Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας»* που διοργανώνει για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2014-2016.


Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας» είναι η παροχή εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, έτσι ώστε να καταστούν ικανοί να δραστηριοποιηθούν στα πλαίσια δράσεων που ορίζει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Στους βασικούς σκοπούς του περιλαμβάνεται και η κάλυψη αναγκών σε θέματα αποτελεσματικής διοίκησης των οργανισμών Υγείας, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή και προσωπική συνέντευξη, πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιστημών Υγείας (ή άλλων συναφών Τμημάτων) Πανεπιστημίων και Τ. Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας (4 εξάμηνα) και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στα «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας». Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων. Τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο του 2014 και θα λαμβάνουν χώρα κάθε Τετάρτη και Παρασκευή (18:00 - 21:00) και Σάββατο (09:00 - 15:00)**.


Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως 21.07.2014. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές και ταχυδρομικώς εφόσον αποσταλούν προς το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.


Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
• Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
• Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
Δύο συστατικές επιστολές (σφραγισμένες σε φακέλους από τον υπογράφονται)
• Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής (επιπέδου Β2). Δεκτό επικυρωμένο αντίγραφο με επικύρωση του πρωτοτύπου από δικηγόρο.
• Δύο έγχρωμες φωτογραφίες (με οπισθογραφημένο το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου).
• Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
• Αποδεικτικό γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας από τους αλλοδαπούς, που αποδεικνύεται από πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή βεβαίωση του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή πιστοποιητικό τουλάχιστον επιπέδου Β2 (Γ') του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
• Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών από Τριτοβάθμια Ιδρύματα της αλλοδαπής (επικυρωμένο αντίγραφο)
• Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
• Ερευνητικές δραστηριότητες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
• Κάθε άλλο πιστοποιητικό για έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου.


Περισσότερες πληροφορίες: http://www.unipi.gr/anak-ekd.php?prkaID=5015

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr