), σε Τμήματα που καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 3 ως αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν. 

γγ) Σε ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παι- 

δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, σε κοινή ομάδα που περιλαμβάνει τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, τη Σχολή Αστυφυλάκων, τη Σχολή Πυροσβεστών, τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), ανεξάρτητα από τον τομέα από τον οποίο αποφοιτούν. 

2. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από εσπερινά ΕΠΑ.Λ. και σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 105 του ν. 4547/2018 (Α ́ 102) και συμμετέχουν στις ανωτέρω ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης, εισάγονται σε επιπλέον θέσεις σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, σε Τμήματα και σε Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στις Σχολές της Α.Ε.Ν. και των Α.Σ.Τ.Ε., που καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 3 ως αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν. Οι υποψήφιοι της παρούσας, επιλέγουν κατά την υποβολή της αίτησης δήλωσής τους, τη συμμετοχή τους στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις είτε μαζί με τους υποψηφίους των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., όπως προβλέπεται στην περίπτωση α ́ της παραγράφου 1 είτε μόνο με το ειδικό ποσοστό που περιγράφεται στην παρούσα περίπτωση. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη τριμελούς επιτροπής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αντιστοιχίες των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και των Α.Σ.Τ.Ε., με τους τομείς των ΕΠΑ.Λ., όπως και η σύνθεση της κοινής ομάδας των υποπεριπτώσεων αα ́ και γγ ́ της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος. 

Η τριμελής επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από τον Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), ως Πρόεδρο, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως μέλη. Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη της. 

4. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για τους υποψηφίους από τα ημερήσια και τα εσπερινά ΕΠΑ.Λ.. Το σύνολο των υποψηφίων εξετάζεται σε τέσσερα (4) μαθήματα της τελευταίας τάξης ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ., από τα οποία δύο (2) μαθήματα είναι γενικής παιδείας και δύο (2) μαθήματα ειδικότητας. Τα εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς και οι συντελεστές βαρύτητάς τους, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται, σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα που τίθενται αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων. 

5. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος ισχύουν οι διατάξεις που ρυθμίζουν την εισαγωγή των αποφοίτων των Γενικών Λυκείων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

6. Ειδικά για το σχολικό έτος 2018-2019, η αίτηση δήλωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 που έχει ήδη υποβληθεί μπορεί να τροποποιηθεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.». 

2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β ́ της παραγράφου 3 του άρθρου 13Α διαγράφονται οι λέξεις «Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)». 

3. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 της από 26 Ιουλίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (Α ́ 138) που κυρώθηκε με τον ν. 4576/2018 (Α ́ 196), εφαρμόζονται και για τους μαθητές της τελευταίας τάξης Λυκείου του τρέχοντος σχολικού έτους 2018-2019 για εισαγωγή σε σχολές, τμήματα, εισαγωγικές κατευθύνσεις Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, εφόσον: α) έχουν δελτίο επανελέγχου ή έκθεση αυτοψίας για τη μόνιμη κατοικία τους ή β) είναι τέκνα θανόντων ή γ) έχει καταστραφεί ολοσχερώς η επιχείρηση γονέα από τις ανωτέρω πυρκαγιές. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά και ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος. 

Άρθρο 242 

1. Στο άρθρο 7 του ν. 4589/2019 (Α ́ 13) προστίθεται παράγραφος 8, η οποία έχει ως εξής: 

