Καταγγελία για να σβήσουν τα... φουγάρα στο Πανεπιστήμιο Πειραιά

Κατόπιν των όλων όσων περιγράφονται στην επιστολή καταγγελίας, επειδή το κάπνισμα μέσα στα κτίρια των πανεπιστημίων αποτελεί ιδιαίτερο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία χιλιάδων πολιτών (φοιτητές, επισκέπτες κι εργαζόμενο προσωπικό), καθώς και υποβίβαση του πολιτισμού μας και της παιδείας, αιτούμαι όπως πραγματοποιηθεί υγειονομικός έλεγχος στο κτίριο του πανεπιστημίου Πειραιώς, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες περί υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, επίσης αιτούμαι να λάβω προσωπική ενημέρωση για το αποτέλεσμα της αυτοψίας, για το οποίο επιθυμώ, επίσης, να ενημερωθούν όλοι οι αποδέκτες της παρούσας επιστολής.

Τα παραπάνω τονίζει στην επιστολή καταγγελίας που απέστειλε ο φοιτητής ΑμεΑ Ανδρέας Μπαρδάκης, μέλος του συλλόγου "Προστασία από το Παθητικό Κάπνισμα και Πρόεδρος του συλλόγου «ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΜΕΑ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» με παραλήπτες: τους Υπουργούς Παιδείας, Υγείας, Εργασίας, Επικρατείας, το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), και το Παρατηρητήριο θεμάτων αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ.

Η Επιστολή - Καταγγελίας

Θέμα: Αναφορά για κάπνισμα εντός του κτιρίου του Πανεπιστημίου Πειραιά

Αγαπητοί κύριοι,
με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος (31.05.2019) στη διαδικτυακή ομάδα «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ», που αποτελεί τη μεγαλύτερη διαδικτυακή κοινότητα υποστήριξης της αναπηρίας, έχει αναφερθεί από μέλος της ένα βίντεο στο οποίο προβάλλονται εμφανώς, στον τρίτο όροφο του κτιρίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, πλήθος από σβησμένα αποτσίγαρα, στο δάπεδο και σε αυτοσχέδια σταχτοδοχεία (κυπελάκια και μπουκαλάκια).
 

Το βίντεο αυτό, διάρκειας δύο λεπτών, μονταρισμένο ως ένωση δύο βίντεο, το ένα που τραβήχτηκε στις 20.05.19 και το άλλο που τραβήχτηκε στις 21.05.2019, από συσκευή κινητού τηλεφώνου, το έχουμε ανεβάσει στο Youtube.

Ως εκ τούτου, τα άτομα με αναπηρίες και σοβαρές χρόνιες παθήσεις εμποδίζονται να κάνουν χρήση των δημοσίων κτιρίων όπου παραβιάζονται οι κανονισμοί της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, καθώς και η αντικαπνιστική νομοθεσία, κατά παράβαση και της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ (Ν.4074/2012, Ν.4488/2017), η οποία επιτάσσει τη συμμετοχή των ΑμεΑ στην κοινωνική και στην επαγγελματική ζωή και στις δραστηριότητες, σε ίση βάση με τους άλλους.

Σύμφωνα με το άρθρο 61 (Γενικές Υποχρεώσεις) του ν. 4488/2017:

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ.

Ιδίως υποχρεούται:

α) να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους,

β) να τηρεί τις αρχές καθολικού σχεδιασμού σε κάθε τομέα της αρμοδιότητάς του ή της δραστηριοποίησής του, προκειμένου να διασφαλίζει για τα ΑμεΑ την προσβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών ή των αγαθών που προσφέρει,

γ) να παρέχει, όπου απαιτείται σε συγκεκριμένη περίπτωση, εύλογες προσαρμογές υπό τη μορφή εξατομικευμένων και κατάλληλων τροποποιήσεων, ρυθμίσεων και ενδεδειγμένων μέτρων, χωρίς την επιβολή δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους,

δ) να απέχει από πρακτικές, κριτήρια, συνήθειες και συμπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος των ΑμεΑ,

ε) να προάγει με θετικά μέτρα την ισότιμη συμμετοχή και άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στον τομέα της αρμοδιότητας ή δραστηριότητάς του.

Πέρα όμως από την αντικαπνιστική νομοθεσία και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, παραβιάζεται και ο Νόμος 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», η παραβίαση του οποίου επισύρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, ενώ ο νόμος 3918/2011 (άρθρο 65 παρ. 1) προβλέπει ότι η αρμοδιότητα ελέγχου εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου 3730/2008 (όπως έχει τροποποιηθεί) ανήκει και στους επιθεωρητές εργασίας του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.).

Το τοξικό περιβάλλον εξαιτίας του καπνίσματος, μέσα σε οποιονδήποτε χώρο εργασίας, ιδιωτικό ή δημόσιο, αποτελεί παραβίαση των κανονισμών περί υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας κι εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά επειδή αυτό σημαίνει ποινικό αδίκημα εις βάρος των εργοδοτών.

Δηλαδή, οι περισσότεροι χώροι απαγόρευσης καπνίσματος, δημόσιοι ή ιδιωτικοί, συνήθως είναι και χώροι εργασίας και ελέγχονται από το ΣΕΠΕ, το οποίο έχει την αρμοδιότητα και την υποχρέωση να επιβάλει ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης τόσο του αντικαπνιστικού νόμου όσο και των κανονισμών της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

Από τον ν. 3996/2011, Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις:

Άρθρο 2. Έργο και αρμοδιότητες − Ελεγκτική και υποστηρικτική δράση

1. …

2. Για την εκτέλεση του έργου του, το Σ.ΕΠ.Ε. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Επιθεωρεί και ελέγχει τους χώρους εργασίας με κάθε πρόσφορο μέσο, προβαίνει σε κάθε είδους αναγκαία εξέταση και έλεγχο σε όλες τις επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα και γενικότερα σε κάθε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο εργασίας ή εκμετάλλευσης ή χώρο όπου πιθανολογείται ότι απασχολούνται εργαζόμενοι, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις, όπως της παραγράφου 5 του άρθρου 2 και της παραγράφου 4 του άρθρου 69 του ν. 3850/2010 (Α΄84), και επιβλέπει την τήρηση και εφαρμογή:

αα) των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας της σχετικής ιδίως με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας, τα χρονικά όρια εργασίας, την αμοιβή ή άλλες παροχές, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, τους ειδικούς όρους και συνθήκες εργασίας των ευπαθών ομάδων εργαζομένων (όπως ανήλικοι, νέοι, γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας, άτομα με αναπηρία), καθώς και ειδικών κατηγοριών εργαζομένων,

Άρθρο 23. Είδος και εύρος κυρώσεων

4. Επιβάλλει στις επιχειρήσεις τα πρόστιμα που προβλέπονται από την κείμενη εργατική νομοθεσία αν διαπιστωθεί ότι στους χώρους εργασίας δεν τηρούνται οι διατάξεις περί απαγόρευσης του καπνίσματος.

Άρθρο 28. Ποινικές κυρώσεις

1. Κάθε εργοδότης, που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας τις σχετικές με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας και συγκεκριμένα τα χρονικά όρια εργασίας, υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 31 του ν. 3904/2010 (Α΄218), την καταβολή δεδουλευμένων, την αμοιβή, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ή την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον εννιακοσίων (900) ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και ο εργοδότης που παραβιάζει την πράξη ή την απόφαση περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας της συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης ή στοιχείου του εξοπλισμού της, που του έχει επιβληθεί ως διοικητική κύρωση για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας.
Από το άρθρο 72 του ΝΟΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3850 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων:

Άρθρο 72. Ποινικές κυρώσεις

  1. Κάθε εργοδότης, που παραβαίνει με πρόθεση τις διατάξεις της νομοθεσίας, για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται με εξουσιοδότησή της τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον εννιακοσίων ευρώ (900,00 €) ή και με τις δύο αυτές ποινές. Κάθε κατασκευαστής ή παρασκευαστής, εισαγωγέας ή προμηθευτής, που παραβαίνει με πρόθεση τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται με εξουσιοδότησή της τιμωρείται με ποινή φυλάκισης ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ (293,00 €) ή και με τις δύο αυτές ποινές. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων από αμέλεια οι παραπάνω δράστες τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους ή με χρηματική ποινή.

 Παραθέτουμε αποσπάσματα από το Δελτίο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (FACTS) «Διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων με ειδικές ανάγκες»

Πρέπει να τηρούνται οι υποχρεώσεις όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία, και να αποφεύγονται ταυτόχρονα οι διακρίσεις.

Εδώ χρειάζεται να εξηγήσουμε ότι συντρέχει άμεση διάκριση όταν ένα πρόσωπο, λόγω ειδικών αναγκών, υφίσταται μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτή την οποία υφίσταται, υπέστη ή θα υφίστατο σε ανάλογη κατάσταση ένα άλλο πρόσωπο·

Ενώ, συντρέχει έμμεση διάκριση όταν μια εκ πρώτης όψεως ουδέτερη νομική διάταξη, κριτήριο ή πρακτική ενδέχεται να προκαλέσει μειονεκτική μεταχείριση ενός προσώπου με μια ορισμένη ειδική ανάγκη, σε σχέση με άλλα άτομα.

Όταν διαπιστώνεται ότι ένας εργαζόμενος με ειδικές ανάγκες αντιμετωπίζει συγκεκριμένο κίνδυνο, δεν πρέπει να υποτεθεί ότι τον ίδιο κίνδυνο αντιμετωπίζουν όλοι με τη συγκεκριμένη μειονεξία ή να χρησιμοποιηθεί ως ισχυρισμός.

Συμβουλές για την παροχή εύλογων προσαρμογών και ασφαλών χώρων εργασίας στους εργαζόμενους με ειδικές ανάγκες

Η προσβασιμότητα δεν αφορά μόνον την πρόσβαση στα κτήρια. Στην εργασία η προσβασιμότητα αναφέρεται στην ευκολία με την οποία οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν το χώρο εργασίας και τη δυνατότητά τους να εργάζονται όσο το δυνατόν περισσότερο αυτόνομα. 

Κατόπιν των ανωτέρω, επειδή το κάπνισμα μέσα στα κτίρια των πανεπιστημίων αποτελεί ιδιαίτερο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία χιλιάδων πολιτών (φοιτητές, επισκέπτες κι εργαζόμενο προσωπικό), καθώς και υποβίβαση του πολιτισμού μας και της παιδείας, αιτούμαι όπως πραγματοποιηθεί υγειονομικός έλεγχος στο κτίριο του πανεπιστημίου Πειραιώς, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες περί υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, επίσης αιτούμαι να λάβω προσωπική ενημέρωση για το αποτέλεσμα της αυτοψίας, για το οποίο επιθυμώ, επίσης, να ενημερωθούν όλοι οι αποδέκτες της παρούσας επιστολής.

Σας παρακαλώ, επίσης, όπως μου κοινοποιήσετε τον αριθμό πρωτοκόλλου με τον οποίο καταχωρήθηκε η παρούσα στις υπηρεσίες σας (σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3979/2011 και την υπουργική απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 με ΑΔΑ: ΒΕΤ6Χ - ΔΦ2).

Με εκτίμηση,

Ανδρέας Μπαρδάκης

Φοιτητής στο ΠΑΔΑ, Πανεπιστημιούπολη 2,

Άτομο με αναπηρία,

Ακτιβιστής υπέρ δικαιωμάτων ΑμεΑ,

Δημιουργός της διαδικτυακής κοινότητας «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr