Εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου ανακοίνωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 20η Δεκεμβρίου 2016.

Ποιο συγκεκριμένα:

Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στην υπ’ αριθμ. 37A/01-12-2016 Γ.Σ.Ε.Σ αποφάσισε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στα παρακάτω θέματα:

  • Λειτουργική μελέτη της Βιολογίας της Καρδιαγγειακής νόσου
  • Σχεδιασμός τροφίμου με έμφαση στη δημιουργία τρισδιάστατων δομών τροφίμων με ειδικές ιδιότητες ποιότητας
  • Μελέτη παραγωγής προϊόντων ροδάκινου χαμηλής προσλαμβανόμενης ενέργειας. (Διαδικασία παραγωγής, αξιολόγηση ποιότητας, προσομοίωση απορρόφησης συστατικών, μέτρηση γλυκαιμικού δείκτη)
  • Στάσεις και κίνητρα των πολιτών σε σχέση με το πρότυπο της Μεσογειακής Δίαιτας»
  • Διερεύνηση παραγόντων που σχετίζονται με την υγιή γήρανση του ελληνικού πληθυσμού: επιδημιολογική μελέτη
  • Ο ρόλος της μαζικής εστίασης στην προώθηση διατροφικών και γαστρονομικών προτύπων
  • Επίδραση της μεταγευματικής λιπαιμίας στη δραστικότητα αιμοπεταλίων και στην αντι-αιμοπεταλιακή δράση της ινσουλίνης σε εθελοντές με διαφορετικά επίπεδα ινσουλινοαντίστασης
  • Η επίδραση των κατεχολαμινών στο ενδοπλασματικό δίκτυο των επιθηλιακών κυττάρων των σιελογόνων αδένων
  • Αξιολόγηση μαγειρεμένων τροφίμων της Μεσογειακής δίαιτας, με έμφαση στο περιεχόμενο σε βιοδραστικά συστατικά

Απαιτούμενα Προσόντα

1) Κατοχή Μ.Δ.Ε. στο ευρύτερο πεδίο της επιστήμης της Διατροφής ή ισότιμου τίτλου στο ίδιο ή συναφές αντικείμενο από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με Ερευνητική Διατριβή. Κάτοχοι Μ.Δ.Ε. που δεν εκπόνησαν κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών τους σπουδών ερευνητική διατριβή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, εκτός εάν:

α) έχουν αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον ερευνητική απασχόληση σε αναγνωρισμένο ερευνητικό κέντρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή

β) εκπονήσουν ερευνητική διατριβή, σύμφωνα με τον κανονισμό του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, πριν ενταχθούν στο Π.Μ.Σ. για Διδακτορική Διατριβή.

2) αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Γ1. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ Αγγλόφωνου Πανεπιστημίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος αιτήσεις υποψηφιότητας (σε ειδικό έντυπο), μέχρι 20/12/2016 με τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο Πτυχίου

2. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

3. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ σε περιπτώσεις τίτλων αλλοδαπής και του Πανεπιστημίου Κύπρου (για τίτλους σπουδών που χορηγούνται μετά από την 1.5.2004)

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών

5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

6. Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Γ1. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ Αγγλόφωνου Πανεπιστημίου

7. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας

8. Αντίτυπο της Μεταπτυχιακής Διατριβής σε ηλεκτρονική μορφή

9. Αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων, άρθρων, κλπ (αν υπάρχουν)

10. Κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο χρήσιμο για την αξιολόγηση του υποψηφίου.

Πληροφορίες: Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών κα Σοφού Ελένη, καθημερινά 12:00 - 14:00 (εκτός Πέμπτης), Ελ. Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα, τηλ. 210-9549158, ιστοσελίδα www.ddns.hua.gr

Αίτηση Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr