Σχετικά με την  πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε  για  τα ακόλουθα:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι Δικαιούχοι του Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος μπορούν να  υποβάλλουν  ηλεκτρονικά την  αίτησή  τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://merimna.uop.gr/stegastiko/login.php ( πατήστε εδώ) και  αφού κάνουν οριστική υποβολή να  την εκτυπώσουν να την αποστείλουν μαζί με   τα απαραίτητα δικαιολογητικά ( πατήστε εδώ)   ταχυδρομικά στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων   του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (  Βασιλέως Κωνσταντίνου  21  & Τερζάκη , Ναύπλιο  τ.κ 21100).  

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ 2/39647/0026/30-8-13 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους δεν τίθεται προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για την καταβολή του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Οι Δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους οποτεδήποτε μέχρι την παραγραφή της κατά του Δημοσίου απαίτησής του.

Προσοχή: Δεν θα γίνονται αποδεκτοί φάκελοι, χωρίς εκτυπωμένη την οριστική  ηλεκτρονική αίτηση  ή με   ελλιπή δικαιολογητικά.

Προϋποθέσεις Δικαιούχων  Στεγαστικού Επιδόματος

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.1962  /31.12.2004 ΦΕΚ,  το υπ’ αριθμ 393/21-2-2013 ΦΕΚ, και το υπ’ αριθμ 2/40130/0026 /26-6-2014  -  το υπ΄αριθμ Φ5/8993/Ζ1 / 20-1-2015 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ & υπ’ αριθμ 2/37/14/0026/2015, ΦΕΚ-96/20-1-2015

Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο, που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν2238/1994. Κατ’ εξαίρεση δικαιούχος του επιδόματος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής  εφ’ όσον:

α) είναι ορφανός από τους δυο γονείς ή

β)οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή ( προσκομίζονται τα δικαιολογητικά της αλλοδαπής, επίσημα μεταφρασμένα με ευθύνη του δικαιούχου, λαμβάνεται υπ ΄όψιν η κατοικία της αλλοδαπής, τα εισοδήματα της αλλοδαπής αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα τα οποία δηλώνονται στην Ελλάδα. )

γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε 25 ετών ή

δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν 2238/1994 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου Νόμου. ( Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση,  που η σύζυγος είναι φοιτήτρια , εφ’ όσον έχει δικά της εισοδήματα και συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις δικαιούχους είναι η ίδια.)

Σε περίπτωση που οι γονείς του φοιτητή είναι σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει φορολογικά ο φοιτητής γεγονός στο οποίο πρέπει να προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται η οικονομική ενίσχυση.

Σε περίπτωση μητέρας  που έχει φορολογικά προστατευόμενα μέλη τον φοιτητή ή την φοιτήτρια και είναι ξαναπαντρεμένη  δικαιούχος είναι ο  πατριός .  

Επισημαίνεται ότι δικαιούχος του επιδόματος είναι ο φοιτητής σε κάθε περίπτωση , εφ’ όσον δε δηλώνεται ως προστατευόμενο μέλος του γονέα του( παρ.3, αρθ.10 ν3220/2004)

2.Το επίδομα αυτό καταβάλλεται για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης , των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών του Πανεπιστημίου της Κύπρου , που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, που είναι Έλληνες υπήκοοι  ή υπήκοοι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφ’ όσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις .

Η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του φοιτητή και όχι με των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

Εξαιρούνται οι φοιτητές των Αστυνομικών και Στρατιωτικών Σχολών. Στις Στρατιωτικές Σχολές ανήκουν η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών και η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής.

3.Το επίδομα χορηγείται για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές της οικογένειας , εφ’ όσον διαμένουν σε άλλη πόλη αυτής της κύριας κατοικίας τους , ανεξαρτήτως αν φοιτούν στην ίδια Σχολή και πόλη ή σε διαφορετικές σχολές και εφ’ όσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο .

Όρια πόλεων φοίτησης

α) Στην παρ.2α του άρθρου 10 του ν.3220.2004 ( Α15) , όπως ισχύει ορίζεται μεταξύ άλλων ότι ο φοιτητής πρέπει να διαμένει  λόγω των σπουδών του σε μισθωμένη οικία, που βρίσκεται σε πόλη άλλη από εκείνη της κύριας κατοικίας όπου οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Το Πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μια πόλη. Επίσης , θεωρείται ως μια πόλη  και ο νομός Αττικής, πλην όλων των νησιωτικών περιοχών του, καθώς και των πόλεων ή περιοχών αυτού που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.

β) Περαιτέρω στην παρ Β10 του αρθ.2 της  υπ’ αιθμ.2/19525/0026/ 21-2-2013 Κ.Υ.Α (Β.393) επαναλαμβάνονται τα προαναφερόμενα , χωρίς να γίνεται καμιά αναφορά για περιορισμούς στις υπόλοιπες πόλεις, πέραν των πολεοδομικών συγκροτημάτων Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

γ) Κατά συνέπεια προκειμένου για τις υπόλοιπες πόλεις θα διερευνάται κατά την εκκαθάριση των σχετικών δαπανών,  εάν οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας στην πόλη φοίτησης και όχι στον διευρυμένο Δήμο, όπου ανήκει η πόλη φοίτησης.

4.Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών ( ιδιοχρησιμοποιούμενων ή εκμισθώμενων) που υπερβαίνουν τα διακόσια τμ, με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων κατοίκων , όπως οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του Ν 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α΄)

5. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της Σχολής ή του Τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους.

Επισημαίνεται ότι η έναρξη φοίτησης συμπίπτει χρονικά με την αρχική εγγραφή στη Σχολή ή στο Τμήμα, ανεξαρτήτως εξαμήνου εγγραφής. Κατά συνέπεια φοιτητής που έχει εγγραφεί το ακαδ. έτος 2001-02 ( ανεξαρτήτως εξαμήνου χειμερινού ή εαρινού ) και η φοίτηση προβλέπεται τετραετής, το ακαδ. έτος 2005-06 δεν δικαιούται το επίδομα.

6.Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στη Σχολή ή το Τμήμα αυτής ή για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών .

7. Για την χορήγηση του επιδόματος αυτού, πρέπει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ , προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες ευρώ για κάθε προστατευμένο παιδί πέραν του ενός.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή.

Σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία δηλώνονται τα απαιτούμενα στοιχεία, οπότε δεν είναι απαραίτητη η αναγραφή του ΑΦΜ της συζύγου.

8. Να αποδεικνύεται η φοίτηση τους με πιστοποιητικό της σχολής ή τμήματος , στο οποίο να βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής είχε επιτυχία στις εξετάσεις τουλάχιστον στα μισά του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του, που προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δυο εξαμήνων, εκτός του πρώτου έτους για το οποίο απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραφής.

9. Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι  το επίδομα εισπράχθηκε από μη δικαιούχο , λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων , αυτό καταλογίζεται στο τριπλάσιο και επιδιώκεται η επιστροφή του στο δημόσιο  κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Σχετική αίτηση- υπεύθυνη δήλωση ,του δικαιούχου θα την εκτυπώσετε από τη σελίδα://merimna.uop.gr/stegastiko/login.php, μετά την οριστική υποβολή της αίτησής σας. ( υπογεγραμμένη)

2.  Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από τη  Σχολή ή το Τμήμα, όπου φοιτά ο φοιτητής και εκδίδεται εντός των  τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους

Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι:

ι) ο φοιτητής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δυο εξαμήνων.

ιι ) Η διάρκεια των σπουδών της αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος

β. Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί  του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα Πιστοποιητικά Σπουδών , που χορηγούνται για την καταβολή του επιδόματος  θα πρέπει να αναφέρονται μαθήματα και όχι διδακτικές μονάδες. Τα Πιστοποιητικά Σπουδών που αναφέρουν διδακτικές μονάδες δε θα πρέπει να γίνονται δεκτά. Τέλος ο φοιτητής που εγγράφεται για πρώτη φορά στο πρώτο έτος αλλά στο β εξάμηνο( εαρινό) δικαιούται ολόκληρο το Επίδομα.

Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του  τρέχοντος οικονομικού έτους (2015)  για τα εισοδήματα προηγούμενου έτους   ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ίδιου έτους (2015)   ( Εντύπου Ε1),  αν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραλειφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο,  θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι Κύπριοι φοιτητές οφείλουν να υποβάλουν τη τελευταία βεβαίωση Προσόδων

Οι φοιτητές που υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση και είναι κάτω από 25 ετών θα  πρέπει να καταθέσουν μαζί  με το δικό τους και  το Ε1 των γονέων τους, προκειμένου να αποδειχθεί,  ότι δεν δηλώνονται  ως προστατευόμενα μέλη .

Σε περίπτωση διαζυγίου των γονέων του φοιτητή δεν αρκεί η υποβολή ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων απ’ αυτούς αλλά απαιτείται και δικαστική απόφαση (  διαζευκτήριο ή αν αυτό δεν υπάρχει, ασφαλιστικά μέτρα, διατροφή και επιμέλεια τέκνου, διαχωρισμός περιουσίας) .

Το ηλεκτρονικά χορηγούμενο εκκαθαριστικό σημείωμα μέσω του συστήματος ΤAXISNET έχει ισχύ ακριβούς αντιγράφου.

4. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9)  του οικονομικού έτους 2015 , όλων των μελών της οικογένειας , των  γονιών και  των προστατευόμενων τέκνων τους .  ΠΡΟΣΟΧΗ : ( Σε περίπτωση που η δήλωση περιουσιακής κατάστασης  είναι χειρόγραφη ή παρελθόντος έτους  ο δικαιούχος θα υποβάλλει Υ.Δ , όπου θα αναγράφεται,  ότι η περιουσιακή κατάσταση δεν έχει μεταβληθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής του.)

Εάν ο / η σύζυγος ή το/τα τέκνα δεν έχουν στην κατοχή τους ακίνητη περιουσία και συνεπώς δεν υποβάλλουν Ε9 , υποβάλλεται κατά προτίμηση μηδενικό Ε9 ή  Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο .

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου

6.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή  ( χορηγείται από το δήμο μόνιμης κατοικίας των γονέων του)  

7.Υπεύθυνη Δήλωση2 του ν 1599/1986  του δικαιούχου, που θα αναφέρεται α)  δεν έχω εισπράξει  το στεγαστικό επίδομα  το ίδιο έτος άλλη φορά ,β)  όλα τα στοιχεία που υποβάλλω είναι αληθή και ακριβή .

8. Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης  Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας ( κατοικίας)

 που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε άλλη πόλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή , στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Για το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και το Ν. Αττικής ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ.  2  α του άρθρου 10 του ν 3220/2004. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση, ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο.

« Η ανωτέρω τροποποίηση εφαρμόζεται και ισχύει για συμβάσεις μισθώσεως ακινήτων που συνάφθηκαν  ή τροποποιήθηκαν από την 1-1-2014 και εξής ή έχουν μεν συναφθεί προγενέστερα, πλην όμως δεν έχουν κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ »

Το μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να είναι απαραιτήτως κατατεθειμένο στη ΔΟΥ και  θα πρέπει να είναι θεωρημένο στο όνομα του γονέα ή του ίδιου του φοιτητή. Ισχύουν και μισθωτήρια των οποίων η διάρκεια είναι μικρότερη του έτους.

Γίνονται όμως αποδεκτές και απλές φωτοτυπίες των μισθωτηρίων συμβολαίων , που να έχει  όμως κατατεθειμένες στη ΔΟΥ.

Εάν υπάρχει συγκατοίκηση φοιτητών θα πρέπει να εμφανίζονται ως μισθωτές όλοι οι φοιτητές ή οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους.

Γίνονται δεκτά μισθωτήρια με έναρξη ισχύος μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιό ή νέο φοιτητή.

Οι Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν σε σχολές του Πανεπιστημίου της Κύπρου, εφ’ όσον δεν υπάρχει μισθωτήριο συμβόλαιο θα προσκομίζουν Υ.Δ του ν.1599/1986 στην οποία θα αναγράφουν όλα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.

Γίνονται δεκτά μισθωτήρια συμβόλαια κατοικίας και εκτός πόλης φοίτησης σε απόσταση μέχρι σαράντα (40) χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης στην οποία εδρεύει η Σχολή ή το Τμήμα αυτής σύμφωνα με βεβαίωση αρμόδιας Αρχής

Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης του δικαιούχου στο οποίο θα αναγράφεται το ΙΒΑΝ  . ( Προσοχή : πρώτο όνομα πρέπει να είναι το όνομα του αιτούντος)

Εξουσιοδότηση (εάν χρειάζεται)

Σημείωση: Οι Κύπριοι Φοιτητές είναι κάτοικοι εξωτερικού, ως εκ τούτου είναι οι ίδιοι δικαιούχοι.

Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων:

Υπεύθυνη Δήλωση (1)  για Κυπρίους Φοιτητές και Φοιτητές με γονείς κατοίκους εξωτερικού

Υπεύθυνη Δήλωση (2) Όταν δικαιούχος είναι ο γονέας με ακίνητα

Υπεύθυνη Δήλωση ( 3) Όταν δικαιούχος είναι ο γονέας χωρίς ακίνητα

Υπεύθυνη Δήλωση (4) Φοιτητής Δικαιούχος χωρίς Ε9

Υπεύθυνη Δήλωση (5) Φοιτητής Δικαιούχος με δικό του  Ε9

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Εκκαθαρίζουσα Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά ,τα όποια είστε υποχρεωμένοι να τα προσκομίσετε.

Η Προϊσταμένη του

Τμήματος Φοιτητικών Θεμάτων

Σπανού Γεωργία

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr