Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την δημιουργία Σχολής Δυτών

Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την δημιουργία Σχολής Δυτών

"Μέχρι τα μέσα του επόμενου μήνα μέσα Φλεβάρη θα είναι έτοιμη η Σχολή Δυτών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου". Αυτά ανέφερε σήμερα ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά την διάρκεια του εορτασμού των Θεοφανείων και τον αγιασμό των υδάτων στην Κάλυμνο, σχετικά με την Λειτουργία Σχολής Δυτών στην Κάλυμνο.

Ανέφερε επίσης ότι μέριμνα της κυβέρνησης είναι η σχολή δυτών που ξεκίνησε πάλι τη λειτουργία της, να επεκταθεί το αντικείμενό της, ώστε να εκπαιδεύονται σ΄ αυτήν δύτες με ειδικότητες απαραίτητες στη ναυπηγική βιομηχανία, που σήμερα υποχρεώνονται να φοιτούν στο εξωτερικό με υψηλό κόστος.


Δείτε μέσα από τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr την απόφαση για την λειτουργία Σχολής Δυτών στην Κάλυμνο

1. Τη λειτουργία για το έτος 2018 της Σχολής Δυτών στην Κάλυμνο.

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων ορίζουμε την 05-02-2018 και τη συνολική διάρκεια τους καθορίζουμε σε 40 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες.

2. Οι θέσεις μαθητών που θα εγγραφούν για φοίτηση, καθορίζονται ως εξής: ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ: μέχρι (05)- ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ: μέχρι (10) - ΔΥΤΕΣ : μέχρι (20).

3. Δεκτοί για φοίτηση στη Σχολή γίνονται υποψήφιοι (απογεγραμμένοι ναυτικοί), μέχρι να συμπληρωθεί ο παραπάνω αριθμός μαθητών κατά χρονολογική σειρά υποβολής των σχετικών αιτήσεών τους.

4. Οι υποψήφιοι Δύτες πρέπει να έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών και μέχρι 35 ετών, ενώ οι υπο¬ψήφιοι Κυβερνήτες ή Επιτηρητές άνω των 21 ετών.

5. Οι αιτήσεις εγγραφής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) των ενδιαφερομένων, πρέπει να σταλούν στο Λιμεναρχείο ΚΑ¬ΛΥΜΝΟΥ μέσω οποιασδήποτε Λιμενικής Αρχής, συνοδευόμενες από την Υπεύθυνη Δήλωση ΠΑΡΑΡ¬ΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας καθώς και από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Πιστοποιητικό γέννησης, αρμόδιας Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής. Το Πιστοποιητικό αυτό μπορεί να αναπληρωθεί από αποδεικτικό στοιχείων Αστυνομικής Ταυτότητας.

β) Το ναυτικό φυλλάδιο του ενδιαφερομένου ή το ναυτικό φυλλάδιο ειδικού τύπου (ερυθρό).

γ) Προκειμένου μεν για υποψήφιο Κυβερνήτη σπογγαλιευτικού, χρειάζεται να κατατεθεί πτυχίο Κυ¬βερνήτη , προκειμένου δε για υποψήφιο Επιτηρητή σπογγαλιευτικού, χρειάζεται άδεια Ναύτη Ε.Ν. Σε περίπτωση όμως που ο αριθμός των θέσεων Κυβερνήτη ή Επιτηρητή δεν συμπληρωθεί από κατόχους των αντιστοίχων πιστοποιητικών (πτυχίο Κυβερνήτη/ άδεια Ναύτη Ε.Ν.) αυτός δύναται να συμπληρωθεί από λοιπούς υποψηφίους.

6. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις σύμφωνα με επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡ¬ΤΗΜΑ Ι σε Κρατικό Νοσοκομείο και στη συνέχεια να υποβληθούν σε ΤΕΣΤ αντοχής οξυγόνου στο θάλα¬μο αποσυμπίεσης του Γενικού Νοσοκομείου Καλύμνου, έχοντας μαζί τους το βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης σε ισχύ ή Ασφαλιστική κάλυψη για νοσήλια και τα αποτελέσματα των παραπάνω εξετά¬σεων.

7. Οι σχετικές αιτήσεις με τα παραπάνω δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν σε οποιαδήποτε Λιμενι¬κή Αρχή το αργότερο μέχρι την 24-01-2018 και να διαβιβάζονται άμεσα στο Λ/Χ ΚΑΛΥΜΝΟΥ. Κατά την υποβολή της αίτησης χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από τη Λιμενική Αρχή βεβαίωση από την οποία φαίνεται η ημερομηνία που υπεβλήθησαν τα παραπάνω δικαιολογητικά. Όσοι υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής οφείλουν να παρουσιασθούν στο Λ/Χ ΚΑΛΥΜΝΟΥ την 02-02-2018 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , έχο¬ντας μαζί τους και τα αποτελέσματα των υγειονομικών εξετάσεων, από τα οποία να προκύπτει ότι έ¬χουν κριθεί υγειονομικά κατάλληλοι.

8. Για την έναρξη της πρακτικής εκπαίδευσης να εξασφαλισθεί ως απαραίτητη προϋπόθεση ότι στην έ¬δρα της Σχολής θα λειτουργεί θάλαμος αποπίεσης κατάλληλα εξοπλισμένος και στελεχωμένος .

9. Δεν θα γίνουν δεκτοί για φοίτηση στη Σχολή Δυτών:

α) Όσοι υπέβαλαν τις αιτήσεις τους εκπρόθεσμα.

β) Όσοι υπέβαλαν αιτήσεις χρονολογικά μεταγενέστερες και υπερβαίνουν τον καθορισμένο αριθμό μα¬θητών κατά ειδικότητα.

γ) Όσοι δεν υπέβαλαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή εκείνοι που τα δικαιολογητικά τους δεν είναι εντάξει.

δ) Όσοι δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις ηλικίας.(Παραγρ.4 παρούσας ). ε) Όσοι δεν παρουσιασθούν έγκαιρα στη Διεύθυνση της Σχολής . στ) Όσοι κριθούν υγειονομικά ακατάλληλοι.

10. Ενημερώσατε υποδεέστερες Λιμενικές Αρχές και προβείτε σε ευρεία ανακοίνωση της παρούσης.

11. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

Το έγγραφο με τηνναπόφαση μπορείτε να το δείτε εδώ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr