Περνά στους Πρυτάνεις η τελική έγκριση μεταπτυχιακών

Ένα από τα άρθρα τροπολογίας που κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει την τελική έγκριση του Προγράμματος των Μεταπτυχιακών Σπουδών την έχει ο Πρύτανης του εκάστοτε Ιδρύματος. Με το εν λόγω άρθρο δεν απαιτείται πλέον η τελική έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας όπως προέβλεπε το ν. 3685/2008.

Ο Πρύτανης ασκεί ουσιαστικό έλεγχο επί των στοιχείων στ, ζ, η, της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.3685.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ


ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων.

Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης του Τ.Ε.Ι Στερεάς Ελλάδας

Στην παράγραφο 14 του άρθρου 10 του πδ 100/2013 προστίθεται εδάφιο δ' ως ακολούθως: «Στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος από 1-10-2014, μέχρι την ανάδειξη με εκλογές του νέου Μονομελούς Οργάνου Διοίκησης, η άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου ανατίθεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σε μέλος Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ) αυτού.».

Σίτιση φοιτητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παρατείνεται μέχρι την 31-1-2015 η διάρκεια της σύμβασης για τη σίτιση των φοιτητών στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκτός εάν ολοκληρωθεί νωρίτερα η τακτική διαγωνιστική διαδικασία, οπότε και λήγει η υπάρχουσα σύμβαση σίτισης. Η πληρωμή της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

Τελική έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ)

Προστίθενται εδάφια γ' και δ' στην περίπτωση α) της παραγράφου 11 του. άρθρου 80 του ν.4009/2011 ως ακολούθως: «Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυμάτων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ), τα εδάφια α' και β' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 ν.3685/2008 δεν εφαρμόζονται και η τελική έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνεται με απόφαση 

του Πρύτανη εκάστου Ιδρύματος, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρύτανης του Ιδρύματος ασκεί ουσιαστικό έλεγχο επί των στοιχείων στ', ζ', η' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 ν.3685/2008 του προγράμματος.»

Ρύθμιση για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 ν.4009/2011 (ΑΊ95) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Κατ' εξαίρεση ο πρύτανης, ο αναπληρωτής πρύτανης και ο κοσμήτορας μπορούν να διδάσκουν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ως μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού προσωπικού, αμισθί, ασκώντας παράλληλα το διοικητικό, διδακτικό και ερευνητικό επιστημονικό έργο τους στο ίδρυμα στο οποίο ανήκουν.»

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr