Εγγραφή αποφοίτων Τμημάτων Φυσικοθεραπείας στον Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών

Εγγραφή αποφοίτων Τμημάτων Φυσικοθεραπείας στον Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών

Η Τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα προς ψήφιση στη Βουλή και έκανε δεκτή ο Υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου για την εγγραφή  των αποφοίτων Τμημάτων Φυσικοθεραπείας ΑΕΙ ως μελών του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν την τροπολογία:


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Τροπολογία - Προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο: «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις». 

Θέμα: Εγγραφή αποφοίτων Τμημάτων Φυσικοθεραπείας ΑΕΙ ως μελών του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 

Α. Αιτιολογική έκθεση 

Με τις ρυθμίσεις του Νόμου 3599/2007 συστήθηκε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σωματειακής μορφής, στα μητρώα του οποίου προβλέπεται η εγγραφή όλων όσων ασκούν το φυσικοθεραπευτικό επάγγελμα στη χώρα μας.

Με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του ως άνω Νόμου ορίζεται, ότι «Τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι οι πτυχιούχοι φυσικοθεραπευτές: α) της Ανωτέρας Σχολής Φυσικοθεραπευτών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Βασιλεύς Παύλος», β) των πρώην Φυσικοθεραπευτικών Σχολών ΚΑΤΕΕ και ΚΑΤΕ, γ) των τμημάτων φυσικοθεραπείας των σχολών επιστημών υγείας - πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και δ) των ισότιμων σχολών της αλλοδαπής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όλοι οι υπό στοιχεία α', β', γ και δ' φυσικοθεραπευτές, υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύλλογο, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος». Με τις παραπάνω διατάξεις περιγράφονται κατά τρόπο περιοριστικό οι υπόχρεοι εγγραφής στα μητρώα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ.

Ωστόσο, δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 4521/2018 ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο οποίο συγχωνεύθηκαν δια απορροφήσεως το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Πειραιά (Τ.Ε.Ι. Πειραιά) και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών (Τ.Ε.Ι Αθηνών). Στο νέο πανεπιστήμιο ιδρύθηκε Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, μεταξύ των Τμημάτων της οποίας περιλαμβάνεται και Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Λόγω του προγενέστερου χαρακτήρα τους, στις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Νόμου 3599/2007 δεν προβλέπεται η εγγραφή στα μητρώα του Π.Σ.Φ. των αποφοίτων του συγκεκριμένου (ή τυχόν άλλου) τμήματος Α.Ε.Ι Φυσικοθεραπείας.

Καθώς βάσει των διατάξεων του άρθρου 14 παρ. 1 του Νόμου 3599/2007 για την έκδοση άδειας άσκησης φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος οι φυσικοθεραπευτές υποχρεούνται να συμπεριλάβουν και τη βεβαίωση εγγραφής τους στο οικείο Περιφερειακό Τμήμα του Π.Σ.Φ., από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι οι πρώτοι απόφοιτοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οι οποίοι Θα προκύψουν στο τέλος του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, θα αδυνατούν να λάβουν την κατά νόμο απαιτούμενη άδεια (νυν βεβαίωση) άσκησης του φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος, λόγω της αδυναμίας εγγραφής τους στα μητρώα του Π.Σ.Φ., ελλείψει ειδικής προς τούτο πρόβλεψης.

Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαία η συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 2 του Νόμου 3599/2007, ώστε να μην δημιουργείται καμία ασάφεια ως προς τη δυνατότητα εγγραφής στον Π.Σ.Φ. και έκδοσης βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος για τους αποφοίτους τμημάτων Φυσικοθεραπείας των Α.Ε.Ι. 

Β. Τροπολογία - Προσθήκη

Άρθρο ... 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Νόμου 3599/2007 προστίθεται περίπτωση ε) ως εξής: 

« ε) Απόφοιτοι των Σχολών ή Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των Α.Ε.Ι.». 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Νόμου 3599/2007 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Όλοι οι υπό στοιχεία α", β", γ", δ" και ε" φυσικοθεραπευτές, υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύλλογο, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος». 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr