Κατατακτήριες εξετάσεις 2018-19 στα Τμήματα Ειδικής Αγωγής και ΠΤΔΕ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Κατατακτήριες εξετάσεις 2018-19 στα Τμήματα Ειδικής Αγωγής και ΠΤΔΕ

Κατατακτήριες ΕξετάσειςΗ ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για τις κατατακτήριες εξετάσεις, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση αριθμ. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ’ Β) είναι 1-15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. 

Για εισαγωγή στο  Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής  Βόλου 

Πληροφορίες – Ύλη

Για εισαγωγή στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Παν. Μακεδονία 

Πληροφορίες -Ύλη

Για εισαγωγή στο  ΠΤΔΕ Βόλου 

Πληροφορίες – Ύλη

Για εισαγωγή στο  ΠΤΔΕ  Ρεθύμνης  

Πληροφορίες – Ύλη

Για εισαγωγή στο ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ 

Πληροφορίες – Ύλη

Για εισαγωγή στο ΠΤΔΕ Φλώρινας 

Πληροφορίες – Ύλη

Για εισαγωγή στο ΠΤΔΕ Αλεξανδρούπολης 

Πληροφορίες – Ύλη

Για εισαγωγή στο ΠΤΔΕ Ιωαννίνων 

Για εισαγωγή στο ΠΤΔΕ Ρόδου 

Πληροφορίες – Ύλη

Για εισαγωγή στο ΠΤΔΕ Πάτρας  

Πληροφορίες – Ύλη

Κατακτήριες εξετάσεις 2018-19

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Η Συνέλευση του Τμήματος στην αρ. 74η/18-4-2018 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπ’ όψιν τις διατάξεις (α) του άρθρου 57 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ αρ. 193/17-09-2013/τ. Α’), (β) της παραγράφου 10 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ αρ. 268/10-12-2013/τ. Α’), και (γ) την Υ.Α. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ αρ. 3185/16-12-2013/τ. Β’), αποφάσισε σχετικά με την κατάταξη πτυχιούχων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τα ακόλουθα.

Τρόπος Κατάταξης

Η κατάταξη θα γίνει με γραπτή εξέταση στα παρακάτω τρία (3) μαθήματα:

 1. Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή
 2. Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής
 3. Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας

Η ύλη των παραπάνω εξεταζομένων μαθημάτων καθώς και ενδεικτική βιβλιογραφία για το κάθε μάθημα ορίζονται ως εξής:

Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή

Εξεταστέα Ύλη

 • Γενικές αρχές, σκοποί και στόχοι της Ειδικής Αγωγής.
 • Δομή και λειτουργία διαφορετικών πλαισίων της Ειδικής Αγωγής.
 • Θέματα ένταξης.
 • Αξιολόγηση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του ειδικού εκπαιδευτικού.
 • Άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.
 • Κωφά και βαρήκοα άτομα και εκπαίδευση.
 • Άτομα με κινητικές αναπηρίες και χρόνια προβλήματα υγείας και εκπαίδευση.
 • Άτομα με προβλήματα όρασης και εκπαίδευση.
 • Άτομα με νοητική καθυστέρηση και εκπαίδευση.
 • Άτομα στο φάσμα του αυτισμού και εκπαίδευση.
 • Άτομα με συναισθηματικές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς.
 • Πρώιμη παρέμβαση.
 • Μετάβαση στην ενήλικη ζωή.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 • Παντελιάδου, Σ. & Αργυρόπουλος, Β. (2011). (Επιμ.). Ειδική αγωγή: Από την έρευνα στη διδακτική πράξη. Αθήνα: Πεδίο
 • Σούλης, Σ. (2002) Παιδαγωγική της Ένταξης (Τόμος Α΄). Αθήνα: Τυπωθήτω.
 • Heward, W. (2011), (Επιμέλεια: Δαβάζογλου, Α. & Κόκκινος Κ.) Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Μία εισαγωγή στην ειδική εκπαίδευση. Αθήνα: Τόπος.

