ΙΚΥ: Προκήρυξη για το πρόγραμμα IKYDA 2018 (ΑΙΤΗΣΕΙΣ)

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΙΚΥ: Προκήρυξη για το πρόγραμμα IKYDA 2018 (ΑΙΤΗΣΕΙΣ)

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, υλοποιούν ετησίως, από το έτος 2000, στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας, ένα Πρόγραμμα προώθησης της έρευνας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της συνεργασία των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνητικών Ιδρυμάτων μεταξύ των δύο χωρών, που εκπροσωπούνται από ομάδες νέων, κυρίως, επιστημόνων ή ερευνητών όλων των γνωστικών αντικειμένων, με επικεφαλής έναν επιστημονικό υπεύθυνο για κάθε ομάδα και ανά χώρα, οι οποίοι καταρτίζουν και ολοκληρώνουν ένα ερευνητικό σχέδιο με τον αντίστοιχο εταίρο και με αμοιβαίες ανταλλαγές επισκέψεων (Πρόγραμμα IKYDA 2018 - Programm fuer den Projektbezogenen Personenaustausch mit Griechenland). Προτεραιότητα δίνεται στην μετεκπαίδευση και εξειδίκευση νέων επιστημόνων-ερευνητών.

Το Ι.Κ.Υ. ανακοινώνει ότι και για τα έτη 2018 και 2019 η χρηματοδότηση των νέων εγκεκριμένων ερευνητικών σχεδίων (διάρκειας έως δύο ετών), ο αριθμός των οποίων θα αποφασιστεί κατά τη συνεδρίαση της μικτής ελληνογερμανικής Επιτροπής, θα αναληφθεί αποκλειστικά από τη DAAD.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ)

1. Υποβολή ερευνητικής πρότασης, η οποία θα έχει προηγουμένως συμφωνηθεί, από κοινού, με το συνεργαζόμενο ίδρυμα στη Γερμανία και θα περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση του επιστημονικού στόχου του ερευνητικού σχεδίου, στο πλαίσιο της ελληνογερμανικής συνεργασίας και της αμοιβαίας συμμετοχής και συμπληρωματικότητας των ομάδων.

2. Η αίτηση υποβάλλεται στον αντίστοιχο Εθνικό Φορέα (Ι.Κ.Υ. – DAAD) κάθε χώρας από τον επιστημονικό υπεύθυνο της ομάδας. Πιο συγκεκριμένα για την Ελλάδα:

α) ο επιστημονικός υπεύθυνος θα πρέπει να είναι: εν ενεργεία καθηγητής (όλων των βαθμίδων) από Πανεπιστήμια, ή ερευνητής Α’, Β’ ή Γ’ ελληνικού Ερευνητικού Ιδρύματος.

β) Τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να είναι: εν ενεργεία καθηγητές (όλων των βαθμίδων) από Πανεπιστήμια, ερευνητές ελληνικών Ερευνητικών Ιδρυμάτων, διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες ή μεταπτυχιακοί φοιτητές. Η ερευνητική ομάδα της κάθε χώρας θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη, συμπεριλαμβανομένου και του επιστημονικού υπευθύνου με ανώτατο αριθμό τα έξι (6) μέλη συμπεριλαμβανομένου και του επιστημονικού υπευθύνου.

3. Επιτρέπεται η συνεργασία δύο ή περισσοτέρων Ιδρυμάτων (και από τις δύο πλευρές).

4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή περισσότερων της μίας αιτήσεων, εκ μέρους του επιστημονικού υπευθύνου, ούτε η συμμετοχή του επιστημονικού υπευθύνου ή μελών μιας ερευνητικής ομάδας σε άλλο υποψήφιο έργο IKYDA ή έργο IKYDA σε εξέλιξη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση, στο ειδικό έντυπο του Ι.Κ.Υ., όπου θα περιγράφεται αναλυτικά ο σχεδιασμός των επισκέψεων (οι ημερομηνίες μετακίνησης θα δίνονται κατά προσέγγιση) για το αιτούμενο χρονικό διάστημα χρηματοδότησης, καθώς και ο προϋπολογισμός.

2. Σχέδιο ερευνητικής πρότασης.

Αναλυτική περιγραφή του ερευνητικού σχεδίου (5 έως 10 σελίδες) ως ακολούθως:

• Αντικείμενο και στόχοι του έργου

• Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου

• Αναμενόμενα αποτελέσματα

• Αναλυτική περιγραφή ενοτήτων εργασίας και παραδοτέα

3. Βιογραφικά σημειώματα του επιστημονικού υπευθύνου και των μελών της ερευνητικής ομάδας.

4. Γλωσσικές γνώσεις: Δήλωση του επιστημονικού υπευθύνου για την επαρκή γνώση της γερμανικής ή/και αγγλικής γλώσσας των μελών της ομάδας τους ή υποβολή αντίστοιχου πτυχίου ξένων γλωσσών.

5. Βεβαίωση συμμετοχής των μελών της ερευνητικής ομάδας στο συγκεκριμένο ερευνητικό σχέδιο, υπογεγραμμένη από τον επιστημονικό υπεύθυνο.

6. α) Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής ή υποψήφιος διδάκτορας, υποβάλλεται βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος, από την οποία προκύπτει η συγκεκριμένη ιδιότητα,

β) Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου υποβάλλεται αντίγραφο του τίτλου.

Τα ως άνω υποβάλλονται μόνο από τον επιστημονικό υπεύθυνο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (σε CD ή με e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΙΚΥ Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 30/11/ 2017 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου και ηλεκτρονικής υποβολής).

• Η ελληνική και η γερμανική αίτηση υποβάλλονται παράλληλα στον αντίστοιχο εθνικό φορέα

• Στην Ελλάδα οι προτάσεις υποβάλλονται στο ΙΚΥ: E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία, Αθήνα.

Πληροφορίες: κ. Α. Καρακατσάνη, τηλ.: 210.3726331, e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Fax: 210.3312759, 210.3221863

• Έντυπα αιτήσεων διατίθενται από την ιστοσελίδα του ΙΚΥ: www.iky.gr.

• Στη Γερμανία οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους στη:

DAAD – Deutscher Academischer Austausch Dienst

Ταχ. Διεύθυνση: Kennedyallee 50, D-53175 Bonn.

Πληροφορίες: Mrs Angelika Löckenhoff (P33-Projektförderung deutsche Sprache, Alumniprojekte, Forschungsmobilität PPP-hier mit Griechenland).

(Τel.: +49 (0) 228 882 369, Fax: +49 (0) 228 882-9-369),

E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

https://www.daad.de/hochschulen/programme-weltweit/mobilitaet/ppp/de/23482-

forschungsmobilitaet-programme-des-projektbezogenen-personenaustauschs-ppp

https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogrammefinden/?s=1&projektid=57202175

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Η συνολική διάρκεια ενός ερευνητικού σχεδίου δηλώνεται στην αίτηση και ορίζεται σε ένα ή δύο συναπτά έτη (2018 και 2019). Προτεραιότητα θα δοθεί στα ερευνητικά σχέδια διετούς διάρκειας. Εάν δηλωθεί διετής διάρκεια, η χρηματοδότηση του σχεδίου εγκρίνεται εξ’ αρχής και για τα δύο έτη.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Για τα έτη 2018 και 2019 οι επιστημονικές επισκέψεις των συμμετεχόντων θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από το γερμανικό φορέα (DAAD).

Ο προϋπολογισμός εκάστου ερευνητικού σχεδίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 ευρώ ανά έτος και ανά χώρα

Η δαπάνη μετακίνησης κάθε μέλους της ερευνητικής ομάδας αρχικά θα βαρύνει τον συμμετέχοντα και στη συνέχεια θα του καταβάλλεται ένα εφάπαξ ποσό από το γερμανικό Ίδρυμα-εταίρο, με την άφιξή του στη Γερμανία. Η ημερήσια αποζημίωση, θα καταβάλλεται, επίσης, από το γερμανικό Ίδρυμα. και θα αφορά την μετακίνηση και την ημερήσια αποζημίωση. Το ποσό που θα προβλεφθεί στην αρχική αίτηση κάθε πρότασης είναι δεσμευτικό και δεν θα μπορεί να αποδοθεί ποσό μεγαλύτερο του προϋπολογισθέντος.

Οι οικονομικές παροχές, κατά κατηγορία, περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΌΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

1. Οι μετακινήσεις της ερευνητικής ομάδας σε άλλη χώρα εκτός της Γερμανίας δεν χρηματοδοτούνται, έστω και αν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του έργου.

2. Οι αμοιβαίες επισκέψεις στο ίδρυμα-εταίρο θα πρέπει να είναι βραχυχρόνιες (έως 2 μήνες).

3. Οι μετακινήσεις θα πραγματοποιηθούν από 01/04/2018 και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

4. Κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησης του ερευνητικού σχεδίου δεν επιτρέπεται αύξηση ή μείωση του αριθμού των μελών της ερευνητικής ομάδας. Επιτρέπεται μόνο η αντικατάσταση μέλους, κατόπιν σχετικής αίτησης του επιστημονικού υπευθύνου και της υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών του νέου μέλους, και μετά από επαρκή αιτιολόγηση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κατά την επιλογή θα αξιολογηθούν:

• Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των μελών της κάθε επιστημονικής ομάδας.

• Το περιεχόμενο του ερευνητικού σχεδίου(α. παρουσίαση της πρότασης και ιδίως σαφήνεια των στόχων και μεθοδολογία, β. επιστημονικό επίπεδο της πρότασης- επικαιρότητα και βαθμός καινοτομίας).

• Η συμμετοχή νέων επιστημόνων. (Στις εργασίες του ερευνητικού σχεδίου θα πρέπει οπωσδήποτε να συμμετέχουν και μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες ή διδάκτορες).

• Η συμπληρωματικότητα των ομάδων ανά ερευνητικό σχέδιο των δύο εταίρων (ως προς τη μέθοδο, το περιεχόμενο, τον εξοπλισμό κ.τ.λ.).

• Ο αριθμός των μελών της ερευνητικής ομάδας (αξιολογείται θετικά o αυξημένος αριθμός – έως έξι (6) άτομα μαζί με τον επιστημονικό υπεύθυνο).

• Η δυνατότητα επιστημονικής και, ενδεχομένως, βιομηχανικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του ερευνητικού σχεδίου.

• Η δυνατότητα συνέχισης και ολοκλήρωσης της συνεργασίας με άλλους πόρους της Ε.Ε. μετά το τέλος του έργου.

Μη επιλέξιμη θα θεωρείται η υποβολή ερευνητικού σχεδίου που θα αναφέρεται σε γενικής φύσεως επιστημονικά θέματα.

Η αίτηση για χρηματοδότηση εξετάζεται μόνο αν υπάρχει αντίστοιχη υποβολή αίτησης από

Γερμανό εταίρο στη DAAD. Τούτο θα τεκμηριώνεται με την υποβολή:

• της πρώτης σελίδας της γερμανικής αίτησης (φωτοτυπία),

• περίληψης του ερευνητικού σχεδίου, έκτασης μισής σελίδας, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, υπογεγραμμένης και από τους δύο επιστημονικούς υπευθύνους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

• Διενεργείται διοικητικός έλεγχος (ως προς τις τυπικές προϋποθέσεις, την επιλεξιμότητα, την πληρότητα του φακέλου κτλ).

• Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη σύμβαση που έχουν συνάψει το I.K.Y. και η DAAD, το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης λαμβάνει χώρα στην έδρα του κάθε εθνικού φορέα, από πιστοποιημένους αξιολογητές που έχουν οριστεί στην κάθε χώρα χωριστά. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την συγκριτική αξιολόγηση, στο πλαίσιο συνεδρίασης μικτής ελληνο-γερμανικής επιτροπής, η οποία συγκροτείται από τον κάθε φορέα και συγκαλείται εναλλάξ στις δύο χώρες ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

• Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν ταυτοχρόνως στον διαδικτυακό τόπο του αντίστοιχου φορέα κάθε χώρας το αργότερο έως τέλη Μαρτίου 2018.

• Όλοι οι υποψήφιοι ενημερώνονται εγγράφως για την βαθμολογία που έλαβε η πρότασή τους.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

• Επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών σχεδίων IKYDA που έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο προηγουμένων προγραμμάτων IKYDA, θα έχουν δικαίωμα υποβολής νέας πρότασης, μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία έναρξης της προηγούμενης χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος IKYDA δεν εμπίπτουν:

• Ήδη υπάρχοντα ελληνογερμανικά προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας που χρηματοδοτούνται από άλλη πηγή και ενισχύουν οικονομικά την ανταλλαγή επιστημόνων.

• Διμερείς συνεργασίες που αποτελούν μέρος πολυμερών συνεργασιών και χρηματοδοτούνται από άλλους πόρους.

• Αμιγώς εκπαιδευτικά προγράμματα (προγράμματα εκμάθησης γλώσσας, σεμινάρια, συμμετοχή σε συνέδρια κ.τ.λ.)

• Δαπάνες για βασικό εργαστηριακό εξοπλισμό.

• Δαπάνες αναλωσίμων και εργαστηριακών υλικών.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Ο επιστημονικός υπεύθυνος κάθε ερευνητικού σχεδίου έχει την υποχρέωση να υποβάλει στο ΙΚΥ, στο τέλος κάθε έτους, καθώς και μετά την ολοκλήρωση του έργου, ετήσια έκθεση πεπραγμένων (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), όπου θα περιγράφονται η πρόοδος του έργου, τυχόν δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά ή επιστημονικές διακρίσεις, που θα έχουν προκύψει από τη συγκεκριμένη συνεργασία και οι οποίες θα φέρουν μνεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.