«8. Οι με αρίθμ. 40/2018 και 41/2018 συμβάσεις του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με αντικείμενο τη σίτιση των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. παρατείνονται, λόγω επείγοντος και με την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, ιδίως όσον αφορά τα κατώτατα όρια σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4412/2016 (Α ́147), έως την ολοκλήρωση του με αριθμ. 3885/12.6.2018 ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την σίτιση των φοιτητών, και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2019. Στις ανωτέρω συμβάσεις, καθώς και στη σύμβαση που θα συναφθεί δυνάμει του ανωτέρω ανοικτού διαγωνισμού, αναθέτουσα αρχή ορίζεται η Πανεπιστημιακή Λέσχη του Ε.Κ.Π.Α.. Μετά την ανάδειξη αναδόχου στον με αριθμ. 3885/12.6.2018 ανοικτό διαγωνισμό, ο οικονομικός έλεγχος, η εκκαθάριση, η ενταλματοποίηση και η πληρωμή γίνονται από την Πανεπιστημιακή Λέσχη του Ε.Κ.Π.Α., αφού βεβαιωθεί η ορθή εκτέλεση της σύμβασης, στο μέρος που αφορά τη σίτιση των φοιτητών που εντάσσονται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο ή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, από επιτροπή που ορίζει το οικείο πανεπιστήμιο.» 

2. Διαγράφονται τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης α ́ της παρ. 1 του άρθρου 29Α του ν. 4485/2017 (Α ́ 114), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4559/2018 (Α ́ 142). 

3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Α ́ 38), προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αναθέτει μη αυτοδύναμη διδασκαλία μέρους μαθήματος ή σεμιναρίου ή εργαστηρίου σε μη κατόχους διδακτορικού διπλώματος υπό την επίβλεψη άλλου μέλους Δ.Ε.Π. διδάσκοντος του Π.Μ.Σ., υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται η αναλογία διδασκόντων του πρώτου εδαφίου και ότι οι αναθέσεις τους παρόντος δεν ξεπερνούν συνολικά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των συνολικών ωρών διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων ή εργαστηρίων, αντίστοιχα, του Π.Μ.Σ..» 

Άρθρο 243 

Το εδάφιο στ ́ της παρ.3 του άρθρου 1 του ν. 4139/2013 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Αν, κατά τον έλεγχο της συγκομιδής εγκεκριμένου καλλιεργητή βιομηχανικής κάνναβης διαπιστώνεται ότι η περιεκτικότητα της καλλιέργειας και των ακατέργαστων προϊόντων της σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) υπερβαίνει το όριο του 0,2%, αλλά δεν επεκτείνεται πέραν του ορίου του 0,6%, ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από αίτηση του Προϊσταμένου της Αρχής που διεξήγαγε τον έλεγχο προς τον κατά τόπον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών». 

Άρθρο 244 

Στις/στους συζύγους και τους συγγενείς των ατόμων που απώλεσαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια και εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων που έπληξαν την Κρήτη κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2019 χορηγούνται: 

1. Οικονομική ενίσχυση δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ στον/στην σύζυγο του θανόντος ή στο πρόσωπο με το οποίο αυτός/αυτή είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή, αν δεν υπάρχουν, στον πλησιέστερο συγγενή του έως α ́ βαθμού εξ αίματος. 

2. Μηνιαία οικονομική ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος προς κάθε ανήλικο τέκνο των θανόντων, ποσού χιλίων (1.000) ευρώ ανά τέκνο, μέχρι την ενηλικίωσή του. 

3. Προσαύξηση κατά ποσοστό 25% του συνόλου των μορίων που θα λάβουν τα τέκνα των θανόντων κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του τρέχοντος σχολικού έτους και του σχολικού έτους 2019-2020. 

Άρθρο 245 

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 4604/2019 (Α ́ 50) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Για τη διενέργεια της μετάταξης, το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στον φορέα προέλευσης, της ειδικότητας στην οποία ανήκει ο υπάλληλος, από υπηρετούντες είτε σε οργανικές είτε σε προσωποπαγείς θέσεις, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετάταξης, πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο πενήντα τοις εκατό (50%)». 

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4604/2019, προστίθεται περίπτωση ζ ́ ως εξής: 

«ζ) Η διαδικασία μετατάξεων του άρθρου 87, υπαλλήλων ειδικότητας σχολικών φυλάκων, οι οποίοι, μετά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4172/2013 (Α ́ 167), μεταφέρθηκαν σε θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού σε νοσοκομεία της Χώρας.» 

