Θέση υποψήφιου διδάκτορα στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών - Ακαδημία Αθηνών

Θέση υποψήφιου διδάκτορα στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών - Ακαδημία Αθηνών

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Aπεικόνιση και Παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη Βιολογία και την Ιατρική (BIOIMAGING-GR)» με κωδικό ΟΠΣ 5002755, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510039 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών προκηρύσσει μία θέση υποψήφιου διδάκτορα.

Καταληκτική ημερομηνία: Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018.


ΘΕΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία θέση υποψήφιου διδάκτορα που θα απασχοληθεί στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών μέσω σύναψης σύμβασης υποτροφίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Συμμετοχή στην οργάνωση και λειτουργία της ερευνητικής μονάδας Βιοαπεικόνισης του ΙΙΒΕΑΑ και συγκεκριμένα στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών της μονάδας στην Νευροβιολογία και Στερεολογία.

ΑΜΟΙΒΕΣ

Η προβλεπόμενη μηνιαία αμοιβή είναι 750 €.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες.

Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης των έργων είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2018.

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Σωρανού Εφεσίου 4.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Βιολογία
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Βιολογία ή Νευροβιολογία ή Νευροφυσιολογία
  • Τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε ερευνητικό εργαστήριο
  • Γνώση Τεχνικών Ηλεκτροφυσιολογίας και Στερεολογίας
  • Γνώση Τεχνικών Μικροσκοπίας φθορισμού

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Γνώση ανάλυσης εικόνας με Imaris και ImageJ

Εμπειρία χρήσης συστημάτων μικροσκοπίας συμβατών με τον εξοπλισμό της Μονάδας Βιοαπεικόνισης του ΙΙΒΕΑΑ (πληροφορίες σχετικά με την Μονάδα μπορείτε να βρείτε στο www.bioacademy.gr) 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιλογή των υποψηφίων για κάθε θέση πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων ως προς τα ακόλουθα κριτήρια:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αναφορά στον αρ. πρωτοκόλλου της πρόσκλησης
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Βεβαίωση ορισμού τριμελούς επιτροπής (για εκπόνηση διδακτορικού)
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Στοιχεία επικοινωνίας για 2 συστατικές επιστολές

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 30/8/2018 με τους εξής τρόπους:

A) Να τα αποστείλουν με email στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με θέμα «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ. πρωτ. …/…-…-2018)

B) Να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως (ώρες γραφείου 10:00-15:00) στην Γραμματεία του Ιδρύματος

Γ) να τα αποστείλουν με την υπηρεσία της ταζυμεταφοράς (courier) σε φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ. πρωτ. ……../…-…-2018)», στη διεύθυνση: Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. , Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων, Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Σταμάτη Παγκάκη στο τηλέφωνο 2106597093 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι υποψηφιότητες της θέσης αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη προερχόμενα από το προσωπικό του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Το ένα τακτικό μέλος είναι υποχρεωτικά ο Υπεύθυνος της Πράξης. Η Επιτροπή ορίζεται με Απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Η Επιτροπή παραμένει ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε έργου. Επί ποινή απορρίψεως της πρότασης, δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.bioacademy.gr).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτημα για την πλήρωση θέσης της παρούσας Πρόσκλησης έχουν δικαίωμα:

A. υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων με γραπτή αίτησή τους προς το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών,

B. πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο της τήρησης των προβλεπόμενων στο με Α.Π. Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο νέο κανονισμό 679/2016 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι αιτήσεις ένστασης υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στη σφραγίδα του ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, ηπροθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται υπόψη και δεν εξετάζονται. Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από 3 τακτικάκαι 3 αναπληρωματικά μέλη, προερχόμενα από το προσωπικό του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η ανάθεση των έργων θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση της Δράσης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» και την Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Aπεικόνιση και Παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη Βιολογία και την Ιατρική (BIOIMAGING-GR)» (MIS 5002755).

2. Για τους ενδιαφερομένους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, αυτοί πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.

3. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης, και εφόσον προκύψει ανάγκη αντικατάστασης προσώπων που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί με την επιλογή -βάσει βαθμολογίας/μοριοδότησης- άλλου/ων υποψηφίου/ων από το συντεταγμένο πίνακα κατάταξης.

4. Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

5. Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

6. H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (www.bioacademy.gr) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

7. Κάθε υποψηφιότητα θεωρείται εμπρόθεσμη υπό την αυστηρή προϋπόθεση πως θα παραληφθεί μέχρι και την παραπάνω αναγραφόμενη ημερομηνία. Οι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη υποβολή της αίτησής τους.

8. Προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται.

9. Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπόψιν.

10. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

11. Αντικατάσταση της αίτησης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις, πατήστε ΕΔΩ

Την ενημερωτική σελίδα με όλες τις προκηρύξεις διδακτορικών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr