Ανακοίνωση για τη λειτουργία της Φοιτητικής Λέσχης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Η λειτουργία της Φοιτητικής Λέσχης, όπως και η λειτουργία των περισσοτέρων υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης, προϋποθέτει μία σειρά διαδικασίες για τις οποίες μεριμνούν οι Τεχνικές και Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος. Ειδικά για τη Φοιτητική Λέσχη οι διαδικασίες αυτές αφορούν τον έλεγχο ασφαλούς και υγιεινής λειτουργίας. Στη Φοιτητική Λέσχη λειτουργούν εγκαταστάσεις υγραερίου και ειδικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που απαιτούν συνεχή επίβλεψη από την Τεχνική Υπηρεσία και πρόσβαση από τους 2 μηχανικούς ασφαλείας του Ιδρύματος. Επίσης, υπόκεινται σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους από τις υγειονομικές υπηρεσίες του κράτους.

Είναι απολύτως προφανές ότι οι παραπάνω διαδικασίες απαιτούν τη λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών. Διαφορετικά καμία προϋπόθεση για υγιεινή και ασφάλεια δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί και κατά συνέπεια η λειτουργία της Λέσχης δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί όταν η Τεχνική Υπηρεσία και οι μηχανικοί ασφαλείας δεν έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr