Η Σύνοδος Πρυτάνεων για ΕΛΚΕ, οικονομικά και διοικητικά θέματα

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Η Σύνοδος Πρυτάνεων για ΕΛΚΕ, οικονομικά και διοικητικά θέματα

Στις εργασίες της 86ης Συνόδου των Πρυτάνεων Πανεπιστημίων συμμετείχαν ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κώστας Γαβρόγλου και ο Γενικός Γραμματέας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος.

Σχετικά με την λειτουργία των ΕΛΚΕ, οικονομικά και διοικητικά θέματα η 86η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΚΕ (Ν. 4485/2017)

Η Σύνοδος ζητεί από το ΥΠΠΕΘ την άμεση ανάληψη πρωτoβουλίας η οποία θα αποσκοπεί στην:

1. Εφαρμογή του Ν.4485/2017, χωρίς περαιτέρω αλλαγές επί των διαδικασιών που ήδη προβλέπονται (προϋπολογισμοί, αναλήψεις υποχρέωσης, έγκριση οργανογράμματος ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ κλπ.).

2. Εξάμηνη χρονική παράταση της έναρξης ισχύος των άρθρων του Ν. 4485/2017 που αφορούν τη διαδικασία ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων των έργων, της διαδικασίας και του τρόπου ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και εξόφλησης  των δαπανών.

3. Αναγνώριση, ως προϋπηρεσίας σε θέσεις ευθύνης, της προϋπηρεσίας των στελεχών των Γραμματειών των ΕΛΚΕ που κατείχαν ad hoc θέσεις ευθύνης.

Εάν τα παραπάνω δεν καταστούν έγκαιρα εφικτά, η λειτουργία των ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων από 1/1/2018 θα καταστεί αντικειμενικά ανέφικτη.

ΑΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οργανισμός και Εσωτερικός Κανονισμός ΑΕΙ

Σχετικά με την έκδοση Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού των Πανεπιστημίων, η Σύνοδος προτείνει στο Υπουργείο την εφαρμογή της ακόλουθης διαδικασίας:

Βήμα 1: η υποβολή και έγκριση “Πακέτου Οργανογράμματος” (Αξιολόγηση των Δομών και Υπηρεσιών, Οργανόγραμμα, Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας) για κάθε Πανεπιστήμιο, όπως έχει ζητηθεί από το Υπουργείο, ώστε τα Πανεπιστήμια να έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας. 

Παράλληλα, ζητείται από το Υπουργείο η οριστικοποίηση των οδηγιών που προτίθεται να παράσχει προς τα Πανεπιστήμια αναφορικά με τα περιεχόμενα των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών.

Βήμα 2: Η σύνταξη και υποβολή από τα Πανεπιστήμια Οργανισμού, με περιεχόμενα και καταληκτική ημερομηνία όπως ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 4485/2017.

Βήμα 3: Η σύνταξη και υποβολή από τα Πανεπιστήμια Κανονισμού Λειτουργίας, με περιεχόμενα και καταληκτική ημερομηνία όπως ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 4485/2017.

Κρατήσεις υπέρ τρίτων και καταλογισμοί σε βάρος Πανεπιστημίων

Η Σύνοδος εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις ευρισκόμενες σε εξέλιξη διαδικασίες είσπραξης κρατήσεων υπέρ τρίτων (Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, Αρχή Επίλυσης Προ-δικαστικών Προσφυγών κ.ά.). Οι διαδικασίες αυτές βασίζονται σε αμφισβητήσιμες νομικές βάσεις - σύμφωνα με νομικές υπηρεσίες πανεπιστημίων - και έχουν καταλήξει σε αντικειμενικά μη διαχειρίσιμους καταλογισμούς. Συνέπεια αυτού είναι πανεπιστήμια να εμπλέκονται σε δικαστικούς αγώνες για να αποφύγουν τον οικονομικό στραγγαλισμό τον οποίο ορισμένες κρατήσεις υπέρ τρίτων θα τους επιφέρουν, ειδικά λόγω της αναδρομικής ισχύος τους και της έλλειψης του ευεργετήματος της μακροχρόνιας αποπληρωμής. Ζητείται η νομοθετική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Αναδρομικά μελών ΔΕΠ και διεκδικήσεις από ιδρύματα

Προτείνεται να κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση έτσι ώστε τα επιδικασθέντα μετά την με αριθμ. 4741/2014 απόφαση της ΟλΣτΕ να καταβληθούν από το ΥΠΠΕΘ, χωρίς επιβάρυνση των  ιδρυμάτων και χωρίς υπερβολικές γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

Θεσμοθέτηση μακροχρόνιου leasing για κτίρια

Προτείνεται να επιτραπεί με νομοθετική ρύθμιση η χρήση πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τη μακροχρόνια χρηματοδοτική μίσθωση κτιρίων, με χρήση ειδικής ΣΑΕ η οποία να χρηματοδοτείται ετησίως, για την αμεσότερη κάλυψη των κτηριακών αναγκών των ιδρυμάτων.

Βελτιωτικές αλλαγές στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Προτείνονται οι ακόλουθες βελτιωτικές αλλαγές στη διαχείριση του Π.Δ.Ε. 

1. Οι πιστώσεις και τα έργα του ΠΔΕ να υπόκεινται σε 5ετή προγραμματισμό.

2. Η έγκριση των ΣΑΕ να γίνεται έως τέλος Μαρτίου, και έως τότε η χρηματοδότηση να ανέρχεται έως το 40% του προηγούμενου έτους, ώστε να μην διακόπτονται τα έργα. 

3. Η εγγραφή πιστώσεων μετά την έγκριση και η μεταφορά πιστώσεων μεταξύ κωδικών (εντός της ίδιας ΣΑΕ) να γίνεται με απόφαση του φορέα, χωρίς έγκριση του ΥΠΠΕΘ.

4. Το ΠΔΕ να χρηματοδοτεί όχι μόνο αγορά, αλλά και ετήσιες άδειες λογισμικού, λόγω σταδιακής υιοθέτησης αυτού του μοντέλου από πολλές εταιρείες. 

5. Να ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης για το ΠΔΕ, πράγμα που προβλεπόταν ήδη από εγκύκλιο του 2016.

Γενίκευση χρήσης ψηφιακών εγγράφων και υπογραφών

Ζητείται από το ΥΠΠΕΘ να εξασφαλίσει χρηματοδότηση προς τα ιδρύματα για υιοθέτηση συστημάτων διαχείρισης εγγράφων με ψηφιακές υπογραφές, έτσι ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις διαλειτουργικότητας με τη διοίκηση.

Η Σύνοδος για την Πανεπιστημιοποίηση Τμημάτων ΤΕΙ

Η Σύνοδος για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές και την Παιδαγωγική Επάρκεια

Η Σύνοδος Πρυτάνεων για την Φοιτητική Μέριμνα

Σχετικά με το πρόβλημα υποστελέχωσης των Πανεπιστημίων