Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τους Κύκλους Σπουδών μηχανικού του Πολυτεχνείου Κρήτης

 Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τους Κύκλους Σπουδών στον ΟργανισμόΕρωτήσεις και Απαντήσεις για τους Κύκλους Σπουδών στον Οργανισμό.


1) «Κύκλος σπουδών: Στον Οργανισμό γίνεται αναφορά σε φοιτητές ενοποιημένου πρώτου/δευτέρου κύκλου σπουδών αλλά και σε φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών. Δεν θεωρούνται όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές ως φοιτητές ενοποιημένου πρώτου/δευτέρου κύκλου;»
Όλοι οι σημερινοί προπτυχιακοί φοιτητές και όλοι οι φοιτητές που θα εισάγονται μέσω πανελληνίων εξετάσεων, θα ανήκουν στο ενιαίο, ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου όπως ορίζεται στο άρθρο Δ1.1.α. Επομένως, για αυτούς ισχύουν όλες οι διατάξεις του Οργανισμού που αφορούν τον πρώτο και το δεύτερο κύκλο σπουδών καθώς και τον ενοποιημένο κύκλο σπουδών. Λεπτομέρειες, όπου χρειάζεται, θα εξειδικευθούν στον Εσωτερικό Κανονισμό, σε συνεργασία με τις Σχολές του Ιδρύματος.
Η ειδική αναφορά σε φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών σε ορισμένα σημεία του Οργανισμού γίνεται για τις περιπτώσεις φοιτητών πρώτου κύκλου μέσω κινητικότητας (π.χ. Erasmus) από άλλα Ιδρύματα (εσωτερικού ή εξωτερικού). Οι φοιτητές μέσω κινητικότητας πρώτου κύκλου σε Ιδρύματα εκτός Πολυτεχνείου παραμένουν ως φοιτητές πρώτου κύκλου και για το διάστημα που φοιτούν στο Πολυτεχνείο Κρήτης.
Αποκλειστικός τίτλος σπουδών 1ου κύκλου για τους φοιτητές του Πολυτεχνείο Κρήτης δεν προβλέπεται στον Οργανισμό.
2) «Αν κάποιος θέλει μόνο το δίπλωμα του πρώτου κύκλου σπουδών, θα μπορεί να το πάρει;»
Το Πολυτεχνείο Κρήτης με τον Οργανισμό θα συνεχίσει να απονέμει Δίπλωμα Μηχανικού μέσω του ενιαίου, ολοκληρωμένου 5ετούς προγράμματος. Αν κάποιος θέλει δίπλωμα πρώτου κύκλου σπουδών, ας μην έρθει στο ΠΚ γιατί τέτοιο πρώτο πτυχίο δεν απονέμεται από εμάς με βάση τον Οργανισμό.
3) «Θα υπάρχουν δίδακτρα;»
ΟΧΙ. Το άρθρο Δ1.1.α αναφέρει ρητά:
"η φοίτηση για τους φοιτητές του ολοκληρωμένου προγράμματος σπουδών μηχανικού είναι δωρεάν".
4) «Τι θα γίνεται στην περίπτωση που κάποιος δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στον 5ο χρόνο (όσον αφορά στη δωρεάν παιδεία);»
Οι φοιτητές που δεν αποφοιτούν στο τέλος του 5ου έτους, εξακολουθούν να θεωρούνται φοιτητές του ενοποιημένου πρώτου/δεύτερου κύκλου σπουδών μηχανικού χωρίς δίδακτρα όπως αναφέρεται ρητά στο άρθρο Δ1.1.α του Οργανισμού (δωρεάν φοίτηση).
5) «Γιατί δεν χρησιμοποιεί και ο Οργανισμός μας τη διατύπωση που υπάρχει στον προτεινόμενο Οργανισμό του ΕΜΠ «Οι Προπτυχιακές Σπουδές του Ιδρύματος, οργανώνονται σε ενιαία, αδιάσπαστα πενταετή προγράμματα σπουδών, που ισοδυναμούν με 300 πιστωτικές μονάδες και οδηγούν στην απόκτηση διπλώματος, το οποίο είναι ισοδύναμο με MASTER στην ειδικότητα της Σχολής και κατατάσσεται στο 7 επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων βάσει της 8/βάθμιας κλίμακας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Το ενιαίο αδιάσπαστο πενταετές Δίπλωμα του Ιδρύματος αποτελεί προϋπόθεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.»
«Μήπως αφήνουμε περιθώρια για διάσπαση του πτυχίου;»
Υπάρχει ένα οξύμωρο στο παραπάνω παράθεμα από το ΕΜΠ. Αναφέρεται επί λέξη "α) οι Προπτυχιακές
Σπουδές..." και "...οδηγούν......ισοδύναμο με Master". Όμως, ΕΞ ΟΡΙΣΜΟΥ οι προπτυχιακές σπουδές ΔΕΝ
μπορούν να οδηγούν σε Master, που ανά την υφήλιο είναι ΔΕΥΤΕΡΟΣ τίτλος σπουδών. Ο δικός μας Οργανισμός είναι πολύ πιο σαφής, γιατί το M Eng αναφέρεται σαν δεύτερος τίτλος σπουδών (όπως είναι ανά την Υφήλιο), χωρίς όμως ο πρώτος να απονέμεται. Με τη διάρθρωση σε κύκλους του 5ετούς προγράμματος, θα καταστεί το πτυχίο πραγματικά ισοδύναμο με M Eng.
Τα επαγγελματικά δικαιώματα προκύπτουν από το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και απονέμονται από τους επαγγελματικούς συλλόγους αλλά και την ίδια την αγορά εργασίας. Το 'Ιδρυμα συνεχίζει να δίνει 5-ετές δίπλωμα μηχανικού χωρίς εκπτώσεις στο περιεχόμενο.
Επειδή τα διπλώματα των ελληνικών Πολυτεχνείων θα εξακολουθήσουν να είναι ισοδύναμα, εκτιμάται ότι είτε η δική μας διατύπωση είτε η προτεινόμενη στο ΕΜΠ διατύπωση θα τροποποιηθεί κατά το νομικό έλεγχο. Με τα παραπάνω επιχειρήματα φαίνεται ότι η πρόβλεψη του ΠΚ είναι καλύτερα τεκμηριωμένη.
6) «Στο άρθρο Δ1.1.ε αναφέρεται ότι «ο συνολικός φόρτος εργασίας (συμπεριλαμβάνοντας τις παρακολουθήσεις μαθημάτων/εργαστηρίων) για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών και τους φοιτητές του ενοποιημένου πρώτου/δεύτερου κύκλου σπουδών...»
Αυτό το «και» δεν σημαίνει ότι υπάρχουν φοιτητές δύο διαφορετικών κατηγοριών;»
Αυτή η παράγραφος ορίζει το φόρτο εργασίας για τις πιστωτικές μονάδες, δεν ορίζει κατηγορίες φοιτητών. Συγκεκριμένα, ορίζει τις πιστωτικές μονάδες για τους φοιτητές του ενοποιημένου πρώτου/δευτέρου κύκλου σπουδών μηχανικού. Για την περίπτωση φοιτητών που ανήκουν στον πρώτο κύκλο σπουδών (μέσω κινητικότητας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω), ορίζει ότι ο κανόνας των πιστωτικών μονάδων ανά εξάμηνο είναι ο ίδιος με αυτόν για τους φοιτητές του ενιαίου προγράμματος μηχανικού.
7) «Οι φοιτητές που θα παρακολουθούν τον ενοποιημένο 1ο-2ο κύκλο σπουδών σε ποια κατηγορία εντάσσονται; Θα αλλάζει η ιδιότητά τους σε "μεταπτυχιακούς" μετά το 4ο έτος;»
Οι φοιτητές που παρακολουθούν τον ενοποιημένο πρώτο/δεύτερο κύκλο σπουδών εντάσσονται στην κατηγορία του ενοποιημένου πρώτου/δεύτερου κύκλου σπουδών. Λεπτομέρειες, όπου χρειάζεται, θα εξειδικευθούν στον Εσωτερικό Κανονισμό, σε συνεργασία με τις Σχολές του Ιδρύματος.
8) «Ποια μαθήματα του τωρινού κύκλου σπουδών θα θεωρηθούν β' κύκλου και τι θα αλλάξει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα μαθημάτων που ισχύει έως και σήμερα;»
Αυτό αφορά την κάθε Σχολή ξεχωριστά. Για παράδειγμα, ένα προχωρημένο μάθημα του σημερινού 4ου έτους μιας Σχολής μπορεί να θεωρηθεί από τη Σχολή ότι ανήκει στο δεύτερο κύκλο. Όμως, δεν χρειάζεται οι Σχολές να καθορίσουν ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια των σπουδών πριν από το οποίο δίδονται προπτυχιακά μαθήματα και μετά από το οποίο δίδονται μεταπτυχιακά μαθήματα. Αυτή είναι και η έννοια των προσδιορισμών «ενιαίου» και «ολοκληρωμένου» πρώτου και δεύτερου κύκλου. Προχωρημένα μαθήματα που λογικά ανήκουν στο δεύτερο κύκλο μπορούν να είναι και σε χαμηλότερα έτη (π.χ. τρίτο), όπως γίνεται και σήμερα στα προγράμματα σπουδών των Σχολών του Ιδρύματος. Το Πολυτεχνείο Κρήτης προσφέρει πολλά προχωρημένου επιπέδου μαθήματα και, συνεπώς, σχετικές τεχνικές λεπτομέρειες μπορούν εύκολα να
διευκρινιστούν από την κάθε Σχολή και όχι από τον Οργανισμό.
Τα μαθήματα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων (ειδίκευσης) που ισχύουν σήμερα θα παραμείνουν ως έχουν.
9) «Πως διαφοροποιείται ένας φοιτητής του ενιαίου κύκλου σπουδών από ένα μεταπτυχιακό φοιτητή, αφού και οι δύο τελειώνουν με κάποιας μορφής Master's Degree; »
Τα μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης (ΜΔΕ, στα Αγγλικά Master of Science) είναι ακριβώς αυτό που λέει το όνομά τους δηλαδή διπλώματα όπου κανείς εξειδικεύεται περισσότερο και εμβαθύνει σε κάποιο αντικείμενο, είτε με μεταπτυχιακά μαθήματα είτε με έρευνα, είτε (συνηθέστερα) με συνδυασμό των παραπάνω. Για να μπει κανείς/καμία σε ένα τέτοιο πρόγραμμα πρέπει να είναι κάτοχος κατάλληλου πανεπιστημιακού διπλώματος και προφανώς να κάνει αίτηση και να γίνει δεκτός/δεκτή. Δεν προβλέπεται ούτε στον Οργανισμό ούτε στον Νόμο μεταπήδηση από τον ενιαίο πενταετή κύκλο σπουδών στο αμιγώς μεταπτυχιακό πρόγραμμα, και επομένως ότι αφορά εκείνο το πρόγραμμα (από τρόπο εισαγωγής μέχρι φόρτο, κλπ.) είναι ανεξάρτητο από τον ενιαίο κύκλο σπουδών. Μόνη εξαίρεση αποτελεί ότι όπως και σήμερα κάποια μαθήματα πέμπτου έτους γίνονται με μορφή συνδιδασκαλίας και με διακριτές υποχρεώσεις και παραδοτέα ανά κατηγορία φοιτητών, αυτό μπορεί να συνεχίσει, όπως άλλωστε γίνεται σε πανεπιστημιακά προγράμματα ανά τον κόσμο. Τέλος, ο Οργανισμός προβλέπει ρητά ότι τα μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης (Master of Science) δεν είναι ισότιμα με τα διπλώματα του ενιαίου 5ετούς κύκλου σπουδών (Master of Engineering).
10) «Τί εξυπηρετούν οι πιστωτικές μονάδες; Θα αυξηθεί ο αριθμός των αναγκαίων μαθημάτων για λήψη του 5-ετούς διπλώματος;»
Πιστωτικές μονάδες σε κάθε μάθημα υπάρχουν και σήμερα και μάλιστα σε Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Οι πιστωτικές μονάδες αντικατοπτρίζουν το συνολικό φόρτο εργασίας φοιτητή/φοιτήτριας και ορίζονται στον νόμο 4009 σε 30 ανά εξάμηνο και 60 ανά έτος (άρα συνολικά 300 για 5-ετές δίπλωμα). Η ίδια ποσοτικοποίηση ανά εξάμηνο υπάρχει και στα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και διευκολύνει την κινητικότητα φοιτητών, έτσι ώστε ένα μάθημα που παρακολουθήθηκε επιτυχώς στο εξωτερικό (π.χ. μέσω Erasmus), να μπορεί να αναγνωρισθεί στην Ελλάδα, και αντίστροφα. Συνεπώς, οι πιστωτικές μονάδες δεν είναι κάτι καινούργιο, ούτε αυξάνουν τον συνολικό αριθμό μαθημάτων για λήψη του 5-ετούς διπλώματος.
Στον Οργανισμό, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, υιοθετείται συγκεκριμένη αντιστοιχία μεταξύ πιστωτικών μονάδων και εβδομαδιαίου φόρτου εργασίας του φοιτητή για την παρακολούθηση ενός μαθήματος. Η αντιστοίχιση αυτή υπάρχει ως καλή πρακτική σε κορυφαία Ιδρύματα του εξωτερικού και θα επιτρέψει στην ορθολογική χαρτογράφηση του φόρτου εργασίας για το μέσο επιμελή φοιτητή οποιουδήποτε μαθήματος ή προγράμματος σπουδών. Στόχος είναι η ορθολογική κατανομή του φόρτου εργασίας για όλους τους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, επιταχύνοντας την αποφοίτησή τους. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη στον Οργανισμό δεν οδηγεί σε αύξηση των απαιτούμενων μαθημάτων. Με δεδομένο ότι α) η αντιστοιχία 1.8 ωρών ανά πιστωτική μονάδα είναι σχετικά μικρό νούμερο και β) ο συνολικός εβδομαδιαίος φόρτος περιλαμβάνει τις παρακολουθήσεις διαλέξεων και εργαστηρίων/φροντιστηρίων αλλά και την προσωπική μελέτη και εκπόνηση εργασιών σε εβδομαδιαία βάση, το κάθε μάθημα θα χρειαστεί σχετικά μεγάλο αριθμό πιστωτικών μονάδων και επομένως, η κάλυψη των 30 πιστωτικών μονάδων ανά εξάμηνο δεν απαιτεί μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων γιατί είναι μαθηματικά αδύνατο.
11) "Στο άρθρο Δ4.10, αναφέρεται ότι "για την απονομή του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου, απαιτείται η
επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων μιας ξένης γλώσσας ...". Αυτό δεν έρχεται σε αντίφαση με τον παρόντα Οργανισμό ο οποίος δεν προβλέπει τίτλο σπουδών πρώτου κύκλου;"


"Αυτή η διάταξη αφορά στην ολοκλήρωση μίας ξένης γλώσσας και υπάρχει στο νόμο 4009/2011. Επομένως, είναι υποχρεωτικό να μπει στον Οργανισμό και να οριστούν τα συγκεκριμένα στοιχεία (ξένες γλώσσες που απαιτούνται, αριθμός μαθημάτων, επίπεδο εκμάθησής τους, και τρόπος απόδειξης της γνώσης της ξένης γλώσσας ή των γλωσσών). Αυτό αποτελεί υποχρέωση για τον Οργανισμό από το νόμο και γιαυτό μπήκε.


Προφανώς, εφόσον δεν αποδίδουμε τίτλο πρώτου κύκλου σπουδών, αυτή η διάταξη δεν εφαρμόζεται. Ο Εσωτερικός Κανονισμός θα μπορούσε να εισάγει αντίστοιχη διάταξη για τον ενιαίο πρώτο/δεύτερο κύκλο σπουδών, βάσει των παραπάνω κριτηρίων.


Σε κάθε περίπτωση, η διάταξη αυτή μπήκε υποχρεωτικά επειδή υπάρχει στο νόμο. Δεν σημαίνει όμως, σε καμία περίπτωση, ότι αποδίδουμε τίτλο πρώτου κύκλου σπουδών."
12) «Γιατί να μην αφήσουμε τα πράγματα όπως έχουν;»
Γιατί (α) απόφοιτοι που πηγαίνουν για σπουδές ή δουλειά στο εξωτερικό πρέπει να πείθουν κατά περίπτωση τα πανεπιστήμια υποδοχής ή εργοδότες για το επίπεδο των σπουδών τους - αφού πουθενά δεν αναφέρεται επίσημα τι ακριβώς σημαίνει «πενταετές Δίπλωμα Μηχανικού» και δεν έχει άμεσα αντίστοιχο στα περισσότερα μέρη του κόσμου, (β) απόφοιτοι που ψάχνουν εργασία στην ημεδαπή δεν θα χρειάζεται να παίρνουν άτυπες βεβαιώσεις, οι οποίες μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις δεν γίνονται δεκτές, για να μην μένουν εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών που απαιτούν επίπεδο Master's και (γ) για να μην αναγκάζονται οι απόφοιτοι μας να ξοδεύουν πολύτιμο χρόνο και χρήμα για μα αποκτήσουν ένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών -εφόσον βέβαια το επιθυμούν θα μπορούν να το κάνουν αλλά όχι μόνο και μόνο για να διεκδικήσουν μία θέση στην αγορά εργασίας.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