Άρθρο 246 

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 96 του ν. 4504/2017 (Α ́ 184), προστίθεται περίπτωση γ ́ ως εξής: 

«γ) Η καθαίρεση των κατασκευών που υλοποιήθηκαν χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και η έκδοση νόμιμης οικοδομικής άδειας για το σύνολο κάθε κατασκευής εντός της αυτής προθεσμίας, επιφέρουν τη διαγραφή των προστίμων που επιβλήθηκαν για την ανέγερση ή τη χρήση τους εφόσον το άρθοισμά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ, μη συνυπολογιζομένων τόκων και προσαυξήσεων και τη μέιωσή τους κατά ποσοστό 80% εφόσον το άθροισμά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ μη συνυπολογιζομένων τόκων και προσαυξήσεων.» 

Άρθρο 247 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 3599/2007 προστίθεται περίπτωση ε) ως εξής: 

«ε) Απόφοιτοι των Σχολών ή Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των Α.Ε.Ι.». 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3599/2007 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Όλοι οι υπό στοιχεία α ́, β ́, γ ́, δ ́ και ε ́ φυσικοθεραπευτές, υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύλλογο, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος». 

Άρθρο 248 

Στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 

«6. Η γνώση της αλβανικής, αραβικής, βουλγαρικής, ρουμανικής, ρωσικής, σερβικής και τουρκικής γλώσσας αποδεικνύεται με πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου, που εκδίδεται και χορηγείται από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) μετά από εξετάσεις.». 

Άρθρο 249 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 62 του π.δ. 26/2012 τροποποιείται ως εξής: 

«1. Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών ψηφίζουν στα τμήματα που εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους. Σε περίπτωση που την ίδια ημέρα διενεργούνται περισσότερες εκλογικές διαδικασίες ταυτόχρονα σε διαφορετικά εκλογικά τμήματα, τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών ψηφίζουν και στο εκλογικό τμήμα, στο οποίο δεν ασκούν τα καθήκοντά τους, εφόσον το δικαιούνται. Για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται μνεία στο βιβλίο πρακτικών και αναγράφονται τα στοιχεία τους στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας κάθε τμήματος.» 

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 69 του π.δ. 26/2012 προστίθεται εδάφιο γ ́ ως εξής: 

«Σε περίπτωση που την ίδια ημέρα διενεργούνται περισσότερες εκλογικές διαδικασίες ταυτόχρονα σε διαφορετικά εκλογικά τμήματα, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι ψηφίζουν και στο εκλογικό τμήμα, στο οποίο δεν ασκούν τα καθήκοντά τους, εφόσον το δικαιούνται. Για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται μνεία 

στο βιβλίο πρακτικών και αναγράφονται τα στοιχεία τους στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας κάθε τμήματος.» 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 τροποποιείται ως εξής: 

«4. Αν τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου δεν επαρκούν, το Α ́ Τμήμα του Αρείου Πάγου, αφού διαπιστώσει την ανεπάρκεια, διορίζει, προς συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού, μόνιμους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους ή μόνιμους υπαλλήλους της Περιφέρειας που είναι πτυχιούχοι Νομικής με βαθμό τουλάχιστον Β ́, καθώς και δικαστικούς επιμελητές που είναι πτυχιούχοι νομικής ή έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δέκα (10) έτη άσκησης των καθηκόντων τους, και μόνο αν ούτε αυτοί επαρκούν, διορίζει πτυχιούχους άλλων σχολών που κατέχουν θέση Προϊσταμένου τουλάχιστον Τμήματος.» 

Άρθρο 250 

Ειδικά και μόνο για το σχολικό έτος 2018-2019, για τους μαθητές των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, οι οποίοι υπέβαλαν σε Λύκεια, που ανήκουν στην ανωτέρω Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΑίτησηΔήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των Επαγγελματικών Λυκείων, προβλέπεται ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν εφαρμόζεται στους μαθητές της τελευταίας τάξης που μετεγράφησαν σε Λύκεια της ως άνω Διεύθυνσης μετά την 26η Οκτωβρίου 2018. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται το επιπλέον ποσοστό και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. 

Άρθρο 251 

Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης α ́ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α ́ 267), προστίθενται οι λέξεις «, καθώς και για τους κατόχους απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Μαθηματικών Κοριτσιών (EGMO) με την απονομή σε αυτές του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου». 

Άρθρο 252 

Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 4589/2019 (Α ́ 13) μονιμοποιούνται αυτοδικαίως από την ημερομηνία διορισμού τους, εξαιρούμενοι από την παράγραφο 7 του άρθρου 62 του ιδίου νόμου, καθώς και από την υποχρεωτική παραμονή στη θέση τοποθέτησης και την απαγόρευση υπηρεσιακών μεταβολών που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α ́ 13), της παρ. 7 του άρθρου 67 και της παρ. 9 του άρθρου 68 του ν. 3528/2007 (Α ́ 26). 

Άρθρο 253 

Στο άρθρο 15 του ν. 3938/2011 (Α ́ 61), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος με αύξοντα αριθμό 21 ως ακολούθως: 

«21. Εποχικοί Πυροσβέστες, που είχαν τη συγκεκριμένη ιδιότητα για οκτώ (8) αντιπυρικές περιόδους κατ’ ελάχιστον από το έτος 2009 έως και το έτος 2018 και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α ́61), όπως ισχύει, εντάσσονται κατ’ εξαίρεση στο τέλος του πίνακα επιλαχόντων επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, κατόπιν υποβολής αίτησής τους, συνοδευόμενης από βεβαίωση προϋπηρεσίας, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι όροι εφαρμογής της παρούσας διάταξης.» 

Άρθρο 254 

Το άρθρο 44 του ν. 4589/2019 συμπληρώνεται ως εξής: «4.1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετατίθενται, ύστερα από αίτησή τους, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ειδικοτήτων ΠΕ.06, ΠΕ.11, ΠΕ.79.01 και ΤΕ.16 στην περιοχή μετάθεσης της πρώτης επιλογής τους, όπως αυτή είχε δηλωθεί στις αιτήσεις προτίμησής τους για μετάθεση που υπέβαλαν το σχολικό έτος 2013-2014, εφόσον στο πρόσωπό τους συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 

α) κατά το σχολικό έτος 2013-2014 υπέβαλαν αίτηση προτίμησης για μετάθεση που απορρίφθηκε από τη Διοίκηση ως προς τη δηλωθείσα πρώτη επιλογή, λόγω μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων και στην ίδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μετατάχθηκαν εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των ιδίων κλάδων ειδικοτήτων, δυνάμει του ν. 4172/2013, 

β) τόσο κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 (Α ́ 167) όσο και κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κατείχαν και εξακολουθούν να κατέχουν οργανικές θέσεις ή να βρίσκονται στη διάθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων ως εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον ίδιο κλάδο-ειδικότητα, 

γ) κατά το σχολικό έτος 2013-2014 είχαν για την περιοχή μετάθεσης της πρώτης επιλογής τους ίσα ή περισσότερα μόρια μετάθεσης από τον τελευταίο σε μόρια εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των ιδίων ως ανωτέρω κλάδων-ειδικοτήτων, που μετατάχθηκε σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τοποθετήθηκε στην ίδια περιοχή. Για τη σύγκριση των μορίων υπολογίζονται για τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που μετατάχθηκαν τα μόρια μετάθεσης που θα συγκέντρωναν ως εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάθεση το σχολικό έτος 2013-2014. 

4.2. Οι αιτήσεις της παραγράφου 1 υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η πρόσκληση εκδίδεται μέσα στον μήνα Απρίλιο του 2019, από την αρμόδια Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαι- 

δευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

4.3. Οι μεταθέσεις του παρόντος διενεργούνται κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.» 

Άρθρο 255 

Το εδάφιο γ ́ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4310/2014 (Α ́ 258), όπως προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν. 4521/2018 (Α ́ 38), αντικαθίσταται ως εξής: 

«Στους φορείς αυτούς υπάγονται και οι εξής φορείς, για την επιστημονική έρευνα που διεξάγουν: 

α) το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, β) η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ).» 

Άρθρο 256 

Στο τέλος της περίπτωσης β ́ της παρ. 2 του άρθρου 329 του ν.4072/2012 (Α ́ 86) προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Αποδοχές καταβληθείσες στο προσωπικό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έως την 15η Μαΐου 2019 δεν αναζητώνται.». 

Άρθρο 257 

1. α) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναγνωρίζονται επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τμημάτων Μηχανικών ΤΕ των Τ.Ε.Ι.. 

β) Με απόφαση των Υπουργών της περίπτωσης α ́ συστήνεται και συγκροτείται εννεαμελής επιτροπή εκπόνησης σχεδίου πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της προηγούμενης παραγράφου. Με την ίδια ή όμοια απόφαση, και εντός της ίδιας προθεσμίας, συστήνονται και συγκροτούνται τριμελείς ομάδες έργου, μία ανά ειδικότητα Μηχανικών ΤΕ, που υποβοηθούν το έργο της Επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση δ ́. 

γ) Η εννεαμελής επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου συγκροτείται από τακτικά με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και αποτελείται από: αα) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ββ) δύο (2) μέλη της ομάδας έργου της περίπτωσης δ ́, εκ των οποίων έναν (1) εκπρόσωπο του συλλόγου μηχανικών ΤΕ και έναν (1) εκπρόσωπο των Πολυτεχνείων/ Πολυτεχνικών Σχολών της βασικής ειδικότητας μηχανικού της οποίας το αντικείμενο επεξεργάζεται, γγ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, δδ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και εε) έναν (1) εκπρόσωπο της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συμμετέχει άνευ ψήφου εκπρόσωπος από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Σε περίπτωση που οι φορείς της περίπτωσης ββ ́ δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη σχετική πρόσκληση, η Επιτροπή συμπληρώνεται από πρόσωπα που ορίζονται από τους αρμόδιους Υπουργούς. Έργο της Επιτροπής είναι η εκπόνηση και υποβολή προς τους συναρμόδιους Υπουργούς σχεδίου πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της περίπτωσης α ́. Για την υλοποίηση του έργου της λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα των ομάδων έργου της περίπτωσης δ ́ ή, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής τους, λαμβάνει υπόψη της, μεταξύ άλλων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων των ομάδων έργου, την επιστημονική περιοχή, τα επαγγελματικά περιγράμματα, τη διεθνή εμπειρία και τα προγράμματα σπουδών. Η Επιτροπή υποχρεούται να παραδώσει το σχέδιο πρότασης στους συναρμόδιους Υπουργούς εντός πέντε (5) μηνών από τη συγκρότησή της. Η Επιτροπή εκκινεί τις διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου της, άμεσα από τη συγκρότησή της, παράλληλα με τις εργασίες των Ομάδων Έργου. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα σε τόπο και χώρο που ορίζεται από τον εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, που εκτελεί χρέη Προέδρου. Η σύνθεσή της μεταβάλλεται, ως προς τη συμμετοχή των μελών της ομάδας έργου, ανάλογα με την ειδικότητα, το αντικείμενο της οποίας συζητείται. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της πέντε (5) από τα εννέα (9) μέλη της εκ των οποίων πρέπει να παρίστανται υποχρεωτικά δύο (2) από τα τέσσερα (4) μέλη από τα Υπουργεία και ένα (1) μέλος από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού. Στην Επιτροπή συμμετέχουν, ως παρατηρητές, οι Συντονιστές των λοιπών ομάδων έργου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η Επιτροπή δεν υποβάλλει το σχέδιο πρότασής της ή αυτό είναι ελλιπές ως προς μία ή περισσότερες ειδικότητες εντός της ταχθείσας προθεσμίας, το προεδρικό διάταγμα της περίπτωσης α ́ εκδίδεται υποχρεωτικά με πρόταση των συναρμόδιων Υπουργών, για την οποία λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής της παρούσας παραγράφου, τα πορίσματα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των ομάδων έργου της περίπτωσης δ ́, άλλως, σε περίπτωση έλλειψης πρακτικών και πορισμάτων για μία ή περισσότερες ειδικότητες, λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική περιοχή και τα επαγγελματικά περιγράμματα, όπως οι έννοιες αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 29 του ν. 4439/2016 (Α ́ 222), η διεθνής εμπειρία και τα προγράμματα σπουδών, 