Εισαγωγή στις επιστήμες της Αγωγής

Εξεταστέα Ύλη

 • Σκοποί και στόχοι της μάθησης και της διδασκαλίας
 • Στρατηγικές, μέθοδοι και μορφές διδασκαλίας
 • Αναλυτικά Προγράμματα (Μοντέλα σχεδιασμού, στόχοι, περιεχόμενο, αξιολόγηση)
 • Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (έννοιες, μορφές, προσεγγίσεις)
 • Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις (διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, βιωματική προσέγγιση, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, διαφοροποιημένη διδασκαλία)

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 • Ματσαγγούρας, Η. (2011). Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.
 • Φλουρής, Γ., Κασσωτάκης, Μ. (2013). Μάθηση και διδασκαλία. Σύγχρονες απόψεις για τις διαδικασίες της μάθησης και της μεθοδολογίας της διδασκαλίας. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
 • Χατζηδήμου, Δ. (2015). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Συμβολή στη διάχυση της παιδαγωγικής σκέψης Θεσ/κη: Εκδόσεις Κυριακίδη.
 • Μπαμπάλης, Θ. (2014). Από την αγωγή στην εκπαίδευση. Επισημάνσεις στην εξέλιξη της παιδαγωγικής; Επιστήμης. Αθήνα: Διάδραση.
 • Φρυδάκη, Ε. (2009). Η διδασκαλία στην τομή της νεωτερικής και της μετανεωτερικής σκέψης. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
 • Καψάλης, Αχ., Χανιωτάκης Ν. (2011). Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη.
 • Πυργιωτάκης, Ι. (1999). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη. Αθήνα: Πεδίο

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας

Εξεταστέα Ύλη

 • Το πλαίσιο της εκπαιδευτικής έρευνας, ερευνητικά παραδείγματα
 • Ποσοτικές προσεγγίσεις, ποιοτικές προσεγγίσεις, σχεδιασμοί μεικτών μεθόδων
 • Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
 • Προσδιορισμός σκοπού και ερευνητικών ερωτημάτων
 • Ποσοτικές προσεγγίσεις (πειραματικοί σχεδιασμοί, συσχετισμοί σχεδιασμοί, δειγματοληπτικοί σχεδιασμοί)
 • Ποιοτικές προσεγγίσεις (εθνογραφικοί σχεδιασμοί, σχεδιασμοί θεμελιωμένης θεωρίας)
 • Σχεδιασμοί μεικτών μεθόδων
 • Σχεδιασμοί έρευνας δράσης
 • Σχεδιασμοί μελετών περίπτωσης
 • Μέθοδοι συλλογής δεδομένων (ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, παρατηρήσεις, τεστ)
 • Εγκυρότητα και αξιοπιστία στην εκπαιδευτική έρευνα

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 • Creswell, J.W. (2011). Η έρευνα στην εκπαίδευση. Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. Αθήνα: Ελλήν. (1η Ελληνική έκδοση)
 • Creswell, J.W. (2015). Η έρευνα στην Εκπαίδευση. Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Ποσοτικής και Ποιοτικής Έρευνας. Αθήνα: Ελλήν. (2η Ελληνική έκδοση)
 • Mertens, D. (2009). Έρευνα και αξιολόγηση στην εκπαίδευση και την Ψυχολογία. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Robson, C. (2007). Η Έρευνα του Πραγματικού Κόσμου. Αθήνα: Gutenberg.

Οι αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις θα γίνονται δεκτές από 1 έως και 15 Νοεμβρίου 2018, καθημερινά 11.00-13.00 στο χώρο της Γραμματείας, ή ταχυδρομικά με τελευταία προθεσμία σφραγίδας ταχυδρομείου τη 15η Νοεμβρίου.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το πρώτο εικοσαήμερο του Δεκεμβρίου 2018. Για τις ακριβείς ημερομηνίες θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι με νεότερη ανακοίνωση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.