Υπουργείο Παιδείας: Στρατηγική διεθνοποίησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Υπουργείο Παιδείας: Στρατηγική διεθνοποίησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Στρατηγική διεθνοποίησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Προάγοντας τη συνεργασία με σεβασμό στη διαφορετικότητα- Strategic internationalization in higher education: Promoting Cooperation, Respecting Diversity”.

Την Πέμπτη 03 και την Παρασκευή 04 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το διεθνές συνέδριο, με θέμα: “Strategic Internationalization in Higher Education: Promoting Cooperation, Respecting Diversity” (Στρατηγική διεθνοποίησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Προάγοντας τη συνεργασία με σεβασμό στη διαφορετικότητα).

Το συνέδριο αποτέλεσε την τελική δράση του προγράμματος «Greece Exploring Advanced Recognition in Higher Education – GEAR /Ανίχνευση των διαδικασιών αναγνώρισης για την ενίσχυση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» -ΕΑCΕΑ 49/2015, το οποίο υλοποιεί η Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+. Σχετικός ηλεκτρονικός σύνδεσμος:https://gear.minedu.gov.gr  .

Στο Συνέδριο συμμετείχαν επιφανείς ομιλητές και το παρακολούθησαν εκπρόσωποι διοικήσεων ΑΕΙ, Οργανισμών, στελέχη διοίκησης και φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό (Συμβούλιο της Ευρώπης, EQAR, EUA, ETUCE, ESU, ESN, ΕΛΣΤΑΤ, ΕΛΙΑΜΕΠ, ΑΔΙΠ κλπ.).

Στόχος του Συνεδρίου, ήταν η αποτίμηση της κατάστασης στην Ελλάδα σχετικά με την κινητικότητα και τις διαδικασίες αναγνώρισης σπουδών, η παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών, η αναζήτηση προτάσεων/λύσεων σχετικά με τα θέματα διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης, υπό το πρίσμα των ευκαιριών που παρέχονται στους νέους για επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση σε ένα μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνή περιβάλλον. Διερευνήθηκε η ενδυνάμωση της διεθνοποίησης μέσω της ανάπτυξης δεσμών συνεργασίας με σεβασμό στη διαφορετικότητα και κριτήριο τη διασφάλιση της ποιότητας.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθηγητής Γιώργιος Αγγελόπουλος, στην εναρκτήρια ομιλία του, τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της κινητικότητας στην προσπάθεια διεθνοποίησης και εξωστρέφειας των ΑΕΙ, και σημείωσε ότι οι διαδικασίες αναγνώρισης σπουδών και η διαμόρφωση κουλτούρας ποιότητας στην εκπαίδευση αποτελούν θέματα υψηλής προτεραιότητας για το Υπουργείο.

Στα συμπεράσματα του Συνεδρίου συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:

* Οι αριθμοί κινητικότητας στα ελληνικά ΑΕΙ είναι σχετικά χαμηλοί, ωστόσο παρατηρείται μια αυξητική τάση, η οποία πρέπει να ενισχυθεί με τη μείωση της γραφειοκρατίας και την περαιτέρω ψηφιοποίηση των διαδικασιών (π.χ. Online Learning Agreement).

* Τα ελληνικά ΑΕΙ μπορούν να αντισταθμίσουν δυσκολίες, όπως το γλωσσικό εμπόδιο, με θετικές δράσεις για να προσελκύσουν ξένους φοιτητές.

* Η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαδικασίας εκσυγχρονισμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι απαραίτητη.

* Το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Προσόντων για τους Πρόσφυγες (EQPR) συμβάλλει στην ένταξη των προσφύγων και αποτελεί μια κοινωνική και εκπαιδευτική επένδυση για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

* Η συνδιαμόρφωση κοινής αντίληψης για την ποιότητα στην εκπαίδευση είναι σημαντική για τη συνεργασία στο πλαίσιο του ΕΧΑΕ (Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης).

* Η ΕΕ αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις (πρόσφυγες, ανισότητες, ανεργία των νέων, αναγκαστική κινητικότητα, μισαλλοδοξία, τρομοκρατία) που θέτουν σε κίνδυνο τη συνοχή της.

* Κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω εμβάθυνση και ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία με σκοπό τη δημιουργία μιας Ανώτατης Εκπαίδευσης καινοτόμου και πρωτοπόρου, που θα συμβάλει στην ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή των τοπικών κοινωνιών.

* Η διεθνοποίηση οφείλει να αποτελεί στρατηγικό στόχο για τα ΑΕΙ. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει στην επίλυση πολλών ζητημάτων προωθώντας την αποτελεσματική και ενεργό συμμετοχή του πολίτη σε μια πολυπολιτισμική και δίκαιη κοινωνία, χωρίς αποκλεισμούς.

* Καθώς η αύξηση της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού είναι μία από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της ΕΕ, απαιτείται γενναία χρηματοδότηση και απλοποίηση των διαδικασιών.