δ) Οι ανά ειδικότητα, τριμελείς ομάδες έργου της περίπτωσης β ́, υποβοηθούν το έργο της Επιτροπής της προηγούμενης περίπτωσης και οφείλουν, εντός δύο (2) μηνών από τη συγκρότησή τους να υποβάλουν προς την Επιτροπή, ανά ειδικότητα, πόρισμα μη δεσμευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή θα συντάξει για όλες τις ειδικότητες το σχέδιο πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της περίπτωσης α ́. Καθεμία τριμελής Ομάδα Έργου ανά ειδικότητα συγκροτείται με τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και αποτελείται από: αα) δύο (2) εκπροσώπους Πολυτεχνείων/Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής αντίστοιχης βασικής ειδικότητας, εκπροσωπώντας το σύνολο των Σχο- 

λών της ειδικότητας και ββ) έναν (1) εκπρόσωπο από το σύλλογο μηχανικών ΤΕ της αντίστοιχης ειδικότητας. Χρέη Προέδρου εκτελεί ο ένας εκ των εκπροσώπων των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Αν οι φορείς δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους στην αντίστοιχη ομάδα έργου εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική πρόσκληση, οι ομάδες έργου συμπληρώνονται από πρόσωπα που ορίζονται από τους αρμόδιους Υπουργούς. Η μη υποβολή πορίσματος από τις Ομάδες Έργου, εντός της δίμηνης προθεσμίας, δεν κωλύει την Επιτροπή να υποβάλει το σχέδιο πρότασής της άνευ αυτών. Η επιτροπή λαμβάνει υπόψη, εφόσον υπάρχουν και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των ομάδων έργου. Η Επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη την εισήγηση της οικείας επιτροπής των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017. 

ε) Τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διασφαλίζουν τη στήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής της περίπτωσης β ́ και των ομάδων έργου της περίπτωσης δ ́ μέσω της παροχής της αναγκαίας υποδομής, γραμματειακής και νομικής υποστήριξης. 

Άρθρο 258 

Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για τις αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες προβλέπονται από την υπ’ αριθμ. 190677/Δ5/10.11.2016 υπουργική απόφαση με θέμα: «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β ́ 3754), και έχουν προκύψει από την υλοποίηση των σχολικών αγώνων για το σχολικό έτος 2017-2018, μπορούν να πληρωθούν και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του π.δ. 80/2016 και της υπ’ αριθμ. 2/11420/ΔΕΠ/24.2.2016 κοινής υπουργικής απόφασης, καθώς μέρος των κονδυλίων που πιστώθηκαν σε κωδικούς των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πιστώθηκαν κατά τη διάρκεια τέλεσης των σχολικών αγώνων. 

Άρθρο 259 

1. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 108 του ν. 4583/2018 (Α ́ 212), μετά τη φράση: «...ανεξαρτήτως τρόπου πρόσληψης, σε επιχειρήσεις του ν. 1069/1980...», προστίθεται φράση ως εξής: «ή όσοι μεταφέρθηκαν στις ανωτέρω επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν.3852/2010...». 

2. Οι διατάξεις του άρθρου ισχύουν από την έναρξη ισχύος του ν. 4583/2018 (Α ́212). 

Άρθρο 260 Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του. 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr