Προκηρύσσεται εσωτερικός φοιτητικός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ιδεών, με θέμα την: «Αρχιτεκτονική Μελέτη σκιάστρων – Συστήματος στήριξης φωτοβολταικών panels», που θα στεγάσουν ανοικτούς χώρους στάθμευσης, στη Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανών, στα Χανιά.Απευθύνεται σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Θα επιλεγεί η αρτιότερη και πληρέστερη Αρχιτεκτονική Μελέτη, με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

α)της άρτιας Αρχιτεκτονικής και Αισθητικής επίλυσης,

β) της Λειτουργικότητας,

γ)της Ευκολίας και του Κόστους κατασκευής,

δ) η κατασκευή που θα προταθεί, θα πρέπει να είναι σε θέση να παραλάβει τα στατικά και δυναμικά φορτία των panels.

Η ομάδα φοιτητών της οποίας η μελέτη θα επιλεγεί πρώτη, θα βραβευθεί με το ποσόν των 2000 ευρώ.

Οι πρώτες τέσσερεις (4) θα αναρτηθούν στο Κτίριο Κ4 της Σχολής.

Τελική ημερομηνία παράδοσης των Μελετών ορίζεται η 30η Μαΐου 2014 και ώρα 14.00, στα γραφεία της Γραμματείας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.Προδιαγραφές της Μελέτης

Η μελέτη θα πρέπει να είναι πλήρης και να περιλαμβάνει:

1) Σχέδιο συνολικής διάταξης του χώρου, σε κλ. 1/200 ή 1/100, ανάλογα του μεγέθους.

2) Κατόψεις – Τομές – Όψεις, χαρακτηριστικών τμημάτων, σε κλ. 1/50.

3) Κατασκευαστικές λεπτομέρειες, σε κλ. 1/20 ή/και μεγαλύτερες.

4) Τρισδιάστατες απεικονίσεις σε φύλα Α4 ή/και Α3.

5) Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή που θα επεξηγεί την αρχιτεκτονική, αισθητική και λειτουργική προσέγγιση της μελέτης, το είδος και τη χρήσης των υλικών (π.χ. μήκη και διατομές των μεταλλικών κοιλοδοκών ανά θέση στάθμευσης), το τρόπο κατασκευής, κλπ., με ιδιαίτερη μνεία στην οικονομία της κατασκευής (έως 20 σελίδες).

Όλες οι πινακίδες των σχεδίων, σε μέγεθος έως Α1, θα συνοδεύονται από υπόμνημα διαστάσεων Α4, που θα περιλαμβάνει:

α)Τον Αγωνοθέτη: «Πολυτεχνείο Κρήτης».

β)Τη Θέση του έργου: «Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανών, Χανιά»

γ) Το θέμα: «Μελέτη σκιάστρων – Συστήματος στήριξης φωτοβολιών panels».

δ)Θέμα σχεδίου: π.χ. «Κάτοψη…, Αξονομετρικό .2.»

ε)Αριθμό Σχεδίου, Κλίμακα, Ημερομηνία : π.χ. «Α1» , «1/…», «Φεβρουάριος 2014»

στ) Το Ψευδώνυμο της διαγωνιζόμενης ομάδας : π.χ. «Ομάδα .1.»

-Το σύνολο των πινακίδων– σχεδίων, κλπ. και της Τεχνικής περιγραφής, θα κλειστεί σε ιδιαίτερο φάκελο με την ένδειξη μόνο του ψευδωνύμου της διαγωνιζόμενης ομάδας, με ποινή αποκλεισμού.

-Σε δεύτερο ιδιαίτερο σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει και αυτός μόνο το ψευδώνυμο της ομάδας, θα εσωκλείονται τα ονόματα των διαγωνιζομένων, με ποινή αποκλεισμού.

-Οι δύο προηγούμενοι φάκελοι θα εσωκλειστούν σε φάκελο που με ποινή αποκλεισμού, θα φέρει μόνο το ψευδώνυμο της ομάδας και το θέμα του διαγωνισμού.

Για την υποβοήθηση των διαγωνιζόμενων επισυνάπτονται:

α) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές Σκιάστρων – Συστήματος στήριξης ,

β) Τα Τοπογραφικά σχέδια των χώρων μελέτης.

Τα παραπάνω μπορούν να παραλαμβάνουν οι διαγωνιζόμενοι από τη Γραμματεία της Σχολής από την Τρίτη 8/4/2014 και ώρα 11:00-14:00.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr