Μέλος στην European University Association έγινε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Μέλος στην European University Association έγινε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μέλος στην European University Association (EUA), μίας από τις σημαντικότερες ενώσεις πανευρωπαϊκά στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έγινε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η συμμετοχή του ΑΠΚΥ στην EUA ενισχύει περαιτέρω την ευρωπαϊκή και διεθνή του παρουσία, ισχυροποιεί την ενεργό συμμετοχή του στο διεθνές ακαδημαϊκό γίγνεσθαι και τη δικτύωσή του με κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως.

Η EUA διευκολύνει το διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των μελών της, επιδιώκοντας την προώθηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας. Ακόμη, συμβάλλει στην παρουσίαση και προβολή των θέσεων των μελών της στα κέντρα λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει τόσο στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, των κρατών και του παραγωγικού τομέα της οικονομίας, όσο και στην υιοθέτηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση μέσω του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.